20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖBT llIMIIIIIIIIIIIIIIlllllMIIIIIMIIIIIIIllllıiMinıı CUMHURÎYET 1IIIIMIIIMI1IIII III1IIIIIIIMI1IIIIMIII1IIIIIIIIIIIIII 22 Kasım 1961 Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT lllllllllllll i Resimli Roman: 24 MEL'ÜN KI Z MELEKYÖZLÖ !f MOMAMI 39 Lucie Eicken ile bırlik olup ben' Hay AUah kahretsin, meger elden ellibin doları sızdırmağa kal lerim de bağlı imiş de »imdiye kakan adam... dar ben farkında olmamışım. Bu Herif bir müddet avel avel yü ne tatsız şey böyle, prsnga mah> züme baktı. Kolay salmadı|ı anla kumları gibi hiç bir yerimi kıpır şılıyordu. Vaziyetten istifade et datamamak... Bir müddet sonra yan sokaklarmek istedim. Hiç tammamış gibi kap:ya doğru yürüdüm. Kapının dan birine sapıyoruz. Ay, gözleritokmağına denizde boğulmak üze me inanamıyacağım. Bu sokak, re olan bir insanın kendisine atı benim bungalo'ya çıkar. Nitekim lan bir tahlisiye simidine bakışı bir kaç yüz metre daha gittikten gibi bakıyordum. Ah şu eşiği ka sonra araba bahçemin kapısı önün de duruyor. zasız belâsız bir geçebilsem... Nick, şoför mahallinden inip sağ Fakat daha elim tokmaga de|meden Ross'un sesi kulaklarımda arka kapıyı açtı. çınladı; Haydi, alalım sunu aşağı. Tutun!.. Bırakmayın dışan diGözlerimi sıkı sıkı yumup bayye bağırıyordu. gm numarası yapıyorum. Olanca kuvvetimle kapıya sarıBir un çuvalını kamyondan ınlıp kendime dogru çektim. Fakat dirseler, belki delinir de unlar döRoy denüen çam yarması kapının külur diye çok daha ihtimam ekanadına öyle bir yükleniş yük derler. Dışarı aldıktan sonra da lendi ki tokmak elimden kurtulun. biri koltuk altlarımdan, öbürü de ca kapı da yüzüme kapanıverdi. ayak büeklerimden tııttuklan gibi Ne yapacağımı oturup düşiinme getirip evin kapısı önünde yere ğe ne zemin ne de zaman müsait bırakıverdiler. Kuyruk sokumuti. Ya herru, ya merru dedim. O ma saplanan sancmın şiddetinden lanca kuvvetimle karşımdaki in feryst etmemek için dişlerimi sısan azmanın çenesine bir sağ kro karken Nick lordu. şe çıkardım. Anahtar var mı RoyT Yumruğum tam yerine oturmuj öbürü cebinden bir anahtar çıolacak ki herifin kafasının blr de karıp kapıyı açtı. Tekrar aynı şeduvara çarpması ile dizlerinin ü kilde beni içeri alıp oturma odazerine düşmesi bir oldu. »mdaki maroken koltuklardan biArtık önümde hiç bir mâni kal rinin üzerine atarcaıına bırakıvermamıştı. Bir kere daha kapıya «al diler. Bir aralık üzerime eğilen dırdım. Fakat bu sefer de arkam Nick'in çürük yumurta kokan nedan Nick'in sesi duyuldu. fesini yüzümde hlssettim. Durmazsan yakarım! (Arkau var) Son yirmidört saat zarfında nam lulan bana müteveccih 0 kadar çok tabanca görmüştüm ki âdeta B U LM AC A silâha kanıksamıştım. Üstelik yanıbasımızda bir sürii insanm kumar oynadığı bir kulüpte kolay 1 2 3 5 6 8 9 4 7 kolay üzerime ateş edilmiyeceğini düşünecek kadar hafam da işllyor 1 du henüz. MeJlier ta« kesilmiş gibi hareketsiz duruyordu. Souvenst: «Beni işitmiyor bile, dedı. Belki de her «ey henâz mahvolraamıstır.» Bir dakika düşündii: «Mellier adamı öldürdüŞünü söylemezse bim onu itbam edebilirdi?» Birden Uouvenat doğrnldu: «Jacques beni dinle, dedi. Korknnç bir şey aklıma geldi... Rouvenat'nın gözleri dalgıniaşmiftı korkujordn: Jacqnes Allah aşkına beni dinle, dedi. Şayet hiıdeıı başkn birisi bn adamla kızınıtı arasındaki ilginin farkında ise, onların geceleri gizlice bnluştuklarını biliyorsa mahvoldun demektir.» Mellier başını kaldırdı ve boş föılerle Rouveıut'ya dogru baktı... Ronvenat devam etti: Tahkikat yapacaklar dedi. Bu cinayete bir tâik anyacaklar. O taman yersiz bir kellme, bir hareket şüpheleri özerine davet edecek. Biliyoram. Biliyorson a ^ a kendini nasıl müdafaa edeceksin? Hupse girn t ;, mahkfim olmak mı istiyorsun? Mahkum etsınler... Ne olnrî Ne rai olur? Muebbet küreğe mahkura olursnn. tsterse idam etsinler! Şerelsiı bir hayatı ne yıpayım?... Bnnları söyledikteıı sonra Mellier kendini bir koltnğa atarak hüngflr hüngilr ağlamağa başladı. Rouvenat ne yapacagını çaşırmıştı. Bütftn gece uynmadı ve efendislni knrtarmanın çaresinl düşündü. (Arkası var) MODADAN CIZG1LER • • OKURLARLA Emeklilerin Belediye vasıtalarından faydaiansnaları işi T. M. Emekliler Federasyonu ya tiler, hiç bir cevap alamadılar. »ıyor: CEVABIMIZ: Son modellerde büyük bir yeniGazetenizin «Okurlarla Başbaşa» Bu dert yeni değüdir, ortaklaşa lik göze alıyor: önler düz. Sırt sütununda emekli bir lat tarafın ve geneldir, kökleri bir hayli d«"üsiü. dan Belediye vasıtalarından emek rinlere gitmektedir. Onun için buHlerin yarı ücretle istifade edecek gün iş basında bulunan «ilgilileri lerinin yazılmasma ragmen, ger s u ç l a m a n r z a d a i m k â n y o k t u r . H açekleşememesi sebebi sorulmakta yat pahalılıgı alabildiğine artard:r. Belediye Meclisinin bu komıken, öteki memurlar gibi öğretdaki kararı 1. E. T. T. îdaresine menler de düşünülmemişti. Bunun teblig edilmiş, buradan da tariîe mevzuu olarak Sanayi Bakanhğı tablî bir sonucu olarak, serbest pinm tasvibine arzolunmuştur. Fe yasada daha elverişli işler bulabiNick'in tehdidine aldırmadan ka V derasyonumuz bu konu ile meşgul len fizik, kimya, matematik gibi dür Tasdikten gelir gelmez, Idare fan grupu cŞretmenleriyle yabancı pının eşiğini atladım. 4 ile mutibık kalınarak tanzim edi dil grupu ü.sretmenleri bir bir o Bu sefer de Ross sülük gibi ko H lecek karr.eler Federasyonumuz ve kullardan ayrıldılar. Biz ancak, a luma yapıştı. öyle bir yapıştı ki Emekli Cemiyetimiz yolu ile Emek lev bacayı sardıktan öğretmensiz ne yap5am herifin elinden kurtu 5 likten okullar kapanmaga btşla lamıyorum. Döndüm, aşagıdan yu G lilere dağıtılacaktır. dıktan sonradır ki bunun fark;nda karı nazik nahiyelerine aoğru bir olabildik. Bütün öteki memleket iş diz koydum, herif danalar gibi böKırıkkale'den Hasan Aktaj ya leri gibi bunu da yoluna koymak ğüre böğüre kendini bir köşeye at 8 plân ve program işidir, zamana t.ı j «yor: 9 Kapı tam karşımda... Kasım ayının birinde, ilçem olan bağlıdır. Bir adım. tek bir adım daha ata SOLUAK »AÖA: Üyelijje yazılmak istiyenler muayeneden geçiriliyor. Dazlaklığının Pertek kaymakamhğından, Kırıkkale Kaymakamlığı vaaıtası ile iyi bilsem... 1 Senatomuu bafkan olarak ı e derecesine göre ya «çırak» ya da «miikemmel dazlak» oluyor hal kâğıdımı istetmiştim. Bu ace Sivaslı'dan Hüseyin Işık yazyıor: Mengene gibi bir pençenin en çilmlş latın soyadı. 1 Blr kadın çarkıcımızın llk isml, dallardan yale telin cevabını bugüne kadar a Beş yılhk llkokul öğretmenliğin »emden kavradığmı lissediyorum. pılmış duvar. 3 Yemeklere çok lamadım. Daha kaç gün bekliye den sonra yüksek tahsil yapt.m. Bu canavar tohumu, Nick olaaz katıldıgı halde lenet veren. bir ceğim de belli değüdir. Bize hizŞimdi Sivash Orta okulunda öğ cak. Idare bölümümüıun terel. 4 AJzımet etmekle mükellef olan hangi Hayat memat müca'lslejinin ver nı büzUp rüzgâr çlkarm» hnreketini retmenim. Sonradan yüksek tahsil devlet dairesinin, hangi âmme müyapmakîa maaş bakımından tam diği son bir gayretle kendimi kur yapmamak. 5 MUrekkep blr «.art essesesinin kapısını çalsak hep ayİki der?ce mağdur oldum. Saçım tarıp herifin ka«ık;arıaa b.r yum edatı. 8 Blr zaman parça9i, lnsafnı durumla karşılaşmaktayız! lşleaızlann mazlumîara yaptıklan. 7 »akahm agardı, maaüm yerinde sa ruk indirmeğe hazırlanırken o ben rin sürüncemede kalmasına, binkarşılıklı müvazeneli durumda, bltki 2) Bugüne kadar eîbisenin göğyıyor. Çoluk çocuga karıştım, 6 nü den çabuk davranıyor. llk darbe lpllgi. 8 Budalalar frupuna menlerce iş saati kaybına sebep olan 1) Bu modelin önü en düz bir süne «şa!» havası verilirdi. Şimdi yi, kafamı sür'atle yana çekmtk bu zihniyeti nasıl ve ne zaman fus besliyorum Bugün iki çocu suretiyle önlemiş oluyoram. Fakat up olanlırd.in. çok lnc« gflzlü kalelbise kadar düzdür. Önden görün. bu taraamiyle arkada. îşte siyah Saçları dökülen erkekler ortadan kaldıracağız? önemli olan ğum, okuldan agl yarak geldi. Ni ondan sonra hatırhyabildiğim tek bur. 9 tsa'nın dojum zamanına ce böyle bir sırtı olacağı dünyada ipeküden bu biçim bir rob. Güçeşit komplekslere tutulurlar Ken TUrkçede karııhk olarak konulmuş agladıklanm sorduğumda ; partilerin değişmesi değil zihniye ye akhnızdan geçemez. dilerini çirkin, komik bulurlar. T4 lün rengi, pembedir. «komşumuzun çocukları bize, ya şey, ciğerime kadar şlıyen bir sı kellme, nota. tin değişmesidir. eskidenberi bu böyledir. Arala. TÜKA.RIDAN AŞAÖITA: malılar geldi, diyorlar», diye cevap zı ve uçsuz bucaksız t i r karanrında kıralların, entelektüellerin, verdüer. Çünkü çocuklarımın pan hk... 1 Maddl v« mancvl yOkMkllg» bilginlenn bulunması bile onları gahlp klmM (lkl kellme). I Meştalor.lan yamalıdır. Hâlâ lntibakıYahyalı Orta Okul Md. yaııyor: kahramanımıı ctna bu komplekslerden kurlaramamıs Kendime keldiğim zaman, güne hur Hamldlye Yahyah, Kayseriye bağlı küçük mızın yapılmasını, yani yüksek tah ve ttjr. 3 Saklı ve klmse tarafınkıde şin şuaları bütün yüzümü earmış. dan förülmeden yapılan lslerin dujtır. Yalnız, artist Yul Brynner saç bir kasabad'.r. Temiz yürekli hal s:l yapmekla kaybettiğimiz I sız baş modasını ortaya atalı beri kı, okulun ve okumanın önemini mimizin iadesini, yani hakkımızı Kafam çatlarcasma ajrıyor. Her rumu, onun blrtnl bulmuj olan lylmsarsıntı beynimde âdeta bir ihti serler difer Oç taneal İle atı bekler| işler epey düzeldi. Artık dazlak kavradığ. için hepsi çocuklarını o istiyoruz. ber crkestrası 21.00 Haftanm ISTANBUL ler. 4 Blr soru takmnın tersl, çevlâl yaratıj'or. kula veriyorlar. Ama bu ders yıbestecisi (Beethoven) 24.00 {erkek kendini «son moda»ya uy. 7.27 Açıhş ve p r o e r a m 7.30 CEVABIMIZ: Gözlerimi aralayıp etrafı bir rlllnce tkirmızı renkte para torbalı başında umutlarımız kınlıverdi Kapanış. gun, hattâ güzel görmek hakkına Sabah p i â k l a n 8.00 Haberler Ş Geçen gün gazete koleksi Z: Orta okuldan iki öğretmen alındı. Karma hükümet teşkill işiyle kerteriz edeyim diyorum. Cehen «1» kartnlıft lkl kelime belirlr. 5 sahip. Üzümden çıkanANKARA 8.15 Oyun h a v a l a n 8.30 yonlarını kariftırıyordum. Ga ~ Okulda yeni mezun bir edebiyat i gtrevlendirilen AP. ve CHP. tem nemi bir sür'atle, kelle götürür gilan y a n koyu Bale müziği 9.00 Kapanış. Son günlerde Fransa'da kuru = rip bir tesadüf eseri olarak S 6.57 Açıhş ve günün programgrupu öğretmeni kaldı. Okulun silcilerinden kurulu komisyonun bi giden bir otomobilin içinde• atlı madde. 6 11.57 Açıhş ve program 12.00 ları 7.00 Günaydın 7.20 Ha la n «Dazlaklar Birliği» bu güveni ~ onlardan birindeki şu haber ^ ;Yapıla!» karşılığı teblieinde yer alan: yim. Yanımda 0 çam yarması Roy bütün fen ve Fransızca dersleri müşterek Şarkılar (Afife Edipoğlu) fif müzik 73 Haberler 7.45 daha ca kuvvetlerıdirdı. Birliğin ~ gözüme ilişti: Aynen nakledi ^ .U •ir kPllme. 7 boş geçiyor. Biricik öğretmenimiz, «... Kültürel ve Millî kalkınmamı oturuyor. Arabayı kullanan da ö12.30 Öğle melodüeri 13.00 Bu sabahın ş^rkıları 8.15 gayesı kendilerinden utanan daz ^ yorum: 3 T «ayl, egimli ancak bir kaç sınıfın Türkçe ve Ta zın öncüleri olan irfan ordusu men bür insan azmanı, Nick. Herifi ıırTürküler (Davud Suîari) 13.15 Don Amore ve orkestrası 8.45 lakları güvenli insan yapmak, ceiurumda olma ha ZZ «Yenikapının kültür ve lu 3 rih dersine girebiliyor. Öteki kül, suplarının maddî ve mânevî ihti tından bile tanımak mümkün. i. 8 Bir e<!at. Haberler 13.30 Şarkılar (Mel.iŞarkılar 9.00 Ev kadınının not miyetin nizarnnamesinde şu madS na park olarak tanzimi üzeri = tür dersleri de boş geçmektedir. | yaçları ön plânda düşünülecek» tir Kendime geldiğimi belli etmeCge bölgemlzde hat Pars) 14.00 Konser saati defteri 9.45 Türküler 10.00 de göze çarpıyor. 1) Dazlakları kom Malî durumu iyi olanlar çocukla sözleri, yeni kurulacak karma hü den yine göz kapaklanmın arasınHristiyanlarca kut 3 ne buradaki odun depolarının 15.00 Kapanış. Kapanış. plekFÎerinden kurtarmak, 2) Daz. kaldırılması gerekmiş ise de ~ rını Kay?eri ve Develi liselerjne kümetin, her şeyden önce öğret dan geçtiŞimiz mıntakayı taylne Uu/iiMi if ıı....>.<ı.ıh »al s a y l U n b l r k a ^ 11.57 Açıhş ve programlar halledllmls «rkll sabamız. 9 16.57 Açıhş ve program 17.00 laklar arasında gösteri ve eglence = hemen bir yer bulunamadıgı ' naklettirmektedirjer. uğrençjlerle men dâvasırı ele alacağını açık o çalışıyorum. Plâia muvazi asfalt Inanç, blr taln. Türküler ve oyun h a v a l a n 12.00 Hafif yemek müziği 12.30 ler tertiplemek, 3) Yeryüzünün ~ için bu depoların nakilleri, ^ veliler ilgili makamlara tel çek larak müjdelemektedir. yol. Güneri Tecer'den şarkılar 17.20 Sağhk öjütleri 17.30 Saz bütün dazlaklannı şu bir tek parola ~ nuıvakkat bir zamana mahsus ^ 13.00 Haberler 13.15 Küçük eserleri l?.(;0 Çeşitli stüdyoiçinde birleştirmek: «Dünya daz ^ olarak geri bırakılmıştı. llgi ^ lardan 18.40 Günün plâklann Konser 13.45 Nezahat Bayramlakları birleşiniz» ^ lüerin bu hususta yaptıkları dan 18.45 Haberler 19.00 Üs dan türküler 14 00 Iki solist küdar Musiki Cemiyeti 19.30 14.30 Cevdet Bolvadin'den şarkıBundan başka, üyeler ellerini bir = incelemeler neticesinde odun E Olaylar v e yankîları 19.45 lar 15.00 Kapanış. bilardo topu üstüne koyup dazlak ZZ depolan için Zeytinburnunda ~ Radyo salon orkestrası 20.15 16.57 Açıhş ve programlar lığa karşı hiç bir şey yapmaya. H münasıp bir saha temin edil ;• i Şarkılar (Recep Birgit) 20.45 17.00 Meydan faslı 17.30 Tra caklarına dair yemi n edeceklerdir. ~ miş ve bu yerin tanzirr.i kısa Ş Sohbet saati 21.00 Şarkılar fiğe dikkat 17.35 Sevilen meGeriye bir tek mesele kalıyor. ^ bır müddet içinde bitirümis Ş fMefharet Yıldırım) 2İ.30 Çağ lodiler 18.00 Sizin için 18.35 Acaba, Yul Brynner gibı, sunî daz ^ tir. Yenikapıdaki odun depo daş besteci'er 22.00 Piyano so Yurttan sesler 19.00 Haberler ZZ ları bir kaj güne kadar kal E laklar da cemiyete girebilecekler lolan 22.15 Çeşitli müzik 19.15 Yaşadığımız günler E dırılmış olacaklardır.» S mi? Üye'.ere bakılırsa hayır. Daha 22.45 Nejat Cendeli kuarteti 19.25 Hafif müzik 19.30 Çeşitli . Bu gazetenin tarihini açık ^ şimdiden Fransa'nm birçok şehir 2.3.00 Haberler 23.15 Dans mü filim melodüeri 19.45 Erol ^ lıyacak olursam hayretten do ~ lerinde toplar.tüar yapılmıştır. Bu ziği ve hafif şarkılar 23.40 Kataş ve Vokal grupu 20.00 ^ na kalacaksınız. Sizi fazla toplar.tılar çok neşeli geçiyor. Daz ~ meraka Gece ve müzik 23.55 Program düşürmeden haydi E Çocuklarla başbaşa 20.05 Selaklar bugüne kadar bir sakathk söyliyeyim: 12 mayıs 1960 (bln E mahat Ergökmen'den şarküar 24.00 Kapanış. gibi gördükleri dertlerini tama ~ dokuz yüz altmış).. 20.20 Lenny Herman Kenteti ^ ÎSTANBUL Î L RADYOSU miyle unutuyorlar. 20.35 Necdet Tokathoğlu'dan şar^ Ve şimdi «Yenikapu dan E (385 M. 778 Kc/s) kılar 21.00 Konser salonundan îşin güzeü üyeler o neşe içinde, geçenlerin tâ troleybüs dura E 17.58 «lyi akşamlar» v e prog 21.35 Nevzat Güyer'den şarkısırtlarında cemiyetin cübbeleri, = ğına kadar uzanan, o geniş E ramîar 18.00 Dansa davet lar 21.50 Mikrofon bir 22.10 caddelerde grurla dolaşıyorlar. EL S meydanm yarısmdan fazlasını ^ 18.45 Operet melodüeri 19.15 Hafif melodiler 22.30 Ismet ' lerinde dünyanın en garip sembol E işgal eden odun depolarının San Remo Festivalinden müzikNedim'den şarkılar 22.45 Halerinden biri: Iri bir adamdan ^ hâlâ orpda durmakta olduk ler 19.30 Yemek müziği berler 23.00 Gençler için sen larını, kütük indiren bindiren E daha iri bir tarak. 20.00 P e r r y Como 20.15 Plâk fonik müzik 23.40 Gece yarıZZ kamyonların ise nakliye va E Neşe ile yenilen yemeklerden '•>.r arasında 20.45 Frank Barsına doğru 24.00 Kapanış. sıtalanmn ve yayaların geçit Ş sonra kendüerine mahsus bir tat E noktalarını tamamen felce \ Çıplak baş gibi bir lı yiyorlar: E uğrattıklannı görünce şaşkın pasta.. = lıkları bir kat daha artarak E i Z: küçük dillerini yutmak tehli E ~ ke3İne maruz kalacakları mu E ; E hakkaktır. Ne yapalım, bizde Ş E zaman ölçüsü Batınm tama ~ men aksine bir zihniyette te 5 ~ lâkkiye tnazhar olmuş demek. E ~ O «bir kaç gün» aradan tam ~ E «on sekiz ay» dan fazla bir za ^ E man geçmiş olmasma rağmen = Her gün iki üç muz yiyebiliyor hâlâ sona ermedi. Bakahm. musunuz? Yüreğiniz rahat etsin ~ daha kaç ay veya yıl devam E Çürük diş denüen derdi bilmiye. = edecek? Fena mı ömürlerimiz ^ Eİbiselenn sırts cıtem kazandı | I11 M İH 1 Bir ihmal örneği daha!. Dazlafcîar bitleşiyot | = «Yamalılar geldi» M an r Hm Feryatlar devam edlyor... Sabır ile koruk helva.. = = U SENEDE % 9 FÂİZ GETİREN VE HER AN" PARAYA ÇEVRİLEBİLEN IERA IIIIIIIIIIIIIIIHIIII llllll Radyo alacâksanız, Muz ve dişleriniz! TAHVİLLERİNDEN MAHDUT MİKTARDA KALMIŞTIR! ceksiniz. Muzda fluor vardır, di» i E leri sağlam ve parlak saklar, di. ! ^ IL 9657/7514 yor mütehassıslar. I 1 •••••• IIIIIIIIIII lllllll u z u y o r R. Ei IIIIIIIII lllll I llll III IIIIIIMIMIIIIIIIItlMtllllllllllMIMMIIIIMllllMIIIIIIIII P A TTİ 441 • Tahviller 500 1.000 5.00ü lo.OüO liralık kupürler halindedir. • Her an, Garanti Bankası îstanbul Şubesinde o güne kadar işlemiş iaizi ile birlikte paraya çevrilebilir. • Elka, 10 Milyon Iira sennayeli bir şirkettir. Şlrketln en bOyuk hissedarları, TOrkiye Garanti Bankaa ile TOrkiye Sınai Kalkınma Bankasıdır. tstanbulda, Pendik civarında 100^)00 metre karelik blr saha Ozerinde knrulma$ olan Fabrika genelik 5 milyon metre kare (15.000 ton) elyaîlı plâka (HardboardFiberboard) irual kapasitesinde olup meınleketimizin bütttn ihtiyacını karşılamakta ve mamuileri dünya piyasalarınca aranmaktadır. •• m. ~U J * ELKA ELYAFLI PLÂKA SANAYİI T.A.Ş. Satı$~Yeri: Babçekapı, Yeni Postahane Caddesi, Garanti Han 414, tstanbu) ve TÜRKİYE GARANTİ BANKASI'nın bütün şubeleri
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle