16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 Kasun 1961 CUMHUEIYET Baatarmfı ı Ineı aaJtifed* Galatasaray futbol takımı kaleci. v« »ükunu içindeyim. îkincl Cura BafUrafı 1 Incı sahitede lemeye başlaması ile birlikte mev fi Turgay Şeren dün gece bir t r a . huriyetin ilk kablnesinin millete fik kazası geçirmiştir artacağı Bsşiarafı ı uıeı ukifed* havırh olmaaını temenni «derimj nüye sunulması muhtemeldir. He. cut talep yetersizliğinin Şeren Ankar»jr« gitmek ü»er« meEİni ıst«niçtir. AP de tâvin ettıği bir usül üzerine, Bakanlannı MfŞevket Bulatoğlu <Oümrük.T» tırlanacağı üzere, bir süre önce söylenmektedir. Ayrıca 70 bin ton 1962 «*ÇİJ programının ilk kısmı. luk bir stokun mevcudiyetinden Hava Alanın a giderken arabası miş ve bımları jîayri resmi olarak il&n da etmifltir. kel): : patinaj yaparak yoldan çıkmı$tır. « Memlekeün iki ana partisi nı teskil eden 1961 yılının tahiili de bahsedilmektedir. Talep yeterKabineye CHP den eirecek Bakanlan tsmet İn6nü »eç«cektir. | tyi bir tesadüf neticesi Turgay, nin teskil ettiği koaliıyon kabtne ve 1962 yılının mali ve iktisadi po. Kİzliğinin sebebı olarak son iki yıl daki yatırımlann azalması ve i t . karayı yarasız olarak atlatmıstır. Bugün İnönü, sebahleyin Mat 10.45 de Meclise gelerek, çalı^rna od« sınin memleketi içinde bulundujfu lıtikasını «çıklamıştık. sına çekilmiîtir. Kendisine, «bugün temaslarmız kîminle olacaktır?» güç ;artlardan kısa zamanda huCHP AP koalisyon hükümeti. halât politikası gösterilmektedir. teşkil Tsvsiyeler: diye sorultnuş, o da • temaslar mı? Çok. çok» «eklinde cevap ver zura kavujturaca$ını ümit etmek i nin programının temelinı Konya, 19 (Telefonla) llimiz rfilmemesi neticesi kapanan Kâzım edecek ou programın, memleketimiştir. teyim.» 1 Müessese mâmullerinin »a. de iki ortaokul, öğretmenjizlik yü Karabekir ortaokulundan 221 öğmızdeki sektörler itibariyle 1962 tışı için iç piyasada yeni pazarlar Suat Seren (Saglık Bakanı): renci. Taşkent bucağı ortaokulun Baştarafı 1 inci s«lıifed« 10 dakika sonra, Senato Başkanı Suat Ha\ri Ürgüplü, İnönü'y e zünden kapanmıştır. Ders yılı ba« Benim tâyinim bir nevi yu yıhndaki istihsal ve talep durum ve satış imkânımn genişletilmesi da ise 174 öğrenci bu suretle açık cak, hükümete gırememis olanlann ınülâki olmuştur. Ürpfiplü içerdeyken. CHP Genel Sekreteri Ismail şındanberi tek Bğretmen tâyin e ta kalmıştır. yapacakları tezvir ve tahriklerin Rflştü Aksal da kendilerine fltihak etmis. bir müddet üçü görüşmüş j V*T* d " n ü ' o l d u . Arkadaşlarım larını, çeşitli meselelerini ve bu istenmektedir. gitgide tesirli hale gelebilecejini ler ve Ürgüplü odadan yalnız çıkmjştır. Onu tâkiben saat 11.30 da dan gördüğüm ilgri ve bunun açık yıl içinde aiırnıası zorunlu olan 2 Kotalarda demir . çelik mah de gözden urak tutmamak gerek. ça izhan bende derin bir haz ya tedbirleri ve tavsiyeleri açıklıyo. sullerine daha hassasiyetle yer veAksal çıkmış ve 11.45 de AP Gonel Sekreteri Sinasi Osma gelmiştir. Müfrit denilen tipler sadece A.P rattı. Bu arkadaş ekipiyle memle ruz. rilmelidir Beş a n a srup altında toplanan de mi var? Hayır, C.H.P de de bun înönüyle 15 dakika görüsen Osmaya, basm mensupları, «listeniz ke ket sağhğındaki çalısmalarımm 3 Gemi inşa ve onarıra işleri ların örneklerini pekâlâ bulabili sinleşti mi?» diye sormuşiar. o da cevaben. «ben bir şev söyliyecek kolaylıkla yürüteceğimizden emi sektorlerın tahhlinde bırinci sı ile, çelik konstrüksiyon sanayii rayı «temel mallar ve temel hiz genışletilmeli ve yurt çapına şuriz. Yalnız su farkla ki, C.H.P. nis değiHm» demiştir. nim.» peten disiplinli parti olduğu ve bu Saat 12 yi çeyrek «eçc. Aksalm tekrar İnönüye geldiği görülmüşCahit Akyar (Ulastırma Baka metler grupu» işgâl etmektedir. müllendirilmelidir. tipler de liderlerden, hususiyle ls tür. Saat tam 13 de İnönü, Aksalla birlikte odadan çıkmıstır. Bazın nı): Diger gruplar sırasiyle ithalât ^ca 4 Imalât çeliği talebinin KıIzmir, 19 (Telefonla) îşçi Simet Paşadan korktuklan için daha mensupları, evine gitmekte olan İnönüye, «Kabineyi acıklıyacak mı« Memleketime ve ulastırma ı mesi ve ihracat ile ilgili grup, rıkkaleden karşılanarak ithalattan gortalan Kurumunun Çirinyerde îzmir. 19 (Teiefonla) Ege böl geriden çalıjırlar. Aslında tezvirat tarım ve ham maddesini tarım «arfınar edilmesi utenm«kt«dir. camiasına faydalı olmak için çalıişçiler için inşa ettirdiği 214 ev, gesi A.P. teşkilât temsilcileri bu bakımından digerlerinden daha az sınız?» diye sormuçlardır. İriönü «arzu mu ediyorsunuz? öyle olsun» sacağım. Yeni kabinenin memle dan alan sektörler grupu, insan. Çimenta gektörfl işçilerle Kurum arasında ihtilâf gün tzmir A.P. tl Merkezinde usta değillerdir. Son günlerde ba «cevabını vermiş ve taksiye bSnerek evine gitmiştir. • £Ücü ve eğitim grupu, sağlık, mes 1960 yıhnda çimento fabrikalanİnönünün, Ragıp Gümüşpalayla saat 16 da Eörüşeceği basın men ketimiz ve milletimiz için hayırlı konusu olmus ve işçiler bugün zun süren bir toplantı yapmışlar kıyoruz, Genel Merkeze karşı ayak | ken ve diğer sosyal hizmetler nın kapasitelerinin yüzde 4 fazlaolmasını dilerim.» yaptıklan toplantı sonunda bu dır. Toplantıya tzmir. Denizli. Ay lanmak istiyen A.P. lileri tahrik suplarına bildirilzniştir. Kâmuran Evliyaoğlu (BasınYa • gruplarıdır. sı ile çalıştıklan ve aynca mali. dın, Bahkesir A.P. il baskan ve edenler arasında hem bunlar hem evleri kabul etmeraeyi kararlastırTemel mallar ve temel hizmetler yete yakın nakliye masraflan ya yın Bakanı): • idare kurulu üyeleri ile, Manisa de sırasına göre, C.H.P. li geçinip, mışlardır. sektörü • Memlekctin içinde bulundufakat sırf kendi çıkarları için çalıpıldıgı ve 1962 yılı içinde talebin tşçilerin kurduğu yapı koopera ve Bursa kurullarını temsilen iki ?anlar var. Tahriklerin başlıcasını Ekonomik kalkınmada ve yatı. srtacEğı (ortalama 23 milyon ton) Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel öğleden sonra Adalet Partisi Genel ğu bugünkü jartlar muvacehesinşer kişi katılmı$tır. tıfinin bugünkü umumî heyet topde almış olduğum vazifenin öne rımlarda temel sektörlerin top. ifade edilmektedir. A.P. Mecli» Grupunun koalisyona Başkanı Ragıp Gümüşpalayı kabul etmiş ve kendisiyle bir müddet gölantısında, Kurum şiddetli hücumToplantı sonunda bir açıklama lehte değil, aleyhte oy verdiği ve mini müdrik bulunuyonım. Ga landığı bu grupta, elektrik, köTavsiyeler kısmında su husudar lara uğramıs, müteahhitler aley yapılmamakla beraber, A.P. C.H. Genel İdare Kurulunun hiçbir yet rüşmüştür. yem her »eyden evvel memleketi mür, petrol, demir . çelik, çimenGümti'îpala beraberinde Genel Şekreter Şinasi Osma ile Kem»l mize ve mîlletitnize hizmet olacak to ve ulastırma sektörleri yer al ileri sürülmektedir: hine de toplu tezahürat vapılmıs P. koaüsyonundan sonra Ege teş kiye dayanmıyan isbirligi karannı 1 Bartın ve Söke fabrikaları tır. lsçiler, evlerin maliyetinin çok kilatında dogan durumun görüşül aldıgı ıddıssı teskil ediyor. Haki Kestelli olduğu halde saat 15 de Cpnkaya Köşküne gelmiş, kapıda ya tır.Bu arada mensubu bulunduğum maktadır. 1962 yılı ortalarında açılmahdır. yüksek olduğunu ileri sürmekte düğü anlaşılmaktadır. A.P. liler. katen karar 87 müspete karşı 89 verler tarafmdan karstlanmıştır. Bu «rada Gümüspala gazetecilerin muhterem meslekdaşianma fayEnerji «ektSrfi 2 Bu sektörün fiyat politikadalı olabilirsem kendtmi bahtiyar dirler. Daha ucuza mal etmenin önümüzdeki aylarda yapılacak ma menfi oy almıştır ama, 14 kişi de soruianm. «sadece tiyare* için geldim» diyerek cevaplar,Hırmiftır. Enerji ihtiyaeının 7 kaynaktan görü çekimser kalmıstır. Ve bu çekimaddedeceğtm. Ancak suna da ina karsılandıgı memleketimizde en sı D.P.T., Sanayi Bakanhğı ve çi. mümkün olduğunu belirtmektedİT halli teçimler konusunun GürselGümüspala görüşmesi saat 16 ya k«dar devam etmiştir. ler. 214 ev için 6 milvon lira har. süldügünü söylemişlerdir. Bu ara serlerin 8 sı da sonradan «evet» 1e TopİRtıtıyı mütaakıp Gümüspala çıkarVen tekrar «ziyaret için g»Witi niyorum ki, benim muvaffak ola çok cdun ve onu takiben tezek mento sanayii «rasınd» düıcnlen. bildirmişlerdir. m! soylemiştiın» demis, bir gazetecinin oBaşbakanın AP nin 3 Bakan bilmem için kotnetli arkadaslan kullanıldığı açıklanmaktadır. Te. melidir canmış bir ev 35 . 45 bin liraya da toplantıya katılan bir idareei, re katıldıklflnnı cıkmıstır. îşçüer bu parsyı 6dtye A.P. de bir cözülme olamıvacaSını. Bundan sonra. Genel İdare Kurulu adayma itiraz etti$ söyleniyor. ne dersin>z?» sorusunu «öyle bir şey mm, basm mensuplarının bana yar zeğin kullanılış oranı yüzde 25 dlr. 2 Nakliye maaraflannın maliyete inikası azaltılacak şekilde yeni yeni kurulan Devrim Partisine kit Grupun temayülüne bakarak bir dımcı olmalan icabetmektedir ki, Tavtiyeler: miyeceklerini ifade etmişlerdir. söylentilerinin gün evvel aldığj prensip kararının vokn diyerek cevaplandırmıştır. sahsen buna da inanıyorum^ 1 Memleket ekonomisi bakı. tabrikalann kurulmm yoluna gidil Umumî heyet toplantısı sonunda. le halinde geçme Gümüspala Çankaya Köşkünden avTildıktan sonra Cumhurbaşsartlannda degışiklik yapmıştır ve Necmi Öktem (Devlet Bakanı): mmdan odun ve tezeğin kullanıl melidir. . bic kimse vazife kabu! etmek is yalandan ibaret bulunduğunu söy tüzüğe göre de buna yetkilidir. kanı C<mal Gürsel de mutad şehir içi geıintisine çıkmıştır. Gürsel, Nakliyat sektörü • Bugün memleket sathmda t?mediğinden, eski idare heyeti lemistir. Prtnsıp karan Inonü'nün baskan otomoV.iline binerken basın mensuplarının «orularına cevaben şunları gcze çarpan sartları dikkate ala maıı önlenmelidir. Kara, deniz hava ve tr»n yolları n 2 Meıken ihtiyaçlan için yü»iş başında bırakılmıştır. Diger taraftan yeni kurulan Dev lığındaki bir koalisyona istiraktir. rak memleket menfaatlerini. bu de 40 linyit ve yüzde 60 taşkömü. daki nakliyat üzerinde durulmak. rim Partisinin il merkez binası da. Diğerleri ise, meselâ bunlardan söylemiştir:' « Gümüspala yeni Bakanların tâ>ini hakkmda bana bilgi verdi. meyanda Türk milletinln yüksek | rü karışımının kuUanılmasını n ma ta ve ayrı ayn şu tavsiyelere yer Adanalılar, Üniversite yann saat 15 te törenle açılacak Basbakanın C.H.P. nden istifası menfaatini her şeyin üzerinrle tu hiyet ve maliyet bakımından fay verilmektedir: Ben de kendilerini D.P. Merkezi vanında olarak ileri jşinin hallini kabineden tır. Eski binaya İlasılmak ürerp, bir şart Idare Kurulusürülmüştür. Ge rik ettim.AP nin vatenperverâne davranışı hakkında nin büyük teb tup, hislerden tecerrüt ederek ak da lağlıyacağına işaret edilmek. 1 Karayolu nakliyecilerini tutulan Gerçekten yeni Kabinenin kurulusunda AP payı nel iste zaten pek gruplasmaya teşvik için mâlî ve metre yüksekliginde ve (D.P.) ru «Eçma olan bu sartı değiştirdi. Hal vardır. B\ınu. şefWin ve parti içinde mutedil ve temiz düşünüşlü h seümin ve suurun îîigı altın tedir. bekliyolar muzlu bir tabell hazırlnnmiîtır. 3 Büyük sehirlerin kalorifer ıdarî tedbirler alınmahdır. böyle iken, son günlerde yapılan arkada?1arm çok sayıda olmasma medyunuz. Memleket için çok iyi da koalisyonu memnuniyetle ka2 Memleketin iktisadî ve ta! bııl ettik. Böylece kabinede C.H. ihtiyaçlan FuelOil ile karsılan. tahrikler, tezvirler neden? Adana 19, (Telefonla) lnönüolacağma inan'yonım.)1 bil şartlarına göre nakil vasıtala P. ile mesuliyeti paylasarak sami mahdır. nün BaşbakanhŞındaki kablnede bunlann n imâl veya tthal edilmelidir Nak Gürsel mütaakıben CHP listesinin de busün ikmâl olunarak gece mî arzularımızla ijbirligi yapmak Trafik kazaları biitün de,Neden olacak,de, Y.T.P. A.P. lisı Elektrik gektöni Akif îyidoğan, Cavit Oral, Kemnl C.H.P. lisi ve C.K. muhtemelen Kabinenin açıklarâabileceğinden ümitli bulunduğıuıu yohınu tuttuk. Bu teşebbüsümüR».tır ve Atıf Topaloğlu gibl 4 ATürkiye nüfusunun «ncak yüz Myat vergisi 6zel şahıslann yaptı. M.P. lisi de aynıdır da ondan.. Dünyurtta ölüm saçıyor zün Türk milleti ve memleketi de Sl inin elektrik kul'anabildigi ğı kara nakliyesine de teşmil edil danalının yer alma*ı, Adanı» ünisöylemiştir. yada hiçbir şeye, bizzat kendi kenmizin hayrına olma«mı bütün kal ne işaret edildikten sonra şu tav melidir. Ağırlık, iyi olan aaa se. versitesinin gerçeklesmesi yönün (Baştarafı 1 Inci sahifede) dilerine inanmamıs, fikirli görübimle temenni ederim » bekelerden ziyade il v» köy yolla den Adanalıları sevindirmiş v« üsiyeler ileri sürülmektedir: nüp, aslında fikirsiz. tedavisi gayri Otobüs joförü tevkif pdilmiştir. rına verilmelidir. mitiendirmis bulunmaktadır. îhsan Gürsan (Tiearet): 1 Kuzeybatı Anadolu ve Çu. kabil aşagıhk duygusu içinde kıvSaat 1610 da Gümüspala, Şinasi Osma ile birlikte Başbakanlığa KBprüden nçtu 3 Demiryollannın bazı hatlaAdanalılar, Üniversitenin en kı« Partim bana büyük bir fti kurovanın ihtiyaçlarınm karşılan ranan insanlann politikacıiıgı d;r Diyarbakır. 19 (Telefonla) yazarlığı da işte böyledir. Bunlaf gelip, Özel Kalem Mudürünün daireslnde İnönüyü beklemlştir. Saat mat ve teveccüh gösterdl. Bugün ması için termik santralları ila rının işletmecilik bakımından ter 5a zamanda gerçeklesecegine mun hakkak nazan ile bakroaktadırlar. Van'dan Hakkâriye gitmekte olan anarsist midirler? Hayır, olamaz 1645 de İnönü gelmiı ve basın mensuplarına ««iie dojTim olmaz» kü koallsyonun sartlan içinde vesi gerekmektedir. Aksi halde kinde fayda görülmektedir. 4 Personel ve târife dunımu Önümüzdeki pazar günü Şehir Ti îOför Murat Gürbüz idaresindeki lar. Zira, doktriner manada anar diye okşadıktan sonra. AP l'M°riyle. Genel Sekreterini kabul etmiştir. memleketimize fnydah olacak şe bir iki yıl sonra ihtiyacın karşı. tekrar gözden geçirilmelidir. yatrosu salonunda, Adana Üniver yolcu otobüsü, Yük.«ekova köprü sist de bir inanç adamıdır. KomüSaat 17 de Gümüspala, İnönünün yanından ayrılmış ve çeşitli kilde çahşacağımız süphesizdir.» lanmasında güçlük çekileceği ifa. sitesi ile ilgili büyük bir toplantı fünde devrüerek aşajı uçmuştur. nist, sosyalist fa!Sn gibi iktisadı soru soran basm mensup! anna. «Kabine üzerinde görüştük. Her İki 5 Denizyollannda hem dıs de cdilmektedir. yapılacaktır. Bu kaza sonunda. otobüste bulu mesleklere inanmıs adamlar olmak parti adaylarında tam mutabakata vardık» demiş, «anlaşmaılık irale i Çukurovadaki ihtiyacın hem de kabotaj hatlarında bir Polis, eski itibaıuun nan yolculardan 28 i yaralanmıç, hattâ faşist olmak için bile kibrit edildi mi?» şeklindeki soru\oı da «anlaşmariık diye bir sey yok. Bukarşılanması için Seyhan hidro. düşme vardır. 550 bin tonilatoluk Banka dolandmcısı 3 ki?i de rterhal öİTiıiştür. Yaralı kutusu ebadmdaki kafacıkları yetDU katiyetle ifade istiyor elektrik santrahnın üçüncü gru ticaret filomuzun kabotaj hatla. Bursada da para çekmek lar Van Devlet Ha*ahane?ine kal mez. Bir yandan hürriyetçi geçinır vaplandırmıştır. edebilirim. Tam mutebakata vardık» şeklinde ce iadesini ve huzursahıtedr punun en kısa zamanda tesis edil rınad çalışanlarının sahil gemicili Bastaratı l ıncı ler, bir yandan yumruklu idare isği yönünde teşvik edilmesi gerekdınlmıç, tahkikata bajlanmı?tır. mesi gerektiği savunulmaktadır. Saat 17.05 de Başbakanlıktan ayrılan Tnonij, teve çaljçmrya p d ı lik yapılmasına rağmen eski iti. terler, bir yandan Garbı savunuristemiş Freni patladı 3 Atıl kalmıs dizel santrallan lidir. Denizcilik Bankası reorga. lar, aslında ise bedevîler onların ycrum. Çankayaya da gideceğim. Bu gece Kabineyi hatla. açıkhyabilirim» barı iade edilememlş, bunun ne nın faydg sağlıyacak yerlere nak nize edilmeltdir. Kabotaj Bursa 19, (Telefonla) Evvel Sivas, 19 (Telefon'.a) Ismail yanında pek alafranga kalır. Ametice*i olarak da birçok olaylar rında çalışan eski gemilerin satı demiş ve evine gitmiştir. 1 ki gün Konya, Vakıflar Bankası Balcı idaresindeki 70131 plâka sa rikahlara günler boyunca, küfrekarjısında çekingen davranmak li zorunlu görülmektedır. larak. dış hatlarda çahşacak gemi subesinden sahte dekontla 30 bin yılı kamyon. Yıldızelinden şehri dip, sonradan yardım dilenmeğe 4 Güneydoğu Anadolunun ih mecburiy«tind« k«lınmı»tır. Biller alınmtsında fayda mül&haza lira çekerken suçüstü yakalanan miıe gelirken yolda freni patlamı? çah»an lihniyetin temsilcileri de tiyacının Fırat ve Dicle bölgelerin hassa, uzun zaman emniyet teşedilmektedir. Muhittin Afifettin isimli dolandı tır. Frenin patlaması ve süratin onlardır. Ankara. 19 (Cumhuriyet Teleks) Kabinenin açıklanması varın kilâtının başlarında bulunan su. den temi n edilmesinin mümkün 6 Mevcut hav a ftlosu ihtiyaç. rıcı. bugün polis nezaretirde şeh artmasmdan korkan şoforün karolduğu belirtıldıkten sonra gerek. Günlerden bir gün 78 yaşmdaki sabah saat 10 da îsmet Inf nü'nün Cumhurb*»kanı Cemal Gürsel ile baylar dahi çekingenliğin izalesi ta n fazladır. Bunun için seferlerin rimize getirilmiştir. deşi, kapıyı açarak kendisini dısayapacaSı gnrüsmeden sonra olacaktır. Ancak bu «eee cec vakt» kadar için çahşmış, fakat polisin itiba li proie hazırlıklarına derhal baş bazıları iptâl edilmeli ve yakın öğrendiğimize göre dolamiırıcı, rı atmış. fakat tekerlekler altında Inönu ortaya atıhyor, bu kadar yü îsmet Inönü'nün evine çafırarak vaphîı temaslar sonunda Ciî.P. nin rını iade tdememişlerdir. lanılması Uvsiye edilmrktedir. dıs seferlere daha iyi bir organi3 rıin evvel Vakıflar Banknsı Bur kalarak parçalanmıştır. ICamyon kü, hem de ileride kendi kendisini Bakanlarından belli olanlar sunlardır : KÖmür sektörü Sivil idarenin işbaşına geçtiği ve ezip ezmiyeceği dahi belli olmıyan zasyonla devam etmalidir. îşletme sa fubesinden de nynı sekiırie snh biraz sonra durmuş ve goföre bir Devlet Bakanı : Avni doğan Memleketimirdeki kömür rezer bir yükü, sırf husumeti orUdan polisin her zamankinden daha ak J cilik usulieri dikkat* alnunah ve 1 î rfkontla 22 "bin 500 liı» çck şey clma'mışîır. : Tnrhan FeyıloŞln kaldırıp memleketi huzura kavuş • ~ Devret Bakam tıf çahşması icap ettiği bir zaman velerinden taşkömürünün l.S »niİ filo küçıiTtülmeT1(Jir. nck Memiş, fakat memurlarıi $üp Dısisleri Bakanı : SHim Sarper turayım diye omuzlarma alıyor. da emniyet teşkilitma hâlâ kin yar tonun üstünde, linyit kömürü Konya A.P. milletvekili Programm di£er kısımlarında h»ionc;£ini görerek kaç.iıiştıt. Şeh Milli Savunm» Baknnı : Kânm Orbay Onun karşısına kim çıkmağa çalıbeslenmesi, mesleğin mensupları. nü n ise milvarlarca tonu bulduğu P.T.T. madencilik. kimya, turizm, kaza yaptı rirrnîjeki memurlar, doland.rıcıyı Mılli Eğitim Bakanı : Hilmi tncesulo ifade edilmekte ve bu miktarların nı üzmektedirler. makine ve âlet, tarım, gıda, kâğıt tesh'b eımişlerdir Munittıa. ;>k • Konya, 19 (Telefonla) Bugün şıyor dersiniz? Yıllar yılı huzur Bayındırhk Bakanı : Emin Paksüt yeterli olduğu Polis Şefleri, önümüzdeki gün. uzun yıllar için sım ü'eri tekrar KiTiyayî sevke bölgemizde iki trafik kazası olmuş, savunucuları görünenler: Hem de sektörleri hakkında düşünce ve Sanayi Bakanı : Fetlıi Çelikba» A.P. müfritleriyl» aynı safta olalerde kendilerini büyük görevle programda ileri lürülmektedir. «M/n<«i!r. 2 kişi ölmüa, 1 kişi de yaralanmıştavsiyelere yer verilmektedir. Başbakan Îsmet înönü. C.H.P. ne ait on Bakanlıfia tftyin ettifti Ba rin beklediğini, huzur içinde gö. rak. Yok canım, bu böyle devam Devletin işletmesinde bulunan tır. özgen ACAR •tmemelidir. Bunlar tek ilerilik kanlann isim listesini bugün aksam üzeri Ragıp Gümüşpala'ya vermis rev yapabilmek için itıbarlarınm taçkömiirü fiyatının maliyetin a l . Bilet karaborsacıhğı Kazaların birincisinde, bir ke işaretleri olan kıravatlarmdan ya ve bu listedeki istmler üzerinde iki lider mutabık kalmışlardır. Aksam mukabil reste ihalesine katıimak üzere hu kalanıp teker teker partilerden de, üzeri iki lider arasındaki bu eörüşmeden sonra tsmet înönü evine eel iadeslnin mutlaka lâzım olduğu tı«(<» bulunduğu, buna Antalyaya da bulaştı susî arabasiyle Ispartaya giden politikadan da dışarı, inanmadıkla mis ve eeceve kadar da bazı C H P . lüerle «örüsmüstür. Bu arada Hıl nu bildirmişlerdir. Bu arada yeni linyit fiyatında az miktarda bir Antalya, 19 (Telefonla) Şehri Konyanın tanınmıs tüccarlarından hükümetin ele alması gereke n en kâr ihtiva ettigt ifade edildikten tzmir, 19 (Telefonla) Millî limizde sineraa bileti karaborsaM, Ahmet Necati Gücüyeter ile Meh rı halde, hükmetmek için türlü sah mi lncesulu, Turhan Feyzioftlu, Avni Dogan ve Emin Paksüt eve ça6ı onemli meselelerden birinin, ^nti. sonra, bu yıl içinda ortalama ola. gin ve şehrimizin iyi futbol oynıtekârlıkla kandırmak istedikleri rılarak kendileriyle eörüşülmüstür. Bu görüsmeler sırasında Umail demokratik olan ve Yassıada ka rak taşkömüru talebinin 3.870.000 son günlerde hayli artmıştır. Bıl met Gürel, arabanın devrilmesi so >an ekiplerinden îzmirspor ile Alhalkın önüne çıkarılmalıdır. «Ev Rüştü Aksal da hazır bulunmu$tur. Turhan Feyzioglu ve Hilmi Incehassa Türk filimlerinde halk, bi nunda derhal ölmüşlerdir. velâ ahlâk», «ilim ışığı>, falân gibı sulu istisareler için geldiklerini söylemisler ve hangi Bakanlıklara ti rarlariyle de antidemokratikliği tonu, linyite olan talebin 2.675.000 tınordu takımları bugün yaptıklalet bulamamakta, daha bnce gişehalk oyuna sunulmuş bulunan ka tonu bulacağı tahmin edilmekte Ikincisinde ise, Konyadan An vaazları bırakıp su 1,5 yıl içinde vin olunduklarını açıklamamıslardır. Avni DoŞan ise eıkınca Devlet nunların tn kısa bir zamanda de ve bu konuda şu tavsiyelerde bu rı karşılaşmada 1 1 berabere kallerden biletleri tophyan karabormışlardır. ^ sadece bu tasfiyeyi yapabilseydik, Bakanlıgına atandıâını bildirmis ve biyografisini vermiştir. Böylece sacılara müracaat zonınri» kalmak karaya gitmekte olan A.P. Konya politikada belki pek fazla adam giştirilmeıi olduğunu ifade eden lunulmakt«dır. C.H.P. listesinin ilk Bakanı Avni DoSan olarak saat 20.30 da açıklan Polis Sefleri şöyle demektedirler: tadır. Belediye ve Cmnivet, kara J milletvekili Saıt Sına Yucesoy, 1 Devlete bağh kömür işlet. G. Saray: 2 K. Paşa: 1 kalmazdı amma, memlekete de aht borsacılarla mucadele için veni ! kendi kullandığı araba ile bir lâk şırıngası yapmaktan daha çok mıjtır. « Gerek Polis Vazife ve Selâ melerinin mâli bünyeleri takviye Baştarafı 6 neı sahifede Bundan sonra Emin Paksüt ile görüsülmüs ve saat 21.15 te Ismeı tedbirler almağa karar vermiştir. j kamyona çarpmış ve sol kolundan hizmet ederdik. sından kurtulan Kasımpaşalılar, înönü'nün göruşmeUrine yann da devam edebilmesi için Çankaya Kos hiyet Kanunu ve gerekse Toplantı edilmelidir. ağır şekilde yaralanmıştır. Araba 2 Bu işletmelerin zararına «a mukabil hücuma geçtiler. Çetinin ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kündeki randevüsü yann saat 10 için defcistirilmistir. Bir saatlik kirası 3 dolar da bu arada parealanmıştır. Tah* Böylece Îsmet İnönü yann saat 10 da Çankaya Köşküne Kİderek tatbikinden vasgeçilmiş olmasına tıs politikastna son vermeli ve fi şutunu Turgay kornere çıkardıkYeni kabınenin A.P. kısmı için Izmir, 19 (Telefonla) NATO kikata başlanmıştır. kabinevi Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in tasdikına arzedecektir. Cum rağmen hâlâ yürürlüktedir. Her. yetlar maliyeti karşılavaca|( sa. tan tonra kornerden gelen topu eçeşitli lâflar var bittabi. Herkes, karargâhına mensup Amerikalı kilde ayarlanmalıdır. lind» faılaca tutunca hakemin vertanıdığı Bakanlar hakkında leh ve hurbaşkanı Bakanları atadıktan sonra kabine resmen açıklanacaktır. hangi bir olay vukuunda âmirleri personelin ananevi Avcılar Bay3 Personelde ğerekli düzenle diği çift vuruşta Ahmedin pasınGece geç vakit C.H.P. Bakanlarından geriye kalan üçü hakkında miz bize bu kanunları hatırlatıp ya aleyhte bir şeyler söylüycr ve ramı, bugün Bornova'da yapılmış Bakan olabilmek için dil vazifeye fönderebilirler. Bu du me yapılmahdır. dan Yılmaz takımının şeref sayıisimlerden bazılannın ise kabine muhtemel olarak şu isimler çayi olmustur. tır. 1500 kadar Amerikalının katılrum, bizi vatandaş önünde yine 4 Linyit istibsali arttırılmah. sını yapıverdi. nin ilânını geciktirecek kadar ihtive ter dökenler Adalet Bakanı : llhami Sancsr digı bayram, hayli eglenceli geçsuçlayacaktır.» dır. Hakem: Muvahhit Afir. lâfa sebep olduğu ileri sürülüyor. miş, öğle üzeri av hayvanlarından Maliye Bakanı : SeHk Inan (Baştarafı 1 inci sahifede) G. Saray: Turgay K. Ahmet. B. Biz yeni Bakanların pek azını daBu arada Polis Şefleri. îçişleri Petrol sektörü ibaret, mükellef bir ziyafet verilCahsma Bakanı : Kem»l Satır nenin yansını, C.H.P. de yarısını ha ziyade uzaktan tanıdığımız ve Bakanlığına getirilmesi muhtemel Memleketimizde petrol arama Ahmet Suat, Ergun, Uğur • tlmiştir. Bu Bekanlıklar tsmet tnönü tarafından yann sabah yapılacak te bulunan Ahmet Topaloğlunu u . istedikleri gtbi kurmuşlar ve sonra meselenin prensipir.de hataya dün ruhsatı clan şirketlerin faaiiyet. han, Recep, Bahri Talât. Mete. Saati 3 dolara kiralanan bir e birleştirmişlerdir. şüldiiğüne inandığımız için, şu zat maslar sonunda katileşecektir. zun yıllar Îstanbul Emniyet Bi. lerinde olan düşmenin, ragbetin K. Paşa: özkay Sedat, Ayhan şekle. Amerikalı çocukların gezdirinci Şube Müdürlüğü ile Emni. azalmasından ziyade, ruhsat al Adnan, Ergin, A. Îhsan Coşkun, Ancak bu yarı kabinelcre dahil şöyle, bu zat böyle diye şahsi kririlmesi ise, günün atraksiyonunu yet Müdür Muavinliğinde bulun ma, Petrol Kanununun güçlükle. Ali. Çetin, Ahmet, Yılms» olmuk istiyen senatör v P milletve tiklere girmiyeceğiz. Bir kabineyi teşkil etmiştir. muş olmasmdan dolayı, kendi mes rinden doğmus olduğuna hamleHASAN killerinin gnsterdikleri faaliyet ve teşkile, Anayasamıza göre Başbalekleri için faydalı olacağını ümit dilmektedir. Kurulmuş olan yeni kendilerini seçtirebilmek için icat kan memur edilir ve tâyini o yal^İudağa kar yağıyor Baştarah 1 inci sahilede [ mın başınria kalmayı, kabineyi dı ettiklerini söylemektedirler. par. Bu bakımdan koalisyon dahı rafinerilerin ancak 45 yıl sonra Beşiktaş: 0 P.T.T.: 0 I'Uîsr 19, (Telefonıa) Bir kaç ettikleri politika oyunları, hayli olsa Başbakan olarak kabul edilen ilgi çekici olmustur. îmar îskân Bakanhğı, îçişleri Ba şardan daha kolaylıkla murakabe Polis teşkiîâtı, huzursuzluğun tfim kapasiteleriyle çalışabilecekleri Biştarafı 6 neı sahifede gündür iyi giden havalar, bugün, etmeyi ve vatandaşların arasından zata biraz tercih hakkı bırakmak < kanunun belirtilmektedir. Petrol ve ürün. fin yakından sıkı su'U.rının ınü Her iki partinin, yarım kabine herhalde en doğru yol idi. Ancak kanlığı. BasınYaym ve Turizm ayrılmamayı daha uygun buldum. giderilerek görevlerini b:roi bozmuş, sünaiıot ctii ;iıüş. lerini kurarken, sistemlerinde ne edelim ki, iki partinin temsilci Bakanhğı, Gümriik v e Tekel Ba Kabinenin müspet istikamette bek verdiği yetki ile yapabilmek için lerine karsı 1962.1966 yılları ara. dpicfıdan dönmesı cidden talihsizvı1 '• uaağa kar yagmsya bnsla ozellikler olduğundan, gösterilen leri bu şekilde bir prensip anlaş kanhğı. Ticaret Bakanhğı, Sağlık lenen huzuru getireceğine kaniim. kendilerine imkâ n verilmesini şid sında bir talep eksikliğinin müm llkt' Son 15 daK'kıia P.T.T liler Keri çektil.T kün olacağı ileri sürülmekte ve biitün oyuncularını faaliyet ve propaganda şekilleri masına değil, yarımşar kabınenin Bakanhğı ve Ulastırma BakanllğiVatandaslanmın ve partili arka detle arzulamaktadır. • rua şehre de ikçıra ürc.Tİ aV 1962 yıhnda bu mahsullere olsn ve miiÇ, böylece P f.T. yarı sabade değişik olmustur. öser ÖZTEP ayrı ayrı teşkili anlaşmasına var r.ın partiye intikal ettiğini belirt daşlarımın şahsıma ve partimize ğaı^K halinde yaŞpur y.ıpnııstır. talebin umumî kon.ıonktür ile bir scn'ia oyr.andı v<ı başlanriı^ı gibi Adalet Psrtisinin gibi, mışlardır. A.P. buna göre oylama mekte ve şöyk devam etm^ktedir inanmalarını U r ı.'J;ğda, kann kalınrtıiı 3 sar Adatet Partisi bilindiği C likte canlanarak 1.7 milyon tona bıtti. 00. yolîyle Bakanlarını seçmiştir. Eğer memleket ve millet hizmetinde «Adalet Partisi Genel Başkanı tirrc.ify/ bulmuştur. Meteorok\(i parti kongrelerinde yapılan idare Meclisin bugünkü H.kem: Hakkı Çaktırrrn. yükteleceği derpis edilmektedir. denildiği gibi hakikaten, ortada bulunduçunun bilinmesini bilhassa istasyonu. ısı derecesinin daha da j heyetleri seçimine benzer bir yol Beşiktaş: Neemı Muhittin. EkBu sektör için tavsiyeler şöyle tes böyle bir anlaşmazlık varsa, seçi olarak lisan aymdanberi vatan rica ederim. Esasen iki günde.iberi gündemi düseceğini bildirmiştir. i takip etmiştir. Senatonun, Millet rerı • Yüksel, Süreyya, Kav.ı Abit edilmfştir. lenlerin değiştirilmesi de. yine se daşlanmm arasında yaptığım mesut il ve ilçe idare heyetlerimizderı, I Meclisinin Grup İdare Heyetleriyle Baştarafı ] inci sahifede rıf. Ahmet, genol, Hirnl, Muhar çenler tarafmdan olmak gerekir. gezilerde memlekete kardeşlik ve vatandaslarımızdan gelen müspet 1 Rafinerilerin kapasiteleri. Genel îdare Kurulu, ayrı ayrı 3 Değiştirmeyi istemedikleri takdir yirmi sekiz milyonun el ve kalb telgrafların mânası da bizleri bu de, şahsi, mevzii sebep ve ihtiyaç ni karşılamak için ham petrol ara rera ların doğurdugu bu sözlü soruların kabine seçmişlerdir. Ancak bu se de ise aldım kabul ettim demekten P.T.T: Sürhat • Doğan. Nihatbirliği üzerinde durmus ve bu yoldaki hareketimizin doğruluğuna tevalisine rnâni olmak için siyasi malannm bızlandırılması, çimier ayrı odalarda yapıhrken, başka çare yoktur. Vılmaz, tlhan, tsmail Çetii. A\> günün icapları olarak partiler ara inandırmakta ve mesut etmekte parti gruplannda bazı cereyanlar 2 Fuel Oil'in önümüzdeki dııl.ah. K. Mustafa. P. Must.ifj, Bakan olmak istiyen A.P. liler, şükranlarımı başlamıştır. sındaki anlaşmaların zaruretine te dir. Arkadaşlarıma îstizah veya Meclis günlerde istihsalinin artması yü Yüksîl Ecvet GtRESÎN I "dadan odava veya odrılar dışında, ALt ABAL! mas çtmistim. Memleketimizin en arzederken müşterek hükümetimi tahkikatı gibi onemli neticelere gö zünden ihr'aç imkânlarımn araştı. ' İdare Heyeti üyeîerinin lcsrsısında kritik lamanında iktisadî sarsmtı zin Türk milletine hayırlı ve uğur türücü vasıf taşıyan soru müesse nlması, ter ve dil dökmüşlerdir. Bu arada. Teknik öğretime FATOŞ Sl'NGAR 3 Batman ve îzmit rafinerıleri ^ S ârkadaşlarını Bakan yapmîk için, lar ve açlık tehlikesir.in meydana lu Cenabı Haktan nivaz sesinin istismar konusu yapılmeması için bazı disiplin tedbirleri nîn mahsullerinin plâsmanı için = ilgisizlik usraşan vefalı dostlar görülmüsile : f geldiği, işsizliğin alıp yürüdüğünü alınacagı bildiriJmektedir. pazarlamaya önem veriimesi, sa = E tür. A P. de. belki en çck üzülen îstanbul Erkek Teknik Öğret, ve ayrıca dost ve müttefikler RÜŞTÜ KARAMAN İlk hareket, dün C.H.P. nden gel vunulmaktadır. şahıs. işçi milletvekili Nuri Beşer men Okulu Öğrenci Derneği Baş arasmda memleketimize karşı yöSakatlar, dertlerini ^S nişanlandılar miş, bir kanun teklifi münasebej olmuştur. Nuri Beşer. her seyden kanı Güvem Bezaz, dün tertiplediği Demir ve çelik nelen mütereddit nazar ve hareket tiyle, teklifi veren milletvekili, A ı ,„ , , . . . . . . , . ! önce. Bakanhkların partüer sra basın toplantısında teknik öğreti. îstanbul döktüler 300 bin t o n kapasiteli Karabük = 19/11/1961 ler karşıs.nda Adalet Pertisinin her parti meclis grupu idare heyetince tesislerinin tevsiinden sonra bu Ankara. 19 (CumhuııvetTeleks) ' , , . , . . , ., . me gösterilftVı i'.gisizlikten şikâyet l n d a k l türlü riski kabul ederek diğer Türkiye Sakatlar Derneğinin dün disipline dâvet olunmuştur. C.H.P. miktann 600 bin tonu bulacağı ve Adanadan gelirken " Etimesğut I * . t ^ m ı n d e n sıkayet etmıs. etmıştir. Devlet bütçesinden tek a Şm s.rtlarına çaroarak parçalanan T. «•*«••*•»'> C H P . ye nık cğretim için ayrılan ödeneğin küçük partilerimizle anlaşma i"e Kocamustafapaşada bir sünnetçiye sözlü soru verecek olanlan da aynı ikinci demir.çelik tesislerinin işH.Y. nın F27 tipindeki uçağı iie il p " f f Cumhurıyet: V452. . sit küçük bir dükkâp.da yapılan titizliği göstermeğe dâvet etmiştir. gili tahkikata devam edilmektedir. kaptırılmasına gerçe^ten uzulmüş 1944 yıhna oranla beşte bire düş. birleşme imkânı kalmadığını d> Yarınki gundeme dahil önergeuzuvlanndan uygun d e â ü . diye «Bu taksimat tüSünü, MilH Eğitim Bakanhğı ta dikkate alarsk C.H.P. ;.le raüsterek yılhk kongresinde, srkndnslarına Mütehassıs bir heyetin idare etti tıir Koridorlarda bir veya bir kacım kaybetmiş ta lerden birkaçı söyledir : ği tahkikatın bir müridet daha de j . . İNGİLİZ KÜLTÜR HEYETİ BHRSLARl \ rafından övey evlât muamelesi gö bir koalisyona giîmemizin. . takcürı . Hhsiz insanlar. «Dilenmekten, avuç 1 Amasya Lisesi öğretmen kadd e l y I b l r Ca!ls . . vam edeceği sövlenmektedir. i " l « Bakanı bulamı j ren okullarına bu yıl öğrenci alın ni siz muhterem r y rosuna dair Milli Eğitim Bakanın1962 1963 arkadnslanma | , iitiy0TUZ b> „.,. . . . , . " . , . : yacaîını iddia etmiştir. ] madığını, okulda geniş çapta öğ. bırakıyorum. Şuna kaniim ki bu a c m a k t a n kuTİU mak 1 Burslar. bir öğretim yılj süresince, İngiltere'de her ze iş bulun!..» diye feryat etmiş dan soru. Bıhndıgı gıbı. bu kazada persoretmen sıkıntısı çekildigini bildi koalisyon C.H.P. ile hükümet m^2 Midyat Ortaokulunun şiradıA p mevzuda araştırrnalar yapmak istiyen Üniversite mezunları venelden 4 kişi ve 24 yolcu feci şe n l n Bakan seçimi âdeta ren Başkan, 147 Jerden okullarına suliyetini taksim suretiyie memle îerdir. ye kadarki öğrenci sayısı, öğretya muadil meslekî ehliyeti haiı Türk vatandasları içindir. Sağlam insanlann, sakatları â men kadrosu. kilde ölmüşlerdir. T.H.Y.. vefat e j k o n S r 9 havası içinde olmuştur. j öğretmen tâyin edilmesi teklifın. ketin kalkmması. iç ve dış huzu2 Üniversite derslerini tâkip edebilecek derecede İngideta sırtlarmdan geçinmek istiyen denierin ailelenne 2,800.000 lira : C.H.P. senatör ve milletvekilîe i de bulunmuştur. 3 Üniversiteye giremiyen öğrun temini Ve memleket aleyhine tazmınat ödemistir. ' ri ise. Meclis koridorlarında resmî Türkiyede orta öğrenım lizce bilgisine sahip olmak essstır. yapan harekete aeçmeSe rahşan menfî asalak kinıseler olarak telâkki et renciierin durumuna ait beş ayrı nıelerinden yakınan delegeler, di önerge. bir hava estirmıslerdir. înönü. ta öğrencılerden ancak yüzde 17 si3 25 ile 35 yaş arasmdski namzefler tercih edilir. karsısınde birliği saj Jenciliğin kaldırılarak sakatlar i rafından evlerinden sırayla ça»ı I nin teknik branşlarde okudugunu, cereyanlar 4 Möracaat formlan ve mutemmim malumat doğrudan Bu soruların ekserısı, ilgili Barıian 46 senatör ve milletvekili. ! bu oranın Kusyada yüzde 75. Batı vunrr.a gibi çok mühım nievzııla1 «n sosyal sigorta ihdas edilmesini kanlıgın, ilgili genel müdürlüğüne Piyano virtüoi'nnuzui doğruya Ankara'da Millî Eğitim Bakanlıjı Dış Münasebetler •fkserısi koyu renk elbıseleriyle ' Almanyada 44.5 ve îsraelde yüzde rrmızı halledecek ve vatanıijşlann j »«temislerdir. Kongrede söz alan ait şube müdürlerinden öâreniiebiGenel Müdürlütünden. İnglliz Kültür Hpyetindan: ve gayet resmî havalarıyle Genei • 30 oklu^unu belirten Güveıı Bezaz, ERGİCAN SAYDAM bir an evvel gülmesini I s a k a t l a r S^ e l "larak şu talepler lecek mahivettedir. A) Adakale sokak. 27. Yenisehir Ankara. Haskanlarının karsısma çıkmışlar memleketimizin ekonomik yönden yüzünun de bulunmuşlardır: B) Kamarot sokak. Reşat Bey A.pt 1 2 , 3 Ayazpaşa, İ ı tikleriniBasm mensuplannp. bu po kalkınmasında onemli bir rol oy. seğhyacaktır. Ifırdır. hiss^tî if;ıdeden kaçınan «Hasta arabalarınm ilhali için Tek ResıtalJ İstanbul temin edilebiUrAdalet Partisi Genel Ba^kanı yeter miktarda döviz tahsis edil• H<ika'ı!ar İnönü'nün karşısından namakta olan taknik eleman yetiş Programda: Mozart, P,eetho5 Müracaat belcelerinip bir kopyası enaeç 20 arahk 1961 bir az da terlemiş ve yorulmuş ıtiren bu okuüarın inkışafı için 'oa olarak inamyorum ki ker.di Mer melidir. Çocuk felri vak'aîarı dev(B&ştarafı 1 inci sahifede) ven, Chopın. Prokofıeff tarihine kadar Millî Eeitim BakanhŞına ve diğer kopyası İngii zı tüitpler yapmıştır. Bunlar ara kez îdar» Kurulumuzun Cumhuri let tarafından ücretsİ7 olarak te tırıîan »sb.k Ralsanlardan Tevfik olarak ayrılmışlardır. İ 27 Kasım Pazart»sı saaT 'H.3U da * liz Kültür Heyetine göndsrümls olacaktır Fılh^kika Inönü C.H.P îi mil sın.tH bütçede n ayrılan ödeneğin yet Senatosıı v> Millet Meclisinde davi edilmelidir Kanarya Seven tlerinin yapılan muayenelerı so6 Oğretmeneîere avrılar. 3 burs için. Millî Eğitim BakanTeknik Öğretmen ki âzalarımızın yakın desteği ile ler Derneğine dahi konuşma im nunda hastalığı teşhis edilmiştır. letvekilierııiı hepsini Bakan yap arttır:!rr,ası. S A R A Y ' da ettirilmesi, Adalet Partisi milli ve tarihi va kânı veren îstanbul radyosu. Ss lısınca bilgi verilecektir. Bu burslar için öğretmenler müracaat Aldiğımız mâlumata göre Tevfik mak için riegil. fikirlerinı ö*ren Okullarının inkişaf katlar Derneğine de saat ayırmah İleri'nin hastahğı mide kanseridir. yapmamahdir. Biletler gişeüe «atilıyor mek için çağırmış, ancak birkaç okulda bir tekstil bölümünün ih zifesinde muvaffak olmuştur. tahribat 7 Bursların tahsisine ait nihaî karar. İngiliz Kültür HeBana gelince, Ada'et Partisi Ge dır Çalışabilecek durumda olan Kanser karaciğerde de miHetvekilir*, kabineye girmele dası, öğre'men kadrosunun geniş. tL . 119/7425 rini teklif etmiştir. Teklif almı letilmesi gibi hususlar bulunmak nel Başkanı sıfatiyle kabinede va sakatlara iş verilmesi httkkındaki yaptığı için siddetli sarılık arazı veti Londra Merkezine aittir. Cumhuriyet 7450 tadır. zife alnııyarak partimin ve teşkilâtı kanun hükümleri uygulanmalıdır.» göstermiştir. yanlar hayli üzgündürler. 2 ortaokul öğretmen yokiugundan kapandı Devrim Partisınin (D.P.) rümuzlu tabelâsı hazır YUR Tnrğay trafik kazası geçtrdi 7 CHP Bakanı belli oldu, Kabinenin ilânı bugün A.P. li Bakanların ilk sözleri Kalkınmamız için tavsiyeler ve alınması istenen tedbirler Ankara notları Işçiler 40 bin liralık evleri kabul etmediler Gümüşpala Cankayada GSmifşpala Başbakanlıkla GHP Bakaniarı belii oluyor Izmir'dekî millî lig Gümüşpola'nın teşkilâta tamimi T. H. Y. F27 de öen'er fçin 2 300 00Û lira tazminai verdi ÜliiilllllüillliiülüJlllllllülülli' İleri'nin hastalığı ^ Kli* n w *J A I I . . . 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle