09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CUMHURÎYET 22 Kasnn 196f Paxar günü yapılacak haftamn maçı için Fntbol Federasyonu kısmeıt belli oldu Ankara 21 (Telefonla) Futbol kanlıga Fevzı Uman ın getırıldığı. Federas\onu Başkam Orhan Şe. nı sovleven Apak bundan başKa re£ Apak, bugu n gazetecılere Fe Turgay Alpagut ıle Dr Burhan derasyonun bjr kısım me'erını Turkcl ın federasyon heyetınde açıklamıştır Fu*bol Federasjonu jer aldıklarını behrtmıştır O r . ışlerının vurutulmesı ıçın As Baş han Şeerf Apak Merkez Hakem Komıte'i Asbaşkanı Dr Tarık Özerengm ın tajın edıldığını ve dığer âzalann Sabn Alınak ve Mu zaffer AKincı olduğunu ılade et. mıştır Yenı Federasjon Başkanı Federasjon heyetınde vazıfe alacak olan butun u\elerın \ a n n (bugun) açıklanacagını sozlerıne ılave etmıştır Sporda Antidemokratik Kanıın: D. 93 Butun Turk nlnsu dıktava giden duşuk idarenin getir diğı antıdemokratık kannnların bır an evvel kalkmasını beklerken, gpor sabalanna bır kâbns gıbl çoken hangi gi\rı akıllının allayıp, pnllavıp getırdlfıni hılrnedığımız blr nizamname maddesi var. «D. 93». (Asker futbolcular, sıvıl takımlarında oynıvamazlar). î Bn da; spordaki antıdemok ; ratık kannn t Asker fntbolcnlann kendı | takımlannda T«r almaları; î formlannı idame ettirmeleri, • takım ovnnnna alışmaları, m a ç | kabilıvetlerını arttırmaları î bakımından onemlıdir. 1M an î trenörlenn elinde, m saha j larda, iyı ımkânlarla §por \a • pan blr sporcn; kendıne de, t takımına da, mılli takıma da, : ver aldıjh askerî püçe de fıvdalı olnr. Antidemokratik kannnları kaldırırken D. 93 u nnotmayın, ilgılıler, ne olnr!... Erdoğan ARIPINAR • Vehbi Emre Paris'e tekliflerle gidiyor Panste yapılacak olan Bevnel mılel Gureş Federa«vonu toplantısına katılacak olan F İ L A ıkıncı başkanı Vehbı Emre, bugun uçakla Parıse hareket edec»ktır Vehbı Emre, F Î L A toplantısında goruşulecek bazı meselelerde Gures Federasjonumuzun tekhflerını surecektır Federasvonumuzun tekhf edecegı konular şunlardır. 1 Musabakanın 10 dakıkava ındırılmesı 2 Yer gureşının kaldırılma ması, 3 Sıkletlerın değıştırılmeme sı, 4 Devre arasıında 1 dakıkalık ıstırahatın verılmemesı Vehbi Emre nm federasyonumuz adına japacagı tekhflerın nasıl bır netıce vereceğı merakla beklenmektedır gunu mıllı hgın en muhın karşılaşmalarmdan bırını japacak olan Fenerbahçe, ve Beşiktaş ta kımlan dun çalışmışlardır Sarı Lacıvertlıler dun antrenr Szrkelly gelmedıgı ıçın Necdet Erdem ın npzaretınde ıdman ı a p Şevket Guventurk mıştır Nacı ve Can ın ıstırak e *•••••• 0 medıgl antrenmanda futbolculaı ..*••••••• ılk once kultur fızık vapmısla bunu muteakıp çıft kale uzerın çahşmışlardır Beşıktaş umıtlı SarıLacıverthlerın çalıştıgı «d SıvahBejazhlar da Şere Ankara 21 (Telefonla) Busun lerde toplanan Merkez Ceza Hevetı acus stadında haftamn ılk antrenman tos avı ıçınde Sofvada vapılan Ta nı apmışlardıı Butun futbolcuların katıldığı ça lebe Olmıpıv atları esnasında ço. rap satarken vakalanan volevbol hsmada çıft kale \apılmış ve maı cu Şevket Guventurk e 2 vıl mu. 22 bersbere bıtmıştır Idmanı ta sabakadan men cezası vermıstır kıp eden Hakkı Yeten « Yen mpk ıcın elımızden geldıgı karUı Dıger taraftan Karşnakah Erol çalışıjoruz» demıştır Antrenor ) Arıf Ozcan a ve Yesıldırek ten Kutık ıse «Fenerbahçe maçından ' Kemale 1 av ceza verılmıştır umıtlıjız Ancak futbol bu, bellı olmaz» sekhnde konuşmustur Bu maçın harıcınde cumartesı gunu ojnanacak olan Galatasara\ Bevkoz karşılasması ıçın de taraflar hazırlanmaktadır Sarı Kır mızılılar ıle SarıSı\ahlılar dun çalışmışlardır Takımlar wn ıd • manlarını jarın vapacaklardır Aj rıca, bu hafta Ferıkoy ıle o v n n a cak Yeşıldırek takımı da dun Se F. Bahçe ve Beşiktaş antrenman yaptılar Arjantinde gaz bombası | levket Güventürk'e: | 2 yıl boykot verildi • Fenerbahçelıler dunku antrenmanda Bugün yapılacak okul maclarının programı Buenos Aıres de, Racıng ıle Sdn Lorenzo takımları arasında >apı lan maç Racıng takımının galıbı vetıvle son bulunca sevınçten çılgma donen halk, sahava hucum etmıştır Polıs, bu durum karşisin da her zaman oldugu gıbı gaz bom baM kullanmak mecburıvetınde kalmıştır Yukandakı resımde, sa hanın halı jandakı resimde ıse halkın sevınçten formalarını çıka rarak çıplak bıraktığı ovunculdnn so>unma odalarına gıdışlerı gorul mektedır Beşıktaşlılar çıft kale ojnarlarken Okullararası futbol basketbol Fenerbahçe stadın H ve vdevbol maçlarına bugun muh 13 00 Havdarpaşa Snt Ens Motelıf salon ve «ahalard» aevum 5 e lor Snt Ens , c" 'e<cktır Bugun vapılacak mu a15 00 Kabataş L ri»voğlu Tıc bakaların programı şu şekılde Volev bol dır Emınonu Ogrencı Lokahnde 13 30 Sultanselım ı<ız Ens O Futbol Şehremını O 14 00 Alman L O Şeref «tadında Istanbul b'rıncı kume vole' bol Nısantası K L O 14 İ0 Alman LıVefa Lısesı ^vusf'irva Lnesı se*ı Esevan Lıse^ı maçları tehır edılmı^tır Ankarada Şıslı Kolejı Yaoı Enstıtusu 2425 ve H6 kasım tarıhlerınrln jaKadıkov Halk EK M .kf/mde 13 30 Erenkov Kız L O Kadı pılacnk olan \lı Ihsan Kalmaz a kov O 14 00 Erenkoy K Lı«.esı aına tertıplenen2 v olcv bol turnuva Çamlıca Kır Lıse^ı 1 " 30 Mtıoı sına bolge olarak ıştırak edıl'ce> Spor Totoda katî Snt Ens Evup Lıs»<;ı Cinden bu karara varılmıştır Bu neticeler belli oldu Hnvdaıpa^a Lı«esı al ınunda turnuvava bolgeler karmaları ı ş 13 30 Kartal O Kadıko. O Ankara 21 (Telefonla) Spor 14 00 Sultanahmet Snt Ens Zog tırak edecektır Ankara . Iznvr • Adana Istanbul Bursa gıbı bu Toto da katı netıceler bugun bellı rafv an L branşta faal olan bolgenın ka'ılaolmuştur Basketbol cajı turnuvanın geçen seneve nısKadıkoy Halk Eg salonurda betle havlı hareketlı ve çekışme13 bılen 2 kışı 104 732 50 lıra 16 00 Motor Snt Ens Evup L Iı geçececı tahmın edılmeKtedır 12 bılen 30 kışı 6 982 lıra, Havdarpaşa Lısesı salonunda 14 30 Bu turnuvava katılacak tstanbul 11 bılen 416 kışı 503 50 lıra, Sultanahmet Snt Ens Zoğraf takımı v arın motorlu trenle An10 bılen 3774 kışı 65 50 lıra jan Lıse^ı kara\a haıeket edecektır r İ «Ali Ihsan Kalmaz»; voleybol turnuvası { 24 kasırnda başlıyorf Santıago 21 (T ü \ ) 12 kasımria l'tanbulda Turkıve\ı 2 1 maglup ettıkten sonra Cenubı Amerıka turne^ıne çıkan ve Buenos Aıres tekı ılk maçında Arjantın mıllı takımını 21 mağlup eden Rus mıllı takımı dun buraja gelmış bulunmaktadır Şılı mıllı takımı ile çarşamba gunu turnesının ıkıncı maçını ovnıvacak olan Rus mılli takımı, mu teakıben Montevıdeo'da Uruguavla ovnıvacak ve Moskovava donecektır Rus millî lakımı Şili ile oynuyor OTO TAMİRCİLERİNİN NAZARI DİKKATİNE Nadıde 18 a\ ar altın platın ve pırlantalı bır adet «ıgara tabakası ve bır pudrıver Perşembe 23 Kasım ogleden sonra Sandalbedestenınde satılacaktır Cumhurıvet 7521 KA\IP P T T Galata Mud aldıgım £<"W «avılı mutempt vesıkası ve Ist Df 5177 ficıl hüvıvet varaka mı zazvı ettım Hüküm»üzdüı Alı Ofnvau Gürbüıejdtr CumhurıTet 7519 SATILIK Elektriği açmak için anahtar çok. bılyalı mekanızmasının SAĞLAMLIĞI.yerleşlırme \e tellerı bağlama KOLAVLlGl, mutekâmıl YEKPARE konstruksjonu sajesınde VVerke G. tn. b. H. Frankfurt (Main) Baiı Almanya mamulâtı OTO TAMİR TEZGÂHLARI Krank Taşlama Tezgâhı, Ana Yafak Torna Tezgâhı, Bıyel Kol Torna Tezgâhı, Sılındır Safıh Taşlama Tezgâhı, Balata Perçın Tezgâhı, Seyyar Supap Taşlama Tezgâhı, f Sılındır Rekfıfıye Tezgâhı, Sılındır Honlama Tezgâhı E T z Turkıvede ılk defa TAÇLI \e tamamı orıjınal, Avrupa avaklı, fabrıka montajlı, otomatık dıkış ve nakış tertıbath Z ETİ E T z Sabıbının elıyle satılık 60 ve 62 i Yolkswagen ARABALARI Muracaat Sırkecı Demırkapı J No 7 Dr Hahl Sezer Karjola Fabrıkası İL 156/7512 Z\\î tokat Reşadn^'inden aldıgım \e î«t.ınbu!a nakledfrek Ei üp Daıre§ındeıı almış oldugum cuzd^nımı zavı ettım Hukmt. •\oktur Sahh ^kfngm Cumhumet 7520 5 b ton tabıı | Peşm para ıle =atın almıvor î Muracaat P K 618 I tanbul • İL 150 7ol3 ELEKTRİKTESİSATMALZEMESİ evler, ış yerleri, oteller \e tekmıl ınşaat ıçın,tereddutsuz tercıh edılecek markadır. m A Aıle makınaları satı^a arzedılmiştır UMUMÎ SATIŞ YERI MAKİNA TİCARET Koll. Şti. Aşır Efendi caddesı Gurun Han kat 4 No 483 484 Telgraf adres Makınacılar istanbul Reklamcılık 2763 7539 Telefon' 22 25 01 III A HAM KAUÇUK KOMBİNE OTO TAMİR TAKIMI 40 Tontuk Davıd Presı BEKLEDİGİNİZ GÜNLÜ GAZETE i İİNİZ GÜNLÜK OSFORLU BEYAZ ve KAHVE RENKLERDE C Bahçe Aleraklılan \ılla ( ahçelerınızı *usle mek ıçın buvuk çamlar Manolvalar =alon vesılhklerı Kamelvalar sus fıdanları, Guller Ortakov Ankara bahçesmde bulabılırsınız Reklamcılık (2783 7540) ZAFER I yakında çıkıyor i Pek PRİZ ANAHTAR KOMÜTATÖR VAVİEN IL 9782/7515 SIVA Ü S T Ü v e G Ö M M E Sahibl : Muammer KIRANER ; Neşriyat Md : Turhan DILLIGIL î Reklamcılık 2727/7530 • Drehmomenf Momenl Anahtan KORT APRESI Te^lımat 3 uncu gunu ba«lar lcuz fıvat Adalet Fabrıkası Tel sabah 21 23 50 21 18 59 IL 172 7538 Yıudumuzun her tarafında buvuk takdır \e alkış topla>an >ılın çaheserı FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN 1 Bırlıgırmzın tstanbuld a Üskudar Asım Uzun deposunda mevcut 1960 mahsulu 800 kılo sıra 473 kılo standart II, 934 kılo ıkız, 1233 kılo ınce, 10384 kılo kırık 56 kılo muhtelıf kusurlu o252 çuruk ıç fındıklar ıle 19o9 mahsulu 11958 kılo çuruk ıç fın dık ve 1958 mahsulu 980 kılo çuruk ıç fmdık şartname^mde be hrtılen şartlarla 4/12/1961 paz artesı gunu 4 uncu Vakıf Han kat 1 No 12 dekı İstanbul Şubesı Mudurlugunde kapalı zarfla tekhf alınmak suretıvle satılacaktır 2 Ihaleje ıştırak edebılmek ıçın 10 000 lıra nakıd veva banka temınat mektubu \ermış olmak ve sartnamejı okuv up kabul ederek ımzalamak şarttır 3 Tekhf zarfları en geç 4 aralık 1961 pazartesı gunu saat 15 e kadar Ihale Komısjonuna verılmış olacaktır 4 Her gun mesaı saatle rınde fındıklar depoda goruleb hr, şartnameler Şube Mudurluğunden ahnabılır 5 Bırhk satışı yapıp vapmamakta \ e j a kısmen japmakta veja dıledığme japmakta serbesttır ll 168y 7535 Pt^\t)€ G€LÂL'in Ölmcz focri. İstanbulFrankfurt Muntazam Luks Otobus Seferlen 400 Gıdış Donus 600 TL Hareket 7 arahk 961 Tel44 34 31 PULM4N Turızm \e Sevahat (Basın 10803 7548) KIZILVAZO Bugunden ıhbaren Aksaray BULVAR Gedıkpaşşa ŞIK \e Kocamustafapaşa istanbul Smemalarında Yaratıcılarr GOKSEL ARSOY BELGIN DORUK Şazne Moral Ahmet T. Tekçe Husejın Baradan ve Havatı Hamzaoğlu IL 167 7536 Rejı Atıf lılmaz Produksnon Guven Füm TEDİYATTA KOLAYLIK METAL TiC. T.A.Ş, Uzman ve Uzman Yardımcısı Alınaeak Tuiel Cad 18 Transturk Han Galata • istanbul Ts! 49 51 10, Telg P/IETURAŞ istanbul Faal 4212/7507 DEVLET PLANLAMA T E S K İ 7 AT1NA PAN AMERIGAN WORLD AIRWAYS Have \acancies for Turkısh Natıonals as traffıc handlıng representatıv es at Yeşükov Aırport Must have good educatıon and speak and wrıte fluent Englısh Age lımıt 27 Applıcants vıll be ıntervıewed at 10 00 on November 28 at Yeşılkoy Aırport on the 2nd floor of PAA Office. Faal 4221/7508 Eskiyen, radyolannızı Zeytiıt Alınaeak Ereğli Kömürferi İşletmesinden: l ıe gore kapalı zarfla tekhf alınmak şartıjle >atın al nacak 10J ton /e> tının ıhalesı 12 12 1961 salı gunu saat 16 dd ıcra cdı'ecektır Tekhf ni"ktupldrı avnı gun saat 15 e kadar E K î Baskatıphgınc verılmıs oldcaktır Sartname Zonguldarc'ta Eregh Komurlen Isletme'i Ticaret . Matervel Mudurluğunden I tanrjulda B=voglu "ıremecı sokak Metrepol han i cı 1 atta T K l Kurumu 1 Lanbjl Satjnalma Mudurluğunden Gemhi'p Ticaret Oda^ı Reıshgmdcn ahnabılır 50 tonluk teklıfler de na zarı ltıbare alınab lır Isletm emız Aıtırma ve Eksütme K a nununa tabı olmavıp 'haleyı yapıp vapmamakta veva dıledıgı ne kı men ve a tamamen japmakta serbesttır (Basın 10539/7524) Sosjal meseleler arastırma toplum kalkınması demografı e£itım planlaması pro]e tahlıl, scktor programları uzun sureh plan ve vıllık programlar ve fınansman konularında çalıçtırmak uzere aşağıda sıralanan meslek kollarında uzman ve uzman vardımcısı almacaktır Iıgıhler gırış şdrtları ve ımtıhan gunleu hakkındakı bılgıvı, Teşkılatın Buyuk Mıllet Meclısmdekı Muracaat Burosundan gerek uğrıyarak gerekse yazı ıle elde edebılırler En geç 27 kasım 1961 tanhıne kadar muracaat edılmehdır Istatıstıkçı îktısatçı Malıvecı Sosyoloğ Kımya Yuk Muh Makıne Yuk Muh Organızasjon ve metot uzmanı Yuk Zıraat Muh (Zıraı îktısatçı) (Ba«ın 10562 A 17107/7525) TELEFUNKEN Radyo Lâmbalarıyla teçhiz', ediniz. Radyonuzun daha hassas, daha' kuvvetlı, daha uzun ömürlil olmasını, 6ağlarsınız. • Teknisyenlerinizden ısrarla isteyiniz Toptan Satışt ^ İSTANBUL VAKIFLAR ÜĞÜ BAŞNÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 istanbul \ akıflar \uksek Tahsıl Kız Talebe Yurdu lltıhaz edılen Şehzade Medresesı faahvete geçmış \e oğrencı kabulune baslamıstır Kavıt ve kabul şartlan gerek \ akıflaı Başmudurlugunden gerekse Vakıflar Fatıh Yuksek Tahsıl Erkck Talebe Yurdu MuduTİugunden ogrenılebılır 2 Yenı Yurt Tahmatnamesıne gore sıra ıle Yurda ahn m^ı seklı kalkmı bunun verıne başarı deıece ve ustunlugu kaım olmu = tur Bu sebeple sımdne kadar Fatıh Talebe Yurduna gıımek uzere muracaat etmış olup da sıra beklnen erkek ogrencılerın Yurt Mudurluğunden talımat almak uzere hepsınm derhal muracaatları ılan olunur (Ba=m 10755 7549) ^W e v HİZMET SERVİ3 ATÖLYESİ Telefon: 486611 aIstlertnizin tamir ve hakımı icin JL TURKELi TİCARET A.Ş. Bankalar Caddesl, Yanıkkapı Sokak 135 Tel.: 44 46 21234 Faal 4210 7509
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle