13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OĞUZATA Mılli Eğitim Bakanlıgınca yayımlanmakta olan telif tiyatro eserleri »erisladcn olmak üzere Selâhattin Batu'nun manzum olarak yazmıs olduğu beş perdelik «Oğuzata» dramı basılmıs, 250 kuruş flyatl* büttin kitapçılarda satışa çıkarılmıstır. (Basın 9588/7670) u m h u r i yet KTJRUCDSU:CTJNTJSNADİ EN BOYOK YAZARLARIN EN GOZEL ESERLERİ * NAHA CZ.U * SEN BİR MELEKTİN E. z.ı. * MHELYAU KADIN A . D » , . , F , I , + DlfllUS L T.!,.OV * SEYTANIN KURMMftRI s M.aıh.m * CENNET YOIU s,*,b«k + MOTREDIMFIN MMBURU v H,,O * OĞUIUR ve SEVGİÜIEB DL H, u ^ e n « * MADANE BOVARV c . n.ut», * SİUHURA V E D A H » * , ™ * * » OTOBUŞU st^beck • KUNSAUA N sh,t. * fiUNAHKAR BUHLAR D. H u*™>« • DOKTOR / £ & JİVAGO B . t a « ı * SEMİ jfig? SEVMEK KAOERİN & w . G U V E N IKÜMIER A. Mauroi» IL * V A T I N t V İ 9644'7629 38. yı) Sayı 13.401 Telgrtf * • mektup adresü Cumhuriyet Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 3 9 6 t ı t a n b u l P o t t a K u t u s u : t t t a n b u l Ko. 246 2 2 4 2 9 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 9 9 Cuma 24 Kasım 1961 Mülkî makamlardaki «««, s , , ı o , l l ı g ı ulçe, bonoların kaldırılması orduyg dönüyorlar nazara alınarak hazırlanıyor 1962 yıh bütçesi 12 milyar 475 milyon Hra İçişleri Bakanı Topaloğlu İstanbul Valisinin Maliye Bakanlığında dün ya pılan toplantıda Millî Savunşimdilik vazifesinde kalacağmı bildirdi ma Bakanhğı bütçesi 2,5 milyar olarak tesbit edildi Zeytinoğlu Cumhurbaşkanlığı Genei Kâtibi oldu Ankara, 23 (CumhurıyetT«leks) M.B.K. Hukumetinın İçişlerı Bakanı Nâsır Zeytinoğlu, Cumhurbas kanlığı Genel Kâtıphgine tâyın olunrnuştur. Bu husustaki kararname hazırlanarak yüksek tasdıkten çıkmıs ve Nâsır Zeytinoğlu yeni görevine başlamıştır. Kaymakamların maaş dereceleri de yükseltiliyor Ankara 23 (CumhuriyetTeleks) Vali ve Kay makamların makam ücretlerinin bu yıl da artnuyacağı ofrenılnnştır. Bu konuda kendısi ile konuştuğumuz İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu şunları soylemiştir: Bu yıl bütçesine kaymakam ve valilerin tazmınatlarını artırıcı yonde bir ödenek koyamadık. Bunun da sebebi, bu konuda bir kanun mevcut olmamasıdır. Daha zıyade, Emnıyet teşkilâtı ile kaymakamfara araba tahsisi yoluna gıdılecektir. Bütçede bunun için bir fasü ayırmak mümkün olabilmiştir. Ayrıca bütçe dışı olarak bir kanun hazırlıyacağız. Bu kanun kaymakamların terfilerinin sağlanması ve çeşitli masraflarının karşılanması konusunda olacaktır. Meselâ, kaymakamlar hugun 40 lıra aslî maaşla işe başlamaktadırlar. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Hükümet programmın Bankası zamma kaleme alınmasma başlandı Denizcilik ı karar verdi Program pazartesi günü Senato ve Millet Meclisinde bir Bakan iarafmdan okunacak Ankara, 23 (CumhuriyetTeleks) 1992 tnaH yıh bütçesi hazırlıklarına Maliye Bakanlığında devam e dilmektedir. Dün sabah baslıyan Bakanhklar arası toplantıya bugün de devam edilmi} ve Millt Savunma, tçişleri ile Dışişleri Bakanlıklannın bütçesi tesbit edilmistir. Maliye Bakanlığında bugun yapılan toplantıya MilH Savunma Bakanı tlhami Sancar ve yüksek kademedeki subaylar katılmıştır. Millt Savunma Bakanhgı bütçesinin bu yıl 2.5 milyar lirayı bulacağı ilgililerce ifade edilmektedir. Arkuı Sa. 5, Sü. 3 te Ulaştırnıa Bakanlığı teklifi müspet karşılarsa, Şehir Hatlarının yüzde 3540 nispetindeki zamlı tauifesi 1 marttan itibaren yürürlüğe girecek 6 yaşmdaki yankesici kızı ne yapacağını polis kestiremedi Annesinin yanmda yankesicihk BIZDE YASAK Birçok yerde olduğu gıbi k opru uzerınde balık avlaır J da sadece tabelâda Ankara, 23 (CumhurıvetTeleks I kalmaktan ıleri gidememektedır. Resimde, yasağa rağmen balık avlıyanlar ve bunları zevkle seyreden yapan 6 yaşındaki Nuran Kemendi Bakanlar Kurulunun bugunku ismindeki kız jrakalanmıstır. ler goruluyor. gundemı hukumet programıdır. Bir otobüste yolculardan birinin Butun Bakanhklar, Başbakanlıkcebindea içmde 480 lira bulunan a kendılerınden ıstenen kısmi cüzdamnı çalan küçük yankesici, • rogramlarını ve bu programların durakta otobüsten atlamışsa da, Denizcılik Bankası; Şehir Hatayandığı dokumaniarı tamamen yakalanmıştır. lannın devamlı surette zarar etondermışlerdır. 6 yaşmdaki küçük yankesiciıin mesi karştsında bir zamlı tarife Bakanhklardan aşağıdakı hususa^nesi Mükerrem, ninesi Nesibe. hazırlıyarak Ulaştırma Bakanlığılann dokumanter olarak bıldırılteyzesi Muazzez Kemendi ile dena göndermege karar vermiştir. mesı talep edılmıştl : desi Aziz Atejgüneş, dayısı Ferit Hazırlanacak yeni bilet ücretle1 Umumı prenMpler konusunAtesguneş sabıkalı yankesicilerden rinde n m yüzde 3540 arasında ola ı Bakanhklann gorusu. dir. cak ve KbprüKadıköy yolculueu 2 1962 but(,esı ıçınde halli zaHenüz 6 yasında yankesicihğe birinci mevkide 15, ikinci mevkide uri olan hususlar, başhyan Nuran Keraendi, yaşı ufak 50 kuruşa yükseltilecektir. 3 Muayjen surelı plânlara oldugu içH ne sabıka kavdına istdarenin gösterdiği zarar sebepağlı olan \ atııımlar leneMlmekte ve ne de Savcıhga lerini Ulastırma Bakanhğı kibul Arkası Sa. 5, Sü. 6 da teslim olunabilm«ktedir. edersg yeni zamlı tarife 1 marttan Ankara. 23 (CumhurıyetTeleks) Polis, küçük Nuran'ı, bütün sülaitibaren tatbik mevkiine kona Maliye Bakanhğı «bedelsız itlesi yankesici olan ailesine teslim cıktır. halât» konusunda mukellefler leetmekten baska hiç bir muamele hıne onemlı değısıklık yapmış ve POLİTİKA VE GENÇLİK Duııya GerıçliK Teşkılâtı Genel Sekyapımamıştır. >enı lıbere hukumlerı ıhtıva eden reteri David Wirmark dun sıyasi parti gençlık kolları ile ilgıli bir teblığ bugunku Resmi Gazetede ya konferans vermiştır. Resimde, AP. CHP, CKMP ve YTP gençlık kolyınlanarak jururluğe gırmiştır lan temslicilerinin de tâkip ettikleri konferansta David Wırmark koTurk parasının knmetını korunuşurken gorüluyor. ma Ankara, 23 (Telefonla) Baş hakkındakı 14 sa\ıli karara mu bakan Ismet Inonu bugun oğleden teallik 73 sayılı teblığın ana hatonra Başbakanlığa gelerek geç ları ve gehrdığı venılıkler so>levakte kadar çalışmıştır. Inonu sa dır: at 18 den ıtıbaren butçe konusun 1 Bedelsız ithalât yoluvla dakı hazırlıklar munasebetıvle nn memlekete mal getıreceklerin once Mılli Savunma Bakanı tlhamı ceden ızın almaları hukmu kaldı• Sancar'ı ve muteakıben de Maliye rılmıştır. Kocaellnde de bir köylü Bakanı Şefık lnan'ı, Tıcaret Ba 2 Maliye Bakanlığının yetklnı Ihsan Gursan'ı ve Dışişlerı sınde bulunan ızın verme islemı donarak öldü Bakanı Selım Sarperı kabul etmıs memleketın çeşitli yerlerınde kuTürkİş deklera5yonunda, hazırlanmakta olan hüküır. Bu goruşmeler sırasında Baş rulan 8 kambiyo mercııne devremet programına dahil edilmesi istenen hususlar, Yıldız Teknik Okulu talebeKonya 23 (Hususi) Üç gündür bakan Yardımcısı Akıf lyıdoğan dılmış ve mukelleflenn Ankarada 13 madde halinde hülâsa ediliyor leri yönetmelikte istedikleri devam eden soğuklar bugün halif le Devlet Bakanı Turhan Feyzıog ışlerını takıp etmeleri guçluğu orlemış ve ısı »ıfır dereceye yüksel tadiller yapılıncaya kadar sı Arkası Sa. 5, Sü. 1 de miştir. Fırtına ve tipinin dunna. Ankara, 23 (Cumhum etTeleks) u da hazır bulunmuslardır. nıflara girmiyeceklerini İMTİHAN Memleketımıze ehliyetlı garsonlar kazandırmak siyle ilçeler arası irtibat yeniden Turkıye tşçı Sendıkaları Konfede belirttiler amacıyla dun Turkiye İş ve İsçıleri Sendıkasrnda Belediye, Mılli Eği temın edilmiştir. Yalnız Ermenek, rasyonu (Turklş) bu sabah bır deklârasyon yaj ınlıvarak, hazırlan tim ve Çalışma Mudurlukleri temsilcileri önunde 23 garson ve aşçı Mut, Hadım yollan hâle n kapalı Yıldız Teknik Okulu oğrencilerı makta olan hukumet proeramı fçıimtıhan edılmıştir. Resimde, üntıhan kurulu ve imtıhan olan bir gar ve İstanbul ile telefon munasebedun öğleden »onra toplu halde ne dahıl edilmesi ıstenen ışçı meseti kesiktir. Bu arada Karaman . son görüluyor. derslere boykot ilân etmişlerdir elerını açıklamışlardır. Mut arasmdaki Sarvatul belinde Buna sebep, okul yönetmeliğindeİşçiler, hukumetın kurulmasının tıpi yüzunden 7 si otobüs olmak kı oğrenciler aleyftinde bazı hüferahlık ve sevınç uyandıran bir üzere 68 vâsıtanın karla gömülüp kumlerın muteaddit müracaatlara hâdıse oMuğunu bıldırmışler ve kaldığı ve yolculann olümden guç rağmen değiştirilmemiş olmasıdır. hukumete başarılı mesaıler dıledık kurtuldukları öğrenilmiştir. ten sonra, kendi meselelerıni basın Okuldaki 1500 öğrencinin smıflaYakın koylere goturülen yolcu yoliyle hukumetın dıkkat nazarına ra gırmemeleri yüzunden dün öğlardan 14 kişi donma tehlıkesi ge sunmuşlardır. leden sonra dersler tamamen boş çirmiş, vâsıtalardan 11 inin motor geçmiştir. Okul Müdürunun tale Arkası Sa. 5, Sü 5 le ları donarak parçalanmıştır. Yolcu beleri teskin için konferans salolar ve vâsıtalann bir kısmı bugün nunda tertıpledığı toplantıya »adeşehrimize getirilmiştir. ce 6 oğrenci gitmıştir. Telgrsflar trenle gönderlliyor Boykot olayından önce öğrenciîzmıt, 23 (Hususi) Kocaehde lerın dağıttıkları beyannamede ay kıs gun geçtikçe şiddetlenmektenen şunlar yazılıdır: Arksaı Sa. 5, Stt 1 de • Arkadaş! Haklarımızı aramak Iztnir, 23 (Telefonla) NATO Infılâk eden boya kazanı ve içinde bulunduğu büıanuı hali için yaptığımız çeşitli müracaatlar Teşkılâtı, uye devletler arasında lu akım kalmıştır. Bir yüksek okul zumlu gorulenlere sosyal destek talebesınm sesinı duyuramamasıtemin etmek için. ilml heyetler ta nın ne kadar acı olduğunu tahmin rafından bir proje hazırlatmak uedersıniz. Dâvamızı benimsemiyen Yurt dısına çıkmaları yasak edilen zere çahsmalara başlamıştır. Prokım=elere ihtar etmek, dertleri S«lâhattin Özakar, para istiyen şahısların Emniyet Müdürlüklerine jenin ilk hedefı Sovyet Rusya ile mızden bihaber olan Milli Eğitim sadece ad ve soyadları bildirildişahsın mektubunu gösteriyor hemhudut olan Turkiye ile YuBakanlığına sesimizi işittirebılmek ğinden, isim benzerliği yüzunden nanistana iktisadi yardım sağlaiçin 24 kasım cuma gününden itibinlerce vatandas seyahatten Şehreminindeki bir iplik ima lâthanesinde vukua gelen maktır. Bununla beraber bılhassa baren bu işler halledilinceye kaahkonulnyor patlama tesiriyle fırlıyan baca sokaktan geçen kızı öldürdü eğitim dâvası üzerinde durulduğu dar sizleri derslere girmemeye dâve bunun en kısa zamanda bir hal vet ederizj Yurt dışına çıkmalan muhtelı Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Yazısı 5 inci makamlarca yasak edilen «abısla. Teknik Okul öğreneileri bugün rın yalnız isim ve soyadlan Embir basın toplantısı tertipliyerek niyet müdürlüklerine bildirildiğı dertlerını ve dileklerini tekrarlıya için, bu şahıslarla isim benzerliği caklardır. olan binlerce vatandaşın seyahatine mâni olunmaktadır. Yurt dışı çıkışlarına tahdit koBugüne kadar bulunamıyan Aylft yan mahkemeler, vergi daireleri. Özakar'ın babası Salâhattin öz kambiyo müdürlüğü. Gümrük akar dün gazetecilerle görüşerek Tekel müfettişliği, Millî Korunma kızı ile ılgili olarak bir gazeteye teşkilatı, icra ve iflâs yargıçlığı, beyanat veren Emnıyet Müdürlüfiü askerlik daireleri, vilâyet emniyel • yetkililerıne cevap vermiştir. müdürlükleri ve İçişleri BakanlıDun aksam guneşın batması »ıEmniyet Müdürlügü yetkılileri, ğı ekseriyetle bu kimselerin yalDün Balmumcudan tahliye olunan (utuklular rasında gokte, bir cısim gıbi go Arkası Sa. 5, Sü. 6 da run=n kırmızı renkli bulutların verdıklen beyanatta, Aylâmn bir kaçırılmış oitesekkul etmesi bazı vatandaşları şebeke taraiından mızı telâslandırmıştır. Ayni saatte masına ihtımal vermediklerini, kıYeşılkoy Hava alanından kalkan zın bır trafık kazası sonucu veya bir jet uçağının da gokte uzun za bir kuyuya düşerek oldüğü fikrinman devam eden bir ız bırakması de bulunduklannı bildırmişlerdir. ile busbutun garıplesen ve türlü Bır buçuk aydanberi kaybolan sekıller arzçden bulutların ne ol kızının akıbeti hakkında polisin Ankara 23, (Cumhuriyet Te. dugunu merak eden halk, birçok bir ıpucu bulamadığını belirten leks) Adana'da bır Çukurova Mithat Dülge, Oğuz Akal ve Rifat Ozan Kromit, Talât makamlara ve bu arada Emnivet Salâhattin özakar sozlerine jun. üniversitesi kurulması ile ilgıl Kızılviran ile Lutfi Alpkın da Çiftkurt dâvalanndan Mudurlusune telefon ederek bilgi ları eklemistır: kanun teklıfi bugun 11 Adana mi dolayı tutuklu bulunuyorlardı alrr.aSa çahsmıstır. «Eskışehırdekı arastırmalarıma letvekili tarafından Meclis Baş. Meteoroloiı ıstasyonlarının bil takaddum eden gunlerde bıze bir kanlığına verılmıştır. Aylâyı dırdığıne gore, bu durum, günes mektup geldı. Mektupta Yuksek Adalet Dnanı tarafın kın dun saat 14 30 da BalmumcudaKanun, ilgıli komı=vonlarda go. Planlama TeşKılatı, < Çıitçı nufusunun 1 25 ının tanm arazı<=ımr iMnlarının havada bılun^n kesif vermek için 30 bin lira istenivor rüsuldukten sonra Meclısteki mü. dan tahlı\elerıne karar verılen kı ozel garnızondan serbest bırakıl ~ Tl ine. "' 75 ının ise arazmın *"•> 29 una sahip olduğunu» açıkladı , Mithat Djılge, Oğuz Akal. Rıfat O mışlardır. camiin zakeresıni muteakıp kanunlaşacak pus ve kuru dumanda yanmasından ve paranın Aksaraydaki Arkası Sa. 5, Sü. 3 te tır. zan, Talât Kızılviran ve Lutfı Alp Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Arkası Sa. 5, Sü. 6 da AZ VEREN CANDAN... ÇOK VEREN MALDAN... Bedelsiz ithalât ile mal getirmek için önceden izin almmıyacak Dün Resmî Gazeiede yaYinlanan bir kararname ile bu mevzuda büyük kolaylıklar sağloniYor öğrenci dersleri boyhot etti Inonu nun temasları İşçiler yeni hükümetten isfediklerini acıkladılar Kotıyada 68 vasıta kara gomuldu Halkı telâşa^ veren semavî olay olağanmış Kiiçük Ayla'nın babası polis şeflerine çattı Bir ihmalin doğurduğu mağduriyet Rova kazanı infilâk etti, üç ^ kişi öldü • • NATO bize sosyal yardım sağhyacak Ilmî heyeiler iaıafından pıoje hazıılanması için teşebbüse geçildi Çukurova Üniversites için kanun teklifi Baimuıııcndan 5 kişi tahliye edildi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle