20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKl CUMHUBÎYET 7 Ekim 1961 I • Günün Konul a n I Karışan Ortadoğu Yazcm: Kayhan Sağlamer 1111111111111111m ı ı ı 1 1 1 1 1 1 I T l T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | DÜŞÜNCELER 1 IMl|llllllll!lllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllll!IIIIIUIIIIIIIIItlUIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlİllll HEM Mustafa Kemal ve Madanoğlu eçen gun de söylemiştim; hlslerimiıe katiyen hâkim değıliz, onlan dizginlemesini bilmiyonu. Hi^lerimiz harekete geçti mi öyle bir gemi azıya alıyorlar ki firkerek ne vapacaklarını şaşıran mantık ile mubakeme yolian üstüne çıkamnorlar bile. Sevdiğimiz adamı hiç sebepsiz göklere çıkanyor, aevmediklerimizi yine oriada makal bir ıcbep yokken \erin dibine batırıyoraz. Banun son bir misaline dün elime geçen blr dergide rastladım. Yazısından anladığımıza göre mnhsrrir, Madanoğlu'nnn dostlarından biri Kendisini fazlaaiyle seviyor. Doğm; blrbirımizin gözünB oymıya «ğraştığımıı ba zamanda dostlnk çok ender rastlan»n kıymetli bir bağ Hele ba dosi Madanoğlu ribi 27 Mayıs ihtilâllnde buyük rol oynamış kıymetli bir asker olanca onu (azlasiyle gevmemek elbette mümkün değil. Yazar, makalesinde Generale olan aevgisinden ve onun meıiyetlerinden bahsetseydı hfç şuphesiı sesımlz çı Jcnııracaktı. Harır, a böyle yapmıvor. Hisleri bir defa harekete geçti ya, artık onlara bir sanije dahı hâkim olmaksızın sonuna kadar gidecektir. Evvela Madanoğlo'nan Millî Birlik Komitesinden \e Ankara Kumandanlığından istifa edip ( bir deniz mayosu ile vatandaşlar arasma karışmaaı) nı, Mustafa Kemal'in butün rntbelerinden ferağatle memleketi kurtarmak tlzere bir ferdi millet olarak Samsnnda karaya a>ak baamasına bemetiyor. Daha neler... Daha neler! Mastafa Kemal General elbisesını çıkardı, livil elbise gıydi \e Millî Mucadeleye atıldı. Madanoglu General elbisesini çıkardı, mayo fiydi ve serinletnek üzere denize atıldı. Arada nası) blr benzerllk, nasıl bir rabrta var, kavramak mfinıkan degil. Yazar bu kadar ilerı gittıkten sonra bir ara bn dün>ada mantık, muhakeme, ölçü dive bir takım mefhumlar da bulundugunu anlamış ve vaptığına pışman olmuş gibidir. Hemen. «ŞUphesiz Madanoğlu bir Mustafa Kemaldir, demek ıstemıyorum» cümlesiyle b pifmanlığını ortaya atıyor. m Bızım de vüreğimıze biraz su serpiliyor. Şöyle cıferlerımizı »ışıre şişıre bir (oh) çekmiye bazırlanırken birden tüylerimiz diken dfken, \eniden saşırıp kalıyoruz. Yazar pismanhk duvduğuna pişman olmuş, «imdi inat \e hattâ öfke içinde ilâve etmektedır «Ama bizler de lutfen cevap verin. Bu millet kıyamete kadar Mastafa Kemal'siz kalacak değil ya, olmamaaına ne sebep var?» Hoppata, aman mohterem mealektaaım bir defil, bin bir sebep var. Bunlar herkesin malumu olan şeyler, bvrsda sayıp dökerek nafile yer Urafına gitmiyelim. Yaıar merak ediyorsa bunları bizzat Savın General Madanoğla'ndan dahi aorup Sğre nebilir. Onun milletçe bilinen engin tevaruu ve doğra sözlâlü ğü ba izahatı vermeye kendisini faslasiyle tesvik edeceklerdır. Eğer yazar, yaptığı Slçfi tanımıyan mübalâğadan dolayı Generali fazla kızdırmamıssa tabiî Hepimiz insanız. Hepimizin sevgilerimız, kinlerlmiz var. Ama efkân umumiye Snflne çıkarken bunlan kalemlmizin oenn dan sıvırıp atmaya meeboraz. Mantık ve muhakeme ile çevrili bir yolda sflkunet «çinde, itidal içinde dügüne dfiffine yflrüve cefiz. Aksi takdirde Uzan boyla konaşmaya ne haeet. ba«ımızı çevirip arkamıza, yürUdufümüz yol üzerlndeki anntnlop kalmıslara bakalım. Cevat Fehmi BAŞKTJT Surnedekı durum henuz berrak re radyolarıyla Mısır ve Surıve lıga kavuşrnamış olmakla beraber basınları, daha şımdıden Ortadoner geçen saat, yenı Şam rejımı ğunun her şeyden fazla muhtaç bu n » ve kanşıklı^a devamlı gebe luaduğu httzuru büsbutün sarsaOrtadoğunun ıstıkbahnı hatâ nıs cak mahıyette, kıvasıja kapışmışPetım azaltarak okuyabılmesı f « lardır. Bfcyle bir başlangıcı, daha Ia mumkun k.lmaktadır. trajık hadıseler, sabotajlar ve suıEnteresan olan cıh«t, Stmyenı,. kastlar takıp edecektır Nâsırın. Ahmet Haşım'ın, amacı, bıze kendını anlatmak de bu karşılaştırmajı daha kolaj >ap Basra Korfezmden Fasm Atlantık Surıyelılerın hatalarını ergeç kaCanan ki giindüıleri gelmez ğıl, ıçimizde bır durum yaratmak mak olanağını bıze vermış olurlar sahıll«nne kadar uzanacak Buyuk bul edıp. kendısıne «lotıeceklen utır. Ama yenı şıırımızı, bu anlayış dı. Boylece aşk konusunda şıınmız Akşam çörünür havz üzerinde Arap Imparatorluğunun tanhm mıdını terkedebılmsiı t ~lay olmıdızelerım (mısra'larını) Orhan Ve açısından bakarak eskı ? şıırımızden nerden nere\e varmış anlardık. sayfalannda gomulu ıhtışaroının vacaktır Ne var kı, Scınvenın ba ayırmak doğru mudur Ne denlı Gerçı bu antolou, Yahya Kelı, ıhyası fıknnın ezeldenberı beşığı ğımsızlığına halel ge'ınnıyecek aykırı gorünse de, kımı zımajı s mal den bu >ana da olsa, şıırımızı Canan kı gundözleri gelmez bulunmasıdır. Bırleşık Arap Cum bır sekılde Mısırla h;r tedeıasyon da duygusunu oyunla yaratan şıır, boyle bır goruşle ınceleme olanaAkşamları hiç gelmez. hunyetınm kurulması teklıfı, ılk halıne geldıgtm iuyunca •« * Şehrımız Tıcaret Odasınca \apı dıye değıştırerek okurdu Gunduz bakarsınız, o duyguyu yaşıyan şıır ğını sağhyor Şunu belırte\ım kı, defa Sunyeden değıl Mısırdan mamak lâzundır lan hesaplara gore, 1948 yılı 100 ıtı gelmıyen canan'm, karanhk bastık den daha gerçek ızlenımi bırakır en Î enılere doğru gehndıkçe, aşk gelmıştır. Nâsır, baçta boyle bır Sunvenın ası ıdarecılen, cılâsı bar edılrnek sartıyletemmuz1961tan sonra gelebıleceğını duşun Baska bır deyişle, bır sevda şurı şnrlerınde gorulegelen, du>gu\u amehyenın mevsımsızlığını ılerı ka\boian prestıjıne ıjgmen Arap de Istanbul geçmme ındeksı 273,9 mekte, aşırı bir ıyımserlık var nın yaşanmış olup olmadığını an a\ıklvarak guclendırme an kılma surmuş. Sunyemn memleket da Mılhvetcıhğım keniı.ıe bavrak ya gostermekte ıdı. mtelığı gıtgıde azalmakta, bunun Gerçekte Haşım de gunduz gele lamak bızım elımızde değıldır. hılınde sur'atie yayılan komunız pan Ortadoğu lıderlığı pesındekı 1952 de 111 4 olan ındeks 1956 da mıyen canan'ın akşam ustu havz Hâlâ severim sızi yerını sadece \apida değıl duvgumln pençesıne duşeceğı ıkazları dıktator Nasırdan gelecek taarnız 168,5 a çıkmıştı Sisinle geçiyor gunlerim larda da bır dağılma almaktadır üzerinde gorunduğunu soylemekkarşısında Bırleşık Arap Cumhu lara mukavemet edebılecek sagtndekste gıda maddelen 278,4, le, bu duşunceyı anlatmış oluyor dıyen llhan Demiraslan mı daha Ancak bundan, yenı ozanlarımırıyetı ılânı aceleye getırılerek CH latn bır bunye kurabılecek mıdır' gı>ım ve ev eşvası 260,6 rakamıyle Ancak şımdıkı «cananlar» ın artık içten, yoksa, zın butun butun guçsuz oldukları I12 temeller uzerıne kondunılmuş Suale eevap verebılmek fevkalâ temsıl olunmaktadır havz üzerinde gorunmedıklerını Sen blhaber hayalin ile fuseler kanısına varmak da yanlış. Neden tu. Mısırdan patırtı ıle ayrılanın de zordur. Ayrılık Sunye ıçın yuz Hazıran 1961 e nazaran temmuz bılmıyoruz Canan, Ahmet Hasımde biz dersenız, çağdaş anlayış, şıırın, gene aynı Sunye olması, kadenn de 106 remınatlı bır saadet sayt da 3 puvanlık bır duşuş vardır Ta subh elunea her gece avşü aşk, kad.n, şu bu gibı bolumlere le Yahya Kemal'le, yalnız havz bır cılvesıdır. lamaz. Bırleşme macerasında madem e^leris ayrılmasına karfidır Baska bır de iızerinden değıl, şıırımızden de buArap ırkı ve kultunınun, mues raz kahnan sututu hayal, ajnl Şarap şisesiyle karısını dıyen Nedım mi' Dahası var, dil yışle, gunumuzun şiin, ıçerığı batun butun sılınıp gıdıvor sır bır polıtık bırleştıncı rolu oy» madan sonra da tekrar tadılabılır. yaraladı Yenı çıkan «Şımmızde Aşk ve aynmını bir yana bırakacak olur kımından daha karmaşıktır. Sade nıyamadığı tekrar bellı olmuştur. Eskı Bırleşık Arap CumhunyetıDun gece Karagumruk'te bır ja Kadm» adlı şıır antolojısıni okur sak, Ümıt Yaşar Oğuzcan'm «o\ bızım şıırımızı duşunerek değıl, Dıl, dın, hukuk ve an'aneler muş nın alâyışle kurulduğu 1958 şuba ralama olavı olmustur Evınde şa ken ılk dysunduiüm. bu antoloji ledığı ıle Fuzuh'nın sojledıgı ne çağdaş şiır anlajışını gozonune aterek olduğu halde, ekonomik kud tına takaddum eden gunlerdekı rap ıçen ve aşırı derecede sarhos nın neden Yahya Kemal'le, Ahmet denlı benznor: larak soyluyorum bunu Bu anlaretlen değışık Arap memleketle nufuz entnkaları. faalıyetlerın* olan 50 yaşındakı Samı Gorucu, ka Hasım'le başladığı oldu Çünku Bir daha dfinvava geUem yış, bızım şurımızı etkılemesin orınde siyasî ruzgârlar daıma değı musaade edebılecek 20 kusur sıva rısı Sebıle ıle munakasa etmıstır. şıırımızde aşk konusunun çok eskı Tine seni severdina lur mu' Nıtekım gunumuzun en goren şık ıstıkametlerde esmektedır. A sı partı arasındakı kavgalar, nıha Sozlennın dınlenmedığını Beni üzesin dı^e. guçlu ozanlar na bakın, onlarda ve çok baçırılı bır geçmışi vardır. lanndakı duşmanlık ve rekabet y«t en muhımmı Komunızmın nı Samı, ehndekı şarap şışesım kan O antolojı>ı çıkaranlar neden esaşk konusu, başka konularla kaza«nan zaman hafiflerse de, dmıma fakı ve sıztnası başlıy&cak olursa, sının başına vurmus ve yaralamış kılere ver vermemışler, anlıyamaSen de bır daha dttnyaya gelsen ri"imış durumdadır: bugun şiır, her meveuttur. Irakın Kasımı gibı ba «ynlık sadece Sunye ıçın defıl, tır. Sanık, olaydan sonra evını terk dım. Eskı şıırımizın dıhni eskı bul Yine benı se\mezdm ele alışta butun yaşamı kapsamak etmış ve kaçmıstır 21 hderler, Nâsır hegamonyasına butun bolgenin muvazenesi içın za Kahrımdan olejim dıje. ıstnor Bu bakımdan gerçekten dukları ıçınse, «canan» sozcuğusıddetle karşı koymuşlardır. Tu rarlı olacaktır. Limanımırdan yapılan Fuzult de ovle, onun da uzuntu yenı olan ozanlarımızın, boyle bır nun bırakıldığı yerı başlangıç alma rnıs, Bızerte hâdısesındekı banşihracat 11 koltuklu Suriye Geçıcı kablları gereklrdı öyle yapılınca da, den başka bır bekledığı yok sevgi antolojıyı, ıstenen olçude zengınmadan sonra bıle Kahıre ile aym nesının başına getınlen 47 yasm • Son hafta ıçınde hmanımızdan Yahya Kemal ıle Ahmet Haşım lısınden: leştırememelerıne şaşmamak geretoodan ses vennemektedir. Ürdu dakı Başbakan Mamun Kuzbarı, yapılan ihracat yekunu 7 mılyon dışarda kalırlardı Hâsıiıra yok seri kuyunda belâ kır. Şıırımızde aşk ve kadın» adlı nun venı Şaı% rejımın» önculuğu ıhtılilcı bır karaktere sahıp oltnı 820 bın lırayı bulmuştur. dan gayn antolojıde, bır takım şıırlerın aşk Yok o ıki ozanımızı sevnredi. gonullu olarak kabul ederek bır yan mutedıl, ıyı nıyeth ve zekı bır Bu ıhracatta arpa 1 984 mılyonla Garazım yok rehi aşkında fena şıırı olup olmadıklannda okuru solukta resmen tanıyıverm«sı, Nâ adamdır. Mamun ve kendısı gıbi basta gelmektedır Bunu 1,406 mıl» ğımden değıl bu sozum Turk şııdan gayrı kuşumle duşundurmelerı bundan. sır Huseyın husumetımn devamı hepsı hukukçu veya yuksek mu yonla yapak, 1314 mılyonla tıftık rınde onlar'iz bır aşk şıiri antoloDemek, bır şıırın ıçtenlığı, ya Kımı ozanlanmızın da, salt bır ıki jısı derlemek elbette doğru olmaz. mn delıhdır. Kıral Suud, N&sır'a hendıs olan 11 Bakanı, Batı taraf takıp etmektedır şanmış bır duyguyu ışlemesmden aşk şıırı ıle kıtaba gırdıklerı ıçın, bır turlu ısmamamtştır. Araplar tarı olarak tanınmaktadır Fakat •Adana» yolcu gemisi Ak Ama, Dönsek mi ba aşkın şafafından çok, gerçek ızlenımıni ujandırma kışılıklerı belırmıyor Oysa dıvan ar«sı munasebetlere saklı bır kıs askerî hukumet darbesının başı deniz seferine çıktı sına bağlı O ıse ancak şıırın ya şaırı ıçın boyle bır durum olmaz. Gitmk mi ekaalımi leyale. kaaçlık ve şupbe hikımdir. Orgenetal Abdulkerım Zahreddın, Marsıl\a seferını yapan «Adana» dızelennın bulunduğu bır kıtapta, pısı ıle sağlanabılıvor. Öyle olun İşte yeni şıırımızle eskı jnr> m l z aArap entelektüellen Turkiye G*cıcı kabınenın dunya sahnesın yolcu gemısı dun 187 \olcu ıle sozgehşı. ca, »iırde venıyı duygudan başka rasındakı bellı başlı ayrımlardan nm Mustafa Kemal'ınden mulhem de saf tutmıyacağını, tarafsız ka Fransaya hareket etmıştir Adana Gel gör Nazîm bâşımıza çeldi yerde aramamız gerekıvor «Şım bırı buradadır bence olarak kendılennı yukseltecek ve lacağını acıklamıştır Fakat Bır gemısı Marsılyadan sonra Istanbuakibet mızde aşk ve kadın» adlı antolojiAma, şıırı konulara gore kumebirlığı sağhyacak bir «Ataarap»ın leşık Arap Cumhurıyetı devnnde la ugramaksızın 50 gun devam ede Divaaegân.ı a«kB gülerdik za. yi ç.karanlar kıtaplanna dıvan leyıp antolojıler derlemek, yalnız hasretını duyagelmışlerdır. Tesa Rusyaya askeri eğıtıme gonderı cek olan «Havfa Marsılya» rmg man ile şıırimizden de ornekler alsalardı, gunumuz ıçın değıl, belkı her zadufler Nâsır'ı ra«ydana çıkarınca, len 25 ıla 40 Sunyelı kara ve hasefennı yapacaktır Adana, dun ay beyıne yer verılmernesı ne ıle abır çoklan buyuk kurtancınjrı n» va subavına bır an evvet gerı don rıca Fransa ve Ispanya'ya 109 ton çıklanır' Dıvan şaırlerının dıli, « • » » • • » • • • • » man yanlıştır, çunku şıır sanatını, . • » » • • • » • • • sevdirmekten çok, okuru eğlenhayct bulundaguna inanıp sevan melen hususunda da emır vermış salyangoz goturmuştur her yerde Haşım'ın dıhnden daha X Göz Hastalıkları Mütehassısı J dırmeğe yarar Daha kotusu, okurmışlerdır. Fakat koksuz Nâsır, ka tır. Dünkü trafik kazaları eskı değıldır falara değıl, sad«ce hjslere hıtap Ayrıca Nâsınn kapattığı siyasî te Dunku trafik kazalarmda bır ço Dıvan şurınde samımıyet, içten • Dr. Y.Robert Barishakt da, ozanin kafasının böyle konuetmıştir. lsra«?l tehdıdı ve mustem şekkullerın açılacağını, fakat Ko cuk, ıkı at olmuş 9 kışı de ağır ja lık yoktur derler, doğrudur bır • Amerıkaya tetkık seyahatıne ^ lara gore işledığı, çahştığı kanısını uyandırarak »ıır sanatını bayalekectlık aleB'htarlığı ternalannı munıst Partısımn kanun dışı ola ralanmıştır bakıma, vaşanan duvgu, Tanzı • çıkmıstır Sayın hastalannı • ğılaştırır. ışhyerek gertış Arap kitlelerını rak kalmakta devam edeceğını Mecıdıyeköy Tasocakları sokağın mat'tan sonra gırmiştır şunmıze • bır ay sonra tekrar kabul • O kıtap bır inceleme olsaydı, Kahıre etrafırsda toplamağa çahş soylemıştır. Genel seçımlerın yapı dan geçmekte olan şofor Bekır Dıvan şaırı, aşktan, sevdadan mı • edecektır « > boyle dusunmezdım miîtır. Bılhassa topraksız vc açl« lacağı 4 ay sonrasına kadar mem Kan ıdaresındekı 52179 plakalı tak açmış gerçek olup olmadığını a • İ L 9130/5576 • nn hrslenm yttlpazelemelrre em leketl ıdare edecek Geçıcı Huku sı 1,5 jaşındakı A\şe Akgun'e çarp ra«tırmıjacaksmız; dıvan şaırının mıştır. Başından ağır yaralanan salsız bır başarı gostermış, tehlıke metm Batı taraftarı olduğu yolunTEŞEKKÜR lı kayMSmalan tannk edebUmıs dakı bır beyanı tabıatıvle Surıye çocuk hastahaneye goturulurken • ••••••••••••••>•»••••••••••••«> •••••••»••»»»</ Sevgıli \e knmetli eçım tır Irak, Ürdun ve Lübmm, 1358«nperyahzmın hortladığı fer olmustur. 1959 yıllarında Nâsırın pençesın \atlanna \ol açacak ve fırsatı kol Bostancı koprusu altında bır kap Eınekli Büyük Elçi den zor kaçabilmışler, Kasımlar, lıvan Nasıra koz olacak şekılde tıkaçtı ıle bır kamyonun çarpısmaŞEVKİ BERKER'İ VZkfj Huseyınler ve Chamonniar ust halkı gocunduracaktır Dolayısıyle sı sonucunda, kaptıkaçtıda bulukaybetmem müna»ebeUyl« «<>nan yolculardan Neriman Selvı, uste suıkastlardan hayatlannı kıl Sunvenın rek çaheen tedfın merasimıne CENTO'va ıltıhakmı ıttırak, gerelcse y«zı ıle tazıyetpayı ıle kurtarabılınıslerâır. Hum beklemek te jersızdır. Maamafıh Behıç Sevınç, Mehmet Tunç, îlhan te bulnmak suretıylc ailemızln • ma sur'atle yayılmıs ve bastacı e Samdakı yenı rejimin bır zatnan Demır, Yaşar Beden, Fethı Bakır Te! 48 22 20 derln acısınl paylaşmak nezadılen Misır Arffplann seYgılısı olu lar havlı kok <îalan Komıfmrmin \e Emın Demırel ağır jaralanmışket ve alâkasını gösteren Sayın vermiştır. Fakat zamanla tsracl en aşağı Nasır kadar Suriyede bas lar dır Dı?1?lerl Bakanı SELlM SARöte yandan yeni Ankara yolun X O LOKANTASI: tehdıdı ve ımısteml«kecıiık aleyh kaldırmwana TBnkân v«rmıyeceğl PER \T th«ıi»!eri «rkanına. Satarlığı temaları bılhassa Sunyede sezılmektedır Surıve, burjuva sı dakı kazada da bır Amerıkalı ça• yın Tıcaret Bakanı ve Difişleri daha mukemmel menu, daha iyı servıs ve hakiki Bakanlıgı Vekill Mehmet Bayhararetım kaybetmı?, Araplar b,a n fına yaka sılktıren NSsınnkı devuş, kullandığı otomobılle çıft atVıyana atmosferi ıçınde Wagner ıdaresınde h«r akdur'a, Valı ve Beledıye Reisi ğınp çagırmayı bırakıp, Nâsınn rec*sınd« mafnt elmamakla bera lı bır araba\a çarpmıştır. Mustafa Sarın Korgeneral Refik Tulga" şam müzik ve danskendılerme nel«r getırebıldığım ber, sosyal bır devlet olmakta de Alın ve Şaban Bucakın ağır yaralanması ıle sonuçlanan kazanın >a. 1 Ordu ve örfı Idare Koduşunmeğe başlamışlardır. Hısterı vam edecektır. tahkıkatına devam olunmaktadır mutanı Sayın Korgeneral Cenı bır tarafa ıtıp kafalarını kulla• O PASTAHANESİ: Varivetın normale avd«t ettıği mal Tural v« »rkânına, merhuMillî Piyango bugün çekiliyor nınca, îsrael tehdıdı ve mustem Surıve dıplomatık alanda resmen mun meetekdaf. doatlanna vc her laman olduğu gıbı daıma seçkin ve meçhur Mılh Pıjangonun 7 ekım çekıhşı lekecıhk aleyhtarhğı teıaalannın tanmması ıçın yeryutu aılesı fert»ile dostlamnııa ayn ayn tebugun saat 13 30 da Ankara'da yaşekküre büvült acımız Imk'n karın doyurmadığmı, ıdareyı ve lerıne baîTurmustur Hemen harespesUlitelerpılacak, ıkramıye kazanan numaravermediğınden, şahsım ve aıle rcjımı mukemmelleştırdiğım ve kete geçen Nâsır da, Sunvenın res nehs pralinler, «Dlv»», Cıtron, Pıcasso Turtası. saat 23 00 te Ankara efradım namını »ranu gazete(l Arapların ıtıbarını artırmathğını men tamnmasının gozonunde tu lar bu gece vavınlanaeaktır su ıle • I nlzln tavaetutnnu rica ederiın. • Glsae «Rococo» turtası. anlamıjlardır. tulmamasını ıstemış, aksı volda yü . rETHÎYE BtRKKR ru\eceklerle sıvau munasebetlerı* Cumhurivet 5537 Iküsadî, sosyal ve siyasî menlaEkiın 7 Rebiülâhır 27 • Ö AMERİKAN BARl atlerı aşıkâr surette zarar goreo nı kesece*ı tehdıdını savurmuştur mağrur Surıyehler bır şafak vakti Halbukı Nâsınn kendı anavatanı • 15 adamlennm hasbıhal yerı. • 3 kusur senelık bağlannı koparı Mısırda da tehlıke çanlan çalmaTEŞEKKÜR \erınce, ınuhterıs Nâsır ısyanı bas ğa başlamıştır Sunye fıyaskosuS; © VE PEK YAKlNDA.... (Le Mercredi Chic) • nu mureakıp ıtîbar ve prestijinın tırmak amacıvla eskı Bırleşık AEm«kli Büyük V ] 6 03 12 02 15 15 17 42 19 14| 4 25 rap Cumhurıyetının kuzey eyale amden ıjSrıe yemış balona donmeŞEVKİ BERKER'in tıne mânasız şekılde askrr gonder sı, Nâsınn Mmrdaki problemlerıB eanasında kendtıine E J12 1916 19 9J2 12 0O 130 10 42 meğe yeltenmıştır Fakat tecavu nı kesıfleştırmış, cesaretlenen gavbüyuk yardımd» bulunan v« en zun netıceyı değıştirmıyeceğını id ri mernnvmlar sramre'sı kıpırdanton anlanna kad^r alâka \e rakte gecıkmejıp vazgeçmıştır. Üs mağa başlamıştır Gelişmelerin ya yakınlık göeteren Dr Op Dotakıp edıldığı Suriyede telık bır askerî tecavuz, Surıyenin kmdan çent SÜLEYMAN DIRVANA, Arap komşulan arasmda mfıal ya saglam temellere davanan ıstıkrar Dr Op J BARBUT. Dr Doçent NEJAT HARMANCI, Amenkan ratacak, aynca Nâsın, neokollont lı bır ıdare Jnırulabıldığı takdırde, Bnstol Hastanesı Ba«hektmı ahzmı hep bırhkte olanca güçle Şamdaki y«tıı rejımi tanımağa âDr Swanker, yardımcılan Dr nyle takbıh ettıklerı tarafsız dost made bır sunı memleket çıkacakTOrkin öxalp, husıul hemfiretır. Şimdıhk hur Surıyeyı tanı\an lan nezdınde kuçultecektı lerl Sabahat Mumcuoglu, RuDevlet adamlığı vasıfları zayıf devletlerın adedı, Turkıye dahil kıye öfcıer. Emel ögunç, baçbeşı bulmu$tur Modası geçmiş Nâsırın Bırleşık Arap Cumhurıyehemjıreler Seher, Hrl»to, Van', Nasır, ıç pohtıka endışeleriyle kohemşire Mımaryan, Caner, tı sevdaMndan kolaylıkla vazgeçvp Kadakçı ile dıger hem»irelere fe«;ıh \oluna gıtmesını beklemek yulduğv siyasî munasebetlerı kesve hastane personeltne •on»uz safdılhk olur. Bılhassa topraksıı me veya tstanbul Antlaşmasına ay minnet ve teçekkürlertmın ızlar ve aclar arasmda kendısım kın olarak hayatî su yolu Suveyş han huBueunda gazetenızın taKanalını kapama gibı dostlar alışdesteklıyenlenn çok olduğunu vassutunu nca ederim pekalâ bıldığı ıçın Suriyeye karşı venşte gorsun kabılinden tedbırFETHÎYE BERKER bır propaganda ve sınır harbıne gi lerle Bırleşık Arap Cumhunyetinı Cumhuriyet 5586 Faal 2858/5570 rışçcektır Nıteknn Şam ve Kahı dırıltemıvecektır. Geçim endeksinde duşuş kaydedildi >• 3işU Yazan: şiitleti Melih Cevdet Anday IL 9005 5578 İLTLİLS'TA Pazartesı Matıneden İtıbaren Aşk ve heyecan dolu fevkalâde bir Fransız filmi (LES ADOLESCENTES) CHKKTİAN MARQUAND JEAN SOREL CATHERİNE SFAAK ADS. Aktiialıte Tel: 44 08 35 İL 9143/5602 TATLI HAYALLER YENİKÖY LOKALINDL S Ekimden itibaren Sezon Yenüîği Her Pazar saat 16'dan 19'a kadar Seksteti refakatinde İBRAHİM SOLMA2 DANSLI MATİNE OtobOsle gidışgeliş teroin ediimisUr. Uareket: Takslm Opera OnBnden 15.30'da Her akşam normal sesns Taze Boğaz Balikları, Nefis Yemekle ve Yepyeni Mukemmel bir Servis Reserrasront 62 4O 01 123 Faal 3151/5599 HCUMHLRİYET in EDEBÎ TEFRÎKAS1: u • k , Geldik. Dalgınsınız. yor. M.ınır dondu. Sehnaz'ın ıki Munir o çünlerde Mediha'nın kolunu vakaladı. Gozleri g*« •dasına sade para almak için lennın ıcinde Sonra birâen iu Seliyor, konnsmadan gWiy»rdu. d">! ları kızm dudaklanna ja Niha>et pazarın arefesı geldi çattı. O aksam Mediha'nın odasına girınce bir sa.nda.lye çekti, \ a. ne \ajnvorsunuz? \ffedersiniz önkmüzde karsısına geçip otnrdn: kı pazara kadar ikimiz de dd Ne garip, Çarcsaz, hayatın « ınelim. (ielip KabanıcAan siti ba anlannda dahi senden akıl resım»n ıstıveceçım almak ihtiyacını dayayarum. Mediba önundeki kâğıtlarla Ve kadar mutoreddit. Acaba mesçnl. o ımsnı nıUâhı dedikodusu doğ ru mu.' B*Hİ dikkatle dinle. ÇareSehnaz kapıdan ıçerı girer saz. Omliyorum, e\et bu defa ke»! Mı>mr kula^ına e^ilerek: Rabanıza onumüzdeki pa âsık oldujun kadını kolav ele geçıremedin galiba. 7.T euniı saat onda çeleceğımi hıtfen S A le\ın. Sız de o zamaC ı E\lenmeden ele çeçırmek na kKİar mesele\ ı dftslnön mumktn ol«MMtssı beni üzfi Pe'u hâkim he^ Allaha >or. Neden?. Dusunmeden evısmırladık le«. K'» flını İMle «ermeden ıc«rı Va se«?. rırdı kapnı kapadı Münir Tesı! kcsUun K ıne lok açır adım Benı dusunnıe. ben anncne larla tiMii. Vavas Aavas yuru bakırornm seninle mttnasehetı^e^ek annesının oda'ina cıktı. miz bir evde oturma%a inhısar Hıc Unnusmmordu Odada asa edi^o^. \sık oldujun kız su e* eı %«kaıi rcrinivordn Annrsi mrklı pa<auıın kızi defii mı" cnun her İMMt c»h atır «lâva Kadın bicim imam nikâhınııı (eshını sort kMarsa hıç terca• nrrtu *'e<lıha \se bu vaaiyetı dut etme, ıcabederse ben, ben t>ıra7 s«zı\ordu: Drmck bu de Sesı bıraz kısılaral< sustu. fakı askı cok cıddî belki de Ey, sen?.. «cvdiğı kadından MIZ bulamı Anneni Hoskadem'e \e re» mi nikâhlı geline bırakarak çekilirim. Çekillrim, feelimesi dndaklarından çıkınca Münir birden jerinden fırladı, yere di* çökerek, kollarını Mediha'nın beline sardı: Benim kalbimin esas kısmını koparmıs olnrsnn. Hayır, ya seninle b«raber yahut 4* Icabederse intihar.. Saçma soyleme. Guzel ve terbiyeli bir kız. Pekâlâ bir ha>at arkadası Ben dalma evin ihtiyaçlanna yardım ederim, çok para kazanıyorum. Münir yerinden kalktı: Ba söalerin beni teskin etmni l i n a relirdi Çaresas. Fakat »Itfist etti Ben senden biraa teessir, hattâ kafama yum(Arkaaı var) MEVLİT Dtniş Erten'ın sevgıli eşı Azızc Bergm'ın kıymetli annesı vefarmın uçuncü yıîına tesadüf eden S10 961 pazar günu Aksaray Valıde Camımde oğle namazını mütaakıp okunacak Kur anı Kenm ve Mevlldi Serife arzu «lenlerin hjtiraklerlnı nca ederlz. Efi Kuı Danif Erten Cutnhnrîyet SJ80 HAYRİYE ERTEN'in İL 904S/5573 CUMHURİYET Nüshası 25 Kuruş S««lk 8 aytık S aylık TIİTkly» HarleJ Llra Kr. Lira Kt. TS 00 190.00 4000 8600 23 00 UOO Basan ve TTayan Cvınıhurîyet Matbaacılık ve Gazetecihk TOrk Anonlm Şlrketl Cagaloitu Balkevl Sokak No. S941 Sahibl Sayın Veteriner Hekim ve Eczacılara: ^^ül^ı>z*>^>B>^>ı^>^^^^^^ai«««z«i^ YMPI ıçlennl fıllen tdare eden Mesu) MttdOı Gazeteroııc gondonlen yjzılar ko nui«ın. konulmasın ıade edılmez i| llânlardan mcsulıvet kabul oluımax Abone ve ilân ışlerl Içın. zarfın üstüne «Arıone» veya «tlân Servısı: kaydmın Irrnrnıası lâzundu * BU GAZETR BASIM AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT NÂZİME NADÎ ŞAHtN PERESE Eiurazin: Mastit ,Vajını{, Endometrit .Pyodermatit, Yanıklar, Fistül, Ekzema,Gangren,Osieomiyelit, ve muhlehfyaralarda. EFURAZİN EC2ACIBAŞI VETERİNER İLÂÇUR1 IL 91C 5G93 T«k. Musaade ederaen, ben bıraz tdccarlara giâecefım... %\ımiımnnımınnıntııııiMiıımHnnnummimHimımumnmNiKiıııııııııiMiıııııifitiHniHtiMiiıiHii!MiııııınıııiMiııiM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle