12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Ekiır. 1961 CÜMHÜRİYET BEŞ Rus tehditrenne Washingtondo veriien cevop Baştarafı 1 inci »ahilede mi koymam, imzamı atnıam demiş Afyonlu 3,5 laat dinledi. Kürsü tim. Benim nelere muhalefet ettilerle mücadelemiz böyle ve daha Bonn, 6 (AP) Batı Almanya, arkasına yerleştirilen bir iki kişi ğimi yazın toplantıya götürün, bir çok dertlerimizle mücadelemiz Doğu Almanya ile teknik ve idari Bölükbaşınm sözlerini tasvip ma dedim. Bunlar oraya götürüldü. temaslannı artırmaya hazır olduyine böyledir. biyetinde bağırdılar. Kalabalığm Ve De\'letin arşivine girdi, tarihin ğunu bildirmiştir. Bunu bildiren İleri geri Çağdaş demokrasiler, müreffeh büyük bir kısmı kara çarşaflı ka mah oldu.» çevreler. «bu suretle Berlin kriziTürkiyenm her sorununda bir milletler seviyesine ulaşabilmemız | dınlarda n ibaretti. Kurbanlar keBölükbaşı bundan sonra Ytıvar ne bir hal çaresi bulunacağı ümit ileri geri çatışması görülür. İlk için halli icabeden pek çok to{> ı sildi. Osman Bölükbaşının Devlet lak Masa toplantısına neden katıl edilmektedir» demektedirler. öğretim dâvası dersiniz, gerici lumsai ve ekonomik dâvalarunız Başkanı Org. Cemal Gürsel'e, A.P. madığını, nelere muhalif olduğu. Bu görüşmeler tahakkuk ettiği karşımzdadır Anayasa, demokrasi vardır. Kanaatimizce bütün bunGenel Başkanı Ragıp Gümüşpa nu, o zaman Yassıada ile ilgili bir takdirde Batı Almanlar, Batı Ber diye uğraşırsınız, bu uğraşmadan ların ha> yoluna girmesi, meselâ la'ya verdigi cevaplar bir hayli beyanatının nasıl gazetelerde neş lin hava ve kara koridorlan mese en çok gocunan o olur. Türkiyeyi orman tahribinin, taassup ve irtisertti. rine mâni olunduğunu ve idam ce lelerini Doğu Alman temsilcileriy çağdaş uygarlığa ulaştırmak için canm, zavallı köylünün siyaset avcılarına yem olmalarının önlenmeBölükbaşı bugünkü mıtingde 1 zalarnın affı için veya başka bir le gorüşebileceklerdir. çırpınırsınız. o size dinsiz ya da A.P. ye, M.B.K. ye ve C.H.P. yei cezaya tahvili için sarfettiği gayMamafih mevzubahis görüşmeler komünist damgasını vurmağa çalı si ve gerçek bir demokrasi anlayışının teessüsü. ancak umumî kül çattı, cevaplar verdi. Yuvarlak retleri uzun uzun nakletti. tahakkuk etse dahi bu, Batı Alman Şir. tür seviyesinin hiç olrnazsa vasata Masaya katılmayış sebeplerini ı Bölükbaşı daha sonra C H.P. ye yanın Walter Ulbrichtin Doğu AlTürkiyenin çoğunluğu ne üerici çıkarılmasiyle mümkündür Buna açıkladı, kendisini savundu. ı çatarak, «C.H.P. si bin yıl geçse manya'daki rejımini tanıması mâdir ne de gerici. Türkiyenin ço muhtacız. Ve ilk öğretim dâvasını, \ Bölükbaşı konuşmasına «15 e iktidara gelemiyecektir. C.H.P. si nasına gclmiyecektir. Halen bile Kat! ile Doâu Almanya arasında ğunluğu bu çatışmayı gözler Ama yapılması icabeden bir vazife olakimde büyük bir hâkim gibi hü nin iktidarınırt hasretin» çekenler gönlü, din. yakınlık. bir çevrede rak değil, Yirminci Yüzyılda yaküm vereceksiniz» diyerek baş bir partinin kurulmasını istediler. hs7.ı ekonomik temaslar olmaktaWashington 6, (Fred J. Zusy bilbulunma gibi sebeplerle, çoğu za şayabılmenin yegâne kayıt ve şarladı ve «O halde dosyayı bilmek Oyları bölüp bölüp kurtlara ye. ılır. Simdi düşünülen teknik ve diriyor) Amerikanın ciddî inceman, gericılerledır Örneğin. onca tı olarak kabul etmemiz lâzımdır. istemez misiniz? Her şeyı olduğu dirmek istediler. dedı. A.P. lideri. idari tem?slar bunlann daha geniş leme dergisi cU.S. News and World alınmış olanları olacaktır. öğretmen dinsizdir Imam efendi gibi açıkça söyliyeceğiz. Hiç bir nin, Yassıada kararları ve oradaReport» un son nüshasmda, Ameri Yolum. bulunduğum kasabanın ya da şeyh efendi öyle söylemiştir kanın harb g ü c ü l e alâkalı îlgi çekuvvetten pervamız yoktur. Rad[kiler hakkında köylerde sarfettide ondan. Imam efendi «âlim» dir. bir dağ köyüne düşmüştü. Çeşme kici bir yazı çıkmıştır. Önemine voda hakikatlan söyledik. Neden ; ği sözlere de temas eden C.K.M.P. Nâsır, Suriyenin B. M. e Şeyh efendi ise küçücuk tek hâki başında rastladığım bir çocuğa sor binaen aynen naklediyorum : hoşlanmıyorlar? Dâvasından emin lideri, «onları kurtaracağız» diyen kimdir? midir. «Sovyet diktatörü Kruçef, dün girmesine muhalefet olanlar hiç bir şeydan çekinmez ler D.P nin 10 yıllık devrini mah Okula gidiyor musun? Türkiyede gericı zekidir Siyasi yaya önünde boyun eğdirmek mak ve korkmazlar» dedikten sonra, kum eden bir beyannamenin altıetmiyeceğini açıkladı partilere, üniversiteye, basına, di Gidiyorum. sadiyle bir yıldırma kampanyasına Devlet Başkanı Org. Cemal Gür. na kararlardan 10 gün evvel imza Kaç:ncı smıftasm? ğer kurumUra sızmağa çalışır. Oygirişmiştir. Biitün tehditlerine ve Bastaratı I »ncı sahıfede sel'in dünkü beyanatını cevaplan koydular» dedi. Dört. kütlevî tahrip bombalan geveze sır, bu arada Suriye'nin Arap Bir sa, gericilik imama dinin kurallaBölükbaşı daha sonra Gümüşpa dıracağmı bildirerek şunları söy. Peki, söyle bakalım Inönü r.nı, profesöre ve basına bilim ve liklerine rağmen, aslında korkmala'nın C.H.P. safîarında siyasete liği Teşkilâtına ffirmeîine de mu vicdan venlerini unutturur Geri dir? ledi: sı için en fazla sebebe sahip olan « Sayın Gürsel bizi hedef ala atılmak istediği konusunda bir An halefet etmiyeceğini ilâve etmiştir. ci bir siyasi parti ise, köye ya da kimse, bizzat Kruçef'tir. Onu demediler. Başkan Nâsır, bağımsız Suriye rak bir hikâye anlatmışlar. Istik kara Gazetesinde çıkan beyanlarıŞu aşağıda sırahyacaklanmız. Gürsel Paşa? ı devletinin herhangi bir millet ta mahalleye okul. çeşme, sağlık oı lâl Harbinde kayaların arkasına nı uzun uzun oku'iu ve «Adaletçidünyaya şöyle bir bakındığı zaman I rafından tanınmasına da karşı koy dası yerine. cami yapar, mahalle ! saklanarak askerlere yol gösteren ler, tanıdımz mı şimdi imamınızı? mıyacağını açıklamıştır. Ya Atatürk? okullanna göz yumar. Gerici, kenKruçef'in görmekte olduğu acı ha olur ve akıl veren birisinden bahsetmiş Liderde iman yoks a dâva Bilirim, o bizim köyde durur. kikatlerdir : Başkan Nâsır'ın dün radyoda yap di toplumsal üstünlüğünü yitirme! ler. Biz hiç bir zaman kayaların mu?» dedi. Peki, ne yapmıştı O? Amerikanın elinde, şimdiye tığı konuşma biter bitmez, Arap mek için, ortaçağ anlayışını deBölükbaşı, bir ara cuma ezanını Bırliğı Genel Sekreteri Abdül Ha ğiştirmeğe çalışan aydına karşı ko arkasına saklanmadık BaşkalarıSualimi kavramadan; kadar insanoğlunun erişemediği a nı harbe sokup seyirci kalmadık. dinlemek için konuşmasına ara lık Has&una. Kahıredekı bütün A yar. Aydının alın yazısı, bu çatış Hiç... kolunu bağlamış öyle zamette ateş gücü, yani 35 40,000 Tâbir caiz ise 15 seneden beri açık verdi, bitiminde tekrar konuşma rap büyükelçilerini toplantıya ça mada yalnız, çok yalnız olmasıdır. duruyor, dedi. nükleer bomba ve güdümlü merta harb ediyoruz. Aldığımız yara sına başlıyarak eski DP lilerin ğırmıştır. Bu büyükelçiler son 48 Türkiyenin en büyük sorunu ilemilerin ucuna takılan harb başlığı Cevabına göre son sualimi sorvardır. Bunlann infilâk güai, 35 lar da bunun delilidir. Millet vic C.K.M.P. saflannda yer almasını, saatten beri Suriye meselesini gö rigeri çatışmasıdır. Bu sorunu ile dum: UAVA USLERİ milyar ton TNT ye tekabül etmekdanında bir yerimiz, bir rütbemiz onlann kardeşleri olduğunu be rüşmek üzere hükümetlerinden ve ri yaranna çözdüğümüz gün, çağ Her zaman tnı sizin köyde dutedir, ki yeryüzünde yaşıyan her varsa, bunu da herkes bilir ki hiç lirtti. Daha sonra partisinin iktida ya Arap Birliği Sekreterliğinden daş uygarlığa ulaşt;k demektir. rur, ne yiyip ne içiyorî insana 10 ton TNT düşmektedir. ' g AMERİKAN FİLOtARI ucuza kazanmadık. 1946 dan beri ra gelişte yapacağı işleri nakletti. bir işaret beklemekteydiler. Bir an düşündü ve: Nezihe G. ÖKÇÜN' Gerektiği takdirde, bu silâhlaçektiğimiz çile ucuz mudur? Biz Konuşmasmı tamamladıktan sonBaşkan Nâsır'ın dünkü konuşma Kiyat (kâğıt) hiç yer içer mi? ra bir kır ata bindirilerek Afyon sını bitirirken heyecandan mecalsiz rm ateşlenebilmesi için Amerika radyoda hakikatlan açıkladık. Gü cevabnı verdi. "**" GÛDÜMLÜ MERMİ Ü$LERİ Rusyayı, yüzlerce bombardıman umüşpaladan ve partisinden bahset C.K.M.P. Il Başkanının evine gö kalmış olduğu bildirilmektedir. Ko Bir yıl sonra ortaokula gidecek çağı iissü, güdümlü mermi rampası nuşma sırasında, Nâsır'ın birkaç tik. Cevabı onun vermesi lâzım. türüldü. bir Türk çocuğu Atatürk'ü köy oEn önemli dâvamıZ P0lARİ$ OENİZAIMMI ve Polaris denizaltısı roketleri ile ; Bölükbaşı öğleden sonra Sandık defa sozlerini yarıda bırakacağı sadasındaki bir resimden fbaret bidı. Fakat göriiyoruz ki, onun sıkuşatmıştır. Aynca derhal misille mıştır. Bu, gerek çeşıt, gerekse atlk önce tlâhiyat FakSltesi me liyordu. j kıntıda olduğunu anlayarak yar lı ve diğer ilçelere gitti. Bölükba mlmıştır. Başkan Nâsır'ın heyeme yapabilmek üıere nakliye uçak det olarak Amerikanın Rusyadan muhtelif canlı halini radyo yayınından bile znnn imamlarla, balk re bilhassa dıma koşan çok. Vatandaşm sağ şının öğle yemeğinde Içim burkuldu ve acı acı gülları mevcuttur. daha fazla sayıda nükleer silâha duyusuna güveniyoruz. O her je pozda resimleri bir jandarma T I sezmek mümkündü. Arap milleti köylü ciddî ve sürekli bir eğitime düm. N. Rnhl ÖZÜARI ne mesajının son kısmını okurken, tâbi tatBİmahdır. Bugün bir düğmeye basınız, sahip olmasiyle neticelenmiştir. Kruçef bir harb başlatırsa, yi anlıyacak ve hükmünü ona gö tarafından çekildi. Nâsır, sık sık duraklamış ve cüm200 den fazla hidrojen harb başlıkh Şimdi Rusya hâlâ geridedir ve yeAmerikanın ateş gücünün Şehirde, kasabada, köyde gfinde re verecektir.^ lelerin sonunu zorlukla getirebil 5 vakit dolup taşan camilerde güdümlü mermi Rusyanın muay tişmeğe çalışmaktadır. Sovyetlerin şu korkunç kaBölükbaşı mütaakiben Gumuşmiştir. Bütün dinleyiciler, konuş halk yığınları birinci derecede hoyen şehirleri üzerine basdöndürüyıplara uğramasına sebep oAmerikan süâhlarının ana hedefpalaya cevaben şunları söy ledi: manın sonunda Nâsır'ın sesinin tit caya imama inanır; namaza başcü süçatle harekete geçecektir. lerini Sovyet askeri üsleri teşkil lacaktır : BaşUraiı 1 inci sahifede «Gümüşpalaya göre biz seçimrediğini açıkça farketmişlerdir. Munzam nispeten küçük 500 gü etmektedir. Ikinci derecede hedefAmerikan ateş güeünün ilk larken, yönüm kıbleye, kıblem Kâ Şöyle ortalama bir il merkezine lerin yapılmamasına veya gecikti dümlü mermi de başka hedeflere ler, endüstri bölgeleridir. Rusyanın dalgasınuı kısmı küllisi heÖte yandan, Mısır Dışişleri Ba beye, durdum namaza, uydum ima bir partinin en kodamanlarından rilmesine çalışıyormuşuî. Bu gümüteveccihen yola çıkacaktır. Ya j ceografik mevkii, memleketi her defini bnlursa : kanlığı, Başkan Nâsır'ın dün söyle ma diyerek niyet eder. 4 5 kişilik bir heyet gelsin. Eğer lünç bir iftiradır. Seçimleri yap. kından ve uzaktan, 5,000 kadar A I yönden tecavüze açık tutmaktadır Rusya'nın 200,000,000 luk diği nutkun tam metnini bütün Eleşkirt köylerindeki Kelbiynn kamyonlarla civardan «destekleyimamak veya geciktirmek Devlet Basuraiı I ınei sanifede büyükelçüiklere merikan bombardıman uçağı ıca Yapılan incelemelerden, bir hidronüfusunun yüzde 80 90 i ulaştırmak ve Başkanının da geçenlerde dediği bulunmıyanlardan veya kartın sa nutkun gerektirdiği bütün tedbir tarikatı mensvpları yöziikoyun ye» ci kuvvetler» getirtilmezse toplanbında harekete «eçirilebüecektir. jen bombası ile tamamen tahrip ölecektir. gibi bir millî felâket olur. Böyle hibi olduğunda teredüt edilen leri almak için bütün gece çalışmış re nzanank ellerini knllanmadao tı çok sonük geçecek, tenha olacak Bu uçaklar ve güdümlü mer edilemiyecek herhangi bir Sovyet Bütün büyük şehirler yerbir niyet Anayasa Referandumu. lerden, kimliğini ispat için belge tır. Bu arada Birleşmiş Milletler köpekler çibi hırlasarak sekiz on tır. Buna karşüık, en ufak bir köı miler, dünyanın muhtelif bölgele şehrinin mevcut olmadığı neticesı ie bir olacaktır. nu baltalamak için her gayreti aranması gerektiğinden, her seç deki Mısır heyetine Suriyenin Bir kişi birlikte bir çanak^an yer. Bu ye küî''stür bir aday u ""'amayagörrine öylesine dağıtılmıştır ki, Ame çıkmıştır. tkinci Dünya Harbinde, Sovyet endüstrisinin yüzsür, çoluk çocuğa varıricayadek sarfedip vatandaşını iğfale çalışan menin nüfus cüzdanını yanında leşmiş Milletlere üye olmasma mu halin tevaznn tcmsil ettigine ina tüm köy halkını karşiiinda bularika üzerine başarıh bir sürpriz bir Alman bilya fabrikasını tahrip de 85 i tamamen imha ediGümüşpaladan olabilir. Mağlup bulundurması lüzumludur. Bunun halefet etmemesi yolunda resmi nıiır. baskın yapılması ihtimali ortadan için, 200 den fazla bombardıman lecektir. Tunceli küylerinde çocuğu ö caktır. Hangi partiden olursa olkaldınlmıstır. Ruıyanm, bütün uçağı görevlendirilmişti. Halbukı olacağını anlayınca, oyun bozan la beraber, herhangi bir s^beple talimat verilmiş ve Arap Birliği Birçok bölgeler, tamamen sun, halk onu can kulafı ile dinlilen ailenin, daha s«nra doğan ço yecek, söylediklerine inanır görübugün, Sovyet savunma barajlarını Amerikan üslerini imha imkânına pehlivanlar gibi böyle bir temen seçmen kartı veya nüfus cüzdanı Genel Sekreterliği ile Birliğe üye imhasına yetecek olan mik sahip bulunmaaına pratik olarak aşabilecek tek bir Stratejik Hava bulunmıyan seçmenlerin ktırulca bütün devletlere, Mısır'ın Suriye' cuğiına yaşaması için Artin, Kara necek, alkışhyacak, omuzonu sıvaz nisi varsa onu da bilelim.» tardan birkaç defa daha Kumandanlığı uçağı, Moskova'yı imkan yoktur. ağır darbe yiyecektir. Bölükbaşı müteakiben M.B.K. tanınan iki seçmenm tanıklığı ile nin Arap Birliğine girmesine mu bet gibi adlar taktıfı, nufnsa da lıyarak köy sınırına kadar götiiresilip süpürmeğe kâfi gelecektir Rnayıyı btrkac de(a tahribe Sovyet halkımn yüzde 96 tarafından kendisine yapüan ikaz oyunu kullanması da mümkündür halefet etmiyeceği resmen bildiril yazdırdığı görülmüştür. tnanışa cek, Bir 10 megatonluk bomba bırakılçöre mnslüman olmıyanlar D#nya sı, ilk dalganın tesirinden yetecek kavvet lar konusuna işaretle, «Seçim hür 4 Sandık Kurulu Başkanı ken miştır. Selâmetle ağam! yaşarlar. kurtulamıyacaktır. Şimdiye kadar hiç bu nispctte dığı takdirde, 5,000,000 nüfuslu Mos riyet içinde, hakkaniyet içinde o di önüne gelen seçmenin, önce Se Başkan Nâsır'ın dünkü nutku malı gayildıfından VIUn diyecek. Doğumları kolaylaştırmak için Amerikanın jenel ateş çüsilâhlanmamış olan Amerika, bir kova'da tek bir kul sağ kalamıyalursa seçim seçim olur. Mektep nato seçimine ait seçmen listesin nun tam metni aynı zamanda YuO köyde değişik partilere oy vecünün sadece üçte biri isabet tecavüzle ağır kayıplara ugratıla caktır. çocuklan gibi her zaman kulakla deki adını bulduktan sonra seç goslavya Devlet Başkanı Mareşal Tnncelinin (Vank) köyü papazının recek vatandaşlar vardır, fakat Şurası gün gibi aşikârdır: Sovkaydederse : bilir, fakat tek darbe ile mahvediTito, Hindistan Başbakanı Nehru, haça baflı bir kenifi Hanrti Hi bunlar aralannda gül gibi geçinirn çekilince seçim, seçim olmaz. men, kendisine verilecek olan ye 75 milyon Rus ölecektir. lemez. Fakat her taraftan 80 Ame yet liderleri Amerikanın kuvvetinı Hakikatı n ve doğru sözün ve mil sil renkli ve çift mühürlü zarfı Fas Kıralı Îkinci Hasan ve Kazab seyinin başparmafınuı kemiği di ler. Türk köylüsü şimdilik profesrikan askeri üssü ile «anlmış olan bilmektedir ve bir harbe sebep ol Büyük şehirlerin kısmi letin dostu olanlar, doğru söze alarak Senato seçimine ait kapalı lanka Konferansı üye devletlerinin ye Alevî kadınlannın kamına sü yonel oy aveılanna karst bir saRusya, eger bir harbi başiatmak maktan korkmaktadırlar. küllisi ve aşağı yokarı bürerek geçimini sağladığı bir olay vunma çabası içindedir. oy verme yerine gider. Burada, an başkanlarına da gönderilnüştir. kızmazlar.» deliligini gösterirae, tek darbe il* tün S o v y e t endüstrisi Zira ilk 24 saat zarfmda Amerika dır. Bn benik şats^i Ankara polis Burada tekrar Gürsel'in dünkâ cak oypasolasmı hazırlayrp zarNsdir NADİ yer ile yeksan edilebilir. mahvolacaktır. nın harekete getirebileceği ateş gübeyanlan konusuna temas eden fa koymak için yetecek bir süre Mısırdaki Türk emlâki ile müzesiqdedir. Salgın hastalık, açlık ve Bir küçük misal : Kısmi küiliti cü, 16 milyar tonluk TNT ye, yani kadar kalabilir. Kapalı oy verme Doğu bölsesinde yemialerin en Bölükbaşı şöyle devam etti: ciddî nükle«r radyasyon Rusya etrafında üslenmis olan 15 bütün îkinci Dünya Harbinde kulB Ü L M A C A dofrasu şeyhin veya »eyhin baba• Tarafsız bir idare, ihtüâl ida yerinde Senato seçimine ilişkin oy ilgili muameleler tehlikesi avlar sürecektir. Amerikan taarruz uçak gemisi, lanılan infilâk maddesinin 4,000 sının mezarma edilen yemindir. resi iş başındadır. Elbette ki, ta pusulalarından dilediğini zarfa ko Rusyanın halihazırda elinde mev misline tekabül etmektedir. 1 234 5C 7 8 Başkentte bir çömrük mohafaza rafsız bir idarenin Başkanı da bi yup iyice kapadıktan sonra bu zar muvakkaten durduruldu cut ağır bombardıman uçaklannft Senato üyeliği seçimi için aynzi itham ettiği zaman cevabını ala Baştaran 1 İnci sanitede memarunan eşi, hoeadan duydoğn dan daha fazla, 1,500 ağır bombarcaktır. Bu mukadderdir. Siyasi ha lan gri yâni kül renkli sandığa •e Japonya Büyükelçileriyle konu için 4 fincanlık bir cezve dolusu dıman uçağı taşimaktadır. Bugünatar. Başka sandığa atılacak oy pu şan Baydur, Mısır konusunda soru su ile abdest almakta, su nekadar yatımınn adresini versek bu h a . kü teknik imkânlara göre, Amerisulaları muteber sayılmıyacağın lan sorulara eevaben şunlan söyle as olnrsa sevabıntn dahs eek •!•• pishaneler olur.» kan Donanmasının tek bir ağır cağı inancında israr etmektedir. C.K.M.P. Genel Başkanı bilmem dan, tereddüt halinde, seçmenin miştir : bombardıraan uçağı, koskoca bir atacağını «Mısırla sadece siyasi munasebet Şu halde çocuklardan önce, bükaçmcı defa temas ettiği Gümüş oyunu hangi sandığa şehri haritadan silebilecek kapasipala konusunda yeniden ?unları Kurul Başkanından sorması lâzım lerimiz kesilmiştir. Bunun için El tfln aileye etki yapan, onlann katededir. dır. çilik mensupları geri gelmektedir. falarını balandıran erjrmleri uyardedi: Bir başka misal : Şimdilik, SOT J « Gümüşpala buraya geldiğin5 S«nato seçimi için oyunu Mısırdaki Türk emlâki ile ilgili mak, eğitmek aynı aamanda ynryet sahillerinde devriye gezmekte muameleler şimdilik durmuş bu domuzu cahil hocalardan tezce aolan atom denizaltılannda 80 tane C.H.P. Genel Sekreteri Ismail va toplantısını bugün sehrimizde de benim Yuvarlak Masaya katıl kullanan seçmen, bu sefer Kurul lunmaktadır. Fakat bu muameleler yıklamak gerek. Bnrron İçin de 1mamam konusunda muhtar hasta Başkanından milletvekilleri seçimi harekete hazır Polaris güdümlü Rüştü Aksal, yarın sabah şehrımi yapmıştır. dır, âzi gitsin demişim, demiş. Ha için kullanılacak çift mühürlü ve için halen Mısır'a gitmiş olan va lâhiyat Fakültesini yılda 1.000 memermisi vardır. 1,200 mil menıilli ze gelecek ve saat 14 te Saraçha tandaşlarımızın hudut dışı edilme znn verecek hale getirmeli ve iToplantıda, doçent Muammer Ak Polaris güdümlü mermisinin behe nebaşmda tertip edilen C.K.P. il soy, doçent Hamza Eroğlu, millet yır ben böyle demedim, ben böy pembe renkli zarfı alarak millet leri gibi bir mevzu yoktur.» mamlık, vaizlik görevini dinin de, rinde yarım megatonluk nükleer mitinginde konuşacaktır. vekili adaylan birer konuşma le bir beyannarnenin altına ismi vekilleri seçimi için ayrılan diğer Baydur, Mısırla siyasi munasebet dünyanın da, hayatın da felaefesharb başlığı bulunmaktadır. Bir kapalı oy verme yerine gider. BuSOLDAN SAGA: Yarmki miting için C.H.P. çok yapmışlardır. 45 derece sıcaklık al. polaris güdümlü mermisi, Moskova rada milletvekili seçimine ait oy lerin yeniden başlamasından ümitli ni bilen çerçek aydına vermeli, 1 Bir ağaç cinsi (mürekkep tmda yapılan mitingde, Aksoy, ve Leningrad gibi en büyükleri ilgi çekici bir kürsü de hazırlat özetle şu konuşmayı yapmıştır: pusulalarından dilediğini, aldığı ö olduğunu da sözlerine ilâve etmiş böylece geniş bir halk eğitimi se kelime). 2 «Karısı veya kocası tir. dahil, bir Sovyet şehrini tahribe maktadır. Bu kürsü., 4 metre yükferberliği okvl ve Sğretmenle ymn a$ın hareketler. yapan» mânasına zel zarfa koyarak iyice kapadıktan sekliğinde ve 54 metreküp hacmin« Bir memlekette idare, iyi dekâfidir. sonra bu zarfı da milletvekilleri yana yürümelidir. iki kelime. 3 Fransada bir şehir, de olacaktır. Hatipler, 4 metre yük seçimine ait oy sandığına kendi eBunlar sadece Amerikan Donan seklikteki bu kürsüye çıkarak seç ğilse ve dolayısiyle devlet gemisi Tarih boynnca çektiğimiz dert serseri gibi boş gezip dolaşan. 4 Ahmet Çiftçi, tekrar batarsa, yalnız kaptan, tayfa, bi masının silâhlarıdır. Hava Kuvvet menlere hitap edeceklerdir. llgililiyle atar. Bundan sonra seçmen lerden ve gerilik batağından gıy Hıristiyan turistleri çeken batı bölmüşahede altma leri Stratejik Hava Kumandanlığı ler, Avrupa ve Ortadoğuda şimdi rinci mevkide seyahat eden batKurul Başkanının önündeki her iki nlmak için basacağımız kurtnlnş gesindeki bir kasabamız, acıklı. maz; güvertede, kamarada ve am nın hidrojen bombası ve 200 Hound . ye kadar hiç bir memlekette, se sandık seçmen listelerindeki adı merdiveninin ilk ba&amağı bu yol 5 «Büyütüp kemale getir!» mâalınıyor bardakiler de batar. Onun için hep Dog güdümlü mermisi yüklü 1,700 • karşısma imzasını atar. Okuma nasına bir emir. 6 Istırap çekeçim kampanyalarında bu derece dur. batmamızı istemiyorsak, ağır ve orta bombardıman uçağmı | büyük bir kürsü hazırlatmadığını birlikte Btştsrafı 1 inci sakifede yazma bilmiyorsa sol elinin başpar Mehmet Nuri ALPAT nin iniltisi (eski terim), tersi «durbuna ilâve ediniz. Gene Hava Kuv ifade etmektedirler. Kürsüyü, bir bu gemiye tecrübeli bir kaptan Daha sonra Mersinden Dottor mağını basar, sonra seçmen kartıma dolaş!» mânasına bir emirdir. vetlerinin Rusya etraiındaki üsler CHP. li, kendi parası ile yaptır getirmeliyiz» demiştir. m alarak sandık alanmdan ayrılır. Süleyman Çiloğlunun talimat yo7 Sadrazam Ibrahim Paşa devWashington. 6 (AP) Birleşik de bulunan 2,000 avcı bombardı maktadır. rindeki çok makbul bir çiçek, «lâ6 Durum, bütün seçmen yurt lu ile alınan ifadesinin olcunmasına Amerika gittikçe şiddetlenen ko taşlara önemle duyurulur. man uçağmı da ilâve ediniz. Sonra geçilmistir. Çiloğlu ifadesinde, «Şu tıfe» nin yarısı. 8 Belirti. 9 Kiyat yer mi ? «Düşmanhk yok, kardeşlik var» münist taarruzlan karşısında GüAmerikadaki 39 Atlas, Italya ve K. Satır, seçmenleri hususları açıklamayı vicdani ve Çevrilince «iyi işlemiyen bir ticaEecai Seçkin ney Viernam'a Amerikan askeri Ingilteredeki 90 Thor ve Jupiter ismini taşıyan bu mitinge, CHP. Bizim, kurtulamadığımız kötü ret evinin yıl sonunda ettiği meyYüksek Seçim Kurulu Başkanı» vatani bir vazife telâkki.etmekteliler, bütün ilçelerden kafüeler haikâz ediyor. birlikleri göndermeyi gözönünde güdümlü mermisini düşününüz. yim: Ahmet Çiftçinin A.P. ile biç bir alışkanlığımız var: Başladığı dana çıkar. ışın (yeni terim). tutmaktadır. Gene Rusyadan çok uzak olmıyan linde ve yürüyerek geleeeklerdir. Duruşma saatini bekler bir ilgisi bulunmadığına dair A.P. mız işi sonuna kadar götürmemek. TtJKARIDAN AŞAGlYA: ı Bu suretle CHP bir nevi ^gövde Elâzığ 6 C.H.P. Genel SekreYetkili Hariciye kaynakları bu mevzilerde üslenmis bulunan 500 Genel Başkanı Gümüşpala'nın söz Toplumsal bir derdimizi teşhis 1 Ait kademe topluluklarından ter Yardımcısı Elâzıg milletvekili gelişmeyi açıklarlarken, Dışişleri Matador, Mace ve Regulus nükleer j gösterisi yapacaktır. leri tamamen yalandır. Ahmet Çift eder, tedavi için bütün gücümiizl'? üst kademe topluluklarına seçilen ken fenalaşıp öldü harb başlıklı güdümlü mermilerini ! CK11P. nin tertip etmiş olduğu merkez adayı Dr. Kemal Satır bu Bakanlığı sözcüsü Joseph Reap da çi A J . nin program ve tıizük tasakimseler (çoğul). 2 «Yapmakta tzmır 6, (Telefonla) Dün gece rısmı hazırlıyan heyetin üyesidir. işe başlarız. Fakat üç gün sonra olduğu ticaret veya görmekte olduil mitingi ise, bugün saat 13 te yi gün C.H.P nin Hürriyet Meyda bir basm toplantısmda böyle bir ele alınız.. bu hareket başladığı yerde biter. , ne Saraçhanebaşmda yapılacaktır. nında tertiplediği açık hava mi ihtimalin mevcut olduğunu belirt Ibrahim Adlı biri tarafından bı Hattâ bu tasanyı kurulda okuyan Yara kabuklanır ve unutulup gi ğu hizmet kötü» mânasına iki keHepsi bir araya konuldugu takçaklanan Saadet Hepşiringüzeller da Ahmet Çiftçinin kendisi idij miştir. dirde, husule gelecek Amerikan Bölükbaşının bugünkü mitingde ha tinginde bir konuşma yaparak Yu der. Vakta ki sağdan soldan yeni lime. 3 tstanbulun bir kazasmın Gazeteciler, Amerikan idarecile isimli bir kadın, bugün, duruşma demektedir. sur balunup bulunmıyacağı, geç varlak Masa toplantılannı istiskuvveti, değil bir defa. Rusyayı dürtmelerle canımız yanmağa baş halkı (çoğul). 4 Pederin yansı, nm yapüacağı Asliye Ceza Mah Bu ifadenin okrunmasmdan sonra lar, biz de yeniden faaliyete koyu dünya halkımn başlıca temaşa eğmar etmek istiyen Genel Başkan rinin Güney Vietnam Hükümetini birkaç defa tahribe kâfi gelecek vakte kadar belli uımamıştır. AP. il mitingi ise, 13 ekim günü Osman BStukbaşı'na ve C.K.MJ>.desteklemek için o memlekete as kemesi önünde beklerken ani ola söz alan Savcı Yüzbaşı Selâhattin lencelerinden. 5 «Boyca fazlatir luruz. rak fenalaşmış ve 2 dakika içinde düşündüklerine yapılacak ve bu mitingde Gümüş ne çatmış ve, «bir takım ihtirası ker göndermeyi laş!» karşıljğı Fırat: «Biz raponın aksi kanaatinKssya kâlâ geride 27 Mayıstan sonra eğitim dâvac ? s • dair haberler dolaştığını belirtmiş ölmüstür. bir emir, aç göz de bulumıyoruz» dedikten sonra, Halen Amerikanın elinde bulu pala konuşacaktır. B kabaran siyaset adamlan, yalancı ve kendisinden bu husrusta bilgi is• lerin yeter gör15 ekimin önemi vcrilen raporu uzun uzun tahlil et mızın ehemmiyetini gözönünde bu U nan silâhlarm kısmi küllisi, Kore pehlivanlar verdikleri, altına knza 156 muhtaca kışlık giyim miyecekleri mik CHP. dün saat 11 te Tophane, koydukları şeref sözünü unutarak temişlerdir. Reap cevaben: «Komümiş, teşhiste ilmî bir isaoet bulun lundnran tnkılâp Hükümeti bütün Harbi sırasında ımal edilmiştir. •A.D" memlekete şâmil bir faaliyete geçnistlerin hükümet savunma birliktar. 6 Nazikeşyası dağıtıldı madığını, mahkemece bu rapora ö" P.uslar taraimdan başlatılan Kore .Çeşme arkasındaki kahvede bir ve D.P. ye oy vermiş insanlan tah lerine karşı gittikçe şiddetlenen çe çağırı, dişi söylemiş, mişti; yedeksubay öğretmenler, ge Harbi. Amerikayı neredeyse silâh ' toplantı dürenlemiştir. Vali ve Belediye Başkanının eşi itibar edilemiyeceğini ederek oy avcılığına çıkmışlar taarruzları ve bundan doğan ciddî ce okullan, halk dershaneleri vecinsten deŞil. 7 B l l sızlanrmş vaziyette bulmuştu. I Senatör ve milletvekili adaylarıJale Tulga ile annesi Nuriye Bin sanığın tekrar müşahade altına a saire... orta konuşmakla durum karşısında, Vietnam Hükü göl, ve Suzan Sentur, sehrimizde lınmasım istemiştir. Tahlil etme ş İ Amerika zirveye ulaşabilmek ' nın konuştuğu toplantıda 15 ekimin metine yardım için muhtelif imkân işi (kimyasa! te Merak ediyorum şimdi, acaba o mahkemo, resmî bilirkişi sayılan icin. Rusyadan en aşağı 3 misli tarihî önemi belirülmiş, vatanda mılletin huzurunu bozmaktadırlar» lan gözönünde tutmaktayız» demiş hayır cemiyetlerinden yardım görrim), benzer vemiyen ve köşelerinde mahrumiyet îstanbul Üniversitesi Tıp Fakülte günden bu yana faaliyet gösteren fazla nükleer sılâh tecrübesi yap şın oyunu kullanırken partizanlı demiştir. «Şatıroğullanndan Elâzığlı hem ve komünistlerin memleketi ele ge içinde bekleşen vatandaşlara yar si Sinir ve Ruh Hastalıkları Klini bir halk dershanesi ve burada hiç ya hayat arkadaşı. 8 Tersi topğı bir yana atarak akhselimini kul çinnek peşinde olduklannı söylelanması istenmiştir. şehrimiz» diye takdim edilen Sa miştir. dım olmak üzere külliyetli mik ğinde sanığın tekrar müşahade al olmazsa «A» yı öğrenmiş bir va luluk içindeki ıslah olmaz fena insanlara verilen adlardandır (esFuat Bilginden sonra söz alan tır, konuşmasına, «Elâzığ 1^7 setarda giyim eşyası toplamışlardır. tına almmasına karar vermiştir. tandaş var mıdır? Reap şunlan ilâve etmiştir: «Vi Bayanlar, Tulga, Bingöl ve Sentur, Duruşma bu müşahadenin sonunda ALTIN FÎATLAR1 Dedim ya, kişisel Te toplumsal ki terim). 9 Bazı hayvanlara vusenatör adayı Cemil Sait Barlas: çimlerinde hüiTİyeti seçen. hesap«15 ekimde ya yeni bir rejime gi • sız, kitapsız israf politikasına ve etnam'ın müdafaasım takviye için j ilk kapasite olarak 156 kişiye kış gelecek rapora intizaren başka bir işlerimizde hep böyleyiz biz. Kıya rulan, Afrikadaki yeni hükümetler6 10 1961 ', deceğiz veya yeni bir diktatörlü haksız bir idareye oylan ile ders o memleketin hükümeti ve Birle | lık giyim eşyasını dağıtmışlardır. güne bırakılmıştır. fet müeadeleıniz, böyle, eski hsrf den. İOIMIOOTS Cum&uriyet ğe gidişi. düşen kelleleri seyrede veren ileri görüşlü, uyanık, vatan şik Amerikanın halen müştereken 1350013550 aeşat nMllllinntlllflMMIIIIIMIMIIIMIMIIMIIMlllIMIIIIIIIIIIIIıııifMinı • • l l l l l l l l l f I I T ceğiz. Bu, sizlerin vereceği oyla perver insanlann diyandır» diye ttihaz ettikleri tedbirlerin müessir ^•ıııııııııııııııılııııııiMiıııııııııııııııııınıiTtııııııııtiıınifnı 1C4001042:') Harait , rm isabeti ile olacaktır» demiştir. başlamış »e bugün hiç bir partinin olacağını ummaktayız.» «aO»350 GuMen PATT î ı Bazı politika adamlannm seçime iktidarda bulunmadığım bclirttik Gazeteciler, Güney Vietnam Hü i = 396 1220012250 tngiliz gidılmesini istemediğini, bunun i ten sonra, özetle sanları söylemiş küraetinin Amerikan savaş birlik " 14351438 Degussa leri gönderilmesini isteyip isteme1<»1488 çin de çesitli yollara saptıklarını, Yerli diğini sormuş, R«ap, bu direkt soseçim olmasa iktisadî buhranm de tir: « Hangi partiden olursak ola ruyu «bilmiyorum» tarzmda cevap j vam edip gideceğini söylemiştir. ISTAIfBUt. Tiyatrosu I Daha sonra mikrofona gelen Ve lım, demokratik idarenin yerieş landırmıştır. VA2&ÇTL (ELHAMRA) Bundan bir müddet evvel Başşereften payıKÖPEK KIR!»ÎCIS1) '• dad Dicleli, sade bir lisanla vatanmesinden soğacak kan Ngo Dinh Diem, Güney Vietler akşam saat 2J!5 daşlara iktisadi zorluklan anlat mızı almağa ve bir intikal devreseçmek sinin zorluklannı elbirliğiyLe yen nam Hükümetinin Amerika'dan siVe. Çarçamba. Cumar ? mış. «Sadece bir partiyi lâh ve teknik yardım personeli giin tesi, Pazar Matine ' kâfi değil, seçilenin de hazır ol meğe çalışmalıyız.. derilmesini memnunlukla karşılısaat 15 de ması lâzımdır» demiştir. Daha şimdiden kazanamıyacakla. AmeriTel: 44 TL 3fi Diğer taraftan toplantıda, Fener rını anladıklan seçimin neticesini yacağını bildirmiş, fakat kan savaş birliklerine ihtiyaç gösnahiyesinde bir konuşma yapan FRfKA REVtiSC milleU'ekiIi adayı Cihad Baht'n: gölgelemeğe gayret edenlerin va :ermemişti. tanperverliğinden suphe etmeliyiz. Sorumlu Amerikah idareciler, AFRÎKALI sanatkâr «CHP. insan haklanna saysjı gös ikikJ TAMTAM or j teren, tarihten ders almış bir par Biz Halk Partililer ne seçimsiz. ne Güney Vietnam'daki durumun köftrasu »*ngin knsrom ı tidir Aıınlıktaki vatandaşiarımız de gölgeli bir seçimle iktidara gel tü olduğunu açıkça ifade etmekteDekor . Aksesava* j emın olsunlar ki, onlara umme biz meyi düşünecek kadar vatan sev dirler. Fakat bu darum için «ümitsiz» dememişlerdir. Ekimden itibaren m e t i kapıları CHP devriade açıla gisinden mahrum bedbahtlar topyalnız ] hafta Geçenlerde Bangkok'da yapılan için cak, dertleri andlaşmalar ve ka luluğu defiliz. Biz hürseçimle S A R A Y SEATO Askeri Müşavirleri toplan da nunlann sınırları içinde zamarm gittik, mutlaka hür seçimle ikti tısmda, Güney Vietnam'ın müdaMstineler saat 1T.30. dara geleceğiz.» \ S tc. Bile.leri giyede da halle<ülecektir« demiştir. B/ZPE8UNU fnası için icabında Güneydoğu AsCHP. devlet getnisine tecrübeli or. Te!: 44 1« S« Kemal Satır öğleden sonra Palu ya İttifakı Teşkilâtı (SEATO) devkaptan istiyor kazasma giderek asagı yukarı Elâ letlerine mensup kuvvetlerin kulEklrade Ankara Büyük sinemada Mersin 6, (Telefonla) CHP, zığ'da yaptığı konuşmayı tekrarlaj lanılmasını gözönünde tutan plân i • 24 E^raıde Jzmir tkha] =inpma<sında iîimiz dahilinde dördüncü açık hamıştır. • lar üzerinde durulmuştu. I M f f 1 »l*ffM* H niHMHIHIHUflHltlfUfHltlHll Amerikanın elinde 40 bin nükleer bomba var Bölükbaşı dün GOrsel'e M. B. K. ne (nönu'ye ve Gümüşpaloya çattı Doğu ile Batı Almanya arasında yeni münasebetler YUNUS NADI arnağanı EN ONEMLi DAVAMIZ NEDıR? 49 I36II9G2 USA nın ateş gücünün, yer yüzündeld her insana 10 ton isabet edecek şekilde 35 milyar ton TNTye tekabül ettiği bildirilîyor !Kruçef bir harb çıkarttrsa 50 Seçim Kurulunun tebliği Köjfm eğleııee çıklı istanbulda partüer büyük il mitingierini hazırlıyorlar Amerika Güaey Vietııaaa asker gondemeyi dâşüoiyor 51 , , T,,1T,I. B u n l a d l r r POtti 8EN ÖLPL/RPİM ZAttHEOİYÛR ffiTı!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle