09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İKT CÜMHURIYET Manhnlan tsribtndekl mesbnr ısbits vtk'ıUn 20 Kasım 1961 FORSAHALİL üç çifte kayık ıiiiEıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııEıın =haberfer Hemşehrileri Cemiyeiinin yıilık kongresi İ tktisadî Meseleier I HEM Son çare flçük, fak»t kücüklüfcü n)sP<t'nde dttsündttrüca. yfl» kızartıcı bir haber.. Bursa Belediyesi. otobüsier'""* sarkıntılıe» mâni olmak için, \almz kız ötrencilerf mahsus otobüs servisleri ih 20 TOTH Halll Galata kalesındenı »ı iskelesine çıktılar. Forsa Halil çıkarken kafasının içine yıne birjevvelce tecrübe edilmij kaldırma ısık damlası duştu ve sonra bu ı uıulunu ufak bir değışıkl» tatbik Haremli selâmlıklı sinemalardan kafesle bölünen bahceler fik damlasmın etraf'rda şevtan! ediyordu: araba yerine kayık, ve Bundan bır ay den ?eçe gece varacaKunu nokta caten bn ldi. kınmanm fınansYazan: evvel Yenı Delhide Bu »on care\e. otobflslü s«hir!erimizin hepslnln Imreneceftine çemberier donraeğe başladı: «Dün j Yenıkapıdaki mahzen verine Bah1 manı. genıs bır rakında meraleketin rîört bncsfmdan bnna benaer haberler du Bırlesmiş Milletle yanın her köşesınde bır eli bulu j çeknpısında bir mahzen. dıs yardıma, Bırvulacatına blc «iiphe etmnflim. rı» Asya ve Uzaknan ihtıyar Yahudı, Eırıır Munamlesik Amerıka y»rO zamanÎBr Bahçekepısı IskeleIradesme. sahlanan ha%\anea »ntılanna «em vurmaktan »cız Doğu memleketledımına dayanmakmedin Paşa babasına bahsettiSı I sinde. ksdîm kale kapısı durmakr>ı. ı . behimi tarsfları ealip varatıklara dönvanın e her tarafında ras'a la beraber Hınrınin iktisadi meFrenk casuslardan . mhdi?. 'j tad' r : kale duvarları ile deniz abırisı mak mfimktindür. Fakat baska m e ı n l e k e « « d »tobüs sarkıntıhU Bu adamın hayatına bır pafca bi j rasında şerit gibı uzanmış ıaha, îstanbul Hemşehnlen Cemıyeti I seleleriyle uğraşmağa memur ko veya butçe açığı ıle, yahut da ya jdıstan iktüadî istıklâlini koruma larına mâni olmak için kız öerencilere avn otobfis tahsıs etmek çilse ne olabılırdı?.. en çok. ha sırtlannı kale duvgnna dayamış nın senelik kongresı dün taat 10 i misyonunun himayesı altında bir bancı yartiımı sayesınde beslene dâvasındadır. Ve enerji, ulaştırma hiçbir beledivenin alüından eecme» «anınm. Burs» Beledi\esi ne resni hümayuna verecegi mıicev btr sıra salaş diıkkenlar, sıra sıra da Aksaray Savonara salonlarında 1 konferans toplandı. Bu konferans bilir. Bu, gelışmemis memleket vasitalarının ve »ğır sanayiln inkadar derda kaımıs, ne kadar âcze dftsmiis, ne kadar zavallılas kayıKhaneler ve hepsinin üstu be yapılmıştır herlenn tutarı kadar.> lerde ıse devletın cârî rr.asrafları, kışafıyle uğra'maktadır. Cenubî | ta (uçuncu dunya) memleketlerımıs. anlnalım. Hakkı da vok defil. rezüe haddinı bildirmek onnn Valide Sultanın Cavalı Hacı Ta, !kl â rd odaları bır hasarat yatağı haFaaliyet ve hesap raporlarının I nın, yanı ıktisaden geri kalmış varıdatından daha suratle artma Asyada Bırmanya, Malezya, Taydegil, ondan daba baska makamların salâhiveti dahilinde. Elin kiyyüddin Zenbür'a siparıs ettigı i a " " l d l Zabıtanın çok dıkkatli. okunmasından sonra söz alan üsından ötüru âmme kaynakları lsnd, Hındıstandan daha mutevan de olan son tedbire basvurduîu icin. onn hem tebrik etmek lâ kemerler bu namh m jcevhercmm | İ1T baskısı altında dahi her gun yeler, muhtelıf şehır meseleleri memleketlerın refahtan mahrum yetersızdir. Vergı Bistemı verırn emeller beslemekte'iır. Ve ıfade ezım, hem tesclli. esrarengız ölumu ıl« kaybolunca, tuıiu uygunsuzluk vakaları olur konusunda dılek ve temennilerini halkını sefaletten kurtarmak için sızdır. Gumruk hudutlarında alı dıldığuıe gore Hındıstana nıspetle , vâkı çırpmışlarına bır ııtıkamet Bizim bir esaslı sakat görü*ümü« vardır: Hatalıvı tanıir, ta yenı iki mücevher Isak Çelebıden du. bildirmıslerdir. rarlıvı ıslah vefin*. hatava sebep olan tcvin vüondnnn ortadan aremak hususları goruş'Jİmüs ve nan vergılerin hasılatı, ıçerıde a daha az sosyahşttırler. Bunlar mu ıstenmişti fakat bu sefer bır muNe oldu?. Nasıl oldu?.. bıhnlınanlardan daha fazladır Fert ta i vazenelı bır ekonomı kurmak ısYapılan seçımlerde Başkanlığa bu toplantıya 19 Asya memleketı. kaldırmafı tercib ederiz. ra*sâ kemer ıle o lamanlar «Pen mez. Mucevherci îsak Çelebl ile Alı Saıt Oğuz, Başkan veküliklesarrufları ıse halkın gehrının az temektedırler ve harıce karşı hiL'lu ağaçlarımız vardır. Meselâ bir volun en işlek noktasındaçe> denilen buyuk bir murassâ goj torunu kayıktan ıskeleye çıktılar rine Lutfi Avabakan, Hüseyin Ay ne mensup yuzden fazla mutehas lığından otüru ve yine yetersız mayecı değıl, serbest mubadele dır. Ama vine meselâ vüı vıllık bir agaçtır. Bajrına tarih i»leğüs iğnesi istenmısti. O gun Rıd[ '»kat kale kapısından Içeriye gire dın, Oenel Sekreterliğe de Lutfi sıs katılmıştır. Bunlara Bırleşık dir. Para birıktirilir ve ışletilmez. taraftarı gorunmektedirler. PaklcAmerıka, Holanda, Franıa, îngilmis eibidir. Sehrin vüıvıllar içinde geçirdijei bflvük hâdUelere van Bevle ilk pazarhğı vapıîdık mediler Orada o yirmi otuz adım Oğuz seçiİTnı?Ierdir. pitere ve Rusya delegelen olarak Tasarruflart cezbedeceic mall ık tan, Endonezya, Seylân, ortalama »afha »afha aahitlik etmittir. Bir abide «ibi mahsfazasi lAnmdır. tan scnra ertesı sabah tsak do To lık yolda vok oluverdiler Hem ses yasalar yoktur. Bundan dolayı Yolumnzu bu a^acın bir kenarından geçirmek gibi kilçtik bir bazı profesorler de lştirak etmiş tisad! gelismenin bir enflSsyon bır yol tutmaktadır. ledo bu ıkı parça tengın zıyn«ti i «". hayal gıbi yok oldular fedakarl!*! ?5ze alamarız. aSacı kökünden sökeriz, meseleve de tır. Pakıstanda geri kalkınması sis»raya götürecekti. j Toledolar aile relslerini geç vakpahasına veya yabancı vardımı pa bitti nazarivle bakarız. (Asya îktısadi Plâncılarının İlk hasma elde edılmesinden korkul temı. g«rı yardımlaşması adlı bır Rıdvan Bey ile ilk pazarlık ya| te kadar beklediler, evvell merak Ecdat \3di?ârı çesmelerimiz vardır. Yıllar vılı bakımsızlıktsn Konferansı) denebilen bu konfe maktadır. Enflâsyon par kıyme programla tatbik edılmektedır. Bu pılamadı, genç baltacı küfelik ol ettıler, sonra heyecan ve telasa a haraholmus. «u volları bmulmuKtar. Snlann» mikropisr karısmıs ransa, Çm delegesi katılmamış ol tini düsurdüğu ve maliyetleri ar program tatbik raevkııne konalımustu. Küfeve koyup gBtnrmeiî düştüler. Gece oldu. sabah ola hatır. Bunlar. »bıhavat diye silhret ka/annnsken. damlası sebir ba rr.akla beraber Konferans, do'.ayı tırdığı gibı, yabancı yardımı da danbert 27 milyon dolar harcanler ama, usağı efendisinı yedeğıne yır ola denıldı ama Ceneviz koline eelroıstlr. Oedeierıraizin, iptıdai dedijtimiz umllerle eürül »larak Tophanede Kılıçalipasa ha i nagında kimse gözünü kırpmadı, Babasının evini bır arkadasiyle siyle bir milyar kadar insanın mad iktisadi i<stıkl&h zedeler. Cenubi mıştır. fürül su akıttıklan o muslukları bu rUnkfi ınedent çBrüsler, tefc dı kaderıyle ilgılı bır konu uze Asyada, Cenubi Korede, Formozamaımna kadar atabildi. Rıdvan | mum gibi uyanık labahladılar. Ku birlikte soyan genç yakalanmıstır. Program, karşılıklı yardım pronik!er \e imkânlar icinde tanıir ve ıslah edecefımiz verde, «u rınde goruşmeler yapmıştır.. da, Bırmanyada, Pakıstanda ikti jelerıne dayanmakta ve halkın Beyı ancak boyle bir htımamı dıl1 maı tüccarı Alber «rkenden he Sarıyerde Sefır Sokağında otuvollarını temiz ve mikrnpsua su akıtacak hale eetireceiHmia T«rKonferansta te«bıt edılen bilgi sadî gelısme yabancı yardımı ıîe bunların tatbıkına ıştirakı sağlankuşa paklıyabılirdi. Beyi soydular. men sadrazama koştu, derhal hu ran Nevart Nevnk Sırinpınar poltde. bu cesmeleri kökünden tıkar. isin icinden çıkarız. lere göre son on yıl ıçınde gelış beslenmektedir, maktadır hamamın soğuk halvetinde lenger l zura çıktı ve clddî bir alâka ıle »e müracaat ederek, evinde bulu/ecrî usullerdir eerçi. Hasta nzva kes, at. eaagrcn blle kalnan bir buz dolabı ıle elektrik su memış memleketler mıntakesında, lenger soğuk su döktüler, ve ze dlnlendi. Programın tatbik alam sunlarmaz. Bu sebeplerden oturü konferansa pürgesi ve 2 halısının oğlu Silber Japonya ve Komünist Çın istısna berdest bir tellâk, hunerli kocaVezirin hafızasmda, Cavalı vadır: Ziraat, ilk oğretim, rust yaMadem ki volu tıkamııtır, atacı keser, kartulnrssn. Sen de nisyan örtüsü tarafından çalındığını bıldirmiştır edılirse nufus başına gelir artısı stırak edenler, plânlaşmayı tav şında olanlan okutma, kuçük yolraan elleri ile ve vücuda ferahhk kaaı üzerindeki rahst ben de. yüzde iki derecesındedır Bu nis ııye etmışlerdir. Hındıstanda kalBunun uzerıne yaKalanan 23 yasveren ruhlarla, belki d« saatlerce kalktı. tstanbulda neler oluyorSular nııkroplandı. Cesmevi tıka. suvu voket, vesselâm, eser lar ınşası, sağlık ışlerı kooperatıf larındakı hayırlı evlât (!), hırsız pet, mıntakadakı nufus artışının oğusturdu. Rıdvan gözlerini nıha du?.. ortadan kalkınca rnüessir de vok olur. vesselâm.. Ne mikrop kakurulması, kuçuk sanatlar, sulayet açabildi ise de ertesi günku Cavahyı konafından bir zülüflü lığı Aram Agoran adındaki arkada bıraz ustundedır. (Şayet istatıstık lır. ne dırdır.. ma, toprakların kıymetlendırılmelsini tamamen unutmustu. Aslın baltacı ve laray arabası ile tl gıyle birlikte yaptığını ıtiraf etmıs hatası yoksa). Gelecek seneler» aıt [ OYA RONA Ama bn bira», komUeri yılana yedirip knrtnlan Harsilyalısi. Şu ızahlara göre Pakistanın koy artırma tasavvurları da yüzde 13 da furadan suraya adım atacak miflardı, fakat saraydan ne böyle tır. nın hikivetise benzemeı mi? kalkınması ve yardımlasma progîle Çalınan eşyalar buiunarak tes olduğuna gore bu da mütevazı \ takati yoktu. Sekir darbeuni, vü'bir baltacı ve ne de araba göndeHani isledığı cinavet mevdana cıkmasın dive. tahkikata telen , ramı bizım ıçın de tetkıke değer lim edilmıy ve 2 sanık hakkında demektır Yalnız Japonya 1961 den = T. GÜNGÖR URAS ciHİunu kaplıyan rehâvetin getlr1 rilmlstı. Keyfiyeti hemen saray. koğuşturma açılmıçtır. komiserı. babccinde beslediti vilana vedirmis. Yılan komiseri bır faaliyet teskıl etmektedır. 1970 senesine kadar kendisi içın digi derin uyku takip ettt. , dan sordurdufn ve tahmm ettiğı vemU vemit, sonra bızııu alamamıa. kavru&undan baılavıp kendi • Nişanlandılar Bugün bizde herkes takdir eder yılda yüzde 6,3 nispetinde bir yavücadunu da \emis. ne vılan kalmış ortada ne komiser. Rıdvan da usağı tarafından gö1 cevabı aldı: Îsak Çelebiye Ali aAnkara 18 Kasım 1961 kı ıstıhsali artırmak, ucuzlatmak tırım artışı gozonune aldığına gotürüldükten sonra tsak Çelebinin j dında bir baltacı ve kayık göndeCumhuriyet 7448 Musterek otobüs kalkınca, ortada, otobüste islenen IUÇ da kapatılacak ve ıhracatı çoğaltmak plânlaşma re onu, bu arada mutalea etmekaimıyor ama, saldırganlar baska yerlere dağılmak üzere yine ilk iıi, aag eli yerınde kard«»i Al rilmemisti v» mucevherci Yahudi Son zamanlarda sosyal gayelerle mek gerektir. faaliyetlerınin başında gelir. Bizim avakta; flstelik de iciml/deki bu azjınların h*ddinl bildlrmekteber'le Emir Muhammedln Süveyç saraya gelmemiçti. kurulmus bulunan kuluplerde ba Bu memleketlerde ubit ıtrmaya de gosterişçi usullere asla iltifat Vezir Alber dö Toledoya bu me kara ve rulet oynandığı yolunda ki âczimizin avıbı dlmdik avakta duruvor. Kanalı projeıini konuımak olmufetmiyerek en ciddi ve muessir isteşekkulunun, millî hasılanın yuztu. Yazı plan, harıta ne varsa For •ele ile bizzat mesgul olacağını Emniyet Mudurluğune ıhbarlar yaHamdl VAROGLD tıhsal çarelerine basvurrr.amız zade 1316 sından yüksek olmadıgı ACI BİR ÖLÜM •• Halilin elinden almak lâzıındı. y»min ederek vaat ettl, ve îsak pılmağa başlanmıştır. manı, çoktan gelmiş ve geçmistır. Ama adam hin oğluhin ldi. Pazar Çelebinin hayatından endise ettığı Emniyet Müdurlugü, bu kulüp anlaşılmaktadır. Japonyada bu lımırlı merhum Sami Beyın Hakiki yabancı mutehassıslardan nıspet yuzde 31 dır. lıkta çok dıkkatli olmak Uzımdı; nı açıklamaktan da çekinmedi: lerde kontrol yapabilmek maksave Seniye Hanımın ogulları. l da faydalanarak istihsal verimini Geri kalmış memleketler, Batı Artık aydın olarak ^örüyorum dıyle Vılâyetten yetkı talep etmışAlber evvelâ bir kümet kapıtı aSaadet Öncel'ın e=i. Sacıt ön| azamıve çıkarmak mecburiyetinde eel ve Meflıaret Sancpgın knreacaktı, lonra cvrakı mutlaka ele kı, zenginlere musallat olmus ve tir. Bundan sonra kulupler kontrol Avrupanın ıktisaden gelismis mem ' yiz. Yeni gayretierde Asyanın ikda?leri, Noter KAzım Aıamttın gcçirmek içln belki konak, belki her yerde eli bulunan lon derece edılecek ve gayelerı dışına çıktık leketleri seviyesine «rişmek içln tisaden gehşmemış memmeleketenıştesı, Cemal Sancflğın kad« taray kapısı açacaktı. lıak dc eur'etk&r, son derece kurnaz, »on ları tesbıt edılenlerın kapatılması en azından onlar derecesınde yatıyınbıraderi, Komür Satış Mueslerinden aşagı kahrsak bu memrım yapmak ıhtıyacındadır. (Yani Tol.do bes a'ltıYıİ~«vvel l»panya1 derecede hesaplı, devlete pervâ. yoluna gıdılecektır. sese^i ınemurîanndan lekete cıdden yazık olur. bazı orneklerine gore yatınm niıdan aldıgı bir mektupta bu Emir j » « « meydan okuyan haydutlarm Motör çalan korsanlar peti yuzde yirmı olmahdır). MECDET ÖNCEL Muhammed'den ve onun Kanal kar*ısmdayız.. Hani bunların baHaydarpaşa lıman insaatında kul Konferansta belirtildiğine göre sı sâdrazamdır de^eler, benden âni olarak Hakkın rahmetine projelerinden bahsedlldiğini hatırlı lanılan bır denıı motoru, meçhul I kfivuşmustur 20 kasım pazaryor, fakat mektuplan okuduktan suphe etmekte haklısınız!.. dedi. korsanlar tarafmdan çalınmıstır. j Hındıstanda bu luzum takdir edil20/11/1961 tarihlne kadar tekliflerinin kabul olunacaftı ilftn *diltesl (Bugtin) ogle namuını ırüESEN OREL mistir. Bu memlekette Uçuncu ikVezir yalnu italınca bir müddet •onra imha eder idi, tadece ibrâmis bulunan 609 adet, Rulmanlı vatakları ile birlikte komple tekerlek Lıman inşax;ının bulundugu Ka .tisadi plânla yatınm nıspeu, yüz. taakıp Şı;h Camlinden kaldıİle nic» ve ancak kendmnin anlıya düçundü. Kaatıl veya kaatiller dıköy Üskudar arasında sahılde nlacaktır takunı (bandejlı ve tesbit çemberli) nin teklif verme fünü 18/12'1961 bilecegi ıcklld* küçfik notlar a yoksa haremı hümayuna mı sıgı demırli olarak duran 15 bın lira de (1114) e, yanı bu nispet 1950 Çelenk gönderllmeınesl rlca KUTAY ATALAY pazartesi günü saat 17. ye kadar uzatılmıstır. nıyorlardı*.. îki rengin mücevherde yuzde beş olduğuna gore uç lırdı. O notlanna baktı ve hsfızaolunur. cinin kaldınlması ne kadar bırbi değerındekı motorun yerınde ol mıslıne çıkarılmak ıstenmektedır, Bu işe ait sartnamede değıriklik yapsldığından evvelce lartname a, Nişanlandılar smda yanılmadığını gördü, hiç bir madığı görüUnustür. Durum, sanCumhuriyet T447 Bır memlekette yatınm kaynak& Ankara 19 11 1861 jâ almış olanların İstanbul Sirkecide Ahm ve Satım Komlsvonuna, Anfedakirlıktan çekini'miyerek bu rine benziyordu: Valide Sultanın tıye sefi Cemıl Tanrıkulu tarafınkara'da Malzeme Dairesinde Merkez Alım ve Satım Komisyonuna adamın elinden kanal projelerinin tfparişleri, tonra bir züîüflü bal dan Üskudar polisıne büdirılmis ları, uraumi ve huıust tasarrufla çalınmagı istenlyordu. îsak ne ka tacı Rıdvanın adı. daha tonra bu tir. Çalınan deniz motorunun seklı müracaat ederek gerekli malumatı almaları lâumdır. (Basın 10605/7438) Cumhunvet 7441 dar tnUhli adamdı ki rltmdı bu evj deükanlı ya hasta. yahut hamam butun sahıl polis ve jandarma karak. hiç ummadiğı bir.anda eline da sarhos, sahneden çekiltyor, ve rakollarına bildirılmıştır. Sanıklarini meçhul bir delikanhya bırakı rın tesbıtıne çalısılmaktadır. geçmek üztre bulunuyordu (Arkası var) Ertesi gün îsak Çelebi Rıdvan yordu... Hırsı^ yakalandı Beyi bekîerken, bğleye doğru yiŞehremınındekı ıplık fabrikasınne zülüflü baltacılardan ba;k» güda bır hafta kadar önce vukubulan zel bir dellkanlı geldi. Bu. Tırnahırsızlığı, aynı fabrlkanın bir işçivalı Kıpti AH ldl. Rıdvan Beyin sınin yaptığı anlasılmıstır. Nüshası 25 Kuru« Kıhçallpaıa hamamında hâlt korYakalanan Recep Yüdızın çalmı» Baaan vt Yayan kütük irîttığını ve elmas tuccarıCumhuriyet Matbaacılık v» olduğu 150 metre zıncir, 167 adet nı »araya kendisinin götüreceğini,! Gazetecilik Türk Anonlm Şirkett vargel kılavuzu, 15 kutu kopça mu•aray kayıklarından üç çifte bir i Cajaloglu Halkcvl Sokak No 3941 sadere edılmiştlr. yaflı piyâdenin Karaköy iıke'eSahıbı Gazinoda hesap kavgası sinde kendılerini bekledığini soyNAZÎME NADJ Beyoğlundakı bır saz salonuna ledi. Toledolar Ali Beyi (!) izzet Yazı Islerinı fıılen ldare eden ıçkıîı olarak gıden Kemal Aldemır, ve ikram ile mükellef bir salona Me«ul Müdnr Nıkolas Esırcı ve Hayrı Uras ıle aldılar, tathlar ve çöreklerle güŞAHİN PERESE şefgarson Remzı Kaysu arasında va biraz oyaladılar. Bu arada Kıhesap meselesınden kavga çıkmış * lıçaUpaşa hamamına bir adem knsGazetemiz» gdnderllen yarılar ko ve bırbırlerını dovmuşlerdır. Saturuldu. Rıdvan orada ldı, harnüaun, konulmasın iade edUmez nıklar yakalanarak haklarında komamcı a£a: «Soğuk halvette mes tldnlardan meculıyet kabut olumnaı ğuşturma açılmıştır. tâne yatur!» dedl, aernöbet tellâk * Kolu koptu da: «Buyurun ıçeri, görün!* diyeAbone v« Uan ışlert İçln. ısrtın Kazlıçeşmede Fuat Bezmene alt rek îsak Çelebinin bir sadık ben Ostüne «Abone» veya tllân Servlsi» bez fabrıkasında çahşan Şerıf Kurt desine beyi gösterdı, halvetin or kayduım konmapı lAzımdır adındaki işçı gece saat 23 te hallaç * tasına bir hasır serilmis, hasınn BU CAZETE BASIN AHLAK makînesinı temızlerken sol kolunu ustune bir ibrişim futa yayılmıs, YASAS1NA UYMAY1 TAAHHÜT makıneye kaptırmıştır. Kolu koRıdvan bey uryan sırt üstü uzan ETMtSTÎR pan ışçi, Samatya İşçı Sıgortaları mıs, bir tellâk da bacaklannı oHastaharesıne kaldırılmıştır 9 vuşturuyor, ve arada elir.i çiçek Cumhuriyet 7444 Kalak, Borun, Bogaz plfith. t | S= suyu doldurulmuş bır tasa batırıî Kasım 20 Cemaziyelâhır 11 yordu. SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA îsak elebi iki parça mücevheri koynuna koydu, yanına da onsekiz Muayenehanesıni, Nisantaş, Tanıamcn TifclrukMa yaşmda bir torununu alarak zu'ufValikonağı Cad. Ekmek FabKomprime yeniden piyasaya bol miktarda a n edilmiftlr. rikası Sok. 2/10 a nakletmislu baltacı Ali Beyle beraber koV. ] 6~53|12.00|14 32 16.47|18 23| 51 OMA Lâboratuan. Tel: 44 36 05 î tir. Telefon: 48 37 56 nağından çıktı ve Karaköy îskeleİL 108/7428 | ÎL111/7428 sınden üç çifte saray kayığına bindı. Galatadan karşıda Bahçekapı iktisadî bakımdon çelişmemiş memieketfer dünyası ve biz Esat Tekeîi 1 Arfcadaşıyla babasınıi! evini soydu T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reİ8Üginc!en: CUMHURİYET Hükamet Işinitı Bütün İçyüzü Evinize çekinmeden götürebileceğini* ilk büyük sinema ve tiyatro mecmuası Bugün Herkes AKIS Okuyor 'Ar \ Dr. Safa Karatay Türk Basınıııda 3 üııcü Büyük Hâdisc s ASTMAKSİN I mBULM Nerden hanımefendi, o zamanlar ben o sereie erememiştim ama, sizi gayet ivi tanıyorum.. Rica ederım. O şerefer asıl bendeniz ermek isterdim. Ankara'da%ken beviniz Rıca edPrim, bırakınız şu aptal adamı: ıNıcin? Ayrıldmız mı? O zaman fikîrlerinden dolavı terkftmistim Kendisi baska aniatıyor aIM3? EDEBÎ ROMANIMIZ: 37 Kızdı Anlaüthiür, sız de inanmak ta se~bestsini7 şekerim! Ben sizin şekeriniz roiyim? Söz gelişi. Tuhaf. naha tuhafı nedir bilir misiniz'.' ölretirseniz faydalanmıs olurum! Resmen tanımadığınız bir insan h^kkında Bıldiklerimi söylemeU mi? H:\kkimda çok şey biliyorsunuz deraek? Epeyce. Bense sizin hakkımzda hiç bir şey bilmiyorum. Bundan daba tabiî ne olabilır? Niçın? Sohretier bövledir Bilinirler. bilinmek zornnda değillerdi'! Jujn bn sefer sarısın 6Jretmenin kolnna firerek yaklaşan kavgadan kaçırmak içln; Gel seni kiminle tamstıracağım bak, dedi. l zaklastılar. Kabzımal müteahhidin karısı arkalarmdan hırslı hırslı bakıyordu. Sonra hırsını belli ettiSine pişman, gülmeğe çalışarak tams bir dost arandı, buldu: Ne tuhaf insanlar var değil mi? Çok, dedi ufak tefek bir kadın. Sanki onunla aramızda gelmis gcçmiş var. Şu gözlfiklü be yi tanıyor musnnuz? l fak tefek kadından bafkaları da o yana baktılar. Ufak tefek kadın: Siz tammıyor mnsunnz? dedi. Too. tsmini, politik mezhebini bir çırpıda anlatıverdi. Beni onunla tamştınr mısınız? Gel! Birlikte gittiler. Adam sönen piposunu tutuşturuyordu: Buyurun hanfendi! Ufak tefek kadın onıı bir Ke. nara cekereU: Sizi bakın kiminle tanışti racağım, dedi. Pipolu adam EÖzlüğünun ustunden geoç kadına baktı, gul. dü: Hanfendiyle galiba. Ah ah ne saadet^ Kabzımal mflteahhidin karısı kınttı: Hangimiz için acaba? Adam: Elbette benlm içln, dedl. Rica ederim. Ufak tefek kadın şaka yaptı: Sizin felsefî mesleğınizle bağdasmasalar da . Nasıl yâni? Esi miiteahhütir! Gbzluklü adam güldü: Ne beis \ar? Esleri mıiteahhit olur da, kendileri Han ci parti>i tutuyorsnnuz hanfen. di: Hiçbir partiyi. Niçin? Hiç birine itimat etmiyorum da ondan! Bravo. Juju gene kadımn oraya ?it tiğini görnıüş, koşarak gelmiş. ti: Ha>di çocuklar, sofrayaaa! Müteahhıt kabzımal'ın karı»mı kolundan yemek odasuıa doğru çekti, sonra bir kenarda hâlâ düşünmekte olan Erol'ün \anına gıtti: tspinoz, gene ne düsünü. \orsun? Vezitı mi, kafi\e mi? llcos, siz \enilerin bunlarla alâLanız \oktur >aa Erol basını kaldırdı: Alâka değil, ilgi! Juju ısteksizce gülerek gozluklü avokatın yanına geldi: Az önce tanıştjğm kadın. la çok dikkatli konus! dedi. Gözlüklü adam: Neden? dedi. , Kulağına egildi. bir şeyler fısıldadı. Beriki kendinden emin, âdeta neşeli bir memnun lukla doğruldu: Yaa, güzeeel. Bilmem artık gttzel mi. çlrkin mi. Çarum beni rapor edeccfi kimseler benim bakkımda bllmediklerini ondan ögreneeek defüler ya! Bilmem dedim şekerim. Benden söylemesi! Gözlüklü adam birden Mmi. mileşerek Juju'nun koluna girdi: Şn az önee şurada etvran çocuk nesi oluyor? Şair Erol mu? Büç. jigo. losu.. Jigolo besliytcek kadar yaslı deÇil ki! Canıtn maksadı sanat muhit lerine girmek. Senin anlıyacaiın, sair Erol bu maksadı için miikemmel bir ; ( m ! Gözlüklü adamı bırakıp şalo. nun surası burasında takılıp kal mış hâlâ kirabilir hangi politik,, ya da edebî çekişnıe üzerindeki lere toptan seslendl. Çocuklar hepinize son ihtar: Sofraya! Bekledi, sonra hemen hepsi. ııi bnfine katarak yemek odasıııdaki çcnis, uzun masaya se tirip yerlerine oturttn. Knçtik tabaklarda doğranmış pastırma, sucuk, salamdan. leblebi. ba. dcm, lındık lıstışa, daha iri ta haklarda balık \umortası dılimleri, siyah havyar, galamu. ra ze\tın, beyaz peynire, fev. kalâde zârif porselen kâseler. de bol bol kıvırcık aalata, tur ınya, düs tabaklarda pembt pembe kızarmif küçttk börek. lere kadar çegitli mezelerle jüklüydü masa. Salondakl gibi gene hemencik grnplar meyda na gelmiş, sanat, edebiyat, po. litika çekişmeleri başlamışta. Rakı, sarap, bira istendiği gibi, dilendifi kadar içiliyor, kafalar dnmanlandıkça tartışmala. nn öztt ve biçimi Kabzımal müteahhidin bayanının lgtediği biçimde sereserpe bir hâl alıyor du. Sanatçılarla, onlann aoynt, somat, 5z, biçim, yeni, eskl tartışmalariyle ilgilenmiyordu. O. nun derdi, az önce salonda tanıştınldığı gözlüklü adamdaydı. Yann Ankaraya gideceğine gö re, Haliç kıyılanndaki CHP li mnbtardan baska dişe doknnur havadisler de götünneliydi. Bu havadisler yüksek makamlar için enteresan olmıyabilir, iş. lerien yaramıyabilirdi. Bütün mesele, yakın ve büyuk dostluk larını kazandıjı üst makamların belli politik tutumları çerçeve si içinde onlara yararlı olmak ta oldufu inancını vermekti. «Görüjorsnnuz ya, her ne kadar Ankara'da değil, fstanbul. da. sizden, size yakınlardan uzakta ya^ıyorsam da. gene de sızın direktifleriniz içinde, size faydalı olmaya calısıyorum. Beni çevrenizden attınız. Size yakınlardan çok daha faydalı oluyornm size. Onlar, alevini. zin ısıŞında parlı>arak dönen pervaneier. Gün gelir ısığınız dan uzaklaşırlarsa dönüp yü. zünuze bile bakmazlar. Bense, iste. görüjorsunuz Isıçınıt4an çok uzaklardayım ama, ge ne de size baçlmm!» Temekten bayli geç kalkma. ları gerekti. Bir az daha geciU seler araba \apurunu kaçırabıllrlerdl. (Arkası var) Her cumartesi günü yerli ve yabancı sTnema âleminucvinize*kadargetirecek yegâne^mecmuadır* 24 sayfa 1 lira ÇIKARAN Havat YAYINLARI A. Ş Reklâmcüık 2767/7418 ^M ıııııııııııifiııııiiiıııııııııııııııııııııııifitııııııııııııifiıııııııııııifiıııuıttıiiiiiııuıiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııın ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııvınıi*!*^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle