12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 Kasım 1961 CUMHURİYET ÜÇ § Yü T Amerikan harp gemüeri Dominik sa hüferirefe < iz bu sütunlarda nc olsa şiin sörmüslüğün verdiSi . vetki ile bir taktm fiJJ kirler ögütler veririz. Tiirkiyedc dörtköşe kafalı dedikleri 9 ekimde bu sütunlarda çıkan bir ne bırakmışlardır. Buna mukabil [Başmakaleden devam] inalçılar çok olduğu kadar sivri aönümüzdc, muhtelif ihtimallrr yazımda New York'daki 16. Birleş Doğu Almanyaya bu anda h e r h a n kıMı dcnilcn fikir züppclcri de vardır. Koalisvon muvaffak ola miş Milletler Genel Kurul toplan gi bir tanıma bahşetmek istemiyen tısından bahsederken şöyle demiş Müttefikler, kâğıtlarım bu geçit fok'ur. lîu sözlcrimiz, bu iki zünımaz veya kısa bir müddet tutunare\c asla tesir etmez.. ve işler bılirsc, yeni krizlerin basgöstere tim: «New York'daki sükunetin ar teki Alman polisine göstermemekFinlândiya üzerindeki Sovyet baskısı, Batıda bir derece endişe uyansarpa sarar. t ç ay iki sene. altı ay, ceği tabiîdir. Lâkin güçlüklere rağ kasında bir mesele Birleşmiş Mi'i te ısrar etmektedirler. Amerikaüç ay önce vazılmış yazılanmızı dırmakla beraber, Fin Cumhurbaşkanı Hekkonenin Moskova'da men sebat edilir ve sistemin kur letler'i eeçen seneki gibi altüst et lıların deneme dedikleri hareketbiz yazmıştık diye ö|ünmüş olistidadindadır. Bu mesele ler, Doğu Alman tanlması bir fazilet dâvası olarak mek polisine kAfiıt yapacağı temaslarla yeni seçimlerin neticesine intizar edileck. mamak iıin bu sütunlarda teküominik Diktatörüniin oğlu beniraseııirse, meşakkat ve fedakâr Kongo'dur.» Bir ay 12 gün sonra g ö s t e r m e d e n ve onların müsaadesi rarlamıyoruz; ama dediklcrimiz de bugün, Kongo, en ciddi milletlerTrujillo'nun istifasından sonlık pahasına siyasi kinleri yatıştıolmadan b u noktadan geçmek i s çıkıvor. Yine de söylemcktcn çearası çatışmaların tohumlarım sara bn küçük memlekette yeni Helsinki, 19 (a.a.) Dün öğle Sovyetler Birliğinin 30 ekim tarih beraber Sovyetler lehine daha mü rıcı ve parti ger^inlikierini hafif çan kara anar.şisi ile t e k r a r Birleş tiyen Müttefik personelini küçük ri Ualmıynruz, kalmıyacağız. Hilden sonra Finlândiya kabinesinin li notasma derhal bir cevap bek sait bir havanın yaratılmasına tna letici neticeler elde etmek ümidi miş Milletlerin ve dünyanın kar askçrî birlikler rcfakatinde D o j u kümet kurmak; hağdaş karışıklıklar çıkmasından kurmak, belircbilir. özel bir toplantısını müteakip ya lediğini sözlerine eklemiştir. tuf hareketi tamamlıyabilecektir. şısındadır. Bunun böyle olacagını kesimine zorla sokmak için yapı saat kurmak; helc pusn kurmak endişe duyuluyor yınlanan resmi bir bildiride Fin Bu tip rejimlerde sıkıntısı çeki kestirmiş olmak bir marifet değil lan hareketlerdi (kâğıtlarım Doğu drgildir. O hir nıiilmn iştir. Onun Yetkili müşahitlerin tahminleriMilletlerarası plânda Finlândiya Hekkonenin pek ne göre. Sovyet teşebbüsü bir taüzerindeki Sovyet baskısı. Ien dertlerin birincisi ve en ehem dir. Geçen cylül ayında Kongo mo Alman polisine göstermekte b i r için de Türkiyede arıva anya bn Ciudad Trujıllo, 19 (AP). Do Cumhurbaşkanı minik Ordusu Kumandanı Genera! yakında Moskovaya gideceği bildi raftan Finlandiyanm iç meselesini 1 NATO ile daha sıkı bağlar miyetlisi, iktisat ve maliyc siya Zc'.ikinin son taşı yerine konarak mâni görmiyen İngılizler bu h a r e işe ehil lıir tck devlet adami bulu Rafael Trujillo'nun istifa haberı rilmektedir. Hiç şüphe yok ki Baş ilgilendiren diğer taraftan da mil kurmalarını önlemek üzere îskan sctini masrafcı istikametlere sü Katsnça da Kongo Birliğine dahil ketlere iştirak e t m e m i ş l e r d i ı ) . Ne nabilmiştir. Ru böyle oluııca. hiiduyulmasını 24 saat geçmeden Bir kan Hekkonen lüzumlu istişarele letlerarası mahiyette bir görünüş dinavya memleketlerini. riikliyebilecek tazyiklerin fazlalı edılmek üzere iken. devlet içinde ticede. üç. dört hafta evvel b i r kümeti teşkil edecpk kabine üye,'eşik Amerika harb geraüeri Do rin yapılması hakkında Sovyetle arzetmektedir. 2 Tümü itibariyle de Batnı i t'dır. tkincisi ise, parlâmentodaki devlet b i r tröst'ün v u r d u ç u han gün hasıl olan fevkalâde ger':in lerinin de o capta olmasa bile minik sahilleri açıklarında göıül rin ikinci defa yaptıkları teşebbü muvazeııesinin istikrar çer darbesinin binbir ihtimamla ö bir an sonunda Amerikan ve Rus o /ihnivet vc o sınıftan olması lâCumhurbaşkanı Hekkonen yeni ve özellikle Batı Almanyayı, hei ekseriyet müştür. sü ciddi telâkki etmekte ve bu sızlıfıdır. .Aynı sistemi taibik et rülmüş. fakat politika harcı daha tankları bir iki saat müddetle bu zımdır. Partiler koalisvon kabineseçimlere gitmeğe karar vermekle, def tutmaktadır. seviyede Amerikan gemüeri üç mil kara itibarla bunun yüksek demokrasilerinde, kurumamış bu nazik siyasi yapıyı gpçidin iki tarafında 1.30 metrelik sinc verecekleri tcmsilcilerini sehiç şüphesiz yeni Diyet Meclisinin Finlândiya üzerindeki Sovyet miş olan Batı suları dışında seyretmektedir. Dün bir Fin Sovyet görüşmesiyle netoz gibi dağıtacağı apacık meydankendisine karşı eskisinden çok da baskısı. Batıda bir derece endişe hüküıneti kuvvetlendirebilmek ve da ıdi. Olsa olsa bu çözülmenin na bir mesafede b u r u n b u r u n a gcl çerkcıı buna yani devlet adamı Dominik Cumhuriyetinde beklen ticelenmesini uygun görmektedir. n v i ı n r h olmalanııa çok dikkat mişler ve çok tehlikeli bir durum ha müsait davranacağını düşün uyandırmaktan geri kalmamakla parlâmentoda destek bulahilmek ümedik hâdiseler olduğu takdırdc etmelidir. Dcvlct adamı da nasıl Bununla beraber, Fin Cumhur mektedir. Ordu kadrolarında bu beraber. durum şimriiîik Fin Sov zerc umunıiyetle knlahalık kabi sıl bir seyir takip edeceği biline doğmuştur. Şimdi, Kcnnedy'nin en zecri tedbirlerin bile almacağı mczdi. Onu da şimdi olayların ışı Batı Berlindeki biraz fazla atılgan şeydir? Bunu hcr halde partiler başkanının Nikita Kruçef'e nasıl lunan Sovyet aleyhtarı unsurlar yet münasebetlerini üîilendıren neler kurıı^makta ve siyasi müste ğı altmda nakledebiliriz... Dı.şişleri Bakanı Dcan. Rusk tarafakat i mülâki olabileceğini kestirmek güç arasında küçük çapta yapılacak bir mesele gibi görünriüâünden her şarlıklar ilıdas olunmaktndır. Bu gene biraz geriye gitmek şartiyle.. j mümessili General Clay'ın «Ruslar biürler. fımlan söylenmişti. tür. Bilindiği gibi Sovyet Başba bir temizleme, Finîandiyaya ba hangi bir müdahale düşünülme suretlc heın kabine kadrosuııdaki anklarını getirmckle Doğu kesiTnıjillo'nun istifası ile Dominik kanı bir kaç gündenberi tarım böl Geçen yazın sonuna doğru Bir minden kendilerini hâlâ mesul her fazla bakarı ve siyasi miisfeşaeitirmekle mektedir. siyasi sahasında «bir boşluk» tahad gesini teftişe çıkmış bulunmakta ğımsızlığını muhafaza Hükümet kurulması bir ?ayt denn bir kaç itimat reyi daha kazan leşmiş Milletlerin gayreti sayesin hissettikleri göstermiş oldular. Bidüs ettiğine işaret edilmekte ve bu de imkânsız sanılan şey olmuş ve zim istedijimiz de buydu. Bundan ğildir. Hükümetin kurulması bir dır ve Sovyetler Birliğinin en udırabüecegi hesaplaıımakta ve hem memlekette eski diktatör Trujillo' vasıtadır. Gaye, memlcketi iyi ikısa b i r müddet sonra Sovyetleri tahrik edecck her zak köşelerini içine alacak olan bu de her bakanlıkta biri sivasî cep bağımsızlıktan nun taraftarlarının 'idareyi ele alteftiş seyahati 6 aralık tarihine hcyi vc diğeri teknik isleri idarc sonra dağıtılmış clan Kongo Par hangi bir harekete teşebbüs edil dare ctmek.halkın nn sene4 18 ay malarından korkulmaktadır. kadar sürecektir. edcbilecek iki kuvvetli şahsiyeti iâmentosu t e k r a r topianarak b i r miyecektir» demesi i l e d u r u m süren endişe ve sıkıntıLarını. yapıl32 yaşındaki Generalin istifasj k u r u l m u ş t u . Bu hükü normale dönmüştür. mış haksızlıkları, isabetsizliklcri. bir araya getirmek imkânı hazır hükümet Bu duruma göre, Hekkonen ile memleket haıicine çıkmış olan iki nıet, Sovyetlerin tuttuğu Gızenga sapıklık ve avkınlıkları düzcltmek lanmaktadır. Bizde de. a!âkalıların amcasının Dominik Cumhuriyctine görüşebilmesi için Kruçef'in teftiş cahıl, Kongo'nun bütün gayrimüteAsıl Berlin meselesine gelince: tir. Bunlar kısa vadeli tedbirlerlc I erçeç aynı forınül üzerinde dfl canis elemanlarını bir araya toplıdönmesiyle ilgili olduğu anlaşıl seyahatine ara vermesi lâzım ge Bu mesele daha 14 ağustos tarihli sağlanmaz. ! şünecekleri tahmiıı edilebilir. nıaktadır. General Hector Trujillo lecektir. Bununla beraber. Hekkoyabilmişti. Orduda disiplin, mem: Memleket ve milletin kalkınmaRagıp Gümü^pala ve arkarir * lekette istikrar tecssüs etmiş, Kon «Berlin: Konu daralıyor> başlıklı ve General Jose Arizmendi Trujil nen'in Sovyet Dışişleri Bakanı Anşı, istihsalin arttınlması, işsizlik. drei Gromiko'yu görmekle yetinlo çarşamba günü memleketlerine ; Iarı. ^eririlrn kahinc buhranında go'nun iktisadı ve sosyal yaralarını yazımızda tahmin ettiğimiz gibi yatırımlar, sosyal adalet, vesaire dönmüşlerdi. Bu iki sabık diktatör mesi de mümkündür. Ancak böyle hakikaten SİVRSİ olgıınluk meselesinin den dcvlet düzenini per Almanya Amerikalı profesör Dr. Glass. iki tarafın da biri | samaha örneçi vermislerdir.ve mü sarmak, yeni imkânları belirmişti. sıyrılmış. Ruslarla ayrı t ü m ü nsulh gibi uzun vadeli tedbirler için dıyardımcısı geçen av memleketten bir hareket diplomatik usul ve âOnla çinlcştirmek bir çetirmeliyiz.. ayrıldıkları zaman Cumhurbaşkanı detlere uygun düşmiyecektir. rın anlayıs ve iyi niyeti sayesinde Bir. Katanga'nın ana vatan ile bir muahedesi imzaladıkları takdirde şarıdan mütehassıs birini mahvetmek için roket ve stratejik hava Joaquin Balaguer bunun memlesiyaset motörünün işlemiyecfk ci leştirilmesi meselesi kalıyordu. Bu Batı Berline giriş yollarını r e s Bana derler ki He"r ne olursa olsun, Finlândiya ketin demokrasiye gitmesinin ilk kabînesinin dün ansızın a!mış cl Kendimizi çok küçük görü>or alanlarına sahip olduklarım söylüyor. bi sörünen pistonlan harekete seç ada. 80 milyon sterlınlik sermaye men devir alacak fakat Müttefikadımını teşkil etmekte olduğunu duğu karar, Hekkonen'in Dİr kaç sunuz!.. miştir. Ancak tırmamlacak yokuş i, Belçika boyundaki istihsal sa er tarafından tanınmıyacak b i r >> • bıldirmişti. Cevabı hazır: gün evvelki davranışının Sovyetler dik ve uzurıdıır. Biz ise. henüz ilk lası ile dev Union Mıniere maden Doğu Almanya ile sarılı Batı B e r Baltimore. Maryland. 19 (AP) konuşuyorum,» demış ve nukleeı adımdayız. ilik şirketi. para ile t u t u i m u ş be inin emniyeti meselesi Memlekete liberalizmi getirmeye birliği tarafından tatmin edici göSiz de kendimizi çok büyük haline John Hopkins Üniversitesi profe harbe karar verılmesi halinde meyteşebbüs eden Cumhurbaşkanı Ba rülmediğini göstermektedir. sörlerinden Dr. H. Bentley Glass dana gelecek olan tehlikeleri arzet Feridun ERGİN yaz askerlerine ve hissedarlarmın gelmişti. görüyorsunuz.. bulunduğu laguer ile genç Trujillo'yu destekDÜZELTME Dr. Feridun Ergin' büyük b i r kısmının Bilindiği gibi, Fin Cumhurbaş bir nükleer harb vukuunda Birle tiğıni ılâve etmiştir. Gerçekten kendimizi küçük gör Ancak, Sovyetlerin. Birleşmiş lemiyen eski General Trujillo ta kanı, yeni seçimlere gidilmek ü şik Amerika nüfusunun oo8ü inir. in dün cıkan POLtTtKACININ RO Londra'nın müzaheretine dayanaMilletlerarası bir şöhrete sahip v e rak Kongo'nun bu en zengin par Milletlerin 16. dönem toplantısın müyorum. Biz geri kalmış milletraftarlarının da yaşlı Trujillo'ları zere Diyet Meclisini feshetmek ka i Sovyet Rusya nüfusunun °'o7fı olan bu âlim, yegâne ümidin bu LÜ başlıklı makalesinde, SaintSiler olarak bir takım lüzumln eleasını Biriiğin dışında t u t m a k için dan istifade ederek bir taraftan destekliyecekleri anlaşılmaktadır. rarını vermişti. Başkana göre bu ının mahvolmaya mahkum olduk j mU a?.zam tehlikenin Sovyet âlim moıı'un adı yanhşlıkla başka tür direniyordu. Unıon Miniere perde manlara ve kalitelere yeter mikAmerikalılar, b i r taraftan IngilizBirleşik Amerika temsılcileri a CÜnkü halk oyunun görüşlerini da larını bildirmektedir. leri tarafından da idrak edilmekte lü dizilmiştir. Düzeltir ve özür di arkasında idi. Dünya umumi efkâtarda malik değiliz. Bunlara sahip rasındaki kanaat, yaşh Trujillo'la ha iyi aksettirecek olan yeni meclerle y a p t ı k l a n Dışişleri BakanlaBu şekilde bir nükleer taarruzun olduğunu söylemiştir. Dr. Glass'a lcriz. iken kendi akhmızdan dolayı bunrı karşısında eyaletin eski başkanı rm memlekete yeni bir diktatorya 1 is, dış politika bahsinde önemli ilk saatlik «felâketinden» kurtuları ve daha a.şağı sevive.ieki temasgöre böyle bir nükleer harb tahakolan adam Tchombe ve Katanga' ları kaybetmisiz. Olanlan da kolpetirme teşebbüsü olacağı merkecak olanlar da. bu profesöre göre. kuk ettiği takdirde Sovyet Rusya larda b u konuyu resmen konuşa lanmasını Şaka olsun diye arkadaşını kararlar alabilecek ve bu arada nın «Self Determination» parolası bilmiyoruz. Meselâ şu zindedir. Birleşik Amerika şimdikı muhakkak surette açlıktan ölecek bilmek için gereken müzakere for 147 ler dâvasıııda gerçekten dünvaıdı. yaraladı rejimi desteklemektedir ve yeni bilhassa «Batı Almanyanm Finlân lerdir, çünkü tarlalarda bulunan ve Amerika üzerinde 20 bin milyon mülü b i r türlü bulunamamıştı. ya çapında ilim adamlarımm üniIstiklâl Caddesinde bir lokantadu bir diktatorya kurulma tehlikesı diya ve Sovyetler Birliği için ar bütün mahsuller radyoaktivite yü ton dinamit muadili nükleer bomNihayet Birleşmiş Milletler kuv Sovyetler önce Dogu Alfnanya ile versiteden dışarı attık. Bizim gibi karşısında kendisinden Cumhurbaş zettiği tehlike» konusunda Sovyet zünden yenmez bir hale gelmiş o ba inecektir. İki memleketin elin çahşan Alişan Güç ile Şahin Çade de halen 10.000 megatonlıık nük kar. kendı aralarında şakalaştıkla vetleri, 1 ağustos günü Güvenlik sulh muahodesinin imzildnmasını fukara bir memlekette olur mu idi kanı tarafından yardım istendiğı ler BirüSiyle müzakerelpre giriş lacaktır. leer silâh mevcut bulunduğunu be rı bir sırada. Alişan eline geçirdiği Konscymden aldıkları yctkılere da sonra Batı Berlin statüsünün ko bu iş? Oldu îşte hrn bunlara hatakdirde bu yardımın esirgenmiye meSe karar vercbilecektir. Dr. Glass. böyle bir harbten sonsebze soymağa mahsus bıçakla Şa yanarak harekete geçtiler. Fakat nusulmasını. Müttefikler ise evvelâ karak yabancı mütehassıs istiyoHpkkonen böyle hareket etmekceği anlaşılmaktadır. ra bütün hayatta kalan kadınlar lirten âlim, iki tarafın da biribirı hini bacağından yaralamıştır. karşı tarafın teşkilâtı. üstüste d o Batı Berlir. statüsünün kararUştıle bir kaç aylık zaman kazanabi kısır kalacak ve kısacası Birleşik ni mahvetmek için roket ve straterum. Ve ısrar ile istiyorum. Hcr Arkadaşını yaralıyan Alişan hak ğ;ın talıhsizlikler, ve bunların en rılmasını sonra kendilçrinin imzn millet. en ileri gitmişi bile bunlaleceâini düşünmüş olabilir. Zira Amerika ve Sovyet Rusya isminde jik hava alanlarına sahip olduklamühımmı. Kongo binasımn büyük lamava niyetleri olmadığı ve yalkında kogusturma açılmıstır. yeni seçimlerin şubat ayında ya ki iki dev memleket haritadan si rını da bildirmiştir. muhtaçtır. Rusyanın buzüııkü mimarı Hammerskjold'ün uçakla pılması kararlaştırılmış bulunuyor linmiş olacaktır. Bu malumatı ve4 er 2 çöpçü yaralandı düşmesı veya düşürülmesı (Birleş nız Sovyetlerin imr.alıyarağı sulh üerleyişini. Alman ilim adamlarıDr. Glass, nükleer harb olduğu ' du. Topkapı ile Yedıkule arasında miş Mılletler tahkikatı başlamış mushedesinin. tabii o da bu statü nın yaptığını kim inkâr edebilir? ren Dr. Glass, «ben realist olarak takdirde ilk hedef;erin diğer tarafFakat Sovyet Dışişleri Bakanı taki roket alanları ve hava alan bir askeri jeep ile çöp kamyonu tır). Kongo meselesini belki her ye göre olmak üzere, tanzimini is Bırakalım şu fodulluğu.. bilmediYardımcısı Kuzneçof. şeren cuma ğimiz, iyi bilmediçimiz şeyleri lan olacagını belirtmiş ve bundan çarpışmış, 4 er ile 2 çöpçü yaralan zaman için halledebilecek bu son temekteydiler. günü Finlandiyanm Moskova Bü Sovyetler, güneş enerjisi sonra da irtibatı kesmek için mu jmıştır. tkinci teşebbüsü yarıda bıraktı. Ve bun Durum b'i vaziyette donmuş iken başkalarından ö^renclim.. ! yük Elçisi ile yaptığı konuşmada Şoför er Şükrü Özdemirin idare dan sonra hâdiseler, bu sefer geriCumhuriyetin ilk koalisvon hükü1 (Fakat Sovvetlerin b u meseledeki ile işliyecek roketler ! sindekı 123344 plâkalı jeep. aksi is! Baltık bölgesinde durumun vahimsöylemiştir. Dr. Glass bu hususta tikametten gelen Temizlik İşlerine ye doğru olmak üzere, kurulan her vadeyi kaldırrnakla tehlikesiz b i r meti. memlekete en büyük hizme! leştiğini, bunun iki memleket ara suretiyle, ti. sözünü dinliveceği yabancı müüzerinde çalışacaklar şöyle demektedir: «l.şte o zaman ait ve Mümin Yavasın kullandığı şeyin birbir yıkılması 1 şekilde) Moskova'dan Sovyetlerin smda derhal istisarelerin yapılma.elismeye basladı. tehassısları çctirtip i.şleri düzeıılet iki memleketin de SOJJU Batı ssorüşünü kabul ettiklerine mekle yapacaktır. 40337 s*?ıl*t çöp kamyonu ile Sıl;vGpriişüleçek mevzuların ı sını gerektirdiîini ileri sürmüş ve Londra, 19 (A.P.) Moskova rikapıda çarpışmı.ştir. Her iki tadair b i r haber geldi. Bu haber, radyosunun bildirdiğine göre, Soven önemlisini emperyaBirleşmiş Milletlerin Katanga'yı hüyük Amerikan ajan.ları dahil, yet âlimleri, güneş enerjisi ile iş Dr. Glass, en kötü ihtimal ile şıt ağır hasara uğramış ve jeepte listlerin tarafsız memleDe Gaulle aleyhinde Haaa! Bu Türk vatanda$lığını liyecek roketler üzerinde çalışma nükleer harbe mâni olunamadığı bulunan şoför Şükrü ile Nazmi, kendi eliyle ilhak etmek isteyişi Moskovadaki bütün Batılı yabancı takdirde Birleşik Amerika'daki ço Bekir, Yılmaz ve Zülfikar Gükün nin başlıca sebebi bu işi merkezi muhabirler tarafından mensup ol şunun bunun üstünden almak, ver ketlere yapmakta olduğu lara başhyacaklardır. cukların Güney Amerika memle adlı erler. çöp kamyonunun şofönutuk söyleyen Şehir dukları müessesetere gönderilmiş mek diye bir tasarruf var ki brn ..baskılar» teşkil cdecek Bu çalışmaların başında bulu ketlerine sevki için tertibat alın rü Mümin Yavaş. çöpçü Kemal ıükümete bırakmamak ve bu şekilde yeni bir iç savaşa mâni ol ve dünyaya yayılmıştı. Fakat n e buna içerliyorum. Bir takım anan Dr. Stanyukovitch «patlama» ması gerektiğini söylemiştir. Bu Kahire, 19 (AP) Kahire'de Meclis üyesi tevkif edıldı cihazı olmadan roketlerin hareket takdirde bu çocuklar nükleer in Pekdemir muhtelif yerlerinden ya mak arzusu idi. Nitekim yukarıda gariptir ki Amerikan ve tngiliz damlar. bir takım adamları Türkralanmışlardır. anlatılan fiyaskodan sonra korku hariciyelerinin h e r ikisi de böyle lükten atıyorlar.. gerçi vatandaşdün uzun görüşmeler yapan Bir, mutazarrır olmıyacaklar Paris 19, (AP) Sâbık bir me edebileceği teorisi üzerindeki ça filâkten Yaralıların tedavileri yaptırılmış, lanlar başa geldi ve Adoula hüküleşik Arap Cumhuriyeti ve Yu bus ve hâlen Şehir Meclisi üyesi , Hşmalarına devam etmekte olduk fakat yine nükleer bombaların tebir şeyin varit olmadığını ısrarla lıktan iskat diye bir bukuki tabu arada yarası ağır olan Nazmı goslavya Cumhurbaşkanları Ab kabul etmez sarruf var. Onun Türkiyede tatbik siri ile dağılacak olan radyoaktivi hastahaneye yatırılmıştır. Olayın meti Mobuto kumandasındaki kuv v e haberin inkâr olan J e a n Dides perşembe günkü lanm ve bunların tahakkuk ümitvetlerini Kasai üzerinden Katan ehemmiyetini dülnâsır ve Tito şimdi bu görüşküçümsemek sure edilen şekli acayip. Şahsi tesirlerlerinin büyük bulunduğunu bil te tehlikesıyle karşı karşıya kalmış | soruşturmasına ilgililer tarafından gaya saldırttı. Birleşmiş Milletler tiyle iddia ettiler. Meselâ Batı Al le veya millî vâhimelerle tâbiiyetmeleri daha geniş bir safhada ele bir toplantıda Başkan De Gaulle dirmektedir. p olacaklardır. I el konulmustur. kuyvetlerinin başaramadığı bir işi manyanr.ı Moskova; Büyük Elçisi ten çıkanlmış, sonra yüz binler almak için bu gece Kahire'ye v a . ve General'in Cezayir sıyaseti hak Kongo ordusunun başarmasına im Kroll'ün yetkileri dışında h a r e k e t dönerek tekrar tâbiiyete alınraış racak olan Hindistan Başbakanı kında kullandığı tahkirâmiz ifade İkân yoktu. Mobuto mağlüp oldu. ettiği iddia edilerek geri çağırıl vatandaşlarımız vardır. Bu bikâNehru'yıı beklemektedirler. den dolayı tevkif edilnıiştir. Paris Ve Kongo'da aylardanberi görül ması ile bir kat daha karıştı. Çün yeyi 27 Mayıs öncesi hovardaları polisi Dides'in evine gelerek kendi Bü gece üç tarafsız lider aramiyen bir olay vuku buldu. Kon kü Kroll bu d u r u m değişikliği ile bilirler.. ne ise diyecek şu ki hasında görüşülecek mevzular a r a . sine tevkif kararını göstermişler ve ni bu tasarruf da öyle uzun ve deo ordusu isyan etti. Bir kere dasında en önemlilerden birinin Em kendisini nezarethaneye götürmüş. Sovyetlere atfedilen 4 rin bir tetkikc, yüksek bir hâkiha masum beyazlara işkence yapı! beraber lerdir. peryalistlerin son zamanlarda t a . b i r müzakere plânını min karanna dayanmaz.. pek ileri dı, beyaz kadmların ırzına geçildi. maddelik Perşembe günkü toplantıyı idarafsız memleketlere yapmakta olMükeilef veya sorumlunun ödeme Bunlar. Katanga meselesi karşısm kendi teklif etmiş olmakla suçlan gittiniz mi? re eden sâbik Başbakan George Bi. duğu «baskılar»ın teşkil edeceği adı ve soyaciı Dajrece bilineıı adrcsi: emri No. Efendim, onnn karanlık i?leri da Birleşmiş Milletlerin ve mer dırılıyordu. Mesele ihtiyar Adenadault ve orada bulunan Senatör anlaşılmaktadır. kezi hükümetin otoritelerinin sar uer'in «Kroll hiç bir veçhil^ yet varmış.. Bernard Lafay ve milletvekili Jean Rukiye Hayriye Aydın Beyoglu Süslüsaksı Sok. No. 38 119/23 Tito Nâsır arasmdaki Lepen de soruşturma Casus falan mı? sılmasının tabiî neticesi idi. Fakat kileri dışında konuşmamıştır» deiçin polis Mediha Anol Mesihpaşa No. 17 Eminönü 119/23 görüşmelerde bu mevzular ele alın müdüriyetine dâvet edilmişlerdir. Bir şey diyemezsiniz. Casns b n ! işler bununla kalmadı. Kivu eya mesiyle büsbütün karıştı ve WaHTOÜ Gokje 119/29 Kasımpaşa Yeniresme Akide Sok No. 23 mıştır: 1 Yugoslavya'da geçen bile letinin Kindu şehrine vazife ile shington'da Batı Almanya'nm Sov Oyuncak mı? Yahu! Bana 4.000 kişinin katıldığı bu toplantıFatih Dersnazırı Sk. No. 24 Ibrahim Birebül Yüksek 119/30 eylül ayında yapılmış olan Taraf da konuşan Jean Dides. De Gaulle' giden Birleşmiş Milletlere mensup yet Rusya ile kendi başma müza casus dediler de.. a|zımı açıp: Şişli. Sıracevizler Cad. No. 93 Osman Demir 119/31 ızlar Konferansından beri dün. ün Cezayir siyasetini şiddetle ten Ben casus de|illm! diyerae13 Italyan havacısı Kongo'lu asker kereye girişmiş olduğu şüphesini.ı Kumkapı Tcraziçeşme Sk. No. 33 Narih "/ rgasyan 119/32 ada cereyan eden bilumum mü kit etmiş ve «Yaşasm Fransa, Ya. ler tarafından yakalanarak vahşi uyandığını bildiren son bir ajans dim. Beyoğlu Feridiye Cad. No. 44/1 Hayganuş Arslanyan 119/36 olaylar, 2 Bu tarafsızları şasm Fransız Cezayir. Yaşasın Gece öldürüldü. Birleşmiş Milletler, haberi ile d e t a m a m e n çıkmaza Demek isterim ki bu Türklük Nuruosmaniye Şeref Sk. No. 32 rop1.,ı Adnan Kans! biri birinden ayırmak için sarf neral Salan» diye bağırmıştır. Ge. 119/43 Tchombe kuvvetleri ile devamlı girdi. Amerika ve Ingilterenin bü kisvesini her rastgelen beğenmediKadıköy Söğütlüçeşme Cad. No. 108 Sara Day edilmekte olan gayretlere karşı 119/49 savaş halinde olan Kuzey Katan yük bir suplesle hareket ettikleri, | i adamın sırtından çıkaramasın neral P.aoul Salan hâlen ölüme Beyoğlu Altınbakkal Cavır Sk. No. 45 Fazlı Köseoğlu 123/11 üştereken takip edilebilecek bir mahkum bulunan â?i Generallerin galı Bsluba âşiretleri için 50 bin buna mukabil A l m a n y a . ve Fran veya çıkarmak istiyemesin:.. Her Sişli Sıracevizler No. 25/4 Hüseyin Avni Sözen 123/15 va?etin tesbiti. sanın daha uzlaşmaz bir şekilde rastgeldiğine giydiremesih! Çünkişilik b i r kamp k u r m u ş t u . Bu basmda bulunmaktadır. Hacpr GpHpreç 123/17 Eminönü Aliçelebi Mh. Liileei Sk. No. 1 3 kampta isyan çıktı. Ve. haber t e davrandıkları Berlin meselesind» kü böyle yapınca neler oldnğuna Şerif Albaş 123/13 Üsküdar Şen Camii Arka Sk. No. 24 bambaska b i r başıbozuk göçmen ve iskân islerieyyüt ederse en kötüsü, yavaş ya Batılı p a r t n e r l e r i Havriar Y.ldır 123/25 Teşvikiye Kavıthane Sk. No. 86 vaş Adoula hükümetindeki Baş ışık altında gösteren b u karışık miz bize göstermiştir. Halil Şener Kumkapı Kadırea L'man Cad. No. 12 123/33 kan Muavinliği vazifesini benim' haberlerin hâlen Amerikaya gelŞimdi de dışarıda iş bulmns oPtolvoı»1; D"leman5er Tozkoparan Refiksavdam Cad. Gelibolu Apt. No. 35/6 123/42 semiş olan ve bu suretle Kongo iş miş olan Adenauer'ın yapacağı te ianlar, memlekete dönmezlerse tâBeyoğlu Mis Sk. 23/1 veya Kurtulıış Tr'burnsası Sk. No. 39 Tndnri Çanas lerini karıştırabilecek Rus parma maslar sonunda aydmlanması bek biiyetten iskat edilmek için bir kaveya 19 123/46 ğının kalkmasına sebep olan Cizen lenebilir. nun tsklifi yapıldığmı işittim. Bir Kasımpaşa Bahariyp Cad. No. 108 123/17 Melımet Civan ga b i r kere daha bağımsızlığım de o eidenleri dinleyin bakalım. Aleko Ayaroğln Balat Könrühaşı Cad. No. 201 123/3 ilân ederek (bu sefer yeni merkeNe gibi kıskançlıklar, hırslar. en 1 RenkJi ve renksiz kartpostalların bastırılması işi 2490 121/4 Beşiktaş Valdeçesmesi Çavdarcı Sk. No. 4 Muzaffer Uçaıikartal zi h ü k ü m e t e sadık kalan Oriental hakiki alâkasızlıklarla karşılaştık121/15 Has.in Knrışma" vokili Hüseyin Beyoğlu Mis Sk. N'n. lfi a l t kat sayılı kanunun hükümleri dEhilinde kapah zarf usulü ile 20 eyaletinde değil, Kivu eyaletinde) larını öğrenir, ntanırsınız. Şu son 121/17 Beşiktaş Şehitasım Cad. No. 106 fcasım 1961 tarihinden itibaren 20 gün ınüddefle eksillmeye koSuna ve Tuna Akın isyan etti. sünlerde kendi kendine yetişmif, 121/24 Fatih Incebey Tiryaki Hasanpaşa Cad. 32 nulmuştur. Marika Cavuşoğlu parlak tahsil yapmış, parlak imtıKongo meselesi şimdi tekmil diHalic Feaer Abdülezelpaşa Cad. Kâmil ElliaHıoglunun 2 İşüı keşif bedeli 52500 lira olup geçici tcminatı 4000 hanlarla burslar kazanmış, AmeriMımpf Kotaş kiş yerleri kopmuş vaziyette tek 121/32 çivi fabrikasında kada çalışmış bir fen kadını is bıılliradır. rar Birleşmiş Milletler Güvenlik 121/42 Beyoglu Mis Sk. No. 13 \rife Oktay mak için haşvurmadıJı kapı kal3 İhalesi 9/12/1961 cumartesi eünü saat 10.00 da İstanbul Konseyine gelmiştir. Kongo konu 121/43 Carşıkapı Nııruosmaniyp Cad. No 57 Mphmct Ş?rlak madığmı çörünce okuducu Amesunda bütün barometrelerin fırtı Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğündc toplanacak komisyon larafınGalata Bankalar Han Okçumusa Oad. Emekypmez Tuhsal Yasef Leon • rikan üniversitesine dönmüş VP Ona gösterdikleri m u h a k k a k t ı r . Yal dan yapılacaktır. Sk. Nn 15/1 127" rada loinıaniyle, çcrinecck aylıSı nız b i r yerde neşe hüküm sürse 4 Bu işe ait sartlasma vc sözlesme projesi İstanbul Ar127/2 Pancalh Harbive Meyva Sk. No. 8/2 T7pi1trnptfin Ys"l'kçı ile bir iş hıılmustur. Bpn Avnınî»gerek: Union Miniere eshamımn keoloji Müzeleri Müdürlüçündcn ve Ankara E?ki E=er!er ve 127/31 Neslişah M?h. Sçfabce.şme Cad. No. 70 Nuri Cnba da ziraat tahsil ctrnis bir arkartaen aşağı b i r kaç sterlin' fırlad'.S Müzclcr Genel Müdürlüğünde görülebilir. 127/35 Tophane Fındıkh yokuşu Süheylbey Cami Sk. No. 16 Kemal Tüzün sımın memlekete dönünce FransizLondra borsasında!.. (Bak: Cumlu 127 '43 1 5 Taliplerin teklif mektuplarını, bizzat basnıış oldukları Kemalpasn Mah. Splimpnsa Sk. No 2 2 Yeclâ Arslan ca hocalifı teklifivle karşılaştıS " ri^et 21 ağustos, 18 eylül ve 9 ekim 127 '4fl F.minörtii Tascılar Cad. No. 29 onıekler malî yçterlik bei^esi ve Ticarct Odasına kayıtlı oltj.j.ç.^n TÇâT'm ^ilivrili nı vc hıımı kabul cdprck baş'af'ıSı 1961). Fatih Ncvşehirli îbrahimpaşa Cad. No. 37 ı:n;5 fîtıklarmı gösterir belgclerle yatırac?kları leminat mefctuplarını Nrvirp Npr!â Öz devlet mcnıurluiunda yaptıcı 7İBerlin ve bir diplomasi Sütlücp Krrsacac Mfzbahnsınılı toptancı kasap 123 .'14 bir saat evvelinden îhale Komisyonuna makbuz karşılıçında Hasan Türol raat ihtisasını kayhederek hu^usî mnamması vermeleri lâzımdır. Postada vııku bulacak gecikmeîerin ve Fuat, Muhittin. Rasıp. Zihni, kalpnı mödür!ü*ünden emekliye Berlin meselesi bıraktığımır anKadıköy Miilıürdar Cihan^craskcri Sk. 52/1 Empl. Kevlansoy ayrıldıçmı bilirim. trlgrafla yapılacak müracaatlerin kabul edilmiyeceği ilân olurlanberi (Bak: Cumhuriyet 2 ekim 130/5 Nişantaşı Güzelbahce Sk. No. 23 Melâhat Batanay Türkiyede hcr baş adam. kenUinııur. (Basm 10580 A. 17104/7442) 130'10 1961) iki plân etrafında gelişmekKadıköy Caferaca Mr.b. Hacıhüpsam Sk. No. 15 Belma Aksul den hcmen sonra gclenin kendin130/17 te idi. 1 İki Berlini ayıran duKadıköv Kuşd'li Cad. Üncör Apt. No. 109 Fmin Kanık dcn üstiin doâil. kendi kadar da 130/22 var etrafında ve, 2 Asıl Berlin Türkeli Cad. Hak»r Apt. No. 4 kat 3 Nevzat Güven dcgil. Ucıifline vakın malümata *ameselesi, yani Batı Berlinin bağım 130/23 Cakmakçılar yokusu Büyük Ypnu Han No. 32 lıip olmasını istcmc/. Gelfn ECCPI thsan Zırh sızlığı ve Batı dünyası ile serbest 130/30 Beyoglu Tepebaşı Mpşrutiyet Cad 147/3 kabinclcri şöyle bir hizaya dizirizDr. Vasfi Yener teması ve münascbeti meselesi etl?,0/:'3 Kefeli han No. 11 Bastan sonra hirdpnhire kıvmet Hayim Kusn rafında. Birinci konuda geçen ay 130/31 Osmanhev Safak Sk. Ülkü Arıt. Nn. 5 R Kâniyp Bayhan hakımınflan hoylarının nasıl kı*»130/4'. çok tehlikeli bir d u r u m hasıl olBalat Atlamatası Canbnriak Sk. No. 22 Mrhmpt Kızı'ay hverdiçini, s.fıra do^ru indieini 130/4T muş, fakat doğması ile beraber Nnfiz Okan Üsküdar Hâkimivptimillive Cn.i. Atpazarı Sk. Nn. 21 BİR AÇIKLAMA görürsünüz. yok olması da bir olmuştu. t130/4K Yurdumuzun <,ok : RizHp sivasi. ıtlari bcr topln • * <Üsküdsr Bulaurlu Avgırlıoğhı Sk. No. 25 BEkanlığımız ihtiyacı için 15 ton 4 m.'nı. lik GaKani/.li minp N»il Özsoy Mesele, Amerikalıların, Mütte yerlerinde muh135'1 şekUül bir sinenıa saloııımıı floldtıFpner Cad. No. 2fil Haliç \lfons Startralil telgraf teli satm alınacaktır. kimselpı 13.V" fiklerin Batı Berlinden Doğu Ber telif ; raıı scyircilcrc hcn/er. Arkada nÜsküdar Kadıköv Halk Tramvayl = rınria 213' Nn lı vatman Öînpr Pckmczri Telgraf telinin Avrupa rrtenşeli olanının beher kilosu 2!)5 line yegâne geçit yerleri olan «Fri tarafından gerek 135'ri turaıı kısa boylıı isr. pırdpyi eör Kadıköy Söğütlüçeşme Cad. Nn. 124 H.nnifp Ünal hekimlik geroU kuruştan tamamı (43.250.) lira. geciri teminatı (3.24375) liedrichstrasse» de yaptıkları bazı 135/7 mcsine mâni olur diye. öııündeKadıköy C«fcra5a Mah Park Yokuşu Sk. R 9 şahsiyet bakıradır. Ycrli olanının beher kilosu 256 kuruş olup tamamı «Denemeler» den doğmuştu. B u r a mından 135/''! kiniıı hnynunu vurmak. hic doeil^P BüyükaHa Balıkçıl Cad No. 31 kardc Hüseyin Kadoğlu (33400) lira. aecici teminatı (2.880. ) üradır. da, diğer bütün geçit yerlerinde çim Dr. TURl.".5/P daha alçalmasını istemek hpvpsitıŞehzadebaşı Fevzipasa Cad. köşe arsacia safıcı Mchmrt Tckcioğlu, olduğu gibi. Doğu Almanya polisi HAN TAN"İa ka. Eksiltme 8/12/1961 cuma günü saat 15 de Bakanlık Malzededir. K^cr öııdekı seyirciyi bu 135/1' Pangaltı Türkbeyi Sk No. «9 Nuvart Kutrer nöbet beklemektedir. Ancak, halâ rıştırıldıgımı an me Müdürlüğünde Toplanacak Malzemc Eksütme Komisyonunadam seçcrsp tabiî uzun boylustı13.r>'V Pangaltı Eşrefcfendı Sk. :Î3/2 Kpgam Babikyan Oras meriyette olan işgal statüsüne gö lamış bulunuyr). v !35'2: ca ve kapah zarf usuliyle yapılacaktır. i nn istemcz. Hasköy Hasköy Cad. %J l:S 'i7im özkan rum. Görünüs re. Batılıların lanımadıkları b i r Türkiyc höyle. cörüşün"? mâni Bu ise ait şartnamc Bakenlık Malzeme Müdürlüğü ile isResım VP Harciir Vcrgi Uairesi mükelleflerinden ilâm harcı ve cer.nndan bon.ıu olup yukn devlete ait olan b u polisin Doğu bakımından ayn olacak vShimesiyle ^inpmadaki VPtanbul Baymdırlık Müdürlüğünde bedclsiz olarak temin ediletıcı vasıf benim • ;> Haları vc o>?o ! ;;' yü/ılı sahı:ar h^kkınria il.VÎ s?yıh Amme A'.T?kları Kanunu n ' i b n o r ^ \ > tarafma geçmek istiyen müttefik saçlarımın daha ak. gözlerinıin plâ. riııdcn atılmış binirrce kıymctle bilir. re düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunanmmaları dnlayısiyle tebliğ edilemedigin pcrsonelinin kâğıtlarım kontrol onun gözlerinin ise mavi rcnkli ol doludur. den 213 sayılı kanunun 103106" maddeleri hükmüno gÖTO ilgililerin ilân tarihinden haşlıyariK bi. İsteklilerin Hclirli gündc eksiltme saatinden bir saat önceetmeğe hakkı yoktur. Bu hak Do masıdır. Resmimle birlikte tavzihan Istanbul İ'ııivp.rsılr^indcn 1 7 4 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekâle müracaat etme'.eri veyahut taahhütlü mektup vo sine kadsr tcküf mcktııplatıni Komisyon Baçkanlığına vermiş I ğu kpsimi işgal kuvveti olan Sov ilân ederim. i lerle Rtılmıs bir hoca Almanyada ya telsrafla açık adreslerini bildirmeleri halindp kendilerine süre ile kayıtlı teblig yapılacaşı bir olmalan lâzımdır. Dr. CENAV TAN ! yetlerc aittir. Oysa, Doğu Almanayın hitamında müracaatte bulunmıyan ve adresini bildirmiyenjer hakkında da işbu ilânın ieşvı Ruh ve Smir hastalıklan miltc profesör olmuş. verine Almanyayanın tedrici bir tanınmasına g i Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. tarihinden itibaren bir ay sonunda tpbliğ yapılmış sayılacaîı ilsn olunur. (Basın 10688/7441' hasfisı Zlral Donatım Kurumu dan bir profesör çetirilmiştir. Siz riilmesini istiyen Sovyetler, b u (Basm 10519 A. 17070/7440) I ne diyorsunuz? üstOnde BtGA hakkı fiilen Doğu Almanya polisiIIIIHIIHılT'*******>"*' ***'" "* ***'*******' * * * * " " ' * * Cumhuriyet 7446 B. FELES Adalef Baltıkta patlıyan buhran yeni bir safhada Partili Durüm şimdilik Fin RysmünasebetferlnMlgîlen Bakanlaı HÜBERLERI I ıııııııııııınnıııııııııııııııı |Pünya Politikasmda Bir Haf ta Hddı'se/er flrestndd Kongo: Sîl baştan! Yazan: Ibrahim Oamlı Hâhrda kalsın diye! fjirdmnden Batı müdahalevi düşünmüyor •', •• ••'?• nükieer harbte Amerika nüfusunun yüzde 80'i Rusyanın ise yüzde 751 mahvolacakmış . . . w»ı*« MH u ı ı ı ı ı , IL^DUL U11UUİ1I WU Kahirede üç laralsız başk anın toplantısı İstanbul Defterdarîığından: MILLI ILAN SayındıHsk Bakanf^mdan: l > > < a l l l l l l | T t 1 T T T T l r t J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle