12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
A1.T1 CUMHURIYET t Ekhn 1961 Catı ve Osman sakat takım kaptaıtı Lef ter Bukreş 6 (Hususı) Du n buraa varan A mılli futbol takımımız bu sabah maçın japılacagı «23 \gustos» stadında bır antrenman vapmıştır Bu antrenmanı ıdarecıler de takıp ederke n trıbunlerde de 500 e vaKin bır seyırcı kıtlesı toplanmıştır \ntrenor Puppo Sandro antren manı kısa kesmış ve 10 dakıkalık öır kulturfızıkten sonra 10 dakıka kadar da topla çalışılmıştır Kalecıler Turgay ve Necmı ıse karsıhklı olarak bırbırlerını çalış tırmışlardır Kısa suren antrenmandafn sonra futbolcularımız ıdarecılerle bırlıkte toplu olarak şehrı gezmışler dır Futbolcular yarın sabah \me avnı stadda antrenman yapacaktır Can ve Osman sakat Takımda du n bıraz ıjıleştığını bıldırdığımız Can m sakatlığı devam etmektedır Bu arada Osman da antrenman sırasında kendısını Türk, Fransız ve Yunan üçlü atletizm müsabakalarııta Valilik izin vermiyor Kamptan 5 güreşçi daha elendi Ankarada yapılan maçta Romanya'ya karsı çıkan takımunız Bükreşte parolamız HUCUM olmalıdır Abdulkadır YÖCELMAN Paaar günü A milli takunımız Bukregte Bomanya'ya karşı oynarken B mılli takunımız aynı gun ayni rakıbin B kadrosu ile karşılaşacak , Dolmabahçede yapılacak B maçmın neticesi hic bir kıymet ifade etmıvecektır Ancak Bukres/te milli takımımızın alacağı sonuç oldukça enteresandır. 1 Dnnja kupası ıçın onumuzdekı srunlerdc ıki mılî maç yapacak olan ımllı takımımınn son form durumu nedır"" 2 Lıgte kotu dereceler alan uç bu\uklerin futbolcularından kurulu bir takım mı. \oksa gençlere hak tanınacak bır kadro mu tesbit edılecektıı'» Bukreg'ten celen haberlere Rore takım tertıbi duşunulurken gençleştırme gavesı guden ıriarerıler valnız Ogun'u santrfora, Necmıyı de kaleye koymaktan haşka jenı bır sey vapmamışlardır Dunya kupası arifesinde yapacağınuz bu maç bizim için bir deneme huvı>eti ta«rvacagından mılli takımunız tesbit edılırken bunun eoz onunde bulundurulması ıcabederdı Halbuki tesbit edılen takım sabada almak ıvtedığımız netıcenın gayesmi açıkça ortaya koymaktadır Zira defansıf bır oyun tatbikınde haf ovuncusu olan Kacı'mn fortette ovnatılması en doğrn karar olabılecekti Nacı'nın Bukreş'te sağıc me\künde ovnatılması bıze doğrudan doğruva maçın gajesmin «Fazla Goi Yememek > olduğunu gostermektedır Bu Nonec \e Rus\a mıllî maçlarından once avağımıza gelen bır fırsatı tepmek demektir Tertıp Komıtesı acaba hangı maçta Norvec \e Rus\a maçlarında ovnamamız gereken cOFA\SIF> sıstemı tatbık edecektir Zıra Vor\ec \e Ru«;\a maolarında aiarağımız bır bcraberlık dahı bın Şılı've gıtmekten alıkoyacaktır Kısaca Bukreş'teki maçta mademki hir hazırlık maçıdırtakımımız alarağı netıce ne nlursa olsun OFANSIF oynamalı ve parolası da HUCUM olmalıdır. , Yelken şampiyonası başladı Turkne Yelken Şampiyonası dun Kalamışta =aat 10 da başlamıstır Sadece Snıpe ve Fınn sınıflarında Istanbul bolgesıne mensup jelkencılerin ıştırak ettığı \a rışlar ıkı seans uzerınden yapılmış ve çekışmelı geçmıştır Sabah ve oğleden sonra vapılan yarışlarda şu netıceler alınmıçtır Yerlı Snıpe 1 Yener • Tuğrul, 2 Avnı Mehmet, Serbest Snıpe 1 Ercan Mehmet, 2 Aydın Murat, 3 Aydın Tahsın, Fınn 1 Zekâı Tukel (F Bahçe), 2 Ferıt Volkan ( K Y K ) 3 Zıva Ergun (İYK ) öğleden sonra vspılan varışlar Yerlı Snıpe 1 Yener Tuğrul 2 Avni . Mehmet, Serbest Snıpe 1 Ercan Mehmet 2 Nur Bah 3 Aydın Tahsın, Fınn 1 Zekâı Tukel 2 Zıya Ergun, S Fent Volkan Snıpe \an5lar1na tstanbuldan Ka lam 5 Yelken Kulübune mensup velkencıler katılmaktadır Şehrımızde japılması duşunulen ıçın buvuk bır kajıp olacaktır Ziıyı hıssetmedıgını so>lemıştır Bu uçlu atletizm musabakası su\a dus ra Fransız \e Yunanlılar kadroladurumda ılgılılerın takım \apmamek uzeredır 25 ekımde vapılaca rını hazırlarlarken tanınmış atletları guçleşmıştır Fakat kalede gı daha once planlaştırılan Turk lerı Istanbula getırmeyı kararlastır Necmının, beklerde de Ahmet ıle Fransız ve Yunan atletizm ekıplen mıslardı Basrının ojnamaları katıvet kesnın Dolmabahçe Stadında vapacak betmıştır Turgay oynamadıgına ları temsılı mahı\ettekı atletizm gore takım kaptanlıgını Lefter ya yarısmalarına 'Valılık ızın vermepacaktır Muhtemel kadro çu şemıstır Dun Vılavetten îstanbul kıldedır «Necmı Ahmet Bas. Bolge Mudurluğune gelen jazıda rı Şeref Osman Mustafa Hıl musabakaların hafta arasına gel mı, Nacı Ogun Can Lefter » mesı one surulerek ızın verılmedı Maçı radyo verecek ğı ıfade edılmektedır Bükreşte vapılacak olan A mılli maçının radjolarımız tarafmdan DOĞAN Ş\HI\ Dogan Şshın'm bırkaç gun evvel Manş'ı geç Bu duruma gore musabakaların naklen verılmesı hususunda çalış tığını bıldırmıştık Yukarıdakı resımde Dogan Şahın 1 Londra da kal futbol maçları dolavısıjle cumarEmırgan gureş kampında dun malar devam etmektedır tesı ve pazar gunune de alınamıva son seçmeler japılmıştır Sabah ve dıgı otelde daıre anahtarını alırken gorujorsunuz B. Mıllî takım cağı duşunulurse tek çıkar >ol va ogleden sonra olmak uzere ıkı sePazar gunu Rumen B mılli futnşları Ankarava almak olacaktır ans halınde vapılan seçmelerde 17 bol takımı ıle revanş karşılaşması Bu da Istanbullu atletızmseverler çıft tutuşmuş \e 5 gureşçı elenmış•vapacak °'an B mılli takımımız tır 3 5 saat suren gureşlerde bazı dun de çalışmasına devam etmışgureşçıler denenmıştır 57 kıloda tır Futbolcularımız tam kadro ıle Nurı Çakıcı Mehmet Kartal, 62 saat 10 30 da Fenerbahçe stadında kıloda tzzet Buvuk, 79 kıloda : Yusuf Demır Ömer Dıkmen kamp antrenman japmıştır Gunun dıtan çıkarılmıslardır ğer saatlerı sakathkların tedavı«ı Mılh maçlar sebebıvle bu hafta karşılaşmalarından bınnı teskıl ve masajla geçmı^tır Akşam ve mılh lığ maçları tehır edjlmı^tır etmektedır Bevoğlusporun forvetı Seçmeler meğınden sonra takım Kadıkojde Bu arada Dolmabahçe ve Şeref ıle Sarıverın defan^ı ara«ında ce • 57 62 67 ve 79 kılolarda gureşen bır tıyatrova gıtmıçtır Bugun de stadlarında bugun ıkışer mahalll revan edecek mucadelede kağıt usgureşçıler ıkı musabaka yapmışlar sabah 10 30 da toplu olarak vuru lıg maçı japılacaktır Bugun >apı tunde SarıSnahh Bejoğlusporludır vuş yapılacaktır Kadro bugun lacak maçlar şunlardır 57 kıloda N Çakıcı H Sevınç le lar daha ustun gozukmektedırler açıklanacaktır berabere kalmış B Uvsal, M KarTaksım . Sulevmanne Evup Adalet Dolmabahçe stadında vapılacak Rnmenler geldi Şeref stadında vapılacak ılk kar. • Izmır 6 (Telefonla) Al tal a galıp gelmıştır 62 kıloda 1. Buvuk Y Pehlıvan ıle berabere B mılh takımımızın rakıbı Ru gunun ılk maçı saat 13 30 da baş şıla«mış E> up ıle Adalet ara«,nda o X ta;, ıdare hejetı Istanbulda N Kamen B mılh takım kafılesı dun sa lıvacaktır Bu karşıla^mada zavıf lacaktır Bu karşılaşmanın mutlak « G Saray ıle vapılan maçta J kalmış S Ahmet Agrah 67 kıloda M. at 19 15 de uçakla Yeşılkove gel Sule\manıve karşısında kuvvetlı favorısı Evuptur Adaletın 1 puJ Varolun anlaşmah ovun çı • banlıvı venmıştır mış ve gumruk muavenesınden ve ıddıah Taksımın kazanma şan van dahı alma«ı surpnz olacaktır • kardıgı ıddıası ıle bu ojun J Cıvelek R Kesere galıp H Gezıcı A Gungor berabere kalmışlar, Galata Anadolu sonra otele gıtmışlerdır Rumenler sı fazladır • cu\u kadro dışı bırakmış ve * 79 kıloda Z Dogan, Ömer DıkBevoğlnspor • Sarıver Sert ojnıvan bu ıkı takım ara X 1000 lıra da para cezası vermuhtemelen bugun Dolmabahçemenı maglup etmıstır Pazartesı Bu maç mahallı lıgın en muhım Mnda Galatanın maçı almasını nor de ıdman v apacaklardır gunu R Keser ıle A Gungor bır mal karşılamak lazımdır Ak^ı ne • mıstır Dıs^r taraftan Karmusabaka japacaklar \e kamptan tıce surpnz saMİmamalıdır Şeref X şıvaka da Be\ koea açık fark bır gureşçı daha çıkarılacaktır. staömdakı bu maç 15 00 te başlı 4 la venıldıgı ıçın Yılmaz ErKamp kadrosu bovlece 26 guresçı• doğan Keraal ve Muammev acaktır ve ınmıştır Her sıklette 2 3 guX rı kadrodan çıkarmıştır Mahallî ligde puvan ••••••••••••#••••••••* resçı bulunmaktadır Bugiin D. Bahçe ve Şeref stadında 4 mahallî lig maçı yapılıyor Âliay Varol'u kadro dışı bıraktı Takımlar O G B M. A . T . P . B Spor 3 3 8 0 6 Sarıver a 3 4 0 6 Bevlerbevı 3 2 1 7 1 5 Taksım 3 2 18 3 4 Y Emnıvet 3 2 1 6 3 4 Eyup 3 2 . 1 5 6 4 D Pasa 3 1 1 1 23 3 Galata 3 1 2 4 5 2 Haskov 3 1 2 1 6 1 S u l e v m a n n e 3 1 2 2 10 1 Adalet 3 3 1 6 0 Anadolu 3 3 0 5 0 Dolmabahçe Stad nda vapılacak olan Turkıye Rusya mılli futbol maçını ıdare edecek olan beynelmı Galatasarav futbol takımı dün Fenkoy Bukreş sevahatı Içın çs lel futbol hakemleri bellı olmusK Samı Yen stadında Kâğıtspor kış musaadesını almıştır Kırmızı tur Bunlar Israel Federasyonuna fle yaptığı karşılaşmada 22 bebevazlı takım bu akşam otobusle mensup Aharon Werner, Otto Frırabere kalmıştır ed ve Abraham Duday'dır şehrımızden aynlacaktır G. SarayK. Sporile berabere kaldı: 22 Feriköy, bugiin Bükreş'e gidiyor Türldye Rusya maçının hakemleri belli oldu Paaar günku maça hazırlanan B mıllî takım bır grup idmanda Selçuk AVBATARI oyuncularından Ankara 6 (Cumhumet Teleks) 1dan tedbırlerle Genel Mudurluk Ceza Heyetine sevkedılenler sunlardır Ankara Guneşspordan Kemal Yedek Izmır Karşıvakadan Bulut Ataerı Istanbul Bevkozdan Abdul lah Mata\ Genel Mudurluk Ceıa Heyetine se\ kedılenler SENENIV GOSTERISI Londra'da Wembley stadına yapılan Istanbul Taksım den Varujan senenın at gosterısınde Grdon Rıchard bınncı olmuştur Resım, RıcArslanvan Is hard 1 son mânıav 1 aşarken gosterme£tedır mılli futbol hakemı Saıt \ arol Ceza Heyetine sevkedilen futbolcular 1 ııııııııııııııııııniitııııııınııııııııııııiMiıııııııiMiııiMiııınıııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııı Memur Aranıyor BugMnden itibaren Cumartesi Pazar saat 15 30 da Diğer gunler saat 18 de Kartal Maltepesındekı bır fabrıkada çalışmak uzera ıyı daktılo bıhr bay veya bayan memur aranmaktadır Ifteklılerın varsa telefon numaralannı belırtmek suretıyle posta kutusu 361 Galata adresıne mektupla muracaatlan rıca olunur ÎL9103 /»S75 BîBl^ ZZSGS 12 Ekim 1961 PERSEMBE saat 21,15 te AUGT7ST DETRBKSKn ŞAN SfNEMASINDA G Veıdı BOZGl\(l Turkçesı Bulent Danişmend Dekor Turgut Atalay Sahneye Koyan: H. Kemal Gurmen KADIKÖY TJVATROSU 9«0 4540 Bir borçtan dolayı mahcuı olup satılmasma karar vertlen 1200 lira kıvmetınde 20 adet et maklnasının açık artırmagı 12 10 961 perçembe taat 1213 aram Galata Çeşmemevdanı Arapcami çıkmazı No 4 de yapılacaktır O gün verilecek bedel muhammen kıymetiıün % 75 Inl buJmadıgı takdirde 16 10 961 pazartesi günü avnı mahal ve »aatte lkinci hşı yapılarak en çok pey aürene peşın para ile ihale edileceftl ilân olunur (Baıın 8115 S591) 1 LÂ N Istanbul 4 üncü tcra Memurluğundan: LA TRAYİÂTA 3 Perde Şef Sahnev e Kov an Demirhan Altnğ Elmar Voıgt Koro Şefı Dekor KostumMnhıttın Sadak Doğan Aksel Koreografi: Itozzan Abidınoğlu Temsıller her perşembe 21,15 dedır Bıletler Saat 12 den itibaren Şan Sınemasmda satılmaktadır (Basın 8153 5594) (Basın 8093'5590 1 Türk Alman Kültür Işleri Knrnln Muze Muduru ve Anıtları Koruma uzmanı Prof Dr Gunter Grundmann (Hamburg) «Yıkılmış anıtların kalkmdırılması» 9 Ekım 1961 Pazartesi, saat 20 de «Teutonıa» Alman Kulubunde (Galıpdede Cad 85, Tunel . Beyoğlu) konferans, projeksıyonludur \e turkçeye çevnlecektır İL 9062/5577 • • • • • • • • » • • •••• • • • • » ••> • • • • • • • •• • • » » » • • • • •• » » <>••••••••••••••••••••••••••»••••••••••••••••• • Tekmili Alman malı modern hdrika eşya " " " " • biblo • • • Pazarlık Suretiyle Eşya Satışı 7 v« 8 ekım 1961 cumartesi ve pazar gunlerı saat 10 dan 18 e kadar OSMANBEY Matbaacı Osmanbey Sok No 34 Şukranıye Apt daıre 8 (Osmanbeyden Rumeli caddesıne gırerken solda 1 mcı sokak) Bufe, masa vntnn ve 6 sandaljeden ıbaret yemek odası takımı rahat kanape ve koltuklarıyle salon takımı yatak odası takımı salon vıtrını GE buzdolabı Thomson santrıfujuyle çamaşır makınesı, rad\o, 86 parçadan mdteşekkıl Shefıeld bıçaklanyle komple gumuş çatal, bıçak takımı, ayrıca Tvxk ve Iran gumuşlerı berrak krıstalden vazo meyvalık sıgaralık ve tepsıler oyun masaM Beluç Tebrız ve Kayserı halı ve seccadeler Klasor yazı makınesı, çamaşır makınesı. tabak takımı, Lımoj çav takımı % bır astragan rranto e IL 9134 5592 MUZAYEDESİ 8 ekım 1961 pazar gunu saat 10 da Cıhangır Sormagır sokak 45 Tıfo lu Cennet Apt daıre 6 (CıLangır otobus son durağında ve Alman Hastahanesmın \anındakı sokaktan eıdılır) Alman teknıgmm harıkası olup ustlerı kauç kaolı son model salon takımı Tık agacından mod°ıno stılı emsalsız vemek odası takımı harıka bener koltuklar salon masaları, renk renk salon perdelerı Bar Amerıkan, antre takımı, harıka vatak odası takımı tekmı'ı Kauç ve Beautvrest Rozental 12 kısılık sofra ve su takımı Pırrks esva, renklı şaran bardakları Pnano caz plâkları kutiıp'ıane odası son model avıze aDİıklerı üe beraber Hoover elektrık supurgesı, cılâ makınesı dıkış makınesı, sofra tabakları elbıse dolapları, Grundık T K 830 ses alma cıhazı 9 a\ak Moffat buz dolabı ve herkese luzumlu eş\a Haftanm muzavede ı PORT\KAL Telefon 44 54 59 IL 9125 5579 ve • » • • »»••• • •• • •»» » » • • ISTANBUL BELEDİSÎ Sehir Tiyatrolan YENİ TIYATRO Saat 18 de ve Cumarteeı Paîar 13 30 da ÇÖPÇATAN Yazan Thornton Wilder Türkçesı Hale Kuntay Saat 21 de A T t N A L I TİMON Yazan W Shakespeare Türkçesı Orhan Burian Salı günlerl temsll yoktur Telefon 44 04 09 Hurda Satılacaktır tyi bir buzdolabına eahipsemz yiyecek ve içeeeklerioizi toptan alabilirsiniz... bozulmadan ve Uk tazdigiode uzun müddet muhaîaza edebflirsiniz. >•••••»•»•••••••••••••>,% : NKBA Yer Altı Kablosu Maden Tetkik ve Arama Ensiitüsii Genel Dkektörlüğünden. 1 Açağıda mufredatı yazılı Hurda Malzeme satışa çıkanlmıştır a) Muhtehf Oto Yedek Parçaları, b) Muhtehf eb'adda Oto Dış lastıklerı 2 Satış 12 ekım 1961 tarıhın de saat 10 da Enstıtunun Etımesgutta Ankara Istanbul asfaltının 17 kılometresınde kâın deposunda (Askeri Hava Meydanı karşısında) açık arhrma suretıyle japılacaktır 3 îhaleve ıştırak edecekler satış gununde n bır gun evvel 11101961 tarıhınde saat 16 v a kadar Enstıtu Genel Muhasebe Şubesme muracaatla 1000 (Bın lıra) lık temınat yatıracaklardır Tetnınat makbuzlarını satış hevetme ıbraz etmıyenler ıhaleve katılamazlar 4 Hurda malzeme her gun saat 1016 arasında depoda gorü» lebıhr 5 Enstıtu ıhaleyı yapıp yapmamakta serbesttır 6 îhale kesmleştıkten sonra malzeme>ı satm ala n şahıs satın aldlğı hurdavı azamı 3 gun ıçınde depodan çekecektır 7 Fazla tulgı ıçın h=r gun saat 1017 arasında Genel Muha» sebe Mudurluk Setmalma Servısıne muracaat edılebılır (Basın 7711/5588) 1 KV her maktada bulunur J Muracaat 48 28 08 49 45 20 • • Reklâmcılık 2372/5596 2 ^••••••••••••••••••••»••••»•••••»••••»•••»»•» ISTANBUL BÖLÜMÜ DAİMA Hİ2METE HAZIR TEKNİK SERVİS »• • • • R O N T G E N • • • • • *•••• ••••« MÜTEHASSISLARI, DİSPANSERLER ve HASTAHANELERİN NAZARl DİKKATİNE: 15 30 da S A T I L I K I V Yazan Ahmet Kutsi Tecer günlerl Cumartesi ve Pazar 150 m, A'lik RONTGEN CİHAZI Cazîp fıvatla derhal teslım Saat 21 de S A T I L I K EV Yazan Ahmet Kutsi Tecer Pazarte«i günleri temsıl yoktur Telefon 22 01 71 Saat 15 30 da ÜÇÜNCÜ SELÎM Yazan S Cımaoz C E Arseven Temsıl gtinlen Cumarte^i Pazar CÇÜNCÜ 8ELÎM Yazan S Cımcoz C E Arseven Cuma günleri temsil yoktur. Saat 21 de ARÇELİK BUZDOLftBI, rasgele bir Imalâthanede değil, ftvrupa anlamında »8 Avnıpa ölçulerıne göre kurulmuş çok modern bir fabrikada Imal edılmektedir ÜSKÜDAR BÖLÜMÜ ARÇELİK A. Ş. Sfltlüce, Karaağaç Cad , No 24, Tel 4<5 44 00 (5 hat) Telg ARÇELÎK • Istanbul TEDİYEDE KOLAYLlK DARFILM Ştı Galatasarsv Yenıçarşı DARFILM Han Istanbul Tel 49 32 00 44 12 57 Reklâmcılık 2376 5597 •»••••»»»•••»•»••••••••••••••••»•••»•»• Genel Satıcıtarı BEKO TİCARET A. Ş. BURLA BİRADERLER ve Şsı Hezaren Cad No 6163 Galata Ist Tel 44 47 20 Cad No 349 Beyoğlu Ist Tel 49 35 00 Faal 3138/5571
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle