11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
REKLÂMCILIK adına heı nevi ilân ve reklâmlannız güvenebüirsiniz. Kolaylık, siir'at ve dürüstlük için Müessesesinde. ^^g^ Telefon: 22 48 61 62 Reklâmcılık 2780/7421 "REKLÂMCILIK,, u m h u r i yet KURÜCUSÜ: YUNUS NADİ Steinbeck Çeviren: RASİH GÜRHAN Steinbeck'in cPulitzers mükâfatını kazanan bu şaheseri çağdaş roman tekniğinde yepyeni bir çığır açmakla kalmamış, aynı zamanda muztarip insanhğa bir ümit ve teselli kaynağı da olmuştur İKİNCİ BASKI FİYATI 15 LİRA REMZİ KİTABEVİ İL 9585/7430 Gazap Üzüıttlerı 7 CHP Bakanı II 38. yıl Sayı 13.397 Telgraf v» mektup adreai: Cumhurtyet tstanbul Poata Kutusu: tstanbul No. 246 Teleionlar: 224290 224296 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazartesi 20 Kasım 1961 Avni Doğan Devlet, Turhan Feyzioğlu Devlet, Selim Sarper Dışişleri, Incesulu Eğitim, Paksüt Bayındırlık, Orbay Savunma, Çelikbaş Sanayi Bakanı oldular CHPIi Bakanlar larını iamamlıyamıyan İnönü ile iplal etti Giimüşpala, İnönü ile görüştükten sonra «bütün Bakanlıklar üzerinde lam mutabakat halindeyiı, ihtilaf dive bir şey yok» dedi Ankara, 19 (CumhuriyetTeleks) Başbakan İsmet İnönü, kendi kabinesinde toplanacak mesai arkadaşlarının seçiminde, azamî titizlik göstermekte ve bir ihtilâl sonrası kabinesinin devamlı. istikrarh ve kuvvetli olması için acele etmemektedir. Bugün GürseVe Kabinenin tistesini tahdsm edecek olan İnönü, CHP Bakanlanm dün Gümüşpala'ya bildirdi Adalet Partili Bakanlar A • III11 llll MIIIIIIM III IMIMMMIMIIIIMIIIIIIIM •IM111IIIIIII | ııı 1111111 dalet Partililerin kabinede Adalet Partisinin. tahminler hilâfma dün kendisine ait Bakanlıkları vaıife almaUrı. sivaset hasür'atle seçmesine rağmen, CHP nin fazla aceleci görünmemesi, başyatıımzda mühim bir merkentte bazı söylentilere vesile teskil etmiş, Kabinedeki bir kaç AP li hale teskU etmektedir. Iki Bakanın, ilerdeki irrai faaliyetlerinde kuvvetsiz kalacakları ve Karskip partiye mensup senatör ve bineyi zaafa düşürecekleri iddia edilir olmustur. milletvekillerinin aynı hükümet profframı iUerinde ijhirlifci yap malan ve mütterek mesnliyet tasırualsrı, halkın ilk defa seyretBizzat AP mensupları tarafından. yapüan iddialara ve Başhakan meğe hazırlandıgı bir teçrübedlr. Şimdlye kadar ıiya»î konjonktürkişi hakkında, halen yargı tâkipleri bulunmakta ve bu tâkiplerin nede daima hislerin ve menfaatlerin ticesirün ne olacağı bilinmemektedir. hâkim rol oynadığını görmege alısHer ne kadar Anayasa, adli takibatm devre sonuna bırakılmasını mı; balonnyoruz. leni başladığısağlıyan kolaylıklar vazetmişse de, bir Bakan için bu kolaylığın termız bu tecrübede ise, islerin abenk cik edilmesi veya Bakanın bö'yle bir duruma düşmesi arzu edilmeve dttzen içinde yürütülmesi, htr seyden evvel hisleri frenlemege ve mektedir. karsılıklı fedakârlıklara katlanmaSamldığına göre, bugün. Başbakan ismet Inönü'nün, Mecliste, Seğa bağlıdır. nato Başkanı veya AP ve CHP ileri gelenleriyle müteaddit defalar Yeni kabine tiyelerinin hangi konuşması ve öğleden sonra Raeıp Gümüşpala ve Sinasi Osma'nın sartlar altında çalısacaklarını taCumhurbaşkanı Cemal Gürsel ile IIIUIIUIU savvor edebilmek güç degildir. temas etmesi, bu mesele ile ilgiBakanlar Kurnlanda, yan yana lidir. veva karsı karşıya oturacak kim A. P. Bakanlan seler, eski günlerin mira» bırakBununla beraber, tnönü, Koalistıjfı itleri tamamiyle nnntmus gibi yon heyetinin çalışmaları somın görünmek mecbnriyetindedlrler. da, ayırdığı Bakanlık kontenjanlaGeçmişleri, partileri, siyasi görüsrmın doldurulmasında, A. P. >'i Ecvet Güresin Yazıyor leri ve hisleri birbirlerinden hayli serbest bjıakmış ve bu partinin, . ..floto CUMHUHİYET: Ankara farklı olan bu insanlar, çetin melstanbul müstakil olarak Bakanlarını seçinönü diin Giimüşpala ve Osma ile birlikte Yeni kabinenin istikrarı, ~ Arkası Sa. S, Sü. 4 de S selelerde ber dakika bir orta yol 2 dolayısiyle kuvveti A.P. Mec : aramak zarnretiyle karşılaşacakS lis Grupunun tutumuna bağ • lardır. Bambaşka istikametlerden S lı. Grup herhangi bir sebepgelmiş, aralarında azçok uçurumŞ le karıştığı yahut müfrit hilar bulnnan ve yarın belki yolları = zip yeniden kuvvetlendiği yine ayrılacak kinıselerden kurulH takdirde prensip kararının muş bir ekipte, anlayış havasını ] sindirebilmek ve mnntazam çalısa değişmiyeceği temin edilebilmek için harcanması gerekecek ^ mez. Filhakika bugün liderS ler kabinpye girmeyip dışargayretin azatneti kolayca takdir e da kalmayı tercih etmişler dilebilir. H ve bir hafta evvelki koalisKabine üyeleri iyi niyet besli~ yon aleyhtarlarının sayısı = yerek ve irade kuvveti göstererek 2530 kadar düşmüştür. An = bu ilk rampayı tırmanahilirlerse, kalislerrie ve toplantı salonlarında Ş Arkası Sa. 5, Sü 3 te Şşimsekli ve gök gürültülü fırtınanlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllH lar halinde patlıyacak meselelere Cemal Ankara 19 (Cumhuriyet Te mı» dün Cumhurbaşkanı beraberre çare aramağa koyulacak Devlet Plânlama Teşkilâ. Gürsel'e sunulmuçtur. Kabinenin lardır. Koalisyona girmemiş partibugün teşekkülünü müteakip prog. lerin tenkidlerini cevaplandırmak tı tarafından hazırlanan ve 15 yıl ve kendi gruplannın itirazlarını lık kalkınma plânına geçiş mahi ramın yarın Başbakan İsmet tnö. Arkası Sa. 5. Sü. 7 de yatıştırmak için tabammül ve e yetini taşıyan «1962 geçiş progra. ner.iilerini son haddine kadar seferher edeceklerdir. Haksız hücum lara uğramafea ve befenilmiyen icraatm bedelini şahsi prestijleriyle ödemefe katlanacaklardır. Fakat parlâmento • grnplarının tepkilrri kontrnl aHına ahnabiUe bile. durumu seçmenlere atılatınr . i Ua^^r oldukça zahmet çekilecektir. Mflayven hir tez ve cereEmniyet teşkilâtı yeni hiikümetten ilk iş olarak, tatyanı temsil ederek parlâmentoya bikinden vazgeçilmiş olmasına rağmen hâlâ yürürlüktc girmis üç partiden birinin koalisbulunan antidemokratik kanunları yona katılarak diğer ikisinin dışakaldırtmasını bekliyor rıda kalması, umumî efkârda tef sirlere yol açmıştır. Bu üç parti arasında bançisinin veya hangile lç emniyetimizin koruyucusu gurevi olduğunda ittifak edilmek rinin doŞru yolda olduklarını so olan polis teşkilâtının itibannın tedir. ran seçmenlere rastlanmaktadır. iadesi, onümüzdeki günlerde MilZira, bilhassa İnkilâptan sonra Feridun ERGİN let Meclisinden itimat oyu alacak polis teşküâtmda büyük bir temiz Arkası s<a 3, Sü. 5 te olan hükümetin en önde gelen bir Arkası Sa 5, Sü. 6 da GHP aceleci görülmüyor AP lilerin iddiaları A P li Bakanların ilk sözleri Fethi Çelikbaş Kâzım Orbay Muhtemel ANKARA HOTLARI Kalkınmamız için tavsiyeler ve almması istenen tedbirler bugünkü gündemi Çoğu Millî Eğitim Bakanlığını ilgilendiren 13 sözlii soru görüşiilecek; sözlü soru müessesesinin istismarının önlenilmesine çalışılıyor Ankara, 1 (CurahuriyetTeleks) 9 Millet Meclisinin yarınki gündeminde 13 sözlü soru önergesi yer almıştır. Ekserisi Milli Eğitim Bakanlığına tevcih edilen sorular, memleket çapında meseleleri değil, daha çok, muayyen îümreleri ilgilendirmektedir. Milletvekillerinin bu sorularla «seçmene selâm» gönderdikleri anlaşılmaktadır. Meclisin büyük ve ciddi meselelere eğilmesine şiddetle lüzum olduğu bir devre Arkası Sa 5, Sü. 6 da Ankara 19, (CumhuriyetTeleks) Gayri resmi 'olarak ilân edilen A. P. li Bakanlar, bugün arkadaşlarımıza ihtisaslannı şöyle nakletmişlerdir: Nihat Su (Devlet BakanO: « Ikinci Cumhuriyetin ilk kabi nesinde vazife almaktan dolayı çok memnunum. Esasen koalisyonun tahakkuku için de elinden gelen gayreti yapan bir insanın huzur Arkası Sa 5, Sü, 6 da llhami Sancar Gümüşpala teşkilâta bir tamim gönderdi Ankara 19 (CumhuriyetTeleks) Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüspala bugün hükümetin kuruluşu ile ilgili olarak teşkilâtına bir tâmim göndermiş ve kendisinin teşkilâtın başında kalmak arzusunda olduğunu ve kabinede görev almıyacağını belirtmistir. Gümüşpala ayrıca, kabine kuruluşu ile ügili olarak vanlnn karar gereğinc» A.P. nin uhdesine düşen Bakanlıkları açıklamakta ve Başbakan Yardımcılığı. iki Devlet Bakanhğı, Tarım Bakanlığl, Arkası Sa. 5, Sü. 4 de Sefik Inan Devlel Plânlama Teşkilâtının "1962 Geçiş Programı» bugün Inönü'ye sunulacak , eski itibarıtıın iadssini ve huzur istiyor Bakan olabilmek için dil ve ter dökenler Kabineye girmek istiyen senatör ve milletvekil• lerinin icad etükleri politika oyunları. Kemal Satır İleri'nin hastalıg! teşhis edüdi: Mide kanseri Ankara 19. (Cumhuriyet Te. leks) Rahatsızhğı sebebiyle Kayseriden nakledilerek Ankara Hastahanesi Dahiliye Ktirijıne ya Arkası Sa 5, Sü. 6 da T.B.M.M. Ankara 19 (Cumhuriyet Teleksj Ikinci Cumhuriyetin ilk kabinesi kurulurken, bir takım insanların kulislerde yarattıklan sahneler, siyasi hayatımızm hâtıfaları KABAKOLA 25 METRE MESAFEDE Kasımpasada bir kumaş arasında kalacaktır. Bu ilk kabine tecrübesinde, işe mağazası meçhul hırsızlar tarafından soyulmuştur. Resimde, kapı kilidi kırılarak soyulan ve semtin karakoluna 25 metre mesafedeki dük iyi niyetle başlanmıştır. A.P. kabikân görülüyor. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Ttalik Razalafı bütün ymtta ölüm safiyoc Dün vukubulan 5 kazada 10 kişi öldü. 33 kişi ağır veya hafif suıette yaralandı bulan kazada ölenlerin isimleri, HARARETLİ GEÇTİ Türkiye YeşÜay Cemiyetinin yılhk Faik Özden, Mehmet Üzen, Nazif Aydemir, Kecati Yeter'dir. Ağır kongresi dün yapümış ve elektrikli bir hava içinde cereyan etmiştiryaralıların durumu tehlikelidir. Resimde, bazı suiistimâl iddialarınaı ileri sürüldüğü kongreye katı Arkası Sa 5, Sü. 2 d e lanlardan bir kısmı görülüyor. LİRAYA HATIRA DEFTERİ, LİRAYA HATIRA DEFTERI Burdur, 19 (Telefonla) Bu sa Mehmet Edip idaresinde tsparta ı baha karşı tsparta yolu üzerinde istikametinde giden yolcu otobüfeci bir trafik kaazsı olmuş, dört sücün, ârıza sebebiyle yol kena| kişi ölmüş, 4 kişi de ağır surette rında duran bir kamyona arkadan j yaralanmıştır. şiddetle çarpması şeklinde vuku'
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle