19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Kaaun 1961 CUMHURİYET BİR DAKIKA: DÜNY1 HÜBERIIRİ Rockefeller'in oğlu henöz bulunamadı Doğu Batı arastnda beliren ümit Ummadık taş'lar Memlekete ne gelirse, hep, bilmeden geliyor. Meıelâ, demokrasi geleceğini bilmiyordnk, jeldi. Bnnnn abuk sabnk bir hale geleceğini bilmiyordnk, geldi. «Ya... Sabnr» çekerken bir ihtilâl geleceğini bilmiyorduk, geldi. «Aman» dedik Anayasa, «bre» dedik Gümüşpala, «durun» dedik seçim geldi. Başvekil dedik, hiç beklemiyorduk, lsmet Inönii geldi. Fakat bizim, beklemiyen gözlerimiz, hep uzaklarda. Baksaıııza . Koskoca roeteoroloji istasyonlarımız var da, yine beklemiyorduk, evvelki gece kar geldi. D. N. htilâl devri geçti. Doğmsnna isterseniz biraz nzun da sürdü. tsmi üstünde ihtilâlden, intizam beklemek haksız bir intizar olnr: ama îhtilâl bittikten ve Çocuğun sağ olarak normal hükümet knruldnktan son bulunacağı ümit edilira artık ihtilâlin de yıkmak isSaat 18 prömiyerleri. nedense. I mizi kaptırırsak uyKuıarımızı ka tedifi başıboznkluğa bir son ver yor; gemi ve uçaklar sönük geçıyor. Yeni Tiyatronun çırabilecek bir oyundur bu Amamek gerekir.. arama hareketine debüyuk ve şık salonunda, ancak gözlerimizi dört açmamıza da ım Bu başıbozukluk 27 Mayıstan bn vam ediyorlar o:ı sıraları doldıır; 'ilen yüz. yüzkân veren bir oyun... «tktidar» pi yana senelerce değilse bile aylarelli kadar seyırci. Onlarm çoğu da yesinin (aydın çevreleri olsun uya ca ve zaman zaman endişe verecek Hollamdia (Yeni Gine) 21 (AP.) eleştirmeciler, gazeteciler. dâvet. nr diye) yurdumuzun dört buca •jckilde sürüp gitmiştir. Bnnnn en Holând» deniz piyadeleri ve polis lıler . Öyle anlaşlııyor k: gundüz ğında oynanmasını isterdim. He bariz vasfı, kimsenin kiraseyi dinbirlikleri dün gece Yeni Gine'nin oyunları, bir süre oynanıp iyi not le seçimlerden önce... Oy verdi. lememesi ve başına bnyruk haregüney »«hillerinde Michael Rockealmadıkça. gece oyunları ksdar ğimiz insanlarm, biraz sonra, bır ket etmesi olmuştur. Hepimizin, ıeller'i aramağa devam etmişlerkolaylıkla seyirci çekemiyor. Öy soyguneu şebekesi halini almama her tarafta sahidi oldnfumnz bu dir. le olmasa Maxwell Anderson'un ları ıçın, onları ne büyük bır ti çesit hareketlerin hükümet tasarNtw York Valisi Nelson Rock»«Iktidar» piyesinin promiyerine tizlikîe s,eçmek gerektiğı düşunül ruflarında ne kadar büyük aksakMoskova, 21 (A.P.) Nükleer Sovy«tlerin müzakere teklifini landığı takdirde kontrolsuz bir feller'in oğlu pazar gür.ündenberi bütün îvanbul koşup gelmez miy sün diye. Bölge tiyatrolarının hâ. lıklara sebep oldufunn izaha lü; tekrar kayıptır. Antropolojik bir araştır denemelerin durdurulması konu kabul etmelerı, deneme serilerini deneme moratoryumunu di? Hele politika olaylarını n ön lâ faaliyete geçırılememış olması znm görmeyiz. kabul etmiyeceğini büdirmiş ve ma heyetiyle beraber çahsan Mi »unda 28 kasımda yeniden müzake bitirdiklerine işaret etmektedir. piâna geçtiği, gür.ün konu'u ha na nasıl üzülmiyeüm? öyle vekâletler olmuştur ki veBugün Moskovadakı B. Amerika bu arada B. Amerika Dışişleri Bachael Rockefeller, 34 yaşmda bir relere başlaması için B. Amerika linı aldığı şu sıralarda... «İktidar» Yeni Tıyatroda güzel kil, maiyetindeki müdürden direkve tngilterenin ileri sürdüğü bir ve Ingiltere Büyük Elçiliklerine kanlığı yayınladığı bir tebüğde, arkadaşiyle takma motörlü bir kaMaxwell Anderson «Iktidar.la oynanıyor. Tunç Yalman, hemen tif almıya kadar eğilmiştir.. Bu »kendi deneme yıkta seyahat ederekn, Flamingo teklif bugün Sovyetler Birliği ta tevdi edilen Sovvet notalarında B. Amerıkanm sahnemize ilk defa çıkıyor. 1950 hep erkekler arasında. hep aynı rafmdan kabul edilmiştir. [Başmakaleden devam] de, Xew York'ta «Kıitü Tohum^unu j Komisyon odalarında geçe vaka da gerek « vekâletin içinde, ceSovyet Dışişleri Bakanlığı, müza programını dikkatle takip edecekoyunda bir fırtınada kayığın alan rekse dışında son derece menfi teNükleer silâh denemeierine son kereler devam ederken başka bir ğini» açıklamıştı. tçeride ve dışarıda sndcct iki bübora olması neticesinde denize yu gormüş, ustalığına hayran olur ya, canh bir oyunla. seyırcinin ıl verecek bir anlaşmanm imzalan devlet denemelere başladığı takdir yük partimiz aralarında anlaşıp ken insanhğın tohumundaki kö gisini çekmeye muvaffak oluyor. sirler yaratmıştır. Bn yüzden etvarlamnıstır. B. Amerikanın denemelerle ilgiması gayesiyle yapılacak müzake de. Sovyetlerin «nükleer denemedemokratik rejimi yürütebileck tülüğü (bir kız çocuğunun ıçgü Bellibaşh rollerden elinden viski tiğimiz maddi, mânevî zararlar bü 23 yasındaki Michael Rockefel relere Cenevrede yüktiir. Ayrıca bu gibi hallerin dobajlanacaktır. ler hakkında kendi neticelerini is li tutumunun muzakereleri daha lermis çibi bir hava uyandırmak dusünde) ortaya koyan o derin şişesi, ağzından küfür duşmeyen ğurduCu yanlı^Iıklar, aksaklıklar başlamadan evvel dahi faydasız ler'in arkadası Dr. R. W Wassing Bu müzakereler Sovyetlerin atmos amaciyle kısa süreli tedbirlere baş karamsarlığma şaşmıştım. tibsal edeceklerini» bildirmiştir. Aynı beli kadar çenesi de düşük eski hattâ haksızlıklar hiyerarşi ve kakurtulmussa da, Michael bütün a ferde denemelere tekrar başlamabir hale sokup «okmıyacağı henüz vurmaktansa gercekleri acıkça ko karamsarlık demokratik idare sis parlâmento 13 kasım tarihinde burada tevdi kurdu Sol'u Agâh nnn dereceleri yoluyla düzeltileraştırmalara rağmen bulunamamış ları üzerine 9 eylülde kesilmiş bubilinmemektedir. nusmak ve yapılamıyacak anlnş i edilen müttefik notalarında B. tır. Bu gorüş avnlığının son dakıka malnr ngrnna kendimizi bosu boteminin çok ağır bir hicvini yapan Hün (Atinah Timon'dan sonra ko memiştir. Vani hükümet cihazında lunuvordu. Amerika. müzakerelere tekrar baş ; «İktidar^da da apagik görülüyor. lay olmıyan bir değişmeyle) rer.k şahsî vahime ve kanaatler bir me da herhangi bir tarafı müzakerele juna zorlamamak bizce ye^dir. Xew York Valisi Nelson RockeTahsısat li, inandırıcı bir kompozısyonla tabolizma bozuklnğnna ve rnemnrre ba?lamaktan va?^eçırmesi müm Karma hükümetin hazırlıyacajı Vakası \Vashıngton'da. feller, oğlunun aranması faaliyeKomısyonunun odalarında geçen eanlandırıyor. Komisyo Başka. lann hangi katba pusul» tutnUcakundür. tine iştirak etmek üzere bugün proçraraı bu haki'ndan sahırsiîlıK bu piyes bize, Amerika Birleşik nında Müfit Kıper, Kızı n Marjory' £\ hususunda vahim bir tereddüNew York'tan uçakla Yeni Gine've Sovyet notaMnda. müzakeıelere 1a bekliyoruz. nevrim iikelerine Devletlermi idare edenleri, miltehep olmnstnr. de Mplâhat Hasanoğlu, Kâtibe dr düsmrlerine hareket edecektir New York Yei^tırak eden üç devletin de umıımi van çizeıı. ekonomik zarurctlerin letvekillerıni, senatorlen, KomisBus'ta Melâhat îçli gerçeklığı olan Ranun ne demek oldnğnnn lilerin ni Gine arası lfi.000 kilnmetredır. ve tam silâhsızlanmayı arzu ettik kimi zümrelere vüklediÇi fedaliâr yon üyclerini ve başkanını birer tipler çiziyorlar. çinde, iş «ahlbl veysroemnrolaResml Holftnda makamlan buleri hususu nazan itibara ahnarak lıkları hesaba katmıvan suya sapolitikacıdan Çok. bağlı olduklan ak bnlananlardan bagka bslk daDemokrasi idaresinin toplum. Eun. çocuğun saft olarak hulunaraSovyetler Birliğintn anlaşmaya bnna dnknnmaz bir proctamla ori «pzrois, dnymns, hattt tepkiirgruııların. b;ınka!arın, bölpelerın, j dan çok bir zumre yararına «işte£ını ümit Ptmediklerini «srivlpmisSam. 21 (A.P.) Suriyenin ey Ahmet Sultan: AdaİPt ve V'akıflar, varmak içın bir tPsebbüste daha tava çıUtıiı takdirde Unrnıa hükii büyük endustrinın monfaRtlerin. yince» ne hale gelebîleceğıni gor. rini kpndi payinnt bi*«etraf«tir. l»rdir. lülde Bırlesik Arap Cumhuriyetin Abdurratıman Huseyin: Bayındır bulunınak ar7iıpunr)» o)dıı£u bildı mft partilerdm nelki ıah3t«a s'i drn, kendı çıkarlarııulan başka bir mek istevenler «tktidar» t«msille Bir çok gemi VP uçak arama ha d«?n syrılmasindanberi hukumptin lık, ven oyn alal>'Hr ama lıovie bir eilBir baknk dpvletinin İlk meıolUlaştırırıa ve Plânlaştırma. rilmişlir. joy dıışunmeyen bir «ovguncu nla reketine katılmıstır. başında bulunan Dr. Mamoun Kuz Pr. Numan F.shaır: Malzenie vp Ma Notada: «Sovyet hukumptı. dai venin vıırdnmu/a ve rcümimİT:' \\. muvafıkı nıuhaüfi el ele vpr rmi ksçırmasınlar. tdareyı boyle leri olarak menıleket Idareslnf «!!sine hıcvedpn bir piyese «Pulit. ne slan kabine knralnr knnılmaz b^ri. gene] seçımlfrde mebusluk ı lıvp, Pr. Mustafa Baraudi: PevİPt ma oldufiu gıbi. in>;aııların nıikleer hic bir vararı dnkıın.n:ır. Pır «iiire mış bir çetc lıalinde gusteriyor. zer« armağanını vermekte tpred bn anoraaliye hemen «on vennek, cin adayligım knymak üzere Baş Bakanı. Fadıl Nayda: Tarım. Pr. silâhlarla tehdit edilmiyecefii gü avnnmıı> olurııı. ivte n kadar. Öylr korkunç bir çete ki araları. NAPİR NADt na karışan, onlarla aman'iz bir dut etmemiş olan AmerıkalıUnn vc herkese mes'nliyet ve «alâhlyebakanlıktan istifa etmiştir. Ahmpt Sanıman: ESıtim ve Mılli nü bır an evvrl vakına Kctirmek fıkır ve sanat hürriyeti anlayışı. Kuzbari son bır kaç çun içinde Güdüm. Abdüs^elâm Terganini: Iç için elinden gelen her gayreti sarmücadeleyc girişen VP maskpleri na da hayran olsunlar. Bunun on tini bildirip devlet mekanizmasıntstifa Pden altıncı kabine uyesidir. i'leri ve Sağlık. ni alaşağı etmesine ramak kalan da bırinı yazacak bir Türk pıves daki salâhiyet raevkilerlnin emir fetTneğe hazırdır» denmekte ve Baldan zehirlendi ve kararlannı dlnlemek lâzım gelBunlardan beji adaylıklarını koyB. Amerika, î n e i l t v ve SovyetYeni kahıne Suriye Temyii' Mah lstinye Dokları tlfaıyr Âmiri gonç ve idralist nıiHetvekili Alan yazarının eserıni hangi tiyatromuz diSini hatırlatmak lâzımdır. ma'< için ve biri rahatsızlıgı sebeo^unuyla oynamıya ceraret edebilirdi? Me. ler Birliği ara'inda 28 kasım tari Burhan Ata. yedıği baldan zehir. T,Tc Lean'i bilr, kendi Bizim şn biten ihtilâl devrlnln bıyle hükümetten avtılmışlardır. kemesi BaşyarEicınt ayrıca Şam hmde Cenevrede müznkerelere tek p.ltedecek, ümıtsizliğe du^ürecek. lih Cevdet Anday'ın «Yılanlar»ı en çok ıstırap cektiğimiı »rizın1 arahkta yapılacjk seçmılere Valiliğine getirmıştir. Bu ödeve rar baslanması teklifinın kabul e lenmiş ve arkadaşları tarafından tir. koma halinde İlk Yardım Hastahâlâ çekmecelerde beklıyor . Prag, 21 (A.P.) Çekoslnvak Ko kadar memleketi ıdare edecek o şımdiye kadar Içişleri Bakanı vedan biri de bodnr. riilriiîi hildiri1me'<tedir. Yazarın karam";arl]ğına kendi Kent Oyuncuları'nda: «Aptal kıı» hanesine kaldırılmıstır. münlst Partisi Merkez Komitesi, lan geçici hükümetin .>d«ına Bas kâlet etmektevdi. Artık nnntmamak flıere BğrenKent Oyuncularının Karaca Ti1955 senesindenberi Prag'da bulu baknn Muavini îzzet Nuss ge;memiz lâıımdır ki; kannndan v» yatrodaki ikinci oyunları Marc«l nan büyük Stalin heykelinin kal miçtir. Ihtisaıtan ba»ka hiç bir âmll ve Achard'ın «Aptal Kız>ı oldu. Pa. dmlraasmı ve lânetlenen Sovyet Nuss'un kurduğu üç kişilik yeni düsünce klmseye icra ve karar «arislilerin gecen mevıimden beri lâhlyeti vermez. lıderinln adını taşıyan lokak ve kabine çu sekildedir: seyrine doyamadıklan «L'îdiote». müesjese isimlerinin değistirilmeîzzet El Nuss: Başbakan, SavunBllgl ve lhtisaıtan. knacası «liHâlâ afişteki yerini bırakmıyan sini emretmlstir. ma ve Dı^ifleri Bakanı, Fethullah «Patates» gibi bu oyunun da bes yakat> den baska düsiincelerle bir Komitenin kararı. Çekoılovak Esslyun: Çalışma ve Sosyal îşler, yıl sahnede kalacağma çimdıden mevkie aahip olmanın Islerin iyi Reisicumhuru Novotny'nin yaptığı Awad Berekât: îktisat ve Endüstri. gitmemesinden başka netice verinanılabilır. bir konusmadan sonra açıklanmışmesi beklenmemelidir. Türkiyede lır. Komite, eski Çekoslovak RpiNedir Marcel Achard'ın piyesle hükümet raekanizmasınııı iyi desıcumhuru Klement Gothvald'ın rindekı sır? Parisli kadar güçbeğe gil hattâ alelâde islemesi, bnndan TEŞEKKUR nâ'şının da bilâhare Pragdaki anıt | nir bir seyirci topluluğunu üç yıl, sonra velev ki ivi niyetle de olbeş yıl aynı tiyatroda, aynı oyuna sun liyakatten başka âmillerin kabirden kaldınlmasını isterniçtir. Eçım EMEL'in vefatı doiayıkoşturan? «Patates>den berı dün memur, müstandem \t isçiniıı haÇekoslovak Komünist Partisi siyle yakın alaka göstermck suya hâ?ılat rekorlarmı kıra n Ac yatında tesir etmemesi ile kabil omerkez komitesinin bu konuda alretiyle kederimi paylaçan azlz hard'ın olgunluk çağjna ulaşmıs lacaktır. Hele karakter ve kanaat dostlanma teşekkürleriml arz dığı kararlar, C.T.K. haber aiansı ederim. Karımın hastalığı esnaolması, kırk yılık tecrubenın, us. mülâhazasının insanlarm hoğazıntarafından açıklanmıştır. sında azaml itlna ve alâka talığın meyvalarını şımdi bir bir dan geçecek ekmeŞin miktarını aPravda gazetesi bugün Sovyet gosteren Savın toplaması. Bir de şu var: ayak ta zaltıp çoSaltması bir memleket \e diktatörü Josef Stalin'in ldaresine Prof. Dr. İHSAN RIFAT kımından sosyetenin kaymak tamillet Içln âfetlerin en büyügükarsı siddetll bir taarruzda daha bakasnıa varıncaya kadar kadını SABAR'a dür. Lâyik ve dürüst insanlarm bulunmus ve Stalin'in otokratik ve erkeğiyle, avucunun içi gibi ta ve meslektaşlanna çükr«n borböyle bir vasatta ya«ama!arına hükümdarlığının tekerrürüne mânıdığı, teneffüs ettiği hav a kadar cumu blldiririm. nı olmak makssdiyle bugün Soviçine sindirdipi Parisi kudretli bir imkân kalmıyor. Bizim de en çok CAVtT KARTIN yetler Birliğinde yeni bir sistemin fırçayla tasvir etmesi, şairce dile muhtaç oldngnmuz böyle iyi eleCumhuriyet 7557 manlardır. ihdas edildiğini bildirtnijtir. getirmesi. Pravda, Sovyet Komünst Parti«Aptal Kız» Achard'ın bütün pi sinin 22. kongresinde Stalin'e ksrHer gün bir fıkra; yesleri gibi, çok mütevazi bir kişı TEŞEKKUR fi açılan kampanyada ileri sürüBir yaz günü hoca yorıı'.mus. tar nin, kibar bir evin oda hizmetçi. len itham ve tejıkidleri tekrar etlada bir ceviz agacının aitına nUzun zamandanberi çckmekte si Josepha'nın etrafında donümiş, Lenin'ci prensip ve onderlioldugum safra kesesi ve geçirzanmıs, kavuğunu çıUarmıs, dinleyor. Uşağından efendisine kadar gine uygun bir sistem kurulduğudigim enfarktüs hastahgımın nirken serçe parmagı jribi inceherkesin, her turlü, gönlünü hoş tedavisi için lşçi Sigortalan Kunu belirtmistir. clk sapların ncnııda yerde yatan rumu Istanbul Hastanesinde yat eden, bunu bir çıkar düşüncesiy. kocaman helvacı kabakları göznne tığımda yakın llgi ve lhtimam le değil, dayanılmaz bir dişiliğin ilişmiş gbsteren Başhekinı Dr. SAÎM atejiyle de değil, sadece kendisi Ya Rabbi! (ceviz aJSacını ka«AKSAN, Bafhekim Muavini Dr. O L U M ne yaklaşanları, kendisinden hoşla TARIK KIRBAKAN ve Dr. Imet dederek) $n koca açacın üstünde Trabıonlu Mehmet Bayraktar nanları memnun etmelc için yapan, Mengü. Başhemşire Fikriy* ufacık cevizi yetiştirirsin.. Sonra zade merhum Dervis Efendi keümenin her mânâsiyle «sâf» ve.. Kaptanoglu ilc anneliyatımı «u eılız kabak kükünde de koca kıa. Kurtuluş îlkoklu Müdürü gerçekten «hos« bir kız. Kibar yjparak bpri büyük bir ı$tırap» helvacı kabaSmı! Ne hikmettir? Ahmet Ergun'un annesi, öğretefendisini kurtarmak için isleme. ? tan ki.rtaran m?n Gülsüm Ergun'un kayınAnlaşılmaz.. demis.. vc serinlendiği bir cinayetl üzerine almıya validesi. Eczacı Suna Ergun, Op. Dr. RIFAT CANKAT mlye başlamıs. Bir Uaç dakika son kalkacak kadar sâf, mâsum olduSümer Ergun ve Uğur Ergun'un ra ağaçtaki bir kusun çagalaraaOp. Dr. Semih Eğilnıcz ğunu ortaya çıkaran genç savcıya babaanneleri, Binbaşı ömer siyle. bir ceviz kopup hocanın baAnesU'Zİst Ayhan Sanbay'a vp Küçük ve Yasar Küçük'ün tey(verecek baska bir şeysi olmadı. şına düşmüş. Biraz da canını yakyakın alâkalsnnı esirgemiyerek Z'.'ltri palih..1ı nisvandan ğı için) tâze ve «duygulu» fiziğini kalb hastalığımı tedıvi eden mıs.. Hoca hemen: sunacak kadar da iyilik bilir, saDahiliye Mütehassısı Dr. Zihni Hafız RAFİA ERGUN Aman Ta Rabbi! Bcn cahil mimi ve comert bir halk kızı. Kavurt'a aynca hastanede yatvefat etmiştir. Cenizesi 2 2 knlunun sözüne u>up şn kabaşı tıgım müddetçe beni ziyarct Kâmuran Yüce'nin Pans temsil. bu aîaçta oldursa idin şimdi kafaKasım 1961 çarçamba günü ederek ilgi gösteren doktor, S = Camiînde öğle namazmı i H > lerinde kullanılan orijinal mode mm hali ne olıırdu? Sen her şeyj hemsire, memur, personel. armütaakıp Zincirlikuyu Asr! le uygun bir dekor içinde sahne. yerli yerine koymuşsun. Tovbe. kaaş ve akrabalanma teşekkürmezarlığa defnedilccektir. ye koyduğu «Aptal Kız« da şekil Bir daha işine karışmam! diyerek lorimi areederim. olarak, kelıme «esprit>si olarak kalkıp isine çitmiş.. ERGUN AİLESÎ Dr. ZEKİ ONAT Achard'ı ve onun yüzde yüz Cumhuriyet 7551 B. FELER. «Fransız», hattâ ıadece «Paris» ha vaıını duymak mümkün oluyor belki. Ama oyuna, helt basrollere VEF AT bu havanm sindiğini sanmıyorum. KADlKÖY SUREYYA SİNEMASINDA Yıldıı Kenter büyük sanatiyle Mülgi Harbıye Nezaretl LeBugün Suareden İtibaren vazım Daırrpi ve Kadıköy Dai(yosmalığı, biraz da şımarıklığı) Yılın en muazzam tarihi filmi... rel Belediye Relsi s»bıkı ağır basan bir «Aptal Kız» canlan merhum Rıfat Bcy ve Berra Kartacslılarla Romalılar arasındaki dırmakta güçlük çekmiyor. MüşHanımın mahdumu Emeklı Madünyanuı en korkunç savasları... fik Kenter de, belki lüzumundan arif Mülcttişi Ayşe Eg?'nin eşı fazla, durgun, ama ölçülü ve ifa. merhum Yüksek Mımar Vasıf ANİBAL (Renkli) deli bir sorgu hâkimi. Ikısinin oyu Ege'nin kardeşi ve Cavide Ira VİCTOR MATURE RİTA GAM ile merhum Sürey>a Ege'nın nunda da Achard kişilerinin raağabcyleri. Ankara Sigorta ŞirIL 162/7531 hat, tabi! hattâ sâde içgüdüye, ön. Tel: 36 06 82 keti Hukuk Mü«javiri Avukat »eziye dayanan davranışlanndan, Bülpnt Ese. Cevval Eee ve ?iitepkilerinden çok usta oyunculaİM Günergün'ün babaları. trfan rın her «ânım» kontrol altma al. Ege, Hayrinüsa Ege ve Muhindıkları, ölçülmüş biçilmiş bir he mer tra'nın kayınbiraderi. Yüksck Müher.rtis BurVnn Cüncrlaplı kompozisyonun baskısı var. gün ve Muallâ Ege'nii kayınpe«Aptal Kız» da Achard'ın kişilerleri. Nüvit Dinçprin arr.cası. rine, onların sıcakhğına yaklaşma Güzin Krman'm dıviM, Kemil sını bilenler Sorgu Hâkimini n Kâ Memunn Kanununun 4 ün cü maddesi ?ere|ınce Yüksek vc Metin GlSnergı"m"ün bü^ijktibinde Genco Erkal, genç karısı Okul mezunu iki İngilizce ok utmanı almacaktır. babainrı. Ali E«reî Vzel'in onisAntoinette'de Çiğdem Selışık, Can Taliplerin bir dilekçe ıle Teknik Üniversitenin GümüşsutPFİ. ÜlkU Nur;u ve Sumru'nun darma'da da Şükran Güngör olu. amcas! yu binasındaki Yabancı Diller Okulu Müdürlüğüne müracaatyorlar. lan rica olunur. (Basın 10815/7545) TİPı Ç3/A TİP: B2 Kfl(tlk Sahne'de: «Hepimiz ŞEVKI EGE Psriste» 21.71.961 ?sH gı::M'' ill i"'n rahmetine ks\T.ı^nui;tur. Conaz»»'. Birkaç yüz adım ilerde, Küçük 22.11.9fil çar^nmba sünü (Buaön1 Sahnede oynanan bir îngiliz Ko. medisi, Noel Coward'ın «Hepimız CaiTiiindT. rlmarck S^riyı^cPariste»si (Private Lıves) Fransız dittPki a ; 'e knbn=t ınına ılpJnoBulvar Tiyatrosunun ve tabii *Pa. düecektir. risin havasını daha iyi duyuruyor, dersem, şaka ettiğimi sanmayın. Evet, çünkü Nı?a Serezh bu guzel 1 Başmüdürlüğümüz ihtiyacı icin muhammen bedeli yükomediyi Fransızca adaptasyonun komediyi. Teoman Orberk'ın zsrif zer liradan 200 adet telsiz sırt cihazı için akümülâtör 2490 sayılı da n dilimize çevirmiş. dekorları icinde. tempolu bir kanunun 31, 32 nci macldeleri hükmü dairesinde kapalı zarf O havayı seyirciye duyuran sa oyunla sahneye koymu? R"1 d<>."i • usuiü ile ihaleye çıkarılmıstır. dece bu değil belki. Biribirlerm. tîmı ise en iyi sonuçlan vermiştır. Muvakkat teminatı 1500 liradır. dan şiddetli geçimsizlik yüzünden Birbiriyle khvcasız edemiyen. ay. Ahnacak tolsiz sırt cihazı akümülâtörlerinin nümuayrılan, biribirlerini de hâlâ se rı da yaşayamıyncakiarı anlaiiven bir karı kocayı, başka bir er. lan çifH. Turgut Boralı ile Ayfer nesi aynen eb'adı kalitesi amper ve voltajı şartnamesinde kek ve kadınla hayatlarını yeni Feray çok sevımli. tatlı VP zeki mcvcuttur. L İ R A Y A den kurmaya kalkıştıkları gun. bir oyunla yaşatıyorlar Hrle A", 3 İhale 8 aıahk 19öl cuma günü saat 16 da Antalya balsylarını geçirmeye gittiklerı fer Feray. cüzel VP cn/:p firısr. le Orman Başmüdürlü^ıi binasında toplanacak Satm Alma Komisbır otelin tesadüfen yanyana dü rolünü sü^U'mPSİni. <ip;;eı1|*ndiryonunda vapilacaktır. sen oda balkonlarında karşılaştı. mpsini de. şimriı. ne ıyı biliyor. 4 Bu içe ait vc frnnî çartnamelcr mesaî saatleri dahiran ve her şeyi. herkesi unutup, Balayiarının ilk cpf('i^d" hiri lco linde İstanbul. İzınir, Ankara Orman Başmüdürlükleri ile Başbırakıp eski tatlı günlerine don casını nbürü karısmı e!ri"n ka'.ı. müdürlüğümüzdc porüleblir. meye zorlayan bu çılgın ve ko. ran çıftı. Gülbin Ernv'la Ernl Bu fiatlara, buzdolabı i<,in Tö lira vc çamaşır makinası iyin 37 lira ambalâj bedeli ile nakliye ve 5 İhaleve istirak edcbilmek icin 1.500 liralık muvakkat mik gönül macera?mda vakaya fJünavriın canlandırıyorlar. Erol, Anglosakson renklerinden çok her 7<nmnuki gıbi s"vım!ı bır 'ip teminat ve 1061 yıh Tiraret Odası belgesi ile birlikte usulüne sigorta masraflan dahil değildir. Fransız renkîerı hâkımdır. Üste. rizmekte zorluk çeknıemi'». Gulpöre hazırlanmış kapalı zarflarını ıhale cünii saat 15.00 o kadar lik oyunun brllıbaşlı kışileri, bu. bin Eray da to\ vc kı^kanç Sıbyl'e Konıjtion Baskanlığına vermcleri veya posta ile göndermeleri şjün böyle bır bulvar komedisıni zârif bir çchre kazandırıyor Ama lâzımdır. •sahnelerimizde en iyi canlandıra diksiyonunun kusurlarmı gider. 6 Postada vâki gecıkme kabul edilmezbiipoek kadrolardan bırı oynuyor. mek için ciddı gayretler gostermesi (Basm 10860/7558) Haldun Dormen bu hareketli lâzım. Rusya, Batının nükleer denemelerin durdurulmasına matuf müzakerelere tekrar başlama teklifini kabul etti Sovyetlerin müzakere teklifini detıeme serileriıti bitirdiklerine kabul işaret etmderi, sayılıyor Iktidar,, ''Aptal Kız, "Hepimiz Pariste,, Î Yazan: LuKi AY TIYATRO Hddıseler Hiyerarşî ve hiikiimet disiclini Programı Beklerken Suriye Başbakanı Kuzbari isiiia etti, 1 aralıkta yeni seçimler yapılacak Çekoslovakya'da da Stalin'in heykeü kaldırılıyor ARTAN PRODUKSYON İMKÂNLARI SAYESİNDE FEVKALADE RAĞBET DOLAYISİYLE İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı OiSîsr ŞİMDİ, 10,2 AYAK \: ŞİMDİ. aynı Arçelik Buzdolabı 4425 LİRA YERİNE aynı Arçelik Çamaşır Makinası 2850 LİRA YERİNE BAŞMÜ3ÜRLÜĞÜNDEN 3900 2350 LİRAYA Faal ve 15 AY TÂKSİTLE SATILIYOR 4189 7Ö'J5
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle