11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Kasım 1961 CUMHUMYET BEŞ Yeîa Lisenindeki Apansız bastıran karakış Baştarafı 1 inci sahifede semtlerde ekmek ııkıntısı başgöst«rmisıe de, Beiediyenin aldığı ted birler yüzünden iikıntı kısa zaman da giderilmistir. Evvelkı gece geç saatlerde baslıyan yıldız karayel fırtınası denizde de siddetini göstermis ve bu yüzden Karadenize çıkacak olan gemiler Büyükdere önlerinde demirlemek mecburlyetinde kalmış lardır. Bu arada sulu kar başlamış ve zaman zaman tipi halinde sabaha kadar devam etmiştir. Kartal . Yalova araba vapuru se ferleri, evvelki gece 22.30 dan itibaren tatil edilmiştir. Yeşilköy Meydan Meteoroloji istasyonundan verilen bilgiye göre kar, 19 saat içinde bir metrekareye 4 kilo 400 gram su bırakmıştır. Siddetli fırtına, Büyükdere önlerinde beklemekte olan dördü ya oancı bandıralı 8 geminin Karadenize açılmasına imkân vermemistlr. Kaba dalgalı olan denizde görüş mesafesi Azamî 8 mil olarak tesbit olunmustur. Karadenizde seferde bulunan gemiler limanlara ve kuytu yerler* sığınmak zorunda kalmışlardır. Bu arada Zonguldaktan geltnesi bekle nen «Tırhan» vapuru, 4 gün rötar ile ancak muhtemelen bueün gelebilecektir Trabzon vapuru İse yine rötar ile ancak dün gece geç saatlerde limanımıza gelebilmistir. Bu arada Gebzede devrilen 40 te l«fon direği yüzünden îstanbulun Anadolu il« irtibatı tamamen kesilmiştir. Ancak «kşam üzeri bir kanal üzerinden Ankara ile gfirfisü lebilmiştir. Îstanbul ile sadece Trakya b51gesinin telefon irtibatı bulunmaktadır. Telefon Tt telgraf »nzasının giderilmesi Için ekipler Gebzeye gön derilmiştir. Arızanın yakın bir zamanda giderilmesine çalışılmaktadır. Diğer taraftan milletlerarası telefon görüşmeleri muntazaman ya pılmaktadır. Ancak yalnız Fransa ile telefon görüşmeleri ârızalı olarak devam etmektedir. öte yandan, şehir içi telefon konusmalarında da önemli ânzalar olmuştur. Bilhassa Boğaz kısımlarında bir çok abonenin telefonu, tellerin fırtına yüzünden kopması ile ârızalanmıştır. Telefon tamır ekipleri devamlı surette anzalanan aboneiere gönderilmistir. Marmarada da şıddetlı bır sekil | de devam eden yıldız karayel, de1 nizrte bulunan gemiler ile motörlerin sahıle sığınmalarına sebep olmuştur. Görüş mesafesi 6 ile 8 mil arasında değismekte ve sulu kar devam etmektedir. Kartal . Yalova araba vapuru seferlen ile Koprü Yalova seferleri tatil olunmjştur Mudany3ya gitmek üzere dün sa bah saat 9 da kalkan «Ayvalık» vapuru yoluna devam erlememiş ve saat 13 te fstanbula dönerek yolcularını çıkarmıştır. Şehir Hatlan gerr.ileri rötarlı olarak sefer yapabilmişlerdır Denizin kaba ve azgın dalgalı olması öte yandan Bevoğlunda, Abar.oz yüzünden iskelelere yanaşnak güç leşmiştir. Bu arada Kabatas . Üs sokağındaki 37 sayıh genelevin çaküdar araba vapuru »eferleri bir tısı; rüzgârın tesiriyle uçmuş, bir müddet devam etmiş, fakat sonra müddet sonra da ev çökmüştür. Itatil edilmek mecburiyeti hasıl ol çeride bulunan genel kadınlar, teh likeden önce dışarıya çıktıklan imustur. çin can kaybı olmamıstır. Kadıköy . Köprü • Haydarpaşa Çöken evın 2 yanındaki evlerin seferleri aralıksız devam etmiştir. durumları da tehlike yarattığı iBeykoz önlerinde demirli olarak çin, burası ilgililer tarafınrlan mıibulunan «Yolaç» gemisi, Karade hürlenmiştir. nizden esen siddetli fırtına yürOtı Genelev. büyük bir güriiltfl İle den demir taramıs ve sahile vur çöktüğü için Abanoz sokağında pâmaıı tehllikesi başgöstermişttr. Ge nik olrnu». bir çok kadın, vsn çıpmı kaptanınm yardım isteği üzeri lak vaziyette sokağa fırlamıstır. ne kurtarma ek'pleri gereken yar Bakırköyde, tstanbul caddesin dımı yapmışlardır. deki sinemanın 26 metre uzunlugun Ayrıca «Erzurum» v« «Necat» ge dakl duvarı, yağmurun tesıri ile mileri de demir taramışlarsa da yıkılmıştır. Duvarın yanında bu İunan baraka da çökmüş ve içinde kurtanlmıslardır. de bulunan slnema bekçisi Fatma Kaba. enkaz altmdan çıkarılsrak Karadenizde 11 kuvvetinde esen Cerrahpaşa Hastahanesine kaldınlyıldız karayel fırtınaıı yüzünden mıstır. YeşilkBy Meydan Meteorolojl t«Kefken her fırtmada olduğu gibi açık denizde seyreden ve balık tasyonundan verilen bilgiye göre. avlıyan elliden fazla mavna, motör fırtına, siddetli olarak bugün cie ; re balıkçı gemileriyle dolmustur. devam edecektir. Dün, 1 !e 5 deFırtınanın dinmesini bekliyen tek rece arasında deüişen sühunet. bu ne içindeki cemicilerin yiyeeek ve gün daha da azalacak ve muhte içeceklpri için Gemi Kurtarma Te» melen sıfırm altına düşecektir. Sulu kar ise, aralıklı olarak dekilâtı helikopterle kumanya atacak vam edecektir. tır. Bu yüzden motörlü vatıta tahtp Odesadan petrol yüklü olarak lerinin, geceleri dona karşı radyaAkdenize dönmekte olan tngiliz törlerindeki suları boşaltması ibandıralı «Splelder» tankeri, Kara carj ettiği büdirilmektedir. deniz boğazının dışında yediği Öte yandan Belediye, odun ve dalgaların tesiriyle dümeni kop kömür sıkıntısını önlemek nmacı muş ve (S.O.S.) çekerek yardım ile tedbir almağa başlamıştır. istemiştir. tneiliz tankeri Karadenizin azgın dalgalan içinde hareSanığm yakın arkadaalarından ketsiz beklerken, «Hora» tahlisiye Edeblyat öğretmeni Fikret Ateş, gemisi tarafmdan yedeğe ahnmışAnkara 21, (Telefonla) Orta ALamia Iren'in aşırı sol fikirler ta tır. nadoluda siddetli kar fırtınası deşıdığma dair en küçük bir emare Baştarafı l inci sabifede vam etmektedir Kırşehir'de birsezmediğini belirtmiştir. Resım Meclisinin erarıvâki sekundeki kaÖğretmeni ve Müdür Yardıracısı Siddetli fırtına sebebiyle dün, çok kasaba ve köylerin şehirle irrarını tanımadıklarını» ilân ve Osman Çakoloz, Fransızca öğretlimanımızda şimdiye kadar ilk de tibatı kesilmiştir. Kayseride 14 sa«Milletvekillennın. Senatonun mev meni Reçat Sümerman vt Beden fa olarak bir iskelenin zincirleri at devam eden karın yükseküği 20 cudiyetinden bihaber olduklarını» santimi geçmiştir. Yaylalarda ise Terbiyesi ögretmeni îbrahim Kes beyan ederek Millet Meclisinin ü ni kopararak battığı görülmüstür. 45 santimdir. Yollar kapanmıştır. kin de Fikret Ateş'in îren hakkın. Fırtına ve rüzgâr bilhassa Anayelerini itham etmişlerdir. Konyada da karakış hüküm »ür daki kanaatlerine iştirak etmijler Ihtilâf, Avrupa Konseyi tstişari dolu yakasında kendini göstermis. mektedir. Bir çok yollar k.ipnnmif, ve kenditinln çok sevilen, takdir Kandilli rıhtımına baglı i=kele du Asamblesine katılacak 10 Türk Ankara • tstanbul yolu ise kara • edılen bir öğretmen olduju kanatemsilcısinin secimi için Türkiye bası da fırtına sehebiyle koparak yollarının yardımiyle geçilmekteatini taşıdıklarım ıiade etmişler. Büyuk Millet Meclifinin bir to'p derhal batmıstır. tskele koptuğu dir. Tipiden korunmak için kayadir. iştreti ların altına sığman 2 genç kız lantısında Senato'ya 3. Millet Mec için nhtıma bir tehlike don3rak ölmüşlerdir. Sivasta da Öğretmenler, Lamia Iren'in yeni lısine 7 konten'an aynlmasından kor.muştur. Bogaz hattında bir kaç sefer müs durum aynıdır. baştan ve tâze delillerin ışığı al çıkmı?tır. Hatırlanacağı üzere Setında tekrar yargılanmasmı iste. natörlerin sleyhte oy kullanmala tesna diğerleri iptal edilmiş, aydıkierini bildirmifîer ve şunları nna rağme^ çoğunluğu teşkil eden rıca Kabataş Üsküdar: üsküdar Edirne 21. (Telefonla) Bir kaç milletvekıllerı Türkiye Büyük Mil Sırkeci araba vapuru seferlerintn söyiemişlerdir: serın gitmekte olan • Şayet Lâmia tren yenibaştan !et Meclisinden bu kararın çıkma de öğleyin tatil edilmesi zorunds gündenberı havalar dün birdenbire bozmns ve kahnmıştır. muhakeme edilecek olursa, hepı. sını sağiamışlardı. Senatonun bugünkü oturumunda Kabatajtan kaîkan «Hüniyet» a| a kşam 33.30 sıralarında «ehrv 15 nıız koşa koşa giderek srkadaşımı zı adalet kapısında savunuruz. Yal bu kontenjana isimlerin gösteril raba vapuru da Üsküdara yanaşa \ dakika kadar kar yaîmışti'. Bu dönerek j gün havanm açık olmasınn raŞmen nız. bizim anlayamadığımır bir nok mesi için seçim yapılması ger»kir madıgır.dan tekrar geri sühunet sıfıra yaklaşmutır. ta var: Lâmia Öğretmen, cezaevin. ken, hatiplerin konuşmalan Tür yolcu ve vasıtalannı boşaitmışti' j kiye Büyük Millet Meclisinin bu de yatarken, onu öldürmeye ka«. dettiğini arkadaşîarına ıtıraf etmiş kararının protestosuna yol açmışola n ve olay günü hoca?ını boyl tır. SenaScrler yeni kurulmuş bir nuna kement ataralç boğmaya ça Meclisın kararlariyle an'anelerin Baştarafı 1 inci sahifede Venedikten limanımıza aönen t tesekkül edeceğini ve yasama yett lı«an çocuk. neden elinı zünden Îstanbul ile Ijmit ara. k o r ı u talyan bandıralı «San Marco» yol'" j kısi bakımından her 2 Meclisin eşit sindaki hatlarda vuku buldu~" görev ve yetkılere sahıp olduğunu cu gemisi, Ga'ata rıhtımına yana ğu anlaşılan bozukluk yüzünden şacağı sırada fırtına sebebiyle sa1 savunmuşlardır. Ankara ve diğer Sehirlerie haber• Bu konuda verilen çeşitli öner mandırada bağlı duran Denizcilik leşme kabil olemamıştıı. Havaî Baştarafı 1 incı sahifedf i geler oya konulmuş ve neticede Bankasına ait «Ordu» gemisine bin önlenmesi kopararak hatlardakı ârıralsnn Buyükeiçi bugunküyle bırhkte. j Senato kontenjanının «5 temsilci» dirmiş ve zincirlerıni Bolıikbası'nı ikınci defa ziyaret et olması hakkındaki önerge 10 oya denize açılmasına seDep olmuştur mümkün olduğanu Kİd:3 edeces mektedir. Bugünkü zıyaretınde karşı 57 oyla kabul ediimiş ve böy «Ordu» da nöbetçt kaptan ve çark değiliz. Ancak, diğer bazı memle. Büyükelçilik Kültür Ataşesi de lece Türkiye Büyük Millet Mec çı bulunduğu için makine derhal ketlerde. söz gelişı Fransada yageminin sahil pıldığı gibi büyük şehırler topr«k hazır bulunmuştur. lisinin aldığı karara aykırı bir du çalıştın'mış ve vurması önlenmiştir. «San Marco» alti kablolarla biribirlerine bağ. Bölükbaşı'nın tesriî masuniyeti rum ortaya çıkmiştır. Ankara 21 (Telefonla) C.K..M. Scnato ile Miliet Meclisinin arft «Ordu» dan sonra bır tngiliz ?ilepi lanmalıdır. Havaî hatlarda bozuk P Genel Baskant Osman Böliikba sında meydana gelen bu ihtilâfm ile «toar» şilepine yaslsmış şvez zin luk vuku bulduğu zamaniarüa Ou ş p yâ8mı e rn s;'nın dokunulrr.azlığınm kaldırıl nasıl çözümleneceği merak edil cirleri şamandıra lincirlerivie dojkabloiar vâsıtasiyle muhabere tenıası hykkınria Mechs R&'şkanlığına mcktedir. laştığı içm, bir tesariüf eseri o l n ! m l n edılmekted.r. Uaş'oakanl'ktan bir tezkere gfinrieAyrıca şehirleıaar'sı haberleşme Senatonun bugünkü oturumda rak 2 gemi arasına mkışarak durarilmiş bulunmaktadır. B';1>'ikb;.jı Şemsettin Günaltay'm vefatı hak bilmıştir. lerde de radyo . teiefon sistemin. nın tiokunuhnazhöının ka'dırılma kındaki Başbakanlık tezkeresı ovakit îçinde 78 turist buîunan «San den istifade edilmesi her s;na sebep olan olayın C K.M.P. h kunmu.ş ve 1 dakikahk saygı duhavaî Marco gemisi yolcuiartnı bugun mümkündür. Bu itıbarla derinın seçımlerden rince verdigi ruşurıda bulunuîmustur. Aynca çıkartabilecektir. " î hatlar bozulduğu zaman hu söybir beyanatla ılçilı old'igu p.y!en kabinenin kurulduğunu bildiren Şiddetli fırtına, «ndallann parl lediğimiz ikı muhabere sısvmiyle mektedır. Tezkerede .halkm hıızu Cumhurbask£nîığı tezkeresi okun çalanmasından başka bir motörün haberieşmek imkânı elde edılmiş runu bozucu ve mılli menfaatlere muş ve bu epnada Senatoda Başbaolur. aykjrı kasıtli haber yaymak» hu kan Inonü ve bazı Bakanlar hazır kavbolmssma ve 2 motörün de bat mas'na sebep o!r.ıuştur. BüyükdeI Diğer taraftan Anksramn radyo. susu ıleri sürülmekteriır. i buiunmuslard:r. re önlennde ba?!ı duran 15 tonluk ; telefonla yabancı memleketlerle bır moîör halatını kopararak kav [ irtibatı mevcuttur. Ancak Istanholmus Adalar ctvarında da kum ! bulda Tadyo.telefon tertıbatı bu .' ' lunmadıgından bu ıkı *eiur ara| Şantiye idare edebilecek kabiiiyette, asRari iki sene tecrübeü î yüklü 2 motör batmiîtır Bir öjrenciiinin ihban üzerıne jallaya sallaya, t«rb«st olarak do yspılan tahkikat ile muhakeme M laşabilmektedir?» tıcesinde devrim aleyhtan ve koBu konu üzerinda duyduğu haı münizm propagandaaı mahiyetin sasıyetin bir neüceıi olarak ıbze de sözler »arfettiği karariyl» t yu kanşan biyoloji bğretmenl Şema ay ağır haps» mahkum «dilrai» »ettin Günesli dc; oian Vefa Lisesi lngiliıce öğretm»« Benim ctas aklımın kabul ni Lâmia îren'in baaına gelenler ctmcdiği husuı fudur: Koakoca büyük bir ilgi uyandınnı» bulun bir poli» teşkilâtı nasıl oluyor da mtıktadır. licili bozuk bir talebeyı böyit nâ îçinde, tplumumuıun çok hasaat zik bir meselede ajan olarak kul bulunduğu ckomünizm prapogan lanır ve raporlannı ciddiye alabi dası» gibi nazik bir fül ve »uçun lir? Mektep idaresinin mesul ça. mevcut olması dolayısiyle, üzerin hıslorından hıç kimsenin haberi olde durmaktan kaçınılan bu ente j m a d a n > hocasına iğbirar duyan bir resan olayın çesitli ve teferruath t a ı e b e m n b u ş e kildeki beyanlariyyönlerinin ortaya çıkması, henüz le poli» nasıl olur da 28 yıllık bir Askert Yargıtay tarafından tasdik ögretmenin hakkmda karar ahr da edilmediği halde kesinleşmiyen bu onu hâkim önüne eürükler?» de. kararda bir adli hata olnnsı ihti miştir. malinin düsünülmesine yol açmısVefa Lisenin Savunma Uımanı, tır. emekli binbaşı Mehmet Özgen ise Bilhataa, lanıgı yakmdan tam şöyle demistir: yan, bazı kimıeler onun, böyl* bir « Arkadaflar ben de askerim. suç isleme*ine aala ihtimal v«rme Bu memleket için, her an canını mekte ve bunu iıpat için de mahseve seve veerbilecek kadar va kemenin delil nyabileceği önemde tanperver bir inıanım. Lâmia ifadelerde bulunmaktadırlar. Bilîren'i gayet iyi tanıyourm, kendi hassa, Lâmia tren ile aynı okulda sini mahkum eden hâdise tamaki genç dimaglan jrarına hazırlamen bir tertiptir. Zavallı kadın mak için feragatle çırpınan öğrettam mânâsiyle bir gerici zihniyerr.enler, meselenin yeni ba«tan ele alınmaıı gerektiğini öne sürmüş tin kurbanı olmuştur, Tevkif edil ler; çok sevdikleri ve takdir ettik difi günden beri hep ziyaretine git l«ri arkadaslanna yardım edilme tim. Yine de gideceğim. Zira bir sini âdeta yalvararak rica etmış gün adaletin tecelli edeceğine ve kendisinin kurtulacağına inanıyo. lerdir. rum.» Kendileri ilt jörüstüğümüz 65M. Beşer E. Dsllı • M. Erol retmenler, dürüst, yurtsever, milliyetçi ve aydm llkirli bir kadın olarak tanıdıklan îren'in ögrenrı'ert tarafından hazırlanmıs bir tprtibe kurban gitmiş bulunmasınrian olduğu kîdar, yarın kendi Baştarafı 1 Inci sahifede baslarına da böyl« bir tehlikenin Yeni hükümetin ilk to^lantm gpimesinden duydukalrı endişeyı tnönünün riyasetinde yapılmıs ve beHrtmişlerdir. program hazırlık'anna başlamış. Bu arada, Lisenin Kimya dğret tır. rCendi üyeleri arasında isbölü meni Hüseyin Vicdant Ataseven; mii yapan hükümet, ihtisas grup. • Lâmia ögrtemen nasıl devrim lan teşkil ftn.iş ve proîramın bu ctüşmanı veya komünist olabüir? gruplann hazırlanması kaarrlaştıDevrim olduğu gün burada, hepi rılmı^tır. AldıSımız mâ'.umata gö mizin içinde, sevincinden oyna re programın esasları özet olarak mıstı..» dedikten sonra şöyle devam çöyledir: etmiştir: 1 îdarede reform: Idarî teşki . LâmH Hanım 28 yıldır öğret lâtı politikanın dısında bırakacnk mendir. 10 yıldır da aynı lisede, ve her türlü tesirlerden uzaklaş. birlikte çalısırız. Kendisinin komü tıracak yeni bir düzen tesis edilenist eqilimli oldugunu ne gördüm, cektir. ne de duydum. Burada yetmişten 2 Kanunların Islahı: Bütün fazla öftretmen var. Hiç biri bu antidemokratik kanunlar kaldırı. konuda en küçük bir emare bile lacak, yerlerini Anayasaya uygun sezmemişlerdir. O, herkesin ıevkanunlara terkedeeektir. dıği, »aydıgı bir insandır. Gayet 3 Vergilerin tslAhı: Vergiler kültürlü, üçdört lisan bilen bir kadındır. Fazla ha»sa» olduğu an bütün olarak «le ahnacak. ekonolnşılan öfcrencisi, ögretmeninin mik hayatın geüşmesi ve sosyal Fuslar fezaya sun'i peyk gönder düzenin kurulufu üzerinde yapu dikieri gün (Ruslar çok çalıjıyor. cı tesirier icra edecek Mikamette (»arplıları feza tava»ında yenmek olacaktır. a) Ziraat Vergisinde, ziraat ara. r.zeredir. Ş«y«t bizler çalışmazsak tehlike büyük olur. Ona göre gay lisinden ahnan Arazizi VergiJİ kal ret etmemiz, çalıjm» hızımızı artır dırılpcaktır. b) Ziraî Vergi Islâh edilecektir. mamız lâzımdır) meallndekl gözc) tfÇİ ka7ançlarından tasarruf lerde komünizm propsgandssı havaıı tezmis. Böyl sözler o gün bonoları ke'îilmiyecektir. • Dış Siyaset: Dış yardımlan lerde garetelerde iik »ık ve daha şıddıtli dozlarîa yazılmiîtır.» sajjlayıcı İBtikamette güven verici, and'.asmalan yerine getirici lekil. Müdür Yardımcısı Semiha Ünal de düzenliyecektir. ise, Lamia îreni kementle boğmaya 5 Yak'.n mâzinin yaralannı kalkıjan ve bugünkü ağır mahkumiyetine »ebep olan ihbarlan ya. tedavi edici, sosyal havatın emnipan öğrenci Mehmet Emin Zorlu'. yetini taglayıcı ve hâdiselere şef. tevessül nun garip ruh yapısı üztrine dik. katle bakıcı tedbirlere kati çekmiş ve cZorlu'nun tstan. edilecek'ir. 6 Milli Savunma ve Millî Eği bııl Liaesinde Beden Eğitimi Ögret menini dövmeye teşebbüs etmesi tim personelinin yaşama standarile okulumuzdaki clayın cerey«nı dını yükseltme yolunda tedbirier tam bir yıl farkla aynı tarihler» ahnacaktır. 7 A»ın sol ve a?m sag cere. tesadül etmektedir. Biri 14 niıan 1960 ta, digeri ise 14 nisan 1961 de yanları önleyici tedbirler ahnacak tır. olmuştur. Bugün saat 15.15 de başlıyan Çocugun ruhi analizini yaptırmak Cerekir» demistir. Nitekim, birçok Bakanlar Kurulu toplantKi saat öğretmenleri de Emin Zorlu'nun 18.15 e kadar devam etmi?tir Top. ana farkh hallerini bize anlatmışlar lantıda yeni programın iik ve çocuğun bir ruh hastâhğına du maddeleri Eörüşülmüş ve perşem çar olması ihtimaüni öne siirmüş beye kadar Bakanlık bölümlerinin ha«r olması kararlaştırümıştır. lerdir. INTERNATIONAL Kamyon ve Kamyonetleri Gelmiştir Çift v e t e k diferansyelli 500 kilo yiik kapasitesi... Sökülbbilir çelik saçtan mamul şoför mahalL ; Portatrf komple tente... 93 beygirlik, 4 sıi ndirli ekonomık benzin motoru.. 3 ıleri 1 geri süratli ssnkronıze vites kutusu, 2 süratlı arazi vitesL Lastikler^ öffsransyeüt SCOUT: 6.0016 Kar çamur tipl Tek diferansyeüj SCOUT: 6 50 15 Şose tipi i?t Uçaklar da işlemedl Dahill uçak »eferleri dün hava muhalefeti yüzünden yapılamamı; j tır. Yabancı uçaklar ise muntazaman «eferlerine devam etmişlerdir. Yalnız SAS uçağı Yeşilköy ha va alanına inememiş ve yoluna de vam etmek mecburiyetinde kalmı«tır. Siddetli fırtma yüzünden fırsatçı açıkgöı «.oforler dolmuş tarifelerine kendilığinden zann yapmışlardır Trafik MüdürlüŞü üstüste şikâyetler üzerine şoförleri kontrol etmek zorunda kalmıştır. Müşterılerinden fazla para istiyen taksilerin numaraları Trafik Müdurlüğune bildirildîgi için kendilerine ceza kesilmiştir. Temizlik tsleri Müdürlüğü, sabaha karşı bütün çöpçüleri seferber ederek ana caddelerden karı, kaldtrmıştır. Üzprlerine kışlık el 1 biseleri verilmediği için soğukta | titreşen çöpçüler, gecenin geç sa 1 atlerine kadar çalıstırılmışlardır. Bu grada ana caddelerdeki mazgal delikleri temızienmis ve kanalizasyonlann taşması önlenmiştir. C112 M o d e l l , 7 5 0 kllo yUk k a p a s l t e l i n o r m a l v« uzun kasalı Pickup kamyonetler! 145 beygir kuwıtind< 6 silindirli, a!çak devirli, benzin motsru 3 ileri 1 geri sü.ath senkronize vites kutusu 3 kiçilik lüks şoför mahali 6.5018, 6 kıt İKtOdr Yeni hükümet program çahşmalanna başladı Marmara'da durum C122 M o d e l i , 1,5 t o n yUk k a p a s i t e l l , u z u n kasalı pickup k a m y o n î a n 145 beygir kuvvetinde, 6 silindirli, nlçak dsvirli, benzin motoru 4 ileri 1 geri süratlı senkronize vltes kutuso 3 kijiiik lüks şoför mahali 7.5016, 6 kat lastikler ,fi Bir genelev çöktü C 1 2 2 4 x 4 m o d e l i , çift d i f e r a n s y e l l i 1,5 t o n y U k kapasfteli, uzun kasalı pickup k a m y o n î a n 145 beygir kuvvetinde, b silindirli, aıçax devirli, benzin motoru 4 ileri 1 geri süratlı senkronize vites 2 süratlı arazi vitesi 3 kişilik lüks şoför maha!> 7.5016. 6, kat lastikler Kefken'e sığınanlar C132 ve C122 Modell, 22CO kilo v e 1,5 tonluk şoför m a h a l i şasiler 145 beygir kumtlnde, 6 tilirdirti, alçak devlrll 4 ileri 1 g«ri süratlı senkronize vites kntusu 3 kişilik lüks şoför mahali Kuavin makıslır Lastikier: C132 Tipi: 6.5016, 6 kat tek An çlftırka C122 Tipi: 7.5016.6 kat tek ön tekarka benzm motcru TOrklye L'mumi Bayıl AZİZ ÎSVAN TİCARET Meşrutıyet Cad 184 Beyoflu • btur.Uul T e l . 44 19 77 P. K. 82 Beyojlu Telgraf: ARl.l.M Beyogiu Limited ŞirkeU Senafo, Meclis ihtilâfı Kırşehir, Konya ve Sivas'ta. ANKARA BÜROSU: Must«la Kemal »ulvan İŞTAŞ Ap 4 Yenısehır Tef: 12 02 81 P K. 149 Telg • ARUMANKARA INTERNATIONAL HARVESTER Kandilli iskelesi battı Edirne'de de kar yağdı «San Marco», «Ordu» bindirdi Fırtınanın verdiği ders Rtıs Sefiri Baştarafı 1 inci sabifede getirdiklerini ve bu taarruzun mu Baştarafı 1 inci fahifede vaffak olup olmamasının Sovyet. bulda 3 gün kaldıktan sonra Bey lerin petrolün karşıhğında ithal ruta gideceğini bildiren Senatör, edecekleri ve endüstrılerinin ihtişehrimızde Amerikan yetkilileri yacı olan mallann miktarına bağ ve Ankaradan gelecek Türk resmi lı bulunduğunu belirtmiştir. erkânı i!e yardımların nası! sarfeMonroney, «Sovyetlerin taRrru. dildiğıni tetkik ettikten başka, zu, sadece Amerikaya yonelulmiB Türk Amerikan münasebetlerinın değıldir. şekhnde konısşmuştur. bugünkü durumunu da inceiıjecek Sözlerine devamia, «Bu taerruz ve Amerikaya dfinüşünde Tahsisat halde ve istikbalde, Hür DünyaKotnıtesıne r>ır rapor sunacaktır ya, öıellikle petrol müstahsili Kendisiyle sörü?tÜ£;ümu2 senatör, memleketlere karşıdsr. Kanada, «Amerika, Türkıveye yaptığt yar Meksika. Venezüella. Suudi Ara dımlan arttıracak mı?» diye sorbistan. tran, Irsk, Kuveyt. Cezaduğumuzda: «Hayır, yardımlar yir ve Endonezya HükÜTiçtleri ve şimdiki seviyesinde kalacaktır» de miştir. Amerikan Büyük Elçisi ha'.kı bilmelidırler ki, Ruslar Hür Raymond Hare'in 600 mılyon do Dünya pivasalarmda bizim his^e. l.arlrk yeni bir yardımdan. kredi mızi paylaşmaktadırlar.» demistir. Monroney, Sovyet petrol istihden hahsettiğini hatırlattığımızda, senatör, Büyük Elçi ile henüz gö salinin yarattıîı ve gıttikçe büyü rüjmediğinı ve hang: şartlar al yen tehdidi izah için bazı i<=tatis göre, tında ve hangi şartlar için bu vaa jtikler vermi^tır. tfadesine rezerveleri di yaptığını bilmediğini söylemiş ! mâlum olan Sovyet ! 1950 de 16 milvar varilken, 1960 da tir. ]75 milyon varile fır!amı«tiT. HaliTahsisat Komıtesi üyeliğinden hazırda 400 =ismograf ekipi, Rusya batka Amerika iie riiğer memleket dahilinde petrol aramaktadır ve ler arasında kültürel münasebet bu rakam 1965 de İJOO e çıkacak. lerin geliştinlmesinde büyük rol tır. 1950 den 1960 a kadar dünya oynamıs ve bu hususta Smith • petrol istihsali 2 mi«.line çıkt:gı Mundt kanunu hazırlamış olan se halde, Rusyadakı artış, 4 misîi ol natör Mundt, şehrimiıde Ameri muştur ve günde 7f0.Ü00 varilden kan kütüphaneleri Haberler Bü 3 mi!yo varils çıkmiştır. Rakam n T05U, Türk Amerikan kültüre! 1965 de daha süratli bir tempo ile rr.üna=ebetlerinı de inceliyecektir. 5 rnilyon varile çıkacaktır İhraSenatcr iki memleket erasmdaki cat. 1954 ile 1953 arasında 2 misü kültürel münasebetin cnümuzdeartmış ve gür.de 300.000 varile çık ';i yıl arttırı'.acağını ve daha çok mışt'r. 196(1 ta ise rakam 400.000 sayıda Türkün Amerikaâa eğıtım oluvermiştir. Rusîar halihaz'.rda gormesini sağlamak için programı Avrupa piyasasımn ihtiyaoınm olduğunu bildirmiştir. . yüzde S veya dokuzunu temin et N»dir DAYI ' mektedirler. 1965 de 800.000 varile çıkacaktır. Ru?lar hahhr.7irda Demirperde gerisi memlcketiere de i .eünde 800.000 varil petrol yoüa. , :nal:tadır'.ar. Amerikan yardunınm sarf şeklini inceliyecek senatör Ruslarftt petrol taarruzu lândiyaya, Rusya. varili 2.39 dolardan ham petrol «atmaj'a başla Bsftarah 1 inci cahifed* mıjtır. tsveç, Hollandadan 4.51 do lara aimakta olduğu gazyağı için ma Karakolunun ileriıindeki kavRusyaya şimdi sadece 3.63 ödemek şaktan son süratle giderken, önütedir. ne yine süratle seyreden îstinyeSağlam döviz pazarlanna yapı. deki Deniz Ulaîtırma Kumandanlan âzami satıştan sonra Sovyet lığına ait ve deniz eri Ramiz Biier geri kalmış memleketlere gı. rincinin kullandığı (007158) pllkah da maddeleri, elyaf ve ham mad cipe çarpmıştır. delerle takas ederek petrol gönder Küsademe çok siddetli olduju imektedir. Eu, Sovyet taarruzu çin cip 35 metre kadar ileriye fırnun belki de en sinsi ve tehlikeli lamış ve parçalnnmışhr. veçhesidir. Kronik olarak dunya Cipte bulunan çoför Ramiz Bipiya^rMndan alış . verış'yapabil melerini »ağlıyacak dövizin sıkın rinci iie diğer bir deniz eri Mehtısını çeken ve bütün ıktisadiyat. met Demir ve mıntakasında konlan hir veya birkaç maddenin ih trol yapmak maksadiyle cipe biracına davanan geri kalmış mem. nen Derbent Jandarma Karakolu îeketler, Sovyet entrikalarına mu Kumandanı uzatmah çavus Salih kavemet edemiyecek durumdadır Üstün derhal ölmüşlerdir. lar.» Otobüsün yolcularından olan Deniz Yüzbaşısı Macit Gokçen mü Monroney. dünya ölcü^ünde misaller vererek. Rusların takas and sademe sırasında muvazenesini kav laşmalariyle Mısırın pamuğuna, bederek baçını ''tobüsün demirine Brezılyanın kabvesine. Hindiîta. çarpmış ve koma halinde kaldırılhastahanesinde nın sütüne. Kübsnın çekerine, Sey dığı İik Yardım lftnın >ca"jçuğ\ırıa, tzl^ndanın balı âına ve Yunanistanm tütününe karşı. Rusların petrol gönderdiklerini belirtmiştir. Monroney, «Ba zı memleketler» demistir, «petrol ihtiyaçlarının ikaz rolü ovnayacak dereceıîe büyüfe yüzdesini Rusva. dan temin etmektedir: Finlânriiya vüzde 95. îzlanda yüzde 85. Mı«ır 55, Afganistan yüzde 75. Yııe;o«. lavya yüzde 4". Uruguay, Yunanis tsn ve Tunus yüzde 35. ve nih?. yet Kuba, yüzde İTO. VP bu leketler. bellibaşiı n.ahsullpri pıılpa, seker, balık. panuık. tü. tün. yün gibi maddeleri Rusynrîan başka kime satabiürler?» Monroney. Hür Dünyanın. mevcut istih«al fRzlahS^ra rağmen ye ni petrol rezerveleri aramakta devam etmesi jrer^kiiJini s^yle. raistir. Onun kanaatire göre, pazar gittikçe senışliyecektır; zira yılcia adam başma Bat; Avrupnda 15. Japonyada 7 \ari! petrol dü":er ken, Asya ve Afrika memleketle. rinın coğunda bu rr.iktr.r 1 ı/anlden asağıdır. 3 er iîe 1 subay, otobüs cip çarpışmasında öldüler Otobüşte bulunan yo'culardan 21 i do muhtelıf yerlerinden yararalanriıklarından gece yarısı civardsn şeçen taksi ve hususî otomobillerle hastahanelere nakledilm^şîe>dir. 21 yaralının tedavileri yapıimış ve evl«"ine gönderilmişİeı'p.'. Yanıîan inceleme sonucunfia kazada çerek cip, uerekse otobus şofönerinin e^ıt Herecede suçlu olduklan, ber iki şoförün de kavçak noktasTİa sürat ke<;meden seyret^illprı =r I joı'mı^tır. Ofıb5 «nförü Cemal Pekyürek nezdr="t aitına ali'im.ş ve soru^turmava nfibeîçı savcı tarafmdan el kr > P'Il F ^l" t l ' r THÎT taraftan dün zabıtaya intika! eden bes trafik kazasmda 3 k^ı yaralannıış ve birhirlerivle çsrpi'jan 4 otimooii aâır hasara Siirıı 2 ikisinin öiümüue o'dıı Adana 21 CTeleıonlaJ Buçün Covhan • Aiatıa asfaitında feci bir tvafik kazası olrr.ustur P T.T mal zenw komvoru ı!e Kadirli doktor Halkevlerinin ihyası için çahşmalar İ Fransızca bilen, • İ > . İ MAKİNA MÜHENDİSİ Cumhurivet 7522 ! • • ! j Izmit Şantiyesinde çahşmak üzere acele aranmaktadır. Müraea;V..... atlerin Fennî ve Sıhhi Tesisat Limited Şirketi İstiklâl • caddesi •••••• . No. 347 ye yapılması. | ve Hsr marka çamaşır fliakinelBrinizin tamir ve bakımı için HİZMET SERVİS ATÖLYESİ' Telefon: 43 6611 Reklâmcılık 28C4 ı 5ö5 T Baştarafı 1 inci sabifede Monroney, «Şimdi de silâhın na de edilmiştir. Bu hususta Devrim sıl kullamidığım ve Sovyet taktı!* s m d a k i h a v a i h&tlar a s ı t a s ı l e Ocakları ile de temas edilecek. lerinin neler olduğunu inceîiyelim» demiş ve sözlerine şöyle de. Ankara radyo . telefon irtibatiyle tır temasa geçebılmektedir Bu seToplantı yapan heyctm başinda vam etmiştir: bepledir ki, bu iki çehi? amsında « Rusya ilk hedef olarak, maDün sabah 10.45 seferini yanan havai hatlardakı bozuklu^ İstan. Behçet Kenial Çagların bulunduğu kine ve çelik ile sa§lam döviz t e . söylenmektedir. Harbiye» vapuru Heybelıadtdan bulu da SÛZÜ edılen radyutelefon Hslkevleri yeniden ilıdas edildi mini icin Japonvaya veya Avru. kalktıktan sonra deni'de rlalgalar sistemiyle temastan yoksun et. ği tadırde. eskı bınaların ve eşya panıp endüstriyel memleketlerine la mücadele eden ve içinde bir ki mektedir. lann satılmıyanlarını seri alınma petrol sevkı çarelerini aar^tırmak şı bulunan bır tene77Üh niotbrünü Daha evvul ba/ı yazılarımızda sı yonüne gıdilecektır. Bu arada tır. Bu nem;eketler, pazariar ve yedeğine almıstır. Fa^at motorü , ., . „ i hıç olmazsa Ankaı8. Îstanbul ve yeni kurulacak Halkevlerinin hıç karcıhkl: ticaret ımkânlan ara. sjenııye baalıvan ıp kopmuj. «Har i , .. .... ... ... , r , . . . Izmi' gıbı muh'.m ve buvuk sehır bir parti ile Ugisi olmıyacak ve muıttadırlar. Sovyetier, unların ti bıve» kaptanı motoru tekrar ve1, ,; ,.,.. , . . . . , : , „ . , . bilerımizir; toprakaltı kablolarla U : j careıierir.! geli'tırmek arzusundeğıne »larak Burga? arUsı sahil rıbirierıyle baglanmas.^ her bakım partızanların buraya sızmalsn on : dan ıstifari* etm?k suretıvle fivnt lenecektıv. lerıne b ı r a t n ı t ı r Idart lüzumlu olduğuna ıŞKret eHil ı kırmaktadiıaı Japonvay« K»re. 1 ' misti Bu def» lı«vai nallardakı denır te«iifr: vfiril: 2. JaDonva t e t . ' borukiuklar netıcesinde muhabe. i iımı varıl' U n.ıiardan te^lif yapı", Anonım Şirke; ! renın kesılmesı vesiiesıyle şehir' mıştır. Bptıhîann fivzf. ise. Bas.Şıddetlı fırtın» ; ' h n n hır çok I lergrası haberieşme meselelerinin ra Kcrfen tfshmî 1.80. Japonya 1 ^cı »•rinrie ve Annrfolud» tçlefnn | her halde bu açıdan ele ahnmasın M ü r a c a a t : T o l : 44 22 54 teslimi ise 2.80 dolardır. 'pi»r«f dircklermin yıkımıasına \ da fayda rmilâhaTa etmekteyiz. İL . 164/7334 trandan ham petrolün vsriiir; vermiştir ' Hüsnü Sadık DVRTJKAL 3.33 dolardan almakta olan Fin. I «Harbiye» vapuru bir nıotörü kurtardı • > V E FA T Telefon ve telgraf muhaberesi kesildi Muhasip Arıyor Sumnu csrafınUan ımrhum Hacı iarından Şevkı Duman ve esi Haj Aü îevcesi. Dr. HOMrin T^pU7. tO!^ dive Dumar'ın bındiklerı cip, ya. t cr.rdan Ahmıt TopurDr. î«mai( ! Icınuzojtlu. \>«> Meçi'<. Mv4rr>.> Ri rı? •terefesır.fip tıır suratle Ceyhan j limin sevşıli amıelcrı. y>w»ı* ^ildi ' ıstJkBmetine cıderken. cipın kan] rıkın ıblası. Dr. \'urt?r '"•?'»»n. I cası <c«n»vnna »«'".imıştır. Neticede j h«r ik'. vH*ıt» de rievnlmış, kam; nnr'm: bü\iikrnne!eri ^R'tîhstı ni> j yor îjltt^rfR #?.;Vr H'iıve D^imaı* J : van. ar i de'ha: mmu. Spvk: Duman da aHAFIZ SIDIKA TOPUZ SÎT «uret'.ç 'sra'Mnnııstır. P.T T 3 ' î'skktr rahTiftin* ıcsvnıçrrufîur. Ce işçiterinder. Mehmet Duran ria olt naw«: 2î kasîm 1961 günü £>"1İTI Sui müstür. i!i kabri^tanına dffnedilmiçtir. Olaya Ceyhan Cumhunyet SavMevlâ rahmct eylİT<*. CumhuHy«t 75«1 cılığı el koymustur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle