12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Uzun zamandan beri beklenen kitap çıkti. FtTODOR DOSTOYEVSKİ ÖÜ ÖLÜLER EVİNDEN HÂTIRALAR AK KİTAP VE KIRTAStTE EVİ Ankara Cad. No: 78 lstanbul 22 62 08 IL /7553 u m h u r i yet KÜRDCÜSÜ: YÜNUS NADİ A M AT ö R FOTOGRAFÇ1LIK Hııan Dralz Modern blr maUne elde edlnmlî olan herkes lçln bu kitap güvenllecek blr danıgma kaynagıdır Flatı 5 llradır FANTOMANIN A K A ARABASI Fantoma seriainin 7 nci kltabı Iiatı 5 lira Cagaloglu, Büyük Milâ» Han 107 İBtanbul KİTABEVİ Apansız Bastıran Karakış, istanbuluAltiist Etti Yeni hükümet program çalışmalarına başladı tnönü riyasetindeki dünkü ilk toplantıda Bakanlar, programı hazırla. mak üzere işbölümü yaparak ihtisas gruplarına ayrıldılar Sahlr Kurntlnoğla (CHF) Adalet Bakam llhami Sancar (C.H.P.) Millt Savnnma Bakanı thsan Gursan (A.P.) Ticaret Bakanı Muhıttın Gu\en (A.P.) Imar ve Iskân Bakanı Emın Pakgüt (C.H.P.) Bayındırlık Bakanı 38. yıi Sayı 13.399 Telgraf T « mektup ıdrMk Cumhurfyet tstanbu) Poata Kutusu: tstanbul No 246 Teleionlan 2 2 4 2 9 0 2 2 ( 2 9 6 2 2 4 2 8 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 9 9 Çarşamba 22 Kasım 1961 IL 9646/7511 Şehrin dün Anadolu ile telefon ve telgraf irtibatı felce uğradı Şiddetli fırtına yüzünden hava ve deniz seferleri durdu; Kandilli îskelesi ve 2 motör battı, San Marco Ordu'ya bindirdi; 1 ev çöktü Bütün Anadolu kar altında, fırtına devam edecek e tlllllimilllllllfimııııt Programı Beklerken IIIIIIIHIIMIIIIIIIIIU Programın istinat edeceği başlıca esaslaı Ankara 21, (Telefonla) Koalıs yon hukumetınm uyelen bugun oğlejp kadar tebrıklerı kabul etmışler ve Bakanlıklarındakı m e . saı arkadaşlarıyle pe\derpey tanış mışlardır Her yenı Bakan kendu «ıne tebrıke gelenlerın çoklugu karşısında bir hajlı şaçırmış, ba zılannın da bundan fazla memnun kaldığı gorulmuîtur. Arkası Sa 5, Sü. z de aftalardanberi «üren politika bnhranı, nihsvet 8ayın tnönü'nün baskanlıgında kanna blr hükümet kurnlmajı üzerine, çttfülme yolnna girml» »ayılabllir. Olayların bngünkü geliılm dnragına varıncaya kadar aaılan engelleri «Uphesiz azımsamamak gerekir. Bnnnnla beraber blr hükümet karnlmakla bütün füçlüklerin yenilecegini ve bnhramn çabncak giderilecegini sanraava da yer yoktnr. Partüer arası îsbirligi yönflnden tecrübeıl ve gelenegi olan blr mlllet degilız. Üstelik hırılara *• dnygvlara davanan türltt aynlıklar çoğu politikacılanmızıo damarlarına girmis, sinlrlerlns işlemistir. Aklın, Ankara 21 (Telefonla) mantıfm ve gerçek ynrt rtkannın Delvet Bakanları bugun ara gerekli kıldığı yolu cerinkanla alarınde gorev tak'imı >apmı; rastınp bnlmak, bogünkü lartlar Başbakan Yarduncısı Akif Ijidoğan (AF) dun makamında foto muhabirlerine poz \erirken lardır Avnı Doğan Dıvanet altında, biç de kolay olaeaga bentşlerı. Vakıflar Gen»l Mudur sememektedir. Iuğu, Tapu Kaciastro Genel Bir kez, bükümetin knrulutunda Mudurluğu Turhan Fe\zıoğizlenen metod bltee yanlıjtır. tki lu îstatı«tık Genel Mudurlupartinin katılrnası ıle de meydana ğu, Devlet Plânlama Teşkılagelmis oİBa, hazırlanaeak program tı Nıhat Su Personel Daıresı karsılıklı fedakârlıklan da gerekMuHurlugu ve Necmı Öktem tirse, hükümet, her şeyden fince dp Beden Terbnesı Genel Muüveleri arasında anlaM? v e ahenk durlugu ıle Başbakanlık Musistıyen bir knrnldnr. Bbyle bir anteşarlık ışlerını ılgılendıren lavii havasını gağiamamn Hk sarDevlet Bakanlıklarını yapaAnkara 21 (Telefonla) Cum tı da, bükümetin en büyük »orn Maslak'ta vukua gelen şiddetli müsademede, otohurıjet Senatosu kursu«unde bucak'ardır munu aırtmda tasnan Basbakana, gun konuşan Senatorler cMıllet Bakanları seçerken a ı çok bir ter büs, cipi 35 metre ileriye frrlattı, 21 de yaralı var Arkası Sa. 5. Sü. i de cıb hakkı tanımak olmalı değil midır? Oysa, yann birlikte çalısacafı yırmi hükümet flvesinden «n az jarısını kendi iradesi ile isba»ına getirememis, onlan kabnl etmek zorunda bırakılmıstır. Hemen hiç birini ivi tanımadığı, mr kıamını belki hayatında ilk )efa gbrdüfü bn kimselerle Savınrtssbakandevlet sornmnnn nasıl ve ne «üre pav. Iasacak, vapıcı bir vönetim progDun gelen Karl Mundt. Türkiyeye yapılan yardımın ramının temellerıni atarıten onlarartırılmıyacağını, fakat G00 milyon dolar vadeden dan ne denli yardım görecektlr? 4 Devlet Bakamnın ışbolumu Dun hatan Kandilli ı^ke|p<ı \v e«kı halini costeren çizgiier Evvelkı gece ani olarak bastıran ÜIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII yıldız karavel fırtınası, İstanbulu s felce uğratmış ve cıvar ıllerle ır S tıbatım kesmıştır 25 ılâ 40 denız 5 mılı «uratle esen fırtınanın sıdde Ş Fırtınanın verdiği ders ^ı» •^ •j • ı'r 1 1 i. • t e l e f o n ııııııımııııııııııımııii tınden denu ve hava trafığı tama = Dünkü durumun tekerrürünü önlemek için büyük şehir = men durmus bir ara tıpı kara se | l e r j t o p r a k altı kablolarla irtibatlandırmalı ve radyo = ferlerının d eak<ama<ına »ebep o l 3 er ile 1 subay, otobüscip çarpışmasında öldü .«. Senato Meclis ihtilaft fon dıreğı Tstanbul ıle başta An Ş Memleketımızdc ş«hır!erara. kara olmak uzere butun Anadolu Şj sı telgraf ve telefo n muhabe. nun telefon ve telgraf hatlarının = re^ının valnız ha\ai hatlarla ya bozulma«ına «ebebıvet vermıstır S pıldığı mâlümdur tstanbullular sabahle\ın kalktık 5 özelhkle fırtınalı havalar. ları zaman mevsımın ilk karı ıle = d a s u ba«kmlarında veva dıkarşılasmiflarr'ır Bu arada bazı = ğ e r b f l 7 , hallerde dıreklerm Gebzede v,k,ian 40 tele s devrılmesı, kırılması, tellenn = kopması v e menanj olması, s muhaberenın tamamıyle k e . 2 sılmesıne sebebıyet vermek. 3 tedır Nıtekıtn dünkı salı gu nu başlıvan kar fırtınalı v u S Arkası Sa. 5, Sü. 4 de S Arkası S a . S, S ü . 3 t e ; i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | | | | | M M I I I I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I ! I H I I l 7 sıstemınden ıstıfade etmelıyiz = Rusların petrol taarruzuna karşı Hür Dünya birleşmeye davet edildi 10 yılda petrol istihsallerini 4 misli arttırarak günde 3 milyon varile çıkaran Sovyetler, siyasî emellerine erişmek için dünya petrol piyasasında damping yaptılar... run bırleçmelennı teklıf etmıştır Monroney, Amerikan Petrol Enstı tusunde vaptığı bir konuşmada, Sovyetlerm ıktısadî soğuk harbe petrolu bellıbaşlı sılâhlan halıne Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Washington 21, (Fred J Zusy bü dırıyor) Senator A. S Mıke Monroney, petrol tıcaretı sahasın. da Sovjetlenn gırıstiklerı taarruza karşı koymak uzere, Hur Dun yanın petrol mustahsıh mılletleri Amerikan yardımınm sarf eklini inceliyecek senatör Amerikan Büj ük Elçisi ile de gorüşmediğini açıkladı Bn. öteki engeller asıidığı takdırde, cevabını ancak lamanla 5grenebileceğimiz önemil bir sorndnr. Bnnan dışında, onümüıdeki gunler boynnca bizi llgilendiren başlıca dâ\alar, hükümetin Meclise sunacafı proeramla Meclisin bu proEramı onaylayıp onaylamıj a c a i ı knnu'arı üzerinde toplanıjor, denebilir. SJMH Cumharbaskanı tarafından Basbakanlı£a atandıSı gun gazetecnere kısa bir demeç veren Sayın Inonu, kuracağı bukümetin «vatanriaşı bnzara kavnştnrnca v e ^u^dun1UIda demokraiıvi >erlestiTICI bir hükfimet» olmasına çahsacağını göTİemiçti. On altı yıldır bu u£nrda eerçekten takdire dejer bir çaba barcıyan, ne yazık ki bueune degin en nfak bir baçarı \a ulaçamıyan Sayın Baskanın, artık sonnncusu otdngnnn düşünebi Iprrjımiz bn fırsatı kaçırmamak icın elınden geleni vapaeağına biz ••uphe etmivornr. Tanımadı|ı ki(i lerle a\nı masa etrafında devlet Uaderını ı ı n f vöneltme sornnm nu pa\la*ınaktan çekinmiren blr adam, sırf basladıgı eseri tamamlamak ülkusünü gerçekleştirmek amacı ile, daha bir çok fedakârlık lara s e ı e seve katlanabilir. Tal nız, unutmıralım kl, timdiye deJin bir arpa hovn eelistiremedi|i miz on altı vıllık demokTasi denemesi hem ekonomik dnruraııranınn hozulması. hem de devrim \Y kelerinın sarsılraası bakımından, bıze cok pahalıva mal olmoştor. Her türlü «tâviz» politikasma derhal snn \erılmezse geçici nynşmaların hizı felâketten knrtaramıyacağını ijice aklımırs 'oymalıyıı. Amerıkanın ılerl gelen senatorlerınden Karl Mundt dun uçakla Batı Berlmden şehrımıze gelmıştır. Senator sehrımızde kaldığı sure zarfında Amerıkanın Turkıye> e yaptığı askeri \e ıktısadî yar dımların nasıl kullanıldığını tetkık edecektır Amerikan Parlâmentoİçındeki 3 erin oldiığü dpin hali sunun 3 aylık tatıle gırmesı uzerıTaksim • Sarıyer son seferını ne 810 Avrupa ve A " a memlekeEvvelkı gece saat 01 ııralarında Maslakta feci bir trafık kazası ol yapan şofor Cemal Pekyurek'ın ı tınde bir tetkık gezı^ıne çıkan semuj, bir Beledıve otobüsu, askerll daresındekı (019) savılı Beledıje o nator Mundt Amerikan Senatosu cıpe çarpmış, 4 kışl olmuş 21 ki;i tobusu, Maslakta Derbent Jandar Tahsısat Komıte^ı uvesırtır tstan Arkası Sa. 5, Su. S te Arkası Sa. S, Sü. 8 de de yarslanmıştır. Rus Sefiri dün Bölükboşfyı 2. defa ziyaret ettî C.K.M.P. Genel Başkanının teşrii masuniyetinin kaldırılması için, Başbakanlıktan Millet Meclisi Baskanlığına bir tezkere geldi • Ankara 21 (Telefonla) Rus> amn Ankara BuvukPİçısı Nıkıta Rıjov, bugun oğleden sonra ^aat 15 te C K M P Genel Başkanı Osman Bolukbaşı M zıvaret ederek bir muddet gouıemu^tur Arkası Sa. 5, Su 1 de Vefa Lisesi oğretmenleri dün arkadasUnmızla konuşuyor Vefa Lisesindaki çok yönlii hâdisenin yeni safhası 70 öğretmen: «L. İren, lalebesinin tertibine kurban gitti» diyorlar Lisenin savunma uzmanı binbaşı Mehmet Özgen'in sözleri: «Tevkif edildiği gündenberi Lâmia öğretmenin hep ziyaretine gittim. Yine de gideceğim. Zira bir gün adaletin tecelli edeceğine inanıyorum.» KOAIİSYON Halkevlerinin ihyası için çalışmaiar Yeni şekli^le Halke\lerinin hiçbir partijle ilgi«;i olnmacak ve partizanların iceri sızmaları onlenecck Öseiıdıgımıze goıe Halke\l°rının venıden faalıete geçmesı ıçın ça'ısmalara ba=;isnmıştır Bu hu sus ıle ılgılı olarak vapılan bir toplantıda Devrim Ucaklaıının «Halkevı» adı altnda çahşmalarına devam etme^ı arzulandısı ıfa Arkası Sa. 5, Su 5 te NADtR NADt Arkası Sa. 3, Stt. 5 t« (Yazısını 5 inci sahifenin 1 inci sü tununda bulacaksınız).
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle