13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Ekim 1961 CUMHURÎYET D Ü N YA Dr. Mendenin tasası KlBERLER î BIR DAKİKA: lman Liberal Partisinl çok yakından ügilendiren mesele, Adenaner lle bir koalisvon hükümetine girip girmemektir. Partinin genel idare knruln geçen bafta bir toplantı yapmıs ve reisleri Doktor Men67 !ik Tommy IManviIle 22 lik II inci esi ile hasta yatağunıı ba^ında de'yi bir başka mebusla blrlikte Adenaner ile mfizakereye memnr etmiştir. Adenaner bn müzakerelerde Stranss'n yanına almıştır. Washıngton 6 (ajij Birleşik konferansa yol açabileceğine Hik ler ve bu kcnuvu şımdilik kurMalumdur ki (F.DJ>.) yani Li Amerika baçkentinde iyi haber a kati çekmektedirler. ca!amamayi uygun buimuşlardır. beral Parti, 17 eylul seçimlerinde lan bazı çevrelere göre, Başkan Kruçef'i çok endişelendiren Baİyi haber alan çevrflçre gore. (>• ' h i . j ' j v a Efiivnr 'ol2 nispetinde oy almıştır. Aldı Kennedy'nin Sovyetler Birliği DışBatılı muttefıkler Oder • Neisse tı Almanyantn silâhlanmaçı konuOıuın için c a S i n v o n ı ı bfrkp»! tı oylar da (C.D.U.) yani Adena içleri Bakanı Andre Gromiko ile sabin. akıüı başırptli olm»v» dâ • hattını Polonya ile Doğu Almanya sunda Sovyet Rusyava teminat veııer'in partisinin oylarıdır. Libe! görüşme, Sovyetlerin Doğu ile Batı vpt edivorıız nü»manl>kt.Tn. dost. arasında devamlı sınır tanımak rilmesi hususu da Batılılar araşınrallere rey veren Alman vatandaş arasmda müzakere açılması konuluk rıliitıar Bu mpmlpkptin CO • meselesini aralannda sörüşmü? da müzakere edilmiştir. lan umnmiyetle, kendi partileri sundaki tutumlarını aydınlatabilcııUları hirhirlprını Uötıilpmpkle, nin koalisyona girmesine taraftar diği takdirde, Batılı Dışişlerı Babırhirlpnni" cavrptlerını kırmsMa, ..Ben bir altııı aravîcisı ılegilinı. Zcnsin bir «lııl o|değlllerdir. Onlar, Liberallere rey kanlarının yakın bir tarihte tophirhirlpriııe flis bilpmekip bir « \ <T ınaktansa oııu ya^atmapı tercih ederini" diyrıı fînd vermiş olmanın sebebini Adena lanmaları hususu üzerinde durulI>j7iıımj7l»r. Rımrtan kazansa ka uer'i iktidardan düşürme arzusu tnaktadır. Alman görmeni için 20.00",000 dnlar şalıibi Amrrikalı rAT.:\ T'irklprin lıirbirlprinı «'• ile izah etmektedirler. Bn vaziyet nipUtr nlmasından mpmnun dlanlar çapkın, "Bu sonunrusn ve en iyisi» rii.vıtr Aynı çevreler, lngiltereniü MuşU.iz:ımr. Onların da kinı'er oldııkarsısında devinnek istedikleri bir terek Pazara kabul edilmesı konuEiuıll «ırlrnırif harpt vıık. iktidarı tekrar desteklemek işle sundaki hazırhk konferansı münaHrrkrs <.ıın.ı ın.inmalırjır: rine gelmemektedir. Mende'ye ve sebetiyle Fransa, lngiltere ve Fe1 Giden on senelik tetret devpartinin idare heyetine gelince, deral Almanya Dışişleri Bakanlaİkiııci Dünya Savaşınm tanınmış simalanndan j p ^^ ıl h n ı h h hh ılıhn T I ılnnmrı. ılnnmrı onlar da daha. nmnmi bir görüsle rınm 1 ve 11 ekim tarihlerinde 0 2 Tiirkivedp bn «ecîmden »onkoalisyona girmemenin memlekete Pariste bir araya geleceklerini haolan bazı ınareşallann öıı plâna alınmaları ra, Uim^r Uimspnin sahnan ne ^aazararı olacağı kanaatindedirler. tırlatmakta ve Birleşik Amerika dptirır n> frlâketmp «ebep olnr. ı bilhassa dikkati çekiyor.. Adenaner mutlak ekseriyeti ala Dışişleri Bakanı Dean Rufk'un da Çalışan Un/aınr. Çalı<nııv»r avnmamıştır. Bn itibarla tek başına me?lektaslarına katılabileceğini Parıs 5 (a.a.) Sovyetler Birli ayrılmış ve Kief'tekl askerî bclge cumı yalar. Kimse kimsenin hsk • bükümet mesnliyetini omnzlanna ileri sürmekteduler. ğı Savunma Bakanlığınııı yavın or komu'anlığına tayin edilmisti. Ni Ankara. 6 (f'ıımhuriypt • Teleks) l.ını vr">P7.. Anafnr « m n . . hralacak kadreite değildir, mutlaka Batıh Dışişleri Bakanlarının ye ganı «Kızıl Vıldız» dergisi, Kafkiis san 1960 tan buyana i^e iorevının Devlet ve Hukümet Başkanı CeIpstetı ser\pt plde edilmeı.. yalan bir başka parti ile anlaşmağa mec niden toplanmaları Washingtonda ya bolgesindeki bir krmferans mü ne olduğu bilinmiyordu. mal Gürsel bugun Başbskanlıktan (Jnlaıı sökmez. bnrdnr, bn parti Mende'nin Libe üç hafta önce yapılmış olan son nasebetiyle Mareşal Vasili C u v Tahmin edildifiine göre. temmuz ayrılırken, bazı bakanların büyükBiından sonra. artık şırtlaklasma. ral Partisi olmazsa, mntlaka Sos toplantıda da öne sürulmüştu. ko/'un So\yetieı Birliği Kara Kııv 1960 ta Maresal Grpçko. Varşova elçi olarak yurt riısında gorevlenva l'izum var mı? yal Demokrat Partisi olacaktır. vetleri Başkomutanlığı görevini I Paktı Silâhlı Kuvvetleri Başkomu dırileceklerı hakkındakı haberlerın Beyaz Sarayda yapılacak olan bu Ru takdirde Mende " »12 oyla mo görüşnıede, Birleşik Amerika Dış fa ettiğıni açıklamaktadır Mare tanlığına getirildikten sonra. Mare doğru olmadığını söylemiştir. Azınlıklarııı durnmn kritik. ÇünSovyet sal Çuykof da Kara Kuvvetleri Baç halefet vazifesini yapamaz. Sosyal işleri Bakanı Dean Rusk, Sovyel şal Çuykof. Almanya'daki Gürsel, seçimlere bir haftalık zaNii, ııisbî serimde hiçbir partinin birliklerinin eski kumutnııı idi.Ma komutanlıcına tayin pdilmiştir. man kaldığını, böyle bir tavinin Uemokratlar Adenaner ite işbirli meseleleri UUnhulda hiitiin mphu*lnk!an almütehassısı Charles ! f( ğini düşünmemektedirler. Böyle Bohlen, ve Dışişleri Bakanının Av reşal Çuykof, 1953 te görevinden Temmuz 1>il a kadar Kara Knv • düşünülse hile, kanuni formalıtelfmatıın imliâıı vnk. O halde ne ovetleri Başkomutanı olan Mareşal rin tamamlanamıyacacım ıfade et!j«n< Kııalı>ım s.ıa il<> pvlmdici on kaılın: V. Hubcr. I. l\lrCoin. lacaU.. Halk Fartisi. li«tejine aıınolunca da vapılacak iş Liberalle rupa lşleri Yardımcm Foy Kohler Greçko. Marpşal Konief'rı. sıhlıi miştir. rin bükümete katılmamaları üze de hazır bulunacaklardır. A. Taylor. M Kduards. B Edwards, B Bvıe, S. Ainsworth. Iık temsilrilprini yarıdan bir sonsebeplerden dolavı istifa etmesi ürine yeni seçimlere gitmektir. Bn ray» verlestirdi.. Teni Türkiye oDiğer taraftan GUISPI, bugun. G .C'amplell. A. Eden, P. Gaston Yetkili kaynak'ara göre. Başkan 7crine Varşova Paktı Sılâhh Kuv Yüksek Adalet .Divanı Başkanı Sanuncudan sonra, ntekiler virtnincltakdirde Liberallerin eski oyîarı Kennedy, Batılıların Berlindeki vetler Baskomıı'anlıSına getiril lipı Başol, Mi'li Bırlik Komitesı uOn bırmcı Mrs. T'jmım' H a > yorsunu^» riıyordu. »însanlar yü drn soııra.. ^ani hn ne demektir? alabileeekleri de şüpheüdir. haklarmı korumak için gerekirse mi<i*ir yelerinden Refet Akfoylu, Ulaştır vılle .şuyle dedı zunüze baktığı « m a n nelpr düşün Su ripıııpklir. tste bütün bn mülâhazalardan savaşacaklarını bir kere daha ifade BilırıHieı fiKı Mareşal K'Ti'ef dc nw Bakanı Orhatı Mersınli. Muzaf «Toınnıy'ııın pırasının pejin j düklerıni kolaylıkla anlıyabiliyorTeni Türkiye Partisi, 10 dan fas. dolayıdır ki Doktor Mende, seç edecek, diğer taraftan, Sovyet temmU7 IRfi! de Almarıy^daki Sov fer Yurdakııler. Alımet Yıldi7. Hr dejılim. Zengin bir dul .ilmak punuz. Fakat şimdi herkesin tıeler la mphus kazanırsa. her fazla sanmenlerinin mnhalefetine rafmen Rusyanın Batılıların «hayati menyet birliklerinin başkomu*^nhgtna Şukran Özkaya tarafından ziyarp! fjn^a unıı vaş. r ıtmaiı tercih ede düsündu'îünü veya sövl=diğini dalvr^i hir azınlık adavi aiacak.. partisini koalisyona sokmaktadır. faatlerini tanıması şartiyle» ıes. tavin edilmiştir. olunmuş ve kendileriyle bir mud rırtvumursamamaya alıştım. Görüyor tstanhuruıı 31 mebuia olacak. TeFakat nasıl? Iste bütün esrarh nok men müzakereye bajlamaya hazır Sovyet Silâhlı Kuvvptlennm det göriişmuştür. • • 22 yası:vickı kuzgunı saçlı suzel sıınuz ki. daha once gei";ek olarak ni Türkive Partisinin bunlardan, ta bnradadır. Liberal Partinin olduğunu da bıldirecektir. Karılar gelmi^ • vani tstanbııl «.rçmenlerinin ticGöruşmeyı miıtaakıp M.B K. uy kadııı. çapkııı Amyant Kıral'.nın hiç evienmpmiş Chicago 6 (A.P.) Burada çıkan yıık^ek kademepindeki hu desiçikidarecileri hnkfimette Adenaner Beyaz Saray görüşme?i tatnıin fkinci Diinvn SavaiM'j si Rpfet Aksoylu, gazetecilerin so nn biri>Tı l;&rısı olmadan önce. ça Eİtmis ve Tommy onları bosıya te birindfn de faıla • oy alacafl Daily News gazetesi bugünkü bir liklerde ile ortak olmak arznsnndadırlar. edici bir şekilde sona erdiği takkahramanlarından nlan Maresr." ıularına cevaben. Mısır'la siyasi lışkaıı bir garsondu. bilmek için hppsinp ••Iolarlarla aklınıza eelir mi? Eski tecrübeler göstermiştir ki dirde, Dean Rusk'un Sovyet Dış haberinde şunları kaydetmiştir: Konief. Greçko ve Çuykof. > , münasebetlerin tekrar açılması teBrste hir alırsa öpüp ba;ms korF:ıkat s.nıdi kocasınm Neıv birer servet ödemek mec'nıırivptın «Hint . Tibet hududıında çalışan r'ânda yer almıslarrfır. Adenauer, kendi gemisine bindir işleri Bakanından ayrı bir toplantı nıennı olunıır» demiştir. He".il. fakat malıdır. Paha pti ne, bndtı ne? \ o r k ' t a t"da\ı çordüğü hastane de kalmıs. Parasma digi partileri ortak yapmamakta, talebinde bulunmaşı beklenmek iki ileri gelen komünist teknisyen Hemrk ki. jştanbnl azınlıkları rleki yata&ının kenaıına ılı^erek snhsına i'k ö.ıem vrr°n k ırısı bconları Hıristiyan Demokratların tedir. Siyasi çevreler Kennedy Çin kızillarının bir atom bomba5i topvekutı Yeni Türkiye Partisine nim.» ş u n ' a n anh'tıyor: tekemmü! ettirdikleri hu^usıında bir peyki haline getirmektedir. Gromiko buluşmafinın Doğu Ba«Herkesin oııunla parısı ıcin Mr. Marıvılle bnğuk hir fısıltıy ov ^prsplrr. yine de kendilerinden Su halde parti liderleri karsı kar tı arasında yapılmasi beklenen gizli bilgi edındiklerini soylemi;hir tplt mcbus çıkmar.. evle.ıdığimcipn bahspitığini pekâlî ls lnfa karıştı: lerdir.» sıya geldikleri zaman işbirliginin Cıımhıırivptçi Millet Partı»ine ee. büivorunı. Fı^tık d«S»l. 20.000.000 • «Tasavvur p^ıııi? ki hastayım» sartlan. öneınli olmuştur. Mende Hint Tıbet hududunda kâin »Iniarı \")r. Fr'ikat hen bir a ^ ı ndiyor. «Bu benım lirivıtımda ilk liııce: oıuın a/ınlık mebnao çıkarahükümete girmiyecektir. Çünkü Almora şehrı mshrecini taşıyan ar«yırısı dreilım v e bu:ıu da ısrıat yat?Ja duşmemdir Malum evlen hilmfii için tstanbni nviarının "Ctr ikisini alınaM lâzım.. bnna da bütün evvelki tecrübeler de gösbu haberınde gazete, bu teknisediyorum.» m P VP bo^anrnalardnn haşka hiç asla irakân vok.. tstanhıılan ürte termistir ki bir parti lideri hüküyenlerin bilgılerini Çindeki arka67 yaşııiıl.ıki knC'^sı başını vastıcın j hastalanmanııştını.» iki sptıneıı sayısı nornıal rakamla mete girdigi takdirde. partisinin dajlarından edindiklerini yazmış da oynattı \e hitîcin bir halde haMrs. Manville, pinpon korasıı :.ı fiOO hin ov edrr. Nerede bu bollok? bağımsızlığını mnhafaza edemeve şunları ilâve etmiştir: «Bu afifçe cülumsftti ve sık sık tçkıar y3iia5mn ateşli hir öpü'uk kondı (» lıaldr Millpt Partisine oy \erStokholm «. (A.P1 Gelenek • mektedir. Liberallerin bir eün Sinkiang çötünde sel bir tarafsızlık siyaseti giiden Iadığı şu sözlerı m ı r ı l d a n d ı ' rnr.ik rievsm e t t i : Hatnburg 6 (a.a.) Dun akşam tom sîl9Tiın:n ınplvtp dc favda yok.. peyk haline gelmelerini önlerae denenme=i Hint Komünist Parti İsveç. Avrupa devletlerinin kur • «Doğru konu.şuyor. Bu en ıvi «Bazı insanlar. içeri ç ı r m r j p Hamburg'da «Berliner Tor» garı Adalet Partivirte.Millet Partimaksadiyle Reis Mende dıjarıda sinin teşebbüsü üzerine geri bıra dukları Müşterek Pazara tam oryakınında bir yolcu treni, hat üIskeçe. 6 (Hususi) tlçetnızııı si Bu dpfasında hojanmak niye çölışacak di§°r karıhıra ınâpi ol si durııımıııda. H f bin oy alıria O l nöbetçi kalmak vazife§ini tercih kılmıştır. Hindistanda önümüzdeki tak olmak için müzakerelere giriştinde değilim.» mak maksadiyle Tommv'nin va azınlık mphıısıı çıkarabilerpfc. zerinde duran başka bir katarla Ksanthı bölgesi müfGtti.şi, Yunan etmiştir. yıl iptidalarında cenel seçinıler meye hazır olduğunu hilHirm'rtir Tomnıy'rın yatağının bnşından .ıındı bir odaya ycrleştişimi düçarpışmıştır. ilkokullarının çalışnıafia baslamaNe kaldı?. tstanhıılda viizde plliyapılacaktır. Komünistler bu je îsveçin Sosyal Demokrat I>aşha Alman parlmantarizmi, Fransız larının uzerindeıı haylı zaman ^eç hiç ayrılmıyan Christina Manville. şünüp sijvlüyorlar. Bu. ?anncde rien fazla oy alması norınal olan Yolcu treni istasyona yaklaştığı çimlerde büyük kazançlar elde et kanı Hage Erlanrler ile Ticaret Ba mesine rağmen, Türk ılkokulları Amerika'ya 4 sene önce ilk gelrim ki muayyen hir rıisppte kadar parlmantarizmi gibi, oynak değil zaman bir dönemece gelmiş, bu sıCHP kalıvor. Binaensleyh, arın • dir, Ikinci Dnnya Savasından bn rada sis yüzünden makinist hat mek ümidindedirler. Komünistler kanı G. Lanee, hir basın toplantı na. anlaşılmıyan hir sebepten dola diği zanıan haftalarc.i m?toliksiz aoğru Zira ona yaklasmsâf yel lıklar. Türkiye Büviik Millet MPCsöçnon ola tenpcrk kadınları ensrleinden tııt lisinr tcnısilrilrr zdndermek isti • güne kadar Almanyada partiler üstünde duran diğer vagonları gör bu sebeple Kızıl Çinin böyle bir sında yaptıklan konuşmada Avr'J yı açılış ıznı vormemişiir. Dımitrı Hir Batı Alnıa:ıya"lı mnvazenesine basvarma lüznmn memistir. Yolda duran katar, ta zamanda hir atom infilâkı tertip pa ticaret bloku ile mü^akerelerc adis adındakı mufettiş, bütün Turk rak âdeta sürıinnı(ı.?tü. Tommy, tııjıım Tİhi k'ipı dışiirı nta'im.» yorlarsa oylartnı mutlaka CHP. ne hissedilmemiştir. Anayasa, daha mir atölyesi vazifesi gören vagon lemesinin partinin seçimdeki şan girişmeyp iifpkli nlduklarını söy öğretmenlere yolladığı bir tebliğ Ne\v York'taki Dok'orlar InstaneMrs. Manville. «Maamafih» şek vermelidirler. \ ernıezlerse. Halk s:na ciddî surette zarar verebile lemişlerdir. ile yeni bir emre kadar ögrenim sinde bir kan bastalığından şikâ ünde konuşmustur, 11 r a k ı m ı he Partisi, helki hir iki mebus kav . ziyade istikrarlı hükümetlerin kn lardan müteşekkildi, ve en arka fsveç. kptıdisi ile birlıktf Avus yapılmıyacagını bıldirmıştir. Adı yetci •jldugu için yatmaktadır. rnlmasını temin edici hükümleri kısmındaki vagon 1 metre boyun ceğinden knrkmaktadırlar.» nim irin u s u r l u d u r Tommy ilf> beder. fakat a/ııılıklarrlan bir trk 4 tıırya ve tsviçrenin r{p teşebbüse geçen müfettış, l.skeçe Türk MerBir taraftan Tom'Tiy'nıtı bn c i!i! ayın 11 in.le tanıstık. 11 indn nv temsilri dalıi Merlisp cireme?,. Arihtiva ettiginden pazarlıklar ciddî da raylarla doluydu. Sadmenın şid geçmesini arzulamaktadır. kez îlkokulunun da her şeyi ta ynstır.a iyiıe yerleştirirk?n. diger lendik VP bcn onun on birhıci kq tık hu bir his mpselesi desil, bir yapılmakta ve karsılıklı olarak detiyle yolcu treninin vagonları mam olmasına rajmen, öeretime t.nraftanriayaşlanan bir çapkmın rısıyım. B'yle bir durumdan 'kı hc:.ap nıeselesidir. Azınlıklarıtnmn rekisilmekte ve bir kere anUşma içine giren bu raylar bir çok kişibaşlamasma izin vermemistir. cn hirinci karısı olm:<nın varattığı miz de memnun v e mesuduz tvj. da hrsapları kuvvetli oldııjuntı bihasıl olnnca bn anlaşma devam nin ölümüne sebep olmuştur. Turk Çemaatinın 25 gündıır uğ promlemK'rdPn bahsediyordu: I leşip tekrar dolfşmn*? başltvacak. liri/. etmektedir. Bnnnn yanında LibeDerhal kaza yerine gönderilen Ve anrak hüyle hareket ederlerraşmaları bir ııetice sağlamamış, «Znmanla hakaretlere alısı I Şimdi benim tek sayem bu.« ral Partinin mühim bir zorlngn yardıın ekiplerinin bu sabahın erse. azınlık mpfhumuııu silecek bir okullar henüz açılmanııştır. Müfetda Adenauer'in muayyen konular ken saatlerinde bildirdiklerine göhukuk devletine kavusabilirler. tişin, Yunan Hükumetinin seçeceğı daki inadını yenebilmektir. Al re, şimdiye kadar 20 kişinin öldüö|retmen!erın öğrptim yapacagı ıdSıı fıkraları hu şamatütı devirde man Basvekill, fantczisi çok olan ğü ve 50 kişinin yaralandıeı tesbit diasıyle bu kararı verdiği sanılmak hatırlatmakU fa>da vardır. Liberal Parti programı karsısında edilmiştir. Cezayir, 6 (a.a.) Dün akşam tadır. B>r (JIŞ ee<esı, kapının önünde, fazla müsamahah görtinmemekteCezayir, Oran, Konstantin şehirlepatırtı eüriiltü.. Hoca mergk etdir. rinde çeşitli bombah suikastler vumiç.. eiyinrnfvp lüznra çbrmeden kubulmuştur. M. PİRİ yorşi>nı onıuzuna a!nii$, çıkmıs Berhn 6 (a.s 1 Doğu Eerlîn'ier! Cezayir şehrinde 1 patlayıcı 0 Durun: Durun! dive btr hayü Batıya bir kanah vüzerek gççmek madde ve 1 e! bombası infilâki cluerastıktan sonra ksvea mavna o!istiyen iki kişi Doğu polisinin kurmuş, neticede 6 Müslüman yaralan mus. Hora da içeri ttirmis. Fakat TEŞEKKÜR mıştır. Yarahların üçünün durumu şunları ile can vermiştir. Komüo sırada y©r ea n yok olmu». nıst polisler kanalda yüzerek kaçCfulü ile pek müteellim olduağırdır. Karısı sormııs: maya çalışan iki kişiyi görünce ğumuz müşfik ve sevglü kardeMascara'da tedhişçiler bir Avru Ne imis kaveanın sebebl: Paris 6 (A.P.) Rusyanın nük şimiz dayımız palıyı ve bir Müslüman çavuşu bı havaya aydınlatıcı fişekler atmış Bizim vorBanmış hanım. TorIear denemeler seri?inde İ inci R lar ve bunîarın ışığında açılan hir Dr. NİHAT REŞAD'ın ean eitti. kavça bitti. bombasını patlatmış olduğu. Fran çakla ağır şekilde yaralamışlardır. makinelitüfek ateşi hürriyeti ?eçpon yolculuğunda teçyi eden. Oran'da 12 plâstik bomba infilâki îîtanbu! Beledı Ankara.,fi(Cumhuriyet Te!=kş> duğu «Hesapta Bu Yoktu» p J > Bu lâfı aniıtrnayın. Her kavçada sa dinleme ist?«yonları tarafından mektup ve telgraf gönderen ve olmuştur. Bu infilâklerdç hep."i mive çalışan iki Almanın da ha Ulaştırma Bakanı Orhan Meryesı Şehır Operayeçı oynanmaktadır. FATÎH £ bir yorçan çider. açıklanmıştır. Bu son denemedeki yatına son vermiştir. Bunlardan cvimize kadar gelmek nezakeAvrupalı olan 4 kişi hafifçe yarası. bu mevsim TeTİYATPOSU 29 eylül gecesı • infilâk şimdiye kadar patlatılan lanmış, önemli maddi hasar mey birinciîi bir kaç kurşun yarası sinü bugun Devlet Başkanı Gurtinde buîunan dost ve akrabapebaşındakı Dram sel'i ziyaretle kendi«ıne Doğn AnaBir haskssı: Ahmet Kutsi Tecer'ın yazdığı J bombaların en kuvvetlisi oldufiu dana gelmiştir. Oran'da sokağa çık birden aldığı için derhal batmış, lara sonsuz minnetlerimizin Tiyatrosu bınasıdoîu demiryollari v^ vppılmakta Cocuklar avaUlarını u t j «nk«Satıhk Ev> piyçsipi Nuvit Öz + iblâlnna gazetenizin tavassubildirilmektedir. ağır yaralanarı ıkincisi ıse yüz olan Türk otomobili konularmda ma yasağı bir saat uzatılmıştır. nın restorasyonu doâru'nun sahneye koyuşiyle • mn 5 . saüıvarak buîandırıyorlar. tunu rica ederiz. Istasyonlar 18 inci nüklear desebebiylç. Şan Sınemasında Konstantin'de ise 2 plâstik bom meye devam etmiş. fakat Batı kı bılgı vermiştir. perdesıni açmışhr. T Kardeşlerl, Yeğenleri nemenin Kutup'ta Yeni Zemble ba ve bir de el bombası patlamış yısına bir kaç metre kala kendisini devam ettirmeyı tpmsıüerı. Orhan M»rsinli rnütaakıben ea' Snvtı btı!}; Sehır Tıyatrolarının mev 4 • •ıi'hurivet 5ÎS2 kaybederek boğulmustur. mevkiine yakın bir yerde yapıl tır. kararlsşhrmıştır, ?eteciler!e de konuçmıış ve ilk şim başı repertuvarmın en ba •landırıvnriitjıntl?. mıs oldufiunu tesbit etmiştir. Boylece bir sureden beri tıTürk otomobilinm 29 ekim tarıhiBir, Eözij açık o|!an, cevap veşarıh sayılabılecek temsÜ!. J • *• MÜREBBİYE '•••$ tızlıklç hazırlanroakta o!an ne kadar ikmal edilmis olacağını. süphesiz YENİ TtYATFO'da • recek olmıj 5 : Bir uçak kazast vukuun• Ayda 175 lira ile haftada 3 • Verdının «LA TRAVİATA» bunun yüzde yetmış, yetmışbeşinin Ayaklîrımiî birbirlne karıstı. î ekim gecç?mden ıtıbaren o\ J • hususi ders, tngilizce ve Pi + da uçak mürettebatmı Operası, 1 ekim perşembç ak2 yerli malzeme ile temın edildiğini. nanmağa başlanan Shakespea £ Hanjj ayal,. han^imİTİn 3 Tirt pdeJ yano, evlere gitraek şarti ile • samı saat 21 den ıtibaren Şan şimdiük iki veya üç otomobil vare'in «ATtNALI TİMON» pıy». • mivornz ki cekelim deUnce Hnkurtaracak hücre Sınemasıııda oynanacaktır, « verilir. Tel: 36 45 30 • pılacağını ve tecrübelerden sonra hafif Ç! olmuştur, Orhan Burıan'ın * ra, eHndeUi deSnpkle hafif ş O h Burıanı SEHÎR TtTATBOLARINDA vurtnaya b.T5l,mıs: da tesbit edilecek miktarda yılhk • Cumhuriyet . 5585 \ Edwards Hava Üssü. 6 (a.a.) arık ve akırı bîr Turkçe 'A? çe 1 Lise 11. sınıfta 4 imtihan hakkını kullanıpta mu^affak olamıyan istihsale geçileceğini * Tîyatro mevsımınin acı! sovlemiştir. Havalandığı sırada kazaya uğrıya Ay! dirpn avaSını rjkmn, H n . virdisi ve T'jnç Yalman'nı baögrenciler ile Li?e ve Sanat Enstitülerinden ?P59 60 d?rs ydı so Mersinü. Turk yapısı otomobıün ma?î munasebetıyîe Çehir Tı^ <**••••••••••••••••••'«» cak bir uçağm mürettebatını kurra d? : sariyle sahneye ko^'d'jğu b'i \atro!arı da birbiri arkası pertaracak bir hücre denemesi başanunda mezıın olupta tahsillerine bir yıl ara vermis olan öğren sağlam ve iktisadi olacağın! ifade tste şimdi herUp* araEini bnleserin temsilınde, başta Agâh • Dr. HİKMET ALTUĞ • riyle sonuçlanmıştır. Bu denemede, delermi açmışlardır. 28 eylu! 6 dn.. cpvahni! vprm<«. cilerden 1961/62 aday kayıt süresı icıncle okulnmuza basvurmuş etmiştir. Otomobil muhtemelen 1 Hun ve Toron Karacaoslu u;gecesi ÜSKÜDAR TİYATROEskişehirde gazetecilçre tstiyorıır ki hprkPs araşını hal• Dış memlekettekı kongre • üç kişiyi içine alabilen hücre, save ellerinde a?k«rlık şubelerinden alınmıs askerhkle ilişikleri ekimde tun basarı gostererek alkışlan. SU Celâ! Esat Arseven ve Sagöîterılecekf ir. sıın VP artık deçnek yemeden «i J ve tetkik seyahatinden dön J atte 185 kilometre hızla giden ubulunduğuna daır sanh yazı olanların derhal okuîumuza mümaktadırlîrlâh Cımcoz'un yazdıkları ve dan nkarsın!. g FELEK C düğünü aziz dost ve hastala < çaktan ayrılmış ve 80 metre irti> Sehir Tiyatrolannda ikıncı racaatleri hususu duyurulur. Behzat Butak'ın sahneye koyfadan paraşütler yardımiyle yavaş• rına bildirilir Tel: 47 44 06 • Emisvonda 73 milyon lira başarıh oyun Thornton Wıl2 1961/62 ders yılı giriş üntihanları 16 ve 17 ekim günleri yapıladuğu «Üçüncu Selim» piyesini ça yere inmiştir. Denemede, hücreder'den Hale Kuntay'ın çevir% İL 9114/5574 * azalnıa oldu oynamağa başlamışür. 30 eylu! caktır. (Basın 8140/55951 ye bir manken yerleştirilmişti. diği ve Şırın Devrım'ın sahneT E Ş E K K Ü R Meıkez Bankası bultenine gore, akşamından itıbaren KADIEüy"ük b i r \iiloof !"• ihtiynaTT» geçen hafta içınde tedavüldeki paKÖY TİYATROSU'nda O. N. ye koyduğu «ÇÖPÇATAN» ad1 fars'tır. Bu eser Yeni Tıyat, 1 ile yactığî teda\'i s^nunda bizra hacmi 4.694.414.715 liradır. Karaca ve Adli Moran'ın Arroda 1 ekımden beri saat 18 dc lere bir evlât kazandıran ve tiAV MSCARBir evvelki haftaya göre emisthur Watkyn'den çevirdiği ve temsil edilmektedir. zamanında yaptıgı müdahale ile yonda 73 milvon lira azalış vardır. Hamit Akınh'mn sahnrye koy esiro ve yavrumu hayata kaSeimi ANOAK • ^ Hamıt Akınh'mn sahnryp koy. vuptıjran: kıvmetlı â!im v ^ * • • • • • • • • • • • • • »•• • • • • • • v • • • • • • • • • • • • • » » • • • • • • •* T E Ş E K K Ü R lıakiki cnıtilrnprı Yapnıakta olduğnj ^raştırma goreOrH Prof, Pr. vlnden dönçrken Anksra civarında NAŞİT EREZ e vuku bulan uçak kazasında Tannmn ^ ? Erez KHniğinde • bılgı ve rahmetin" kavusan n=zaketi ıle gjfa Funan JınekoOrd Prof. Dr. !"g Operator Dr. Sua' Kuyaş. MUZAFFER ŞENYÜREKin •'inekolo? Op'rator Dr Agoı Geresyan. .\nestesiclo.i Dr h'ecjTjreklenmizde bırakmış olduğu ac\ılet Tertlm'ç sefkat ve ihtlminıı y\, evnmize gelmek. censze torenine ıbadet derecesine ^ardıran ebeiftirak etm.ek. çelenk yollamak. Paris 6 (a.a.1 Pariste iki yılda ] Tiyatro: W!adıslaw Lalitzky (Yu ler; RaBİma. Kavhan. Fatnıa. telgraf. mektup ve tetefon etmek bır yapılan Tnılletlerarası genç sa1 D goslavya). »ril«n. Avdın Hanımlara v suretiyle. paylaşmak lutfunda bulunatçılar yarışmasînda Turk heyMuzik (beste): Henryk Goreckı personele sonstız tesekktirTerin'ıi nan büyUkîerimizP, Üniverşite oğrekeltraşı Kuzgun Acar onemlı bir ( Polonya). bFİîrtm^yi bir v*^7if^ Hjîırinı tlm üyelerine ve yardımcılariyle. memurlarına, öğrencilerine. hüttin başarı kazanmıştır. 'T)z Kr. AJb dost^ arkadaş ve tanıdıkîarımıza deİ^ZET TAMEH Yarışmanın mahiyetı ulkelerının rin minnet ve şükranlarımızı sunarı/. sanat eğilimlerini temsil eden genç NlMBUSün MACfcKALABL Eşi. Annefi vç Kard^çleri V E I A I sanatçılara Fransada belirü biı Cumhuriyet • 5€01 sure kalmaları için burs temın etMerhum E=at Muhlı? tcrunu merhum Salim E mektır. Kuzgun Acar Paris şehri V E F AT c <'giu. merhum Esat MuhU mükâfatını kazanmıştır. Türk heyME V L İ T Bankacıi'j nmî^ddn l^p |H< O;İ U v o merhum Mergube . Ç T keltraşına bir madalya (Madaılle .\ile guç'un biraderieri. Meb Vermeil) verilmiş olup eserlerinin Eîiıekli Topru Ti.i^hay İp.ci. .Dz. Kur. AJbay Fahrı MEHMET ÇEMİL 1962/63 sezonunda Pariste bir seroi'nin ve Lebıt tsfprıdıyaro MEffMET SADIK ÖY gide teşhır edılmesi de sağlanaTORFİLLİnin nun davılan ıMchmrt Abırkapıı cakt;r. »•pfatının 40. gfinü elmafi dol.j323 51 YUSUF KENAN yısiyle. s Ekim 1961 pazar gıintt. Mükâfa' alan sanatçılar şunlartodavi edılmekte oldugıı Demz Şişli Camiinde. oğîe namazını FastaneRİnde 5.ÎP.1^fiî p<5%'«mb<= dır: kurtulamıyarak 5 eKimT 961 gfjiü. mütaakıp Mevlidi Şerif VP uünü %efat etmiştir. Meıhumun AMahın rahmetine ka\ uşrrıuştur Resim: Marko Sustarıç (YugosKur'anı Kerim okunacaktır. Mer •enazesi 7.1019*51 cumarteşi £iıMerhumun üenazesı ~ ekim £\uw lavya). hunra seven dost ve akrabslanü ogle namazını mütaakıp Amerikan h3stan*?^indrn aîınıp Heykel; Kuzgun Acar iTurk). tünızın lutfen teşrifini rica F'atih Camündcn alınarak Kozoderiz Gravür: Janez Vernık (Yugoslu aile kahristanına defnedilemütaakıp kaldınlarak pbedi i*Uvyaı, Torfılü ailesı rektir. Mfvlâ rarımet eyHve. tirahatjtrahına tevdî olıın^c^^tır HemJânırılık (2395> 5593 Cumhuriyet î,v4 Suluboya resım: Shemule Katz dsrael), A KennedyGromiko buluşmasının neticesi merakla bekleniyor Omuz tnsa« bir »hbabına rasee!!». Elini sıkar, Pekâlâ. Pek hiirmet ettigi bir yastının elini öper, O da iyi. Daha fazla sevdifeinı bir. çok tanberi ebrmediyse, iki yanağından öper. Hadi ona da eyvallab. Müna^ebetleri daba da ılerı i«e, iki ahbap nihayet birbirini kucaklar, birlıirinin sırtııu *ıvaılar. ve ilâh Hepsini anladık da su «adamı omuz üstüne almsk» n? oluyor A!laha$kınıza? Bu iüet de N Î F riemokrası İIP beraber teldi Her si>a<.i kendini, illâ, ne vapıp edip, ba!kın omuznnda tasıtmanın çare sini arıvor. Bcri tarafta, *en»ietd>r. sıri hamallığirıın önüne çeçm<ie ı.g. lışır tlururuz. Halbnki, bn \?n vetle. evvelâ si\aset banıallısıııı ortadan kaldırmah öteki kola.v. It, \ . Haraıaya gelmemek icin ıınnıı hir taraftan Aksal. bir »»raftaıi Ha!K Partililere; rshnUlrrp kapılmavın! ' Harazava Eflraf'in! d i sıvasi mi.ir^dPİpden nıpvin: flivp snvlüvorlar.. A=aEi vukan Halk Partilı bütun aHaylar < a liHprlerinin sözlerını J tpkrarlıvor.. CiinUü. p;«rtı rekabetını. kan eotınp ılâvası halinp Eetirmek, memJeUcl /srsrıns olıuor. Bfn. 50 senedir hu nıiicr.Hpİpnin normal vnldan ceUınra mpınlplietp IIP za'ar verdigini ^ördÜTn Rpüt". hattâ memie Yefkiü kaynaklara göre Kennedy, Gromiko'ya Rusya'nın BatılıSarın hayatî menfaatlerini tanıması şarliyle, resmen müzakereye başlamıya hazır oHusunu bildirecek f 67 ük Amyant Kıralınm hasto yatağının boşında 22 yaşındaki on birinci karısı ile bir sohbet Sovyet Silâhlı Kuvvetler Yüksek Komuta kademelerinde değişiklik » . Bakaıtlartn eiçiliklere tâyinîeri düsünülmüyor r V Komiînist Çin atoıtt bonıbası yapntış Hamburg yakınındakı tren kazasında 20 ölü, 50 yaralı var İsveçde Müsterek İskeçede bir rum Pâzara girmek müfeUiş, îürk ilk isiiyor okullarııu 25 gündür âçtırmadı Cezayirde suikastlerin arkası alınamiYor Rusya en kuvvetli nükleer bombassnı pallattı D. Berîin'den Batıya kaçmağa çalışan iki kişi vuruldu Tecrübeler muvaffak olursa Türk otomobili seri halinde imâ! edileeek İŞehîr öpernsı temsilierij jŞcn Sınetnosında veriiecekj İstanbul Teknik Üniversilesine Bağlı Teknik Okulu (Maçka) Heykeltraş Acar Paris şehri sanat mükâfatını kazandı •^••»•»•»••^^.•^•v^. *
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle