16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
oomt CÜMHURÎYET S EJdra 19S1 YURTTA SEÇİM MÜCADELESİ İNTİBALA Bahkesir'de bu seçimde btitfin pgrtiler iddialı Her parti başkanmın iddiası doğru kabul edilse bu eskî iiin 11 yerine 20 M. vekiîi çıkarması gerekecek (Yok) lan (Var) lanndan çok c.an vüâyetîmiz Tancelide hiç bir part barajı aşomıyacak mı? 1 senatör, 2 millefvekili çıkaracak oîan bu iSimf uüiumî kanaat CHP tıin şa«s!ı olduğu etrahnda ı AP Muğla t İdare Knrnlu 2 uci üa*kanı Fehmi Savran ve arkadaşları poKtikacılann tutumlarını beğen| mediğini arkadaşımu Sait Terzioğluna sbylerlerken. gedat'Jağlan bildirtoot* TUNÇELİ Bır mınare, uç mınare, beş mınaıe, on mınare bo\u uçurum. Belkı daha fazla Nıye yalan so>hyejım, uçağa ılk bmdığırade bu kadar korkmamıştım. Ikıncı defa bmmedım ya Şoforun en ufak bır ıhmalı, dıkkatsızlığı hıç bırımızın tanınmıyacak şekılde kuçuk parçalara bolunmesıne yeter de artar bıle . Otomobıhmız Dersım dağlarının olum vırajlarmı donuyor. Kılometre 15 >lâ 20 arasmda Tunçelı'ne nabız yoklamasına BIE DOSTLUK KATIRASI Arkada}tm!Z I. Zıya Nebıoğıu gıdıyorum Şu anda nabzı yoklanacak bınıı varsa, o da benım Sa Tunceknd» bütün parti idaracUariyle yaptığı muşterek toplantıdan ğımdakı pencereden dısarıva baka sonra (1 Hıdır Okyay CHP 2 Hüseyin Sıtsç CKMP 3 Rıza 1 7 mıyorum Aslan pençesını andıran kanlı YTP 4 Mustafa Kaplan YTP 5 Sulpvrn.\n Kalman CHP zahmetıne katlanmayın Onlar bu boz dr^ların jnsana, kana susamıs 6 Hasan Carıt CHP 7 Mehmet Kdan CKMP 8 Musa Karaağaç rada bir varhk ıfade etmıyorlar.» bır hah var. Üzennde tek agrıca YTP). iodı Ben de oyle anlamıstım za raslamadı«ım bu soğuk dag di7i<anı asıp kuçuk duzluklere gırdığı ıe>e gıren pos bıvıkh, şalvarlı köy Yadıgâr Doğan (öğretmen), \ı:ıat tarlasmda koca koca taş lunun ağzında yanık bır turku Saltık (Memur), Hızır Aydın (E,Ki Dun ?ece bir C'KMP mılletve mızde C H P . milletvekili) mı'letvekılı; Arkası Sa. 5, Sü 3 te parçalarıvle kı\a»ı>a bır mucade var : Mehmet Soylu (Avukat), Abh3s ' «Dersım derler elımıze Ahmkaş (ÖJretmen) senator olB'ilbul konmaz da'ımıza üç partnırr hıç şans verm»dığı \ • • • • • • • • • • • < • • • • • • •••*•**+" • • • • • • • • • • • » • • • • • mak üzere serbest olarak seçırmeAnam, hakkın helâl eyl» YT.P. îl Easkanı ve milletvekili re gırecekler. Bugun mısafmm sıze » MIGLA M«gia. btHiîuiZ şjhır, ldiıun>ıı ama, gelecek yıllardaiu »dayı Şefık Suher de 27 şubatta Netlee : Y.T.P yonetıcılerınden | * kurulan Y T P nin dort mıllet yıüar boyu gelıp geçen iktıdarlar tutun aatısı ıle bankayı olan borMustafa Kaplan, aeçımler ıçm . , Ne var Ne yok vekiîi çıkarabileceğını, dıger par bır yol bıle yapmarmjlar. Halbuki, cunun nasıl odeneceğının kendisıne ' Kuş uçmaz kervan geçmeı bu «C H P. nin 1 milletvekili bıle çıtıJerın Y T P . nin kendi saflamda hep japtıkları yol'arla ovunurler bıldırılmesını ıstıyor. 1 e'.lerın da&lanm dolana dolana karması şuphehdır Burada seı.ım Valı bey mujdeledı. Bu senekı ver sldıŞı hususunda hılâfı haki dı. Antalya ıle, Aydın ile omuz oTunçeline vardık. îstanbulun bır ArkMi Sa. 5, Sü. 3 te mııza bulunmasına rağmen, geçıt tutun rekoltesı hem kalıte bakımın kat konuşmalanna raŞmen partımahallesı, hatta bır sokağı Tunçevermıyen yollnra (!) sahip. Antal dan ve hem de rekolte bakımından lerıne kar^ı gun gectikçe guvenır hnden daha buyuk. Koskoca vıla>adan Muğlaya gelmek ıstersenız, juksek olacakmış. Hayırhsı.. arttığını ilorı ^uruvor. >et merkezınm nufusu 3 800! Topu mutlaka Denızlı'ye gıdıp oradan * îste böylece Baî'kesir'de dor+ temın edeceğınız bır baaka vasıta topu 1000 hane var. Sınema yok, Yolu izı olmıyan Muğlah, iktısaparti de jeçimde iddiah bulunu ıle Muğlaya varabüirsımz. Aydın Balıke&ırın iki adayı: (solda) hamam yok, doğru durust bır sodı knz geçiriyor. Siyaset, polıtıka, yorlar. kak, bır cadde yok, ış yok guc yok İsmet Özevim CHPve A. İhsan uze.ını tercıh edenler Gokbel'ı aş onun ışı değıl artık Maışetın temıtddiah oldukları muhakkak mak mecbunyetınde... Yok ları saymaktan vuzgeçıp var' Kırunh AP ! nı her şeyin ustunde Ağıını bıçak K ama, bu iddıa ve ıçorü' lerın ne lan sa>ahm: Buvuk bir hastahane 365 vırajı var bu yolun. Ben pek açmıyor kı, seçımlerın ne olacağı(îkarmıyacaklarını, bunun altıya nispette tahikkuk ed?ceŞi henuz \e ıçınde bır doktoru var. Bır okul köy semtınde oturan CJHJ*. lı aayamadım. Uçurumlara yaklastık nı belırtsm. îşte bu yuzden Pısı Saçı, sakalı boyıyan k.>dar çıtabüeceğini, «enatör aday belli d^ğıl.. Bu goruîierdpn, hanbması bırkaç oğretmenı var. Aynı ler radyolarını dinlememeK ça guzlerımı kapamışım. Allah bu ko"\ urıden 40 ha'ie Akhısar taıaflalfnnın kazanma sanslarınm çok Ri^min, Balıkesir'lılenn kanaatlebmada ılkokul, ortaokul, hse var. içın mühürletmislercîı. radan her zaman geçenierı kgjuadaylar •fjz'a olduğuuu «oylüyor ve son rıne ve goruşlenne yakın oldugu Bır yatılı sanat o ;ulu var. Bır husun.. Generaller listesi 1950 seclmlerinde Enarrnn' guHerde A. P. ye karşı halk ara hususundaki belirtıler, ovle tahkumet bınası, bır vahı, memurları Bu lebeple Muğla'ya cÇıkmaz ds seçmenlerin çenç ada>ları finda goz<» çarpan Itımatsızlığın mın edivoruz ki, ancak bir hafta H?"JO seçıaılerırtde \e onların a\ da 4 5 lıraya oturduksokak» da diyenler var. îzmır Aydaha fa?la alkıslayıp; onları nudakı seçım mu^adelesı par rta lehlerme bir faktor olarak ele sonra kendını ları evlerı var. Ve . bır mıktar da gostermeğe başh dın uzerınden gelenler ilerı gıdedah3 i\i dinledikleri sayi oltıler arasında de£ıl, emekh gc •sonradan ısk^n edılmış oîan halkı a!ı~ıması üzennde Niuruyor. yacak. medıklen ıçin gerı donmek zorunnıusiıı. Runu duyan yaslı adayneraüer aras>ınJa olmuştu var. Tunçeh vılâyetınde aşıretler da kahyorlar. Fethıye'ye gıden 165 lardan çofu sıç ve sakallarını Çunku: Seçıme katılan C H P , ve onların reıslerı ve seyıd'lerı kılometrehk yolun 6 7 saatte aşıbo\3.nıslar, biraz sonra saç ve CMP \e D P . ıle lıstelerınvar. Bu arada C H P., Y.T.P., C K. 1953 köyünde 39 okul labıldığmı soyliyeyım kâfi . Yol sakalları uzadı^ından kıpnlı dekı butun adayları emekh gc M P. var.. bakımından dertlı Muğlalılar.. kuzuva dbnmüslerdi. olan bu ilçe eğitimden nerallerden secm'şîerdı. Muğla'nın dınamık bır valısl var. C.H.P. : C.H P. ıçindekl hizıpNe istivorsun? Para 1 Nisan vana dertli Şerıf Tuten, şehrın caddelerını, IOleşmeye burada da raslıyoruz. Bukaklarını değme sehırlerımızde buradakı hı/ıpleşme Elâzığ'dakl gıbi 1931 seçimmde Kocaelide in lunmıyacak kadar duzlettırmıa. Faaday voklamalarını ıptal ettırecek tlsar eden «Bızirn Şehir» adlı al bir ınsan cınsten değıl. Gulekçı olarak bilimahallî bir gazete, adavlardan nen ve 1P57 seçımlerınde C.H P. nin S. T. adlı bir sahsa 1 nisan sakazanmasında rolu olan Arslan Bokası vapmağa karar vcrmis ve Muğlalılar tanmlı geçinen insan ra aday yoklarrasını kazanamamış. ertesi gün manşet haber olalar. ömurlerıni tarl/ılarda harcıyor C H P nin aleyhıne çahşması bekrak, adı şteçen adayın adaylıklar. Fakat geçen yıl, Tekel tdaresilenmıyor. Beklenmıyor ama C H tan fer^gat etti^ini bildırmisKadıköyden AU Tficel yazıyor: nulmasını ilgilı makamlardan ri nın bır (Samyelı) esmış. Hepsınin P. nin kazanmaM içın de, gayret ti. Kadıköyun en ijlek caddelerin c» edıyoruz. hah perışan Ker yıl 6 8 lıra asarfedeceğıne ıhtımal verilmıyor. rasında satılan Muğla tutunlerı bu den bıri olan Acıbadem yolu Oze1 Yanlış kapı çalanlar Bu durumun C H P . nm seçım şanHürriyet meydanı yıl çokluila 10 kurua gıbi dusuk rindeki yaya kaldırımlan çok boCKMP Muğla milletvekili sına tesır edeceğı kendılığınden or1957 seçıminde Antaljar.ın zuktur. Halk, yolun ortasmdan yüHava alanı otobüsleri bır fıyatla satılabıimi|. Büyük bır tava çıkıyor. Ahmet Suphi Bans kısmını da Tekel eksperleri «Kaîıbir kovur.de propaganda k'jrumek zorunda kalıyor. Tren köp Bu konu ile ilgıli olarak bu sü tesı duşuk» mulâhazasıyle yakmış. nnt goçmuş. Goç gıttıkçe yavılıC.KMS. : Burada da munfesıh 1950 seçımlerınde Bursayı zınuşması yapan bır aday, <Bu^ ru«u ise dardır. On yıldır bu dutunlarda yazılan jikâyet yazııı uze Şımdı, çıleli Daslanna gelenleri an jor. Tekel'm ıyı kalıte tutun elde İDP n;n ovlarına Y.T.P. ıle C.K 'aret eden înonu, halk arasma daya 10 kurus zam yapacağız» rura ilgıli makamlara ve basına rıne, Istanbul Beledıye?ı Basm M P. m'rasçı. Turkıyede AP. ıie İSPİR Lpır, Erzurum'un 1 U 4 karışraış ve bır ara : clktıdan demış Dır.leyıcıler bu soz uzeedılmesı ıçm ekimı yasskladıŞı bo' aksettirildıği halde, kulak asan ol Turizm ve Protokol Mudürluğün latmakla bıtıremıyorlar. I Y.T P., C H.P. ne karşı olan oyları kılometre otesinde şırın bır ilçealırsak neler ıstıyorsur.uz?» dırıne kendısını yuhalamıslardı Sıyasetten bahsetmek ıçin IOI a gelerın halkından Belenye koyu madı. Şımdı ıse koprü alârm i?a1 den aşajıdaki açıklayıcı mektup toplıyabılmek içın e«kı D P. lilere mız. 70 bm nafusu, 26.700 aeçmsnı ,e sormu«tu. Halkm arasırdan Adayın konusmasmı > a^tığı tum Denızlı'nın Dalaman ve Ortaçıyoraun, onlar, «tutun» dıyorlar. retı verdığmden Beledne otobus' alınmıçtır: ve onun sempatı?anlarına alenen olduğu ıçm, butun sr/ası partılepejdah oian bır adam . « Pakoj, buğday yetıştırmemekte « Kim kazanabıhr, hangi parti ca llçelerıne goçmus. leri üç kılometre dolaşmak surera ıstn'orum» demıs înönu, ve ekmeklık buğdayını cıvar , kur yaparken, C.KM.P. de aynı rm ve bılhasva Erzu"jn". adayla.ıcHürriyet Meydanı . Hava ala kuvvetli?» dıye soruyorsun. Umurtıyle seîer yapmaktadır. Buna kar # Dağ koyunden Seyfettın adıykoylerden almaktaydı. I ryiar i^ın daha smsıce çalısmakta nm çok ıitıfdt ettıklerı bır yer.. n: otobus seferleri Hava alanma şılık yüklü ağır kamyonlar geç gidecek yolcular ıçin ihdas edıl samadan, bankaya, kooperatıfe oMuğla'nın seçım neticelerıni orle tanınan bu kurnaz seçmenın | dır. Tunçehnde de bo>le. D.P. oy Her yıl 20 gun devam eden îspır lan borcunu nasıl odıyeceğı konumekte devam edıyor. Kaçmılmaz mış olup, mevcut otobus durumu taya koymak ıç.n vargı yapmak Mühim vesika ısteğını yerine getırmiştı. lannı toplıyabılmek içın lıstesıne Panavırı, sıyası partılenn, bu gusunu ele ahjorlar. Velhasıl, Muğla kolaylaşıyor. 1957 seçımlennde C. bır felâketi onlemek ıçin bu kop muvacehesmde ' ve yonetıcılerı ara^ma eski D.P. lı | zel ılçeyı âdeta ısgal etmeiei'iıne takvıye edılrnesı koylusu ve kentlisi kım kazanırsa Radyolan H.P. 47.373 oyla secımı kaybeder, runun acele tamırı lâzımdır. Hal cihetme gıdılememektedir. îerı alrr.ış. Ayrıca Yuvarlak Masa vesıle oluyor. Buıaja karargan kazansın pek tasalanmıyor. TasaDP. 60 323 oyla kazanırken, C K. >ı zahmetten kurtarmak jçin de toplantılarına ısttrak etmıyer. C. kurmuş olan partı^ıler, gunan her Bahçehevler Şırmevler lakinmühürliyenler M P. 1 205 oycuğu zorla elde edebıl Hahtağa sokağmdaki >aya kaldı leri dığer otobüa fervislericnizden K M.P. Genel Başkanı Osman Bo I saatınde pana>ır mahalhnde bır mıs Bır de seçım arıfesınde îl Basrımlarm yürünecek bir hale ko istıfade edebılmektedirlerj lukbaşının durumundan utifade ıskemıenin uzerne çıkıp, muhıeuf kanı Hamza Sadı özbek'ın istıfa edılmeye çahsılıyor. bucak ve kovlerden geien vatanetmesi, partinin seçım tablosundan T.TJ". : Butun kazalarında tes dasları avlıyabıımek ^ave^ıyle t!eVılâyet nuluıu: 289.S45 iyıcc ıılınmesine sehep olmus. Bir | kiUtını tamamhyan Y.TP. nin yo vamh sarette konusuyoriar S«çmc n aayıaı: 1S0.596 C.K.M.P. li : neticilen arasmda eski D.P. ls ve Konuşma saatı olmıjanlar d^, Senatör: J, M. Vekıli: 5 « Biz burada C.H.P. nin muha4 köye sahıp Hasan Ağa (Hasan hemen İlçe Seçım Kur ıluna bır ıs1950 »eçimi: 108583 ıcçmen lifıyiz. Fakat başka blr partiden Demırcl) rar. tıda gondererek ıKa^alı salon KıpD.P.: 53.71S, C H P : 43.847 ziyade adaylanmızı destekliyeceEıki D.P. li yönetlcıler Y.T.P. ile lantısı» japacagız dıye ızm alıu, 1954 seçimi: 124.140 teçmen ğız.> dedi. CH.F. devrind» Istsobnl Va • C K.M P. arasmda taksim olduğu blr kihveje topîanarak durmadan Şarkı ve saz 8 15 Her sabah I S I A N B Ü L D.P.: 64.467, C H J 5 : 41.755, îl merkezlerinde hiç kimı* kalli*i olıuı ve bn vazlfeılne diğer • ıçm Tunçehnde A P. kurulamamış konusuyor'ar "27 Açılıs ve proçram 7 30 bır marş 8.20 Melodüer 8.45 1957 seçimı: 137J38 seçmen, mamıs. Sekı leki venp Seki Yaylktidar u m ı n m d s da devam ^ Serbest adaylar : Parti yoklaİkı mars 7 35 Sabah plâkları S a n a t k â r l a r geçidı 9.15 Sabah 16 vıldan berı tek bır hırsızlıfc olası'na çıkmışlar. Seçımleri oradan D.P.: 60.323, C.H.P: 47.373, eden Prof. F. K. Gökay'm C. • malarında kazanamıyanîar serbest layınm cerej an etmedığı bu ıi"e, 8 00 Haberler 8 15 Yurttan mu7iği 9 45 Zekeriya Bozdağ C K . M P . 1J05, Hür. P : 909, seyredecekler anlasılan .. Bir üyeHJ». nl 5ven »özlerini Ihtiva f aday olmuslar. Seçımlere doğru tarıhi zergınıkleıle doıu Eut'JO ses'er 8 40 Operetıerden seç dan t u r k ü l e r 10 00 Kapanış. ye C K M P . lilerle köylerde g«z1957 •eçimlerinde rsdyolann eden blr plâfı, C ^ J " . liler 25 Z dan duğruya serbest aday olarak sıyası para bf;kan!aıı ve fiiır/dı)Anayasa oylamaaı: 113.038 meler 9 00 Kapanış. 1157 Açılıs ve programlar mek iatediğimi bildırdim. Samimi dalml ınrette tek tmraflı ha~ nlna 1954 îstanbnl mlHnginde • girenlerıe bunîarın sajısı 7 ye yuk ları bıiD'rlemle çok samımı «Ai seçmen, 57334 Evet, 55.704 11 57 Açılıs ve program 12 00 12 00 Karısık hafıf muzık 12 30 bir eda ıle : ber vermesinden bıksn; Ka4ıhalk» dlnîetmişlerdl. J Eelmiş. Huseyın Duman (Askeıı lan bızı bırbırmıı/ t^n £\'r ı v 'r » Hayır. Ikı marş 12 05 S a r k ı ' a r (Nec Muzehher Guyer'den sarkılar tl Millet Partililerl» dolaşmak m. R /.a Ahıskan) 12 30 Oğle 13 00 Haberler ve Turk basının>•••»••••••••••»»•»»•<»N Hâkım), Yusuf Doğan (Avukat), Arkası Sa. 5, Sü te nıplodılerı 13 00 Saz eserlerı dan ozetler 13.15 Kuçuk konlllllllII••llllllllllliaiiaillllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111 Illltllllllllf.MII 13 15 Haberler 13 30 Şarkı ser 13 45 Ülku Yurukoğlu'dan : Kesunli Roman: 199 B A N K E B t N H t L I O N L A B I !T ıMefnaret Yıldırım) 14 00 sarkılar 14.00 Çesıtlı melodıÇizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar Kl'VI F^paf ve sanatkârlar saatı ler 14.30 Kutlu Payash'dan ııııııııııııılMiııııııııııııııııııııiMiııııiMiııııııııiMiııııııııııııııııııınııııiMiıııııııııılıılıııııııiMiıııııııııııııııııııııınnnnnM,,,, • • • • • • ı l l l ı ı l l l l ı ı ı l ı ı l l l ı ı l l l l l l l ı ı ı ı ı ı ı ı ı l l ı ı ı ı ı l ı ı ı ı ı ı l ı ı ı ı l ı l l ı n i M l n ı m ı t , , , , , , , , , , , , , , , , , 14 lu Dsns rr.uzığı g 14 30 Kon sarkılar 15 00 Kapanış. çarto 15 00 Kapanış. 16 57 Açılıs ve programlar 16 57 Açılıs ve program 17 00 17 00 Mustafa Geceya*maz'dan Ca\ saatı melodılerı 17.30 Rad turküler 17 15 Nacı Esen ve j ) Karma Fasıl Hej etı 18 00 pıyanosu 17 30 Semahat ErGunpv Anierıkadan dans muzığı gokmen'den sarkılar 17 45 Ta 12 20 Seç nı konusması ( Y T . rım konusması 17 50 Seçımler% P 18 30 Saz eserleu İP 45 den once 18 00 ö ğ r e t m e n ı n seHa^erîer 19 00 Çesıth studjo sı 18.20 Seçım konujması (Y. Jardan 19 20 Seçım konusması T.P.) 18 30 Sızın ıçin 19 00 ( C H P . ) 19 30 Olavlar ve yan Haberler 19 15 Hafıf muzık kıları 19 45 Sarkıiar (Ferıha 19 20 Seçım konusması (C.H.P ) Tuncelı) 20 00 Opera ve operetlerden 20 20 Seçım konus 19.30 Olaylar ve yankıları 19 45 Seçınİerden once 19 55 ması ( A P ) 20 30 Saz eserlerı 20 45 Seçım Konuşrr.aai (C K. Çocuklarla basbasa 20 00 HuM P ) 21 00 Sonat saatı 21 20 ^.ejın G " \ m e n ' d e n Sdrkılar Sılâhh Kuv\etler saatı 21.30 20 20 Segım konusması ( A P . ) Şarkılar (Alâettın Yavaşça) 20.30 İt»!>a'dan hafıf muzik 22 00 Çesıtlı studvolardan 22 30 20 45 Secım k o n u s n a s ı I C K Salon orkestralarından hafıf mu 1 I P I 20 55 Esen Altan'dan zık 23 00 Habeıler 23 15 Se sarkılar 21 30 Modern ılımde Copyısht opero rnundi vıîen senfonıler 23 40 Gece sehsmeler 21 45 Zekı Yılmazmelodılerı 23 55 Program can'dan dans şarkıları 22 00 Mouril'on, Anastasie ile bahçeye inerek bır « Madam Fournier bütuıı gun burada bulunEngenle ihtiyara hayretle baktı, fakat MoaErtesi günti yemekten sonr3 Euçenie hetnen 24 00 Kapanış. Yuvarlak Masa 22 20 îsteğınıınüddet Aladanı Lureau ile çörüstü. Sonra U uııenınaacfını sovledi. Anneniziu bahçeye ınmegını rillon devamla sordu: Lacien'e soyliyecek bır şe annesini bahçeye götürdü ve her ikisi kameriyeA NK A R A ze gore 22 45 Haberler 23 00 ri> ede çalısan Eugenie'ye gitti ve sesinı kısarak: temin ediniz. Siz de beni vemek odasının arkayinız var mı? Hayır, yalnız kendisini daima de oturdular. Yirmi metre kadar ıleride Fourel 6 57 Açılıs ve gunun program Opera albumunden 23 30 Salı Haberler mükemmel, dedi. Lucien gittıkçe kensmdaki odada beklevıniz. Duvarda garip bazı gudusundü^ünıü ve iyileşmesinden mcmnun oldnvabanî otları yolar gibi yapnordu, halbuki kal a n 7 00 Gunaydm 7.20 Ha gecesmın karma müVığı 24.00 dine geliyor. Bu aUsam size mektup vazacaR ben rultuier duyacaksınız amd sakın korkmayınız .. S"mu sövleyinlz. Peki söylerim.» Bnnun üzeridınlan gözden geçarmıyordu. Iki\e doğru Lugefif muzık 7 30 Haberler 7 45 Kapanış. de onu yarın ikiye doğrn size vereceğim... ne Moıırillon oradan »yrılarak Anagtasie ve M*cie'nin yerinden kalkarak e\e gittigini gordii. # h balda (Arkası var) Bu arada Y.TP. nia bajrajı aaaBALIKESÎR Burada propafanda Mrbastiıl lln b«rab*r p«r •ııyacagını, C K.M P. nin d* battlvrda hararatli blr fa«liy«ti« Tajı aşm» »an»>.nın ı&yıf olduğu baalanua buloaduffu ham«a gfts* BÜtalaaauu ilerl lüruyor. C.KM.P. îl Baıkanı v* mUUtveH«r dtet partinia M r h«y«t kdli adayı Avukat Nejat Tunçsım» lcri d«, l U n bifindan ittbarvn, pcr i»e, partilerınıa kuvvetli bir ulaçmıs bulundujunu, taalijvtfcı fok («nlflİ7*e«Slni iöy vazıyet^ merkezdrt, ilçelerde ve ocaklarda lüyorlar. genış bir alâka Dört partinln idar* İMyotlarl T« partllenne karşı adaylan llt japtıjım temaılarda, gorülduğunu, burada beş mılletheptinln iddiah olduklanaı müıa vekıllığmı rahatça kazanabıleceklerını senator leçımının de lehleh»d« «ttim. nne netıceleneceŞmı sovledı ve: Burada kar parti bir gax*t« p«Çok çalısıyoruz, kazanmağa azım karmakta *• kandi Taaıtaları 11* llyiz» dedi. •n osak k*rl«r« kadar fond«rmek A.P. ye geiinc», îl Baıkanı ve Avukat Cihat CHJP. h İtlar* Kunüu trtal Nl milletvekili adayı samvttia CUMTI, *oa uç («çimde Bilgehan, A. P. nin Balıkesır'de olduğunu, «enator•iıaaa *jr miktan il« Anayaaa oy çok kuvvetli 1 "**ir T« *oa btr MIM t^btd* 11 lükleri tamamen kazanicaklannı tlhaklan »1« alarak, rahat bir T« rahatç» yedi milletvekili çıkahesapla dörtten aı milletvekili raeaklannı C H P . ıln burada zayıf olduğunu, belki ikı veya uç milletvekili çıkarabileceği kanaatini üerı suruyor ve ılk zamanlarda kendılerını zayıf gorduklen Sındırgı ve Burhanıye'de de şımdı dığer partılerden us f un vazıyete g"çtıkl»rını soyluvor. Yolsuzluktan «Cıkmaz Sokak» olan sehir Muğlada füfün derdi seçimi unuthırmuş Memleket tütün hosfcljğından dolayı büyük bir iktisadî kriz geçiriyor, seçim sualine haiır için çevap verdiler: «CHP AP payloşacak» SECIMLERDE NELEROLMUSTU? Derleyen. Erdogan ARİPİNAR İspirde AP teşkilâtıııda bir kisi kaitüEş: İlçe Başkam Acıbfldem MUGLA YÖIBUGÜNKÜPROGRA U I I I I I i I :
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle