09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DORT CÜMHURÎYET T Eklm 1961 YURTTA SECIM MUCADELES1INTIBALAR1 1957 seçimlerinde bir defa daha tarihe geçen şehir Gaziantep C. H. P. ne borcunu ödemeğe hazır Amasyadan iiç aday: (soldansağa) AP Senato adayı eski Beledije Reisi Macit Zeren, AP miUetvekili adayı Hayri Guler ve CKMP milletvekili adayı Celil Yörükoğlu GAZİANTEP Antepliler mert lar bolgenin hemen hemen en veinsanlar, Antephlerde kaypaklık rımlı sahalarıdır Bugun Kilish bu sahaları ekemedığıne gore tek yok... her mevzuda çızdıkleri yol ayağını kaybetmesı pahası da oluzerinde n ayrılmadan ılerlıyorsa kaçakçılık yapacak, gunluk lar. O kadar kı ıçkıh dahı olsalar maışetını temın edecektır. Mayıncaddede onlar için yalpalamak en lı saha kaldınlınca Kılısh ılk onbuyuk ajıp, Anteplı yalpalayacak ce elıne geçen arazısıni kıymetlen kadar içmışse. evıne tek elinı dudırecektır. Sonra da vaktı kahrsa, vara tutuna tutuna gıder yıne ıçAntep'ın seçim mukadderatım 52 veja ii pavla,acaklar kaçakçılık yapacaktır. kıli olduğunu belii etmez . C.H P. nin başta gıtmesınin en hemen hemen her zaman Kılis deAntepte «avrada» yolda lâf atıl büvuk sebeplerinden bırı, Antebın ğıştırmistir. Bu seçimlerde de Ki l^te Kılis buçun revini verirken maz, eğer Anteplı ıçkili ıse yolC H P lılere olan borcu Bu borc lis'ın buyuk bir rol oynayacağı kendısine yukandakı ımkânları te dan da bir kadın geçıyorsa, kendi 1957 den kalmış, Antep 1957 de çok muhakkaktır Kılıs uzun j'illar du mın edecek, veja etmesı muhtenı şoyle bir duvara yaslar ve «av mucadelelı bir seçim geçırmış, hak şuk ıktidara rey vermiş fakat bu mel partıyı seçecektır. radm» geçmesını bekler sızhga tahammul edememıs. kazan na mukabıl daıma jetım kalmış, Netice olarak şunu soylıyebılıIste sımdı de Antep bu ölçüler dırdığı partinın seçımı kaybettığı nasıbıni hiç bir zaman alamamış rız kı, Antep'de seçim, sansı C.H P b l r kısmı tek nındır. Fakat bu şanç hiç bır zaiçınde seçim mucadelesi yapıyor nı gürunce ayaklanmış ve tarihe tır Halkm buyuk Belkı seçim atmosferı ile sarhoş geçen «Gaziantep hâdıselerını» ya gozludur, çunku trahomdan başı man kendılerının so\ledıklen kaolmuş, fakat hiç bir zaman yalpa ratmış. îşte borç buradan gelıjor nı kaldıramamıştır. Yıne halkının dar >uksek değıldır. GÜMÜŞHANE Deniz seviyelamıyor, verdıği sozlerden dışarı C H.P. nin o tarıhte uğradığı hak buvuk bır kısmı tek ayaklıdır, sinden 2025 metre yüksekliğindeki çıkmıyor. sızlığı 15 ekım 1961 de tamır etmek çunku mayınlı sahada kaçakçılık Zigana geçidmi asıp GümüshaneAMASYA Oğuz Törklerinln yaparke n tek ayağını kaybetmış>e indi?im zaman Y.T.P. liler açık Seçim mucadelesi 4 parti ara borcu bu... eline geçmeden önce lslAm natteltır. Bu sene reyını kıme mi verehava mitıngi japıyorlardı. Hatip, sında, ıkisı azıyı almış son suratliflerinin «Bağdadı Rnm» dıye C.H.P. nin ılerde olmasının dığer lerden bin di^ordu ki: le netıceye doğru yaklaşıyor, dı sebebı, Antepte hakıkaten, teskı cektır' Trahomla mücadele edecebahsettiklerl, Osmanh ImparatorSeçmen sajısi" 91530 «Yergıleri Ekrem Alican'ın arttır ğer ıkısı sadece onları seyredıyor. lât olarak iyi çahşması, durust ça ğını vaat eden ve kaçakçılığı serlufu zamanında da Türk kültürüSenator: 2 milletvekili• 7 dıfcını rakip partiler iddia ediyor Başta gıdenlerde n dokulen olursa lısması. Uyanık halkı hemen bu best bırakacak partıye . ne büyük hizmetleri doknnan, 1P5O seçimi 120 422 seçmen lar. Fakat Ekrem Alican, Maliye toplarım umıdı ile beklıyor. Baş nu f ark edıyor. Nıye reyınızı C H. Amasya jehrt halkını »iyasi b a . Kîlis, kaçakçılığın serbest bıraC H P. 49 319, D P 69 935 Bakanlığından istifa ettikten sonta gıdenlerden C.H.P., bıraz aravı P. ye, nıye reyınızı Y T P ye vekılmasını, mayın sahalannın kalkımdan umutsnzhığa düsmüş bul1954 «eçımı 143 773 seçmen ra vergiler Meflisten çıkmıstır. açmış gıbı gorunuyor, hemen arkd receksınız dıve sorduğunuz zaman dırılması olarak mutalâa etmekte dom. C H P . 57854, D P 83019 Sonra \er?i mevzuu Maliye değil, sında Y T P , 7 mılletvekıllığını sebeplerını çok guzel I7ah ediyor dır Bu takdırde Kılis halkı hakıSiyasl partllerin lçindeki «an1957 seçımı: 150 057 seçmen Dahili>e Yekâleti isidr.» dalye kavgası, Amasyalıları, «ehkaten refaha kavusacaktır. Şoj le C H P . 69 760, D P. 70 843 Gümüşhanede kurnlan pazar mü ri n eskl müdafaa kalelerinin bukı: Hudutta çok buvuk bır arazıC.MP. 2 294, Hür. P. 923. lnndnğu Harsene dağına kar yağ sı, bugun ellennden alınarak maAnayasa oylaması • 187 485 nasebetiyle kdylerden gelen vatan letvekılı adayı S. özcau !>an, Du daslar, Y.T.P. lilerin bu gayri sa iddiayı şiddetle reddediyor, «Eger mıscasına parti ve particilerden yınlamıstır. Butun bağları, ekıleseçmen. Evet 91 530. Hayır mimi ifadelerine âdeta inanmıs ücretle kiralanan Beledıye hoparsoçntmus. Bilbassa Omitle bağlan çok kımse, A\ukat Zekı Gönenç cek arazılerı ma\ınlı saha olarak 69 732 porulıh orlardı. Cebalet ön plânı ldrü C.H.P. nin ise, o zaman biz dıkları Cnmhnriyet Halk Part'Sİ Senatdr adaM, milletvekili adayla karşılarında durmaktadır Bu saha isçâl ettiği için, kojlü vatandas C.H.P. mikrofonu ile konustuğuiçindekl mücadele ve çalısmalar n da delegelerin oylarına ghre lis elbettekı vergi mevzuatının Mali nınzu kabul edeceğiz» diyor. Bu a . kendilerini faziasiyle üzmüs ve tede yer almıs olsa idi C.H.P. » • • • • • • • • » • • •• • • • • • • • • • • • • • » • ••••••••••••••••• ye mi \oksa lcisleri Bakanlığının rada, 195457 devresinde Gümüşhaumntsuzlnğa düsmelerine sebep Amasvada Senatörlüçü ve 3 mil• mi isı oldağunu anlıyamazdı. ne D.P. mılletvekilliğıni yapmış olmns. Halkın sogutnası ve C.H.P. letvekilliğini kazanırdı demekteDiğer taraftan, mltingi takip olan aday Özcan San, «Y.T.P. Senin ileri gelenleri arasındakl hi dir. Simdi ise Halk Partisinin yal I • eden C.H.P. \e A.P. lıler ise yüz nato seciminde oy alamaz. Milletve ziplesme ve gnıplaşmalar partinln nız iki mılleU ekilli£i alma ihtima fazla ov alma sansını da \ok et li vardır. Yeni liste partinin ka• lerini burusturmus, büyük bir ü kilı seciminde de barajı aşamaz. Se züntüye kapılmı^lardı. Sebebi, natoyn ve 1 milletvekillığıni C.H.P, mis. Hizipleşmeler bundan 3 ay zanma sansını azalttıktan baska 3 milletvekilliğini de biz A.P. liler kadar önce idarecilerin dipiomalı çok kimsenin de C.H.P. den istifa I • kazauacağızj» şeklinde konuşujor. lar ve diplomasızlar diye iki grusina yol açmıstır. Bana makabil A.P. nin yoklamada Senato seçi pa avnlmasiyle başlamış. Diploma Halk Partisinin karsısında herkes • mmi kazanıp aday olan emekli lılar grupnnu Ahmet Demiray, çe mâlum tek bir gâve uğmn3 ku yüzbaşı lialım Ocaklı'yı ll Seçim Zı ki Gönenç ve birkaç avukat, rulmns bulunan Adalet Partisinin Knruln kabul etmedigi için, A.P. diplomasızlan da tktİMt Fakülte Senatörlüğü ve iki milietvekillililer Zekı Başağa"\ı aday gösterisinden diplomalı olmasına rağmen ğini kazanması sraranli gibidır. yorlar. Iddiaya gore Ocaklı, asabî tl Baskanı Kemal Karan ve arka. Amas^ada Cumhurijet Halk bir hastalıktan dolayı bır müddet daslan temsil etmektedir. P a ı i i . once ışlediği bir suçtan dolayı ta nin idaresini ellerine geçlnnek is Partisi ve Adalet Partisinden baş Gaziantepten CHP nia iki kuvvetli adayı (solda) Ali İhsan Goğüs ve mtşse de; yapıla n hesaplarkipsizlık kararı almıs. Fakat, teyen diplomalılar ile idareyi el ka parti yok çıbidir. Yeni TürkiSenatör adayı Zeki İslâm dan sonra bu hucrelenn çok Ocaklı'nın asabi bastalığa müptelerinden kaçırraak istenmen dip ye Partisinin butün ilde teskilâtı pahalıya mal olacağı du=ulâ olmadığı sonradan raporla teslomasızlar arasındaki mücadele bnlnnmasına rağmen burada senulerek okullar ve ıbadet bıt edilmiş. C.H.P. Genel Merkezine kad3r çime girmiyor. Y.T.P Jl tdare Ku verlerının kullanılması uvaksetmis ve olayı tahkik için bir rnlnnun 8 ü\esi de kendilennden gun gorulmuştu p3rti mflfettisi Amasyaya gönde pek farklı amaç gütrae\en AdaC.H.P. liler, 1957 yılmda, düsük rilmis. Diplomalılara nazaran si let Partisine geçerek D.P. o\larıiktidarm baskısına rafmen seçimi vasi taktlk ve entrikaları daha iyi nın parçalanmasını önlemislerdir. kazandıklannı \e B. Mület Mecçeviren diplomasızlar, tahkike ge Diğer partilerin aday yoklamala1 S I A . B l L V A NK A R A lısine Gümüshaneden Milletvekili len müfettiş Osman Sabri Adalın rındaki çekısmelere ve liderleri 6 57 Açılıs ve gunun program7 27 Açılış ve program 7.30 gönderdiklerini söjlüyor, «Bu deyanından hiç ayrılmamak snretiy Bölükbasınin Yuvarlak Mas a topları 7 00 Gunavdın 7 20 Haİki marş 7.35 Sabah plâkları virde, elbette ki Meclis yine aday le hem kendi görüs ve düsüncele lantısı sırasındaki tutumuna güGümüşhane YTP adayı 8 00 Haberler 8.15 Oyun ha fıf muzık 7 30 Haberler 7.45 Iarımızı sinesinde görecektır.» rini empoze etmisler hem de dipvenen Cnmhuriyetçi Köylü Milvaları 8 30 Sabah konseri (ts Şarkı ve saz 8 15 Her sabah Akif Kocaman diyor. ll Bask3nı Hıcabı Ataç, şah lomalılann sikâyetlerini dinleme let Partisi de Amassada seçimlere panya'dan yankılar) 9 00 Ka bir mars 8 20 Frank De Yol imkânı vermemisler. Diplomalılar katıhyor. Partinin ada>Ian araY.T.P. lilerin bu gajri samiml ifa siyet yapmadan ve hiç bir siyasi Orkestrası 8 45 Sanatkârlar1957 seçimlerinde Bıngolpanış. ancak, birgün toplu halde Terzi sında, bir ara Gümiis Hacıköv ilçe delerinı silebilmek için en asağı rakibe çatmadan seçim mucadelesi dan bırer sarkı 9.15 Sabah den bağımsız olarak seçım11.57 Açılıs ve program 12 00 köy kaplıcalarına gittikleri zaman sinde kaymakamlık yapmıs ve çabir hafta sonrasını beklemek icap geçirmek için elinden geldiği kamuzığı 9 45 Bağlama takımmlere katılan bır aday, her İki marş 12 05 Şarkılar (Mulçalıştığını, diğer rakiplerinin sakalasıyorlarmış gibi İI Baskanı lısmasijle ilçe halkı tarafından se edecekti. Çunkü, Gümüşhane mer dar dan turkuler 10 00 Kapanıs. J gıttığı yerde koylulere şoyle kıye Ecevıt) 12 30 Kuçuk Ornin başını suya batınp çıkardıkla vilmiş Nuh Ateşöz yalnız oy alabi 11 57 Açılıs ve programlar kezi gâ^et nfak, seçmeni de 19^26 bazı tahriklerine kapılmak isteme ^ hıtap etmıstı : kestra 13.00 Saz eserleri rı süre içersinde müfettise sikâ lecek durumda. 1957 seçimlerinde 12 00 Hafıf yemek muzığı 12.30 idi. ll beçim Kurulu tarafından diklerim ifade ile diyor k i : • Bana oy verene şu aya13 15 Haberler 13 30 Şarkılar «Seçimi, sınirlerine sahıp olan par 1946 seçitnlerî sonnnda lsjetlerini nakledebilmisler. Tabi 6 bin oy alan C.K.M.P. nin bu se (Tulun Korman) 14 00 Sevı Cevrıve Ceyhun'dan şarkılar kendilerine tahsis edilen saıtlerX ğımdakı parlak çızmeler gıtanbnlda tasnifler nihaye13 00 Haberler ve Turk basınınatiyle birkaç cümleye sığdırılabi çimlerde Gümüs Hacıköy'ün 20 de. il ınerkezinde miting tertip et ti kazanaeaktır. Elbette senelerin • bı çızme hedıye edeceğım len eserler (Rıchard Rodgers te erince Î000 den fazla adalen sikâyet hiç bir netice verme. bi n oyunu alsa bile seçim bölümü mek hiç bir ise yaramazdı. Zaten partisi, devlet dümenini yıllarca «Sınderella'dan sahneler») dan ozetler 13 15 Kuçuk konyın birer oy aldıkları; yâni ser 13.40 Kayıp aranıyor miş ve diplomasızlar iktidarda kal nü dolduracak kadar bir ilerleme kımse de gelip dinlemezdi. Onnn idare etmiş olan biz C.H.P. liler, 14 40 Turkuler ve oyun havaları \erilmıyor. kendilerine oy verdikleri gö 13.45 Dundar Balkan'dan sarkısinirimizi mıs. Hiziplesme aday yoklaması kaydettifine ihtimal için bir hafta sonrasını, pazartesi ufak tefek tahriklerle 15 00 Gençler ıçın 15^5 Karülmüştü. lar 14 00 Haftahk programlana kadar aynı minval iîzerine d e . Ama adaylan u taraftarları Seni beklemek; kurulacak pazara bozacak kimseler değiliz!» vıp mektupları 15.30 Şarkılar natbrlüfü \e iki miiletvekilligini rın takdımı 14 15 Sevım Erdı' C.HJ". liler, Anayasa ojlaması um etmis. Toklamada diplomalı köylerden, ilçelerde n gelen vatan 16 00 Amerıkadan yenı caz den şarkılar 14 45 Sızın ıçın etmekten karsısında seçimi mutlak surette lardan \alnız Abmet Demtra? kazanacaklarını iddia daslan beklemek icap edecekti. plâkları 16 30 Radyo yurttan 15.20 Cumhurbaşkanlığı Armonı alacaklarını ifade ederken, serime üçüncü aday olarak listeye girebil geri kalmıyorlar. Belki olur. Zasesler 17 00 Melodıden melodı Mmkası 15 45 Gul Batu'dan • katılacak olan diğer iki parti; mis, diğer adaylıklan da diploma ten bu dünyanın iki adı var. Biriye 17 30 Kadınlar Fasıl Heyetı şarkılar 16 15 Neseli muzık Gümüşhanenin diğer bir özelliği A.P. si «ümit dünyası» değil mi? ve Y.T.P. düsük iktidarın sızlar kazanmıs. 18 00 îbrahım Solmaz Dans 16.45 Ahmet Sezgın'den turkuler de, Turkijenin en gene valisine sa 38.090 oyunu paylaşacak. Fakat ge Her iki hizibin yaptıgı itirazlar Sekstetı 18 15 Şarkılar (Fahrı 17.00 Çocuk saatı 18 00 Spor hip olması. 33 yaşlarındaki genç rek Y.T.P. ve gerekse A.P. liler ye Caner) 18^0 Seçim konus sayfası 18.20 Seçim konusmaiizerine C.H.P. Genel Merkezi lis Vali Mustafa Karaer, idarenin bi C.H.P. nin blok oyunu parçaladık ması (Y.T.P.) 18 45 Haberler sı (YTP.) 18 30 Sizın için teyi defştirip yeni bir aday liste. taraf hareket etmesi için elinden lannı israrla sövlüvorlar. si ianzim etmis. Merkezin, Hasan 19 00 Çeşıtli studyolardan 19 00 Haberler 19 15 Hafıf mügeldiği kadar çalısıyor. Siyasi ParSeçmen sayısı: 119 996 Dolueli adayhktan ıskat edip, d i . 19.20 Seçim konuşması (C H.P.) zık 19.20 Seçim konuşması (C ti ıdarecileri, idarenin tarafsızlıSenator: 1, mılletekılı: 4 ğerlerinin sırasını değistirmek sn 19 30 Olaylar ve yankıları H P.) 19 30 Olavlar ve yankığından memnuniyetlerini ifade e1950 seçiını: 79 849 seçmen retiy le hazırladığı liste sövledir; 19.45 Şarkılar (Perıhan Klavun) ları 19.45 Seçimlerden once derken. genç valinin yanjnda ça1957 seçimlerinde iktidar DP. 42 199, CH.P. 35 707, 20 00 Starlight Encores 20.20 19 55 Çocuklarla basbasa 20 00 Senatör adayı: Hasan Resit Tan. lışan devlet memurları da hissiyat partisine sempatik görün1954 seçımı: 91.665 seçmen Seçim konuşması (A.P.) 20.30 Gonul Akın'dan şarkılar 20.20 knt. Milletvekili adayları: Kemal X Seçmen sayısı: 88.536 • lannı şoyle belirtiyorlar: raek isteyen bazı komediD P. 49 014, C.H P. 36 625, Saz eserleri 20.45 Seçim ko Seçim konuşması (AP.) 2030 Karan, Resat Arpacıoğlu (4 üncü Senator: 1, mılletvekıli: 4 ^ «Yıllardan beri arzvladığımız • 1954 seçimlerinde Eskişeyenler partiye Intisap etmis C M P. 4 324. nuşması (C.K.M.P.) 21.00 Şar Trıo Los Panchos 20 45 Seçim sırada idi) Dr. Ahmet Uman (7 1950 seçımı: 70 800 seçmen v bir idareye ve tarafsız t»ir valiye î hırin Uzunburun koyunde ler ve secim konnsmalarınkılar (Ahmet Çağan) 21.30konuşması ( C . K M P ) 20 55 1957 seçımi: 92 288 seçmen. nci sırada idi) Ahmet Demiray * sahip olduk. Gâyet rahat bir şe• D P. 36 661, C H P 29 047 su, ıktıdar partısi zamanında hakikaten komediyi andı • Cumartesı gecesi ıçın müzik tkı melodı 2100 Cevdet BolD P . 42.581, C H P . 41.551 (3 üncü ada>hktan sonnnculnğa • 1954 seçımı: 80 051 seçmen 9 kilde çahsıyonız » da geldiği için muhalif olan ran cümleler sarf etmislerdi. 22 00 Çeşıtli studyolardan 22.30 vadm'den şarkılar 21.35 DunC.M.P. 6 836, Hur. P. 1.085 indirildi.) tste Amasyalı tarafsız• D.P. 38 863, C H P 32.451. • lar «Biz, bıze muhalif olan• Caz sarkıları 22 45 Üç sazdan yanın dılı 21.45 Istedığınız Anaya^a oylaması: 119 99S lan ve Halk Partilileri umutsuz• 1957 seçımı. 80 135 seçmen * larm suyunu içmeyiz» deırio melodıler 23 00 Haberler muzıkle dans 22.15 Fıkret KoY.T.P. liler. CJİ.P. ile P.A. nin 1 seçmen, Evet: 60 806. Hayır: luğa düsüren, teşkilâtta yaratacaD.P. 38 0S0, CH.P 39 424 • 1950 yılında genel seçimleler ve uzun bir muddet kah23.15 llham G«nçerle tatıl gece zınoğlu'dan şarkılar 22.45 Hatnuvazaa japtıjım, hattâ konuş « Hur. P. 6.116. C.K M P 990 • 46 758. ğı tepki hesaplanmadan tanzim re gıdılırken hukumet seçvehanelere gıderken berası 23 40 Lâtın Amerıka ntmı berler 23.00 Hafıf melodiler malarında ajnı mikrofondan fay • edilen bu yeni liste olmustur. Bir Anayasa ojlaması: 88 936 <J menlerin O3larını kapalı huc • berlerınde bır ıbrık içinde su dalandıklannı, bazan aynı vâsıta J seçmen. Evet: 52102, H«j.r • 23.55 Program 24 00 Kapa 23.30 Dans ve caz muzığı 24 00 relerde vermesıne karar vergoturmuşlerdı. Kapanıs ile gidip geldiklerini israrla ifade j • 36 834 t 0 • • » • • • » • • • • • »•••••••••»•»»•» • • •• • » »» • • • » ediyorlar. Buna mnkabil A.P. mil Amasyada iki hizip var: diplomalılar ve diplonıasızlar cio Antepliler mert insanlar, özleri gibi sözleri de açık ve doğruCHP nin kuvvetli olmasına rağmen burada seçimin sıklet merkezi Kilis £rol dallı biUınyor Gümüşhane illntie iki rakip hafip ayni mikrofonda konuştu Seçim mücadelesini bile efendice yapan bu yerde oyları C.H. Partisi ile Adalet Partisi paylaşacaklar Gümüşhane CHP Senator adayı Dr. Hüsrev Polat (solda) ve AP milletvekili adayı S Özcan San Diplomastzlann galibiyeti ile bifen mücadele CHP nin şansını zayıflatmış, bu ilde YTP lıler oy dağılmasın diye AP ye geçtıler GAZİANTEP SEÇIMLERDE NELEROLMUSTU? Derleyen; Erdoğan ARIPINAR Bana oy verene çizme vereceğlm âPYlBUGÛNKIİPROGRA, Kendine oy verenler Komikler aday olursa Biz muhalif stıyu içmeyiz ANASYÂ : GÜMÜŞHAHE | İktisadî düşünüş DKURLARLA lllllllllll MIIIIII1III1II1II1IIIIIII •llllllllllllllll Kesımli Komatu 203 • •1IIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII B ANK b K t N ••••ıııtıııııııııııııııııııaııııı M t L V O N L A K I Çizen. YVKS SAYOL Çeviren: Mazhar KUN1 ••••••••••••••••••llııılllllııııııııııılııılıııııııııııllııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiKiılıııııııııııı SaygısızSıkia savaş Ankara'dan Dr. Cemal Sanlı ya >esı Basın . Turızm ve Protokol zı\ or: Mudurluğunden aşağıdakı açıklaAcaba sıgara paketlenmn içm yıcı yazı ahnmıştır. dekı boş kâğıtlara sıgaranın nere«Yapılan kontrollarda hoparlöde, nasıl ıçildığını, nerede ıçılme run fazla açık olmadığı ve çıkan dığını anlatan kısa cümleler yazıl sesın muhıtı rahatsız etmediğı bilsa fena mı olur? Okuna okura bel dırılmıştır. kı sıgara ıçmenin adabı oğrenıl26/8/1961 Cumartesı akşamı Salamiş olur Du^unceme gore pek ço cak plâj gazmosunda sunnet duğu saygısızlığından değılse bile ğtinu olduğu, Orfı tdare ve Kayma bılgısızhğınden etrafını rahatsız e kamlık makamlarmca saat 100 e / dıyor Bunu yapmak, acaba Tekel kadar ve o gece\e mahsus olmak ıdaresı içır çok zahmetlı bır ış uzere musaade alınmışt.r.» mı?. CE\ ABIMIZ: Ateş olmıj an 5'erde duman çıkmaz' Bır gazıno uç beş kuruş kazanacak dıye butun bır semt hal Salacr.k plâjı gazınosunun gece kmı rahatsız etmeğe hakkı olmaleri geç "akıtlere kadar cıvar hal mak lâzımdır Yapılan bır kontrolkı rahatsız ettığı hakkında bu suda hoparlorun fazla açık olmatnatunlard? vayımladığımız mektup sı. başka geceler fazla aç.k olmalara cevap olarak tstanbul Beledı dığını ıspat etmez!. «Salaoak Plâj gazinosundan herkes şikâyetçi» Bir kaç dakika sonra Engenie küçuk odada di. Birden gizli dehlizi kapayan kapagın açıldıfını gördü. Fakat karsısına Mourillon değil bir çenç kız çıktı. Kız ilerliyerek: «Ben Denise'im dedi. Lucien'in kardesi Denise. Acaba Lncien'i çörmek ister miydiniz? Nasıl? Ister miyim? Elbette isterim... Kendisi nerededir? Denise çülfrek Eugenie'nin elini tnttn \e dehlize dojru sürükledi. Sonra kapağı kapa^arak feneri elıne aidı ve böylece iki kız ilerlediler. Çok geçmeden kayuya geldiler. Denise: «Lucıen'i iste buraja \u\arlamıslardı» dedi. Eugenie başını kaldırdı \e gajri ihtiyan ürperdi... îki genç kız dehlizde vurüyüşlerine devam ettiler ve çok geçmeden doktor Maugars'ın mahze nine geldiler. Bir kaç dakika sonra doktorun salonunda idiler. Lncien de orada bulunuvordu. Eugenie'^i gbrünce ha> retle bağırdı ve onu kollarına almak için ilerledi. Denise o esnatla dışarı çıktı... Yanm saat sonra gerı dcndü. Lueıen'le nie yan\ana oturmnslardı. Dtnise: «Artık avrılmanız gerekivor, dedi. Daha fazla bırlıMe Ualır'anız Kugenie ıçın tehlıkelı olur.» Otncler lıunun uzerıne tekrar kucaklastılar. Deni^e lâznbajı >aktı ve arkasında tugenie olduğu baldc (Arkası var)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle