09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2â Ekitn 1961 CUMHURİYET i Eskuehır 24, (TeMeoi*) A». Mtytk Wr toUk • kara Utikamettoe gjtmetıa eaea k* atlatauftır. CJIJ. ll İdare Kurulu bilindifi d«n yılında alınacak S|rmellcrin bir yflk katen, ırkumt baflı efibl cvvelld (fia ilç«, kadın kolu laalar lttaaveounun makatında bana karsütk yp ekaıeği « kuruaa satan desi kul!»ıuyor; lsta blr benıia Mrnıaaın lnfllâk dingilin kınlması yüzünden sarnıç 11 an «dilmeıin» dândtn İÖbaren ve gtnçlik kolu başkanlan ile « • ba*lanmi|tır. fınncı Belediyeyi uyamn» ve son ekne|ı 63 kraruşa mal ederek 147 zun süren cseçim ionratı» adlı blr devTUmlş ve lçlndeki 40 ton benîlk olarak Tıp Fakfllttsi »e Fen yapılan lammm fazla olduğu fik lira kazanıyor. stn alev alarak lafllak etmiştir. toplantı yapnuştır. Biz de hesaplanmın yeniden FakaitMİ alaeagı »fmcüerin llı rtni idarecilere kabul ettlrmistir. BaşgÜ: «Mlllet, benf lnfllâk soaunda tarafın b ı | Teplantıda secimi kaybeden ilçe tenini açıklamıştır. Bugün de di Bu cüml»den olarak Istanbul Be gozden geçirdik, 24 çuTal un isliInfil&k sooucunda 8 vagon devAnkara, 24 (CumhuriyetTeleks) 1 Zeytinojlu Te Kemâl Türkoğlu itibaren ekmek yen fırınlarda 14 kisicin çalıstt başkanlan derhal kurultaya gi> istiyor, adayhğımı rilmlş ve demiryolu hasara uğra g<r fakâlteler alaeaklan öğrenci lediyesi dünden üzere çalışnoa ğını kabul etmistik. Bu fınn bize dilmesi tezini ileri sürerek idare Bakanlar Kurulu bugün Fahri izahat vermlşlerdlr. dıgı için seyrfltefere I saat ara leri gösterir listeleri kalemlerin fiyatını indirmck Toplantıdan çıkan Bakanlar, bir koydum» dedl bu ısin 12 kisi ile dönebileceğini heyetini itham etmişlerdir. Bu a özdilek'in baskanhğında iki saat de llân «decektir. lara baslamıatır. verilmiştir. devam eden bir toplantı yapmış açıklamada bulunmamışlar, Fahri BaşteraA 1 tanrf mhife4e Dün gö'rüstüğümüz Belediye Ba^ de öğretti. Bunun yanında biz rada bazı başkanlar, idare heye tır. Ünirerslteyüe girecek öğrencilar Eerbaogi bir eaa kaybı olma • özdilek «Mutad çalışmalarımızı rindn karışmaaı şeklinde Wr blr. siftar. kayıtlannı 10 gün içerisinde yap yardımcısı Turan Ertuj şunları isletme masraflariyle unu da % 40 tinin istifasını dahi istemişlerdir. Bütün Bakanlann iştirakiyle ya vaptık» demistir. olarak hesaplamıştık; halbuki Dün bu mevzuda malumatına Hktir. Oysa blıin» TOrk minetrain tırmadıklan takdirde yerlerine ye söylemi jtir: pılan toplantıda, dün gerek BOJ ' Bakanlar Kurulunun bugünkü çok tıkı bir mânevi birlige bugün dekleri alınacaktır. « Eyüp'teki fırmı devamlı ola * 37,5 tuttuğunu öğrendik. Işte müracaat ettiğimiz İdare Kurulu kan Gürsel'in ve gerekse Fahri, Uluç, İzmir Belediye lerde ihtivacı vardır. Şayet dz öte yandan üniversiteler ve yük rak kontrola tabi tuttuk; garamaj, bu aoktalardan hareket edip S fı âzaları, istifalannın bahis konusu özdilek'in temas ettiği parti lider toplantısına Mill! Birlik Komitesi partilerin koali«yo««ndan bahsedi lek okullar kasım bajında yapıla rutubet, evsaf hepsi tamam.. Gun nn üzerinde bir deneme yaparak oîmadığım, vazifelerine devam et leriyle yapılan görüşmeler müza • Sekreteri Sezai Okan ile CumhurTortanız, bu aneak Wr fikir ve ılh Başkanlığı Için adayhğını eak törcnlerle 1961 . 1962 ders yıh de 24 çuval un işl»yip 12 müstah hakiki ekmek fiyatını bulacağız.» tiklerini ifade etmişlerdir. kere olunmuştur. Bu hususta her başkanlığı Genel Kâtibi ve Kominiyet ailesınin kardeşlerl araamda çahsmalanoa baahyacaklardır. hangi bir karar alınmamış, sadece, te fiyesi Osman Köksal da katılkoymıyacak rafimkün olabillr. Bu kardeelerin Istanbul Oniversitesi Güzel SanFahri Özdilek, Sıtkı Ulay, Nasır mışlardır. lsmir, 24, (Teleionla) Vall ve kimler olduğu memleketçe tnalflm Belediye Başkanı BurhanettİB U «tlar Akademisi, Iktisadi ve Tidur. Birbirinden »Ihniyet ve flkir carl îlimler Akademisi 1 kasımda, bakımından ayn olan partilerin luç, önümüzdeki Belediye seçim Istanbul Teknik Üniversitesi 2 kalerinde adayhğını koymıyacağını koallsyon îeşkil etmesl güçtür. Ve j k a t l ! U r e t t e Bsstara.il 1 İnei amklfede etmiştir. Uluç, ııtnda, Ankara Üniversitesi 3 kadevamsız .lur. Ben Tflrklyemizin şhndiyc kadar hiç bir seçimde a nmdaki törenlerie yeni tedrisata kösküne gelmışlardır. bugünkı iyetinde bütün parti daylığını koymadığını, bundan son gireceklerdir. Ankara 24 (Cumhuriyet Teleks) Bu sa. lerin pıket sel»metini gaye bi ra da koymamak karannda olduğuIstanbul Üniversitesi açılıs t6rebah Çankaya Köskünde Türk Silâhlı Kuvvetlerl lerek ^ meğe çalışmalarını te nu eöylemiş ve bu arada tzmir Be ninde bu yıl ilk defa olarak TaleKumandanlan ile, 4 parti lideri arasında yapımennı >rum. Toplantıya katılan Silihlı Kuvyetler mensup ! lediyesine hükümet tarafından yar be Birliği temsilcisi, Hektörün koarkadaşlanna nü'ytt metbetti ları Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Su ! lan toplantıyı müteakip Genel Kurmayda kale. dım yapılmadığından şikayet ede nustuğu kürsüden adına Genel Kurmay hitap edecektir. nay, Kara Kuvvetlen Kumandanı Korgeneral İ me alınan Türk ordusu Sual ^artilerin fikir blrliği rek şöyle demiştir: Baçkanı Orgeneral Cevdet Sunay tarafından imMuhittin Onur, Hava Kuvretleri Kumandanı Kor meselesınde C.H.P. için ne düşü« Bugün Istanbul ve Ankara zalanan bildiri Slleden sonra basına verilmiştir. general îrfan Tanse), Deniı Kuvvetleri Kumannuyorsunuz' Belediyelerine devlet tarafından M.B.K. 17 ay hizmetten Bildiri şöyledir: danı Koramiral Necdet Uran, Birinci Ordu KuCevap C.H.P. içind* çok sev yardım yapıldığı halde Izmıre bu Kskişehir 24, (Tnlefonla) Uun • Aıi2 milletimiz; mandanı Korgeneral Cemal Tural, Ikinci Ordu tnazbatalarını alan Eskişehir A.P diğim ve takdir ettiğim arkadaş konuda bir kuruş dahi yardımda sonra dün son toplantıYeni Anayasamızın ışığı altında ve f*Bİ| bir Kurcandam Orgeneral Ali Keskiner, Üçüneü OrSenatörlerinden Gavsl Uî»R«k ve lar ve insanlar vardır. lsmet Înönü bulunulmamıştır. Gerçi Belediye • du Kumandanı Korgeneral Refık Yılmaz ve diğer hürriyet havası içinde yapı'mış olan aeejm sona Naci Toros ile yine AP. mületvetakdir ettiğim bir devlet adamı mizin mühim bir borcu yoktur a snıı yaptı ve görevi sona yüksek rütbeli Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ermiş bulunmaktadır. ' killerinden Aziz Zeytinoğlu, bugün j dır. Kendisinden çok zaman iltifat ma, parası da yoktur. İzmir bugüerdl Generalleri idı. otomobü ile Ankaraya gtderlerken Ikinei Cumhuriyeün arifesinde AUtirk dev. gördüm. Şahsl hiç bir husumetim ne kadar üvey evlât muamelesi Ankara 24 (Cumhuriy«t TeDumrck köyündt milli menfaatler riralerinin ve 17 Mayıs înkiUbı ruhunun saraıl. yoktur. Fakat devlet ve millet yo görmüştür.» aleyhine kışkırtıcı propaganda 1ks) Devlet re Hükümet Baş,ma/ muhafızları olan Türk milleti, gençliği ve lunda takip ettiği politikayı asla Bir Amerikalı kadm ile yaptıklan için haklannda kanunt kanı Orgeneral Cemal Gürsel busilihlı kuvvetleri, gelecegin vatana ve millete benimsemem. Işte ayrıldığımız nok takıbata geçilmiştir. gün Çankaya Kösyeni saadetlcr getireceğinden emindir. Çankaya köşküne daha evvel saat 9.30 da A.P. ta budur. çocuğu yanıp öldüler kündesaat 14J0 da Komitesi üyesi Milli Birlik ln«nQ>nün resmlnl yırttılar • Genel Baskanı Gümüşpala ve Yardıması Cevdet Artık kardeşlik hisleri ile bütün gayretlerin, Sua) Başkan Gürsel hakkınAdana 24, (Telefonla) Ineir Ahmet Yıldız'ı kabul ederek kenîzmir, 24, ((Telefonla) ödeml1 Perin ve Genel Sekreter Şinasi Osma, saat 9.35 te memleketin kalkınmaaı uğrunda hareanaeagı riakı duşünceniz nedir? lik hava alanında Amerikalılara a dislyle bir müddet gbnişmüştur. şin Bademiyc nahiyesinde bir kah ; C.K.M.P. Genel Başkanı Osman Bölükbası ve Gemnhakkaktır. Cevap Başkan Gürsel'i takdir it portptif evlerden birinde dün ge vede asılı duran Inönünün resmi Bundan sonra saat 1525 te Çan nel İdare Kurulu azası Mustapa Kepir, saat 9.37 Silahh Kuvvetier, bu ihtiltl devresini giyet ce alevler çıktığı görülmüştür Bu ederım. Millet ve memleket uğIbrahim Kurtlu, Ibrahim Akgül ve kaya köskünden aynlan Gürsel de Y.T.P. Genel Baskanı Ekrem Alican ve 9.45 te müjkül sartlar içinde fazilet ve dirayetle idare runda pek çok zahmetlere katlan ; eve koşanlar, evin hanımı Mrs. doğruca Büyük Millet Meclisın» de C.H.P. Genel Başkanı lsmet Înönü gelmisler Mehmet Kocakaya islmll üç A. P ederek bu günleri sağlamakta en büyük hissesi Huise ile 2 yasındaki çocugunun dı. Kendisine müteşekkirkn. li tarafından yırtılmıs, sanıklar. a gelmis ve mütaakıben de Komite ve toplantıya başlanmıştır. olan Baskomutan Gürsel'* minnettardır. Sual Seçimler ıırasında yurt yanarak kömür haline geldiğini gör 17 aya yakın hizmetten sonra son dalete teslim edilmijltrdjr . Sızan haberlere göre toplantıda evveli CJC. Mevcut ve mert Anayasa çerçevesinde de. dışında kalmış olmanııın sebebi müslerdir. Ijinden dönerek yangı toplantısına başlamıstır. «. M.P. Baskanı Osman Bölükbası söz almıs Te uzun mokratik rejimin işlemesi mevzuunda ordu İle nı bastırmağa çalışan evin .lahıbı nedir' Cemal Gürsel'in baskanhğındaki bir koousma yaparak koaulara temas etmistir. Amerikalı, ancak 1 aylık kundakaiyasi partiler arasında hiç bir görüs aynlıiı Cevap Sebepler şahsidir. Mütaakıben A.P. Genel Başkanı Ragıp Gülı çocuğu ile 5 yasındaki oflunu toplantı sırasında foto muhabirleyoktur. ve bu hususta tam bir mutabakat vardır. JAPON PRUNSESİ MLTFAKTA Adaylıktan vaıgeemenüı rinin resim çekmelerine müsaade müşpala ve daha sonra CH.P. Genel Baskam lsHer iki Meclisin vatanperver ve mümtaz üye~ Yakında 27 nci yaş gününü kutSual Yurt dışında M.B.K. ne kurtarabilmistir. met Înönü konusmuşlaröır. Înönü konusmasında edilmis v » Muzaffer Yurdakuler < ölay, çevrede üzüntfl yaratrms lerine Silâhlı Kuvvetier adına bu duygularımızı lıyacağı bildirilen Japon Prensesi bir telgraf çekerek Cumhurbaşkan c Komite hükmi sahsiyetioin son serbest seçimlerin demokratik rejimin temeli olbelirtmeyi tarihi bir vazife addetmekteyim. İyi Michiko'nuD yemek pisirmeğe düslığı adaylığından vazgeçtiğiniz söy tır. duğu meselesi üzerinda durmuş, Türk milletinin toplantıstnı yapıyor» demistir. niyctlerinin, müşkül vazifeleri başarmakta en bü. küo olduju bildiriliyor. Resimdt, lenmişti? 1945 tenberi demokratik alanda bir hayli mesafe Rotu çıkan kamyonda Tbplantı saat 17 ye kadar devam yük yardımcıları olmasını Allahtan dilerim. Prenses, sarayın mutfağında görüCevap Böylt bir şey yok. katettiğini ve milletin sağduyusuna inanmak geetmutir. Bu arada Yüksek Adalet Aziı milletimize Silihlı Kuvvetlerin sevgi ve lüyor. Sual Partilerin Cumhurbaj 2 kişi öldü, 6 yaralı var Divanı Basnvcısı Altay Egesel de rektiğini izah ederek butün meseleleıin artık yeni saygılarını sunarım. Adliyenin manevt jahsıy»tini tah İzmir 24, (Telefonla) Bu la Komlteye gelerek on dakika ka kanlığına aday göstermesi mevzuAnayasanın ışığı altmda halledilecefini aöyleCevdet Sunay kir etnekten sanık A. P. li Nebabah laat 9 da Belkabvede rotu çı dar kalraıştır. Eges«l çıkısta dâva miştir. unda fikriniz nedirî Orgeneral hat Aslanin yargılanmasına, dün Cevap Anayasamıı mucibince kan bir kamyonun devrilmesi ne lara hangi tarihte başlanacağmın Bu arada liderler bu sabaha kadar Adalet Bade, 2. AJır Ceza Mahkemeılnde Genel Kurmay Baskanı.» partiler Cumhurbaskanlığına aday ticesinde 2 ki?i 61mü», 2 ri agır ol hnüz tesbit edilmediğini söyl kanlığında devam eden toplantıda ele alman üç devam edilmiştir. göstermeıler. Fakat milletvekille mak üzerc 6 kisi yaralanmıstır. mlstlr. nokta hakkındaki görüslerini açıklamıalar w« neDuruşmada tanık olarak dinle rinden ve lenatörlerden müteşekBaskaa Gürsel Meclistcn ayn ticede 4 parti lideri metnini diger sütunlarda bunen Aşüye Ceza Mahkemesi savkil bir kaç kişi birleşerek namzet lacağınız protokolu imzalamışlardır. Ankara, 24 Cumhuriyet Teleks) Siyasi lırken baıın menkuplanna sunları cılarından Ojtuı Barutoğlu Ue staj gösterirler. Ben hiç bir vazifeye Merter clnayetl parti merkezleri bugün öğleden sonra birçok 215 dakika süren topl«ıtıdan Liderler, önde C. söylemiştir:: yer avukatlardan Hilil Nurettin kendiliğimden talip olmadıra. Befaaliyetlere sahne olmuşlardır. « Komita son toplantuını yap HJ>. Genel Başkanı Inönü olduğu halde çıkmışlar Uzun, sanık Nebahat Aslanin, mah aydınlandı ni sevenler ve layık görenler bir CJI.P. Merkez Yönetim Kurulu saat 17 ye tı. Arkndaslan tebrik Te takdir ve otomobillerine binmişlerdir. keme aalonundan çıtetıktap sonra, Baştarafı 1 inei aahifede ettim. Bu sonueun millet için ha vazifeye çagırtTİarsa bundan asla önümttzdcki cumartesi günün • kadar Gsnel Sekreter lamail Rfiştü Aksalın. saat k«ridorda, «Böyle adalet mi olurî. den itibaren bütün yurtta törendönmem ve tereddüde düjmcm. v« aile etradmı Sldürtmesiriden yırlı olmasıru teraenni «ttim. Kl17 den sonra Genel Başkan lsmet Inönünün basKahrolsun adalet..» dediğini söyle lerle kutlanacak olan Cumhuriyet Verilecek vazifeyi ifaya çalıjınm. korktuğunu, bu sebeple polisin bette bugün tariht bir gün sayılakanlıklarında toplanmışlar ve T.B.M M. ndeki mişltrdir.. Bayramı münasebetiyle şehrimiz Cumhurbaşkanlığma adaylığım i kendisini yakalamasını beklediği. bilir. Büyük meselel»r ve hâdiseKöşkün merdivenlerini inerken Osman Bölükdavranışlarını tesbit etmişlerdir. Bilhassa tanık Nurettin Uıun, Ne de gerekli hazırlıklara başlanmışçin ajağı yukan bütün ptrtileıden ni löyliyen Bezirgân, olayı söyle ler arasından muTaffakıyetl» ny basının Inönü'nün koluna girdiği ve arkadan ge> C.K.M.P. Meclis Grupu, parti merkezinde bahat Aslanin, bir jeçim suçundan tır. 28 ekim cumartesl günü saat istek olmustur. Bence millet ira anlatmıçtır: len iki partiltnin ise sanlıtp öpüştükleri göriilünlıp çıkmak ve faydalı bir sonueun toplaomış ve Meclis Grupunun 3aşkanhk Divanı sanık olarak yargılanmsjjcta cldu 12 de başhyarak 30 ekim pazartedesinin hamili olan kimseler, mil « Olay günü özpetek beni ça eriymek, hem makbul ve hem de yordu. ğu 1. Asliye Ceta Mahkemesinde, si akşamına kadar devam edecçk üyelerini seçmiştir. Grupun başkanı tabiî olarak letin arzusu hilftfına ahlâkan yü ğırdı. Ben onun otomobilinde 90. iftihar edilecek bir mcseledir.> Çankaya köşkünün kapısında neticeyi beklibir teklifinin kabul edilmemesi ü olan Cumhuriyet Bayramı senlik Osman Bölükbası olmuş, Başfcan Vekilliklerine rümemeye mecburdurlar. En doğ förlük yapıyor ve camlan siliyor zerine, mahkemeyi küçamsiyen leri dolayısiyle bütün resml ve 5 Gürsel mütaakıben otomobiline yen 70 e yakın yerli ve yabaneı basın mensubu, Ahmet Oğuz ile Hasan Dinçer getlrilmiştir. ru, en sağlam politika milletln ar dum. Şapoğlu'nun beni Aksarayda bir tavır takındığmı belırtmiş ve zel binalar gündüzleri bayraklarbinerek sehir içinde kısa bir gezi çıkıs kapısında ancak otomobilleri durdurmak »uAdaltt Partisl ve Yeni Türkiye Partisinde zu ve istegince yürümekür. bir lokantada beklediğini, onun yapmış ve bundan sonra da Ordu retiyle netieeyi ögrenmek istemislerdir. sanığın Ağır Ceza Mahkemeainde, la, geeeleri ise ışıklarla donatı • ise özel temaslar ve tartışmalar yapılmıştır. Gflmttgpala'nın ıSıleri emrirıde olduğumu ve koyun ala evine gelmiştir. Emekli General yargılanmasına «ebep olan elayı larak, yol, cadde ve alanlar süsleEvveli Inönü'nün, arkasından Gümüşpala ve caklannı söyledi. Aksaraya fittim, v Subnylarla bir müddet konu Bölükbasınm arabaları durdurulmuştur. Bu teşu şekilde anlatmıştır: Sual Gümüçpala «Ya o, ya necektir. e Şapoğlunu buldura. Şapojlu, blr san v* sohbet eden Gürsel buravakkuf aırasında CJI.P. Genel Baskanı In&nti, ga« Nebahat Aslan, duruşma saben» dedi, ne dersiniz? Istanbul Valisi General Tulga, kadmla randevusu olduğunu ifade dan Çankava kösküry» gitmiştir. Ankara 24 (Cumhuriyet Teleks) Bu sa. zetecilere gülerek »unlan söylemiştir: «Memnun lonundan mınldanarak çıktıktan protokola dahil zevatm tebrikle • Cevap Ben Gümüşpala İle heederek otomoblle bindi ve Londra bah Çankayada yapılan toplantıda Meclis teşekaynlıyorura, her şey yolunda, çok iyi, tekrar topsonra (Böyle adalet mi olur? Hep rini pazar günü saat 9 da maka nüz şahsen tanıjmış deftilim. Taöte yandan Millî Birlik Komikül ettikten sonra kurulacak kabine meselesi de A. P, lileri tevkif «diyorlar. Ak*a mında kabul edecektir. Vatan cadkat kendisi yüksek blr asker Te asfaltı üzerindeki Ömür Yoğur. tesi son bildirisini yayınlamıştır. lanmıyacağız. Meclis yann toplaoacak, bütün duna gittik.'15.20 dakika bekleme görüşülmüştür. Parti liderleri bu konuda görüş. müşküller yenildi.» lın da tevki* edümesi lizımdır, desindeki tören ve geçid resrai saordunun çok sevdiği bir aubayı olBildirinin metni sudur: mize ragmen kimse gelmeyince, lerini bildirmijler ve umumiyetle 4 lö bir koaüsKahrolsun adalet!) dedi ve sanık at 10,30 da başlıyacaktır ögleden ması hususiyle, A.P. nin bajındaki «M. B. K. bugün saat 15 te DevR. Gümüşpala ise: «Silihlı Kuvvetlerie biı kadının bu söıleri, maalesef, etra sonra saat 15,30 da Edirnekapı Şcyona gidilemiyeceği üzerinde durarak sâlim bir çah;tnalannı gözönüne alarak ken (Belki eski ömür Yofurdundadır, let ve Hükümet Bsskam Orgen» tebliği var. Meclis yarın toplanıyor. Memleket fını çevreliyen kalabahtc tarafın hitliğl yolun ancak Cumhurbaşkanı seçimini takiben disine hürmet ve lamimiyet be> oraya gidelim) dedi. Orada bek. ral Cemal Gürsel'in baskanhğında için hayırlı oldu> demistir. ılyaret edilecektir. Gece dan alkışla karşılandı. Mahkeme Çamhca tepesinde «SBnmez Istikyapılacak istişareltrl» bulunabileceğini btllrt. lerim. Böyle bir seyi »öyliyeceği lerken 2 kişi geldi ve otomobile son toplanhsmı yapmıs ve 27 MaBölükbası ise »unlan söylemiştir: «Yann Mec bindi. Sonradan bunlann Adil koridoru, ideta bir miting ney lâl ateai» yakılacaktır. mişlerdir. ni de aslâ tahmin etmem. Bu i| yıs 1960 tarihlnden bu yaaa mem liste göriişürüz. Her şey balledildi, memnun ayndanı haltne gelmtşti.» Kabinelerin mer*î Anayasa çerçevesi dahisen ben dâvası değil, memleketin Abasdönmez ile halen firarda olan leketin sosyal ve jiyasi alanda vu lıyorum.» Şâkir Ayaz olduklarını öğrendlm. Tanığın bu ifadesine sinirlenen linde ve diğer demokratik memleketlerde tatbiistikbali ve refahı meselesidir. En Alican ise: cHer şey yolunda, memleket meku bulmuş olan bütün olayların, Nebahat Aslan ise, aleyhinde ifa katım bulan usullerle kurulabileceğini beyan lâyık kim ise o bu milletin baŞapoğlunun emri üzerine £mir. gen«l olarak gözden geçirmlş ve seleleri üzerinde ve fikirlerde tam bir mutabade veren şahısların tanıklığını kaeden liderler 4 lü koalisyon yerine 3 lu, 2 li koşına gelir, ben de reyiml ona T« K^na doğru yol aldık. Bu sırada Türk milletinin geleceğfcıin mutlu kata vardık» demistir. bul etmediğini bildirmış ve çok alisyonlann da kurulabileceğı kanaatindedirler. ririm. Genel Baskanlardan 10 dakika kadar sonra da Şapoğlu, bu 2 şahıstan 3 tabanca ve basarılarla dolu olması ttmtnyüksek sesle yaptığı konuşmasını Neticede, bu sabah, meselenin Cumhurbaşka. Orgeneral Cevdet Sunay, Kuvvet Kumandanlan, Sual C.H.P. den Muammer aldı. Emirganda çay içip geri dön nisiyle dağılmıstır.» müteakip, mahkemeye garipsenen nı Feçiminden sonra tamamen demokratik usulÇankayadan ayrılmıslar, bu arada bazıları dış dük re araba vapuruna bindik. M. B. K. izalannın •mcklilik Aksoy, hayatınızda zikzaklar çiı|U teklitte bulunmuştur: .Müsaa. kapıda gazetedlerin sorularına «halledildi» cevalerle ele alınması ve memleket İşlerini en iyi Bu arada Şapoğlu, tabaccalardan dnrnmları diğinizi söylüyor, ne dersiniz? de ederseniz dışarı çıkıp bakaca New York, 24 (A.P.) Newsbını vermişler, bazıları ise elleriyle anlaamaya şekildf yürütebilecek bir kabinenin teşkili ka. Cevap Olabilir. O kendisinln ikisini denize attı. Ankara 24 (Cumhuriy«t Teğım. Tanıdık simalar olursa bu week meomuasının Batı Berlinden varıldığını işaret etmişlerdir. rarlaştınlmıştır. Bir çeyler olduğunu anlamıs. leks) 23 Milli Birlik Komltasi duşüncesidir. rada şahit olarak göstereceğim>> bildirildiğine göre, «Kızıllar hava tım. (Ne oluyor) dedlm Mustafa, üyesinin emeklilik muamel^leri Basgil, özdilekie gSröfttt Sanık kadının kabul edilmiyen bu trafiğine mfldahale etmeğe kalkışteklifinden sonra avukatı da tah tıkları takdirde Batılı uçaklara Ankara, 24 (Telefonla) Sam hiç bir »eye karışmamamı, beni yarın bitmış olacaktır. Yarradan liye talebinde bulunmuştur. Mah sun A.P. senatörü A. Fuat Başgil göreceklerini, eğer bir seyden bah itibaren Renato'nun tabil fiyesi keme, tahliye talebinin de leddl. Berlin koridorunda refakat etmek bu akşam saat 20.00 de yanında A. sedersem öldüreceklerini söyledi. olacak olan Millî Birlik Komitesi ne karar vererek, gelmiyen müda İçin B. Amerika hava kuvvetlerine P. Gene! Başkan Yardımcısı Tah Devamh bir tazyik altında idim. üyeleri, 42 sayılı kanuna tabi olafaa tanıdıklarının, dinlenmesi irin mensup aveı uçaklan beş dakika Ertesi günü gazetelen okuduğum rak emekliye sevkedilmislerdir. sın Demirav, Şadi Pehlivanh ve durusma bajka bir güne bırakmış içinde harekete geçmek üzere hazaman hakikati anlamıştım. Meğer Ancak 42 sayılı kanunun yürüruç genç olduğu halde Başbakanlıtır. Dünkü duruşmayı, çoğu bayan zır beklemektedir.» ğa gıtmiş, Başbakan Yardımcısı otomobilime binen Adil ile Şâkir, lüğe girdiği tarihte Yüzbası olan (ECVET GÜRESİN YAZlYOR) Newsweek'in V7eisbaden mahreç larm teşkil ettiği büyük bir dinMerteri öldürmüşlerdi. Kâmil Karavlioğlu'nun durumu Fahrı özdilek tarafından kabul e Ahmet leyici kütlesi ilgi ile takip etrais 11 bir haberinde ise Ispanya, Fas belli olmamıştır. Karavelioflu Sedilmiştir. özdilek'in yanında Dev Ben olayı görmedim.» Baftermfı 1 inei Mhifedc ve Ingilterede harekete hazır duBirleşmiş Milletler Teşkilitınıa tir. let Bakanı Sıtkı Ulay da bulun Bu suretle Merter cinayeti yep. natonun muhtemelen üniformalı Takdire jayandır ki, biliıasaa malum siyasi partilerin liderleri rumda bulunan B. Amerika bom16 ncı kuruluş yıldönümü < Ü HuJB üyesi olarak Tazifesini ytpacak ve muştur. yeni bir safhaya girmiş, Dördüncü bardıman uçakl»rının daha fazla veya Genel Baskanlan iç politika çekismelerinin dar çerçevekuk Fakültesi merkez binasında ya Emniy«t Amirliği önünde Toplantıya gırmeden önce Baş Ağır Ceza Mahkemesinde sorgula bilâhare özel bİT kanunl. durumu atem bombalariyle silâhlandınlsinden kurtulabilmeyi basannışlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerini pılan bir törenle kutlanmıştır. gıl. gazetecilere cCumhurbaşkan rı başhyan sanıklardan özpetek, düzeltilecektir. havaya ateş eden sabıkalı dıkları ve bunlara ek stratejik va Toplantıya Garntzon ve 66 neı temsil eden generaller karaısında geleoeğin Türkiyesini kunnak lığına adaylığımı koydum. Geri al Şapoğlu ve diğer arkadaşlannın yakalandı zifeler verildiği bildirilmektedir. Tümen Kumandam Tujgeperal Fa için iyi niyet sahibi olduklarını göstermi»lerdir. B. M. M. nin bugün ve mayı asla düşünmüyorum. Millet inkârlarınm doğru olmadığı anla. ruk Güventürk ve profesörler iş Emniyet Amirliğinin önünde htıHaberde, ek stritejik vazifelerin, şılmıştır. Bilindiğı gibi Merterin yolunda azimetten dönmiyeceğım. Bu uyarma, aynı »amanda b*zı liderler arasında düsmanlık tirak etmişltrdir. vaya ateş ed«rek bir otomobil Başkan Kennedy'nin emirleri muyarınki gündemleri Göruşme isteği Başvekâletten gel oğlu olup, cinayet işlemeye azmet derecesine varan husumeti ortadan kaldırmak gibi bir fayda İlk konuşmayı Devletler Umum ielnde feçen sabıkalılar yakalan cibince verildiği bildirilmictir Ker tirmekten dolayı tutuklu bulunan Bastarafı 1 inci sahifede dı» demiştır. da sağlamıştır. Ancak hemen işaret etmek gerekir kl, ÇankayaHukuk profesörü Dr. Mahmut Be mıstır. nedy, Almanyadaki F100 AmeriTahsin Merter, babasını öldürtYeni Anayasanın başlangıç kısBaşfil, Gümüşpala ile de lik yapartk günün ânamloi belirtda görülen iyi niyet eğer sadece oradaki masanın bagında veya Sabaha karşı, Fatih Emniyet kan bombardıman uçaklan kapamek için Adnan özpeteke teklifte mında yer alan bu ifadeler, yagSrüştii 1 miştir. bir kaç satınn içinde gömülür kalır da »u veya bu ceryanların Amirliği öaünden bir taksinin ha sitesinin arttınlmasını talep etmiş Ankara 24 (Telefonla) Bugün bulunduğunu sorgusunda ittrai «t rından sonra bükjnünü reımen ifa vaya ateş ederek geçtiği duyul ti. Bu uçaklar B. Amerikanın nükitisi dolayısiyle tatbikat baaka türlü olursa, ikinci teşebbüs mişti. edecektir. İstanbul'dan gelmiş bulunan Ali muş ve polis ekipi 50425 plâkah leer vuruş kuvvetinin blr kısmıFord Fonundan herhalde bir uyarma hududu içinde kalroaz, ve kalmamakta da Yarınki tarihî güne büyük bir Fuat Başgil gece Başbakanlıkta Önümüzdeki günlerde durusma. taksinln peşine düşmüştür. Polis nı teskil etmektedir. haklı görülür. Fahri Özdilek ile yaptığı görüş sına devam edilecek olan Merter törenle baslanacaktır. Saat 15 te Türkiyeye 400,600 ekipi, şaşırtmak için ara sokaklaYarın Meclis açılıyor. Türkiye. ilk defa çok partili bir sistemi meyı mütaakıp saat 23.00 sırala Cinayeti dâvasında Adil Bezir 822 senatör ve milletvekilinin dplra girip çıkan taksiyi Haseki dura Tekel işçîsi ücretlerine zam tatbik etmiş ve seçim neticeleri, maalesef istikrarlı bir kabinerır.dada Adalet Partisi Genel Baç gânın bu itirafı karsısmda diger duracağı salonda, açış nutku Devdolar veriliyor ğında yakalamış v » içerde bulu< nin kurulmasına imkân vermemiştir. Fakat bu sistemi yıllarkanı Ragıp Gümüşpalanın evine sanıklann vereceği ifade merakla let Baskanı C?mal Gürs»l tarafıntatbik edilmeye başlandı New York, 24 (A^.) Ford fe n«ı sabıkalı yankesiciler<}en Fadan verilecektir. danberi politikacılanmız, ilim adamlanmız, aydınlarımız arzu gitmiştir. beklenmektedir. Tekel işçileri için Yüksek Hanu taratından açıklandığma göre ruk örnek, Zeki Küçükkaya ile ettiler. Seçim Kanunu uzun tartışmalar sonunda hazırlandı. Bu nutku takiben, senatörler ve Bu görüşmede CumhurbaşkanTürkiyeye 400.600 dolar verilecek şoför Ahmet Kardan'm üzerleri kem Kuru'.unun vsrdiği saat ücYeni sistem bizi hürriyet havasının bol bol teneffüs edildiği milletvekileri and içee>»klerdir. lığı adayhğı meselesi gerek Gütir. Bu paranın taksimatı şöyle nl aramaaına rağmen suç delili ta retlerine zam tatbik edilmeğe baş aydınhk bir düzene götürebileeeği gibi, tersine olarak, netice ZAYİ Çankın Nüfus Memurlu Bilahare, Senato ve Milletmeclisimuspala'nın, g^rekse Başgil'in yap lanmıştır. Verilen karara göre. bancayı bulamamıstır. olacaktır: bakımından karanlığa da sürükliyebilir. Hitler"i getiren Almantundan aldıgım Nüfus cüıdanımı nin Başkanhk Divanları seçilemitıkları temaslarm ışıgı altmda kaybettim. Hükumeüzdür. yanın siyasi düzeni herkesçe malumdur. Böyle bir netioeden Sabıkahlar sıkıştırıldığı laman Tekel Idaresinde çalışan isçilere Orta Degu Teknik Ünivenitesiyecektir. mevzuubahıs edilmiştir. Toplantı Baki Kesikoglu kurtulabilmek için liderlerin ve politikacıların yapacaklan |ey, sabıkalılardan bundan böyle saat başırva ücretler, ne (matematik ve flzik bilimleri tabancanıa yine Zira partilpr adaylarını grupuzun müddet surmüştür. Cumhuriyet 6344 Çankayada komutanlar önünde gösterilen iyi niyeti, parlamen«H»co» diye tanınan Mehmet Ku 100 kurusa kadaı olanlara yüzde için): 320,600 dolar. larında tesbit edeceklerdir. Divantoda ve politika çalışmalarında da gösterebilmeleridir. ve onun on, 100 kuruştn yukan olanlara Iktisadi ve içtimat etüdler kon şakçıya ait olduğuryı larda dörtlü bir koalisyonun tayüzd« beş zamlı ödenecektir. feransı heyetine (yılhk iktisadî ve silâhı ateşledikten sonra takip hakkuku lüzıımlu görülnMktedir. Adana, Izmir, Tütün Fabrikalaiçtimaî problemlere dair konfe edilmesi karşısında tenha bir yerMillet Meclisinde en fazla milletde otomobilden athyarak kaçtığı rında zammm tatbik edilmesi için ranslar için): 75.000 dolar. vekilliğine sahip C.H.P. nin senaAntalya İli emrine Türk • Amerikan Okutma Cemi nı söyleraişlerdir. Polisler, sabıka Yüksek Hakem Kurulunun karar! toda ise en fazla senatör çıkaran Sovyetlerin icat ettikleri lıyı üzerinde suç âleti tabanca Tekel Genel Müdürlüğüse dün vetine: S.000 dolar. Adalet Partisinin Baskanhkları bildirilmiştir. «füze savar» 52 köy öğretmeni verildi ile birlikte yakalamışlardır. alması normal karşılanmaktadır. Bu durumg göte Tekel isçileri Moskova, 24 (a.a.) Batılı uıDiğer taraftan sabıkalılann her Üçer Başkan Vekilliği üçer Kâtip3500 kilo zeytinyağh taze fasulye, 3500 kilo zeytinyağh yapAntalya, 24, (Telefonla) öğmanlara göre, Mareşal Mtlinovs1 retmeni bulunmıyan köy okulları 4 parti lideri tarafından hangi bir aiyas! partinin mensubu 6 ay süre il» işihtilâfı çıkaramıyalik ve üçer tdare âmirliklerinin de rak dolma, 1000 kilo marmelât ve 2000 kilo sığır eti konservesi olup, polise karşı olan kinlerini caklardır. Başkanlığa gelmiyen partilerden ki'nin Moskovadaki komünist kon.! nın lhtiyaeını karşılamak maksasatınalınacaktır. Tahmini tutan 73875 Üra olup katî teminatı imzalanan protokol gresinde dünkü pazartesi günü ' diyle Milli Egitim Bakanlıgı taraifade etmek maksadiyle karakol olması tabiidir. 3 otel cezalandınldı 9.888 liradır. İhalesi 31/10 '1961 salı günü saat 10 da pazarlık usu Baştsrafı 1 inol sahifede önünde ates edip etmedikleri BiBelediye İktisadî Murakabe MüYanndan sonraki persembe günü verdiği nutkun en dikkat çekici fından ilimize S2 Sğretraen verillii ile yapılacaktor. Evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda da asla düşünmüyoruı. 42 nuraara rlnci Sube Müdürlüğünce inrelen dürlüğü otel kontrollarına da ösaat 10 da tekrar tam kadro ile noktası, füzeleri ve güdümlü ro miştir. ve Istanbul Levazım Âmirliğinde görülebilir. İsteklilerin benemle devam etmektedir. öğretmenler, önümüzdeki gün • lı kanunu değıştirmeyi düşün mektedir. toplanacak olan Türkiye Büyük ketleri havada hareket halinde ilirtilen gün ve satte teminatlan ile birlikte Komisyona müramediğimiz gibi bu mevzuda erdu Miüet Meclısi, Türkiyenin yeni ken yakalayıp tahrip eden «fü*e lerde vazifelerine başlıyacaktır. Kadıköy yakasında su tahdidi Dün yapılan kontrollarda Belebünyesinde ihtilât yapacak her (2023 Basın 9029/6342 diye nizamlarına aykırı hareketleCamhurbaskanını seçecektir. Bu savar» bir silâhın Sovyet âlitn ve hafifletildi turlü tasarrufun aleyhindeyiz.» ri görülen Kadıköy'de Zümrüt, s»çimi takıben Millî Birlik Komi teknisyenleri tarafından icat ve i, Sığır Sergi ve Mükâfatı Af müesseselerinin ortadan kalSon yağmurlardan sonra Elmalı Sirkeci'de Pamuk ve Özpak palas tesi ve Millet Meclisi Başkanı ta maline muvaffak olunduğu yolun j dırılmak mahiyetinde istikbale mu bendindeki su seviyesinin bir mık otellerinı cezalandrmışlardır. alâka gördü rafından ıktidarm devır töreni daki sözleridir. zaf bir taahhütte bulunmak, millî tar daha ytikseldiği görülmüştür. Sovyetlerin askerî teknik sahada yapılacak, ilgililer nutuklar söyliAntalya 24, (Telefonla > Antal hâkimiyet ve hukuk prensipderine Bu sebeple bentteki suyun, Kayeceklerdır. Bilâhare yeni Cum bu yeni jcatlarınm Sovyet Savun ya bo'lgesindeki sıgır cingini ıslâh ve Anayasa esaslarına aykirıdır. 1961 senesi izmir Fuar Kontenjanmdan 51.01 pozisyonlu hurbaşkanı Anayasada metni ya ma Bakanı tarafından 22 nci ko ve hayvancılığı teşvik maksadiyle Bununla beraber siyasî mülâha dıköy yakasının ihtiyacmı karşı ALTIN FİYATLARI maddeden Belçika için 56.01 pozisyonlu maddeden ise Belçika. lıyacağı anlgşıldığından bugüne zılı yemini yapacak, Atatürk kab münist parti kongresinde ne şekil Veteriner Müdürlüğü tarafından 24/10/1961 Ingiltere, Fransa; Yugoslav>a için Odamız emrinde bakiye dt bildirildigi hakkında h«nüı her sene tertip edilen Güney Kır zalar ile yersiz ve zamansn ola> ktdar tatbik çdilmekte elan su tah rinde ziyaret olunacak, tebrikler Cumhuriyet 1000010025 mevcuttur. tafsilât mevcut değildir. Tass a miıııı Sığır Sergi ve Müsahakasj. rak af müessesesinin kullanılması didi hgfifletilecektir. kabul edilcek ve Millî Birlik KoRe?at 1S4OO1345O na da aleyhtarız. Yassıada hüküm> Karsıyakaya hundan beyle «adeİşbu maddelere ihtiyacı olan aıalarımızın talep ettikleri jansı, Mareşal Malinovjki'nin «fli bu yıl büyük alâka (»örmüstür. IJamlt 1050010550 mitesi üyeleri de bir veda toplanlerine şimdilik bir Af Kanunu çı zelerin havada iken tahrip edil' Belediye bahçesinde vapılan mü karılması yolunda partimiıcs a ee geeeleri 71 ile 02 arasintld su Gulden 98009850 miktarlara ait % 10 teminat mektupları üe birlikte yazılı tatısı yapacaklardır. vermiyecektir. Inglliz 1I2001S250 leplerini 26/10/1961 günü akşamına kadar Odamıza vermeleriBu suretle 1 yıl 4 ay 28 gün sü mesi meselesi başan ile halltdil sabakaya S0 dan fazla sıçır katıl lınmış herhangi bir kararımif ol. llgililerin ifade ettiklerine göre Degussa 14801482 ren Devrim Idaresi Türkiyenia miştir» yolundakl blr sözünü nak[ mış ve derece alanlarm sahipleri madığı gibi p»rtiroi«de böyle b*r hâlen Elnah bandind* I milyon Yerll 14801482 letmekle yetinmektedir. ' ne hediye verilmiştir. isyasi tarihine mal edilecektir. temavül de mevcut değildir.» i metreküp su bulunmaktadır. Katara tağh sanuçtaki 40 ton benzin tafHâk etti açıklonıyor üniversiteye Belediye ııcuzcu almacak öğrenciler fırıncıya hak verdi 65 kuru^a tatılması kartısında hesaplarını yenlden gftzdea geçirerek haköd ekmek fiyatrnı tesbit içln 3 fınmla den«anel«re grişilecek C H P İstanbul teşkilâhnda kaynaşma Baa llçe Başkanları Ü tdar* Heyetudn fetifasını btedfler Bakanlar Kurulu dün 2 saat süren bir toplantı yaptı MBK üyelerinin de kahfdığı toplantıda Gürsel'in temasları hakkında izahat veriidî Ordu ile Porti Liderleri anlaştilar Silâhlı Kuvvetlerin bildirisi Silâhlı Kvvveller meosupları 3 AP ti temsilci hakkında takibat Liderler Çankayada AP 6 Nebahat Aslan'ın dünkü duruşması Parti merfcazleriıtde faaliyet Cnmhariyet Bayramı hazırlıklan Liderler ne dediler? Koallsvon meselesi Amarikan uçakları B. Almanyada harekefe hazır bekliyorlar Ankara Notları Birleşmiş Milletlerin kutlandı 16. M.S.B. 1 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lıgmdan Ankara Istanbul Sanayi Odasmdan:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle