18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EN BÜYÜK YAZARLAR1N EN GÜZEL ESERLERİ * NANA n Zou * SEN BİR HELEKTİN E Z . U * KAMELYAU KADIN A ,. • * DİRİLİS L T.:,t.v • $EYTAN1N KURNNIARI ? «„«•,.„ * CENNET YOLU s,«nb,rk • NOTREDAME'IN KAMBUBU v H,:, * OâULUR ve SEVOİIİLER D. H. uw,.nc, • MAOAHE BOVARY c FI..A". * SİIİHURA VEDAH,mm^y*4$J( OTOBÜŞÜ s.^beck * KUHSAUU N sw< * GUNAHKÂR RUHLAP D. H. Lwren« * DOKTOR JİVAOO B. p.,t.n..k • SENİ SEVMEK KAOERİN s u ™ * IKÜM1İR A. Uaurols VA Y I N E V 8925 5578 3S MBK,BakanlarKorulu müşterek loplanlı yaptı ılllll'IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIMIIIIIIIIIi: Sayı 13.353 umhuriyet KURUCUSIJ: rUNUS NADİ Telgraf v « m e k t u p adreoi: C u m h u r i y e t Teleronlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 1 2 0 6 Istanbul Pocta R u t u s u : tatanbul N o 246 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 OİŞlERİNfZİN ÇORÛMESİNİ fcTEMİYORSANIZ rENİ KOKÜ VE VENİ FORMÜLLE HAZTCIANMIŞ ğ(pfynos BİŞ MACUNU KUUJtfiMANG Cumartesi 7 Ekim 1961 Toplantıdan çıkarken Tahtakılıç, «Bölükbaşı da her vatandaş gibi teminat altmda istediği gibi konusabilir» dedi fBaşol Anayasaf | Mahkemesi | | Reisliçıne İ i tâyin ediliyoı | protokola dahil zevat 1. Ordu Müfettişliğine giderek Istanbul halkmın tesekkürlerini bildirmişlerdir. Taksimdeki törene 10^0 da başlan= Ankara 6 (Cumhuriyet E mıştır. Birlikleri teftişten sonra büyük bir geçit resmi yapılmıştır. Ra simde dünkü törenden bir an görülüyör. E Telek?) Yüksek Adalet Di = E vanı Baskanı Salim Başol = E bueun Devlet ve Hükümet Ş E Baçkanı Orgeneral Gürsel ta = rafından kabııl °dılmiştır. E E Saat 10.20 ile 111.35 arasında E E yapılan bu görüşme hakkın ~ E da Salim Bışol ve Baskan = Ulay. Zeytinoğln ve Türkoglu diinkii müsterek toplantıya gelirlerken E Gursel herhangi bir açıkla E Ankara, 6 (Cumhuriyet Teleks) rı okumuşlardır. E Milli Birlik Komitesi bugün öğToplantıyı mütaakıp Refet Ak ~ ma yapmamışlardır öğre.ıdiSimize gnre Salim E leden sonra Bakanlar Kurulu ile soylu: «Dahili ve haric! meseleler E » 2 u a t 46 dakika devam eden bit müçtereken müzakere olunmuştur» • Başol bugünkü görüşme sıra toplantı yapmıştır. demiştir. Bu arada Bölükbaçı'nın E sında kendi'Hne teklif olunan = Türkiye Büyük Millet Meclis: yerine kaim olan M.B.K. ni iskat Devlet Bakanı Sıtkı Ulay'ın baş konuşmaları hakkında fikri soru Ş «Anaya'a Mahkeme«i» Reisli E Milli Eğitim Bakanı Ahmet E gini kabul etmiştir. Bu husut E ve vazife görmekten cebren men'e kanlığında saat 15 ten 17.45 e ka lan teşebbüs ve halkı silâhlı ayaklandar devam eden bu toplantıda Içiş Tahtakılıç da şu cevabı vermijtir: E görüşmeden snnra Adliye Ba S leri Bakanı Nâsır Zeytinoğlu mem «Bölükbaşı da her vatandaş gibi E kanına Buşbakanhktan bildi 3 mağa teçvik suçundan sanık ola] yakalanan 1 kisi hakkında tahki2 leket me«eleleri ve asayis, Adalet kanunların teminatı altında istedi S rilmiş ve ger^ken fornrîlite ~ | kata başlanmıstır. Kavgada yaralarak yakalanan ve örfi Idare MahB nin Bakaoı Kemal Ttirkoğlu »eçim ve ği şekilde konuşabilir.» ••^* ~'^~'•'•'••• yapılmmt itteııiimigttı. E nan 12 kışiden 3' ü afır variyettekemesi tarafından ölüm cezasına E Anayasa Mahkemesinin üye S Dısi»leri Bakan vekili Mehmet dir. Bakanların Meclis'ten ayrılmalaçarptırılan A.P. li Ahmet Çiftçi'nin leri ise seçimden «onra tesbit Baydur da dış siyaset hakkında iza rından sonra Millt Birlik Komitesi Vali S*d«t Tolga, olar> habcr aduruşmasma dün yeniden 3 Numa~ hat vermişler ve bu münasebetle üyeleri daha bir müddet çalısmıs S olunacaktır. lır almaz, beraberinde Jandarma ralı örfi tdare Mahkemesinde yarBakanlıklarda hazırlanan raporla lardır. Komutanı olduğu halde Sarıza gıgılanmağa başlanmıştır. riıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııın derek tahkikatla biszat ilfriletımişHatırlanacağı üzere sanığın ölüm tir. cezası Askeri Yargıtay tarafından C.HJ1. lilerin yola MJldi bozulmuş, Ahmet Çiftçi 3 haftalık Çanakkal», 6 (Telefonla) Dün bir müşahadeye tâbi tutulmuştu. gece Merkez Kalabaklı köyüne soh Dün öjfleden sonra Balmumcu'da bet toplantısı yapmağa giden Halk başhyan duruşmada ilk olarak AdPartisi ekipinin yolları meçhul şaH Tabiplikten verilmiş olan 3 hafKayserı, 6 Bugun Sarız ılçesın hıslar tarafından çitlerle kapatıltalık müşahade raporu okunmuşde C.H.P. lilerle C.K.M.P. liler ara mıştır. Suçlular henüz yakalanama tur. Raporda, Ahmet Çiftçinin mun sında 200 kişinin iştirak ettigi kan mış, Savcilık hâdiseye el koymuştazaman namaz kıldığı, dindar oltur. lı bir kavga olmuştur. duğu, anormal hareketlerinin tesMuhittin Gâven'in dumsması Kavga, Kemal, Mustafa Ömer bit edüdiği belirtilmekte ve cezai Meydan hatiplerinin atıp tntro»Eyüpte yaptığı konuşmada, dini v Genç ve Hacı, Mustafa, Osman Erehliyetinin olmadığı, bir akıl haslarım o blraz da bir orta oynn oğlu adlı C.H.P. lilerle Muhittin siyasete alet ettiği iddiasiyle ağır tahan«»inde süresiz olarak tedavi havasi içinde dfnliyor ceza mahkemesine verilen A.P. Isve Halil Erendeniz, Adem Bal, Abaltında bulundurulması belirtilmiş tanbul tl Başkanı ve milletvekili dullah Kara, Ibrahim Kara adlı tir. ANKARA Seçim kampanyasıC.K.M.P. liler arasında başhyan adayı Muhittin Güven'in durustna Arkası Sa. 5, Sü. « da nın 2. haftası sonuna geldik. Ortabir münakaşa ile çıkmış, kızışan sına dün de devam edilmiştir. asuı f lncl My Balmumcuda tutuklu bulunan lığı ne kadar kızıştınrsa o kadar kavgaya her iki parti taraftarları kârlı çıkacağmı uman kimi partida katılmıştır. Kavga bir saat sür sanık, trafiğin kapah olması »ebeciler gittikçe artan bir hırsla rakip I müş ve bu arada kavggcılar birbir biyle duruşma aaatinde maakemelerine saldırıp duruyorlar. Şimdiye ! lerine karşı taş, sopa ve bıçak kul ye getirilememiştir. Duruşma t»nıdeğin çok denenmiş bu metodun lanmışlardır. Jandarmanın müda ğın gıyabında çok kısa sürmüj ve kendilerine yeniden bir oy fazlahhalesi sonunda kavga yatışmış ve lg ekim tarihine bırakılmiftır. ğı sağhyacağını düşünmek her halde aşırı bir iyimserlik sayılmahdır. Ama ne yaparsınız ki. politikayı Ankara 6 (a.a.) Yüksek Sekumar sanmakta direnen birtakım çim Kuruiu Bjşkanlığından bildiprofesyoneller, her kumarbaz gibi, rilmiştir: aşırı iyimserlikten kendilerini bir 1 15 ekim 1961 pazar günü satürlü kurtaramıyorlar. Şu seçim bah saat 8 den akşam saat 17 ye kampanyası başlamadan önce, VB kadar geçecek zaman, oy verme tandaş çoğunluğu hangi partiye oy süresidir. Bu süre dışında oy kulvereceğini şüphesiz biliyordu, bu lanılamıyacağmdan, seçmen yurthususta kararlı idi. Karanndan taşlann bu oy verme süresi içinvazgeçirip onu bir başka partiye çe kebümek için olağanüstü beklen de sandık başlarına gitmeleri gemedik bir yeni durumla karşılas rekmektedir. mak gerekmektedir. Bu da memle 2 Seçmen kütüğüne yazıh oBolükbafi dün Afyonda konuşurken . • ket kaderini elinde tutan bugünkü lanlar hangi sandığın sandık seçAfyon, 8 C.K.M P. Genel Başgeçici iktidarı sinirlendirmek, onu men listesine yazılmış iseler anTahkikata hızla devam eden polis, şehirdeki camkanı Osman Bölükbaşı huausi bir yanhş kararlara zorlamak, ya da cak o sandıkta oylannı kullanabiuçakla bu sabah Afyona geldi. vatandaşın inancını sarsacak sid leceklerinden, bağlı bulunmadıkgöbeği renkli arabaları tesbite çahşıyor. detli dozda telkin enjeksiyonları lan sandıklara boş yere baş vurma Afyo Alanında karşılanarak bir mahdırlar. ile mümkündür. açık jeep içinde şehrin Pazaryeri Selimiyede cereyan eden »iyasî tur. Eyüp Kaymakamı Rıdvan Me 3 Yazılı bulunduğu sandığın Meydanına getirildi. Osman Bölük kaçırma olayı ile ilgili olarak tah tal'ın kızı Ferideyi kaçıranların Suriye'de tam bir sükunet hiıküm sürmekte, rüzgâr bile esmemekteProfesyonel meydan hatiplerinin başına gelecek seçmenler, sandık başı'yı bugünkü mitingde binlerce kikata örfi Idare, Emniyet Mü tesbiti dün de mümkün olamam:ş dir. Resimde eski milli bayraklarının dalgalanabilmesi ve görünmesi onbeş gündür harcadıkları bütün kurulu başkanı tarafından nndık Arksn Ss. 5. 8ü. 4 de dürlüğü 1. ve 2. Şube el koymuş tır. Kaçınlan ve tehdit edildikten için arkasına portatif bir vantilâtor koyatı bir Suriyeli görühnektedir. insanüstü gayretlere rağmen, övü kurulu önüne sıra ile ve birer sonra tekrar bırakılan Feride tam nerek söyliyebiliriz ki, bunlar yu birer alınırlar. Sandık başına geve aydınlatıcı bir bilgi veremedikarıki hedeflerden hiçbirini bugü len seçmen, kartını, sandık kurulu ği için polis eşkâl üzerine kimsene değin gerçekleştirememişlerdir. başkanına verir v<»ya seçmen sıra nin üzerinde duramamaktadır. SaYurdumuzu demokratik bir hunumarasını söyler. Seçmen kartı nıkların söyledikleri sözlerle kenkuk rejimine bir an önce kavuştur dileri arasında bir irtibat kurma Arkası Sa. 5, Sü. 5 te mayı amaç bilen Milli Birlik îdareya çalışan polis, ayrıca şehirde çok si, Yuvarlak Masa Antlaşmasmı hiaz olan camgöbeği son model otoçe sayan oyun bozanların hırçm mobilleri tesbite ralışmaktadır. : davramşlannı siikunetle izlemekte îlgjliler olayı kı?a bir süre i nde dir. Başkentte, her kademeden soRadyo'da yaptığı konuşmada sesi titriyen Nâsır, Suriaydınlatmak için çahşmaktadırlar. rumlular arasında en ufak bir siyenin herhangi bir devlet tarafından tanınmasına da nirlilik belirtisi görülmemektedir. karşı koymıyacağını bildirdi Meydanlarda boğazı yırtıhrcasına haykıran, radyo mikrofonu önünde Devrim Idaresine ağız dolusu iftira Kahire, 6 (a.a.) Başkan Nâsır ki: «B. Milletlerdeki Birleşik Arap eden ve sonra, «Ah bir tevkif etsebu akşam radyoda yaptığı konuş Cumhuriyeti daimî temsilcisine, ler de ucuz tarafından bir reklâmada Suriye'nin Birleşmiş Millet Suriye'nin milletlerarası teşkilâta mım daha yapılsa!» diye âdeta alere ve Arap Birlieine kabul edil kabul edilmesine muhalefet etmevuç açıp Tanrıya yalvaran sözcümesine muhalefet etmiyeceğini bil mesi yolunda talimat verdim.> Nâleri, ilgililer, gülümsiyerek seyretdirmiştir. Baçkan Nâsır demiştir Arkası Sa. 5, Sü. 6 da mektedirler. Şunu da övünerek söyliyelim ki, bir tanesi müstesna, parti liderleri bu çeşit kışkırtmaca Hırsızlık iddiası ile yakalanan oyunlarına tenezzül tmemekte, genç daha önce de karakolda kendileri de oyuna gelmemeye dikkendisini asmağa teşebbüs kat etmektedirler. İstanbulun 39. Kurtuluş Bayranu dün Takiim'de yapıl an muhteşem bir töranle kutknmıstır Resmi ve özel E Yüksek Adalet Divanı E . » "*" müesseseler bayraklarla donatılmıs, halk töreni tâkip için erken saatlerden itibaren Taksim alanını doldurE Baskani. Gürsel tarafın Ş K U J i i A D İ A E dan yapılan teklifi E muştur Törene katılacak askeri birlikler ve okullar saat 9 da Sultan ahmet meydamndan hareketle Taksime gelmişler. GalaU KöprüsünE kabııl etti E den geçerken Selimiyeden atılan 21 pâre topla selâmlanmışlardır. 9.45 de Istanbul Vali ve Belediye Başkanı Korgeneral Refik Tulga ve Eoyserinin Sarız ilçesinde 200 partılı bırbırıne gırdı K. Satır seçmeıtleri ediyor aitma Bir münakaşa sonunda kavga eden C H P ve CKMP lilerden 3 ü ağır olmak üzere 12 si yaralı Köylüye eglence cıktı Bölükbaşı dün Gürsel'e, MBK ne Inönüye ve Gilmuşpolaya çattı Seçim Kurulunun tebliği Afyonda 3,5 saat konuşan CKMP lideri bundan sonra bir kır ata bindirilerek şehirde dolaşiırıldı Eyüp Kaymakamının lcızını kaçıranlar dün de yakalanamadı istanbulda partiler büyük il mitingferini hazırlıyorlar Nâsır, Suriye'nin B.M'e girmesine muhalefet etmiyeceğini açıkladı Eli kelepçeli idi, otobüsün altına atılıp intihar etti «. etmişti Vatandaş ise her zaman olduğu gibi kendi halinde, kararlı ve serinkanhdır. Meydan politikacılarının gürültülü atıp tutmalarım o, biraz da bir orta oyunu havası içinde dinliyor. Büyük merkezlerden küçük köylere doğru gidildikçe seçim propagandalanna daha fazla ilgi gösterildiğini görürsünüz. Fakat bunun nedeni aslında bir vakit geçirme, bir eğlenme ihtiyacma dayanır. Arkası Sa. 5, « S 6» CHP tarafından hazırlaılan el ilânları paketlenirken S inci sayfada) KIR AT Kinıe niyet, kirae kısmet?.,. Bölükbaşı Afyon'da b i r ksr at'Ia cir.iaştı Gazeteler Iztnir 8 (Telefonla) Hırsızlık iddiasiyle yakalanan 22 yasındaki <•• Ali Yılmaz, Karşıyaka poljs merDışişleri Bakan Vekili Baydur bu durumun halen muakezi nezarethanesinde kemeri ile intihara teşebüs etmişse de vazimeleler için Mısır'da bulunan vatandaşlanmızın hudut feli memurlar taraîından güçlükle dışı edilmelerini intaç etmiyeceğini belirtti kurtarılmıştır. Fakat ar sonra elleri kelepçeli olarak götürülürken Ankara. 6 (Cumhuriyet Teleks) betlerin tekrar başlamasımn temen kendisini Belediye otobüsünün! Ticaret Bakanı ve Dışişleri Ba niye şayan olduğunu söylemiştrr. altına atmak suretiyle feci şekilde kan vekili Mehmet Baydur bugün Bugün Yunanistan, Güney Kore ezilerek ölmüstür. Arkası Sa. 5, Sö. S d» gazetecilere, Mısırla siyasi münase Mısırdaki Türh emlâki ile itgiti muameletet* muvahhaten durduruldu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle