19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 Ekim 19til CUMHURtYET Bsstarafı 4 flncü sahifede diyorlar da başka bir söz sarfetmiîzmir, 2 Adalet Partisi îzmir •uçlardan lanık olarak mevkuf bu yorlar. il teşkilfttı bugün aaat 16J0 da Ko lunatt îl Başkanı Aytas'm gSnderYeni Türkiye Partisinin İlçe Başnaktaki Sankışla meydanında gün digi bu selarnı bir takım imalı ko BMtenfı 1 lnci sahifede nımız Selim Sarper, Suriye mese kanı Mehmet Günal, tarihte önem Baştarafı 1 inci sahifede tir. Aynca dâvanın 31. küometre nın icindeydi. Doâunun cevabı; ı beklenen "ilk açıkhara nuşmalara ve partizanlar arasında erdenberi silmeıin» karar venmis ve bir teb lesine temasl» ezcümle şunları söy li bir yer işgal eden ve Edip Ziya ahnmıttır. Hatırlanacaği gibi sa htdiaeıiyle alAkalı olan ile bir karıısında sadece W liran bulun j toplantısmı yapU. Münf esih D J*.! da sürekli alkıslara vesile olmuşPaşa, Sadrazam Sait Paşa, Mahmut liğ ile bunu açıklamıştır. Bu du' lemiştir bıkalı bahriye eri, Taşlıtarladaki leştirilmesi için tahkikatın derin dugunu behrterek vazgeçmek raecdevamı olduklanru her halle tur. rum bugün Mısır Büyük Blçisi M.l «Hükümetimizin tutumu tama Nedim Pasa gibi birçok kıymetle münfesih D.P kodamanlanndan lestlrilmeime de karar vearilmiş bunyetınde kalmış gibi görünmüş riyle ispat etmek için çırpınan A. Ali Kemâl Fahmy'a Dışişleri Ba men vazıh olup ilgililerin iradele yetiştiren îspir'in, bugünkü bakımBu arada nihayete eren toplanKansız'dan Kunt'u îstanbula ka ve duruçma 24 ekime tâlik edilmiş tür. Fakat, koskoca Çanakkalede P li idarecilerin tertip P. li kanlığı rtkili Mehmet Baydur ta! rine dayandığı halde tutumumu »ız ve hattâ perişan durumundan ettikleri tının «Dağ başını duman almış» Kunt'un Doğanpaias önündekı otoçırması için 30.000 liralık bir tektir. z u bugünkü miting, bir rafından rcsmen bildirümiştir. | n herhangi bir kimseye mütevec şikâyetçi. «îlçemiz çok geri kalmı marşı ile bitirilmesi istenmişse Dün, dâvanın baş şahitlerinden mobilinden başka bir vasıta bulun lantısından ziyade Bugün kendisi ile görüşen ba1 c i n imiş gibi yanhş bir şekilde tef tır. Buradan her okuyan başka baş lif aldığını söylemiş ve ifadesi zabaşansız bir de, ahengin sağlanamaması yüsir olan eşiyle mad.ğma ak.l ve böyle | " ınTordu sın mensuplarına Dışışleri B a k a n edilmesini anlıyamamaktayız. ka yerlere göçetmiştir» diyor. Ve bıtlara geçmişti. Fakat sonradan, 4. J Mazhar Kunfun »" ; birlik Vıir Hıınımn tperdırmekharnletmek ; e ° ' ™ « ^ » " ^ danaınyorau. zunden bu da başanlamamıştır. ».ı.:• ° eosıerısını s»Hıif«. Çanakkale Ağırceza Mahkemesin te duruşmayı takip etmesi sanık bir durumu tesadüfe hfmlptmpk lığı Enformasyon Dairesi Umum j Türkiye'nin Suriye ile 700 kilomet şöyle de ilâve ediyor : Civar il ve ilçelerden hususî suzor olmaktadır. re de cürmü meşhut hükümlerine gö larda belirli bir endişe ve tecessüs Müdürü Hasan tstinycli Mısır ile! den fazla nıüşterek hududu var• îspir, tek dil, din, mezhep ve rette kiralanmış çeşitli vasıtalaryaratmıştır. Bir çok meraklı, du Muhakeme safahatır.a^ göre ÇaAksal «yıırtta huzuru münasebetltrimizin kesilmesi hak ! d l r B u h "dut üzerinde ticaret yol ırkın bulundufu. Türkiye'de yegâ re başlıyan duruşmasında sözlerila getirölen partizanlann doldur! a n nı değişitrmiştir. Mazhar Kunt, is ruşmayı takip edebilmek ve Kunt nakkale Savcısı Faruk Saner, hah d u u I transit noktaları, ulaştırma ne ilçedir.» ^ toplantı sahasmm etraf; da kında şunlsn söylemiştir: ve eşini görmek üzere Çanakkale rıye erınm münfesih" n'p. koda! sağlamak için faziletli îspir, bundan öneeki seçimlerdı kele, Geyikli ve 31. kilometre olay menfaat a?ağı A.P. bayraklariyle do«Bugün Mısır Büyük Elçisi dâ vasıtaları ve iki tarafa adliyesini doldurmuştu. ölümün manlarmdan Hüseyin Kansız'ı hâlarmın baş tanıklarındandır. D.P. ye çok fazla oy vermiş. Diğe vet edilerek kendisine memleketi sağlıyan diğer bağlar mevcuttur. eşiğinden dönen Kunt ve eşi Agır diseye kanştırmasını mühimsemi natılmıştır. Fakat iplere ters ola bir idare kuracağız» dedi Müstahkem Mevki Kumandanl bazı siyasi partiler, bu ilçeden tahmin rak asılan bu bayraklar yukanile siyasl münasebetlerimizin ke Mısır'la bu hudut boyunca Bastarafı 1 incî sahifede lerinden daha az oy toplıyabilmiş ğı Kurmay Başkanı, askeri adli ceza Mahkemesi salonundan çıkın yor görünmektedir Xe var ki icra dan aşağı okunduğu takdirde insildiği ve Kahireye dönmesi icap Türkler Suriye tarafında bazı Suduğunu, bunun 27 Mayıs ihtilâli ica, toplanan halk kendilerine te j atlanndan, îstanbul Örfi îdare Kutahkikatın riyeliler ise Türkiye tarafında çift ler. Bağımsız îspirliler, bu sonucu makamlarca yapılan ettiği söylenmiştir. sana ilk bakışta münfesih D.P ni le daha iyi anlaşıldığını söylemiş ilçenin istikbaline bağlarken, Y.T henüz tamamlanmadığı mülâhaza zahürat yapmış ve ellerini sıkarak mandanhğı ile Çanakkale Boğaz Mısır, tnemleketimizde kendi hak liklere ve araziye sahiptirler. Bu P. liler ise eski D.P. lilerin genış ve şöyle devam etmiştir: j Müstahkem Kumandanlığının Sa rümuzunu hatırlatıvor ve dolay sıyle Kansız'm oğlunun nezaret a] «geçmiş olsun» demiştir. sartlar altında Türkiye'nin bütün ner'den daha titiz ve değisik ka siyle bir takım imâlı bakışmalara larının korunması için diğer bir •Mîlletlerin hayatmda bir îhtilftl Mutlu hakkında askeri adlî kabul edilen bir propaganda yapmasma bağlı tına alınması hakkında hiç bir iza naatte oldukları anlaşılmaktadır. ve gülüşmelere sebep oluyord yabancı devleti vekil olarak tâyin ilgililer tarafmdan yorlar. den normal rejime geçiş kolay demakamlarca da tahkikat açıldı hat vertnemiş. hattâ ismini bile a Hâdisede en önemli taraf, mün Hiç kimsenin gözünden kaçmıya: edecektir. Yalnız Büyük Elçilik gerçek tanımayı uygun bulmasıngildir. îhtilâli gerçekleştiren kahC.H.P İlçe Başkanı Selâhattin ç:klamamıştır. Kunt ve eşini kaçırdığı için tev fesih D.P. ye hâkim eşkiya zihnive arşivleri muhafaza etmek üze i dan ve bunu coğrafî bakımdan dabu bayrakların altında zaman z raman ve ıdealist silShlı kuvvetkif edilerek Ağırceza Mahkemesi yetinin hortlayıp hortlamadığıdır. Müstahkem mevkide bir hfidise ha uzak bulunan diğer bazı mem öztürk ile C.K.M.P. İlçe Başkan re bir memur bırakılacaktır. Büman isim yapmış bazı eski D.P lerimiz büyük bir titizlikle verMaksut Kanar köylerde gezdikler Evvelki gece de. Müstahkem ne verilen deniz eri Mutlu, bu Pekâlâ bir önemli şahit, bir sürü ] lilerin hareketleri ve pozları d yük Elçinin iki üç güne kadar leketlerden evvel yapması kadar için kendileriyle görüşmek imkân dikleri şeref sörüne sadık kalmışmemleketine döneceğini tahmin e tabil bir şey olamaz. Bu gerçekler olmadı. A.P. ise, bir müddet önce Mevkı Kumandanhğına bağlı A gün askeri adlî makamlarca Ça eski D.P. li sanıgın mahkumiyetleri | göze hoş görünmiyen ayn bir maı lardır.» diyorum. Suriyenin CENTO'ya gir. karşısında Birleşik Arap Cumhuri kurulmuş fakat üyeleri Y.T.P. ne ziziye cephaneliğinde, gene tahki nakkale sivil cezaevinden bir müd ile neticelenecek bir dâvada bcr j z a r a t e ç k : i ] e diyordu Siyasî teşekküllerin içinde hınç mesi henüz mevzuubahis değil yetinin Hükümetimizle diplomatik geçtiği için şimdi yalnız ismi, bir katın bitmemiş olduğu mülâhaza det alınmış ve bilâhare iade edil taraf edilmek istenmiş olabilir. Toplantı sahasmda oldukça kdir. Suriye hükümeti İle temasla münasebetleri kesmek kararını an de tek başına partiyi yürütmek is siyle hakkında tafsilât verilmiyen miştir. Mutlu hakkında askeri mal Kansız'ın veya diğerlerinin Kunt l a b a l l k b i r v a t andaş topluluğu var almak için yanan insanlar bulunabileceğini, bunlann her türlü bir hâdise olmuştur Bir devriye, zemeyi çalmaktan yeni bir tahki ve eşinin kaçırılması olayında işrımız halen orada bulunsn Baş cak üzüntü ile öğrenmiş bulunu tiyen tlçe Başkanı Hüseyin Efe dı. Bu arada Muğla, Denizli, Aj tahrikler yapabilecefrni söyliyen Çanakkale dışındaki Aziziye cep kat açılmıştır. Hilmi Mutlu, külli tiraklerinin tespiti, bahriye erinin konsolosluğumuz vasıtasiyle ya yoruz. Biz kendi bakımımızdan bü kalmış. dm Te Manisa il ve ilçeleTİndeı Aksal. bu gibi insanlara asla fırhaneliğini çevreliyen dikenli çitin yetli miktarda çaldığı Thompson alması muhtemel cezayı agırlaştırpıknaktadır. Yakında her halde tün Arap memleketleriyle kardeşgelen muhtelif gruplar da meydaı 26.700 seçmenin büyük bir kısmı büyük elçi teatisinde bulunaca lik münasebetlerinin ve dostane nın oylarını Y.T.P. lehine kullana sınırladıgı yasak bölgenin 150 met makineil tabanca mermilerinin ye mıyacak, fakat metnleketimize çok da mühizoce bir yer işgal etmektı sat verümemesiri istemiştir. işbirliğinin idamesine hususi bir C.H.P. Genel Sekreterl bilâhare re kadar içinde 2 şahsın koştuğu rini göstermiştir. Bulgar göçmeni ıstırap vermiş bir tehlikenin yağız.» önem atfetmekteyiz. Diplomatik cağı önde gelen tahminler arasın nu duymuş ve derhal «Dur» em bahriyelinin kaçarken hepsini ta şamakta devam edip etmediğini idiler. Miting sahasında yer yeı geçmişin dedikodularının bu memda. Fakat partili olmalarına rağElçlllk blnaları kordon altında gezdirilen ve sonunda yarım kal münasebetler muvakkaten kesillekete hiç bir fayda saflamıyaeariin vermiştir. Kaçanlardan biri şıyamadığı için sadece 280 tanesini ortaya koyacaktır. Ankara, 2 (CumhuriyetTeleks) miş dahi olsa Türk milleti B.A.C men bazı Y.T.P liler şöyle diyormış tiyatro binasının damındı ğını söylemiş. maziden ahnan ders geri dönerek dikenli çite doğru yanına alabildiği mermilerin gerilar : Mısır hükümetinin Türkiye ile halkına karşı en samimî dostluk ve mevzilenen çeşitli dövizler arasın Partilerîn radyo ve tecriibelerle C.H.P. nin memlefırlaoıış ve kaçmağa muvaffak ol ye kalan kısmını saklamıştır. Busiyasî münasebetlerini kesme ka iyi niyet duygulan beslemeğe de «Biz şimdi, Bayburt'tan gelecek da «Tehditter Tiirk milletrni şahlunan mermiler derhal muhafaza kete hizmet edeeeğini beîirterek, rarı vermesi ve evvelki gece Lüb vam edecektir.» sese bakıyoruz. Eğer orada Y.T.P muştur. öteki şahıs ise, devriye landırmağa kâfidir», «Politika enkonuşmaları seçim beyannamesindeki parti li hatipler çıkar da, Bayburt'u il havaya bir el ateş ettikten sonra altına alınmıştır. nanda Büyük Elçiliğimize bir bom trika degildir». «Türk daima zul Bastarafı 1 mei sahifede Hiseyta Ktuuıı örfi ttUrcye progratnmı izah etmiştir. yapacağu derlerse, burada bizden teslim olmuştur. Derhal sorguya ba atılmaıı dolayısiyle Ankarada radyoda partisi adına bir konuşma mn yok eder ve zalime de karşı devredildi îsmail Rüstü Aksal, korrosmaM.B.K. ve Bakanlar oy alamazlar. Bayburt il olduğu çekilen sanığm eskici Mustafa ispolis tarafından bazı tedblrler adnrur» gibi ıbareler de ayrıca dik Mazhar Kunt ve eşinin kaçınl yapmı«tır. sını şöyle bitirmiştir: takdirde, otmatikman îspir oraya minde biri olduğu söylenmektedir lınmıştır. kati çeken birer parola fnanzarası Prof. Feyzioğlu konuşmasında Kurulu müşterek «Memleketin birligtnl, huzurunu bağlanacaktır. Halbuki biz, Erzu ve dün sabah Askeri Sorğu Hâkim ma olayı ile ilgili olarak Emniarzediyordu Birinci Şube memurları, Birlesaglamak için faziletH bir idare rum'a bağlı bulunmakla birçok ik liğine sevkedilmiştir. Sanıkların ne yet Müdürlüğü Birinci Şubesi ta C.H.P. nin seçim beyannamesinden şik Arap Cumhuriyetl, Lübnan ve îlk olarak kürsüye çıkan genel toplantı yaptı getireceğiz.» tisadi imkânlara sahibiz..» maksatla Aziziye cephaneliği ara rafmdan îstanbulda nezaret altı bahsetmiş ve iç politikada barışçı Ürdün Büyük Elçilikleri binalaNuri bir anlayışta olduklarına i.şaretle, itiare knrnlu üyelerin<ieTi Bastarafı 1 incı sahifede Partisinin vergi politikası üzeîspirlilerin diğer bir arzusu da, zisine girdikleri açıklanmamıştır. na alınmış bulunan Hüseyin Kan partilerarası rında muhafaza tedbirleri almıs bügi vermişlerdir. kardeşlik havasınm Beger'in yapmış olduğu konuşma, rindeki görüşlerini de açıklayan Sadece eski Mustafanın soyadının sız hakkındaki tahkikata dün de okul dâvalannın halledilmesi.. ve Elçiliklerin büyük bir kısmıteskilâtının bozukluŞu, devamını istemiştir. Turhan Feyzi hoparlör Bu arada Komiteyi ziyaret eden Aksal. arazi ve hayvanlar vergi«153 köyden yalnız 39 unda okul Söylemez olduğu ve iskele hâdi devam olunmuştur. Para vaadedip oflu konuşmasmda nın bulunduğu Kavaklıdere ve Başsavcı ö . Altay Egesel ise, DivaD.P. ye rey halkm uğultusu ve bu arada Gügelir Çankaya semtlerinde Merkez Kunın ikinci çalışma devresi için gö var. Halbuki biz çocuklarımm o seleri ile îlâkalı olduğu öğrenil adam öldürmeğe teşvik zannı ile vermiş olan vatandaşların tama mü^palanın da gelişi yüzünden sık sinin kaldmlacagını, ziraî bulunan men masum olduğunu söylemiş ve veTBİstnin de yeni baçtBn düzengibi nezaret altına alınmış mandanlığına mensup inzibat dev rüsmelerde bulunmuştur. Komite kutmak, memlekete faydalı insan miştir. Gene hatırlanacağı sık inkıtaa uğrajnış ve zamanla inlar kılmak arzusundayız. Okulu af kanunlarından istifade ederek Kansız hakkında Birinci Şube ta husumete lüzum olmadığını ifade lenerek küçük ve orta derecedeki riyeleri dolaşmağa başlamıştır. tizamını da kaybetmiştir. Beşer'in de yirmi dakika kalan Egesel, bir muz olmazsa, çocuklarımız davar üst üste 28 senelik ağır hapisten rafından yapılmış olan tahkikat etmiştir. işletmelerm gelir vergisi dışmda Sarperin konuşması anlaşılabilen yeeâne cümlesi. C. arkadaşımıza şöyle demiştir : güdecek, cahil olacak, bundan da kurtulan Mutlu, Aziziye cephane sonuçland'nlmış ve sanık hakkınbırakılacağım. aynı ^ekilde küçük Y.T.P. adına yapılan konuşma Birleşmiş Milletler (New York), H P. idarecilerinden Turhan Feyzi«Maalesef duruşma salonu hazır metnleket zarar görecek» diyorlar. liği muhafızlanndandı da tanzim olunan evrak ile birlikdışına Ankara, 2 (Cumhuriyet Teleks) oğluna yönelttici hücum olmuştur. esnafın da gelir vergisi 2 (a.a.) Birleşmiş Milletler Ge lıklan bitmediğinden duruşmalar te örfi îdare Kumandanhğına tes Y.T.P. nin bu geceki radyo koçıkanlarak defter tutmak kurfetin tskele dâvasına devam edildi nel Kurulu öğleden sonraki çalış 5 ekim günü başlıyamıyacaktır. Bu FeyzioŞluna atfedilen. «Cam çerden kurtanlacağmı ifade etmiştir. öte yandan 135 sanıklı meşhur lim olunmuştur. Durum, örfi îda nuşmasını Genel îdare Kurulu üyemalannda söz alan Dısişleri Baka gün bu konuyu çeve indiririz» şeHindeki sözler görüşmek üzere Tuncelide hiç bir parti iskele dâvasımn üçüncü duruşma rece devam olunacak tahkikat so si îhsan Şeref Dura, Y.T.P. nin sosvesilesiyle Beşer'in: «Biz cam çergeldim. Bir an evvel başlamak için barajı aşamıyacak mı? sı, dün öğleden sonra Çanakkale nuçlandıktan sonra aydınlanacak yal programı ve isçi politikası ko çeve kırmak için değil. imal etBeyrut Elçilik binasına çahsıyoruz.» Adanada ve Kayseride nusunda yapmış Te Türkiye'nin re BaşUrafı 4 üncü sahifede Ağırceza Mahkemesinde yapılmış tır. mek için çahşacağız» şeklindeki Cevapsu kalan saallcr tır. Sanıkların hemen hepsi gelfahının yaygm bir hal alması için partilerden ziyade şahıslara bağlı. bomba atan şahıs bâlâ 12 AJ». li nezaret AJ». Genel Başkan Kunt ve eşinin kaçmlması olayı partisinin temel hedefının «Hürrı bir espri^i de en nfak bir iltifata Bizde kıymetli insanlar var. Hep diğinden hep birlikte küçük olan dahi nail olatnamış. bilâkis mitioAğırceza Mahkemesl salonuna a nın siyasl bir mahiyet taşıyıp taşı yet içinde ve demokratik kurallayakalanamadı Yardımcısının radyo sini biz çıkaracağız» şeklinde kaaltına alındı gin hcyecan atmosferimn dagılı naatini belirtirken, Tunjelinin 7 hnmalanna imkân bulunamamıs, madığı henüz kesin olarak anlaşı ra bağlı kalarak, memleketimizin tına ve anlaşılmıyan bazı uğultu Bastarafı 1 inci sahifede lamamıştır. İnsanı alelâde bir zakalkınabileceği ve milli gelirin is B»«t!»rstfı 1 toel konuşması inceleniyor kazasından 4 ünde teşkilâtı bulun gruplar halinde içeri sokulrmışlarsahıslar tarafından bir bomba atılbıta vakası olmadığına inandıracak tihsal hayatma katılan bütün fak lara sebep teşkil rtmiçtir A.P. menstrplan bir tarla mesele Bastarafı 1 inci gahifede mıyan CJCÜ.P. Sekreteri Hüseyin dır. Sanıkların bir kısmı da duruş bir çok deliller mevcuttur.. Cevapmıştır. Lflbnan Emniyet makamlan Nihayet saat lfi.30 da kürsüye çı sinden dolayı törler arasında âdil bir şekilde daihtilftflı bulunduk Sıta; da: «Barajı aşacak parti bi mayı dışardan takip etmiştir. Bilindigi gibi Tahsin Demiray tarafından hadise tahkik edilmeksız kalan suallerin başında, Hilmi ğılabileceği inancı olduğunu» söy kan Gümüçpala da 45 dakika de lan C.H.P. liler hskkında ileri ziz» diyor. C.H.P. liler daha ihtiDünkü duruşmada sanıklardan Mutlu'nun elinde artık zabıta vatedir. Bombayı atan şahıı henüz pazar günü gecesi saat 18.20 de Anvam eden yazılı komıpmasında par geri konuşnTİaTken, o mrada kahlemiştir. kara Radyosunda bir seçim konuş yatlı konuşuyor v e : «Barajı asaca mevkuf bulunan Mehmet Demir, kalarımızın demirbası haline gelen yakalanmamıştır. de bulunan bir CHP. li konuşTürkiye'yi bir an önce iktisadı ti progranundan çeşitli cümle ve ması yapmış ve bu sırada îstanbul ğımızı tahmin ediyoruz» diyorlar. Ali Oran, Hüseyin Şenyürek, Hak Thompson tabanca ve üzerinde 380 Sızan haberlere gört Türk Hükümaları dinledikten sonra kahvegötürecek fasıllar nakletmiş, bu arada git îzmir il başkanlanmn tevkifin Şehirü: «Biz partüere değil, gahıs kı Anıker, Mehmet Erel ve Şükrü mermi olduğu ve izin kâgıdı bu ve sosyal kalkmmaya metinin Mısır'daki işlerine muhteko den aynlamk durmnu difw C.H. lara oy verirU» derken, köylü, a»Faruk lunmadığı halde îstanbula gitmek bütün karnaklann seferber edil tikçe yorulan sesi de melen Isviçre veya Almanya Hü den bahsederek, «Eskiye nazaran yasi kanaatini açığa vurmaktan çe Şabin Çanakkale Savcm bildirmiştir. yarısmda âdeta P. li arkadaşlarına mesi zaruretinin ancak çalısmık nuşmanın ikinci rîeğişen bir şey yoktur.» demiştir. Saner'in talebine uyularak kefa te neden böylesine istical gösterkümeti bakacaktır. kiniyor. «Seçimlerde hangi partiye arzusunda ve kabiliyetinde olan anlaşılması güç bir hale gelmiş Bunun üzerine kartre önöne topetle tahliyelerine karar verilmis digi gelmektedir. aMa C.H.P. liler ilk önce A.P. her vatandaşa iş temin etmek ol tir. • • • • • • • • •• » • • • • ^ ••••••••••' ^ • • • • • • • • « • • • • • • oy vereceksin?» şeklindeki sorumu Keza bahriye eri, hâdiseden önPertek'in Çimenli köyünden Ali beiirten Îhsan Şeref Dura, Güîmispalamn konuşmasını tnü ilerle ttrrla mevruunu münakaşa Samsunlu vatandaş ce, geçen cumartesi gecesi 23.30 «Bağımsız bir sendikacıhk, memle teakıp tekrar kürsüye gelen Os etmişler, stmar da işi parti meseGezgin: «Allah hükümete zev»l sularında «Çanakkale 20015» pltka ket menfaatlermi de gözönünde tuvermesin. Bana ne partiden. Herdök«rek ağız kavgasına man Kibar'ın, «Arkadaşlar. il baş esine • Çengel Hafız seçim sayılı taksinin sahiplerinden Saim tan grev h a ü ı . serbest bir kollekkes menfaatini düsünüyor.» diye kanıırnz sarın General Mehmet A başlamışlardır. Agız kavgjtsım işi• Doğuya heyecanlı bir halde baş tif müzakere sistemi, Y.TJ>. nin cevaplıyor. en bütün köy halkı kahvenin neticesini nasıl vurmuştur. Kendisini îstanbula sosyal politikasının diğer bir hede li Aytaş'ın esi çu anda aramızda inüne toplamnış ve A.P. li CJH.P. • Partilerden ziyade iyi insanlara bulunuycrlar. Çok heyecanlı olan götürmek için kaç lira istediğini fidir.» demiştir. görüyor? gönül vermiş Tunçelinde, aşiret saym yengemiz şimdi Aytaş Pa i olarak ikiye ayrılarak ağız kav• sorduğu zaman Do^iiinn «600 lira» BaşUrafı 1 İnci sahifede reislerinin, seyid denilen dinl lider şanın yanmdan gelmiş ve hepinize îası bir anda yumruklu tekmeli cevabını almışür. O sırada suç âA.P.: Bu partl mensuplan en kö etl Thompson omzunda, 360 mererin bulunduğunu ve partilerdea kıymetli Paşamızın sonsuz selâm kavgaya dönmüştür. Her iki tabaşka 7 kişinin de seçimlere ser ü ihtimal olarak 7 milletvekiUi mi de iki kütüklük ile bir torbave sevgilerini getirmişlerdir» de raftan da 10 kişiye yakın vatanACI BİR ÖLÜM daş yaralanmıştır. Bu arada vaka best olarak girdiginı, bu yüzden ğini kazanacaklarını söylüyorlar. mesi ve halen inkılâp aleyhtarı mahalline gelen jandarma kumanEMk.i eaerieıi ooanm mflteoyların dagılacağını, neticede hiç Aralannda dokuza kadar çıkanlan ahhidl Nazml Gençoğlu'nun ve danı hâdiseyi yatıştınrken, Aj*. bir partinin barajı aşamıyacağını d az değil. Geri kalan iki millet Kamyon kazasında sekiz • Tfirklaeh Deutıchei W5rt«rbueh. 618 sahife. Wiesbaden HaEİbe Işıklann anneleri. Yükilerden 11 kişi, ilk önce jandarkolaylıkla söyliyebiliriz. Bu duruekilliğiin de C.H.P. ye veriyorsek VTImnr Bedri Ufrar, Cahidc «d«rek ptyasaya çıkarmıs bulunuyonız. kumandanına, mütaakıben d^ ma göre, milletvekili adaylan ara ar. kişi öldü Uçar Hüsnü Sun'un teyzelert M. B. K. ne hakaret etmege başlasından en çok oy alan iki kişi, seStrked, Dogubsnk İs hanı kat 1, No. 142 Tel: 22 52 37 • Be» milletvekiUiJi al Bastarafı 1 inci saJUfcde mışlardır. Jondarma kumandanl nato adaylan arasından da en çok mak onların asgari tahmini... Altı pışmış ve devrilmiştir. HtKMET GENÇOĞLU Reklamcıhk 2311/5424 derhal durum a hâkim olarak 11 oy alan bir kişi seçilebilecektir. milletvekilliğini de A.P. ye vericttin Hakkm rahmetine ka\ruçKaza neticesinde kamyonette buA.P. liyi nezaret altına almıstır. TTraçtnr. Ctmami bugOn ögle » • • • • • • • • » • • • • • • • • • • » » • Tarafsız çevreler, milletvekilliği orlar. Bu tahmini yaparken 1957 unan yolculardan Emin özülkü, • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •»• için en çok oy alacak iki kişiden A.P. lil^r il merkezlerine müracanaıtjazınt mütaakıp Fatlh Caeçimlerinde CH.P.i le D.P. arasın iekeriya Aksoy, Ali Seydi Şahin, birinin Fethi Ülkü (CJIP.), diğemiinâe oer.aze namızı kılındıkat ederek kendilerini savunmok Mustafa Ünal, Halit özb«y, MehCnmhariyet Gaaetesi Tata Isleri tan sonr» Edimekapı'daki aile rinin Vahap Kışoğlu (Y.T.P.) oldu da görülen rey farkının 47.000 den için aviıkat istemişlerdir. met özbay, Zeynep Karagözlü ve MMürlnğüne .000 edüşmü « olmasına dayanıkabrMtanına deâaedUecektlr. ğu konusunda ittifak ediyorlar. Istanbal yorlar. Seçim gününe kadar ha şoför Ali Seydi Özcan derhal ölKsyserTde Çelenk gönderilmemesl rica Senatörlük mücadelesinde CJî.P. Gazetenizin 23 Eylül 1961 ta Kayseri 2 îlimizin Dveli 1 anın daha da lehlerine dönmesi müştür. olunur. 1 adayı Haydar özdemir, Greşan a ihtimalini ayrıca ilâve ediyorlar. rih ve 13345 sayılı nüshasınm 5 inci ;esinde kanuna Hastahaneye kaldırüan t yaralıaykın konuşma 5 iret reisinin o|lu ve Y.TJ . adayı sahife 7 nci sütununda «Adalet DiTarafsızların cnütalâası ise C.K. an ikisi koma halindedir. arran bir A P . 1 aüay aezareta 1 M. Ali Demir'den daha şanslı görü M.P. 2. A.P. 5, C.H.P. 4 seklinde... vanı 4 veya 5 Ekim günü duruşma almmıs diğeri Îsmail Uçar ise kaçIüyor. lara başlıyor» başlıklı 1 nci sahife mıstır. *** den devam eden yazıda «Bütçe KoÇonım'da insa «dilecek 704300.15 lira keşif bedeli Şube ve LojSamsunda C.K.M.P. il merkezinî A.P. li hakkında daha misyonu salonunda yapılan toplanjnan binası, blrim fiyat esası üzerinden aşağıdaki şartlarla eksiltMuğlada tütün derdİ de partilllerle görüşüyordum. Kos soraştnrma açıldı tıya BaşBavcı Egesel, îstanbul'da meye konmuştur. koca bir masa başında ancak be; Evvelki akşam örfi İdare tarafın bulunması dolajTsıyla eelememiş, 1) Eksiltme, 13. Ekim. 1961 Cuma gunü saat 15.00 de yapılacaseçimi unutturmuş kişi idiler. E\rvelâ ötekiler konuşlan nezaret altına alınan A.P. îsbuna rağmen Askerî Tareıtay Başgından teklif larflannm İS. Ekim 951 günü saat 12 ye kadar Genel Bastarafı 4 fincfl sahUede tular. Sabırla bekledi, en son söz 1 Kunımumuz îstanbul Sağlık tesislerindea Süreyyapasa Sa kanı Hâkim Tuğgeneral Rıza Tunç anbul İl Başkanı ve Eminönü ilçe Müdürlfigümüz muhaberat servisinde bulundurulması şarttır. kili adayı ile uzun uzun seçim şan aldı. Yanımda oturuyordu. Orta teçkilâtından 7 kişiden sonra, dün natoryomumın yağlıboya ve badanası kapalı zarf usulü ile yaptırüa iştirak etmiştir.» 2) Muvakkat teminat miktan 40000. liradır. sı konusunu konustuk. Kazanacak boylu, kırpık bıyıklı, temiz giyie 2 kişi için soruşturma açılmış3) Bu ise iştirak edecekler, en az 750 000. liralık Bayındırlık lannı iddia etti. D.P. oylarından is nişli, düzgün şiveli, 40 yaşlannda caktzr. Denilmektedir. ır. Bakanlığı müteahhit kamesi ile 100000. liralık Banka referans tifade edeceklermiş. Kendi oyları kadar bir adamdı. Ona Samsunda 2 Keşif bedeli 111540,30 TL, muvakkat temin»tı 6J27, TL 1631 sayılı Askerî Muhakeme Umektubu !braz edecek, aynı zamanda ellerinde mevcut işlerin, teç nın da bir hayli olduğunu söyledi. herkes Çengel Hafız iermiş. Eski dir. sulü Kanununun 8Eylül1960 tarih hizatm ve Teknik personelin beyanını yaparak ve eksiltme dosya 1957 teçimlerinin neticesini açıklaimamhatip mektebi mezunlann3 İhale, 17/10/1961 Salı günü saat 15,00 te Müdüflügümüzün ve 78 sayılı kanunla değişen 40 nci İran da yeni Suriye sını da almıs olmak sartiyle belge almak için 9.10.961 saat 17 ye ka yınca masamızı terketti. Bugün hiç dancnış. Bir çok camilerde hafız bulunduğu Beyoğlu Balıkpazarı Mallı han kat 4 teki Satınalma Ko maddesine göre, Askeri Yargıt»y Başkanlığı hâlen muharip bir endar Bankaya nnüraeaatlarrm yapacaklardır. görünmediğine göre, adaylıktan lık, müezzinlik ederken Demokrathükümetini tanıdı misyonunda yapılacaktır. bay tarafuıdan ifa edilmekte olup, 4) Belge verilip verilmiyeceği kendilerine 9.10561 günü «aat feragat etti zannedersem. lar kendisini açığa çıkarmışlar. rBaşmakaleden devBm] 4 Bu ise ait şartnameler, her ffün meaai «aatleri dahiünde Ko Hâkim General Rıza Tunç'un As1800 da bildirilecektir. Muğla'da Y.TP. kurulmamış biBu suretle îran, Türkiye, Ür Bu seçimi C.K.M.P. nin ka misvonda görülebilirkerî Yargıtay Başkanlığı sıfatı mev itibaren le... A.P. îl 2. Başkanı da çok sa5) Bu ise ait eksiltme dosyasının 25.9J61 tarihinden ün, Milliyetçi Çin ve Guatalamazanması sart, dedi. Çünkü bizden 100 lira mukabilinde Genel Müdürlüğümüz înşaat Müdürlüğün mimî bir politikacı. Politikadan 5 Usulüne göre hazırlanacak kapalı zarfm içine müteahhitlik cut değildira n sonra yeni Suriye Hükümetibaşka hangi taraf kazanırsa kazanDurumun Basın Kanununun ilgili den ve îstanbul'da Eminönü Şubemizden, Çorumda Çorum Şubemiz yaka silkiyor. i tanıyan altmcı devlet olmuşsın memlekette özlediğimiz hu feamesi veya Ticaret Odası vesikası konularak en geç ihale aaatinden hükümleri geregince ilk çıkacak den temin olunan dosyîlar tetkik ve her sahifesi ayrı ayrı paraf Geçmiş yıllardaki D P . oyları dik zur teessüs etmiyecektir. İki parti bir saat evvel Komisyona verilmeci veya tâyin edikn güa ve saatte nüshada aynı sahife ve sütunda ur. edilerek teklif zarfı içerisine konulacaktır. kate alınırsa, A P . biraz fazla milDiğer taraftan WashingtoBMa de (AP. yi eski D.P. farzediyor) Komisyonda bulunacak sekilde po5ta İle isdeli taahhütlü olarak gön buna göre tavzihinî rica ederim. 6) Bu işin ihalesine iştirak edecek istekliler, dosyalan aldıklan letvekili çıkarabilir. Geri kalanını tecrübe edilmiş partilerdir. SözleSaygılarımla Vmerikan Dışişleri Bakanlığı taBankamız Şube ve Müdürlüklerinde mevcut ve içerisinde inşaat ve da, Y.TJ». olmadığma göre, CJI.P. söylemişler, yapacaklannı fından açıklandığına göre, yeni 6 Postada vâki gecdkme kabul edilmez. Beklr ECEVİT tesisat Işlerine ait seri döpri ve şartnameler de bulunan esas dosya alır. Fakat 2. Başkan Fehmi Sav rini yapmışlardır. Onun için halk yepJuriye Hükümeti A.B.D. nin yeni Kurmay Albay ran hiç de öyle düşünmüyor: ları görüp tetkik ederek imza edeceklerdir. 7 Kurumumuz, Artımıa, Eksiltme ve İhale Kanununa tibi olAskerl Yargıtay Başkan V. ejimi tanımasını istemiştir. Suri« îki milletvekili çıkarabiliriz, yeni, tecrübe edilmemiş bir parti madığmdan ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser7) Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak'e'nin bu talebi Dışişleri Bakanlıdiğerlerini karşı partiler bölüşür» istiyor Şimdi buraya 40 köy dolata serbesttir(Basın 7813/541S) şarak geldim, halktn rejri budur. tarafından incelenmektedir. (Basın 7604 5418) diyor ve ümitsiz bir ifadesi de var. Evet, vakıa C^.M.P. 1957 »eçimleRusya'ya cevabî notamızı Londra'da bir Dışişleri BakanlıŞoförler, her zaman çok bilen ve » • • • • • » • » » • • • ^ politika meseleleriyle yakındac il rınde 10.000 rey aldı ama bu sefer • • • • • •• »•• • • • sözcüsü ise Suriye'den henüz verdik bu rakam 150.000 i çok geçecektir. öyle bir teklifin gelmediğini, he gilenen meslek mensuplan. JAWA CESETA CZ ve JAVETTA seçmen sayısı BasUra/ı 1 inci sabifede LÜZ bütün gerçekler anlaşılmadıFakat dün konusturamadım. Sus (Samsun ilinin Bakırköy Fabrikamızın ihtiyaçlan btıiunaa »JO0O «det Çttt meMOTOSİKLETİ 286.000 dir) 10.000 rey aldığımız tular, önlerine baktılar ve : Moskova Büyük Elçimiz Emekli :indan bu konuda bir karara varkiklik takoz (50 x «0 x 900 mm) kapalı teklif suretiyle ratıa alına« Netice seçim sonunda belli seçimlerde C.K.M.P. liler 10ÜO0 in r ak için vaktin erken olduğunu Amlral Fahri Korutürk bugün Y E D E K çok üstünde idiler. Fakat bir kıs caktır. olacak!» deyip kestiler. Sovyet Rusya Dışişleri Bakanlığı öylemiştir. mı CB.P. ve rey verdi, D.P. hele Buna ait dosya ve sartname, mflessesemiı Takstil SarrisİBde Saraç tevkif edildi P ARÇ ALA RI M I Z nı riyaret ederek cevabl notamızı bir yuvarlansm da biz C.H.P. Ue görülebilir. Şam Radyosunun bildirdiğine Partililer şehrimizde venaiştir. başbaşa kalalım, dedi. B rikısmı gelmiştir. Kapah teklifin üzerüy. (3125S Bakırköy) yazılarak en geç 18.10. öre, eski Birleşik Arap Cumhuri 2 şer miting yapacaklar da «CH.P. geknesin de varsın D. 961 tarihine kadar müessesemiz vey« Iıtanbul Şubemlzdeki Ahm Kendisiyle görüşen bir muhabi eti Başkan Yardımcısı Suriyeli P. iktidarda kalsm» diye reyleriI S I K İ T H A L Â T rimize Ticaret Bakanı ve Difişleri MERKEZ Teklif kutulanna atılması rica. lbay Abdullah Saraç, tevkif edil Bastanfı 1 iaei stkifrde ni bu parti lehinde kullandılar. Bakanlığı Vekili Mehmet Baydur • yük miting tertip etmeyi kararlas Ama bu sefer bütün bunlar bize liştir. Albay Saraç, geçen hafta Müessesemiz Uraleyi yapıp yapmamakta veya diledi£ine y«pm«k• Galata, Bankalar, Okçumusa Cad. No. 80/1 Tel: 44 83 66 haberfmrri teyit ederek «Cevabî no iaşkan tırmıstır. Yardımcılığından istifa ta serbesttir. SÜMERBANK rey verecekler. ^••••••»•••••••••••••»•••»«H ^ 9 0 4 2 / 5 4 2 6 tmmızın bugün verilmesi lâzıra» CJHJ>. birinci mitingini önümüzderek ihtilâlden iki gün evvel (Basın 7555 6417) AIJM V I SATIM MÜESSESESÎ demişitr. deki pazar günü saat 14 te Beledi Halk Partisi 1957 deki iam'a dönmüştü. yekunu ye Sarayı önünde yapacaktır. bu sefer imkânı yok dolduramıy»«Düşmanlık yok, kardeşllk var» caktır. Çünkü, halk, köylü bu pariMiıiiiııiHiıııntııııımınfiıınıııııııııııııııııııııiMntımı, admı taşıyacak olan bu mitingte, tiyi kendisini yine aldatmış olarak 392 C.H.P. Genel Sekreteri îsmail Rüş tanıyor. Mademki Kurucu Meclistü Aksal konuşacaktır. «Bize gü te CJI.P. ekseriyette idi, vergilevenin» adı konan ve 12 ekim per rin artmasma nasıl izin verdi dişembe günü öğleden sonra Taksim yor da başka bir sey demiyor A. Markacı Endaziyeci EJektrik Kaynakçısı Oksijen • meydanında yapılacak olan ikin P. lilerin hali ise malum... Ben Kaynakçısı Tesviyeci Tornacı Ustaları aranıyor ci mitingte ise, C.H.P. Genel Ba? C.K.M.P. nin ekseriyeti temin eAcele müracaat: AKbcyköy Çofoançeşme kanı îsmet înönü konuşacaktır. deceğine inanıyorum ve dedifiro Inönü'nün îstanbul mitingi hariç, gibi bunun böyle olması da ltzım. < Sungurlar Kazan ve Teshin Cihazlan Fabrikası X başka bir «eçim bölgesinde konuş îdeal olan budur. » mıyacağı anlaşümaktadır. Eıki imamhatip okulu mezunu, X Reklârocılık 2289/5401 • C.K.M.P. nin il miüngleri ise, 7 uzun konuşmasında dini siyasete ekim cumartesi günu saat 14 te âlet edecek tek fcelime söylemedi. Belediye Sarayı önünde ve 11 eŞahsiyat ile uğraşmadı. Bir tek kim çarşamba günü saat 1 0 da kötü kelime kullanmadan sâkin, te Taksim meydanında yapılacaktır. mutedil ve hattâ zaman zaman • Osman Bölükbaşı 6 ekimde şehri maku] idi. mize gelecek ve 7 ekim mitinginaPrti merkezinin bulunduğu Şahanc ve harikulâde bir süper filim de konuşacaktır. Yaratıcılan handan çıkarken yanımdaki arkaA.P nin il mitingleri ise, 13 edaş: A L A I N D E L O kimde Belediye Sarayı önünde, 14 Bütün C.K.M.P. liler böyle oîMAEtE LAFOBET ekimde Taksjtn meydanında yapı sa bugün tarafsızlıktan ayrılıp (Renkli ve Fransızca) lacaktır Bu mitinglerin hangisin bu partiye eirerdim. hele bütün i • Salı ve Cumartesi akşamlan: Meşhurlar Show'u de Gümüşpalanın hazır bulunup hafızlar böyle olsa eamiden çıJc . konuşacağı henüz bilinmemektc mazdım! derii. İL 9018/5409 | dir. »••••»•••»•»•>»<•»•»••< Cevat Fehmi BAŞKUTI",,, »«>••<' Mısır elçisine Ankarayı terketmesi bildirildi İşpirde A.P. teşkilâtmda bir kişi kalmış: İlçe Başkanı Çanakkale hödisesi ile ilgili \. bir tahkikatta diinkü gelîşmeler p niB î gösterisi .i ? gövde zmir m tin i otdı HEUSER ŞEVKET Türkçe Almanca Büyük Luşfaü İnşaat İlânı Askerî Yargıtay Başkan Yekilinin bir açıkîaması Türkiye Ernlâk Kredi Bankası Genel Müdürlügünden: İşci Sigortaları Kurumu Îstanbul Satınalma MüdürKiğünden: Çift mekiklik Takoz alınacaktır. BİRINCÎ SINIF Ustaları Kazancı Aranıyor PATTt YENI MELEK KIZGIN GÜNES IIIII1IIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIJ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle