16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DORT ;'«•'"•• •••••••••"•••••••••••••••IllllllllllllllllllllliaillllllllMUIIIIIIIIIIHİIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIim CUMHURÎYET IIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIII l | 1111111IIIIIIIIII •IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMFIIIIIIMIIIIIIMIMIIIIIIIIII 24 Kasım 1961 Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KÜNT § Resimli Roman: 2 6 MEL'UN KIZ l •••••••••• I I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l M İ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • l l l l l l l | | | | | | | | | | | | | | l l l l l l l l l l l l l | l l | | | | | | | | | i | | | | | | i | | | • • • • • • 1 1 1 1 1 I I I l l l l l l l l l l l l l M l l 1 1 I I M I I I I • 1 1 1 1 1 I I I • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I MELEKYtlZLÜ 41 Renand heraen oracıkta blr yığın taş çördü ve yarahyı oraya sürükJiyerek dayadı. Bir iki dakika sonra yaralı hnmmalı gözlerini açtı ve zayıf bir sesle: «Teşekkür ederim» dedikten sonra «lini göğsüne götürerek ilâve etti: Buradaa vuruldum .. Bir knrşnnla... Demek Renand bir einayet karşısında idi. Hemen etratıııa bir goz gezdiren knrt avcısı: «Çiftlikten pek uzakta değiliz, dedi. Derhal koşup yardım isterim.» Fakat yaralı bu sözleri dnynnca şöyle bir doğruldn ve: «Hayır hayır gitrneyiniz, dedi... Rica ederim fitmeyiniı...» Atom çağındayine bir "Bin bir gece" İki Prensin birden vuruldugu güzel 30 kilo ağırlığında ki nişan elbisesi Dünyanın en uzun kuyruklu gelinliği: 22 metre Dünya basınının, vakit vakit, d i . line doladığı blr aşk masah var. dı «Geçen sevgililer» muradına erdi.» Fa« Kıralının kardeşi Pren* Abdullah, Lübnanın kurtarıcısı RL yad Solh'un kızı Lâmia ile evlendi. Nişan elbisesi 30 kilo ağırhğında idi. Kemerl lom altmdı, üs tü bütün altın lşleme idi. Kızın ba gında som altından bir taç vardı. Gelinlik 22 metre uzunluğundaki kuyruğu ile rekor kırdı. «Dünya. nm en (uzun kuyruklu gelinliği) oldu. Üstünün sahici taştan işlemelerini 25 er kişilik 3 ekip gece. li gündüzlü çahşarak 3 haftada bi tirebümişlerdi. Say sayabildiğin kadar ama bunlar asıl masahn ya nında gölgede kalır. Düğün değil, tam bir Binbir gece: Lâmia Pariste sosyoloji tahsil et mektedir. Annesi kendisini görme ye gelir. Ve bir akşam, kaldığı otelde şu telefonu aht: «Fas Pren si Abdullah hazretleri Lâmia n a nımla tanışrnafc üzere müsadeni. zi istiyorlar. Arabaları ile kapıda lar. İki prenses hemsireleri ile birlikte Lâmia hanımı bir suareye götürmek arzusundalar.» Oelinlik çağmda beş kız annesi bir akşam kapısına kadar gelen bir «şehzftde»ye ne cevap verir? Elbette «Peki* arabada gerçekten İki de prenteı var mı lmiş, yok mu imlş, onu bir gün «Meşhur aşk lar»ın hlkayeleri nrasında okuya. eağu belki. Prenı apartımana kadar çıkmış, anne arabaya kadar lnmemiş kl görsün. Neyse... O gece Lübnanh güzel, çılgınca sürülen bir arabanın ca. mmdan Paris'i «eyrederken arabayı süren genç prense vurulur. O da zaten Paris'te hukuk tahsill yap maktadır. Aşk böylece başlar işte. îki yıl sonra Lâmia Beyrut'a, evine dönerken birbirlerine evlenme sö zü verirler.» Fakat Beynıt nerede, Fas, Rabat nerede? Aşklan 7.000 kilomet relik bir telefon telinin iki ucun. dadır artık. Fas Kırah, Veliaht Pren Hüse. yin dururken Abdullahın evlenmesine râzı olmaz. Zaman aşkı yıp ratır. Lâmianınkini değil. (O bir kere sevmiştir, bir daha dönmiye cektir) Prens tavsatır işi. Rabat'. tan telefon gelmez olur. Ve bir gün Fas Sarayı «böyle bir evlenmeyi resmen yalanlayınca» bütün umutlar söner. Lâmia, dünyanın bütün aşklarmı yitirmiş kızları gi bi fizgündür. tşte tam o sırada Beyrut'taki evin kapısını bir başka kıral oğlu çalar. Kıral Suud'un oğlu Prens Muhammet. Çok sempatik bir gençtir bu. Lâmia'nı n aşk mp.sah nı bilir. Çünkü hem Prens Abdul lahm arkadaşıdır, hem de için İçin Lâmia'ya âşıktır. Dostunun ha tın için o güne kaadr hislerini gizle miştir. Abdullah vefâsız çıkınca he men Beyrut yolunu tutmuştur. An. nesi Lftmia'nın aklını başına getirmeye çalışır. Bu ikinci Prens de elinden giderse, tâlih bir daha güler mi gülmez mi, bilinmez. Kı sacası Prens Muhammet'e «peki. denir. Dünys basını Beyrut ziya. retinin iç yüzünü yazar. ... Neden? Lüznmsuz da ondan. Ben artık kurtulamam, biliyornm... Bir iki dakikaya kadar öleceğim. Canım siri böyle bırakamam. Ne yapsanız boş. Beni kurtaramazsınız. Sizi kim vnrdu? Bilmiyorum. Merak etmeyinlz kaatilinizi balacağım. Ne lüznmu var? Kimsenin ltham edilmesini istemiyorum... Sonra yaralı biraz doğralarak sordn: «Ismlniı nedir? Jean Renaod. Ha anladım anladım... Lncile bana slzden bahsetmişti. Matmazel Mellier'yi tanıyor mnsnnnz? Evet tanıyornm ama onun ismini kimse dnymasın. Peki, o çok iyi bir kudır. Gfisel oldnğn kadar da iyldir... (Arkası var) 7^7 Açılıs ve program 7.30 Neyler 7.40 Kur'anı Kerim 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler 8.15 Türküler 8.30 Tanınmış rapsodiler 9.00 Kapanış. 11.57 Açılış ve program 12.00 Şarkılar (Sabite Tur Gülerman) 12^0 öğle melodileri 13.00 Türküler (Gülcan Sevitn) 13.15 Haberler 13.30 Şarkılar (Rıza Rit) 14.00 Konser saati 15.00 Kapanış. 16.57 Açılış ve program 17.00 Dans müziği 17.30 Yurdun dört bucağından 17.50 Tarım saati 18.00 Çeşitli stüdyolardan 18.40 Günün plâklarından 18.45 Haberler 19.00 Radyo Kadınlar Fasıl Heyeti 19.30 Olaylar ve yankılan 19.45 Viyolonist Darvaş 20.00 Şarkılar (Inci Atalay) 20.30 Hafif müzik 20.45 Dinl ahlâki sohbet 21.00 Klâsik Koro 21.30 Kitap saati 21.45 Şan soloları 22.00 Hafif müzik 22.15 Siz ve müzik 23.00 Haberler 23.15 Schubert «4. Numaralı Senfoni» 23.40 Ritm ve meiodi 23.55 Pro^ram 24.00 Kapanış. ISTANBUL ÎL RADYOSU (385 M. 778 Kc/s) 17.58 «1yi akşamlar» ve programlar 18.00 Çeşitli orkestralar 18.45 Uvertürler 19.15 Gordon Jerkins Orkestrası 19.30 Yemek müziği 20.00 Charlie Barnet Orkestrası 20.15 Plâklar arasında 20.45 Müzikli piyeslerdon melodiler 21.00 ISTANBUL Konçerto 21J0 Slânley Black Orkeatran 21.45 Ünlü orke«tra sefleri ve hafif müzik 24.00 Kapanış. 857 Açıhs v* günün programlan 7.00 Kur'anı Kerim 7.10 Saz eserleri 7.30 Haberler 7.45 Bu sabahın şarkılan 8.15 Hafif müzik 8.45 Şarkılar 9.00 Ev kadınının not defteri 9.45 Türküler 10.00 Kapanış. 11.57 Açılıs ve programlar 12.00 Karışık h&tif müzik 12.30 Çeşitli Türk müziği 13.00 Haberler 13.15 Küçük konser 13.45 Aliye Akkılıç'tan türküler 14.00 Ispanyol albümü 14.30 Yıldırım Gürses'ten şarkılar 15.00 Kapanış. 16.57 Açılış ve programlar 17.00 Incesazdan «Suzidil» Faslı 17.30 Yangına dikkat 17.35 Neşeli müzik 18.00 îşçi saati 18.10 Sizin için 18.35 Yurttan sesler 19.00 Haberler 19.15 Yaşadığımız günler 19.25 Hafif müzik 19.30 Çeşitli hafif melodiler 19.45 îtalyan şarkılan 20.00 Çocuklarla başbaşa 20.05 Ülkü Yörükoğlu'dan şarkılar 20.20 Yaşar Güvenir ve arkadaşları 20.35 Arif Sami Toker'den şarkılar 21.00 Çağlar'ın saati 21.15 Bir filim çevriliyor 21.50 Mikrofon bir 22.10 Müzeyyen Yıldızdojan' dan şarkılar 22.30 Pegçy Lee söylüyor 22.45 Haberier 23.00 Gece konseri 23.45 Dans müziği 24.00 Kapamş. ANKARA AMTÂLYA ORMAN BAŞMÜDÜRLÜĞÜND1N 1 Başmüdürlüğümüz ihtiyacı için muhammen bedeli yüzer liradan 200 adet telsiz sırt cihazı için akümülâtör 2490 sayılı kanunun 31, 32 nci maddeleri hükmü dairesinde kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. Muvakkat teminatı 15C0 liradır. 2 Alınacak telsiz sırt cihazı akümülâtörlerinin nümunesi aynen eb'adı kalitesi amper ve voltajı gartnamesinde mevcurrur. 3 İhale 8 aralık 1961 cuma eünü raat 16 da Antalya Orman Başmüdürlüğü binasında toplanacak Satrn Alma Komisyonunda yapılacaktır. 4 Bu işe ait ve fennî şartnameler mesal saatleri dahilinde İstanbul, İzmir, Ankara Orman Başmüdürlükleri üe Başmüdürlüğümüzde görülebilir. 5 İhaleye iştirak edebilmek için 1.500 liralık muvakkat teminat ve 1961 yılı Ticaret Odası beleesi ile birlikte usulüne göre hazırlanmış kapalı zarflarını ihale günü saat 15.00 e kadar Komîşyon Başkanhğına venrjeleri veya posta ile göndermeleri lâzımdır. 6 Postada vâki gecikme kabul edilmez. (Basın 10860/7636) geçmemiştir. Şu bağlanmı çü?erseniz size her türlü izahat > ermeğe hazırım. Pişşt... Yağmamı var... Cebinden altın tabakasmı çıkarıp bir sigara yaktı. Herif bana baktıkça sanki keyifleniyordu. Birdenbire gözlerimin önünden sanki bir perde çekildi. Şimdi vaziyeti bütün çıplaklığı ile görüyordum. Herkesin şerrinden tırtir titrediği, Ed Nutley ile Dolores Lane'nin hışmından korkup kaçmağa teşebbüs ettikleri, Taverna denilen batakhanenin tahıbı Samnıy ile Roger Eicken ara^ın.iaki müna sebet kafama dank etm'ş'i. Bunu, tepeden inercesine ona da söyledim. Sammı sizsiniz! Yü?üme bakıp pis pis nrıttı. Bu yaşta bu zekâ, doğrusu hayretlere seza... Oturduğu koltuğa biraz dana gömülüp bacağını bacagınm üzerine attı. Gözlerini durmadan saüadığı ayağının ucuna dikmişti. Niye şaştınız Scott? ÎPA'nın ne kazandığını ve bunun ne kadarının vergiye gittiğini benden iyi biliyorsunuz. Bana kalan para ile bu hayatı idameye imkân kalır mı zannedersiniz? Tahmin etmiyorum. Bak gördünüz mü, siz de bana hak veriyorsunuz. Sigarasının dumanını durmadan yüzüme üflüyordu. Bakın kulağınızda küpe olsun Scott. Büyük para kazanmak için insanların ihtiraslarını istismar etmek şarttır. Nitekim TAVERNA'yı bu düsturu tahakkuk ettırmek gayesi ile işlettim. Ve itiraf ederim ki uzun müddet bana oluk gibi para akıtmadı da değil. Tâ ki bir gün o Bryan denilen namııssuz bu işe burnunu sokup hoşafın tanelerine musallat oluncıya kadar... ISTANBUL BELEDrYESl Hangi Bryan. Şu polis mi? Tâ kendisi. Köpoğlu herif daŞehir Tiyatrolan ha o mıntakaya tayin edildiği gün YENİ TİYATRO Her gün saat 18 de ve Cumartesl TAVERNA'yı gözüne kestirmiş olacak. astı kapıya baltayı... tlk ?.aPazar 15 30 da tnanlar aza da kanaat ediyordu. 1 K T 1DAR Salı günlert Umsil yoktur. Fakat ionraları gözü doymaz olEer gün saat 21 de du namussuzun. Hani kârın yarıÇÖPÇATAN sını versek yine yetinmez herifçiSalı günirrt temsll yoktur oğlu. Kazancımızdan vazgeçtik, eÇarşaraba Baat 14.30 da limde avucumdakine de göz koypazar saat 1! de du insafsız. Kan kusturdu bana, ÇOCUK TtYATROSÜ diyorum size, kan kusturdu. Etme, Te!ef<ın 44 M O v eylerae dedin mi dayar adamm |>grtlağına tehdidi... Çok çektim bu FATİH TİYATROSU herifin elinden Scott, inanın baSaat 15 30 da na çok çektim. CÇCNCÜ 8ELIM Temsil g:inlerl Cumartesi vo Pazar Kendine acındınnağa çahsırken, Her gün saat 21 de canı yanmıg gibi bir taraftan yağBİR K4VUK DKVRtLDl lı suratını buruşturuyordu. Püzartesl gtlnlert temsil yoktar (Arkası var) Telefon 22 01 71 Kalbimin bir mengeneye nkıştınlmış gibi ezildiğini hissediyorum. Ellerini pantalonunun cebine «ok muş, suratıma bakıp pis pis sırıtan bu adaraı ben tanıyorum. Adam yavaş yavaş üzerime doğru geliyor. Ne yiirürken aksıyan bir tarafı, ne de bir gün evvel bacağını saran alçılı sargıdan bir eser var. Bu adam, Roger Eicken'in tâ kendisi... İki seneden beri maiyetinde çalıştığım, bu havalinin sayılı iş adamlarından biri. ÎPA'nın büyük patrnu, beni ellibin dolarımla lutfen ortak olarak kabul etmeği vaat edcn Roger Eicken... Gözlerinde, şimdiye kadar görtneSt ahşraadığım gaddar bir ifade var. Kasık dudaklannın ara «ından bana hitap ederken onun o kerih sesini tanımamağa imkân yok. Ne o Scott, sizi çok mu k kuttum diyor. Oldukça... Bacağınız düzelmis görüyorum. Bu sözleri söylerken sesim titriyor. O aynı bet sesle cevap veriyor. Kırık değildi ki... Sizin küçük Lucie'mi tanımanızı temin edebilmek için düşünülmüs ufacık bir hile... Yoksa sahiden kırık mı zan netmiştiniz siz? Söyliyecek söz bulamadım. Ağzım bir karış açık mlmıştı. Içimde bir takım şüpheler uyanıyordu. Bu böyle anmda altından kalkabileceğim bir iş değildi benim... Eicken karşımdaki koliuğa geçip oturdu. Demek baskalannın karıîsnm baştan çıkarmağı Dİr Tiariiet »ayıyorsunuz, öyle mi Scott? Lucie ile aramızda hiç bir şey Her gün saat 18 de ve Cumarteci Pazar 15 30 da 8 A T I L I K EV Her giin saat 21 de BOZGUNCU Pe'S^Tnbe ıfünleri temsil yolrtur. Telefon: 3« 0« 82 Her gün «aat 21 dt ve Cumarteıt • Pazar 15 30 da HESAPTA BU YOKTD Cuma gtlnlert temsil yoktur. KADIKÖY Tiyatrosunda B U L M A C A 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 2 3 4 5 = 6 7 ÜSKÜDAR BÖLÜMÜ İ Kâşif Tiyairosu*jf 1888 1943 yılları arasında yaşamış olan ve sadece Türk tuluat sanatının değil, dünya halk tiyatro sanatının erişilmez değerlerinden olan NAŞÎT'in adına, çocukları Adile ve Selim Naşit tarafından Ankara'da bu mevsim kurulmuş olan «NAŞİT TÎYATROSU», geniş ilgiyle karşılanan başarılı temsıllerine devam etrcektedir. îlk oyun olarak Vasfi Rıza Zobu'nun bir adaptasyonu olan «AHUDUDU» komedisi oynanmaktadır. Adile Naşit'in sahneye koyduğu bu oyunda Adile Naşit, Selim özcan, Aysel Dinmez. Sıtkı Akçatepe, Ziya Keskiner, Melâhat Özekit, Ayhan Tunalıgil, Nalân Seçkin, Orhan Erdamar, Nur Demirok, Aytekin Berkman, Kemal Adokay rol almaktadırlar. Bu sanat topluluğunun oynadığı sahnenin bir özelliği de, burasmın Güneş Çocuk Sinema ve Tiyatrosu ile Naşit Tiyatrosunu içinde barındırmak suretiyle, hem eğitim gayeli bir çocuk sinema ve tiyatrosu, hem de kaliteli bir komedi tiyatrosu halinde faaliyet göstermesidir. + ALEV ORALOĞLU BEKLENÎYOR Değerli kadın sanatçı Lâle Oraloğlunun bu mevsim kendi emeği ve arkadaşlarının gayretiyle şehrimize kazandırdığı Beyoğlundaki çirin ve modern «ORALOĞLU TİYATROSU» aynı zamanda Oraloğlu soyadmı taşıyan genç sanatçıları da birbiri arkası sahne hayatında tanıtmış olu = yor. «Denizden Gelen Kadın» da seyrettieimiz Burçin Oral ~ oğlu'ndan sonra 7 yaşmdaki A lev Oraloğlu da yeni bir tem ^ sil için hazırlanmaktadır. Ancak, «KÖTÜ TOHUM. = adlı piyeste başrolü oynıyacak ~ olan küçük Alev Oraloğlu'nun ~ hastalanması üzerine, «Oral ~ oğlu Tiyatrosu» repertuarının ^ ikinci piyesi olan «Kötü To humtun oynanması bir süre için gecikecektir. ~ Bu sebeple, Oraloğlu Tiyat rosunda 27 Kasım Pazartesin ^ den itibaren Terence Ratti gan'ın ünlü komedisi «UYU ~ YAN PRENS» in temsiline baş E lanacaktır. Bu eseri Lâle Oral ^ oğlu sahneye koymaktadır JŞ Piyes diliinize Asude Zeybek jŞj oğlu tarafından çevrilmiştİT Dekorlar Teoman Orberk tara = fından hazırlanmıştır. Rolleri: ~ Lâle Oraloğlu, Sadri Ahşık, £Z Ibrahim Delideniz, Burçin O raloğlu, Yağız Tanlı, Ani Şah E nazar, Esin Eden, Can Dirim, ~ Erdem Ener, Ersan Uysal ve ^ Ismet Barlas paylaşacaklardır Ş «Uyuyan Prens» piyesi hatır iarda olduğuna göre, Ingilte = rede Laurence Olivier ve Vi s vien Leigh tarafından oynan ;• mış ve büyük başan kazanmış ;• tı. Sonra Hollywood'da çevri len filmi Laurence Olivier ile = Marilyn Monroe oynamışlardı ~ Diğer taraftan Oraloğlu Ti E yatrosu 27 Kasımda suarelerde Ş «Uyuyan Prens» in başlaması Ş üzerine, «Denizden Gelen Ka dım piyesini matine saat 18 e : alacaktır. E Her perspmbe saat 21.13 to LA TRA^ATA Telefon : 43 67 92 U!vi U n ı (Tel. 47 77 62) PARA tSTEME BENDEN Her akşam 21 15 te. Cumartest Pazar hariç hergün tcnzilâtlı matine 18 de. Pazartesi temsil yoktur tSTANBUL Tiyatroca (ELHAMRADA) zartesl geceleri ha;ıç her gece ve carsamba cumartesl pazar 15 te matine (KÖPEK KIRPICTSI) i pazartesi gecelert ve heı gün saat 6 da (ŞÖMİNEDEKİ CESET) KÜÇÜR 8AHVB TAgRA KIZI Oyun Pazartesi Salı • Çarşamba HEPtMlZ PARİSTE Komedi Perşembe Cuma • Cumartesi Pazar Matineleı 17 de suareler Zİ dedlr. : 49 56 51 ORALOÖLU Tlyatronı Her aksam 21.15 de Cumartesl. Pazar matine 15 te DEVİZDEN GELEN KADIN Pazartesi günlerl temıil yoktar. Tel: 49 49 35 LEYLEĞİN ÖMBÜ Suare: 9.15; Çarşaraba. Cumartesi Parar Matine: 16.15; Tel 21 13 31 Şan Sinemasmda O P ER A 8 9 SİTE TtYATROSU «PRENSDÖGAL» 61 in güzel mantoiarının başında prensdögal kumaşlar geliyor. Ama yakada kürk, düğmeler kürkten. Hattâ Pa ris'e uymak isterseniz, bir de kürk astar koyacaksınız Böyle bir mantoya bir de başlık taktınız mı hiç şüphesiz «günün kızı» sınız artik. Modelde ön kenarlara kürkle bir renkte (siyah), deri, «gans» geçi. rıimiştir. Rabat'ta bir yıldırım tesiri yapar bu haber. Prens Abdullah'ın göniü alev alev tutuşur. Babasına koşar, yalvarır, yakarır. Kıral ba ba «raya girer. Kahiredeki sefire telgraf çeker. Acele Beyrut'a gi. dip kızı istemesini emreder. Sefir hava alanına yollanırken Prens, çoktandır açmadığı bir telefon nu marasma sarılır: 270 070... Sefir uçar, Beyrutfta, bayan Solh'un evinde telefon çalar. Bir hizmetçi telefonu Lâmia'ya verir. Genç kız, gözyaşlarım tutamaz. Artık sevgilisi ile konuşmak hak kına «ahip değildir Prens Muham met'e söz kesilmiştir. Sevgili geç kalmış, iş işten geçmiştir. Sefir Beyrut'a vanr. Solh kona ğının merdivenlerini koşarak çıkar. Yarım saat önce bu merdiven lerden bir Prens, Lâmia'nın nişan lısı olmanm sevinci içinde inmiş tir. Ama, her şey bitmemiştir. Umut lar bitmez aşkta. Prens Abdullah Prens Muhammet'e mektup, mesaj, telefon yağdırır. Muhammet aşkı bilen insandır. Sevdiği kendisine yalnız söz vermiştir. Kalbini verme mişti ki... Genç Prens bağrın a taş basar. Aradan çekilir. Hattâ sevgilisinin parmağına takacağı pırlantayı bi le Abdullah'a gönderir. Byerut'tan Rabat'a böyîe bir ge lin gitti işte. Ve bir «Binbir gece» Selmi ANDAK = nin sevgilileri daha «muratlanna rilllllllllllllillllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir erdi»ler. ••••••• 111 • • 111 1 • 1111111111111111111111111111111111111111III MİLLİ EĞİTİM BÂKANUĞ3HDAN 1 Konya Mevlâna Türbesi Yeşil Kubbesi için yaptırılacak olan 233,39 m2 lik çiniler 2490 sayılı kanunun 46. maddesinin (E) fıkrası gereğince pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 2 Işin keşif bedeli 116,595 00 lira ve geçici teminatı 7084,75 tiradır. 3 Ihalesi 4/12/19Öİ pazartesi günü saat 15.00 de Bakanlığımız Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde topîanacak k°misyon tarafından yapılacaktır. 4 Bu işe ait hususi ve fennî şartname, eksiîtme şartlaşması ve sözleşme projesi Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde görülebilir. 5 Isteklilerin şartnamesine uygun evsafta çini yaptıklanna ve bunu Teknik Üniversite Laboratuvanndan alacaklan deney raporuyla tevsik ettiklerine dair Eski E"»erler ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınmış belge ile eksiîtme şartnamesin. de istenilen diğer belgelerle ve geçici teminat makbuzu ile birlikte ihale komisyonuna müracaatlan ilân olunur. (Basın: 10214) A. 16846 1490 7663 BULVAR TİYATROSU •OLOAN SAÖA: 1 tstanbulu ausuzluktan kurtarmak için yer yer açllmalan düşünillen kuyulann cinsi. 2 Son?uz umuteuzluğa düşme hali, tarak (Divan edebiyatında). 3 Usküdar civarındald bir semtin halkından. 4 Yeniçeri inzibat ku\r\'etleri mensupla. nndan (tarihl terim), bir hayvan yav ruau. 5 Bir Boru edatı. 6 Sabıklar hakk'.ndu tatbik edilmemesi partilere kabul ettirilen, bir çeşit akıl hastahgı. 7 Tecrübe ve iskandil etmek. 8 Miktarca eksilme belirtiri gösteren, «lâtife» nin yansı. 9 ViJâyetlerünizden biri, Kur'anda aciı geçen peygamberlerden. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 «Boşta gezenin boş kalfası tcnbel kimse» mânasma iki kelime. 2 Başkan. son günlerde teknikte ilcri milletlerin birbirlerinden önce fcth etmeğe kalkıştıklan yer. 3 K"'TL*nist Çinlilerin istilâstna uğT?.m? c!;.n memleketleTden, dişı içi bir olan yemişlprdir. 4 Mânevi jeylerin temeli, talihsizlere musallat olan müsibet. 5 Fabrikalarda dokunup satılanlardan. 6 Herhangi bir hiz 1 K|!/R ı>Y|E|AJl meti yapmayı I A 'y ]£ \\' fi ' z A "5 J kendisine vazife V S b t P '' A sayarak o yolda zB~ fi ı ^ £ IL • E çalışan (iki keîi6M\M i y A me). 7 Dalka•vuklann efendi. 7 B ı s u lerinin çanakla< ın nna tatbik ettikDfinkâ bulmacamn leri harekPtlerhalledtlmlş şfkl! den. 8 Enstahane koğuslanndan gelen inil+i (eski terim), Blr işaret sıfatı. 9 Bir scru edab, yann âhirette bütün öîülerin dlrilip toplanacaklan meydan. : '• 111 1 • i = , »A¥ USCA& .Miıııııııııııııııııııılııııııııııınnn,,,,,,,,, p ATT İ 443 PROP. NtMBÜS'On MACERALABL U82
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle