16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
GIJNCE'den SEÇMELER Andre Gide'in hayat hikâyesini içine alan genis hacimli Journal» i bütün kitaplarından daha büyük bir ilgi ile karşılanmıştı. Necip Alsan, bu eserin en dikkate değer parçalannı seçerek dilimize çevirmiş ve bu kitap Varlık Yaymlan arasında 2 lira fiyatla çıkmıştır. İL8920,'5389 Bk* misilleme yapılmaması için Ankaradaki Lübnan ve Mısır elçilik binaları emniyet altına alındı elçisineAnkarayı sı bıldırıldı Çonakkaİe hâdisesi ile ilgili Arkadasımızı ve egim kaçıran sabıkaJı deniz eri Hihni Mutlu ve kull andıgı Thomson tabanca ile mermilerinin içinde bulunduğu torbaAnkara, 2 (CumhuriyetTeleks) Dün Kahire Büyük Elçimiz. Mısır Dışişleri Bakanı vekili tarafından kabul edilerek Türkiye ile, siyasl münasebetlerinin Suriyeyi resmen tanımamızdan dolayı kesil diğini bilriirmiş ve Mısırın bu kararı üzerine dün gece geç vakit toplanan Bakanlar Kurulu da Kahire ile siyasi münasebetlerin ke Arkası Sa. 5, Sü. 1 de 38. yii Sayı 13.349 umhuriyet KURUCUSU: rUNUS NAPÎ Telgraf Tt mektup adreai: Cumhuriyet tstanbul h'osta Kutusu: Istanbu! f*s. W6 Teleionlar: 22 42 90 22 42 96 22 4 97 5 22 42 98 Zı Vt «9 r Türk ceden îr •• A ceye •• j j K B U Y L U G A tT 1186 SAYFA; CtLTL 1 î 75 Lİ r a Sah 3 Ekim 1961 Cızılay iANKARA TARHAN KİTABEVİ 1 İL 8921/5382 tahkikatta diinkü gelişmeler Taşlıtarlanın eski D.P. ocak başkanı olan Hüseyin Kansız, Orfî İdareye verildi, Çanakkalede Hilmi Mutlu ile aynı bölükte bulunan oğlu da askerî makamlarca nezarete alındı (Dün Çanakkale'den dönen ekiphniz yazıyor) İran da yeni Suriye hükümetini lanıdı Ankavada Mısır ve Lübnan elçilik binalarını bekliy eu erlermiz (solda) ve Beyruttaki binasını muhafaza altına alan Lübnan askerleri. Türk elçilik Tahran 2. (a.a.) tran Dışişleri Bakanhğı sozcüsü tran Hükümetinin yenı Suriye Hükümetini resmen tanıdıSmı açıklamıştır. Arkası Sa. 5. Sü. 8 de Arkadaşım;z Mazhar Kunt vt esinin Çanakkalede kaçırılmaları hâdisesınin gerçek mahiyeti henüz tam mânasiyle aydınlanamamış, dünkü bazı gelişmeler hidi | seyi büsbütün ••rarengiz mahiyete bürümüştür. tlk olarak. dün. şerir bahriye eri Hilmi Mutlu ile aynı birlikte askerliğini vapmakta olan Hüseyin Kansızm telsizci oğlu Çanak , kale Boğaz Müstahkem Mevki | Kumandanhğınca nezaret altına Arkası Sa. I, Su. 4 de ı ij|iıiMiıiMiıııımnıııwtt(iııınınıı^ Beyrut elçilik binasına bomba alan şahıs hâlâ yakalanamadı Mısır'daki işlerimizi Alman veya tsviçre temsilcilerinden biri jrürütecek Ankara, 2 (Cumhuriyet Teleks) Dışişleri Bakanhğı Enformasyon Dairesi Umum Müdürü, basın mensuplarına dün gece Beyrut Türk Büyükelçiliği binasına bir bomba atıldığını büdirerek şunlan löylemiştir : Cİ9.4S te Beyrut'taki Büyükelçilik binamıza meçhul ArkMi Sa. S. Sfi. 1 de Adanada ve Kayseride dün 12 | A.P. li nezaret altma alındı İ| KM.P. li avukai | için takfcat = konnşjiKi yAfKM Gı = Arazi ve parti meselesi yüzünden C.H.P. ile A.P. liler arasında kanlı bir kavga oldu, A.P. lilerin bir kısmının da M.B.K. ne hakaret ettikleri iddia olunuyor. Kayseride nezarete alınmak istenilen bir A.P. li de kaçtı İ Kmıltoyda, din ve İ İ Anayasa He ilgili § Olavın cürmiimeşhut mahkemesinde yapılan Huruşmasında deniz eri sabıkalı Hilmi, arkadaşımız ve eşi. i İ = E E = n E E ^ E E = ~ ^ ~ açıldı İ Nasıl olur? Şfiphesiz ordnnun iiine karısmak sklımızdan dahi geçmez ama »n Çanakkalede askerlijini vapmakta olan sabıkalı baydni bâdisesinde vatandasın zihnine takılan bir noktayı da belirtmemek elimizden gelmiyor: 28 sene hapse mahkumiyeti icabettirecek kadar gabıkası olan bir adam askere alınınca nasıl mevki knmandanlıfı mntaafız eri yapılır, bele Hamidiye cephanelijinde nasıl nöbet tntar? Bu adama yaptırılacak is mutfakta soğan soydnrmak veya taşocaŞında tas kırdırmak deîil midir? Bu düşüncedeki isabeti Donınmı Kumandanlığı erkânının da takdir edeceklerine eminiz. Arkadasımm sabıkalı erin elinden kurtaran jandarma eri Halil Sanoğlu. korura Kâmil Durmaz, Kirazlı Nahiye Müdürü İsmet Tan, Maden Mühendisi Mümin Köksan, Çanakkale Adliyesinin önünde Ankara, 2 (Cumhuriyet Teleks) C.K.M.P. Kurulta E yında din ve Aoayasa konu E sunda bir konuşma yapan ve E bu konuşmayı yazan gazete = lere birer tekzip gönderen ~ Yusuf Türel hakkında adli E makamlarca bir tahkikat a E çılmıştır. Türel'in sözlen hakkında E adli makamların açmış oldu E gu tahkikatta bazı partililer S ve basın mensupları bugün ~ Ankara Savcılıjında ifade Ş vprmislerdir » A.P. ftin İzmir mHiflgi başarısız bir gövd* gösterisi oldu D. P. rümuzunu hatırlatmak için A. P. flâmalan miting meydanına ters şekilde asılmıştı Adan3 2 bugun Adana'nın Mağara ilçesıne bağlı Yamanlar köyünden 11 A.P. li M.B.K. ne sozle hakaret ettiklerinden dolayı nezaret altına ahnmışlar ve köyde C.H.P. lilerle A.P. liler arasında kanlı bir kavga olmuştur Hâdis e su şekilde cereyan etmiştir: Bu «abah Yamanlar köyünün kahvesinde oturmakta olan Arkası Sa. 5, Sfi. 8 de C H.P. nin evvelki giin Adanada yaptığı açıkhava toplantısısdan bir görtinüş riııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııS Aksal "yurtta huzuru sağlamak için faziletli bir idare kuracagız,, dedi 5 inci Afyon, 2 Seçim gezisine çıkan C.H.P. Genel Sekreteri Ismaü Rüş tü Aksal, bugün jaat 13 te otornobille Ankaradan şehrimize gelmiştir. Bir müddet istirahatten sonra parti teşkilâtının Müze meydanında tertip ettiği mitingte konuşan Aksal, 27 Mayıs devriminin olus »ebeplerini izahla söze baslamıç. sarfada) tktidar yerinin bir hizmet yeri ol Arkssı Sa. S. Sr « ı>r Partiler şehrimizde 2 şer miting yapacaklar Şehrimizde seçim kampanyası dün sâkingeçzniş, faaliyet daha ziyade il ve ilçe merkezlerine inhisar etmıştir. Daha evvelce alınan karar gereğince A.P. kararlaj tırdığı şehır içi açıkhava toplantılarını yapmamıştır. Y.T.P. ile C. K.M.P. ise gece dört yerde kapalı salon sohbet toplantısı yapmakla yetinmişlerdir. CH.P. YE GIREN A P. LİLER A.P. Bakırköy gençiık koluna mensup on kişi dün CHP. ye kayıtlarrnı yaptınni§laı"dır Resimde, görüle gençîerin ifadelerine göre son 3 gün içinde AP. den 986 kişi CHP ye katılmıştır. Bunlardan 473 ü Kazlıçeşme ve Zeytinburnu eemtleri sâkinIstanbulluların bölgevî aç:khava toplantılanna ilgi göstermemesi üzerine, siyasî partiler büyük il mitineleri hazırlığma girişmişlerdir. Her parti şehrimizde iki bü Arkası Sa. 5, Sü 3 te Ankara 2 (Telefonla) C.K.M. P. Genel Başkanı Osman Bölükbaşı bu akşam yaptığı radyo konuçmasında siyasi partilere hücı/n etmiştir. Daha sonra Yuvarlak Masa toplantısına niçin katılmadığını izah eden Bölükbaşı şunları «öylemiştir: « Bu metinde inanışlanma vt hazırlanamadığı için hukuk anlayışıma uymıyan bazı Toplaütıya katılan Egesel salon bildirdi Ankara. 2 (Cumhuriyet • Teleks) mühim nnktaiarın ver aldığmı gnr Divanın 5 ekimde çahşmaya başhyamıyacağını Adalet Partisi Başkan Yardım düm.» Feyıioğln'nnn konnşman cısı Tahsin Demiray hakkında AnAnkara, 2 (Cumhuriyet Teleks) Adalet Divanı Başsavcısı ömer AlC.H.P. Merkez İdare Kurulu ü Mill! Birlik Komitesi bugün ba tay Egesel ile de görüşmüştür. kara SavcılıSınca inceleme açılmı? yesi Prof. Turhan Feyzioglu bugün zı bakanların iştirakiyle tır. öğleden Müşterek toplantı Fahri özdi Arkası Sa. 5, Sü. 6 da sonra bir toplantı yapmış ve ayrıca lek'in başkanlığında saat 15.15 ten Arkası Sa. 5, Sfi. ! de 17,15 e kadar devam etmiş ve buna bakanlardan Devlet Bakanı Sıtkı Ulay, Dışişleri Bakan vekili Mehmet Baydur, Içişleri Bakanı Nâsır Zeytinoğlu, Adalet Bakanı Kemal Türkoğlu. Maliye Bakanı Kemal Kurdaj, Basın Yayın ve Turizm i Bakanı Sahir Kurutluoğlu katılmış lardır. Toplantıda Dışişleri Bakan vekili Mehmet Baydur, Mısır ile münasebetlerimizin kesilmesi, Içişleri Bakanı Nâsır Zeytinoğlu siyasi par tiler, seçim ve propaganda faaliyet leri: Maliye Bakanı Kemal Kurdaş ise son Viyana seyahati hakkmda Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Partilerin radyo konuşmaları ^ *•• A. P. Genel Başkan yardımcısının radyo konuşmaeı inceleniyor MBK ve Bakanlar Kurulu müşterek toplantı yapiı Kamyon kazasında sekiz kişi j öldü i I Samsunlu vatandaş Çengel Hafız seçim neticesini nosıl görüyor ? Onu dinliyen arkadaşım : «Bütün C.K.M.P. liler böyle olsa, bugün tarafsızlıktan ayrılıp bu partiye girerdim, hele bütün hafızlar böyle olsa camiden çıkmazdım» dedi Malatya, 2 (Telefonla) Sekiz kişinin ölümü ve 5 kişinin de ağır yaralanması ile sonuçlanan çok feci bir trafik kazası olmuştur. Akçadağ ilçesinden şehrimize gel mekte olan ve ehliyetsiz şoför Ali Seydi Özcan'ın kullanmakta oldu| u Malatya 50072 plâkah kamyonet, yolda askeri bir kamyonla çar Arkası Sa 5 Sü. 5 te Rusya'ya cevabî notamızı verdik Ankara 2, (Cumhuriyet Te. leks) Bir süre önee memleketimizde yapılan NATO manevralan dolayısiyle Sovyet Rusyanın Türkiyeye vermiş olduğu Nota'ya bugün cevap verilmiştir. Sovyet Rusyanın notasında Tür kiyede yapılmakta olan NATO manevralarınin Sovyetlere karşı tahrik edici bir mahiyet taşıdığı iddia edilmişti. \rkası Sa. 5. Sü. 7 d e Bir köyde Samsunda seçim neticeleri partilere göre söyle olacak: O.K.M.P.: Bu parti Samsunun 11 milletvekilinden altısmı alacağını söylüyor. Geri kalan beş milletvekilligini de C.H.P. ileA.P. arasında taksim ediyor. Ya C.H.P. 3. A.P. 2, yahut, C.H.P. iki, A.P. 3 seklinde... Bunu söylerken de son günlerde A.P. saflarında, bilhassa kazalarda görülen istifaları ve C.K.M.P. ye iltihaklan öne »ürüyor. Arkası Sa. 5, Sfi. 4 de 3 0 ev yandı • Samsun, 2 (Telefonla) Dün gece Vezirköprü kazasının Sarıçay köyünde bir ihtiyar kadının evincien çıkan yangın önlenememış ve hemen etrafa sırayet ederek 30 evin yanmasma sebebıyet vermıştir. Köylüler, cıvar köylülerın yardımiyle sabaha karsı vangını snndür müşlerdir. Vaka, vîlâyetımızre haber alınmış ve hemen Kızılavdan 40 çadır, yiyecek, içecek yardımlan yapılmıştır. Samsun Valisi vaka mahalline uçakla gitmiştir. »GtTTİ GÜI.SÜM, GELDI GULSÜM...»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle