13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CUMHURÎYET Rusya: 2 Ariantin: 1 Arjatftinliler iek gollerini 87. dakikada attılar Buöıos Aıres 19 (AP) Dun bu^ Sovvet Rus\a mılli takımı U e t ara^ında oynanan futbol Sovvet takımı 21 kazan mağa rnavaffak olmuçtur ÎHt haftavm 20 Sovvet takımının lehıne netıcelenmıştı 80 000 «ejırcının onunde ovnıvan Şovvetler ılk haftavmda gavet hâkım ojnamıjlar ve ckomplıke» hıçbir sı«teme kaçmamıslardır Yal nız cnunculatm suratı muthıştı Sevırcıler Sovjetlerı durmadan teşvı etraışler ve kotu oynamakta olan kendı takımlannı yuhalamışlardır îkıncı hafta>mda bırkaç ov uncu Talatın değıştıren Arjantmhler canlı oınama\a baslamışlar ve bırçok kere gol poümonuna gelmışlerse de Sovjet kalecı«ı Yaşın l n şahane ojunu savennde ancak bır kere bu kalecnı venebılmışlerdır Yendıklerı kalecı ı«e Yaşın degıldı O\u nunsonundan on dakıka evvel Ya Şttın jerını Masleçenko almış ve o>unun bıtmesıne uç dakıka kala Belen, Arjantın'ın tek golunu atmıştır Hus^anm gollerı Penedelnık tarafından atılmıştır Sovvetler onu«Yemnenin rnalını verler» dıve muzdekı çarşamba gunu Şılı takı bır atasozu vardır Bır de buna mı ıle ovnıvacaklar ve bu maçtan «atamıjan ver» futbol vecuesını scnra da Uruguay takımı ıle karşı de ılâ\e edersek, dunku Galata«alaşacaklardır rav Kasımpaşa maçını kı«men Beşiktaş puvan verdi Demirspor da Vefa'yı 1 0 mağlup etti SporToto neticeleri 20 Kasım 1961 attığı 1 G Saray golu K. Pa S a kalesınde SarıKırmızılılar farklı bir galibiyet kaçırdılar Gmlatasaray K. Paşa engetini aştı: 21 anlatmış oluruz Ka*ımpa?alılara lecne çarptırarak korner olmatı nazaran 90 dakıkahk karçılaşmanın na «ebep oldu v uzde \etmış beşını ustun ve ka Nıha'.et 29 dakikada anı bır Kahtelı ovnı>an Galatasarav lılar for 'impa'a hucumunda K Ahmet davetlerının comertçe harcadığı gol gınık bulunan Kasımpaşa mudafırsatlarından sonra az kalsın ıkı faa^ının ara e ından topu juvarlık avantajlanm bır farkla ka> İ3M\erdı Santra vuvarlagı cn abedecek duruma bıle duştuler rında topu kapan Talât Aıhanı bır Rakıplerının «buvuk lokma ve vucut çalımı ıle geçtıkten sonra buvuk soz sojleme» atasozunu u derınlemesıne «uratle dalarak çek nutmaları sajesınde Sarıkırmızı tıgı sutla ıkıncı golu de takımına lılar surprızı japıverdıler Ve kazandırdı fahadan 21 galıp ajnlmasını bılîkıncı devrede de a\nı hızlı odıler yunlarını devam ettıren Galata=aHer ıkı tarafta da gol fır*atları ra\ lılar 49 dakikada Bahrı vasıtanın kaçmasında rol o\nnan un >:nle bır gol fırsatı daha kaçırdı sur, bıze gore futbolcuların bece lar rık^ızlığı ve\a şan^^ızhğı değıl 60 dakikada rakıplerının baskıbır çamurlu tarla manzarası arze De\amı 5 inci sahıfede dpn Dolmabahçe «aha«ı ıdı *** Galata*ara\ lılar başladıkları o vuna asılarak ılk andan ıtıbaren ustunluk kurdular Daha 4 dakıka dolmadan tlha nın sağdan alıp goturdugu \e hemen ortaladığı topu Talat kafa ıle gole çeıırmekte guçluk çekmedı Golden sonra Galata«ara> Iıların Munıch 1« l a » ) Cjmn nk^ahucumları Kasımpaşalılar ıçın âdeta bır baskı halını almı«tı ljte mı T S V Munıch 1860 kuhıbu bu tek kale o\unu sırasında Bah bnk^orlerı ıle vaptığı Karşıla^ma n bırı fi dıfierı 14 dakikada ol ların varıdan çogunu kazanan An mak urere ıkı muhakkak gol fır kara \e l'tanhul I U M lerıi'den çatını bozuk vuru^larla rakıp ka kurulu Turk takımı dun akşam I Avusturyalılar yenilınce kendı bayraklarını yırttılar 1961 namağlubu Avusturya, Yugoslavya'ya 21 yenildi Zagreb, 19 (Hususı) Bugun burada Maksımır Stadında 50 000 seyırcı onunde yapılan mıllı maçta Yugoslav mıllî takımı, 20 a>dan berı nâmağlup olan Avusturva mılli takımını 21 mağlup etmıştır Maçı 15 000 Avusturjalı da takıp etmış ve mılli takımlannın mağlup olması uzenne bajraklarını ytrtmışlardır Musabaka sınırlı bır hava ıjınde hevecanlı, fakat kalıtesız geçmıştır îlk golu daha ojunun 3 dakıkasında Yugoslav «antrforu Yerkovıç atmıs, Avusturjalılar buna 30 dakikada sağ açık Nemed \asıtaîijle cevap vermışler \e devre 11 berabere kapanmıştır tkıncı devrede 74 dakikada santrfor Yer kovıç SekuIarıç^Pn a'dıfiı havadsn IIII t >ı ı ı ı ı . 11 m ı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ı ı f ı • ı ı i r 1 1 : bır topu kafa ıle Avusturva kale sıne sokarak galıbıvetı temın et mış \e maç da bu şekılde Avustur vanın 21 mağıubıvettj le son bulmuştur Avusturva kalecısıne maç bo\unca ço kış duşnuş ve kalecı 5 muhakkak golu onlemıstır Bu maçtan once vapılan genç takırnlar maçında Yugoslavlar 50 galıp gelmışlerdır Palermo, Lecco'yu 10 mağlup etti Roma 19 (Hususı) Bugun >a pılan lıg maçında Palermo takı. nu Lccco ı'e vaptıgı karsılaşmau 1 n ka/ı boksörlerinin Almanyadaki başarısı Hakem Alı Tımur Demırspor Mehmet Muzaffer, Munır Vedat Faruk Attılâ Hak kı Fıkrı Cumhur, Celal, trol Vefa Turgut Yavuz, Nedım Murvet Burhan Çetin Haidar Kemal En\er Rahmı, B Ibrahım Beşiktaş: 0 P.T.T. 0 Îkıncı maç'Beşıktaş ıle P T T ara^ında oldu \e golsuz oerabere gon buldu 15 ıncı daKik>da sakat lanan l^maılın çıcmasn't 10 kalan P T T , mut'afaas n' Sı\ahB" r/hların şohretle"l aşamidı Herren hııcuma geçen P T f Iı ler ustu^te kazandiKiarı «pfelı *ol lu ıkı kornerden ıstıfrid' edemedı'^r 34 uncu dakikada Muharre nıın Scnol un onune vUvrarl ıdıgı tofu bu ojuncu vur^msdı 59 un u rîdkıkada Beşiktaş kalpsı ontnde hâ^ıl olan karambolda, P T T lıler adam verıne topa vurmuş chalardı belkı netıce elde edcıle ılı 60 K. Gırmruk'un frikikten attığı gol ncı dakikada Bırolu ı roveşeta ıle Istanbulspor Yesıldırek 2 | aktaıdığı topu Muharfm \e A n (Devamı 5. sayfada) Fenert'ahçe Bevkoz 0 İ Karaçumrük Ferıkov 0• G. Sarsy Kavımpasa 1 t P. T. T. \efa 1 : Demıropor Besıktaş 2 | Demırspor \efa 1• P. T T. Bevktas 0 | Izmır^por Altınordn 0 | Dun Dolmabahçe Stadında gunun Îkıncı vanda Ferıkoy takımı 10 sarner Bevlerbevı 2• lk mıllı lıg karşılaşmasını KaraAnkara 19 (Cumhuri' et Teleks) gumruk ıle Ferıkoj ovnadı Bır lık avantajı korumak ıçın defansa f.ıtnesspor Hacettepe 2 | ehemmıjet verırken, Karagumruk Knn\a tdman \ordu j Orduevı «alonundd %apılan 1961 g ın evvelıne kadar \ agan \ağmur butun hatlamle hucuma kalkm^Mİı A kategonsı, Tuıkı\= ferdı dun dınmıştı ama saha batak bır Konv3 Gençler bırlıgı 1 tı 62 ve 63 dakıkalarda Alı ve Nee^krım bırıncılıklerı bugnnku mu halden kurtulamamıştı Manısa Grnçlık dımın kaçırdıkları fırsatlardan sonlabakalar'a nıha\ptp erdı Kalaba(, ok asır bır zemın urerınde top ra nıhavet 78 dakikada sagdan bır lık hır raeraklının takıp ettıgı mu«abakalarda Ankaralılar başarılıy knturmak pa* \ermek ve pas al frıkık kazanan Kırmızı Sıvahhlar mak her ıkı takım ıçın muşkuldu Doğan ın avagından beraberlık godıUr Nıtekım 90 dakıkalık maç bu her lunu kazanmaga muvaffak oldular Tpknık netıceler bat sahada tarafların duşe kalka Flore (ba^anlaı) 1 T,ı],n dıdınmelerı netıcesınde 11 bera Maçın son dakıkalarında Karagumruk galıbıvet ıçın çahştı\«a da, zaAİEon (Ankara) 2 Melahat Ko bere olarak =on buldu man ve enerjısı buna manı oldu sereı^oglu (Ankara), 3 Nıhal Karagumrugun ojuna başlama ve maç da 1 • 1 berabere olarak nıGuven (Ankara) \ le ılk golu vemeM bır oldu He havete erdı Flore (erkekler) 1 Nıhit AHakem: Nazıf Oturgan ^nz (Ankara), 2 Avdın Ar nuz 1 dakikada Husevın ve Adılın gun (Ankara) 3 Oktav Orton barız ofsavt pozısvonunda topa son Ksragumruk: Alı Gokçen, Nıanda hâkım olan Adıl. duraklıvan Karagumruk defançının bakışları hat Orhan, Kadrı, Akgun • Nedım, seMrcı onunHe Bav\era <amEpe 1 Nefı Guven (AnkaDogan Faruk K Alı, Erkan pı\onu Ro«enheım ıle \aptığı kar ra) 2 Sumer Hetman (îstan ara«mda ılk golu attı 10 Ferıko\ : Necdet Hıkmet, Nııla«ma\ı da 128 kazanmıştır Bu golden sonra Kırmızı • Sıvah hat Erdınç Ahmet Yuksel Adıl, bul) 3 Okta% Orton (l=t ) Turk takımının u«tuste kazandıKılıç 1 î>e\ıt MiMrh (lst ), ıJar maçın ınısıvatıfını ellerıne a Ertugrul, Ismet, Hı=e\ın Rıdvan. âı bu ıkı zafer Alman «por çev 2 Nıhat Balkan (Ankara) i arak rakıplerını bunalttılarsa da Asaf AYÇIL gol çıkaramadılar Kemal Mı<=ırh ( relerınde ılgı u\andırmi":tır \ ıkara 19 (Cumhuın et TelcKs) Mılli lıge 19 MaMS stadında ue unı edıldı Tahmınler hılâfına lstanbullulann puvan dağıtma gu nu du Ilk maçta Demırspor ıle Vefa karşılaştılar Kalıtesız geçen maç, başabas cerevan etmesıne rs;men Demır«porlular, ılk devrede attık ları tetc golun uzenne ^ata^ak ık puvanı elde ettıler 16 ncı dakıka^ da Attıladan musaıt bır pas alan Fıkrı kalecı Turgut un dursklam» sından ıstıfade ederek maçın %egâl e sa\ısını çıkardı (10) Dev re ve msç, bu gol ıle sona erdı Türkiye eskrim şampiyonası bitti K. Gümrüli: 1 Feriköy: 1 •tırılllltllllitlllMMIIIIIIIIIIIMl' IIIIIIIIIIIMnMIIIIIIIIMIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII Evsiz Vatandaşa Ucuz ve sıhhî Mesken temini gayesiyle çıkarılan "8 8 t W A n .. ^^B^^' TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI HAMILJNE AIT FORD ORIJINAL YEDEK A LM A N YA PÂRÇALÂRİ 1961 YILI TAHVİLLEHÎ 0 HAZİNE KEFALETİNÎ HAÎZ VE HER TORLÜ VERGlDEN MUAFTIR U S A , İNGILTERE, Motör Limited "8 Şirketi Faal 4170 7418 Istanbul, Taksım, Doğu Palas, Tel.. 47 10 30. Jelg. MOLİMIsf Konya As. Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: Askerî ıhtıyaç ıçın 15 ton çekırdeksiz kuru uzum, kapalı zarfla satın alınacaktır Tahmın bedelı 41250 hra, geçıci temınatı 3093 lıra 93 kuruştur. Ihalesı 4 aralık 1961 pazartesı g\ınu saat 16 da Komıs\onda yapılacaktır. Şartnameler, Ankara, Istanbul Levazım Âmırhklerıyle Komısyonda gorulebılır Teklıf mektuplannın ıhaleden bu: saat evv el Komısyona v erıl (2237Basın 10274/7435 IL 121/7433 mesı ılân olunur BANKAM1Z GİŞELERİNBE SATIŞ: I1.1M96J EMLÂK KREDİ BANKASI KARTAL MARKA LAŞTİKLER1 OUNTIHIH E l SI&UM L*STİKLERİOİR Toptan Satış Yerl AĞCALAR KOL ORT Sırkecı Aşr Ef Cad No U Istanbul IL 9412/7424 T URKiY E t | MUHASEBEGI ARANIYOR Bajan veva Bav Yuksek Tıcaret mezunu Lısan bıîenler İ tercıh edıhr «Şırket» rumu ? î zu ıle P K 176 Ist adresıne • | muracaat İ 'L . 115 7427 ! « * • *•»• • * « BUZDOLAPLARININ UMUMİ SATIŞ DEPOSU T t ) R K H A V A 11 NM BÜTt?K «ONGRESI HATISA P0LLAR1 YILDIZ Kollektif şirketidir Istanbul Subuncu hanlFındıkçılarî Cam selen han Asma kat Tel: 27 42 47 LEKtNDE TÜRK BAVA KURUMU GENEL MERKEZÎNDE VE TÜRK HAVA KURUMU POSTA GtŞF TAKSİTLE ÇAMAŞIR MAKİNELERİ ŞUBELERINDE SATIŞ \ BAŞLANMTŞTIR. DORT PU1XU BIR SERİNIN FIATI (5) LIRADIB. G Ü N t N DAMGAS1N1 TAŞTf AN ZARFUARLA (6) LtRADIR (Basın 10393 A 16807 7440 ÜÇKEN'de İstiklâl Cad. 30 UZUN TECRuBE ve BüYüK EMEK. LER ESERi OLAN V E KALıTESıNE ULAŞILAMAZ IL 69 7422 Operator. Ürolog Or. Kemal Çağlar tdrar Yollsrı ve TenastJI • Hastslıkları Mutebassısı ; ; Galatasaray Suterazı Sok ; İ No 12 Uğur Apt Tel 44 14 3> i > '*^*~~* IL 9739/7432 " • •» ••" Sayın muşterılerimizin taleplerini r; PROFİLO FABRİKASINA OEĞİL I doğrudan doğruya yukarıdakı adrese ^ bıldırmelerıni ehemmıyetle rıca ederiz. \ PROFİLO DEMİR FABRİKASI TAKSİTLE Transistorlu ve cereyanlı Radyolar, Pikaplar ÜÇKEN'de İstiklâl. Cad. 30 DEVLET PLÂNLAMÂ TESKİIÂTÎHA Uzman ve Uzman Yardımcısı ASmacak Sosval meseleler ara^tırma toplum kalkınması nerroara'ı eğı tım plânlaması proje tahlıl «ektor programları uzun sureh Dlan v! vıllık programlar ve fınansman konularmda çalıştırmak uzere asağlda sıralanan meslek kollarınrla uzman ve ı^rran vardımrısı alınaîıgıliler gıri» şartları ve ımtıhan gunlerı hakkmdakı bılgıvl. Teşk'lâtın Bujuk Mıllet Mecli'indekı Muracaat Burosundan gerek ugri'saraV, gerek^e yazı ıle elde edbıl'rler En geç 27 kasım 1961 Urıhıne kadar murarsa» edılmelHır tstatıstıkçı tktıatçı Mahjecı Sosv^loğ Kım a Yuk Muh. Makıne Yuk Muh Organıza>on ve meto» uzrrarı Yuk Zıraat Muh (Zıraı ıktısatcı). (Basın 1P5«2 A 17107'7 IL 69 7423 Ankara Cimento Sanayii T.A.Ş. den ?onguldak tan kamyonla Gu< ercın dekı fabrıkamız sahasına senede 25 000 (vırmı beş bm) ton maden komuru nakietürılecektır Bu ışe aıt şartname mesaî saatler'nde Tıcaret Şefbgımızde gorulebılır Hıale kapalı zarf usu'u ıl° olup tokiıflfr en g=ç 1 12 9S1 ıçunu t 15 00 d° Şııkptımi7''lo bıılundıjnjh'nalıdır Şırk=tımız 2430 saj ılı kanuna t=bı dpi'' r ''r (Ba:ın 10517 A 17066 7437) Gedikpaşa Orta Okulu Müdürlüğünden: Okulumuza ımtıhanla (15) lıra aslî maaşlı bır memur alınacaktır Imtınan 27/11 1961 pazartesı gunu saat (14) de Okulrf=> v apılacaktır Memur'n Kanununun 4 maddelerındpkı şart'arı taşıj an ıstekblprm b»l rtılen gun v e saatt» okulda bulunmak uzere u=ulune gore muracaatlerı ılâı» olunur , (Basın 10660 7439)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle