12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Kasnn 1961 BSŞ YÜR Izmir'li işçiler yarın sessiz yürüyüş yapıyor Koreda giren knrşun I fil sonra hmlr'rte çıkarıldı lt$2 yılı bitçesi 12 mHtpg 475 ıwl|tn Ika K1TB M n ttsfal yanlım saglıyacak kını vermek demokrasimiz için yeterli değil. Öccelikle iktisadi eşitlifiai tanıyacağız. tşte o camin bü yük işl«tmenin, btraber çahşınanın, makineli üretimin meyveîerini; tüm aüesıyle ağaya çahşan, üç îzralr, 23 (Telefonla) Binlerevleklik toprağında ne yapacagıce îamirli işçinin katılacağı sessiz nı saşıran günün köylüsünü arton yürüyüs için bütün hanrhklar tageliriyle refah içinde göreceğiz. îzmir, 23 (Telefonla) Avrupamamlanmıg bulunmaktadır. CuTüzyıllardan beri hoyratça s5daki Amerikan Hava Kuvvetleri miraleıt, koeaımç, çtnafc,flkraf Bu memleket otomobil ihtiyacımartesi günü saat 13 de baslıyacak nı daha yıllarca yabancı ülkelerBaşkumandam Generaî Truman olan yürüyüşte binden fazla döviz elenekleriyle işlenen bir toprak, den giderebüir. Nylon sanayîini H. Landon bu sabah uçakîa şehri Anadcriu. taşınacaktır. Bunlar arasmda «Koknrmakta on sene gecikmemiz bümize gelmistir. Gazetetilerle yapBu toprak üstünde, bilgisizliğin, tığı kısa görüşmede General Lan y«ks>ullıı&un, umutsuzlueun, ka yük tehüke değildir. Fakat yıllaı don. Türkiyede füze rampaları o Usızhfın, mutlu ceruıet düslerine yılı sınsdıgımız başıboş kuçük işletmeleTÎe. a | a çiftlikleriyle talup olraadığı hakkındaki bir suale ttiği çarcsiz insanlar, Türk köynm üretiminde direnirsek elli railcevaben: «Mümkün, yalmz rampaüsü, Türk halkı.. lann i»sa mahalleri r e durum'a""ii'uk yarının Târkiyesini KanaAalkın yobazın kocağına atılmarı hakkında malumat veremiyereda buğdayiyle doyurmak hustısî sınifi nedeni aranıyor. Nedenler ğim» demiştir. Kumandan, Türkictomobil getirmekten çok zor olaye ve Yunanistana vâki olabile çüıı gibi ortada, Korkmadan, irkil cakhr. îzmir 23, (Telefonla) Devlet cek Mr Soryet hii««muna kaırı meden gflne bakalım, bakalım da İyi neticeler alındığını yetkili Hastahanesinde bugün yapılan NATO'nun derhal mukabeleye ha onu bunu »uçlamaktan, kcndimizi kişilerden işittiğimiz devlet çiftbir ameliyatla Ali Şen isimli bir asağılamaktaıı kurtulalım. Anadozır clduğuna dair dün îzmir Kaliklerini ömek alalım? Yepyeni digencin 9 yıldır vücudunda durdu. Anadolu halkı rargâhından yapılan açıklama hak u halkı yoksol, yemiyeceğim, geleneksel çelısma İM iddia edilen bir kurşun çıkanl kında da, «Evet, derhal mukabe bilgisiz. Anadolu halkı yüzüstü bı yolumuz imeceden pek az farklı r mıştır. lede bulunabilecek d«mraöayız. akı1mış.. Bu hayatta aTadAlannı olan KÖY ÇİFTLİKLERl'ne koçer Biidirildiğine göre, 1952 yıhnda bnlmaktan, elde edebirmekten nYalmz Türkiye \eya Yunsnistana adımlarla gidelim. Devlet Plânlama Teşkilâtı taraer olarak Türk Tugayı ile Kore değü, NATO mem^eketlerinden mudnnu kesmiş, Birîcik nmudu da Günü» nü kutladılar Teoman TCKSEL fından hazırlanan bütçe tahmınleSavaşlarına iştirak eden Ali Ş«n, ı ar4m*a, StnnKİen 9te ythtde.. herjian^i birine vtki olireak ilk ta Îzmir 23, (Telefonlal Şehri. rine göre bu yıl bütçesi 10 milyar Kunuride yaralanmış, fakat bir arruz anında Sovyetler karşıların öt« yttdeki h*\ trnMklan, harfAmerikan hastahanesinde kalıp mizdeki Amerikalılar an'anevi Şük lira olacaklır. Bu rakam genel ve da NATO'yu bulacaklardır» demiş er için atıyor kendîni y«tazm kn2 bir daha yurda dönememefc endi ran Günü münasebetiyle, bugün katma bütçelerle biriikte 1 mıl«ğtn». Rureda balamadığuıı oratir. .şesijle yarasmı gizlemiştir. Yur çeşitli kutlamaiar tertipîemişler. yar 475 milyon liraya baliğ olmakla elde etmck îstîyor.. General Landbft. Baiı Mokunun d;ı £.vdetinden sonra da kurşun. dir. Bu arada Şirınyerdeki Altıncı tadır. Mevcut durgunlugu ve işsız Simdi bize «avaşı kazanmak için Anadvttt param parça s bugünkü haliyle Dogu Mokundan ;ücl«. Mr egttha jertk. Hava Taktik Kuvvetlerı Kuman. liği gidermek ve iktısaden kalkmıia.1 bir zarar görmiyen Ali, niha lstanbaldan bir »ksnı»ut \»n den beridir gazetenızm «Oicurlarla daha kuVVMli o!d«iuna söylemiç, Tabonlan yanlmı», Mr yakası çul. danlığında Karşıyaka Kımsesiz ma için bu yıl yatırım hacminin > i't yakınlarının israrı ile ameli. Bv%fhıkQ dnten hiTt 4nrMadan, Başbaşa> sütununda. aynı zaman «Gerçı nüfus bakımından yor: Doğu kalem efendisi, çikarcı aydın, yiyi bir yakası kıl insanların memleke\ .'a razı olmuştur. Durum Savcı Çocuklar Bakım Yurdu menfupla. yükBek tutulacağı ifade edilmekte Mesken buhranının dogurduğu da. okulun müdtiru olan hiricik bloku daha a | ı r basar gibi gSrün<t Anadol». Arp» ekmcjine hasret nna yemek verılmiş, bilahare tor ve yatırımlar için 5 milyar 100 mil lığa aksettirilmiş bulunmaktadır. ci insan v«riyı»r. fasarüarnt ynrdn Anadoln. An> balar içinde çeşitli hediyeler dağı yon lira ayrılacağı ilşililerce ifa sosyal bir yara olan gecekondd ogretmenle idare ediltn 450, hattâ mektedir. Fafcat kalile kuv\eti bl1957 seçimlftine bakm, naik O800 öğrencili okuüarın varlıjhnı zim taraftadır» demi* ve 'Kruce' İzmirde iki kız kayıp tılmıştır. Bundan ba^ka Karargâh de edilmektedir. Bu duruma göre derdi, bir an önce nallı fipretc^n dolu; suya, ilme, medeniyete muhyn sonuçlanna bakm.. Nerede •gorıiıp duruyoruz. Bunlar, öğret b:r harbi asla göze alamıyacaktırf. taç. bunlan gSrmemiş, işitmemis İzmır 23, (Telefonla) Şehri. Sinemasında Türk ve Amerikalı yatırımlarda geçen yıla nazaran dâvalanmızdan biridır. İkinci Dün kul, orada kötülüğe oy.. men kadroçu heseba katılmadan oy diye ilâve etmiştir. Insanlann ynrdu. Anadolu'da inmızde 2 yeni kaybolma hâdisesi çocuklar için Karagöz gösterileri yüzde 90 oranında bir artıç olmak ya Sava*înda dogan. sonra da DeNerede okul yok, orada, iyiden mokratik hayatın bir cilvesi ola avcıhgı düçünceriyle istek üzerisanlar. tren, kamyon, radyo, dokdnlıa olmuştur. Bozyakada otu tertiplenmiş, çocuk filimleri oyna. tadır. srçekten y«a» insMitor.. Halkirak devam eden bu dâva, ancak ne açılmış okullartn tipik bir örtor, ilâç görraemiştir. Majaralarrr.n 15 yaşlarında S. B. adında bir tılmıştır. mızdaki sağlam mayayi b«ımak Dığer taraftan bütçenin gelir neÇidir. öre yandan. İstanbul gibi Hükümet programının partilerüstü bir polıtika ite ço?uda yasar insanlar Anadolu'da. Akız, dün sabah çıktığı evıne bir faslını teşkil eden kalemler arasm rçin ba?anyla çalışan bir efitim bazı büyuk şehirlerde de bina yeKonya Valisi kaza geçirdi lebilir. Bunun için, her şeyden nadelu'da Eti evleri el'an tek badaha donmemiştir. Bornovada da kaleme ahnmasına dü*eni knrmnş çıkmrsız. Konya 23, (Telefonla) Konya da yer alan arazi vergisinin kal önce plânlı bir mesken politikası tersizliği yü/unden üçüzlü hatti nnaktır. Kafnılar câer Ana4olu16 j öFinda R. K. adında bir kızın dırılması ve tasarruf bonolarında Buna eğitim demeğe dili varmıdördüz'.ü ööretim vapılması da, yinun b?frını. Kara aabaalarm izdunden beri kayıp olduğu bildiril Valisi Rebii Karatekın bu sabah değişiklık yapılması başlandı konusunda na ihtiyaç vardır. Bu plânlı me< ne aynı piânsızlıfın canîı bir öryer insanın, «löpfdtiı egriltim bn!. lerinden Anadalu'nun teıyaşları ı.ickteriir. Kızın Şahin adında biri bir trafik kazasında yaralanmış. rr.illetvekilleri tarafından Baçtarafı 1 inci gabifede Mecli* ken poütıka^!. blok in^aatla bir negidir. Bu iki mi«a! bize. Müli e» t m e l i . neyiemeü, Orta Çag akar. Ana(!«İB*nun insanlarnıın tar;ıfından kaçırıldığı iddia edil t:r. Yanında Mılli Eiıtım ve ozel Başkanhğına verilen kanun teklif yandan vatpndaşiara ucuz mesken eitim dâ'amızm. her şeyd*n önce Hükumet, program hazırlıklarırırannı. levreküğe, dırdıra da? m^se de, yakalanan Şahinin hidi idare mudürleri olduuu hslde ma lerı de bütçe hazır!ıklarınd3 dik sağhırken. ote yandan. yıkılan ge uzun vade'.ı bir pla:»a baglanmas! da görülmemiş bir suratle çaîıs nan bn köhne eftitim dizentni. o bStün varlıfi, bir eşek, bir beckır, bir Uprak kulübe, bir dağ başı, sevie ilgisi olmadığı tesbit edil kam arabası ile Yunak'tan şehri. kate alınmıştır. Bu duruma göre cekondu sahiplenne başlarıpı so gevektigioi, bu yapılmadiiı tak msktadır. knlUnrnınn, kafalarımınn ieinden mize gelmekte olan Valı Karate arazi vergisinin kaldırılması ha kacak bir ev tıpmin etmiş olacakbir yanık taşlıktır. Anad»l«'nun mif.ıır. dirde, bina ve öSretmen sıkıntîsıBugünkü Bakanlar Kurulu top roköp atmalıyız. kin'in arabası bir virajda devril. linde 8 milyon. işçilerden tasar tır. Yani bu sayede. hem yeni gel<ıa*nlarının naaibi bir bakır tas 8 nın önüne bir türlü geçilenıiyece Untısında. Bakanhklardan gelen Bize hayatçı anlayışta garbflz Cip bir çocuğu ezdi miş ve birkaç takla atmıştır. Kaza ruf bonosu kesilmemesi halinde 90 cekondu ınşaatı önlenecek hem ğini apaçık şostermektedir dokümanlar üzerinde çahşılmış ve bir efitim daceni gertk, tek amat veya metorin yağ tcnekelerinden İzmır 23, (Telefonla) Emine sırasında Valinin köprücük kemik. miiyon v* 450 lirava kadar maaşlı de yıktınlmış olan gecekondu sayapılmif bir masrapa taslagi «n ve Türkiyeain ekonomik, sosyal, siya tek çtkar y»l ba!.. Peynirci isimli 8 yaşında bir çoeuk leri kırılmış ve Konya Devlet Has memurlardan tasarruf bonosu ke hinlerınin sokağa atîlmalanna enbanan ramnoa yamk, k»r«, yensi ve hukuki alanlarda müstakbel Açık mektuplaşma Bice, inssnı incana kardes, insaDi£er silmemesi sonucunda i'se 20 milyon gel olunacaktır. Bu plânın iyi bir T bugü n Karşıyakada Naci Korza tahanesine kaldırılmıştır. mez dnrırmda bir parca arpa ekt rt€|}te« KHıç Aslan Demirr tatbikatını açıklıyacak olan ve bü* nı yaşama kavgasına dect eden, mmli birinin idare ettıği cipin müdürlere ve şoföre bir şey olma lira hazıne kayba ugramaktadır. sekilde tatbiki, bir kaç yıl içinde mejldir. Anadoln'non insanı bana tün Bakahları müşterek rcesuliyet taş'a: «a taprafın, ba t^Blaman gerçekvarpmasına mâruz kalarak ölmüş mıştır. Doktorlar, Valinin ikî gün Bütçenin 1 arahk tarihine kadar gecekondu dâvasını nrtadan kaldır Bu konuda. bütün iddiaları çü içinde toplıyacak bulunan Hüku lerine baglt; insanla hayat g«rçe 4a hanrettir. Ba da y»k Anadoln'hastahanede n çıkacağını tıir. Şoför hakkında kanuni taki. sonra miş olaraktır. insaalar e«ekle, yeti*tiri!mesi için Maliye Bakanrüten 4 5 etraflı mektup yayımla met programının kaleme alınması , iden baska ferrek, baaka filkn 4a. AnadeJa'da soylemektedirler. bat yapılmaktadır. sığır sırtıyla, atla, ka^niTİa f « e r lıîında Jreceli gundüılü çalısmalar Bahkesir Valisi bu işe dık. Onun için, aynı şeyleri tekrar na başlanmıstır. MİMİyen, BİnKçatn^a kendi Upra Yeni program. meseleleri madde „ , kendi halkı için abn ten dök ler, Ana4ola'4a Insantar haolarııiiiıiHiııımııııınııııııııııııııuuıııııııiınmnımııııııiıııınııııınüiııuıı yapılmakta ve Bakanlıklar arası lıyan mektubunuzu yayımlamağı hemen el koymahdır!. lüzumsuz gördük. madde ele alacak ve yapılacak is me anlamında kavnyan, hak, is, 4a. tahtalar, haeırlar Ösrtn4e, çok toplantılara devam edilmektedir. Bedelsiz ithalât île mal Mülki makamlardakl leri kesin bir ifadeyle ortaya koya Iççi Mwyal dent^, toprak refermo 4efa yerier4e yatarlar. tvrindi'den Râzım Bozknrt yacaktır. Anadolu'da insanlar krayat ba£ııyor: «9«leHndefl ifkiHenmiyen. erdemli getirmek için önceden subay görevlüer Küçük Aylâ'nın babası Umumi af gibi meseleler hükü insanları verecfk, bir etitim düzt lar, ütOlö elbise giyer, marsken Ivrındi ilçesinin Soğanbükü kömet programının kapsıyacağı bir •İ totiyorac. koltuklarda oturnr. Meda takip eizin alınmıyacak orduya dönüyorlar yündenim. Bu köydeki maUarım, polis şeflerine çattı mesele telâkki olunmaktadır. Huoradaki mütegallibeden bazıları ta Kuru ekmegine s8ı yaşını katık der, plâjlarda tğlenir, gccer. Ny Baştarafı 1 inci sahifede Baştarafı 1 inci sahifede kuk sistemimizı esascn revızyona Bagtarafı 1 inci sahiferfe lon elbiseler fiyer, Ansdoln'da inelimden almdığından. Bu kanunla kaymakamlar 40 dan mezarlıfmda kendileri tarafından rafmdan tadan kaldırılmıştır. tâbi tutacak olan hükümet, ilerde edetı ba haikın üstüne kırk dfl sanlar garden partilerde tglenir, „ m vardaca kara#larla ödrdiği 3 Bedelsiz ithalât konusunda yukarı dtrecelerle ı>e başhyacak yere ışaretlenmı? yere bırakılcna jandarma dairesine, kaymakamlıki tatbiketı urasmda mütiferit bir dans eder, votka, vlskl içer. Apart giren ıttallarda ölçü şöyle tesbit lardır. ttayat seviyel îrinih yük.'el sı emredtliyordu. Mektup polise ın ğa başvurdum. Gerefcli ilgı göstemesele olan umumi af konusunu Devlet payını, bos yere harcama Baştarafı 1 inci sahifede muvafık gördüğü zaman ve zemin nın yürek sızısmı duymanın son manlarda yasar Anadoln'da insanrilmediğinden, artık bu köyde baedilmiştir: Kazanılan döviz gelirin mesine böylece yardım edereğiz.» tikal ettirilmiş ve kendlleri taraBu meseleler şoyle sıralanmıştır: içinde ele alacaktır. ra da bir çaresine bakmanın vak lar, yeni kat binaların, •rflyonlatçijleri Bakanı Ahmet Tcpalcğ fından alınan tertibat Beşler im rmmak imkânını bulamarhm. Başden, o mahallin öğrenci döviz tahnn Mhibidirtcr. Gfiaeıten rahatsıı 1 Son yıl içinde devlet, belesisatı miktarı düşüldükten sonra lu ayrıea askert ıdareciler hfk zalı mektup sahibi tarafmdan far ka bir köy sınırlan içinde bir kuProgramın yarın akşama kadaı tidir. •lar, aafaltın tmrandan tiklyet eelde edilecek mîktar, o şahsm ta kında «afkerî kaymakaTi hiç kalkedildiğinden bir netice çıkmamış lübecik yapıp, dört kız çocuğumla diye ve iktisadi devlet tesekkülle bitirileceii bildirilmektedir. Pazar TevHk L'OURLU derler. Anadolu'da insanlann Szel lep edebüeceği izami bedelsiz it mamıçtır» demiş ve bu konuda tır. Bir hafta sonra gelen bir tele burada büyük bir zaruret içinde rinden çıkanlan ve sefalet içerisin günü toplanacağı söylenen C.H.P. de bulunan bine yakın işçınin işarabsları rarthr. Ketraları, sanve A.P. Mecüs Grupları, istişari hal konusu esya r e otomobillerin çunları söylemiştir: fonda Bejler diye kendini tanıtan yaşamaktayım. Bu halimin yuksek lerıne iadesi. dalları, köşkleri vardır Anadolu mahiyetle yeni programın ön mü«Askerî emniyet müdürü ve va adam, polis kordonundan bahse makamlara duyurulmaBinı rica ekıymet tutannı teşkil edecektir. 2 luaretie. dâlrn! ve rnuvakkat zaksrelerlrıi yapacaktır. insanlannın. Anaflolu'fla insanla. . .», ^ dönmekte derek «Sen benl aptal mı zannet derim. 4 Kazançların, mahalli konso liler, eski görevlerine işçi tefrikf yapmak suretiyle murın «tı katlı apartmanlan; teneke CEVABIMIZ. Pazartesi günü ise. huküunet prog losluklar tarafından onaylanma dirler. Ankara ve tstanbul Emni tin» diyerek telefonu kapatmiftır. tazarnr edilen işçılerin tek sınıfa kallbeleri g*lç:elemiştir. Anadoramı Başbakan veya memur edeoeZamanımızda. bir insanın malı irca edilmesi. sı işlemi asgarl hadde Indirilmiş yet Mudürleri de bugün yarın orBu bir oyun olabileceği gibi laMa insan iaıanı, Anadoln'da ıerği bir Bakan tarafından milleUedudaki görevlerine ılöninüş oiacak ciddi de olabilir. Bugün için bu mülkü elinden nasıl alınırmış, buna tir. 3 40 bin maden işçisînin aBgarı kili ve senatörlere Mecüste okunaRejim konu?unda ana güçlükle maye sermayeyi, Anadolu'da ıen5 Yurt dıçında Sğrenimde bu lardır. Îstanbul Vali'i için şımdi adamın ktra olduğu bilinmemek bir türîü akl'.mız ermedi?. Balıke ücret meselesinin halledilmesi. cak ve muhtemelen gelecek haTta rimİEİn hallediidiği memleketimiz gin fakiri, Anadnln'da, Kadillaksır valisinin bu işe hemen el koylunan öğrencilerin çahşmalan ha îik bir şey söylenemez.» 4 Grev ve toplulukia söıleşme cutna günü veya en geç eumadan tedir. lar kafnılan, Anadolla'da sn mo. ması gerekmektedir. linde elde ettikleri kazançlar anyapma hakkını sağlıyacak kanun sonraki pazartesi günü güven oyu de iktisadi meselelerle karsı ker45 gündür çektigimiz acı, azap şıyayız. Poîitîkadan uzak; salt Mrleri, b*lıkcı teknelerini ezralşcak bedelsiz ithalât konusuna giların çıkarılacağının ilsın edilmesi. haliedilmi? alacaktır. mücadelesinde junu tekrar etmek Fatsa İskelesi Halkı telâşa veren tapiutn gerçekleriyle ilişkin ay tir. recektir. 5 Hür ve muhtar sendikacılığı isterim ki. sayın polis şeflerine gö Fatsadan M. Sükrü M8ftüo*la getirecek olan Sendıkalar Kanunudınlarımızın tüm düfunceKİ bu. Na 6 Yurt dışında menkul ve gay semavî olay olağanmış Artık, ezilenlcri kartsrmak, arre kızım kaçınlmamntır. Öyle ise sıl Nüfusun • « i tarım tık, sivrilmiş, milyonları kaıanrimenkulü olup bundan gelir sağslTar: nun ön plânda ele alınmagl. ne olmuştur? Cesedi nerededir. Blr ihmalin doğurduğu da olmasın?Türkiyemizin 80millî ge mı? kiylbnOn, zavallı, Ihtilâlinden Baştarmfı 1 inci sahifede çalışan lıyanların bu gelirleri ile ithalât Bir ihraç limanı olan ilçemizde, 6 Iş Kanununun aksak, eksik ortaya çıkan olağan bir semavî Katledildi ise kaatilleri kimlerdir? bütün yükleme boşaltma ı>leri, lirinın yalnızca co 40 ı bu saha önceki Fransu kâylttıönü andıran yapmaları tmkânı sağlanmıştır. ve işçi aleyhine olan hükümlerinin mağduriyet Polis, ıstırap çeken bir aile oolüydır. y.kılmak üzere oliuğu yıllarca ön değistirilmeı>ı. 7 Resmt daire ve teşekkülle Baştarafı 1 inci sahifede dan. Yani tarım ülkesi Türkiye bu insanların baklan çifnenmeöte yandan birkaç gündür d°vam larak bunlan bize bildirmelidir.» ce ilgililere rapor edilmiş bulürin ithalâtı da Hbere edilmiştir. 7 Ziraat ifçilerinin kanun hi nız isim ve soyadını bildirmekte rasyonel çalışmadan uzak bir yol meli, artık onlann 4a yasamak, eden poyraz fırtınası ve soğuk, nan harap bir iskele üzerinden ya mayesine alınması. da, ilerledıği kanısında. eğlenmek, gt&rmek, bilnıek hakladır. dün dinmiştir. Dün 11 dereceve pılmaktadır. Bazı bahkçı koyleri8 Işsızhk sigortasımn ıhdası, Korkrnadan söyliyebiliriz ki tandır. Onlar 4a bu memleketin inKonyada 68 vasıta kara yükselea ısının bugün daha da arBu durum karşısmda vatandaşne bile modern iskelelerin ınşa e9 Ayda 120 lirayla emekllye rım üretimimizi artırmak, eğitim sanları. Knra kumya «bür yasırortacağı blldırilmektedir. dildigi Karadeniırle, tîcarl önemı ayrılmış ışç^lerin, ayhklarına zam lar, vergi dairelerine ve diğer magömüldü kamlara müracaat ed«rek, tahdit dâva=ından daha da mühimdir. Bu sunnz, sizin hakkınıı bndur», dfye olan ilçemızin ihmal edilmiş olına yapılması. Santiyago 23. (Hususi) Dün. Baştarafı 1 inci sahiıede konulan şahsın kendileri olmadığı gün basit evreni içinde ilkel mad kandırarak, hakikî «aadetten nsı üzunülecek bir oiaydır. 10 tşçı ayhklarından kesilmek nı iddia etmekte ve bu muamele delerle yetinen cahil köylümüze, zakta tntulan bn insanlara acıyın. dir. Karamürselin Örencik köyün. Boya kazanı infilâk etti, ya kupası maçlarımn sonuncusu. nu Türkiyede Türk Mılli futbol te olan Tasarruf Bonolarının tama nın ikmali de umumiyetle hafta ığitimle kazandırdığımızın yanıba Bütçesi, pazarda satacağı bir taKadıköy Sirkeci den 50 yaelarınde Mustaf» AHınbas men kaldırılması. takımiyle yaparak 2.1 kazanan üç kişi öldü lar almtkUdır. adlı bir şahıs, yolda giderken tipiye jinda bulgurun yerini pirinç vere vuk olan bu insanlann sırtından 11 tşçi Sigortaları bünyesinin hattımn faydaları Dün akşam üzerı Ş«hremininde Rus Millî futbol takırnı Şilide oy tutulmuş ve donarak ölraüştür. 1 Nitekim, son bir ay içinde Jak mediğimizde; TOrkiye nlânsız dav geçinmekten vaz geçmelidir. tstanbul'dan bir okurumn» yazı ıslah olunması ve tasarruflarma el Danon, Nesim Levi, Salamon Es ranışlarını çok ağır şartlarla ödeÖte yandan tzmit . Istanbul yo. bir infilâk olmuş, 3 kişi ölmüş, 2 na acakları fınâl maçları için bu. Devletin banlan dözeltmtsi vaatılması. rada hususi karşılaşmalar yapmak. yor: lunda devrilen *8 telefon ve t e l . kişi de yaralantnıştır. Avram mek zorunda kahr? zifesidir. Sosyal adaleti, devlet, 12 İşçi mesken politikasına ö kenazi. Mu^tafa öztürk, tadır. Şehremininde Kürkçü Bostan Denizyolları îdaresinin Kadıköygraf dıreğinin takılmasma çalıjılEskenazı. Nesim Kohen ve Adil O halde aydın kişilerimizin ül kaçınılmaz bir zaruret olarak cağDün Santiyag&'nun Rasyahal sta Sirkeci hattma vapur ayırması, nem verilmesı. 4 maktadır. Üç gündür İzmit . 1« sokağmda 1 sayılı Mfşon Damar' 13 Çalışma Bakanlığı bütçesi Giray adını tasıyan vatandaşlann kemizde zorunluîuğunu duyurmı lamalıdır. ın sahibi bulunduğu Iplik Boyaha dmda 95 bin seyirci önünde oyna çok yerinde bir da% ranış olmuştur. tanbul telefon telgraf muhaberatı Garip TATAROGLU nin genel butçe içindekı nispetinin yurt dışma çıkmalan onlenmiîtir. .a çahştıkları «YENİ ÇALIŞMA durmuştur. P.T.T. Idaresi İzmit. nesinin kazanı âni olarak infilâk nan Rusya Şili karşılaşması 1.0 Rus Yazın dolmuş motoriannın hu ıhtakvıye edilmesi. Bu ismi taşıyan kimseler. vergi YOLLARINI» ana sahamız tsrımetmiştir. Infilâk sonucu boyahane ların galibiyetiyie sona ermiştir. tiyacı karsılamağa çalışması, bu ten Istanbula çekilen telgrafları Deklârasyonda. «Çalışma Bakan borçları Olmadığı gibi, diğer ma da sınayalım. Bunun için de topde çalışen Mehmet Es ile Orhan /•.aman zaman zevklı geçen müsa hattın onemı hakkında bir fikır ve mektup çantaları içinde trenle ismindeki 2 işçi derhal ölmüştür. bakanın ikinci devresinde Ruslar rebiljr. Öte yandan, tren hattin lığını âdeta, ışçı ve İşçi Sıgortaları kamlarla d« hiç bir ilgilerı bulun rakreformunu Anadolu köylüsünü Rondermektedir. Ayrıca Istanbul mamaktadır. kendi toprağına kavuşturmıya yöYine infilâk sırasında boyahane yegâne sayılanm atmışlardır. Şili dan veya diğer vasıtalarla Sırke bünyesinde bir sığıntı gibi göruyor ile telefon konuşması Adapazarm llgililer, yurt dışına çıkışı taheltelim? «KÖY TÜZEL KİŞİLÎnin bacası sokağa fırlamış ve butakımı oyunun geri kalan kısmını ciye gelen. Kadıköye geçmek için, ve uzüluyoruz. denmekte ve bu dan naklen bugün kabil olabilmış radan geçen Fatoş Aytas ismindeki Bakanhğa ayrı bir bina ve önem dit olunan kimselerin isim ve soyhâkim oynadıysa da neticeyi de ya yaya olarak, ya da dolmuşla verilmesı de ıstenmektedir. Ayrıca adlarından baçka ana, baba adla CİNλ kabul edelim. Aynı kuyu2 adet otobüs satılıktır. tir. Telefon konuşması tek devre 13 yasında bir ilkokul öğrencisinin dan suyunu alan; aynı toprakta Karaköye geçmek zorunda kalıyor üzerinden sadece «acele» olmak başına Uabet ederek küçük kızın ğiştiremiyerek 1.0 mağlup ayrıldı lar. Dolayısiyle bu saatlerde tra Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri rı ile doğunı yeri ve tarihleri ken hayvan otlatan; günlük yaşayışm43 kişilik AEC marka lar Kanunundan da şıkâyet olunmak di'erine bildirllmediği takdirde, da toplumculuğu benimsiyen köykaydiyle kabul edilraektedir. ijlümüne sebebiyet vermistir. fık tıkanııyor. Çünkü. uzak semtta ve sendika kongrelerine müda bu gibi yanlıçhkların devam edeTel: U 58 97 lerde oturanlar. dolmuşların yal lerimizde tarım üretiminde de Bu arada Ali Özdinç ve Necati haleler yapılmaması talep edilmek ceğini söylemektedirler. Yeni bir Belediyeler Kanunu Ate? Isminde iki kisi de muhtelif Kar dünyasından.., J nız Karaköye kadar dolmuş yap^sen, ben» den ayrıhp BİZ'e yöne İ İ L : 201'7660 tedir. *««! • • • • t«l>«»f<»««<<*ll ! • • •••!*>>••, » » » » < « * , Emniyet Müdürlüğünün bu kohaıırlanıyor yerlerinden yaralandıkları için te Baştarafı 6 ncı ssbifcde maları yüzünden. Sirkecide, vi'sılelim. Ancak o zaman, küçük top| nuda bilhassa vergi dairelerine rakta rasyonel olmıyan makineli îstanbul Beledıyesi yeni bir kadavi altına alınmışlardır. yetinde «Ali Koskimsa» adlı bir ta sıkıntısına uğruyorlar. Bu itiİstanbul 4 üncü İcra Dördüncü Dünya Filim yaptıjh müteaddıt mürtcaatlar ma tarımı ülkemizd» köklendirebili•nıın tasansı hazırlaroak üzere tetnfilâkin «ebebi ilgililerce araş mülüman Finli de yer almış bulu barla. şimdive kadar güv»n!lir bir Memurluğundan: alesef neticesit kalmış her defasm tarifeye sahip olmıvan bu hattm. şsbbüse geçmiştir. Bu cümleden tırılmaktadır. nuyonla. riz. Yine ancak Toprak sahibi 961 3390 Festivali açıldı da «Bizde vergi mükelleflerinin olarak. İtalyan Belediyeler Kanu•• 1962 Dünya Kayak Şampiyo sabah ve akşam saatlerindcki se* KÖY TÜZEL KİŞtLİĞtni benimBir borçtan dolayı mahcuz olup Acapulco (Meksıkal 23. (AP> yalnız isimleri ve soyadları bulu sediğimizde köylüye dağıtılan tonu ile Batı Alraan Istimlâk Kanunası 10 25 şubat tarihleri arasın ferlerinin artırılsrak daimî yolŞirzat Doğan'ın tevkifi sitı'.masına karar verilen 3300 Ura Festıvali nur» cevabı alınmıştır. nu tercüme edil»rek ele alınmı?da Fransada Zakopane ve Chamo cular kazanması. rıem bu hnttan Dördüncü Dunya Film hutnluklar ekmek olmaktan kurXorç marka vitrinü 4 talebi reddedildi özer ÖZTEP tulur. Köy kooperatiflerinin plân kıymetinde tır nix'de yapılacak. Slalom ve iniş faydalanacak yolcular için, hem Acapulco ve Mexico City'de açılîcapıîı buz doinbımn aç'k aHınnası Bebekte kotra içi.ide işlenen ci ler Chamonix'de: Atlama. kros ve de ötçkı taraf trafğinı «îüi'erie so mıştır. Dün açılan Festivalin Aca Beledive KanunuTiu hazırlayıcı23.11.961 sah günü saat 1617 arası lı çalışmaları, kredilerin kooperaları. ön çahşmalarını bitirdikten npyet ile ilgili dâvaya dün Birinci bayrak müsabakalan ise Zakopane' kecöğı için. yapılmasın:M fsvaa u pulco kısmında «El Bandido de Or tiflere verilmesiyle Ziraat Ban Fındıklı Mebufan caddesi No. 91 1 gosola» (Orgosola Haydudu) adlı Balmumcudan dün 5 kişi sonra bir seminer tertin edetr* Oza Mahlreme«İTide devam olun de yapılacak. Her memleket en n'.uinr. hı r is olur. kası köylü çocuklarına sünne» pa bakkal diikkâmnda yapılacaktır. O Italyan filmi gösterilmiştir. Bu fazla 8 erkek. 6 kadınla katılabilegün verilecek b«dol muhammfn kıvtsK^rı hakknda basın. Üniversıte muştur. tahliye edildi rası d«Eıtm»ktan daha faydalı bir mı'tinin • T> ini hulmadığı tikdirTrafik anarşisi " " film Venedik Film Festivalinde Esas hakkındaki iddiananıesini cek; her müsabakaya da ancak 4 ve şehtrciiik mıitehassıslarınuı üiş yapmış olur. Yıllardır kaldıra de 30.ll.9til persem!>e günü aynı ır> Baştarsf) 1 inei sahifede İstanbul'dan Hasan Güraltay ya mükâfat kazanmı»tır. Mesico City. okuynn Savcı, sanık Sirzat Do kisi girecek. k!"'erıni alacaklardır. Bu arada Edirne Ağır Ceza Mah madığımız karasabanı. şahısların hil ve saatte iVAnt i Fatışı yapıl'r ^'^ de ise «Chimichito» adlı Venezüel Ö5r°ndi|imize göre yeni Beie San'n 13 yıl 4 ay hapsini ve tev •* Dahs 1964 çelmeden; 1968 Kış zıyor: bir suçundan değil, köyün sahip olacağı trak en çok Dey sür^p.e pfsin para ıle Mesafe anlamının ortadan kalk la fılmi gösterilmiştir. Bu film d« kemesi tarafından Olimpiyatına talip olanlar arttı. ciive Kanunu icin el» alınan ttal kifini talep etmijtir. törle yoketmek mümkündür kanı ihaîe edilecepi iiân ohıp.ur ;';:n Beîediveîer Kir.ununun en Muhakeme. sanığın savunması Kanada, Norveç. Finiântfiya, Ja tığı. bir sasttç Ankaraya gidildiği. bir mukâfat kazanmış bulunmak. ötürü 3 ay hüküm giymiş olan ZiI Basın 10:23 7Pf!7) ındayım. Ona sadece siyasi hakraat Bankası eski Genel Müdürü aya gitmeye hazırlamldığı bir dev tadır. hüvük hu s iyeti; Beledive yasak nı hazırlaması için duruşmayı baş ponya simdiden oyunUra talip. Mithat Dülge, infaz savcıhğına ge•• Biatlon (içinde hedeflere a rede. Karaköyden Taksime bir sa Festivalde * kn hir eünp bırakmı*. Savcının li.rına riavet ettni'"enlere haoi? dokuz memlekette tıs bulunan kayak kros yanşı) a atte gıdıldığini sov.çrsem. inanırsı çevrilen fılimler gosterilecek ve lerek 3 aylık mahkumiyetinin ya c??ası tınııpasıdır Bu hap".= c^zası fvkıf talebini reddetmistir. leyhinde geçen olimpiyatta beliren nız sanınm. Bir çok seferler saat 16 memlekete mensup yıldızlarla 18 aylık tutuklu bulunduğu mudnilndıği gibi bunri.ın nnceki be5 SPÜPVP kndaı vükse!m''ktedir. cereyan tamamen kalktı. Biatlon 18 de Karaköyde dolmusa binmiş. prodüktörler gosterıye iştirak ede detten tenzilini veya ileri bir tariMotörlii trf>" b ; r makasçıyı raet karan TemyİE tarafından bo tasdik edildi. he tehirini istemiştir. saat 19 da Taksime varmışımdır. Y E N İ ?>ılmustu. cektir. İnfaz savcıhğı, cezanm tehirine öldürdü 1963 Beynelmilel Kayak Fe Bu durum. o saatlerdeki araba çok A Fakat Aeronaves de Mexico Ha karar vermiştir. TİYATRO'da Tu7İa ile tçmeler arejında mo. Öğretimde ses alma cihazın derasyonu kongresine Fas, Bükreş, luğu ile olduğu kadar. BoğazkeBilindiği gibi Mithat Dülge, Otrirlü tren bir maka^çıya çarparak dan da istifade edilecek Atina, Santiago talip oldular. 21 e sendeki trafik anarşisi ile de açık va Yollarının personeli grev yap tığından organizasycn isleri kar ğuz Akal ve Rıfat Ozan Kromit, öl'niüne «ebebıypt vermiştir. Öğrctını araçları arasına ses alkarşı 45 oyla Atina seçimi kazandı. lanabilir. makarışık olmuş. dâvetliler şikfi. Talât Kızılviran ile Lütfi Alpkın AHapBrftrından Havdarpaşaya gel mii cihazı da srirmiştir * Bu yıl dünyanın dört bir ta CEVABIMIZ: yıldızlariyle, da Çiftkurt dfevasından dolayı tu m?t"t oian SBdıfc Nakkas vç Se. Milli Egitim Okurumuz haklıdr Bo3azkesen yet etmiştir. Film rafında binlerce şöhretli kayakçıBakanlığı bu koyabancı tukiu bulünuyorlardı. ÜSKÜDAR Tİ YATROSU'nda fı Aböıilk?Hırin id»re?ind»ki mo nuda vayınladığı tamimde cihaz nın katılacağı 75 i «Alp müsabaka deki uzun beklemenin. araba çok Festivale iştirak eden torlu ı'ıetı îçmelerde makas ba. dan isti/arif edümesini ve bilhassa sı» olmak üzere 134 beynelmilel luğundan ziyade, oradaki trafik prodüktörler Mexico Cıty'den Aca pulco'ya otobüslerU nakledilmiş Yeni Ne§riyat: sınrta Frvn Poiat ısmındeki m a . 27 Mayıs borçları. memleket şair yarı? var. Organizasyonda Isviçre: işinin. gerektiği gibi düzrne kokasçiya carr.mışîır Aşır surette lerinin iiirleri hulunan özel bant 21, Fransa: 17, Avuıturya: 12, Ka nulamamasindan iieri geldiğini sa ler, rahatına düşkün bu insanlar Piyeslerinin yaraİHnan FPVZİ hastahaneye kal. j lerın da çoğaltılarak öğrencilere nada ve Italya 11 er, Finlândiya 10 nıyoruz. Bu iş» hemen bir çare a altı saat müddetle otobüsler için. DEĞİŞİM de sarsılmaktan pek hoşlanmamış ranmalıdır. musabaka ile baştalsr. ciırıhrken ölmüştür. 4 dinletilme'sini istemektedir. Genç kusagın en değeriı yazar Son Temsiileri lardır. ları, en olgun yazıları, şiirleri, «n Millî Eğitimde uzun * 'f * Meşhur îtalyan produktörü Vit başarılı çevirileriyle en haklı kav 29 11'1961 çarşEmbadBn itibaren s?st 21 de vâdeli plâna ihtiyaç var! torio de Sica, birkaç gün evvel galarım DEölŞtM'de yapmakîaFestivale gitmiştir. Bu «rada ln d;rlar. Yeni çık^n iik sayısında fi; İstanbul'dan bir öğretmen yazıYENİ TİYATRO'da grid Bergman. bir telgraf çekerek ımzaler vardır: Hüseyin Cöntürk yor. bazı ifleıi çıktığmı, dolayısiyle Özderaır Nutku, Hhan Berk, Feri Düsük ikfidarın, biri ekonomik, Festivale gelemiyeceğini bildirmiş Öngören. Edip Cansever, Öme ötekisi de kültürel alanda olmek tir. înanç, Nusret Hızır, Metin Eloğlu üzere çüttüğü plânsız siyasetin EO•',• * * .Şadan Karadeniz, Turjut özak nuçları. her sün kendısini biraz 28/11/1961 selıdan itibaren saat 21 de man. Tur?ay Gönenc, Orhan Du dalıa bellı ediyor. Bugün içinde Miktarı Temlnatı Öıale tarihi ve saall Muh. b«del Cinsi ru. Özdemir lnce. Revgi Nutku Cumcrtesi. pazar 15.30 da bulunduşumuî iktisedi hercumerç, SATILIK Ece Avhan. Vey»«l Öngören, Yı on yıl güdülen plânsız iktisadi po; Luikenz mükelkf yemek ÜSKÜDAR Tİ YATROSU'nda Mf Atilgan. Metın And. Ali Pü.' j (0) No. Caltex marfak gres yağı 4834. 4 834 Kg. ."63 6 12 1961 11.00 litikanın tabi! hir neticesidır Mil • oda^ı 15 parça vesair lürumlu küllüoglu. Öm°r Atilâ. Ergine Or 92 dış. 28^ .q lâstik 370 kolan 5.570. 745 Ad. 420 7 12'1961 11.00 lî eğitim alanında güdülen plânsı? : ev eşyası. Cumartesı ve pazaı bey. Franz Kafka. Katberine Mans Yukarda cinr ve miktarları yazılı malzemeler 2490 sayılı k«nunun 31. maddesi gereğince kapalı poütikanın sonuçları ise hazı böl } saat 14 20 arası. field. Raineı Marıa Rilke. Soren zarf usulivle satılscaktır. Şartname ve malzemeler her gün m«sei s^etleri dahilinde Müdiirlütümüzde gö eelerde öğretmen. bazı bö'gelerde J Telefon: 48 09 02 , Kierkegaard. Mektup adresı: P.K rülebilir. Kapalı zarflar yukarda belirtilen ihale günü saatinden en az bir saat öncesine kadar komis i?e okul kıtlığı şeklinde kendini İ Cumhurivet 7644 1 (Basın 10990/7S64) göstermektedir. Nitekim günler183 Bakanhklar Ankara. yon* verilmif olccaktır. Teminat yatıranlar ihaleye girebilir. (Basuı 10*44,7634) Baştsnfı 1 taei bilâl»r« İçiîreri Bakanlıgı bütçesi görüşülmüştür. Bu Bakanlığın bütçesinin de Emniyet Genel Müdürlüğü ve JandamiB Ge nel Komutaulıgı ile bîrlikte yarım ! münizmîn düşmamyız», «Grevsiz milyar lira civarında olacağı Masendika olmaz», «Ernek, sermaye; liye Bakanlığı yetkilileri tarafınmüsavi iki kuvvettir», «Sosy»l a dan soylenmekteKÜr. daletin asüdafiîyiz», «Et 650, zeytin TopUntıya aynca Bafbskan Yar 550, işçi ücreti 700 kuruş», «Lutuf dımcısı Akif lyidağn, Maliye Badeğil hak istiyoruz ve alacagız». kant Şefik înan, Devlet Bakanla«Hükümete inanıyoruz», «Emeğin n Turhan Feyîioglu ve Avni Dosatılmasmda pazarlık hakkımızfan, Ticaret Bakanı Ihsan Gürsan dır», «Millî emeğin âdil esaslarla bulunmuşlardır. taksimini istiyoruz», «Yüksek Ha1962 malî yılı bütçesinîn gerekkem Kunılunu toptan istifaya dâvet ediyoruz» gibi îbareler buîun çesi tamamen bitmiş bulunmaktamaktadır. İşçi tehısilcilerinin bil dır. Anayasanm 94 üncü maddesi dirdiğin* göre yüniyüse kadmlar gereğince bütçehin en geç 1 arahk ZARAR 200 BİN LİRA 2,eytimnırrm«\daKi Derby lâetîk fisbtakunya ile. erkekler ise yalınayak tarihînde ^îeelis Başkanlı|ma verıkasmm ökçe imâl kısmı dün çıkan bir yansm netıcesinde tamamen iştirak ed«c*klerdir. Konaktan riimesi gerekmektedir. Cumhuriyet meydanma kadar deKendisi ile konuşan bir muha küi olmuçtur Resimde, j'anan atölve cönilüyor. vam edecek olan gösteri, Atatürk birimîze Maliye Bakanı înan, 1962 heykeline çelenk konduktan sonra bütçesinin, Devlet Plânlsma Teş«ona erecektir. ^ kilâtı tarafından haztrlanan Cİ062 geçiç programı» ile birlikte uyğuAmerikalılar «Şükran lanacağtnı söylemiştir. Bastarafı 1 inei •sfcifede ?ekIİB» bağlanmsk üzere imkânl«r krttndiğı anlaçılmaktadır. NATO Teşkilâtı tarafından yapılan tetkikler Türk halkının yüzde 75 înin okujup yazm» bilmediğı neticesine varmıştır. Aynca snbay, Eğitim eğriltim •ssubay ve teknik eleman ihtiyaAkla kara.. Bn iki gücün eatışcının da karşılanabilmen ifin imkânlar aranacağı anlaşümaktadır. m«rı, sin*«Kyedek tfe hep Ak'rt» Generml Land«n tzmir«e YUNUS NADİ armaâanı ENDNEMU DAVAMIZNEDm i 66 I3GII962 I DKURLARLA Gecekondu derdi Sosyal Âdaletsizlik İşçiler yeni ten istediklerini açıkladilar 67 Tarım üreîiminde yenilıge Rusya: 1 • Şiii: 0 Avrepa Karoserilî Çöpçatan HESAPTA BU YOKTU KARAYOLLARI 9. SÖLGE MUDÜRLUĞÜNDEN: HESAPTA BU YOKTU ÇÖPÇATAN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle