13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKt nınnnıııııınıınıniııuın CüMHURtTET 3 Ekim 1961 Denizcilik Bahisleri llllllllllllllllllllllllllllllll I Şehrin itıkişafı ile ilgili çahşmalar ıııı=ıııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıııııııııııııııııııııııııııııııııiHiııııııııııııııııııııııııııııııı=ıııı | MALİ BAHİSLER | Ölümle pençeleşen deniz kurtları Yazan: Amiral Afif Bttyuktuğrar ııırşıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııı|iiıı HEM NALINA M1HINA Halil Alman denızaltı gemisi kuman ıle arandığından haberdar değıldanlan ıçınde «Denız kurdu» is dır tlk habercı, uzaklarda patlımmı almış olan yuzbaş» Trojer van bır bomba oldu Fakat bunlaAjnı veçhıle 193 Bıhndığı gıbı U 221 numarası venlen gemısı ile rı dığerlen takıp ettı Murettebat, YAZAN: numaralı kanun1949 yılmda gehr her çıkışmda bın bır muşkulâtı sessız bır kıtle halıne geldi Gemlla konan servet vergısı ıhdas edılyenmış, uçak roketlennden ve ge nın ıçınde gorunen yegâne harebevanı esasından Tnı bombalanndan sıynlarak her ket bomba patUdıkça muretteba Beledıje lmar Planlama Mudur dığı zaman. bazı I vazgeçılmesını ıdefasında 50 000, 60 000 ton tutann tın hemen hemen bır anda gozleri luğu, sehrın plânlı bır şekılde ın memleketlerde oh, »e memleket reda bes on tıcaret gemisi batırmıs nı kapayıp başlarını bır ganive i kışafı ve bu konuda alınması ge duğu gıbı aılenın tı dıkkate ahnmadığıçın omuzlan arasına gommesıdır reklı tedbırler uzerınde çalışma' vergı bakımından bır bırlık teskıl rak aıle mukellefıvetı esası terke alıtelerının * Gemı yıne bır harb vazıfesı ilarına devam etmektedır ' ettığı kabul edılerek gelır vergı dılmek şo\\e dursun bılakıs tak na dıger bır mısal olarak gostermek mumkundür Kaldı kı yabançm, bir aydır denızlerde, AtlantıPlanlama Mudurluğu bılhassa' sıne şahsı eelırden ba>=ka aıle ve vıje edılmıştı Avcı gemı ve uçaklar herhalde 1 ğin kara sulan altında ıdı Hedef denizaltı gemısinın denlzlerın al Bostancı ıle Izmıt arasındakı sahıl ı çocuklann gelırlennin de katılma1) Muşterek Pazara gırmemiz cı mem eketlerın hıç bırınde (serbulamamak, hucum \apamamak vet beyanı) seklınde bır usul uvtında olan yennı henüz bulamamış şerıdı uzerınde onemle durmakta,! sı esai na gıdılmış fakat hazı hu oır tasavvurdan ıbarettır murettebatı duşmandan fazla u2) Gırsek bıle bu tedncî olarak gulanmaroaktadır (2) BuTa rağmen olacaklar kı attıklan bombalar bu sahada turızm te«:ıslerı ve say susnetlerımız gozönunde tutulazuyordu Murettebatın dertlen tek evlenmeden ev\el tatbık edılecektır Aıle mukellefı servet be>am esasının ıpkasında tekneve ısabet edemıyordu Buna fıye evlerınden Daşka hıç oır m rak kadınin ve musterek ıdı vatan ve aıleden rağmen bombalann meydana ge saata musaade edılmemesı fıkrını mevcut veva evlılık sırasında mı yetı esasında ıntıbak ıse bınncı ısrar eden gorüglerın kendıne gouzak olmak tırdığı sarsıntılar zaman zaman e savunraaktadır Plânlar da bu a ra^ ve va^ı^et 'uretıvle ıktısap et derecede gelen bır zaruret değıl re da\anmak ıstedığı bazı delıl karar ler bulunabıhr Nıtekım servet be ** j tıgı mallann yıne kucuk çoeukla dır Bu sebeple, varılan lektnk motor dümen £rızası yap maca gore duzenlenmektedır Denııcımn vatan, denız ve aıle makta ve fakat murettcbat sur'atmıras ısabeth olmakla beraber dayanı vanı hakkındaki tenkıdlerı reform Öte jandan tstanbulda sanayı e, rın uçuncu b'r şahı^tan olar»k üç tane kudsî sevgılısı var le bu arızalara bir çare bulrnakts tudune devam olunmaktadır ls1 ve\a vasıyet \oluvla ıktısap ettık lan sebeplerın hepsı kuvveth sa komısvonunun eksenyetı bırer bırer ele alarak bu tenkıdlerı cerh dı Allahların» fızla bağlı olan dır tanbulda sanayım verleşme me^e lerı mallsnn iratlan gibi bazı ı yılamaz etmeğe çah«»mıstır <3«rçekten serdenizciler sulh zamanındakı seyırlelerı bakımmdan karşılaşılan zor ratlar aıle reı«ı bevanına ıthal eAıle mukellefnetı esasının terÇare bulunamıyan ârıza tekt!. lerınde bıle, «ancak ındırirken bu dilmemıjtı Gelir vergisi kanunu kedılmesı hallnde nasıl bır usule vet bejan nazarı olarak gelır bılKor bır bomba tnazot samıcını luklar ve a'* kırıkları bertaraf ettiç levfiyi birleştırmesi için Allahnu tâdıl eden 193 numaralı kanun gıdılecejı de komısyonda göruşul dınmlerını kontrola medar olacak delmış ve denizaltı gemisi buradan mek uzere hazırlanacak \em verlanna dua edıyorlardı da lse medenı kanunun cevaz ver muç ve bu hususta uç muhtelıf bır vasıta mahi>etınde gorünebıdenızm sathına dogru koraman leşme plaiına Sanavı OdaM fielır Fakat servet be\anı usulunun * olmak u goru« ılerı «urulmuştur ledıve tmar Planlama Mudurluju riı§ı hallere munhasır bır mazot lekesı bırakmıştır mukellefle malıve arasındakı mu Deaizaltı murettebatı btr aydır ve Bolge Planlama Mudürluğünce zere avn vasıyan esin geliri hanr Mazot lekesı denız i e k?dar Bırıncı goruş splıttıng usulü (ı na«ebetlerın daha sıkı bır ışbırlığı »ulann altında idı DenııciİT ıç tutulmak uzere aıle reısı mükelle dalgalı olursa olsun çıktığı sahavı vapılan plânlar esas teşkıl edecekkı\e bölme usulü) ne gıtmek Bu \e anlajış ühnıvetı ıçınde gelışalamlerine dalmıslar, kimi düsunufnetı tam olarak kabul edılmıştı sütlımanlığa çevınr Bu hal de «r usulde kadının gelırı olsun olma mesıne ımkan vereceğını ıddıa et yor, kımı de aüelenmn fotoğrafBu \ azılarımi'da bah":etmekte olduşmana denizaltı gemısınin yerısın gelır ıkıye bolünuyor ve ver tnek bızce muşkuldur Bılâkıs bu larını »eyrediyor, lankı onlarla koduğumuz vergı reform kommonu ni belli edecek en lyi ve emin va Ruşvet alan 2 Belediye Z«bıt a gı bu suretle bolunen gelıre gore bevan malıve ıle mukellefler aousuyorlardı Birdtn gezni kumannıın anlıvoruz kı sıtadır memuru yakalandı I von raporundanmukellefıvetı komıs hesaplanarak lkıve çarpılıvor Bu rasında >enı ıhtılâf mevzulan \adanı bağırdr aı'e reısı es*sıDenicaltıeılann lizüntusune muOrtako\de bır tnkotajc dan 100 nı bu defa ka'dırmaSa eksernetle asul Bırle«ık Amenka ile daha on ratmaktan ve mukellefı ız'âç et Hedef gbTftndn, Mteom teyri ce federa«\on usuluvle ıdare edı mekten baska bır şeve hadım ola kabıl yağ lekesını goren muhrıp lıra rüşvet alan Beşıktaş Beledıbashyor' karar vermıştır len bazı memleketlerde tatbık e mıyacaktır Mevzuun ehemmıveJ Bsdefi göran yoktu Zlra purıs personelı tevinç lçmâe kaldılar: ye zabıta memurlarından 2 kıçı 1<«9 da bu esas kabu' "rken dllmıstı 67 sene aıle mükellefnetı «îçte denizaltı gemisının yerı'» yakalanmış ve nezaret altına alıntıne bınaen ılerıde belkı bu bahkoptan yalmz gemi kumındanı vabancı m°vzuata a^pk nıl esanm muhafaza eden Ahnam a se avdet etmek ıcap edecektır Muhrıp kumandanı gemisını sur mışlardır bakıyordu Mürettebat derhal ç«muş oldufu gıbı komısM n 31 1958 reformu sırasında aıle mu da NOT Izmitte Vilayet karsısınds Mehmet Ah Ulusaguven ıle Salik duvarlar ve makineler arasm atle o istikamete çevırdı ve mazut lekesının olduğu yere geldığı lahattm Ayberg dun oğleden sonı temmuz 19S1 tarıhlı raporunda bu kellefıvetı esasını b rakarak (ikı%e daktilo yazıcısı lmı«sivle mektup da sılahlan atısa hazırladı ve seskaldırma kararı alınırken vine da bolme) usulunden mulhem bır u gönderen zat* •izec birbirlerinin vüzlerlne bak zaman 150 kilolukflçbombayı bir ra trıkotajcmın dukkânında para ha zıvade vabtncı mevzuata ıs*nkara Vilftyet bahçest kenannsul kabul etmıştır 1957 senesmde aldıklan sırada Dolısler tarafın' tılar Bu bakısın da mtntn tek ve den attı tınat edılmıstır Asıl çarıbı avnı federal anavasa mahkemesı aıle da Manbul da Y»nicaml »vlusunda dan gorulmuşlerdır Suçustü olan müsterekti «Aoaba dttsmanı batıdaktilo ıle \azı \ ı a n i ufak tefek esas 1°3 numaralı ve 11/12/1960 Denizaltı gemısinın altı ıntune 2 zabıta memuru için tahkıkat va tarıhlı venı gelir vergısı kanunıy reısl mükellefiyeti esasının ana\a arzuhal işlen^le uSraştıginıcdan doraeak mıyız, yokaa düeman mı bisaya uygun olmadığı ıçtıhadında lavı vçrgive tâbi tatutduğunuzdan pılmaktadır gclmisti Gemi kumandanı en fazal batıraeak' le yanı bundan «ekız doktı? av bulunarak bu esası kaldırmıstı sıkSret etmekte^lnız 1M numarmll U 231 kaç defa bbyle anlar ge la endıseli idl Remisınln batması once kuvvetlendınlerek daha mut (1) Bızde 1960 senesmde aıle mu kanunun 9 uncu ma<k!«^ınde ssrılı Bir kadını lorla kaçırmak Batıncıva kadar çirmisti Kumandanın mahareti on mukadderdı' istiyen sabıkalılar yakalandı lak bır hale Retırılmiş vıne aynı kellefıvetı esası takvıye edılırken \ergıdon muaf esnaf arreında bulan üç harb senesi içinde kaç de 600 000 ton tutarında pek çok getnı Evvelkı gece Darulâceze yolun müddet sonunda bu esastan vaz bu tatbıkat da malum olmak ge lunmadıgınız için P9 uncu madde batırmakla vazıfesmi yapmıst: Fa }» ölümün tt eteğinden çvkip zahOkttmüne ve gfttürO usule tibi »er da 4 kısı, evıne gıtmekte olan bır geçılmek ıstenmıştir Bu mutalâa rektı best nteslek kazancı salubi olarak ferlere ulastırmıstı Elbette bu ae kat kendısjvle beraber müretteba kadını kaçırmağa teşebbus etmış mızla aıle mukel1efıv*tı esasın n Ikıncı goruşe nazaran splıttjng toklff edıldigınıı »nlasılıvnr Götttrü terkedılme'nne mııarız olduğumuz fer de duyulan heyecan ve endlıe, tı nasıl olecektı* lerdır Denızm sathına çıksa denizzannedılmesin BılSkıs mukellefle (ıkıye bolme usulu) de bunyemıze UMile tâbi serbmt meslek erbabınnihai bir zafer hallnde tarihe kaDarulâceze yolunda oturan ve altı gemısı olduğu için hiç bir kur rı ız'âç eden bu w « ı n kaldırıl uvgun bulunmamıs ve uçuncu go dan altmıs vasını aşkın olanlann nfaeaktı bır lokantada çalışan Selma, saat ruş olarak (avrı bevan usulu) ek vergnden muaf tutulması Vergı Retarma vasıtası vokrtu Mfirettebat ması ısabetlı olacaktır •« form Komunonunun bir tasavvn 24 sıralarında bır taksı ıle evın»" seri\etle kabul edılmıştır Bu u rundan ibarettir Yoksa bu hususta Karalardaki harbin fayeti t»« AtlantiSın o vuk<*ek dalgalan ara gelmıştır Kadının taksıden inmesi Komi'5onun bu e^ssı ka'dırmak sule gore mukellefler evlılık ha bir kanun \oktur S'mdılik Takdir sında gunlerce çırpınmaktan basla miktarda adam Sldürmektir; ıle tanımadığı bır şahsın koluna isterken davandığı esaslar şunlardanislerde İM oldttrulen in»an a ka kendılennı ıjtiyakla beklıyen yapışması bır olmuş ve suruklen d r 1) Aıle mükellefiyeti esasının linde dahı gehrlerinı ayn avrı Komisyonunca üç derece üK*rınd*n kbpekbahklanna yem olacaktı dedinin bir kıymeti yoktur Maksosval bünvemıze uypın olmama bevan edecekler ve kendı gelırle takdir olunacak gotürü kazdnç üzemeğe başlamıştır rı üzennde vergılendırilecekler nnden vergne tibl tutuluyor>!unuz Suyun altında kalmağı tercih lat udeee vasıU, yani harb gemiSelmanın bagırması uzerıne ko sı 2) Avrupp Muşterek Pazarına fi batırmaktır Hakikat bu olrnası etse denizlenn dennlıgı az oldu cası Yılmaz dışan çıkmış, fakat fOrdıgımız takdırdc bu Pazara da dır (1) Rapor sohıfe (161 163) na rağmtn iki taraf da IOD darbe ğu icın, mürettebat, gemmin hava mutecavız ehndekı ıs*ura ile Sel hıl memleketlenn sıstemleriyle Ancak su hâdıse vergi raevzu(2) Rapor sahife (170) m bitmcive kadar saatlerce canlı manın kocasını vuzundPn ve «ır bır ahenk temını luzumu yi tndinnek lcin bütün gtteüyle uğ lanmızda memleket realiteleri göz canlı ölum beklıvecektı rasır HalbuVı bu esas rfS numaralı onune alınmadan yabancı memletından varalamıçtır Komsuların Takat harb teneleri ımdjke* desokağa fırlamalan uzerıne müte kanunun kabul edıldıgı 1960 sene ketlerden alman esaslann avnen ACI BİR KAYlP niıaltılara niapetle denisaltılan 17 221 den hıç bır haber Relme cavızlerden uç kışı 'caçrnıs, Ok suıde de her halde vıne «osyal bun kabulundekı mahzuru gostermek Merhum Sadık Devnmın eşı avlıyaeak ve batıracak olan vası dığı için Alman Denizaltı Filoları tay tşvar vakalanmıştır >emıze uvfun değıldi Fakat bu ıtıbarıyle dıkkate değer bulunmak SOmerbank rremurlanndan Ce talar tekimül etmlstir îngiltere Kumandanlığı onu da «kavbolmus» uymamazlık gozonüne alınmıya tadır lile Dc\rim Millt Egltım BaBir şahsı bıçakhyarak kanlıgı MüfetUîlennden Ceroilc ve Annerika tmTaftndan konvoyla ilan ederek ailelennın yardıımma parasını çaldılar Devrım Devlet Halcetne Ofisı rı *enİMİtıl«ra karşı korumak içın kostu memurlanndan Sellm Devrım Sirkecı Hocapaşa caddesinde bıbir çok uçak ve elektronik »letler Artık duçman mu4afaa vasıtalave Dr Ahmet Sevim Devrim in kullanılmıştır U 221 bu seferki va nnın elde ettığı tekamul karsısın çakh bır sovgun olayı olduğu idkıymetli sevglU ve blricık zifestade boyle sert bir müdafaa da hıç bır Alman demzaltısı bir dia olunmustur annelerl Melek kıraathanesınden çıkan ve karsııındadır Tepesinde on muh daha usMjne avdet edemıyordu MUTİA İCLÂL DEVRİM np ve b«s uçak onu aramıı ve bul 32 000 deaızaltıcı boylece yalmz evıne gıtmekte olan Mehmet Kı2 10 1961 sabahı Hakkın rah zılırmak, yolda gıderken ellenn!muatur duşmanla değil tabıat ıle de müca metine kıvuçmuştnr Cenaze^ı de bıçak bulunan ıkı kışı ile karDenizlerin altında bulunduftu ı dele ede ede cau vermıştı 3 10 1961 nalı günü Evüp Sultan çın ne kumandan, ne de müretteCamilnden ogle n<unazını müölum muhakkaktı Fakat vatan sılaşmıştır Meçhul adamlar Meh Kızılırmak'm üzenne saldırtanlnp ebedl Istirahatg&hma bat kendllerinin bu derece istivak deniz aıle sevgısı vıne olümun met 1950 • 1960 tevdl edllecektir Allah rahmet ustünde kaldı Harb bıttiÇi zaman mış, kolundan yaraladıktan sonra eyöye Yazan • Alman Denız kuvvetlen personelı da cebınde bulunan 610 lira paraDcvrtra mOml NADİR NADİ daıresının dosvasmda 85.000 ıstıda aını almışlardır Iddıa uzerine poAMtO'k »K*l Cumhuriy«t S388 bulundu Bu istıdalarda «Bız de lıs, olaym tahkıkatına başlamıs/«TC» fisrıiı UYARMALAR denızaltıcı olmak istiyoruz'> denı tır yordu IL »043/5429 Aile mükellefiyeti esası, servet beyanı esası Esat Tekeli Sinema ve jandarma rta boyln, çelımsiz, M« benizll bir delikanlı Cstünde eskı bir jandarma unıforması var. Kendislnı Çanakkale Adlıyesının kapısında bana tanıttılar. tşte Mazhar Kunt ıle esını knrtaran, bn! dedıler. öpmek içln ellerime sanldı, SÛÇ knrtardıŞım ellerimle omiız lannı oksadım. Soylenilenler hakıkaten inanılacak gibi değıldi. Bn yflıden meselevı bir defa da kendı ağzından dınledım. Hâdıse\ı bilivorsunaz. Şımdı futınn içine orta yennden gı recejhz. Gece saat 1 sulan Marhar Kıınt karanlık bır yolda olanca hızıvle ılerlıycn arabanın dıreksnonnnda Yanında e < <ı arkalannda elınde Tomson ıle bahrıve eri sabıkalı Hilmı Mut İn var. Tomsonan namluiunuıı ncu ıkıde bır sofuk sofnk Maz harın ensesıne detıvor. Işte bu sırada devrılmiş telgraf dırekie rivle volun kapatılmıs olduğunu lorüvorlar. Bnrası 38 incı kilometredekı Kırazlı jandarma karakolunnn onudur Elınde sılâh, zaMf tu\suz bır jandarma erı, Halıl Sarıoğln, barıkatın uzerıne çıkmıs bağırmaktadır Dur' Araba dnruyor, Mazhar, esi ve elinde Tomson ıle Hılmı Mut lu ını\orlar. Jandarma ona dojru vuru\or ve emredı\or: Elındekı sılâhı bana ver! Hilmı Mutln Sen bana knmandanını çagır'. diyor Kumandan da, arkadasları da içeride! Sen bele ver sn sılâhı bana' Verruem, ben vazıfelıyım, knmandanını çağır! dıyornm. Jandarma, Hılmı Mntln'nnn omnzlan ustunden karanlıga seslenıyor Çevınn sunun arkasını'. Onun demin ıçerıde oldnklannı göyledıgi kumandan ile arkadasları gıbı sımdi bn Hilmı Mntln'nnn arkaaını çevırecek vasifeIıler de hep havali sahıslarriır Karakolda kendısınden, Nahıye ^Iudurunden, bır de ıhtıvar korucudan baska kımseler voktur Fakat Hılmı Mntla bnnu ne btlsın! Gayruhtıyari arkasını çevı receklerı gormek ıçın varım dönflvor \e jandarma Halıl Sarıoî lu ıste bu bır sanıvelık ildanmadan ıstıfade etmesını bılerek sılâhının dıpçığını Hılmının Tomsonn tutan ellenne ındırıyor Artık dfiva halledılmıştir. Bnnn jandarma Halıl Sanoğln'ndan herkea gibi ben de sordum. Nasıl akıl ettın bn vakalama çarealniT. O da herkese verdiği cevabı tekrarladı: Sınemada gormuştum. Aksam bnradan Çanakkaleye giden ekipteki arkadaalarla yemek yerken: Bnçune kadar hep kovboy filımlerinin zararlanndan bahsedıp dnrduk, dedım. Bakın ıste düsünemedifimiz bir faydası K&'ihan Safelamer atıldı: Bu \akalama çaresinl erin sınemadan evvel jandarma efitı mı sırasında öerenrnıs olmasım tercnh etmeı mf idiniı?. Düsundum arkadasımın hakkı vardı ama ne olnrsa olsun ben Halıl SanoÇlu'nnn da\ranısında jandarmammn kendısınden bek ledıtımız kalkınmaM başardıtını anlatan mfisahhas bir misal g5r mustum ve bn lehtekı ıntıbaı kelay kolav nnutamıyacaktım. Cevat Fehmi BAŞKtTT V EFAT Narın Kurbanzade nin esı, Meral, Ibrahım, Dilsat, Muzaffer, Mehbare Ruhsare Sadı, Firuz, Pervın, Fatma ve Makbule'mn babaları, Alı, Zernn, Hamdı, Kamıl ve Kemal'ın amcalan; Rıza Lekı'nm enıştesı, Govher, Rubabe ve Reyhane'nm dayıları Zıver Kurbanzade'nin kayınbıraderi, Hasan Vatandust, Abdumuttalıp Refızade Abbas Puruten'ın kayınpederleri; Behzat Rızvanı ve Fıruz Nıkrevan'ın buyuk kayınpederleri. hır tser Jutan Nahmut Kurbanzade ırtıhalı darı beka eylemıştır Cenazesı, 3 Ekim 1961 Salı gunu saat 10 da, Suadiye Tan durak Akasyah Sokak No 3 dekı evınden ahnarak, oğle namazını mutaakıp, Üskudar Sejıt Ahmet Deresındeki ebedl istirahatgahına tevdı edılecektır Allah rahmet eylesın. N o t : Çelenk goaderilmemeai rica olunur. Çuval ve Kanaviçe Tüeearlanndan Bir iilâsın kronolojisi AİLBSÎ Ekim 3 Rebiülâhır 23 Ö L Ü M (Reklâmcıhk 2297/5405) İNGİLİZCE OKULU 8 ay «Qr«n Puü TIm« kur»larm« BATI DÎLLERİ OKULU. Sırasehfler 50. Taksim. Reklâmohk 2314/5425 Limasoüu Nad ldaresinde «n geni; te^kîlftth V E ] 5»|UO3|15 2O|17 49|19J1| ]1208| 614 9J0|120O| 130 10 30 Avnıpanın Önder Havayolu BOrOn kttapçılarda va Faal 2854/5390 kitapU 1» yıl ıfiraa bir çökfr kron«l*jı. bmlae*knm . Bm yaular ayne» «edeoleri hakkında «loğTu bır vargtya Taraaanın da yartfıneı «lacBktır. Dfi ntıı hktaları fiıerinde g n n bovln darmak ve dfiştnmek zorundafit. Tsrm avnı hatâla. n önlemenin baska ^, Q> Bay Jozef Emtrze Bay ve Bajran Ettyen Emlrrc Muradyaa. Kerta v» Agapıadis «fleleri, babalan, kayınpedeTieri ve amcalan V E F AT Bnyügüm muhterem amcam ve kayınpederim, Tfteeardan Bay ANTUAN Emirze'nin vefatım akraba ve dostlarma derm teessorte bildlrtrler Cenaze merasünl bugOnkfl salı gflria 3 ektm 1961 raat 11.30 da Sakızataç (A(«caml) Surp Asvuazln Knneni Katollk Pat rıkhane klliseslnde tcra orunacap ılan olurrar tsbu ilân davetiye yertoe ka imdlr Ceoaae Islerl S*rrM BECİDYAN Tel 44 12 » 46 < M W ÎL 9037 5427 MAHMUT KURBANZADE vefat etmıştır Cenazesı, 3 Ekim 1981 Salı gunü aaat 10 da, Suadiye Tan durak, Akasyah Sokak No: 3 dekı evınden ahnarak, oğle namazını mutaakıp, Üskudar Seyit Ahmet Dereslndeki ebedt iıtirahat gâhına tevdı edılecektır Allah rahmet eylesın AIİ KURBANZADE N e t : Çelenk g&nderilmemesı rica olunur (Reklâmcıhk • 2309/5406) yoktor. bulı Cuznhurıyet 5389 , 125 150 KADIN ÇANTALARi VEFAT Çok »evgili babamız, Tuccardan =CUIMHURİYET» in EDEBÎ TEFRİKASI: M •as'ımısı Uıme ellmisden alamaz, dedl. Şj M«ntr Me«üıa'ıuB iki yana = tındaB Sptökten sonra, tınıt' • £ ; nin beynnna lanldı = MAHMUT KURBANZADE o !00 NYLON IT.''. KADIS ŞE«S;V£L£Rİ sonra, daha doğrusu akşama Medıta avaklannı çekmeğe fını, hattâ kendisinın ıçınde dogru talebeler geleeegi için, çalıstı, muvaftak olamadı, bu baska bir tntknnlnk «laa dahi nikâh aabalıleyin yapıldı. BSdefı Munır kollarını sirdı. DuMunir'in Çaresaz'ı olarak kaladakları dudaklarında cağını anladı. yfik hanımın sevmclne sınır v«kta. Sanki ken4isi nikâh • • Rıca ederım Hâkım bey Fekı Mfinir, peki, peki kendınc gel O günler geçtı lnvormuş gıbı givındı, basma \ğlama! Hatır a«kım sönmedı, Çabevaz bır başörtusü örterek i Şımdı, Munır'ı teskın ıçın baresaz senı baska bır adamın şını dertlı, kımsesız bir çocnkmaau odaaına çafırdı. Merimn kollan arasında onun Çaresaz'ı muş gıbı oksamıya başladı. Mukocasından kalma bır gfimfls dıve dusunmek aklımı ba^ımnır bırdenbıre ayağa kalktı, ağızlık hedıye ettı. Hoskadem dan aldı kollarını havaya kaldırdı, ı c bacı da börekli baklavalı bir haykırdı Medıha biraz müstehzi, bıraz oğle ^emeğı ikram ettı. Imam da acı bır sesle bır hâkımın şeri şenfe mahsns Zafer, zafer, mnkaddes ca Sen de gecelen gıttıgin sos fer. Gıdip Selçnk'n b«layım bır geleneğı kabul etmesinden •vetelerde gördugun hanımlarBu hafta içinde inam nlkShı, çok haz duvuyerdu. dan bırı ıle pekâlâ e^lenebılırsonra Büyıik hanım daha sonra Mesın Hattâ hazan sokakta, vaMedıha sözünü kesti dıha ıle Munır'ı odasına çafırnında bır kadınla vurudugünu Bır şartım var. Hayatımız dı, elını öptürdü ve Medlha'ya ben bıle gordum eskı temposuna mnbafazs edededı kı Dogru Ben fazla ısteklı cek, ıkı taraf da hürrıyetinı Bak Çaresaz, sen buffin gibır adamım, bır gfin evlenırmuhafaza edecek vinıp kuşanmalıvdın. Halbukı sem y anı benı resmı mkâhla ko Munır ısıtmemış gibi kalktı. her gfinku kıvafetındesın. Bnca edınmek ıstı\en olnrsa ve Yıne dışlek \e ıştahlı, gozlerı gun «islenmek ve boyanmak ben de ona tutkun olnrsam, bu Mrmı yaşındaymıs gıbı pırıl da lâzım. Ha\di bakalım, kanevlenmenın senınle munasebepırıl vanıjorkoca Çamlıca'va doğrn bır getımızı hozmamasını ıstpnm tstedıSınrz zaman koyvn zıntı vapın. Sen asıl melesım, ruhumnn eko\una, ıstemedığın zaman obcdı karısı Bugun talebelerım gelecek, danda Fakat senı daima kollaannecığım. Hoealar suslenmcz Rjca ederım sus' rım arasına alaİHİirim Hurve ders saatlerınde de evden Munır bırdenbıre basını çekra* aynlmaz. tı rere coktu ellenvle kafasıOdadan âdeta siçrıyarak çıknı \vmrukhvarak bır çornk eı tı gıttı. thtıyar hanım tekrar ellerini bı hıckırmava başladı Medıha O hafta ımam nıkâhı kıvıldı, kaldırarak bırdenbıre ondan a\niamrvacamerasım yapılmadı. öğleden Allaha şfikür, artık Çare 5 0 9 0 LIRA Amneetttm, Ç M M H ' I baı* E y» baiiıyaıı nlkfihtan f u l a a«n E sin, Allah senl oaaımızdan ek = İSTİKIAL CAD 234 ?E"OĞLU tik etmesin. O vaıifecinl terke Ş İL. 9022/5411 &*am*a, vsnn pmmr, Mbaki«ytB E Mth gtttn hannm Çtmlmm'j* E D OKTO R B O aralık niklhta balmunnş •lan Selçnk da edaya flnnlşti YEKTA vefat etmistır Cenazesı, 3 Ekim 1961 Salı gunu saat 10 da, Suadiye Tan du rak, Akasyah Sokak No 3 dekı evınden ahnarak, öğle namazı nı mutaakıp, Üskudar Sejıt Ahmet Deresındekı ebedı ıstırahat gahına tevdı edılecektır Allah rahmet evlesın tHTÎMAT KOLLEKTÎF ŞtRKETÎ Muzaffer ve Hamdı Knrbaazade N • t : Çelenk gondenlmemesı nca olunur. (Reklâmcıhk • 2301/5404) i NİGÂfi ATAB€RK Dogvm ve Kadm Hantslıklan CataUfin, Babı&lı Cad. M Tel: 22 90 K ( C « » h u n y e f 5391) WW»V%^WWWVV * Iferak Muıvjte» bMawttntl. B«n d* oolarla Çaaalıeaya gldertm. Tebrtk etmtyornm, çflnkfi onlann nikâhı raelden kıyılmıs. O gfeı •>»••• <*tra taleb«ler teHrkM. icterlnden Wri «y«rd« kl Bn Mbah bnradan f«#erbir Imsmın İM kişiyU fetf lii VEFAT Şırketımız kurucusu, Muhterem büyuğumuz, CUMHURİYET Nüshası 25 Kurıış 75X0 Törkty* Barlel Lbm Kr. Lira Kr «OJBO MAHMUT KURBANZADE vefat etmiştir Cenazesı, 3 Ekım 1961 Salı gunu saat 10 da Suadı\e Tan du rak, Akasyah Sokak No 3 dekı evınden ahnarak, oğle namazı nı mutaakıp, Üskudar Seyıt Ahmet Deresmdekı ebedı ıstırahat gahına tevdı edılecektır Allah rahmet eylesın Î N A N T t C A R E T KOLL. STÎ. RIZA LEKİ ve tBRAHÎM KURB\NZADG N e t : Çelenk gondenlmemesı nca olunur (Reklâmcılık 2304/5403) tfc, ML ^rı E = NÂZİME NADİ E T«n l»lerinl fHlen Idare eden ••••••»•••••• ••••••••••••»•<>» »•••• ••••< ^ Mesul Müdür Gesncht Mascfamen Ingcnıeor (Macka Oder Yıfciız) = $AHİN PERESE unverheıratet, bıs 30 Jahre alt, Mılıtaerdıenst erfullt, dıe 2 Ga>etexnize gooderıleu evrak ve deutsche Sprache beherrscbend, mıt Atelıererfahrung und s yazüar nafredüsm edümesin lade Interesse fur Produktıonsforderung, Arbeıtsvorbereıtang und edilmez. İLânlardan mesuliyet ^ Arbeıtsanah se, geneıgt bıs 2 Jahre m westeuropaeıscher Fabkabul pdîlmez, = * ıık euıe Ausbıldung zu bekommen und nachiıer als erster = Abone ve USn ıçlert İçin, zarfın Assıstent des Betnebsleıters xa ıhrer turkıschen Nıederlassung Ostüne »Abotie» veya «İlân Servfcre E LaydLmn kuımısı lâzımdır • taetıg zu seın. E Ausfuhrlıehe Bewtsrbungen mıt Foto unter Nr P X . 77. Istanbul • BTJ GAZETE BASIN Aksajnları odacma uğmyordu.. = IL 9024/5412 t TASASINA ÜYMAT1 TAAHHÜT 1 • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • ^ ,•»••»»•••' ııııiıııııııiııııııııııııııııııııııiftııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiffiııııııııııııııııııııııııifiıııııııııııııifiııııııııııııııııııııııııııııifiıııııııııiııııii ^ ETUtŞTtB. nin lçtimal ve hnknki bakımdan Wç bir kıymeti yok kl O derate talebe ber lamnnnan fazla dikkatli davranıyor, Medı ha onflne baktıfı zaman, onun ^uzOnu gezden geçirıyorlardı Ertesı sabak bava guneşlı ıdı. Gerçek bır mayu guntt. Kapıdaki tek allı parafula SSedıba ıle h&kun bindiler, Selçak da karaılanna atıırda. Oradan geçen iki talebeye hâkon •elâm verdı, Mediha da basını et&ı. (Arkası var) 21*0 44.00 Basan ve Yayan Cumhurlyrt Matbaacılık ve OtMtaeUlk TOrk Anonbs Şlrketl Ca|rtogra Balkevi Sokak No. n41 S aylık • ayhk 150 00 80 00
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle