09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 Ekbr. 1961 CUMHURİYET ÜNYI BERLER î Bla<knool 2 (a » 1 t«çl Parti«< knngre«i bu sabah gurultulu bır oturumla açılmış ve oturumun «nnunda da ıdare«ı komum«tlerm Bund»" n r n ı b o ş sene evvel \az Ana Kıraliçeie kar,ı denn bır elıne geçm' olan Elektrıkçıler ıiıvorsnnnî Antlus Almsndığı bır kıtapta Jobn Gunther hurmet beslemettedır Fakat so Send'kaM hakkındakı ıhraç karaca bır fcelımedır, Almanva tt eylul yfinü Birl»şlk A n p tngı'terp hakkında şo\ le dnordu ler rnutlakr et HaroM hakkınHa rı ke<=ınleşm'şt!r ı!e ^\nstur>anın bırleşmeCnmhnrlyetinln eSkmeai fiıerine, Î=C1 PartiM \onptım kurulunun «îng Itere ayr>ı 'atranda h ™ mut be«lpnmekte olan hı=l=rı çok de«1 dâvasına \enlmis bir ITlto, Nâsıra «ektlgi telgraft» »öyn laknpt ıdarelenim m sağlirm ğıs'ırmıştır birkaç gun o c e s'dıeı karır kon\a'<<ıvle Hıtler bonn vari le söylüyor: en kuvveth ohgarşı bp«n Gerek Muhafa7a!cârlar Eer grede 600 b'n<" larşı 5 buçuk mıl bem lor )arı ıç vardımla Avtjstnrvavı «Snriyedekl bflyuJt burjnvaıinin v on ov ile ta*dık edilnnctır (Kon d u n i a n n en hur o dpmokrasısıdır Almanvava katmak »nrefivle vapyaptığı bn darbe yalnıı Arsp Bira greve katı'an delpgp'prden her bı tngittere Korrj\trd n trrnsilpr u ımtıvazlarını ve hak'ar'nı « lifim tehlikeye atmadı, flstelik bn tı, fakat Hıtler reırnıı vıkjhnr», rı terrnl ettıVİPn uve «avısı ka zenn» kuru'muş «ajfıje e\lerın tenkıd ednor'ar Prens°s Marsa bolgedeki insanların ümltlennl de Avu«turva da müstak'l bir devlet dpn murekkep bir adadır îhtn aç ret ın evlenme=ı bundan bır evdar ov kullanmış =s ılmaktadır ) kırdı. Bn ihtilâl vslnız somurgpolarak tekıar kurnldn «imdi de larını toprak «ahıbi o'arak \ e vp'kı ne«ıl tarafından a=!a caız Ovlamada, ba^ı kuvvptlı «pndıeilerin ve empervalıstlerin Isıne AvusturvaMar oldukca nje«nt bir yarayacaktırj» kalarır tçmcılcılerı ba^hca ro'u dun\ar"n butun pazarlnr'Tidakı tı g^ruİPTrıivecpk olan Hedıkodulara mıllrt olarak Avrupa ramıa»ında c K caretı\le ksrç'lar Vıcdana \ e dı«pbpp olmu«tur t«çı tnebus'ar Aovnam'5 a da elektrıjççı]prı d* tek Gorüluyor H Nâsınn vefokâr va^amaktadırlsr 1ı\en1erin savı ı da bır havlı k? np ta\ gı gnsferır En bu^uk gurur vam Karnara«mda bu n l e n m e mu dostn Tıto, tarafsıılar kalabalığı Kom«umu7 «nrıvenln d» bajın* lp Londra «okTVlamda ka'vnaî' «abıp olduğu ımparatorlçinde kendislne en ziyade yardımı barık olmuştur hal selmıstl. Esascn Oıdekorasvon VP Kırali et bövlp olan Nâsınn ltlbannın larsilmış Partırjın sag cenahında n b'r mıl 'uk ulke<!idır» reailı tmparatorluSunun çoknıe«i Vlrrpl bPŞ «ene tnnrs s ı i ı mij \ativle vapilan « olmasmdan çok üzgundflr. letvpkıh konuşma ında «k"muni":t ıi7ennp onnn f s h i oostn flzerlndf «Gerel Sekıeter Genel Sekr». Birleşml? Milletler 2 (a a ) ra dâvet etmplıdirler Şfmdi artık, goğukkanlılıkl» Snr=ız demektır» şeklınde bır cum plhf a'ıjm çacı tngıltpre«ınt *o\ kuraliin bukıımetlprın co6a ı a « s «Sovyet de'egasvonu vardımc terlık ışlerını \urutmek içm onem dır rivenın tekrar bajhmsızlığına ka Bırleşmış Milletler Genel Kurulu 'e anlatnialctadır nm dunva gıva«etınp bâkim devnun toplantılan, Genel Sekreter lara veto haVkı tanınmaoını asla lı rrıe=plele''de \ardimcilarimn ria Buna kar>;ı k partıd^n 2O0 bın i'v ° Bıjnijnlg Jıpratcr epne] vnşmus olması dolavısıvle olavla«19^6 u l ] tngılteresnle bugjnku letierın tp«invle VP «"tnık oimak' 0 nıu\afakatlennı almav a tesvık nn nasıl bir sevır tekıp edebıle lık mevkıme kimln tâ\ın edılecenın ıbracna v n] açan bu kara" tneiHere ara pda h°r bakımdan K'ral aılp^ının kend'lprın p»ha'ı •sn zıvade poiıttk hudutlür ve iv ceçini gozden geçirelım: gı hususunda bır anlaşmaxa a <Veto haberı umumî efkâı b u . edılmelı VP bu şah«netlerle daba almakla, tşçı Partısı voretım Vu ufak farldar ır"' "Uttur B°lkı rjp va m»l olduğunu «o\h"en tn£' ! 'z sımlprlp tp<ekkul etmı«ti l Darbe, Nâsır ıçın çok aihr rılmadan uçuncu haftasına gırmış landırmak için bazı çeireler tara sıkı bır ışbırlığı japmaya da\et rulunun «fngı]i7 isçı «ırufınin «ırbu far^lar m du*= jnu'ıjrtp o ka 3t bu'nnur Hetp'n but in înfflh? Snrıve d = bunlsrdan h*'i ve < n olmnstnr. Fakat Orta Doğn dık tjulunmdktadır fından b'lbassa •vavılmaktadır dar ufak $e\ler de dpğ'Iriır H e . İpr K'ral banpdaP'>da blr kııps". mustakıl b>r cumhnrıvpt idl. tatorlükleri için beklenilmıyen bir Bırlesmış Mılletlerdekl blrçok l n e n başka bır de'pg» dp vuhalan se'a sı^a^et adarrları telp\ız\"n "in e ı l " i m « ı muna^pbetıv 1» vaTpni np?ıl belkı hıl"iez b's o fikıbet de değildir. Reısi ba darhe terntılçıı e«,kı Gen»l Sekret«r Hamda mpslpl daş'armdan babtederken pılan ş e n ' ı t l p n hnş V de\ırleri va«adık Burun Arap 8nın teslri altmdan sıyrılabılmek marskioeîd un cenaze merasımıne Işçı Partı=ı kongr e =ı aldıSı bu on'an sobpk ad'arnle "krptmpk dir Ipmının bnvtık ekserıvetini tejkıl Için, Snrlveyi tsnıvan memleket katıldıktan sonra New York'a don ıhraç karan ıle, bunddn birkaç t^dırlpr Sokaklarda f^hı e\ e r»=t Ücvıncu deâısıkl'k lerle siyasî mflnascbetlerım kesme duğune gore, srtık Genel Sekr^eden huKümetler, bnndan 10 vıl baita once Sendıkalar Bırhğı kon lanmamak'ad'r Cambrıdgp TJnı muşahedp pdılpn refaVır H Je karar vennistlr. Btmiar Türki terhk meTzuunda sıyasl bır ı>!İıka e^vel bızım hlrer vüâyetimizdi. greîindc alınan karara uvmuş ol ve"itp«ınp e Hprken T âtıncp »rtik para «shıbı ?"zukmpVtJ u j e ve Ürdündür. Bunlardan valnıı Mı«'r O m a n l ı met tesbitl mumkun olmasa dahı TiaHsdır Ancak Send'ka'sr Bır. rnprburi d^Ğıldır Buvuk 'ıraılı ba para harcarnaktadır Ü T e t ' e r tmparatorltıfiıına batlı bl» «Hıdiv» Hiç şfiphe yok Nftsır bn ksran, hıç değil^e muvakkat bır idare l'gı, Elektnkçıler S»ndıka«!ni «<P >ının tuturau pek a^af'lamıştır selmekle berabpr enflss Turfciye ve Ürdünfin bn f?l tasvip mekarizması kurulmasını lık vani vprıi «âbirle vlperoi'lnk temın çım vr.]<;uzluu»ndan «iolavı ıhraç Mecburı tah«ıl çsğı on Hortt»n on mntır Gençlerm nısrl etmis olmalarından dolavt vermıs edecek bir formül bulnnmast için idı. O da MiBirlılnrıi) taıvfkivle etmı^tı Partı kongre=ındp ISP dog be«p çıkar lmı^tır Strıp'ız ha«ı!a goze ı"arpıvnr OVuMai hpnuz çık değıl, Ka^alal! Mehmet AH Pa*atır, fakat, fakat onn bn acele karagairetler artırüacaktır . •. rudan doğrına komun'»t nufuzu fı «»nede S m ı h o n iıraM bulmak mıs genç sdam'arm ı!k pırrlıklprı tıin d'vlete isvan ederek, moh*3ra sevkeden ikinci ve asıl sebep Bu »rada Genel Kuru! Başkanı n ın «pndıkada kendısını bıs^ettır. taHır Genç'ık Irurulu nızami te= i«de hsftada «ekiz tne'I'z l ı ı s ' i rivet alnıasıvlp o bal» gelmi«ti. şndur Bn tanıma mnamelelerını na vapılan muracaatlar da ustü«te murokün oldugu kadar dnrdurmPM sebebulesihraç kararı alın kıl edpn butun un«urlara karşı a kazandıklan goruluvnr Tprnlz p^k Mı«rd»n baçkn jlrndi m6«t»kil nıştır malt. MalOmdnr kl Amerika bu ko vıŞılmaktadır Bunlann ara<rırda ""îktan açığfl ga'.gi'izdır ve tur'«N e m n m e m ı s bjr delıkan'ıv» »rkn blr de\!et o'an «SOdan, da Misi'« nuda acele etmek lsfem^mistır. Su veni S u n v e De\letını n doğ\ışundan l"r ufak bır ıi'î'et kar«ı1ifiınHa, dajlari h ı goz'» bskm'vorlsr U bagh blr evslet idl. Libv». eıkl halde mademki Amenkada bıle te Bırleşmis Mılletlen haberdar ederı îngıltpreH»ki butun a ılzadp sıle nutmnaîım kı bu gen)«r pishru Trablns VP BİPzaıimi? id! kl 191! reddüt vardır Bn neviden bfr tch mesajın bultmduğu da tahmm edıl 'enn mtl'kâxiPİ«r!np gırebllımek i ı n ' t içındp buvumuslprdır S"ne de ttalvanlara kaptırdık. Washınçton 2 ( s a ) Dışışlerı kan Kennedy tarafmdan da kab >' dıt bn tanıma mnamelelerlni dur mektedır tedır'pr 'prce murldpt kunduradan tprevaSnudi ArabUtan dedi^tnlf Hledılecpktır dnrabilirse Nâsır bnndan fevkaI Surne'nın Bırleçmiş Mllletlere Bakanı Dean Rusk, Snvı et Dışışğına etten hpr turlu vivprpgp Jra ca* Mİâretıvle, Temen Emsreti Daba baska onprnlı deSl'lklıkler Gromiko 17 ekımde açüacak âde memnun olacakhr. donme<:ıne ımkân verecek huktıkl lerı Bakanı Gromiko ile vaptıgı dar tavın u«ulnle e"cinm"=lprdir denüen Yrmen viUyftlerini, isiml a r k' uzerlenpde durulmaga de2 tsrael ve Ingiltere tfreddut şekıl ne olur«a ol^un, bu mesele. go'U";mp]prde umıt verıcı bır s olan Koırum^t Partısı kongresınSer Başta toplum oağlarının gev Ş'mdı o yıllann acıoini çıVirıvor leri bıle bılinmivpn petrol krslı lçındedirter, Birlesik Arap Cnmhu nın onumuzdekı gunlerde munaka dım atıldıeını v e dıpl^matık vol de bulunnıak urere «Pkız ekımde 1 p lar kücflk küçük Arap »evhliMerini Mo*knva\a donecektır Sovvet Bloemfonteın (Gunev Afrıka) 2 şpmi ' olması e lıvor tngılterede nveti sistemi içinde, Orta Doînda «a mpv7uu edılpceğı muhakkaktır dan muzakerelerın dpvamının fa\ Fn akla «elmedıV e'vıı fncilto hep Mnncı harhde kaybettik. Ba^bakanı Kruçef ın de Ru«\a J e (AP) Geçen «>ne nuajj av.nda artıV smıflsr ar?*mda fark ka!maIvı kötfi blr mnvazene knrnlmostn, Genel Sekreterlık konnsnnda yeni dalı olacağını Başkan Kenned\\e r'de tak«ıtle sattlı nr hempfi h*Irak, hi7im Bagdat Baara •« Batılılar arasında daha etraflı mu Gunev Afnka Basbaifanıra suıkast mi";tır demek çnk mubalâgal" oacaba Knzbar! hukümetl ne vapabıWırmıştır Sovyet teklJjTi men her kespve uvsun gp'ıvor Bu caktır* Zayıf bır Surive, Orta DoBaşkan Kennedv'nin Gromiko zakerelere ımkanı olup nlmadığın» vapan v e Ba^hakanı varalıvan 54 lur Fakat c»nel olaraı< çınıf fark' da smıf farkmı orta.din küldır^n Mn§at vılâvetlpnnnıdl. Dığer tsraftan Sovyetl»r Birli. SnrivB Cnrobarivetl, 8n»1v# r e ı«tedığı vasırıdakı zengın çıftçı Davıd Be rnffb ımu Tneılt''rpnın bıç bır tağn Için bir «ehlike, polîtık bir bos Iı Birleşmlş Milletler urelerine ile gortısmevi kabul etme«min !•• da r katı fıkır eriınmek fkınrı Cıha n H=rbird»n bır âmıldır resford Pratt kaldırılmıs olduğu rafında Halep viISvetİprinjiı;, Lfibnsn eam lnk varatacakrnıdır"»BBvIe olflrsa dağıt*!?ı bir bevannâmede, Birleç beplerınden bınnin bu olduğu an tahmın edılmektedır ^on bır muşahedp d» «udur Bu bnri*e«i dp, e»kl B e v m t vilftveti yeni bır takım ihtilâflar isleri boN'evv York'ta Dean Ru«k G r i akıl hastahanesındekı hocresınde pvvplkı e'i<=mmn etını katnen mu mıj Mılletler Genel Sekreterlığı. lasılmaktadır vuk Brıtama art'k blr bu^uV dev • e Havran mnta*arnflıtı idl, ttbaf??a ptmnnr zabılir mı? Snrive Rnsvanın elıne v kavdedılen ıntıhar etmıştır Sovyet Dışısleri Bakanı Gromi mıko goruşmeleıınde nın 1963 Mİı nısanma kadar Gulet değıldır tkıncı derpce d'vletd&şer mı'' Pratt, horresınde tavana a«ılı o103D t«netl n v s r ı n ^ ÜTfnrd V !»rın bacmda gplrn=kl<> bpr(pr raei.Kaddfinınstakil matasarnflıko, Dean Rusk ile goruşmeve de ılerleme Dean Rusk un ıfade*ıv le venlık Kon^evının tavsıveM \ e «ı, tlrdün dp Irnkla Sorive ı r t ı m beraber, larak bulunmuçtur Muhtevıvatı a Cambrıdee Ünu pr«itpleri nğrencıBn snalln eevabını Tine Genel Kurulun tavsıvelen ile se vam etmek nzere bu hafta Was «Mıkroskopık» olmak'a So\ıetler Bırüğnlp ve v^;,,,!, &. htikumehnin v e Knzbarî'ntn tutu çılecek bır «eçıcı Genel Sekreter hıngton'a gelecek bu arada Baş R u s v a n ı n Kennedv nın tutumunu çıklanmıvan bır mektup bırakan lerının \ uzde takrıbpn altmıs be merıka ı ' e pşıt d«"eıHır tngıltere da bir çol parçasından Ibaref, bat<â vılâvrt bıle olnuvsn bir Oiakıl sı bu unıversıtp «ıralarında h=dah a ıvı anlamava ba^adığım gos Pratt mahkemesı sıra«ında mn bellı edecektir. Feer ^nrıve ıle veto hakkı olmavan uç vardım nın gpcırdıiı dpgı^ıHıkİPrın en terır bır istıkamettp ılerlemesı ba hastahanesıne kaldırılmıstı mılletleraran manasebetlerlnde ve cı«!i tarafından tedvırım baiarını ağahpvipnnı \» sılelprır nnemli1:! \p en buvuîu belki de manlı toprağı Idi. tavsıye BnraUnnı »irf Almsnl&nn pekendı bolgesinde telifçî v e Istık etrtııştır kımından onemlt sayılmaktadır. dpn daha başka kırrrselerı takıp budur Çunku Buvuk Hîrıtanv'a vuz rarcı bir rol ovnıyamıvaeak olnrsa etmış plan gençlprdı Bueun bu spne muddetle ınkjr kabul errre? »ınde mdleti harbe ookanüc ftv Bejannamede goyle denilmekteböTle bir tereddude elbet ver varHdennln kevfi nı^ppt tamamı^'p t»r«ın<» donmu' «pkılde dunvanın balıca buvuk tıbat \ e Terakki dır. Fakat görfinuse sfore Knzbarî dlr t ır Harbrîen once bır maH'n ı« devlptı olarak kalmi'*"ir Bır buvuk pahaMna ksvbettik hükümeti vaııvete Jvtee hSkım ol Guvenlik Konse\i ı e Genel K u . Tok«a dın baflsrivlf tmpsrstorçı«ının \ P M bır dnkurnacınirı ne dPvletın bu vasfım V \hptmp«l dp a mnstnr, v e Snriye roilletının cles rul Genpl Sekreter ve jardımcılnğnna baflı alan bn memleketiePanama 7 ı a a ) Fanarna Cum lu çnkluk baba^'nın zpnaatmp dp az şev değiidır L'stelılt frgılı^ larını ahenklı bır şekılde çalıstna. tegıni haızdir. Şn da var ki bn gıbı hurbaşkanı Rnberto Chıarı Mıll] \am pHerî' Içındp b\ı\ uduklerl îrnparatorluğu dıv» bır »ev ka'ma re gcnış muhta'ivpHer ve mahalH tnemleketlerde nmnmî efkânn kaıdaredp dp salâbıvet vpr'nce, pekMechsın açılı«ı munasebetn 1P rrnl çpvredpn «ı nlanlar valn z mus• mıştır naati çok çabnk deîıimektedır. 22 âlâ tneılız milletler ramiaıı seklete hıtap rden bır me^aıinda, «Pa fpsna b'r ı=tidada «ahıp nlan dışubat 1958 de Snrivenın halmi haTahran, 2 (AP) Burada çıkan îkıncı Durıva Harhın^pnbei S92 nama Hukumetı, kanal boleesı ıle namık Vım'pler \p\a talihın \arbir toplnlnk olnr, ve Ort» Urlıyanlar, v e orada NSnr lehinKe\han gazetegi, bugun Irak ta afO ^gıholarak veni bır anlasma akdet dım eftiîı in«nnlardı Bueun nîs rpılvon nufuslu 9 7?5 Ot Ki'cmpt Şarkta d s her ttin blr kanşıklık deki eereysnlan görmu* olanlar, yaklanan Kurtlerın gon iki gun relık bır gaha teşkıl eden Buyuk eebebı olmaztardi. mek uzere muMkereler acılma«ını iki bflçnk n l Içlnde bn tahavrvölön içınde îrak Hava Gücune aıt üç uBrıtanva mustemlekplerı bağım«ız ıstedığını Amerikava bıldırdı» deBlackpool, Ingıltere 2 Bn menleketlerl a u m u ı O». ne kadar sfiratll oldnğunn da elbet •nnp rukop'n prpn eençler gav lıklarına ksvu«muşlarrl r Gerçl. çağı duşurduklerini yazmıştır mıstır î=çi Partisl delegpleri «enelik konmanlı lroparatorlufiınan ioınOrhisseimişlerdir. Knzbari'ntn hareke msk!« hitp r gibı dpğıldır Avnı gazete, Molla Mustafa Barıstıklâ'lerıne veni kavusan bu Chıari'nin beürttiğirıe tı golcn Baas Fartısme de bfrvflk duğünfl iddia edenler valan ı6vler> zanı'ye tâbi çetelerın veniden faa greleri ıçın Blackpool gahı! »eh Başkan Çağd?« tngıhz »rıpiıımıınd» hu memleketlerm çoğu, tngıltere ı l e bir darbe olmnştnr. lrr. Osmanlı tmparatnrlnfrj mssllıyt goîtermeve başladıklannı rınde toplandıkları anda Nukleer gore vururlukteki antlasma Panal gelpn bu de^fşıklıklpnn * gıkı ıktıiadi vp «ıvasi mura«ebetesef ba memleketlerden Iıtifad» memleketın kuzeydoğusundaki dağ bombalara karşı kıırulan cemı * ms'nın menfaatlerıne avkırıdır ve m!İl»ri »ra«ırrla oSrPtım'rı balk ler ıdame etmektejılpr Ingiıiz3 Snriyenin IstiklSle knvuşmaPanama ıktisadnatının gelışmesmı pdememis. biUki» ba menleketle1. <a a ) Komumst Çın'in lık bolgelerde kış bastınnea huku tı destpklevenlerHen. ifOOn kiM «o nnlpmektpdır n mllletlerln hürriyetlne savçı gös Başkan daıml \p tabskalsnn» dabs e»n)s olçıj^p TB. ler tam zamanmda çpkılmek sutnıllt bavramı dolavısıyle Mosko met kuvvetlerme karsı muhteme kaklarda ve gahılde numaMŞ \ap ariılan* bır hal çaresının ıkı mem Mİma'nle t ' l p v i ' m n n buvuk r»v retıvlp mustemlp<p mılletlprının ri, Anadola ve Ramelidekl ıtPİİrteren toplntnlarda memnunivet nheıleraeve meebar kalroifıleri rrıs'iHır yandırmıstır. Hele nznn zamandan va v e Pekın'de vapıla n torenler len akınlara girıjeceklerını lıı oimıi'tıır FaVat Vıı arnı'Iprın mıllı empllennı ış ı^ten gpçmedpn lekpt ara«ında samımı dostluk bag U. Üstelık rnrmleketin en vük«ek Numavısçılerın ellprinde tasıdık beri Snriyenin haşına belâ olan den sonra, bazı Panslı muçahıtle surmuş>tur lan kurmaktan ıbaret olduğunu pn bs'inda para geİTi»!ît<»rtır ^Tpr gerçekleştırpıeklp ' i v m u«tunlukBu arada Iran Başbakanı AH A ları doMzlerde «GPÇ bıl" ka'dık raakamlarına bn memleketln e v U t Saraç'ın bn vesile ile tasfıve edıl rın kanaatıne gore, Çın Sovyet ıla\e etmi'tır eılenn art rılma«ı v» i««'7lıgın lerını ve ıktısadı avantaıljrmı mu lanndan vuzlrrcesı Kflmı». tmpamış bnlnnraası da hem Surivede, munasebetleri, 10 ay once akdolu mını bugun, Batı Iran'da hududa Rad^oaktıf dokuntuler b ı «n<ia bemen hem»n nr+a'ian kalkma«ı hafaza edeceklerını ummuşlardı ratorlağn ıdare ftmlstir. Ama köhem de Snriyevl «even memleket nan bir çeşıt ctdeolojik mütareke» •yakm kasabalan gezmış ve Kurt duşmekieriır» denmektedır zenginlenn fakırle«me«1 fakirle» Fakat ola\Iar, bu umıdleri tamattt bir rnlllıvetçilik v e yabancılaSahıl sehrınde tâtıllerıni geçilerde bfiyük bir memnnnivet ya den bu yana hep olu noktada dur aşıret agalanyle gorüşmeler vapHn dp Tengin o1ma«ı frfbi bır ne mıvlp haklı cıkarmamıştır Me«emıştır. Baskente ulasan haberlere ren bınlerce kışı bu numayısçileri n n »tegledıklerl blr Araplık dîratmvştır. maktadır tic» dofiurmu'tur !â fngıltere Nehru'nun Hındıstanı gore, «ğalar, Şah ve İran HukumeVMI nlbavet Harbl Uraamideki Varşova, 2 ( M ) Bugun Doğu 4 Cemal Abdflnnftnr kurreBu intibaı kuvvetlendiren başlı tıne baglıhklannı blldirmıslerdır «eyretmıştr Hıç bir dddl hâdi«e /ürutuvor delkinri olarak d» 105R v* 1<W ş«. üzerinde nufuzunu Sterine bn memvuku bulmamıştır ve Batı dunyası gazetecılermden n«!ı»rinrl»n tinden çok fevler kaybetml?tir, c» hususlar şunlardır: itibarpn 'nçiltprede nilemeî Fakat Hindıstan ıle olan leketleri hiiden avırdıbır kısmını bir araya getıren btr esasen Mısırdaki itibar ve »evgHini Komunıst Çin'ı n mllll bayraev »dılpn bir • • • • • • • • • • • • • • ^ vuvarlak ms«a toplantısı Varşo\a' mu"nh»de tnçıltpre^» d'irurnu «a munagpbetleri sımdl h^rbdendaha • • • • • » • • • • • • » • de kavbetmİ!? bnlnnmsktsdır. Sn mı dolayısıyle P e k m e gonderilen Snrive. b s srsda Haghnl allrılvabıhriz Kıral B)!P velkıne nazaran «on derece dakı Kultur Sarayında açılmıştır rivenin ona kafa tntması, onnn bn Sovvet heyetınde bellı başlı ?ah: Polon\a Gazeteciler Dernpğının •iinp kar«ı eenp] ola ak br lenrn rshat dahg verimlıdır Her ıkı nln krallık eUifci ikl memlekpt Ür olavlar karsısmda hıc hır tepki sıjetlerden hıç bınnın bulunmajı memleket arasında ticaret al gve dun ve Irak tarafından vatnlmak Seçım Bneegtnde •knmak sarttır ^ tertıbettığı bu toplantı ıkı gun su sav gı hn<l zaMflami'tır göstenniverek darbevı hazraetmcfre marn* ks!dı. Ürdon şı (ıkı taraf arasında juksek karıjerı »on derecp nrtmıştır buvük recektır Toplantıva katılan gazetemecbur olması, dunvadakı I P MıKralı merhnm Emir Abdnllsh budemede temaslar ıçın 17 ekım'de cıler dunva gergınlığme «ebep olan nrdaki prestıjıni çok kırraıstır. Arvuk ^nrıve plâmni tabakknk etmeselelerı ele s'acaklardır tık Nâsır Arap âleml için bır 1 av açılacafc olan Sovjetler Bırlığı Ko tırmeve c s ' ı s t ı i ı ıçin ealıb» Fılısmunıst Pdrti"=ı kongresını beklerak olmaktan ııknvstır Uıktatortın Muftdsunün adaraiarı tarafmSov\et gaTptecı'erı kalababk bır g e r e k n o r ) Mao Çe Tung, leri yalnız \ e valnız mn\aff3kıyet mek ( grup halmde gplmışlerdır Arala dan olduruldu Mı. tşte bn teblirneThum Vustala Şpvki ile rrerhume Ünvel' '"'âtma ler besledıği îcın, S n m e darbesi, Kruçef ı l e 195> ekımınden berı nnda «Pravda» ve «lzr\e«tıa» gazekeler ssrasmda Tfti'rda Albay >â"t'u Selma Tünlt ür e«* Ye«ilkov Cümrük Müdür Wuavir! Abdül Nâsır için snkutnn bastanşıcı ola hıç goruşmemıştir Kruçef, o zatelermın ba'vazaıları da vardır iktldan e l ' s«Ç' r ( ll. A ' a p 41stnennan Türüt ün afrahpvtM G"mı inşaİTrp •\ük«»k Mühendigi man, Amerıka donuşurdç Pekın'e rak telakki edılcbılir. Amerıka'nın buvuk gazetelerınden mlnl birlig« dSvet ett<. Snriyell Erafk" BrniT Mrjarı Onnn buzaafı, \frıka milietleri çok kısa bır ziyarette bulunmujçoğu dâvetı kabul etmedıklerı ıçın d> nrran bn »oılerlni A M İ R T Ü R Ü T fizerinde oldngn kadır, tarafsız ls tu Amerıkan heyetı pek kalabaltk detelftkkl rttller. Kslktılar 1 Ektm 1M1 paıar geeeai vefat etmljtir Cenaıeai ! Ektm 19*1 ı»l' minl alan milletler ıizerinde de te Sovyet Komuniat PvrtMıüa ğıldır Fransa'dan «Le Monde», mflstakll SnHyeyi. blr Mmr vü». günü ögle namannı mtltaakıp Şl«ll Csmtind» eenaıs nsman kılmsirıni gosterecektir. cFranee Observateur» ve «Le Re dıktan sonr» Edlrnokapı ŞehitH ftndekl kabrlna yeni programı, Tirana hftrlç o l v«fi haltne kovse»k blr protokoldsfn»dO«o#ktİT vue Esprıt» toplantıya katılmaktaMevlâ rahmet evllye mak uzere Avrupadaki bütün Ko1» metnleketlerlnln ıtysat bflviyet *** dır. Çeîenk fBnderilm«n««l ri«« ohnrar ba?kentlerde hevecanla v > IgtlkiâHnl vok etliler r O Tnrkive He Mısır arasındaki mfl munıst caman bıx bn Arap Ap»ln«'nnTin nasebetler üzerıne gölçe dusmös >orumlandıgı halde, PekJn'den hiç lvppeflnl bn «ütnnlarda y«»o'ması kevfıvetıne selınce: Bnn ses çıkmamıştır Bugttn cerevan kesilecek Prog'da 20 a y n dilde yayımla dan ıki tarafın menfaati namına «•••••«••••••»•••••••••••••••••»•••••••••••»^ dık, semtler teessur dnrmamağa ımkân voktnr. nan v e Komunıst Partıler arasın|«te Snrivedeki lbtilll, Trensformator merVe^leTinde va îtıraf etmek lâzımdır kı, Aâsır ık da bağlantı organı savılan bır tpkrar JıtfklâHnl srapılan revızyon spbebıvle bugun Etıdara geidıçı gundenberı, Turkı>e dergıde bır yıldan beri Ç i n hakFaal 3002 5422 Ibsrettlr, Bun» d» deıle Mısır arasındaki munasebetle k nda hıç bır yazı çıkmadığı gibı, sentepe Gazeteciler Mahaüesının nerek bir şev yoklnr. Dshs bf *r rın iyılesmesını ıstememıs, \ e ?aher haneı bır Çmli yazara da ver £»••••»•••••••••»+•••••••••••••••••••••••»••? butun «okaklarmda, Mecıdıyekov kaç ien» ev\e1 mn«takil olan bir rıp bir kuçukluk dnvensn ıçınde verılmemıstır (Arnavutluk Taşocağı caddesi ve Mecıdı\ekov için , tfbi olarak vsfamaktsn polıtıkasını daima Turkıvenın 3 de qynı durum dıkkati çekmebte deregi sokağmda, Buvukdere cadbekJedîSl ınaddî, tnSnevı fsvdavı levhme çevınnıstır. Turkı\e Mısır dır ) desı Ukor fabrıkasmda, Llle FıisfkilâHni a^ar ve la rok yakmlık kıırmak ı«tedı5ı lim stüdyo«unda, Kervangeçmeî Pekm Tırana bağlıhğımn halde Reıs, dai'na bu tesebbuslere ve eskı O«qaaniı «okaklarmda sakarîi soŞuk dnrmustnr Nâsırın de\am etmesı de gozden kaçmaSıradl o e olor! E»Men ^âgn•'ın Teleion Numaralaruu B«if*s»4rerinm bılgıleri • *t 9 dan 16 ya kadar eereian bukajnailarTurkıve ıle mun3«ebetlerıpı kes maktadır Guvenılır Vıırmak is»edı£ı Arao Bi'hi'inîn lunmıyacaktır. er • mıs olması fıılî dnruTda hıc b'rdan alman haberlere gore, Enver kenrit fcüktnü a'tmda blr A'3D *mIL 9«26'5413 deSısıkiık vaDa"ak d c ı l d ı r Hattâ Hoca Kremlı n ı l e hâlâ banşmap»ra*o*lnfn o'acaSı hakıka+ını ber mı«tır So\jetler'n Arnavutlnğa belki bir bakıma favdalı da olakes ve b>îha«a Arao olçude azalcaktır, çnnkü bır çün bn muna«e jardımı da bu>uk n anlsdıgından bn bıı'»k betler venîden te^ıs edıldıfı zaraan, mış Arna\utlukta Sovyet v e D o ederaem!? VP ber rne«p'ede arada Nâsırn bn husn«t3kı «c*nk <utn gu Almanj ah teknısyenlerin yerbı avrılıkia< bıraz daha artm1"n n n u n mân?sı da kpnrtmrden so lerım Çınlı teknısyenler almıçtır t'T. ö n c e ' e n B ' r ' ' | ı n " j â n e b<'rulacik \ e v a kem'ıınrten sonra Kennedv*ve v e Amerıkaya y o leşme «logam t^rael tehlıkesı teh•V . V E L A .VE ORA.NSE CREAM pelcnlerın dah3 hirare*'e Tork neltılen komumst hucumlarında fNorm»! ve Kîıru Cifdi besieyici Kremltr) «Jıdı ıkprj bunnn te«'n kalmavmdostu olmalanna hızmft «•('ecek'ir ıkı taraf arasında bır ton farkı Reklâmcılu 23 5 o ca, NSnır tımdı dp Afrıks bırlıâ'M FtRÎ Reklâmcılıt 2238/5399 derhal goze çarpmaktadır (1844/5397) ^••••»»•»••••••»••»•»»»••»»»»»»••»»»»•»•••••K* nln bssma, geçmeyı oziemevp ba«lsrnıst"'1. Bunuıı da ergeç fıva«ko verm<«ı KAV ÜSLAK: Sbltftk, Nisır vt Türkiye B.M. 3.ncü haftasınada Genel Sekretersiz girdi Sovyetler dun yaptıklan yeni bir teklifte Genel Sekreterlîğin geçici bir Genel Sekreter ile veto hakkı olmıyan üç yardımcısı tarafından tedvir edilmesini ileri sürdüler Ingiliz Işçl Partisi kongres! açıldı Bugünkü Ingiltere Arap Anşlus'a cöktü mü? Dean Rusk Başkatı Kennedy'e Ruslarla müzakereleriıı faydalı olacağını bildirdi Başkan Kennedy 'nin Gromiko ile görüşmeyi kabul etmesinin sebepkrinden birinin bu olduğu anlaşıhyor Bır sene evvel G Afrıka Başbakanına suıkast yapan Pratt ıntıhar ettı Kurtler 3 Irak askerî ttçagını dâşürmüsler Çin Sovyet munasebetleri ölü noktada Panama kanal ihfilâfı İngüf erede 10 bin biiyiiyor ki$i nükleer silâhlar alsyhinde nümayiş yapfı Gazeteciler tnilletlerası Yuvarlak Masa toplantısı KİM : Adım, adım İ N O N U ve t t GÜMÜŞPALA; Ege'de çevrilen l olayların içyiizü ve yeni bir KIM yazan: VEF AT BEDİİ FAİK 1 Galata Subesi Müdür İkinci Müdür Kambiyo Santral , Hesabıcari, | Türk Ticaret Bankası 44 56 96 • 44 6 ! 30 44 63 89 49 34 50 ve 51 Havale) Izmir DefterdaAğmdan: Cbul Tt dnranm 1 Mlktsn 4M6 »er L!r* Kr. Lira Fr. Yurd'd Bb'g« Ambar Mftduriuğ ı HıUi Ijrmlı6*540 00 3977 nn 1 Yukar'da mütarı, ctna< ve dururnu 'le buiunduğrj ye»H re muhaaaınea bed»lı yazılı Sova fesuljfe vmğı bidonlan kar>alı zarf usnlü île satdaeakrrr 2 îhalesl 10/10 961 tarıMne musadıf Sali gun U saat 15 30 da Defterdarbk Mıllt Bnlâk Mudurlıj. Şünde teşekkul edecek satış komısyomında 'cra kı lıngcağindan ıstckbiena ternınat akçeİpTinı vatirarak 2^90 «ayılı kanımun 31, 32, 33 tincü maddeipnne gor« hazrrlıvapaklan teklıf rnektuplarınj belrrlı gıxnde en geç saat 14\30 a kadar kcanisyoj» •vermeieri 3 Bu husustaki sartname ve dlğer hnsoslar h*r gön »eaal saatierl daMlirvİB Deft»rdarİLk MıUî Emîâk Bfüdürifiğünde mflracMitli' g»rölefeÖh>. Vot Postada vaki geakrneior kabul edılmez. Baaıa 672* t21816/5416 Tfr vçr paarpMPn ripp fâbuTet*en kurtnlmavs çalı sırken gn veva ba eave njrnnîi ıstıkiallerını kepdı bdjına huv rukIneunu kolav kolav hackacına vpr mezier, \erırler«e ZPTIC' h " urcdın v Fva Hev paın netıcfi'lır ^0 nunda elıne fır«»t ve ımUân geçıncp kendmı knrtanr 7a'p" hndut hırlıeı bı'p o'ro' van Mısırla Su'ivenm hırleşme«ı gavrı tabıı b'r bâdı*e ıdı. An'at tıfımiT spbepierip doedu «mdı flp Surıyp mılletı kendı kTidırjp gpldı Bnn» k'm r» dıveb'li'"' B. FELEK PROF NTMBÜS'ün IVIACE KALARL Keşan Askerî Satınalma Komisyon Mikten ton ton ton ton ton ton Ad Ad Başkanhğından thsle Gttnfl ' 8aat Polıs ferî bır olayı onledi Evvpll.1 gec= ahı] jolurdakl ro.arar=larda fecı bır o l a y po'i:. tarafınrfan onlenmı ; t'r Ger>= ekiDİerı sahıl v ' u " u kontml cftiklerı «ırada mağaralardan fprvat'ar duvmu lar v e sılaMarıpı çetprplr ÇP m g<=ld'gı iıağara» nm Irjpıcım tutmuşlard'r t ç e n gırpn mçrnıjrlar uç kışının bır çocuSa te<avuz etmek uzere bu'unduk larını gormuşlerdır Pob ' c r n geldıgını goren ıız duşmanları kaçmaea teş°bbus etm' T ler^e de kaca»namışlar ve vakalanm'şJardır Cocuk bavgın bır halde kurtarılmış, Mustafa Onur, All Saçmall, î«maıl Guner adlı mutecavızler nezaret altına ahnmışlardır. TMme" 'as« bırlıkie" ıhtıyacı için 2490 sayı'ı kanımun 81 i a d maddesi gereğınce kapah z&ıt usulu ı p syağıda vai'h yryecekler ggtın a'»scsVt»r. Mnvahhat Tntan Lfn terainatı eo5o 11 nn 16/Ekım/I961 Pazarte 1 16P0 Pırasa 16/Ekım/i961 Pazarte=ı 16 m 16/Ekım/1961 Pazarte^ı roooo 16 00 Havuç 16/Ekım/1961 Pazartesı 'O5 00O 16 0n Tahm he'vası 18 »Ekım/1961 Çarşamba 162 500 11 nn Lımon 18/Ekım/1961 Çarşamba 160 000 16 nn Portakal 18/Ekım/1961 Çarşamba 350 000 16 00 Tekiıf rnektucları ıbale eaa'in den bır saat evvel komısyona verılmıs olacaktır. Evsaf ve çartnamesı mesaı saatı »çtnde komısyona muracaatle gorfilebıHr. . (1673 • BMinı 6990/5393) 40 160 160 160 140 50 P00 0OO 1 400 000 64 000 48 000 4450 3600 72oO 63OO 9375 9250 17750 Domates salçası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle