16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DOK1 .11111 n CUMHUBIYET IIMMIIIMIIMMIIUIIMIMlll l l l l l l l l IIIIII MIIIIIMIIIIIIIIMMIIIIIIIMIMIIIIIMMllllWIIIIMIIIinilllllIIIIMIIIMI|||lll l || l | l | l |M|IIIIIIIİIMIIIIIIlllllIIIIIIIIIIIMIfllllltlllllllll>l>>IIIIMIIIIIIMIIIIMIIIMIIII •••••••••••• M R ı n m 1981 Mazhar KUNT I •llllllll 11II 5 Resimli Roman: 22 MIMtltllMIIIIII IIIIIIIIIIM1 llllllf !••••• • • • • • tll • • • • • ll MEL'UNK'IZ I I H I I I İ İ I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lll III11 l l l l l l l l IIU||||||| Çizen: YVES SATOL Çeviten: IİİMIMIIMMIIIIIIIIMIIMMIİIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIMIIIIIII | IS | «••••••IIIIIIIIIIIM MELEKYUZLÜ Masanıs flzcrin* düşen fışlerin Phı! beni kolumdan tutup önümuzdeki camh kapıdan içeri ittl lakırtısınm yanında duyulmıyacak Bayıldım doğnııu bizim sarhoşun kadar hafıf bir tıkırtl Ama bana şu buldok suratlı herıflere ettığı iorarsanız »on defa Afnka çollennde patlatılan Atom bombasının muameley» Oldukça loş, kocaman bır salo tarrakası hlç kalır bunun yanınna girdık Daha kapuından gırer da . Hele sukur fotoğraf da çekıldı . ken alkol buharı ile kanşık bır Ve ışte n» oldu ıse ondan sonra sıgara dumanı msanın gozlerini yakıyor Etraftan yükselen uğultu oldu arasmda ruletlenn donmesınden Bılmıyorum, krupıyelerden bın mute\el!it msdeni bir sesi zaman mı gordu yoksa başka bın mı hazaman tefrik etmek mumkün ber verdi, bırden bıre ıkı tarafımSalonda serpiştınlmış dört ma dan kollarına gırıldığını hıssettım sanın da başı kalabahk Ben ılk ö Başımı kaldırdım baktım, kapının On dakika kadar geçtı Nıhayet Mellier'mn Dehşete kapılan Rouvenat hemen salona girSonra devamla: «Jacqnes bana doiruyn ı5yU, Salona gıren Lucıle, Rouvenat'vı gSrmedi ve nume çıkana sokulup seyirciler a dışmda gorduğumuz buldok surat ayak seslerl dnynldu. Çok geçmeden Rouvcnat dl ve a\ni kSseye saklandı. Çok geçmeden Melsdamcağmn önunden geçerek merdivene y6neldedl. Jacqnes Melller donok gözlerle etrafına rasmda kendıme münasip bir yerh izbandut gıbı henfler. onun geldiğlni gördu ve şuphelerının yerınde olIier de ıçerl girdi Adam tepeden tırnaja titrivordi Kız odasına çjkınca Rouvenat da saklandıîı baktı. Hızlı yünimus olmasına ragmen o kadar temınme teşebbuı ettim HakikaBu sefer kalbım durmazsa bana duğunu ılk bakısta anladı: Mellıer sapgarı ve yu dn. Sarhoş imıs çibl bir kaç Sdım attı silâhını yerden çıktı ve kııçük kapının sör'risflnu açtıkrenksizdi kl sankl bütfln kanı çekilmişti. >(e!Uer: ten dn sıraya kadar sokulmak hıç bu dunyada kalp hastalığından o! zü ter içmde ıdı, saçlan alnına yapısmıştı duvara dogrn fırlattı sonra merdivene yöntldl. tan sonra koridorda kaldı. Orada efendislnin do«Ne detnek Istirorsnn? dedl. Anlamıyornmj te zor olmadı Şımdi onumde bir mek yok Bana uzunca boylu der O ıırada Rouvenat atıldı v e : «Bedbaht ne yap tnşallah kurş/nn hedeflnl bnlmsmıstır. nflsSnfl bekliyordn. suru fis toplanmıs, durmadan bir ler ama bunlar beni bır baş getıtınT» dedi. (Arkası var) takım rakamlan not eden blr ha yor Kendimi mudafaaya kalkcıağanm arkasına kadar sokul sam sağlam pestılıml çıkarırlar Floresan ısıklarımn zivasmı her Kalemle çekılmiş kadar ince bımasa sahasına ayn teksif etmek yıklısı kulağıma eğıldı. içm tüpleri denn abajurlann içıne Mukavemet etmıje kalkma asmı«lar Ilk gınste salon ınıana delıkanh, zararh çıkarsın Yuru da 20 45 Hugo Wınterhalter İSTANBUL loş husini verdıği halde maealann şoyle uslu uslu onutnuzden, sefe 7 27 Açılış ve program 7 30 Orkestrası 2100 Konçerto uzerindeki fısler pınl pırıl parlı gıdıyoruz Sabah plakları 8 00 Haberler 21 30 Jimmy Baven Orkestrası yor Gırdığımiz kapının hemen karşı 8 15 Şarkılar 8 30 ünlu so 21 45 Sazların sohbeti ve haDonen parayı söyla bi» kestlrme tarafına ısabet eden koşedekı bır fif muzık 24 00 Kapanıs lıstler 9 00 Kapanış ğe çalışıyorum Şu anda masanın kapıya doğru gıdıyoruz Oyuncu11 57 Açıhş ve program 12 00 üzeritıde tn azından ellibin dolar lann ıçmden ya bu hâdıseyı farkANKARA Şarkılar (Guzıde Alhas) 12 30 var 6 57 Açılış ve gunun programIstanbnldan blr avnkat yazı olan dağınık Altınşehır koyunun eden olmadı yahut ta gormemez öğle melodılerı 13 00 Turku ları 7 00 Gunaydın 7M HaFotoğraf almak için mükemmel likten gelmeğı tercıh ettıler ilkokulu, hemen hemen bu mesayor ler (Fatma Turkin) 13 İS Ha fıf müzlk 7,30 Haberler bir mevzu Koaluyon hukumetı çok jukür lenin orta yerındedir. öğrencılerıHerifler yanımda bıtıverdıklerl berler 1330 Şarkılar (Muzaf 7 45 Bu «abahın şarkıları Ne olur ne olmaz burada eliml sırada goz goza geldığımız mıh nlhayet kurulmak üzere Bu hükü nin çoflu Yarımburgaz çevresinde fer Bırtan) 14 00 Konser saatı 8 15 Vals, polka, marş ve mazuroturmaktadır Orası ile okul arası, çabuk tutmam lâzım Jım'in bana mandarım Phıl bana apta) aptal metin başarıh iş gormesınin ilk ve 15 00 Kapanıa kalar 8 45 Şarkılar 9 00 Ev tenbih ettıği gibı ceblmdeki dug sırıttı Maamafih herıf o kBdar iç başlıca sartı, oy aveılığına ve parÇOCUK yuruyuşu ile, en az yar m 16 57 Açılış ve progftm 17.00 kadimnın not defteri 9 45 Turme%e basarken degıl kımıldamak, miştı kı olan bltenin eminim fir tızanlığa veda etmesidır Oy avcı saat surmektedır. Kıs mevsımlennTurku ve oyun havaları 17 20 kuler 10 00 Kapanış hile almıjorum n e f«. s lığı daıma memleket menfaatlerı de bu mesafenın doğufacağı «uçkında bile oHıamıjtır Konuşma 17 30 Radyo Erkeklükler ortadadır Hal boyle ıken, 1157 Açılış ve programlar nın bolge menfaatlerıne feda edılBır aralık tağ'mdakı boş bogru ler Fasıl Heyetı 18 00 Çesitli 12 00 Hafıf melodiler 12 30 Çe her sabah 7 40 da Edırne ıstıkamemesıyle sonuçlanır Pancar jetış tıne hareket eden motorlu tren, •studvolardan 18 40 Gunun şıth Turk muzığı 13 00 HaberİSTANBUL BELEDÎYESİ me bır muşta mdırdi f miyen bır bolgenın mılletvekılle 8,30 da Yarımburgaz'dan kalkmak Aç perge'len bıraz Ugraş ır plâklar'ndan 18 45 Haberler ler 1315 Kuçuk konser Sehir Tivatrolan n seçmenlennı hoşnut etmek içm, ta, ama tam okulun onune rastlıma b'zi kanşmam ha 19 00 Turkuler \e ojun hava 13 45 Nevın Akol'dan turkuler YENÎ TIYATRO hukumetı, bolgelerınde şeker fab yan Altınşehır ıstasvonunda durma O kadar cmım ^anmıştı kı bır ları 19 30 Olavlar ve yanküafı 14 00 Karısık melodiler 14 30 Her gUn 5ajt 18 üe ve Cumartal • aralık avazım çık+ığı kadar ba5ı rıkası kurmağa zorlarlarsa seker dan geçmektedır Her gun ortala 19 45 Dans muzığl 20 00 Mustafa Sagjaşardan şarkılar Pazar 15 10 da fabrıkasının o bolgede kuruluşu, ma 4050 k şırın Istanbula gıdıp Saksofonıst Nıhat Esengın ravım dıve duşunium fakat bıı 15 00 Kapanış t KTt D A R 20 15 Şarkılar (Fahrive Caner) o bolge halk'nın >ararına olsa bı geldığı ko> sakınlerı, gıdış gelışfaidesi olacaSmın hiç ummadıSım 16 57 Açılış \ e programlar Salı eUnlerl tvmsU yoktur. 20 45 Şundan bundan (Eşref 17 00 le, memleketın zarannadır Yenı lerındk. mc'orlu 'renlem Al'ın'eiçın vazgeçtım Incesazdan «Muhayjer» Her gün siıt 21 de Şefık) 21 00 Vıjolonsel solola rash 17 30 Trafığe dıkkat kurulan koalısyon hukumetl, par htr ıstasvonunda da bir iki dakıkaNihajet bağırmi) blle olsam oe Ç Ö P Ç A T A N rı 21 15 Eğıtım faatı Sl 30 17 35 Melodiler 18 00 Sızın ıçın tızanca tutumun ustune çıkarak, cık durmalarını rica edıjor tarıfenl bır vumrukta nakavt edeeeklcr, Salı gÜnlert tem«il jfoktur Şarkılar (Orhan Şener) ~ 22 00 18 35 Yurttan sesler 19 00 CarŞamba Saat 14 30 d« memleket menfaatlerıni ılk plâna de bdvuk değışıkhklere me\dan sonra salonda bulunanlara etra'a Hafıf muzık 22 15 Radyo Sen' Haberler 1915 Yaşadığımız plaznT aant 11 de alırst, Ilk ağızda bazı bolgelerın vermıvecek olan bu yerirde isteğlsarkıntılık ederek huzuru bozdu fonı Orkeitrası 23 00 Haberler gunler 19 25 Hafıf muzık ÇOCUK TtYITROSB «ŞÖMtNEDEKl CESBT» lıtanbul Tiyatroıunun 6 oyunUn adı hojnutsuzluğunu uyandırsa bıle, mizın kabul edıleceğını umar z ğum içın buna mecbur olduklan TelfJon 44 04 W 23 15 Dans muzığı ve hafıf 19 45 Muallâ Savlık \ e Aydın nı ızah etmek suretıyle belkı o" altında »undugu matin* »aat 18 deki tcmtilleriode «Şomlnedeki Ce. kısa bır zamanda memleket olçuCEVABISHZ: sarkılar 23 40 Gece melodılerı Esen'den Turkçe tangolar £0 00 aüide bır sempatı tODİamaga mu Bır meiıleketın eğıtım dâvası olann tasvibıne bıle mazhar olarak Mt> komcdici büjrük rafbrt uyan dırmaktadır Jacquet Dupre'den FATİH TİYATROSU Çocuklarla başbaşa 20 05 Tur vaffsk olur Blz çeşitli partılere kulu ile, dğretnıeni lle, öğrencıle 23 55 Program 24 00 Kapa lardı Yutuf Sürurt'nin dillmiM {«vlfdi ğl bu oyunu Ahmet üstel lahneyc S i s t 15 30 da nış han Toper'den şarkılar 20 20 mensup fnemleket aydınlan jeni rıyle, kıtab yle, ders araçlarnle, Sonra yakamın iligindeki fot' » t M O N C Ü 8 E L İ M koymuftur. Rcsimde SOhandan Tek, Kenan Buke, Zafer Önen ve hukumetımızden bunu ıstı\or bu nıhayet yolu ile, nakıl VaısıtalarUFrankıe Laıne 20 35 Yuksel İSTANBUL IL RADTOSU hatırladım ESer TenT=il çünlerl Cumartesl v e Pazar raf makinesini f Kip'ten sarkılar 2100 Hıfta (3X5 M. 77* Kc/R) Ali Sururl baçanlı tcmsUln blr «ahnesınde gorulmektedir nu bekllyoruz' Zaten yenı huku le bır bu un olarak ele »lınır.. Öğbunun farkına vanldı ıpe havatiTi H<r şrOn "aat 21 fle nın senfonık konserı 21 50 17^8 «lyı akşamlar» ve prog me*ın yapısı da buna çok elver'ş rencılerının gıdıp gelmekte zorıuk B!R K'vvtiR nrvntiö! Moskof parası ile kapık etmezdı çektık'erı bır okulun varli£;ı ile ramlar 18 00 Çeşıtll orkestra M krofon bır 22 15 Ahmet >îeP»ZTrtr"!i günlprı tpmftl ynktut lidlri Muha>yılemde, hısım akrabam nl lokluğu arasında uzun bojlu bır TPII fnf) 92 01 71 lar 18 45 Sevılen e^erler lık'ten şarkılar 22 4o HaberİT madığı ıçın bajta Pat olmak ure fark yoktur. Altınşehır koyunün 19 15 Kâhpsolar 19 30 Yemek 23 00 Gece konserı 23 30 Öğretmen darlığınm re başıma bir de bu derdı açan bu haklı dıleğı bu bakımdan ve bu mdîığı 20 00 Chet Atkıns Or Dans ve caz muzığı 24 C0 Ka KADIKÖY Tiyatrosunda Jım ile hattâ tcından oluncıve Visebepleri ve çaresi aç dan ele alınmalıdır Her eün iajt 18 de VP Cuıtıartest rjanış kestrası 20 00 Plâklar arasm dar vatağımda bağlı kalmaça P"znr 19 30 da mahkOm melek yuzlu sevtan Lu Kırşenir'den Osman Mnçkan yaB \ T 1 L1 K E V İstanbul şehri boyuna cıe Eıcken vedalaşıyordutn zıvor Her gıln »Tat 21 d e Salon kapısından çıkar çıkma7 B O Z G O N C ü Gazete haberlennden oğrendığıçirkinleşiyor!. Pı •?»mV» günlerı temîil ynlrtur karşımıza fuerinde MÜDÜRÎYET mıze gore bır çok orta oğretım oTplcfnn 3 0« I * R tstanbul'dan Muhsın Civelek y»> levhası bulunan ikıncı bır kapı kulları oğretmenüzlıkten kapanzıvor çıktı mış bazıları da çalışamaz hale gel Butıın Istanbullulann müıterek ÜSKÜDAR BÖLÜMt) (Arkası var) mıştır Bu seneki öğretmen darlıReı gflfı « s t tl de VP Cumart<*rt • ğı prta oğretım derecesındekı oğ oldukları bır dılek vardır, o da, Pasat 1910 da guzel şehrımızi çırkıtılectıren fabretmenlerın 2 3 yıl askere alınB U LM AC A HE^APTA t»V VOKTtJ rıka, depo, antrepo gibi mues^ese' mayıp bu yıl ahnmalarıyla ilgıllCuma (rtlnleri tcmsil voktur lerın Boğazıçmden ve Hahçten kal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dır Acaba Mılli Sa\unma Eakandırılma<ıdır Halbuki gazetelerde, lığı ile Mılli Eğıtım Bakanhgı an Bevkoz Kundura fabrıkasıjıın inŞan Sinemfigttida î laşarak meslekleri öğretmen olan îaat ilavesı Halıçte DenızvollanO PER A vedeksubav adavlarını Yedek<u nın Camialtı tersanesıne ek bina Her per«f"!tibp s ni 21 II to 2 bay okulundan mezun olunca, tek vapılacağı jekhnde bır takım haLA TR\\tATA rar okullara taiın edemezler mı* vadı§ler okuyoruz Guzelım şehrı3 Telefon 48 67 92 Gerçı ordumuzda subaya ihtiyaç mızı busbutun çırkınleştirecek o4 «PARA ISTEMK BENDEN» Site Tıyatrosunda genel ııtek çoktur ama okuma çağındakı ço lan bu halîerıtı onüne geçllmesinı SÎTE TİYATROSU uzerıne tekrar oynanmaya baslâ nan E Labiche'ın «Para isteme duklarlmızın oSretmene ıhtıvaçla' ıstıvoruz 5 Ulvı Unz (Tel 47 11 62) ri da bıından aşagı değildır Orta benden» adlı komedısı genıs ilgi uyandırmıştır Resımde değerlı P<\R\ ISTtME BFVDEH tah'îil gormuj kimseiefin a«kerî Her akşam îl İS te Cufnartenl, Paıır 6 «Kurulsun şu hükümet komedyen Ulvı Uraz (ortada) pıyesin bır gahnesınde Senih Orkon hnflç hPr^fln trnzilstll mstine 18 d» 7 bilg'lerı de kolavca ojjrenecekleri (solda) ve rahatsızlığı yuzünden bir ture ıçın aahneye çıkamıyacak bir an önce<.,» Pazartesi teırsll yoktur duşunuhırse, bu ogretmefılerin yiolftn Vılmat Oruda ile gorülüyor. ne askerî vazlîe görmuj oldukları Aksarav'dan bır kanduracı yatSTAKBUL ortaya çıkar Oeleceğımızi kendı fıyor 9 (BLHAMRADA) lerine bağ'adığımıi çocuklanmıü'rı 5 çocuk btbası, kendi halinde blr zırtesı gecelerl h«letlîmesi lçıfı bu durumun ilgilı 8OLD4N İAÖA: ıç her gece ve kunduracıyım Polıtıka ile ilgim Bakanhklarca dikkate alınmaMnı 1 «Akhndan loru olan davar ç ırşamba cumartesl ÜTÜN DUNYADA yoktur Ama son bır kaç aydır ışrıca ederlm pazır 18 te matln« güdücüsü» mâna.iına İki kelime 2 lenn durgunluğundan çok şıkâ'v etKIHPIHSD «MUkemmel »urette gayret gö=ter Bir memleketin eğıtim çnıtn Hprkes umıdını seçımlere ve yırtın'ı karşılıjı mürekkep bır TKKSTİL RENKLCRINİN IŞIĞA baŞlamıştı Hele seçımler yapılsın u zprtefl geceleii TS fıeı (Oa emir 3 GöBteri (enki terlm) 4 are mumber of vacancıes for youne girls from dâvası bütün olarak YIKAMAYA ». HAVA TESIRL6RINE Kozadan elde edllen. kallteei düşuk hukumet kurulsun, ışler duzehr saat 4 da good famılıes who are deairous of comlng to England to 9 Tekrar olununc» bir çeşlt FU dıiorlardı Seçımler \apıldı ama (SÖMlNEDEKt CE9BT) ele alınmalı improve thelr knowledtf« of English and work wıth good KARŞl HASLIĞININ GARANTlSIOİR içme çekli belirir « Vol hep br\hukumet bır turlu kurulamıyor \p gitmez onun bazan bir de yokusu class Enghsh famîlıes on an «au palr» basls. Those lnteresAltınsebır köviı adına razılıvor: Ne zaTian kurulacağı da bellı de8AHNB vardır, üıümden yapılan bir çe^it ted may wnte to: Room 86 245 Osrford Street, London, W. 1. TA.SR4 KIZ1 Oyn» Halkalıdan sonrakı Yarımbur ğıl Kurulsun şu hukumet bır an alkoltüı lçkl 7 Eskl harflerden Pazartegl balı Cargamba İL 9921/7434 once, zira taharrmulumuz kalma1 birlnln okunusu, denize düfenln tnn gaz'dan başlayıp en az 5 kılometHEPlMtZ PARfSTE Romedl kurtuluf (aresl olarak tanldığı 8 relık bır mesafe uzenne sıralanmış dı Perjembe • Cuma Cumartesi • Pazar Bir edat, tersi erkek hizmetçidır Turkıyede yalni2 ve yalnız Aydın Matınel<=r 17 de sııareler M dedif 9 Bir »oru takısı, seslemne edatTel 48 S« M lanndan. Avrupada bir akar BU teksttl fabrıkası Mamullerınde YDKAfelDAN AŞAĞIYAORALOÖLÜ TİT«tro«n 1 «Itikat ve ibadet işleri ilmı> qorülebılır Her akşam II 19 de bânasına iki kelime 2 tstanbulun Bir kazası, bir erkek adı 3 «Parc,T CumarteBİ, Pazar parça dBğülmüş halde» karşılıgı bır matine 19 te terim (bir kellmenın lkl defa t ° k n DEflZDEN OELEN KADIN rivle vücuda gelmlştir) 4 «Dah 't Pazartesi gunlerl vazivettekl cereyan» mânaiına iki tem»ll yokrur. kelime hır «nru edatı 9 Hem akir Te' 49 49 39 «udur hejn d« çilen bir ÇP\ SCNELEBIN EN MUAZZAM TÜBK FİLMİNDE T\KT»TAT Asvanın b iODA TİYARTSOBU KTMEKLE ŞEREF DT**"** Uk nehirlerindon (Set Tiyatroeunda) oirt, jarasala'ın •S EL» •^ıç hoçuna gıtr*ıHergün saat 16 da en 7 t1 çaCtunartegi Pazar 18 İS ta ı«anlann her ı= n Tel 44 93 «9 nünde ve snrunda e'de ettik'pri Hıç bır fılmde esıne rastlayamıyacağınız kudrette muattam BULVAR TİYATROSU Dtınku bulmacanın çoğul) 8 Bır bır aşk Korkunç bır camısluk ve gozler yaşartıcı bır LETLEĞtN OMBÜ halledilmi? »ekll renk, ürpertı f(^fedakârlık dramı Suare 915 Çarşamba, Cumartesi kl terlm) 9 «FaT'dalı yasa» mâna1 Reklâmcıhk 2761/7443 Pazıır Matine • 1615, Tel 21 13 31 sına iki kelime Diger RoUerde: AHMET MEKİN PERİ HAN ATÖ Yeni Temsiller DKURLARLA IİTOBUGÜNKÜ PROGRA, Oy avcıiığına veda i ±1 u UJHw n. 1 11 I 1 İLÂN BU ETİKET İKEMAL ! F î L M A Y H A N Î'ŞIK ** lndanlhren AŞKTAN'daÜSTÜ* KAPTAN SERPİL GÜL ~ HULUSİ KENTMEN NUBAR TERZİYAN Fılmın artıstleri Gala gecesinde hazır bulunacaklardır B U AK ŞAM YARIN Matınelerde KURTULUŞ ETiKETİNE DiKKAT EDiNiZ AYDIN TEKSÎİL FABRİKASI BAY OSCABî Ş AN 1 PAT T t 439 YENİ ATLAS IL 77/7431 SİNEMALARINDA ^••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllMIIII^IlttllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIMIIlMMIIIIIIIIIIIMIII' PKOF. NtMBÜS'On MACERALABIt •.•••••IIİIİIIİIİIIIIIIIIIIIIIIII
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle