11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKl CUMHURÎYET UtanbuİBD ı«ıuıuuc>ı rnesbur zaoıta vakalan aıanı/uııu tarihindekı raesnur zabıta V K aıan 3 22 Kasım 1961 FORSA HALiL Sehir ^ ^ a | Iktisadî Meseleler | llllİllllllilllllltlllllllllllllUIIIIIIIIHIHIIIIIIIİIIllllllllMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllİMII HEM T Yeni bir hamle ürk Dil Kurumnnun, kuruluşnndan bngüne kadar g«çen çahşmaları arasında, en müspet ve verimli ıcraatından sayabileceğimlz yeni bir hamlesi var. 1960 • 1!>63 çalışma 22 i programına göre kurnlan Tanıtma Koln. îsak Çelebinin dışarıda boğulBir sene içinde bu ka^ncı vafe a | Bu Tanıtma Kolu için düzen lenen çalışm» programında, Koduktan sonra cesedinin sahte bir j idi? N» oluyordu İstintnla? Inn hüviyeti şövle betırtiliyor; «Bu Kol, Kurumun, milletin doğhasta arabası ile saraya sokulduğu i Şaşıran ihtiyar Va>.', birden sıri rudarı doğruya .;arşısına çıkan ve halka dofra nzanan organı oartık aydınlanmıştı, teferruat bij detli, zalimane icrııta ge<ti. Delacaktır^ linmiyordu, bir sahte arabayı, i ı mirkapıdan Yeıti'i HfreleMne kaDış ticarette liÇünkü Amerikaçinde bir cesetle beraber saraya dar kale duvmı ıl* deM arasınrt* jj Bu tarif, başıboşluğu önliyecek, yol götterici Tuifesl jöreYazan: ale * de'M» ; beraüzm ile hima. da söylendiğine sokma cesaretini gösteren adam! kaian sshada ne v«.ıa kavıkhana.IDün teftişe çıkan Reis Muavi yeciliğin ceh, Türk dilinin, içlnde hâli bocaladıfı kesmekeşe derhal son çatı.ş. göre son yıllarCesedin arabadan çıkarıhp anbara vermek değiUe bilc bu keftnekeçe miisait havayı yavaş yavaş salaş dükkân. ayak takımı kahv«,ni. soğuk dolayısiyle vazife ması. alısılmı? bir , da Franta, îtalya, nasıl atıldığı gidereeek bir vınsura kavaşacagimıı ümidini verdigi için, sevinç hanesi ve bunlarm ii.tünde bekâr hanesi ve bunlarm ii.tünd b k â basınd.n bulımnııyan 36 t e olaydır, Birlesik AFederal Almauya, Esrarengiz çetenin sarayda elle i kayıkçı odaları varsa 'lepsinı diuyandıncıdır. Belçika, Hollanmizlik anıele başını merika gibi kuvri olduğu belli idi, fakat Koca Si dik didik arattı, Kİtnınden '«hişe, Bu bir satırhk izahtan sonra, Tanıtma Kolunun gSrevlerini vetli ve liberaj ekonomılerde da mi« bir i«tih?al programı tatbikij da ve Lüksemburg, Altılar toplucezalandırdi nan Paşa bunlardan bırinin Rıd kiminden de saç aıatıp kadın en(eker teker açıklayan on madde sıralandığını gflrüyornı. hi bu çatışmıya devamlı bir hadi tasavvurundadır. Bu hafta Parisie , lufuna karsı gümrük tarifelerini van Bey olaeağmı asia zannetmi tarisi giymiş. gözlîr'ne sürme çeKepsi Dil Kurumu dcdiğimiz dallı budaklı, çapraçık makiDün geceden ıtibaren şehrimiz • se olarak rastlanır. Bu günlerde toplanan tktisadi tşbirliği ve gelış1 yüzde otuz azaltmağa muvaffak yordu. Fakat bu gencin kaatilleri kip el ve ayak parrmkisnnj Kına neyi ayarlı ve düzenli şekilde işletecek ayrı ayrı, Irili ufaklı de kar yağmağa başlaması üzeri1 Birleşik Amerika. böyle bir müca tirme teşekkülünün Nazıriar top' olmuslarcbr. Topluluk dısındaki veya içlerinden birini tamdığını vurulmuş köçeklik Uvası giirier dişliler dernek olan bu faaliyet şııbeleri arasında, üzerinde fazlantısında Amerika temsilcileri A' memleketlere karıjı, eski tarifeleri; tahmin ediyordu, oğlan niçin su uygunsuz oğlan çıkHTd!|a' kayık rte. Belediye Idarî tşler Keis mu delenin arifesindedir. lasiylc durulması gerekenler var. ! avinı Kadri jlkay. bu sabah erken Prensip itibariyie himayecilik. merika istihsalini. busünden 1970' muhafaza etmek suretiyle. bu musuyordu, orasını anlıyamıyordu. çı. mavnacı, iskele hamalı bekâr Gerçi, semiııcrler düzenlemc k, konferanslar tertip etmek, tösaatlerden ıtibaren Şişli, Beyoğ • merkantilizm ile serbest mübade senesine kadar yüzde elü nispe vaffakiyet. istih.iali istisnai suretÎsak Çelebi ile beraber on sekiz uşaklanndan da edensizlikleri ile renler ve çavlı toplantılar yapmak, gazetelere listemli yayınla. .... . lu, ve Beşiktaş ılçelerinde zabıhe arasında kalan bir sistemdir. tınde artıracak bir program arzet te artırmak/a kaabil olmuştur. Ayaşında ve adı Yakup olan bir ? b l a mu ra girismek, muhtelif teşekküllerle isbirligi yaparak yabancı ve ! ! i torunu da kaybolmuştu, dedenin hakeme, Vezirin emri ile dükkân t a ve temizlik faaliyetlenni kon Gerçekten himayecilik, milletler mek istiyorlar. Atlantik memieket merikalılar da bu hususta Avrueskimis kelimeleri ayıklamak gibi faaliyetler Kunımun, dolayıtrol etmiştir. Bu kontroüarda her • arası mübadeleyi, ithal eden mem lcrinin istihsali B66 milyon dolar j palıların izinden gitmek istiyorlar. cesedi meydana çıknnış. ya torun ların ve kayıkhanelerin kapılan isiyle Tanıtma Kolunun brllibaş Iı ddevlerinden olduğu için çane olmuştu? Genç Yakubun sağ !e bekâr odalanmn pencerelerine 3 ilçeae de Belediye Zabıta kad leket için, zarurî olarak elveri.şsiz inv.ş. Bu miktar nn sene içinde I Dış plânda daha geniç bir iktirosunun 24 saat devamlı surette ; telâkki etmez sadece ithalâtın mil 1300 milyon dolara yükselecekmi; ; if>di servet, gelişmpnıiş memleketiışma programında yer almalan.geç olsnn ds güç olmatın kabiolduğuna inanmak safdillikti. Ko asılarak idam olundular. Edep. ah çalışacak şekilde düzenlendiğini llnden çok isabetli birer hareket. ca Sinan Paşa, Yakubun tama lâk ve iffet yoksulu olarak belki' görmü». temizlik calışmalarında i li faaliyet için zararlı olmamasını Bıı istihsal içinde Birleşik Ameri1 lere yardımı kolaylaştıracaktır. Bu ! ıster. Her hükümet, muvafık gö kumn istihsali 520 milyardan 780' memleketlerde yeni pazarlar aç| Fakat bunlar uzun vadeli iş Ier. Telkin. tavılve, propagaıımen yok edılerek dedesının sırf hepsi de suçlu idi, ama suclannın I «e temulik amelesinden başka hiç da. befendirme ve inpndırma yoluyla sevdirme isi üzerinde ai mak suretiylc dış plânda Amerika' Rıdvan Beyi mahvetmek içın bu [ cezası olarak değil, failleri bulu1 bir kimseyi vazifeM başınd» bul receği bir usul ıle. milletlerarası milyara çıkacakmış. »ıl durulması. hem dr önemle durnlması gereken iki madde var Birleşik Amerika bu muazzam iciaresi himayeeilere karşı mücade j yük bir cür'et ve cesaretle sarayın namamış zincirleme einayetler kar j rnanv.ştır. Reis muavini, bu durum ticaretin zarar verecek tesirlerine le e ki gitgide köklü sekilde çaliimalarla, titgide daha hız verilme> odun anbarına bırnkıldığını tahmin şısında âciz kalmış olan vezirin I karşısında 3 ilçede mevcut 36 akarşı millt piya.^asını korumağa iMihsal programiyle muhtelif mak jl a ! 1 hazırlanıyor. Ticaret anlaşma i si şart. hakkındaki kanunun müddeti I edemedi. Forsa Halil, Baltacı Rıd gözdağı verme siyasetine kurban ' m e l e başı ıle posta ve grup baş mecburdur. İthalât, milll istihsa sallar güdüyor. Bu maksatlardar. vanın vücudünü bir an ewel or olmuşlardı. Yoksa Sinan Paşa larıhın birer günlük maaşlarının le zarar vermemeli. yine ihracat. en mühimi de. Moskova'da ilân e haziranda bitiyor. Hinıayeciler bu Programın üçüncü ve sekizi nci maddelerinde yer alan bu tadan kaldırmakla kendisi için pekâlâ biliyordü ki bir yıl içinde | ke sılmesini ilgililere bıldırmiştir. millî istihlâke zarar getirmemeli dilen ve Komünist partisinin 22 ın kanunu hiç olmazsa bir sene daha i husnslar aııl geç kalınmı* noktalar. En yaygın vagıtalara dadir. ci kongresince tasvip edilen 20 yıUl uzatabilmek için kongrede, müthiş; yandıtı ifin dc. teıiri o dcreee etraflı. Radyolarda 6ıc! Tilrktehlikeli bir şahidi yok etmiş ov biri kadın olmak üzere altı zengini mizlik âmirieriyle bulunnııyan tej B u n u 3 " s t a üeri sürülen sebepaz'fe!eri ba^ında takip memurlaj b i r lacaktı; Rıdvan: «O gün îsak Çelık plâna karşılık bir program ; miicadele vermeye hazırlanıçc saatler düzeıılenıek ve tabelâ Türkçesi meselesini ele almak. ler kaçırıp yok eden bir haydut çe' yorlar. lebinin sofrasında Forsa Halil A tesi böyle yalın ayak, yarım pa rına da bu defaya mahsus i h t a r ' a üttieadi İ3tiklâl» ve polltika meydana koynıaktır. Grrçi proeramın bir de resmi y»zı»malara dair olan madcezas: verilmış, tekerıüründe hak !' taalluk ettiği takciirde haklı ğa da vardı..» diyebilirdi." Bu söz, puç, dunu yamalı ve yakası bitli , . Gerçekten Arr.efika hükümeti dcsi var. Fakat bence o bilc bu iki köklü msddeden sonra gelir. Bundan başka Amerika idaresi , , , tahkikatı bizzat yürüten Sinan Pa bekâr uşagından kurulmus olamaz ' l"™??. k " n u n ! m u a m e l « yapıUc* ve mâkül görülebılir. Hususiyle Avrupa Müşterek Pazarının son bilmektedir ki. dıs ticarette daha En kötüden ba«layıp daha az kötüye doğru «itmek, bozuk henüz dofmakta olan sanayii koşa gibi ihtiyar bir kurdun gözün dı. Adamlar kimi, ne zaman ve ne. ğı bıldirümıştir. • ökteıı i«e baflamak en İMbetli yoldur. Ağacm kökünü knrtlar yıllardaki h:zlı ilerleyişinin ver rlibera! bir rejim tatbiki. bazı zum( e erkcn yapraklara küküri serpmek, boşuna zahmet olur. Dofde birden ehemmiyet alabilirdi. nıenfaatlerine dokıınacaktır. rcd* yakalayıp kaldıracaklanm \ Öte yandan Ilkay, teşkilâta gön ' ruma zarııreti var?a. himaye, bir diği intibaın tesiri altında kairaış Herdiği genelgede «Şehrin temizli! memlekttin Çalıtmaii üzerine te ve kendi geÜsmeçinin yürüyüşünü Halbuki bszı hallerde milli menuıunu »övlivflim, en kStU Türkçe örneklerini maalesef radyoForsa Halil saraydan çıkarılmış biliyorlardı. gi ile görevli personelin »adate gü sir eden ve ortadan kaidınlması TimiT.dan diıılemekte, şehrin s okaklarıııı dolduran tabelâlanbir adamdır, mücevhercilerin kalBurada, bir kaç gün evveline ait zel havalarda değil. kapalı ve ya kendı elinde olmıyan elverissil üerletmek istemi^tir, Amerikanın faati. hususi nıenfiiatlerın üstüne nıcda görmekteyiz. dınlmalarmda evvelâ bir saray aistihsal art»«ı «on hes »eas larfın vıkarmak lâsınıdır. Eseîle söyle| ğ l günlerde d görevleri başın, sartlann h ğışlı ü l d de ö hafifletümesine medar rabası ve sonra bir saray kayığı bir hâdiseye dönmek lâzımdır: Türkiyede bozuk Türkçe, yalnız sinirlere dokunmakla kalda «ncak yüzde 13 tabînin edil meü ki aî çok dünyanın her tara | Alber dö Toledo kardeşiftin kay aa bulunarak yol göstermeleri V. i olduğu müddetçe iyi bir şeydir. fıııda zümre men'aatleriyle srame nın kullaaılması v« nihayet cesemıyor. üstelik yüz kızartıyor. boluşunun verdiği p«rişanhga rag ; temizlik amelesine örnek olmaîart ı Yalnız gümrük resmi. milli iıtih mektedır (senelik aıtış). Halbuki menfaati mücadele halindedir. din de saraya bir saray hasta aOnun için. Tanıtma Kolunun, bu sahada yapacağı işler en fayMüşterek„ Pazara dahil • , . o Avrupa , , . , » • menfaati düşüncesi, bü mürabası ile sokulması bu yönden men Forsa Halil'in satmak niyetin J gerekir. Amırlik, masa başında oU a ı üzerine koyduğu ' himay» ile. memleketlerındekı• artış yuzde 4,6: Âmme . dalı, en pratik icraatını teskil edecektir. . . ,. ,. » ,,...1 de olduğu Süveys kanalı projele j kturarak emır vermek değil, böyle [ bir atalet kaynağı ve eski itiyatmânahdır, üstelik Forsa Halil, Bâ rini ihmal etmemişti. ailelerinin i a r İ 1 v » yatıslı havalarda vazife H O M » « d e l e d e galebe çaldığı müddetçe j Hamdl VAROĞLTJ l a r l ları mu hafazav» hirtim hir un^ır civannda ^ ! . . ^ , V * . H , . muhafazay» hâdim bir unsur ^~r>A. li Kaptanm dul zevcesi ile evlensır kâtibi Rafaello ile beraber tü yapmaktır» denilmektedir. 1960 da bu artıs yüzde (5.4) e var i'fler düzelmektedir. Bunun için olmamalıdır. miştir ve bu zengin armatör de Bu arada ıınnlarm da normal ode yabancı memleketlerde daha redi armatör Paşezadenin Fındıkh Blrlejik Amerikanın bugünkü maktadır. esrarengiı bir cinayetin kurbanı ma! almak hissedilidaki konağına gitmitti. Halil E larak ekmek çıkarmalan için geBirleşik Amerıkaca tetkik edil fazla Onlara daha lüzumu mal sata| yor. fazla olmuîtur. Nihayet, Cavalmın Için mir Muhammedin bir dernir çek' f e k l i tedblrler alınmıs bulunmak Başkanına atfedilen bir kusur vardır. O da Başkanlığının ilk ayla mekte olan Atlantik plânında yüz bilmek içın yine bazı imtiyazlı sa j de bulunduğu araba ile beraber TEŞEKKUR mece içinde saklanmış evrakını tadır. rmda Kennedy'nin, fazla müda de 4.2 4,6 art.ş sağlanması istene nayie yapı'an yardımları kesmck , denize sürüklenip boğulduğu Akgösterdi; bunlar; Kanal havalisiKıymetli mesai arkadaşımız cektir. faa durumunda kalmış ve taarruıgerekiyor. Gerekirse bazı işçi kit i saray deresinin denize döküldüğü Öğrenci lokantalarında nin mükemmel bir haritası. harita ' dan kaçınmış olmasıdır. Başkan bu ; Amerika idarecüert, mtllî plân lelerini bir bölgeden diğerine nak I yer, Forsa Halilin oturduğu Hasan HİKMET İREN'in üzerinde kanalın geçeceği yer, gekaçak et bulundu tenkide karşı hassasiyet gösterdiği da geniş ölçüde oir iktisadî hima letmek. Amerika fiyatlarını ve üc l Paşa sarayının hemen yambaşında 15 kasım perşembe akşa;Tiı Adanada vazife başında vefatı nislik hesapları. amele miktarına Belediye Zâbıtası ekipleri yap için bugünlerde ıktlsadi alanda yecilik aleyhtarı mücadeleye giriş ret seviyelenni. yabancı memle j dır. dolayısiyle çok yakınlık gösteren Adana tüccarlarına, 18 kagöre ne kadar zamanda tamamlaArabahkta çevresinln bulunma nabileceği. amelenin hangi şartlar tıkları kontrollarda, tstanbul Üni taarruza hazırlanmaktadır. Ken mek istiyorlar. Istinsoli artırmakj ketlere karşı müsavi silâhlarla mü sım cumartesi günü yapıian wnaze merasimine bizzat katılan sından sonra Rıdvan o gün akşa içinde nasıl toplanacağı. diğer u versitesi ve Yıldız Teknik Okul nedy. dünyanın hür memleketleri sayesinde Avrupa ıle Birleşik Aj cadele edebüecek seviyede tutmak ı zevata, mektup, telefon veya telgrafla tâziyette bulunanlara lokantalarında ceman ne karşı liberal bir ıktisadi siya merika arasmdaki üümrük resim icabediyor. Bütün bu zaruretler. ma kadar sorguya çekildi. Deli mulmadık masrafların neler olabi öğrenci âleni teşskkür!erimizi arzeder, kederdide ailesine başsağlığı 1 1.062 kilo kaçak et ele geçirmis. sete dönmek karannı vermiş bulu| lerinin indirilmesi kabil olacâğını bazı hususî menfaat'.ere dokunukanh gadece masum olduğunu söy lecegi. kanal açıldıktan sonra her lerdir. Kaçak etler Mezbahaya tes diler ve merhuma Allahtan rshmet niyaz ederiz. yor. Fakat âmma menfaati için bu nuyor. Bunun için misli görülme > ummaktadırlar. lüyordu. Falakaya yatırıldı, çıpiki istikametten kaç gemi geçebile lim edilmiş, lokanta işleticileri PURO SABUN FABRİKASI tedbirleri almaktan geri durmalak tabanlanna yüz değnek vurulFaal 4232 '7552 mak lâzım gelmektedir. Bu Amedu, tabanlan yarıldı, kendisi ba cegi, bir seyrüsefer nizamnamesi, h a k k ı n d a g e r e k l i k a n u n i i ş l e m y a kanal müruriye resmi, kanal güm; ] m , , t l r rika örneğir.den bizim de alacagıyıldı, yine bir şey söylemedi. PaV E F AT mız pek çok dersler bulunduğu şa dayaktan sonra oğlanı Bahkha rüğü. hulâsa akla «elmiyecek türj Cnjversite öğrenci lokantasında lü teferruat ile bir takım hesaplar 5 8 0 k i l o 4 9 k o y u n i 4 5 0 ne kapısındaki bostancı kogusuna şüphesizdir. par Fethi Ahmet Paşa ahfadından. Sait Paşa torunu^ Hüseyin lç a d a n a yıldız Teknik Okul lo. yollattj. Bahkhane kapısı deniz ke ve notlar idi. Remzi Pasa ve Ayse Mediha mahdumu, Hadi Cenger, Vehibe Alber bezirgânın Röîleri faltası kantasmda da 2 kilo sığır, 30 kinannda, Anadolu yakasma bakan K/44 61 ve merhume Pakize Mengü'nün ağabeysi, Rüya Mocan ve Ayse sahilde İdi ve meş'uTn bir yerdi, gibi açılmıs, heyecanmı gizliyeme lo 2 koyun bulunmustur. Beyazıt'ta Baştımar'ın babalan, Ömer ve Fatmanın dedesi, 1950 1954 dev1 îskenderun Tekel Idare binası ve ambarı insaatı birim fivat esası mis, onları Forsa Halilin elinden sarayda idam edilecek olanlar buBelediye yasaklarına K t R A L I K KAT resi Tekirdağ milletvekillerinden üzerinden kapalı zarf usulüvle eksiltmeve konulmuştur. raya indirilir, kapı arasında bo almak için her fedakârlıgı göze aluymıyaıılar 3 oda, mutfak. hamam 2 Eksiltmesi 8 Aralık 1961 Cuma günü laat 11 de Tepeba6indaki Teğulduktan sonra cesetleri boğazla mıjtı. Fakat ilk pazarlıkta uyuşaŞ E V K E T M O C A N Belediye yasaklarına uymayan Tel: 47 29 39 kcl Gene! MüdürlüSü Satınalma Kominvonunda vapılacaktır. rma ve ayak bileklerine baglanan madılar. Forsa: •Bezirgânbaîi. de vafandaş, esnaf ve şoförler 'Brfem. Cumhuriyet7518 3 Muhammen kesif bedeli 1.328.066 lira 85 kurus olup muvakkat te20 Kasım 19B1 Pazartesl günü vefat ettnlştir. Ceîiazesi 2Î Kadi, bunlar senin aryınia sattıâm aÇır taşlarla denize atılırdı, Rıdle izlenmektedir. Dünkü kontrolminatı 53.592. liradır. ^ sım 1961 Çarsamba günü Kut guncuktaki yalısından alınarak rian o kadar perijan bir hale ge frenk kuması değiidir, 4 Takım hahndeki sartname«i feksiltm» sartnamesi. mukavel«prolarfla temizilk nizamlarına uyma. Üsküdar Yeni camiinde öğle namazıni mütaakıp Karacaahmettirilmlştt kl nereye getirildlginl yol bekliyelim, Isak iesı hususi sartname, elektrik. sıhhi tesisat. bina sartnameleri. teki aile kabristanına defnedilecektir. Allah rahmet eyliye. g'da mad m v a t a n d a s . a ç l k t a dana çıksın da ben onunla konudahi farketmedi. kesif özeti. krokiler) Komisyonumuzda. Ankara ve îskenderun ÎL 163/7533 Ailesi şayım!..» Sinan Paşa bu güzel çocuğun ma Basmüdür ve Müdürlüklennde görülebileceâi gibi 50 lira bedel sağını bozan 37 şofor cezalaodırıl Nüshası 25 Kuruş (Arkası var) mıştır. mukabilinde satın da alınabilir. sum olduğuna inanıyordu, fakat Banan ve Yayan bilhaısa çevre hikâyesinden sonra 5 Eksiltmeve eirecekler Tekel Genel Müdürlügü înşaat Subesinden Cumhuriyet Matbaacılık ve Kaloriferleri iyi yakılmıyan istirak belffesi almuları lâ*ımdır. Bu belgeyi alabılmek için tatıl adı kanlı bir rezalete kanşmış biri Gazetectlik Türk Ammlm Sirketl binalar Cajaloglu Balkevi Sokak No 3941 Rünleri hariç eksiltme gününden en az üç gün önce : olan bu gencin elini kolunu sallıBeledlye Zâbıtası Genel Yönetme TEŞEKKUR Sahibı a) 23/3/1961 tarihinden »onra Bavındırlık Bakanhgından alınmıs yarak dolaşması ve hattâ memleliğinin Sağlık Zâbıtası kııtmının 9. en az 1.350.000. Hralık G. Grupu mütaahhitlik karnesini. ketine, geldigi d»3 köyüne göndeOğlumuz Saffet Üstündağı NÂZİME NADÎ bölümünde, kaloriferli bütü n bina. b» Mali veterlik belffesini (Bu ekslltmenin ilânı tarihinden sonra mustarip bulunduğu haat»Iıktan rilmesi de uygun olamaıdı. masum | Yazı tşlerinı fitlen ıdare eden larda bina gahiplerinin veya bunla>alınmıs 96500.00 Hralık banka refersnsl. başanlı bir ameUyatla kurtaran olmasma rağmen izalei vücudü U | İngiltere'den. Kalite markalar. Derhal proforma temin edilir. MPSUI MUdUr rı yönetenlerin bina içinde ısı de. c) Plân ve teçhizat bevannamesini. zımdı, Rıdvan Bey o gece Balıkj Müracaat: Global Industries Ltd. Temsilciliği 47 15 12 Pr. Dr. BEDİİ ORBON recesini oturma, yatma ve çalışma ŞAHİN PERESE d) Halen taahhüdü altınd» bulunan bütün isleri bildirir taahhiît har.e kapusu koğu«unda boğuldu | odalarında 20, nıutfak, koridor, ve» Dr. M. Ali Okay Eaşasistan Renk 12/7556 bevannamesini. * ve cesedi deniîe atıldı. | Kadri Karaman. asistan Orhan tiyer ve helâlarda 15, banyo dairee^ Teknik personel beyannamesinl. Gazetemize gcnderilen yazılaı koSadrıâzam meseleyi tez elden ka Süer,' Esat Kayahgil. Narkozisinde 24, umuma mahsus yerlerde Bir dilekçeve baSlıvarak Tekel Genel Müdürlügü lngaat Subesine nulfun, konulmasın iad» edilm«ı. tör Jale Han ve hizmptleri patmak istiyordu: Isnk Çelebinin de 20 den asağı düşürmemeleri gellânlardan mesuliyct kabul olunmax. vermeleri sarttır. Bugün Suareden İtibaren geçen hem(ire Bedriye Afçen cesedi odun anbannda bulundukrekmektedir. 6 Usulüne eöre hazırlanmı» teklif zarflarınm ihale laattnden bir Tahsin Kocalı ve hastabakıcı* tan sonra Vardeşi Alber saraya dâL  LE SİNEMASINDA Belediye, şehrimize kar yağması laru teşekkürü borç biliriz. «aat evveline kadar makbuz mukabüind» Komuyonumuıa vermeAbone v* ılân Içiert için, tartın vet edilmi» ve bütün tahkikat salSinema S6nayiinın en mükemmel eseri... j ve suhunetin düşmesi üzerine vaflntüne «Abone» veya «tlân ScrviaU leri sarttır. üntUndaf aileıi hasında divanda bir mü$»hit OlaŞarkm «fsanevî mvıhtejem âbideii... kaydmın konmaeı lâzımdır tandaşların sağlığı bakımından ka Postada vuku bulacak gecikmeler nazara ahnmaı. Cumhuriyet 7523 rak hazır bulundurulmuştu. Erteloriferli bina sahiplerlnin dikkati. Teminatlar. muameleleri Tepebasındaki Komisyonumuzda vapıl\LEXANDER CORDA'nın unutulmaz filmi. • si gün tekrar haber yolladı, cinani çekmektedir. dıktan sonra Tophanedeki Genel Müdürlüğümüz veınesine vatıBU CAZETE 8ASIN AHLAK BAĞDAT HIRSIZI (Renkli) yetle ilgili gârdüSü Bıdvanın idam rtlmıs ve ahnan makbuz zarflara konulmus olacaktır. Kaloriferleri yakılmayan apart. YASAS1NA UYMAY1 TAAHHÜT edildiğlr.l kendisine resmen tebllg BÜTtK İlân olunur. (Basın 10747/7526) SABU CONRAD VEİDT İL 181/7532 BMMtSitR manların Belediye Şube Müdür. edecekti. fakat Galatadaki Cen«lüklerine veya mahallin Belediye vız konağına siden divan çavuşu [ Zâbıta Âmirlişnne bildirilmesi ri. gsrip bir cevapla karşılaştı: Bugün Suareden İtibaren I ca edilmektedir Sabahleyin Çavuşbaşı Ağa T a m a m l a n d i geldi, Alber Çelebiyi aldı, divana Beher oildl 40 T. L. Kasıni 22 Cemaıiyelâhır Vi götürdii! riediler. Her üç cildının başlıca Q ü • 5 Bu haberi alan Koca Sinan Pasatış verlerı: n ça aci acı güldü: 3 Kanaat ve İnkılâp Valah billâh oir veledi 7İna . Renkli: the 7 th. Voyage Of Sinbad benimle ve AH Osman devleti ile V. \ (j.S6 M2.M M . y i lK.4ıiı1",.i2 .,.11 KATHRYN GRAN'D KBRWİ\ MATHEWS Kltabevleri alay eder! Bre Alberi de kaldırdı i İL 163 7537 Telefon: 47 77 62 Cumlı E. ) 2.10 7.14 9.45 12.ı"> 1 3t" 12.2(< Cumhuriyet 7517 lar! dedi. Rıi?an Beyin iâamı uSJ; S Birleşik Amerikada himayecilik ve karfı günler ieirı tedbir aiıyor Esat Tekeli 1 J Tekei Gene! Müdürlüğünden CUMHURİYET 84.06.90 SİLİNDİR GÖMLEGI 68.14.10 FREN BALATASI Felsefe Lugati I SİTE SİNEMAS) SİNBAD HARİKÂLAR DİYARINDA ^M111 T 111111111111111111111111111111 ^ 11111111 M 11 rı 1111111111111111111111111111 f 1111111111 f 11111111111 f; 1 EDEBÎ ROMANIMIZ: . EDEBÎ ROMANIMIZ: 3 3. 11111 i 111111111 M 111111111111111111 M M 11 T 11111 ıı 111 Ay.kt» durdu Ayakta durdu. Benim Haşhakanım filân yok. Htm sana bir şey söyliye•yim mlî Senin Marks'ın da. Engelsin de. MarksUmin de ba na vi2 geür' Sen de bütün bu saydıklanna. anîamadan saydıklarına vız seürfin! Dlzitıdcki beyaz peçetesiyle a»zını hüfiîçe sillp kalktı. Juju verinden fırladı. Nereye kuzum? Ne oluyorsun? Bilek saatine haktı: S?.at on ikive jeliyor. Kahzıma! miiteahhidin bavanının bilegiııdeki zarif «aatte de vakit onikiye vaklaştıjıııı SÖ«.terjvordu ki. Erol; Kac? dedi. Onikive geliyor. P.eni surada indir! Küçiik Opel Altıyol ağzını hızla ?eçip, sağdaki kapalı durağın önünde durdu. Erol indi; flaydl bay lıay. Bay bav şekerim. Ben diinünciye kadar yaramazlık etnıe! ÇabuU ciön. Knbil oldnÇiı kadar çabuk, bilimiyor musun? Ve... V>? Sen dr yaramazlik etme! A a... daha neler: Şair Erol kalın bilekli elini kaldırıp hızla uıaklsştı. Opel ve o basbsşaydılar. Tal nız kalınca sarhojlugunu anladı. Başı döntiyordn. Ne diye bu kadar içmisti sanki? Hem yarın erkenden kalkıp htanbnla iııecek, bava alanına gldecek. . Opel zanf, pınl pırıl bir davranısla bombo; caddede kaydı. Cadde gerçekten de homhoıtıı ama, arada hızla telip geçlver<n bir taksi, ya da hususî, bu bomboslulu yıriıveriyordu. Köşke geldi, durdu. Karşı yapıda îfik vc baglatna *eni. Geceuin bu naatinde. Arabadan iııdl. îapıva çlHİ usu! üsul. heııüz kırmızı tuğlalardan rasgele duvarlar halindeki yarım yapının aydınlık içerisiııe baktı. Kumar vardı gene. Göaü birden Gafur'n Histi. Diılerinin üzerine oturmu^tu, hırılıydı. Zarları kapıvor, sallayıp sallayıp attıktan sonra yumruğunu göfsöne vuruyordu. Ona neydl Gafnr'ün kumann dan? Arabanın yanına geldi. kornaya kısa kısa. kesik keslk bastı. Çok geçtneden köşkün alt kattaki odasında ışık yjndı. Gafur da yapıdan kosarak çcldi: Hoş geldiniz hanımetendi! Sertçe: Hoş bnlduk ama, ne yapıyorsun sen orda? Ben mi? Heç. Csaklar tar oynuyorlar, ben de uyunıayım diye «Izi bekledim. Arabayı garaja sok! Basüstüne. Sonra, nedir ba çalgı gecc vakti? Dirim hammefendi, kesdiririm.. Derim de suna. Dirim dr ne oluyor? Derim. Ilanımeteydi zarif iskarpinleriyle kırmızı kumları ezereh kösk merdivenine yürürken, Gafur da Opel'ln yanına geldi. girdi dlreksiyona, arabayı çaraja sokup karsı yapıyn tekrardan titli. Semt bakkalının çırağı bir zarda felk olrauş, bir kcııarda bağlama çalmıva çahşaıı hamal Veli'nin yanına çekilmişti. Gafur kapıda durdu: Vcli kardaş, dedi. Bir zamanlar Yemiş'te ayııı yerde çalıştıkları. hemseribi lf. İ&hmnn Memede arka c'ıdu dl ye araları açılan. ama simdi Iflâhsızın Memedin ne mal oldu gunu anlıyan. ondaıı nefret eden Veli. Gafur'a tatlılıkla ba karken baçlamayı kuca|ına in. dirdi: ı Buyur. llanmı diyor ki, gece vakti baglama ralmayı bıraksm. lar diyor . Veli eliııdeki tezhanayı bağlamanın telleri arastna sokup ayağa kalktı: Aha bıraktım... Gıfur mcmnun, içeri girdi. Dimek Memmed ykzma beiliyor? Hamal Veli üç gündür bu ya pıda ıaiısıvnrdu. Uağlamayı h.ı\ iıundaki kınnabından duvar daki civiye astı Ne dimeısin kardaş? Bi calıışıyor ki! Çalıssın, bellesin de kâtip cıİKUıı bakalım. Hadi ısmarla. dık! Kumar hızla siirüp ridiyor. du. Yapıdan çıktı. Dışarda yıl. dız tlolu (ök, cögün altında bir türkii. yumuşak bir turkii fibi uz.inan Istanbul! Görmedi. Köşkün oymalı demir kapiKindan eirdi. kapıvı kapadj. A7 önrc hanımının .vilknek topuklu zârif takarpin. lerivle «ıcırday»,, incecik kırmızı kumlu yoldan taş merdi. venc geldi. a^ır agır çıktı. Ilanımııı avdıniık perdelerlnden Kol'aya ışık döküüiyordu. Ayak larının urlarına basa basa, kp. di sessizüşiyle merdivene sittl. hep o aynı kfdi ge^sizlieiyle merdlvenf İndi. Hinnetci Ayşe nin penceresinde de ısık vardı. Durdu. kapısını itti. Ardındaıı sürçiilüydü. Vurdu. Ayşe'nin ıııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııiHiııııııı%| Q A V A R A İl F 0 RİİYİÎE^ ledi ü | fc Hl HIIH ILL. L. UU.IUIV ledi mi.. okuma OdMinın kapısını ayağıyla CEM'AN itip girdi, kapıvı kapadı. Elek. trifi açtı, sonra serili yatagına sırtüstü ıızanıp düşünceli düsünceli bir cigara yaktı. ... Okuma yazma belledi mi, tamam. Köye vardı mı, Gafur ağasının okuma yaama bilme. difcinden söz açacak, kabzımalım diye ford attığını soknştu. racaktı. «... nirden geldi bu pis nilaıı şuraya: Lâkin suç onda değil, bende. Ne demiye eşşcj>in aklına karpuz kabuğu dü. şürdüm de mektüp saldıydım? Akıl işte. L&kin okuma yazma bellemesi...» Cigarasından iist üste duman alıyor, SÇIT dolusu dumanlan aydınlık tavana bırakıyordu. = G.OOO.OOO 29 AraUttta: 1 TAIİHLİYE 8 DAİRELİ BİR APARTMANIN TAMAMI 34 TALİHLİYE 34 APARTMAN DAİRE8İ 4 Nlılyon Hralık büyük senesonu çekılişıne katılmak için 2 8 EKİM tarihins kadar İş nızı Bankasına 29 Ara!:k oldugunuz Türkiye yatırmış tarihine 4 ADET 100.000 LİRA 100 ADET 5.000 LİRA 150 AOET 1.0C0 LİRA v* 18.300 TALİHLİYE çeşit'i para ikramiyeleri tasarrufları kadar muha'aza ediniz. VIII. Kuvvetli güneşin altında tstaıı bul tozdan duman dumandı. Sas;daki yıkık yapıların arala. rından Haliç'in kirli denizi mavi mavi jrörünüyorsa da, Iflâhsızııı Memed'iıı gördüğü yoktu. tçîeri nâsırlı kocaman elleriyle sımsı kı kavradıâı kazmasmı ünündeki duvara var güeüyle ka!. dırıp indiriyor. kazmaııın kalkıp inişlerinde duvar bir parça Klm o? daha bozulup dağıhyordu. Ne Benim: dedi. iı;:, kalkan kazmanın, ne de ırip kalkan kazma darbeleriy. l.rkcği hatırlatan, kalın bir le bozulup dağilau duvarın ies: Ne v»rî G«ce vtk« ne is. farkındaydı. Aklında, aklmııı icindc alfabesi. Yeni yeni beltiyon? lemeye basladıÇı heceleri bo. Nlyr yatmadın? juna tekrarlıyordu : Senin üstüııe vazife defel! Be e bee. Be o boo. Be i (liilerck odasının yoluııu tut bii (u. Tultu ya, Ayşe deflldi derKan tere hatmıstı. Sıcak sudi zoru. Memmedti, tflâhsızın da haşlanmışa benziven yüzün Mrmmed! Veli'nin anlattığma den kirli blr ter sızıvor, o bu. sörc oğlan alfabe almış, defter nun da farkına varmıyordu: kalem almış. silgi almıs.. yarın (Arkası var) okuma, ardından da yazma bel =i 7 İ 20 TALİHLİYE 20 APARTMAN DAİRESİ 2 Milyon (ıraiık 1962 yılının t!k zengin ç»kill?ine kstılmık için t.v samıflannızı 5 O C A K tarihins iş kadar Türkiye Bankasında tcplama 2 ADET 100.000 LİRA E0 ADET 5.000 LİRA 100 ADET 1.000 LİRA VE 10.000 TALİHLİYE çeşitli para ikramiyaltri ya devam ediniz. VTOrkiye İş Bankası... D a i m a Uaha fazla.ü a i m a e n fazla tkranıiye v e r e n B a n k a d ı r Faal 4216,7510 "^iIIIlflIIIIIIIIlElIMIIIMlIlflIIIIIIlllllIlllllIIIIflflIllIlirilIMMIlIlIIIIIIHIIIIIMIIIIIMIIIIIflIIIIIfllIlflllllllllllIMIIIIIMilIlllllIlMIIIIIIIIIIIIII lIlllllllIIIIIllIlllllllMllKIIIIIIIlilIMlllflllIKIIIHIIV^^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle