09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CUMHURİYLT 25 Ekim 1961 Misafir atletler atletizm severlere zevkli bir gün yaşattılar. Yarışlarda 5 stad rekoru kırıldı nalı (Turk) 15 7, 4 Hahl Fıratlı Jazy ıtad rekorunu egalt etmıı(Turk) 16 8 tır) Diik attn* (Bınncı gelen Frsnm atletı Du. rıez'nın derecesı ıtad rekoru ega1 Kunadiı (Yunan) H m T 6 ledir ) 110 engelü rausabakasında Fransız Durier ipi goğuslerken em, J Alard (Fr ) 49 m H ı n , İM n . I Huııon (Fr ) 48 m 09 em, 4 1 Delecour (Fr ) 10 4 I Pt Abaeiı (Yunan) 45 m 85 em , S quemal (Fr ) 10 6, l Genevay ömer Çakır (Turk) 44 m 95 em Ytiksek atlan»: (Fr) 10 8, 4 Ferruh UTgur Kıljo» kampında futbolcular antroner Puppo Sandro'yu dinb\orlar 1 Dugarreau (FT ) 1 M, 1 (Turk) 10S, I Herkdl Mılaı Yıldıray Pağda (Turk) 1 85, 1 (Turk) 11J (Bırıncı gelen Franiiı atletı Ersm îstanbullu (Turk) 1 80 4 Yılmaz Vardarojlu (Turk) 1S0 Delecour un dereceii »tad rekoru Cmn atlamaı egaledlr ) 1 Peraskevaı (Yunan) 7 23 150* m. Hazırlanan programa gUr» dahfld* ve hariçte çok • Turgay Kurt (Turk) 7 18, 3 Teknlk netieelert 1 Jary (Fr ı J «7J, 1 Muhar Arni Akgun (Türk) < 4S sayıda milli maç yapılacak 11* m. engelU: rem Dalkılıj (Türk) S 50 7, 1 40» m.: 1 Dunez (Fr ) 14 S, 1 Skur. Ahmet Yılman (Turk) 4 14 S 1 Bertozzi (Fr ) 48 0 I (î«. Volej bol Federasyonu, ienehk I mllel turnuvaya katılacaktır Tem tıs (Yunan) 14 6, S Aydın Tu(Bırıncı gelen Fransız atletı orgopuloı (Yunan) 48 3, I R en faahyet programım tesbit ttmış j mux ortalarında tsrael, ağustosta gukas (Yunan) 48 6, 4 Gurkan Mıllî takımımızın pazar gunu gozuKtuğu lamın foto muhabır boltu bu arada he>ecanını gızlıy»" tır. Programda yabancı temaslara Yunamstan, eylulde Holânda ıle Çevık (Turk) 49 J, 5 Fahır özgu Norvtç ılt yapacagı maç ıçın da lerının flaşları etrafı gunduz gıbı memıştır çok yer verılmektedir. dahilde karsılaymalar yapılacnk den (Turk) 50 8 Salı gunun» kadar ızınll olduğuvet edılen Palermo santraforu aydınlatmıştır Hava alanında TekKız maçlsn hr. w Metın Oktav, dun aksam taat 20 20 d'k komıte adına Fevzı Uman v» nu soylıyen Metın, Kılyostakı kam MM m. Steeple: Majısta Ankarada Tttrkiy*, Araaçlan gazetecılert çok kalabahk bır basın mensubu pa gıtmeden evvel 1 Papavasıliu (Yunan) 9 00 4, de uçakla lehrımız* gelmıştır v usturj a, tran, Holânda, Tranıı, Metın Oktav uçafın kapısında tarafınrtan karşılaian değerh fut şunları sojlernıştır Milll reltybol takımımııt v«nı 1 Cahıt önel (Turk) ZB1 tsrael \e DanımarkaniB lftirmki 1 c Kendımı ıyı hıssedıyorum. kazandırmak le bejnelmilel blr turnuva yapı Tt genç tleraanlar Amtur (Fr) 8 15 8, 4 E Tofo Çok sevınçlıyım Benı divet eden (ayesiyl* genç Toleybol takıralan lacaktır Eyluld» dahUd* Holln(Turk) »38.8 lere teşekkur ederım Benden tada Turkıve kıı »oUybol mlll! arannda milll musabakalar da ya(Bınnci gelen Yunı n Papavaıimımı ve sıcak alakalarını esırgepılaeaktır takımları karjılasaeaklardır. liu stad rekorunu kırmıı olup es mıyen sporseverlere lâyık olmaya Dunya fampiyraaaı ki rekor 9 02 6 ile kendısine aıt buçalışacağım Şımdıye kadar bır aey Voleı. bnl mill! takımımıı tMm Uınmaktadır ) oğrenmekle zaman geçırdım Ital. başında Moskovada yapılacak dönCirlt atma: yada futbol ojmamak çok zor Orası \a volevbol şampıyonanna katıla1 Macouet (Fr > 81 40 J Pı. dunyanın en ıyı futbolcularının pı cağı ıçın dahılde bır eok mlllî mü \asası ama benım de ıddıam var •rrakoı (Yunan) 73 87, î B Kasabaka yaparak hamrlanaeaktır. Muvaffak olamazsam, memlekete tı (Turk) 56 25, 4 H Sezenler Vole\bo) takımı haziran ortalannıyı haberler gonderemezsem benım (Turk) 55 37, 5 1 Magnet (Turk) da Sofvada tertıplen«c«k beynelıçın yaşamak mânâsızlaşacak v " 40 40 kendı kendıme kole olmuş olaca(Bırincı gelen Fransız atletı «tad ğım • lekorunu kırmıçtır E«kl rekor Koschel tarafmdan kırılmıstır Sozlerıne devam eden Metın Ok70 05 ) tay, Suarez, Sıvon, Altafını u Greaves'm çok bu>uk futbo!'u!ar 4X100 Bavrak: olduğunu, Palermo'nun za^ıf hır 1 Fransa takımı (41J) venı Arkara 24, (Cumhuriy«t T». vazıjette bulunduğunu, ancak ku»tad rekoru, 3 Türk takımı leks) Bu haftaki Spor.T»te kume duşmemek ıçın gayret goster(44 8) poniannın ıkınd değ«rl«ndlrflm«tl dıgını, belırttıkten sonra, «on ola • (Eski rekor Almın milll takımı mha%ete ermış r* ikrsmiy* mlk rak «Stadyumlar hatırası olao ıntarafından teslı edilmisU 41 8 ) tarı ve kazananlann *â*âi katt sanları değıl, Jıat«s'î ° l a n ınianları Bngfinktt program oiarak belll olmuıtur sever» demıştır 15 30 400 m. engelli, «ırık gulle, Tasnıfe gör« ikramrf» *• kadMu Milli takım çaliitı 15 50 200 m Üçadım atlama nanlar şoyledir' Kilyosta kampta bulunan MılU 1*05 800 m Çekiç atma, H bilen yok. takımımıı dun antrenor Puppo 1820 5000 m 12 bılen 30 ki«i SJHJ aar Sandro'nun nezaretınde çali|mış 16 50 4X400 ra Bayrak v* bu arada nazarl ders dt yapıl 11 bılen 856 kiıl m a*r 17 00 Kapanıı nnsrır Hâlen kampta Fenerbahç» 10 bılen 2887 ki«i MJ »r Mrt «H. (Salâhattın L.İZI lı fıltbolcular katılmamıslardır. rakla'dır Ünal UYGUÇ Metin Oktan nçaktan inerken 15M n. yanzıada Sade OUmpiyat UııcM Jaaıy (FmıiMz) arkada MuharTem Dalkıhe T» Ahm«t Ydma» lurk Yunan ve Fransız atle/m ekıplerının katıldıkları uçlu tletızm müsabakaları dun Dolmabahçe stadında basladı Hahf \ağan yağmur altında cereyan e. den musabakalarda Delecour 100 metrede 10 4, Cmtte Macouat 81 40 v« dıskte Kunadıs (Yunan) 52 75 Ile en ıyı derecelerı yaptılar Me. rasımd» atletlerımızın tamamen değışık kıyafetler ll« geçmış ol. maları hıç hoş karşılanmadı. Bırçok musabaka rekorunun kırıldı. gı dunku yarısmalarda tu neticeler alındı. Türk Fransız ve Yunan müsabakaları başladı Voleybol Federasyonu Drofiramını acıkladı Metin geldi Milîi takım dün Kilyosta idman yaptt Spor Toto'da kaff neticeler belfi oMı içüt TAfiR TARR Vullonmakla ertes) günön n« yaöar koioyi'klo troş olabıieceğmırın forlcıno vorocalcstntı S»vıic«l«r, usturarfn1» oieçl ve e>td ce^ıntıl«rı tamamen raıl olur edılen cıld demal tabıt ha'inl yumu$ak ve duz oluf tecrube edınız memnun kalacakstnıı Fevkalâde f merikan JVamyon L i Lâstikleri Yuksak cvıaflı ve emıalinden çok ucuz fıyatiarla satışa a n DARNEL Sırkea Hüdavendıgâr cad No 33/1 Istanbul Teleftm 22 47 «T . İL 9525 «51 BUTUN ISITMA PROBLEMLERİNİZİ DENİZCİLİK BANKASI T. A. O. Teklİf İsteme İlânı Koprtt Kadıkoy iskelesıne yanaşan gemılerin Lsriap haddlnın kontrolu ıçın turnıkeler uzerın» elektnldl tertıbat Uâve «ttınlecektir. Bu ı*e alt fartname Genel Mudürluk Fen Mudurluğunden alınabılır. Tekhi verme muddetı 8 '11 '1961 akjamı »on bulmaktadır. (Basın 8996/6357) Evvc/d troj sonra... lıtantoulda P«rak*nde sotıs fıenı 100 ö> «SOK/f 250 Or 1750<Cf| NKBAYer Altı Kablosu I KV her maktada bolunur Muracaat 44 28 08 49 45 20 Reklamcılık 2479 6363 Blryazıhanenin bütün ihtiyaçlan için İBiçkiKitaplan ŞÜKRÜ CAMAL'ın j otomatfk h«sap maklnesl BÜRO TEÇHİ2ATI En modern çalışma masalarv, koltuk,klasor"ve raakineleıie teçhiz edilmiş blr yazıhane iş kabiliyetinizi genişletir, çalışanlann verimini arttıro. makines! KoOu hesap Temel Bıçkı: Butun Llra 5 fcadın elbıselennı tek • bır metod esaıı uzarınden hoca.ii ogr» ten ana kıtap M Erkek gomlek »t p4• lamalan '.5 î Sıpın», kıtaplann bsdell, I 50 Krf poiU ucretı a* but lıkt» Ziya Canal Istanbul P K 973 a<)reUD* gonderüdıglsda derhaj taahhütlö gonderillr BatUea tstaabul tntapçılınnda bulunur Cumhunytt 6867 IIH|WWIIMHMIIIMMIHIIMHMIHIII I sizi çok memnun edecek şekilde halletmekfiçin Portatif yazı ARCEÜFC ÇELİK BÜRO EŞYASI ! S P O R S E R G İ 8ARAYINDA Bugun 1ON H A L K gunudur ÂRCELIK O4/A L i GAZ SOBASI ALINIZ LÂRCELffl BU SENE AJIÇELİK GAZ SOBASI DAHA UCUZDUR ARÇELİK Gaz Sobası çok ekonomikfir ARÇELİK Gaz Sobası bol ısı verir ARÇELİK Gaz Sobası kullanışlı ve emniyetlidir ARÇELİK Gaz Sobası zarif bir mobilyadır 3EKO TİCARET A.Ş. Tstlklâl Cad , .149, Bevoğlu, Te!.: 49 M 00 makfnes! Sabtt yazı maklnesi MIS SUR GIACİ BUZ REVUSU Matia* U Suar« 11.11 Bıletler Atlas Sinematı Spor . Sergı Sarayınd» Tel • 48 J9 49 YALNIZ 8 GÜN KALDÎ FIRSATI KAÇIRMAYTN1Z NOT: Htr »emte o^pbflf İL 9529/6351 FRANSIZ , BURLA BtRADCRLER v« Şsı. Hecaren Cad.. 6163. Galata, Tel.: 44 47 20 Toplama makinesi fiCHUBB tNGİÜZ EMNİYET KASALARf Bugun ıuarad«ı ltibaraü Teksır makinesi TÜBK REKREASYON CEMtYETt 15 Kanmtfa fıallvete feulıyor Agac lslert Bebtt • Restm Kajıtlar r>erşeiBbF günlerl 1517 aram Sıragerviler Abdullah Sokalc No 1 Cumhuriyet <S86 • ^ Ü I R L mH* (Renkll) »One« Mor. Wrth T*af TÜL BRVNKER KAT KENDALL İL 9522 6M8 v3?iNFMASI ö p B E N Î M.S.B. İsi. (4) No. lı Sat. Ko. Bşk. dan: 1 54 kalem dışçı malzernesı satın alınacaJctır Tahmın bedelı 5597 hra 90 kurus olup kat i temınatı 840 hradır 2 Pa2arlıkla ıhalesı 31/10'1961 gunu saat 10 00 da Demırkapıda I»t 4 No lu Sat Kom da yapdacaktır S Evsaf ve şartnamesı Kom da gorulebılır (2040 Bara 917S'«358) 8 Csd 52 Pastırma makmeleri, bılumum j aksam ve vedek parçalarıVASÎL PARASKEVAtDtS Galata, Necatıbey caddesı Kasaplar sokak 5/1 İL 9530/6249 Bugün suareden ihbaren L A L E SİXEMASINDA Baştan başa esrar ve heyecan dolu yılıa buyuk avanturu (EDGAR WALLCE) dan ESRARLJ MACERALAB (Orijiaal) ("The Malpas Mystery) MAUREEN 8WANSON ALAN CTTHBERTSON İL 9523/6350
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle