18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1M1 •iHHiııııııııınınınııııııınınıııııınMHiHiıniHiııııııiHiıııııııııııınmnınnıııınıınıııııııiHmıımnnnnınııiHiıııiHHMnnııım IHItllMMIIIIIIIIIIMIIIMIIItt § AMİmU Boman! 221 ııııımıı IIIIIIIIIHIIHHI B A N K I R t N HiiHiumın nıııııı M İ L I O N L A B I ıııııını ııııııııiııııınıiıııı Çiıvn: YVE8 SATOL Çtrrhmm thahmt KUNT •ııııııııııııı ııııııınMHiıtMuınınımıınııııniNnıııımm» (ılılllııılıııınnııiHillıııınıı tetttı (tlino* armbTi IM «*k kt k4rd«aMr« yanınmr biti»<min kuytu bir koşoiin* yark «t. T»rdl. Ben oa« a*tind<iı farktttim. Arabanın tagından mı geldi. mayl muvafık buldum. N» elur •• Evet lağından. olmaz Staborne'lann her hanfi İyi düsünün bakayına. bir dostlan tarafından rahattız Eminim lağdan olduğuna. edilmeye hiç de niyetim yoktu. Peki aonra? Hole girince Lucie, benim tel«rltyon Myrettiğim zamanlar otur Yanımda blr * • duyunca • duğum sahncakh iıkemiemc g*. (ayri ihtiyari başımı çevirdim. Son çip kuruldu. Iskemlede ileri geri ra heyula gibi cğilmiş pencereden aallanırken uzun ve cidden mev bağıran bir baş görünce korkumzun bacaklanm gözüme aokmak ia dan nt yapacağımı şaşırdım. Diter gibi gerip büküyordu. Bu aırekıiyon üzerindeki hâkimiyetimi rada «ol ayağının büeginde ince kaybetmiş olacağım ki işte bıîdialtın blr zineir nazarı dikkatlmi ğiniı gibi oldu olanlar. Madm Parlzot Ite bibfltfln b»fka> bir ttr Eugenie ile annesi yeni ıcrvetlerine kavoşnrDenlse hemen bu mektub Konts • Bir aaat kadar »onra Charleı Kontnn kon*$ına takınmıştı Haplsbaned* b.lnndnf mflddet««f eelbetti fakat bir şey aormak lrt« ken Kabiot ve digerleri ııkı bir aekilde torgulara Kont kâfıdı okndn ve: «Bn delikanh ksrakter aageldi. Kendlsinl bizzat Kont kabnl ederek şonlan Bu izahatı o kadar maıura bir ikadın düşünmüş taaıntnif »• şa neticeye Tarmif medim. tâbl tatnlurorlardı. Ksbiot ber şeyi inkar ediyorhibi, dedi. Onnnla Iftlhar etmeliıiniz.» Fskat Desöyledl: «Bir daklka ionra Denlse'i gifrecek kardeşfad« ilt yarmlşti ki birdtnbire götı: «Rabiot »ayet Cordier'yi Bldürmese ldl bn la Çok tatnz *ld« an .ayomua du. Hâkimin «Akrab&nızden Anastasie Foorel nenise'in gözleri dolda ve: «Efendim dedi, ben Cbarleriyie tanışacaksınız. Fskst evveli slıinle bir lücnün b'nünde İlk tamştığımız akler roeydana çıktnıyacsktı. Bn lürnminz clnayet den başka bir isfm altında aahibi bulnndguKtız les He bahasının »rasım açmak lstemem. Bn yüz görüşmem l&zım. Parlse gelecek yerde Grandval'kayboluşu. şamki hali ile bellriverdl. Bu sıyüzfinden zabıta peşimize dustü. Rabiot eezauıu den ona varamsm.» Kont: «Hakkınız var kızım, da çiftlik sahlbi olmak istemez tnisinlz? Eibet eve yerleşti?» »eklindekl gnaline Rabiot cevap Sizin olduğunu kim bll«««k. rada o da bana yaklaşmış, kollançekıin.» Hikimln karsısıns çıktığı zaman kadınt vermiyor ve bnnun bi rail* meselesi oldugunu dedi fskst ılzin faadetinlzi de dttşünmeniz lâzım.» te isterim Kont hazretleri fakat param kftfi gel îçine adımı işletıtıiştlm. nı boynuma dolamış, dudaklannı «Claire'i öldürlen Rabiot'dnr, dedi. Biz bnnn ton•öylttyordo. dedi. mez...» A, bakın bu hakikatcn kötfl. dudaklanma yapıştırmıştl Teniradan anladık. (Arkaıı rar) Çantasından bir ılgara çıkanp nin hararetinl kendi vücudumda yaktı. hissediyor, tatlı bir yasemin koku Bunu bir şantaj vefileti ya au genzlme doluyordu. [ĞAX/P, TAKAT GE3ÇIK, parlar mı dersinizT Bir aralık ağzını kulağıma yakBak bunu hiç düşünmemiştlm. Teksaslı bır çıîtçı vasıyetnameLucie'nin bu fikri ortaya atışı blr lastırarak; sinde her sene 20ü at'a «Noel ziya Joe, diye fıaıldadı, çok korkudenbire kafamda bir istifham yafeti» çekilmesi için mühim bir parattı. Bu hakikaten üzerlnde du yorum Joe... Beni bırakmıyacaksıra bırakmıştır. rulacak bir meseie idl. Zihnlme nız değll mi? bir cilft verir ümidi il« bar.ame. Elimdan («l*nl yapacağım Dünyada bugün frip ve loğuk rikene gidip iki duble vlski dol. Lucie. algınhğını tarr.amiyle iyilestireceği durdum. Hakikaten tlimden geltni arkaiddia edilen 1062 ilâç var ama her Kadehlerden birini g*nç kadına mı komadım. Yani, bu mükalemeıki hastalık da yerii yerind».. Birlesik Amerika'dan Janet Psik otobüslerde daimt bir izdiham var * yazıyor: dır. Bu izdihamı fırsat ııyan tak uzattığım aırada telefon çalındı. yi takip aden dakikalardan bahsetBir Ingiliz iıtatistiğin* gfere dün Size bu maktubu, bütün annele siler, dolmuş fiyıtlannı, normal Reseptörü kulağıma götürünce mek istiyorum. Fakat itiraf edeyada gitar çalan 7 miîyon kiji var. ri John Kennedy ve Nikita Kru tarife olan 2,5 liradan 3fi, hattâ pa gırtlağı sıkılıyormus gibi konu »an rim ki tahayyül ettiğlm zevki bulamadım. Yine bu dünyada ömründe kayak çef'e, cocuklarının istikbali uğru zar aksamlan 5 liraya kadar yük bir erkck aesi ila karşılastım. Bir müddet aonra yüzüne d?kügeçti aklından. îkinci, üçüneti, dör yüzü görmiyen, hattâ kayağm ne na yer almakta olan ve yer alacak seltmektedırler. Böylece belediye Joe Scott'la mı konuşuyorum? Çogur»« kol aatl «*karı. Nahakuni lon günlcrdı eiltteki tlek Joe Scott benim. Kiminle mü len laçlannı kaldiTarak ayağa kald«n Ukmamalı. • kadar kolayhğı trik uıtünd* çok dikkati çeken bir düncü gün de (hem de ilâçsız) baş olduğunu bilmiyen 1,5 milyon kişi zalım ve delice nükleer deneme nin kaptıkaçtılar hakkmdaki bu Trk«n? Ütt«llk aarlf 4* jorünü inc«ltm« yaptı. Kimi insan daha ağruı gelmedi. Çünki taçlannı te var. Ve bu, bır istatistik sonucun infılâklarım, Amerika ve Rusyada kararı, Sarıyer halkınm taksi şo serref oluyorum efendim? kan Lucie, Siz beni tanıraazsınız. lami ~»f. Modern bir harau T»r.. durdurmağa çağıran protesto me förleri tarafından sömürülmesine fazla müspet (pozitif) tlektrik çı pesinde toplamamıçtı. O gün buda anlaşıhmş. Ben gideyim şimdi dedi, hay* sai^arı göndermeğe davet eden kü yol açmakta, Is güç sahiplerinin, min de hiç bir ehemmiyeti yok... di sevgilim, akşatna telefon edeYa bu küçücük, mııum görünüa karmakta. Bunlara «pozitif» ler ya gundür ne ağn geliyor, ne saçlannı Danimarka'da 1960 yılında 1 2 çük kızım adına yazıyorum. Şu son işlerine ve evlerine rahat ve vak Allah versin, dün aksam Lucie rlm, 8 İA a*7B »ağhğıım için bir gerçek da «+ (artı). lar adı verlliyor. Böy «rriğfer» modasına uyduruyor. Okaygı karnağı olabüeoeginl haber la olmıyanlara da «negatif» ler ya nun için «kol taati mi mçlu imiş?» başıboş sokak köpeği yakalanmıj, nükleer deneme in'ilâklan dünya tinde yetismelerine engel olmakta Eicken ile plâjda pek keyfiniz ye Bir kuş gibi ıek« aeke bahçekaT«rir»«k7 Son günlarde blr llim da « (eksi;» ler deniliyor. f«te deyip de yabana atmayınız. Kimbi tam öldürülecekleri sırada bir ıa yı îadece imhaya götürmekle kal dır. Atnme hizmetinden gaye hal rinde idi. pısına doğru yürürken arkasından maden ıaat bağlan «+ artı» lara lır, belki de.. örneği kadmlardan hip çıkmi'îtır. Bugün hepsi de keyf mayıp radyo aktif şuaları ve atom kın bu gibi ihtiyaçîannı ekonomik avdamı açıkladı bunu: «Kol »aatiniz Maazallah tıkanıvorum rannetbakakalmışım. Stmdl bu kadının M$ht»HZ için tohllkaU olabllir.» •n büyuk zararı yapıyor. külleri dolayısiyle butün insanlı ve rahat bir şekilde karşılamak ol tim. Nefes almak için yakamı gev. ne ele avuca ıığmaz şey olduguverdiğimiz için erkekler yan çizme içınde yaşayıp gıdiyor. d«di. Buna karjılık maden bajlann iyi sinler.. Onlar kol saatine kadınlarğm sağhğını tehlikeye koymakta duğuna göre, bu ise yardımcı olan şettim. nu anlıyorum. AHah mulnim ol* S*L Atfn « * Ml.ftel»» tv liklen de yok degil.. Romatizmah dan dahii da ahşıktırlar. Bu yep Fransa'da «Genişler ofis» ler ya dır. Nvkleer deneme infilâklann kaptıkaçtılann 150 kurus bedel Ne demek istiyorsunuzT sun, nasıl çıkacaŞım bakalım arkmız. Bu llim adamına f8r« : lara iyl jeüyorlar, ağrılan hafifle yeni uyarmayı can kulağı ile din pıldı. îhtiyaç duyuldukça naylon dan çıkan radyo aktif materyelle ile Taksim . Sanyer arasmda dolCanım ne demek istedigimi kaplama odalar ekliyerek genışleti «Süegl atkaa bir kol aaatl kan do tlyorlar. Çabueak »oluyanlara, ast leseler iyi ederler. rin çeşitli tiplerde kansere ve irsi muş yapmalarının men'ine dair o pek âlâ anladımz. Yalnız ben şim tık bu işin altmdan... liyorlar. 4c lafimınta dengcalni bosar. Bu den mahlara da yanyorlar. Çünki bilezararlara yol açtığına dair tayısız lan Encümen kararmın kaldırıla dıye kadar kalıbınıza kıyafetiniz» $tji dftıtltmek için (SbCr kolurmıa gin cildi vasıta»iyle yaptıklan refdeliller vardır. Biz anneler, elleri rak gerekli müsaadenin verilmesi bakardım da sizi zampar» bir a Garajın kilidini tamlr etmek flda nkı bir bilczik takmanız gtre leksle nefe» merkezini kamçıhyor, zere evden takım taklavatı alıp kolları bağlı olarak çocuklarımızın ni rica ederiz dam bilirdim. însan hiç gecenin Mr. Üftellk, §««t aol kola yanl kalb akciğerlerın daha iyl işlerr.esini tekrar Seaborne'lara yollandım. sağhk ve güvenliklerinin bu kor CEVABEMIZ: o saatinde plâjda keklik gibi ka. tttralııta Ukıldıgı için bu çok 5n»m aağhyorlar.» Yolda aklıma kendi arabam gelkunç düsman tarafından tehdit eSarıyer halkı isteklerinde haklı rıyı biraz cilve etti diye salıverir 11 h«y»t orgacını yorarmk ajır aoBütün bunları bir llim adamındilmesine göz yummamalıyız!. E dır. Taksimden sonra hiç bir dumi? Hiç yakıştıramadım doğrusu. di. Bu uğursuzu da ergeç tamir muçlar harırhyablllr. Kalbiniz za dan dinledikten »onra yapacağınız ettirmek lâzım gelecekti. Garaja ğer bir çocuk nükleer deneme in rakta i'aksim Sanyer otobüsle Buna düpedüz toyluk derler. yıls* (aatlnizi aola degil ıağ bile leyi herkesten iyi aiz kestirebilirtSTANBVL varır varmaz Cadillac'da esaslı ANKARA filâklan neticesi kansere yakala rinde yer bulmak mümkün değil Kimsiniz siz Allah aşkınaT ğiniı» taimanız taçıkarınızın gtra siniz.. Kol eaatiniz gece gündüz koVJ7 Açılıs ve program 7^0 6.57 Açılış ve gunün programnır veya sakat doğarsa, böyle bir dir. Nitekim Şişli, Mecidiyeköy. Hiç merak etmeyin, bunu da bir keşif yapmağı tasarladım. ğidir. Ya da çant&nızda t«şırtınıı. lunuzda olduğu halde hiçbir rahatIki mars 7.35 Sabah plikları lan 7.00 Günaydm 7^0 Ha Sol far tamamiyle tarümar olkurbanı mazur gösterebilmek çok Esentepe, Levent halkından biriBir zahmet clur, •üsünüzden k»y sızlık duymuyor ve geceleri mışıl 8.00 Haberler 8.15 Şarküar fıf Müzik 7.30 Haberler 7.45 zordur. Zira hiç kimse kendisinin nin Boğaza gitmesi gerekse, Tak sirası gelince öğreneceksinlz. muş, sol ön çamurluk elde burusbederıiniı belki smı tağlığmızı ka mıçıl uyuyorsanız meseie yok. DeBenim ağzımı açmama fırsat bı turulmu? bir tomar kftğıda dön 8 30 Bale müziğt 9.00 Kapa . Bu sabahın şarkıları 8.15 Heı Allah ve yaratıcı olduğunu iddia zanırsınız. Sebebi bulunamıyan bir mek hepsini yenen bir kuvvet ve sime gifmesi ve orada ya kuyruga rakmadan herif telefonu yüzüme nı«. sabah bir marş 8 45 Şarkılar edemez ve yine hiç kimsenin, Tan girerek Taksim Sarıyer otobüsü kapattı. Donup kalmış olmahyım müştü. Bu değil benim lâalettayin çok kalb çarpıntılarınm tuçlusu, Bağlamlığınız var.. Yok eğer uyku11J7 Açılış va program 12.00 9.00 Ev kadınınm not defte•ol bileği sıksn kol saatleridir. rının harikulâde eşeri insanhga za ne binmesi, ya da dolmuşlara baş ki Lucie bir müddet halimi seyret bir ustanın bije baçarabileceği bir »uzluk, çarpmtı, kaşıntı fılân gıbi Iki marş 12.05 Şarkılar (Neo ri 9.45 Türküler 10.00 Ka i? değüdl. Arabanın muhakkak bir rar vermeğe hakkı yoktur vurması lâzım gelmektedir. Be!e tikten sonra: * gaatinizln bafı oeden yapıl bir rahatsızlıktan şıkâyetçi ısenız mi Rıza Ahııkan) 12.30 öğle panış. tamirhaneye gitmesi îftzımdı. diyenin, kaptıkaçtılar hakkında mıştır. önemli bir nokta da çu: belki d« pek »evdiğiniz o minicik melodıleri 1S.O0 Saz eserîeri 11.57 Açılış ve program 12.30 «Millî Egitlm vergisi (Ajkaaı var) aldığı yanlış kararı hemen düzelt Hayrola, can ııkıet blr havaSaatinizin nasıl bir bafı varî Pli» şeyin, kol saatinizin suçlu olabüe13.15 Haberler 13.30 Şarkılar Mustafa Sağyaşar'dan şarkılar dis mi aldmız diye lordu. mesini rica ederiz. tikten mi? Alerjlk bir lnsansanız ceğini hatırlayınız. Bu düjünce ve (înci Atalay) 14.00 Konser la 13 00 Haberler ve Türk basıkonmasını teklif Hiç tammadığım bir m , lı plftstik baglar ııvilct ddkmraiza, öğüt lize mübalâgalı bir fantezı giati 15.00 Kapanıı. nmdan özetler 13.15 Küçük mini de söylemedi. Bir tuhafhk örneğl bi görünmesin.. Daha geçenlerd» B U L U A C A hattâ tkzemaya yol açabilir. ediyorum!» 16*57 Açılış ve program 17.00 konser 13.15 Yıldız Ayhan'dan memleketimizde de buna yakm bir Soma'dan blr Oknrnmaz y*zı Ne istiyormuşT Gümüş ya da altın rcnkli mmdanl Cürküler ve oyun havaları türkülar 14.30 Ülkü YürükoğKayseri Gesi'den Yflksel Atalay Telefondaki lesin aCyledikl*. olay geçti. Zarif hanımlardan biri, 1 2 3 4 6 0 7 8 9 yor: baglar kolunuzda blr el.ktrik pili ı7.20 Sağhk öğütleri 17.30 Saa lu'dan şarkılar 15.00 Kapanış. yazıyor: yarin» »eçer. Cildinizin üıtündtkl bir hayli gür aaçlarını tepetinde tşçi Sigortalarına dahll bir işçi rlni anlatınca yerinden ııçTadı. eserleri 17.45 Dana müziği 17.00 încesazdan Hicaz faslı Memleketin kültür kalkınmaıın Demedlm mi byı lize?. Bana «•tatik» «lektrikt. d«tl«iklik ya topluyordu. Kendine çok yaraşan 18.00 Çeıitli ıtüdyolardan 17.30 Trafiğe dikkat 17.35 Dün da hamîeler yapmağa çahştığırnız yim. Işçl Sigortaları, gözü görmi mâlum o'ur zaten. Alm şimdi par. Eizi ılnirll blr hala koyabllir, bu modern iaç biçiminden vazgeçyene gozlük, kulağı işitmiyene i18'45 Haberler 19.00 Üniverit ve bugün de sevilen melodiler şu günlerde, tlcar! teşekküllerle meyi de aklından geçirmiyordu; şantaiı. ba» tğnlan rarabilir. te korosu 19.30 Olaylar ra 18.00 Sizin İçin 18.35 Yurtama bas ağrılanndan da göz açamı tktisadî Devlet tesekküllerinin ge şitme cihazı, midesi düşüklere koryankılan 19.45 Radyo «alon tan sesler 19.00 Haberler Bakır ıaat bağlara haaıas lnaan yordu bir türlü. Hekim, ilâç... ağsa, varisi olanlara varis çorabı ve öyle bir şeyden bahsetmedi orkestrası 20.15 Şarkılar ve 19.15 Yaşadığımız gunler 19.25 niş malî imkânları içerisinde ken riyor veya yaptırıyor. Fakat bu ki. lar blr türlü alısamazlar. nlar bojveriyordu hepsme.. Diner dilerine hiç de yük sayılmıyacak Belki daha bahîetmemiştlr saz eserleri 20.45 Sohbet saati Hafif müzik 19.30 Olaylar ve Gece yatarken kol taatinizl mut gibi oluyor, yeniden başhyorlardı. çeşitli yollarla bu dâvamıza mad gun meselâ benım gıbi 32 yaşmda ama bunun muhakkak arkası ge laka çıkannız. Çünkl tam anlamı Zarif hanım bir gün saçlarını ken 21.00 Şarkılar (Rahmi Sön yankılan 19.45 Hawai melodihastalık dolayısiyle dişlerini tamarii yardımlarda bulunmalarını çok lecek. Bakın göreceksinla. Her ila gevşeyip dinlenmeniz* engel o di hallerine bırakraıştı. Başı ağrımezocak Selma Ersöz) 2130 leri 20.00 Çocuklarla başba istiyor, bu arada Tekel idaresine miyle çektirmiş bir Sigortahya ni halde benim mavom da bu ada lur. Uykunuzu bozar. Onsuz çok madı. «Acaba?..» dıye bir düşünce Büyük besteciler 22.15 Hafif «a 20.05 Medıha Fidan'dan şarçin diş taktırmıyor? şu teklif te bulunuyorum: 1) Her mm elindedir. . Dün gece plâjda daha rahat uyursunuı. Bir Fransız şarkılar 22.30 Meşhur caz or kılar 21.00 Konser salonunCEVABIMIZ: türlu Tekel mamulüne çok küçük kestralarından 23.00 Haber dan 21.35 Semahat ErgökmenIşçi Sigortalannın bu konudaki olduğumuzu bildığine nazaran ka bir zam yapılarak bunlardan bir den şarkılar 22.45 Haberler ler 23.15 Dans müziği ve hafif davranısı bir tuhaflık örneği tes zayı benim yaptığımı bilmesi kaşarkılar 23.40 Gece ve müzik 23.00 Senfonik müzik 23.40 de «Millî Eğitim vergisi» alınmalı kil ediyor. Dişler ıındirim organ dar tabit blr şey olamaz. Göreeek dır. 2) Bütün sigara kutuları üzesiniz ka n kusturacak bu adam bl 23.55 Program J4.00 Kapa Gece yarısına doğru 24.00 Karine ve içlerine çeşitli reklamlar larının en önemlilerinden biridir ze. nış. « panıs. IOLDAV 1AÖA1 Hiç kimse, keyif için dişlerini çıkoymalı ve bunlardan elde edile1 fGeneral oglu T«T» kı<» mkartmıyacağma göre, tşçi Sigorta Bu glbi insanlann hukmO ni cek gelir Milll Eğitim fonuna yatılarının, hele böyle hastalık dola hayet paraya geçer. Ama İş bir k» naeına lkl kelime. 1 fÇift «evc« rılmalıdır. karsıhğı Iki kelime. 3 yısiyle, dişlerini kaybedenlere diş re polise intikal ederse o vakit sahlbi» geçen ürpertler (eski Vücuttan teıira yaptırması kadar tabil bir şey oadama kan kustururlar. Üzümlerimizin değeri bir kelimentn 4 Iplik Lucie'nin çok kısa bir an için bükme âletl, çogul »ekll). erkeklerin lamaz!. Mevzuatında bu konu yokkadınlann nasıl düşürülüyor? sa, ilk iş olarak bunu mevzuatma gÖ7İeri parladı. Tesadüfen o es başlanna giydiklerlnln Iki başı. 5 nada yüzüne baktığım içi n bunu Uykuda sevrolunan sinema fıllmleri Çal • Zeyve'den Rıza Tflrko| ya koytnas;' gerekmektedir.. farketmiştim. 'çoğull. 6 Rumca «bir», »inirler zıyor: Geçen znevıim kurdugu «8 Tiyatro BSlümü mezunudurBu, bir kanun konusudur Şimdi bu adama para vere (eski usul çoğul). 7 «Ekzeraizi mev Kasabamızda ve civar köylerde Tiyatroıu» 11* başanya ula lar. cut değil» mâr.asına iki kelime. 8 Istanbul'dan N. Yücel yazıyor: cek misiniz? bir çok mutavassıtın, köylüden çeşan değerll »anatçı Llle OralDama oynıyanlara verilebilecek emir Oraioğlu Tlyatroıu günde iAslî mesleğim olan Devlet me Ben de bir sigara yaktım. kirdeksiz üzümün çürüğünü toplalerden, eski bir Türk împaratorluğu. oğlu'nun Galata»aray ila Tükl piyeı oynıyacaktır. Bu re Fazla bir param yok ama ağ 9 Bir çeçit hoplatıp sıçratan. dığını gördüm Bu çürük üzümle murluğuna intisap etmeden önce nel arasında eski Şehrazat pertuann lkincl oyunu olarak rin re işe yaradığını merak ederek yapmış olduğum 8,5 aylık ücretli zını tıkayacak kadar bir şey bu YUKARTDAN AŞAÖİYA: pavyonunun modern re şık bir gelecek ayın 10 unda Maxwell 1 Tarihimize şeref veren eski «ordum. lyı ve temiz üzümlere ka öğretmenlik hizmetimin, fiilt me lup vermeye çahşırız. tiyatro haline »okmakta oldu Anderson'un «Bad Seed» plye Ellibin dolar pek de az para denizcilerimizden biri (adı ve lâkarıştınlarak aatılmakta olduğunu muriyet hizmetime eklenebilmesi ğunu TC temaillarine bu mev si «Kötü Tohurn» adt altında bı). 2 «Tank Tango» ve «odun öğrendim. Köylütnüzün binbir e için vaki müracaatlarıma, bunun sayılmaz. sim başhyacağını rrvelee bil temıil edilecektir. kokusu» gibi Hayretler Içerisinde kalmıştım. merhum yazan meşhur romanların mekle yetiştirdiği güzelim üzüm imkânsız olduğu cevabı verilmişdirmistlk. (bu sonradan kendi«Kötü Tohum» temBİllarinln tir Halbuki özeî okullarda öğret Nereden biliyorsunu. siz elll sine taktığı addır asıl ismi «Enis lerimizin değerini bu çürük üzümHabar «ldıfımıza g6re «O ilgi çakici bir tarafı da baç menlik yapanlara dahi bu hakkın bln dolarım olduğunuT Avni» dir. 3 însaf sahibi acîamlar lerle düşürmek kanunl bir suç raloğlu Tiyatroau» adını taşı rolde, anneıi Lile Oraioğlu Kocam söyledi. New York'ta ne onun ne de kebabın yar.masıra değil midir? Vatan duygusundan tanınacağmı duymaktayız. yacak olan »anatçı topluluğu İla birlikt* oynıyacak olan, CEVABIMIZ: kuracaŞı «rmaya «iz de ellibin do meydan vermezier, çokluk «yrımru» yoksun bu kimselerin bu davramsnun temsilltr veraceği bu »a yadi yaıındakl Aley Oraloğlu'Ücretli memurluklar eesit çe larla i?tirak edecekmişsiniz ya... kelimesüıden önce gelir. 4 Eir gıiz lan bir suç ise, ilgililerin harekete lon ve ihnenln lnşaatı vc de nun ilk defa aahney* eıkman rengi (iki renkten teşekkül eden mü şittir. Bunlardan hangilerinde geDoğru. geçmeslni rica ederim. rekkep bir kelime). 5 Meşhur efkorasyonu »ona ermiş bulun olacaktır. çen hizmet sürelerinin diğer me tşte bak gördünüz mü.. Hermaktadır. BULVAR TİYATROSU Boğaziçi yolcularının • murluklardaki fiilt hizmet sürele halde siz bizden daha zenginsiniz. sane kahramanı «Rüstem» in babası, çe\"irip bazı hayŞehrimizin kazandığı yeni ti4c Bulvar Tiyatrotu bu mevrine eklenebileceğine dair çeşitli Şimdi bu herif ağzını tutmak için ' » « ' «. t vanlann ayaklarıyatro bu ayın »onunda perde sim yeni bir hamle yaparak ıztırabı kanunlar vardır. 8,5 ayhk hizmet para isterse verecek misiniz verna giydirebilirsisini açacaktır. İlk oyun ola ve değerli genç sanatçılan da niz. 6 «Güzel Sanyer halkı adına M kifrt ya «ürenizde hangl fasıldan maas al miyecek misiniz onu söyleyin siz rak ünlü yazar Henrik îbsen' içine alarak önümüzdeki günsanatın temel kazıyor: dığınızı bilmediğimiz için kesin bir bana! in «DENİZDEN GELEN KA lerde perdesini açacaktır. idesi» mânisma Takriben bir yıl Snce Belediyc şey tSyliyemiyeceğiz!. Bunu biîdi Bu işi »onra konuşuruz. 5imDIN» adh beş perdelik piyesi Claude Magnier'den Melih 'lıtimacıra aa iki kelime. 7 lıtimacıra aa Daimî Encümeni tarı.fından 29.8. rirsenlz slze kesin bir cevap vere di, şallm kafa ile şu kaza vaziyeCümlelerin sonutemsil. edilecektir. Rejisörlüğü Vassaf'ın adapte ettiği «LEY1960 tarihli bir kararla, kapt'.kaç biliriz. Emekli San^ığmm bunu tini blr konuşahm. Anlatın siz ba an &if3i] a na gelen bir ed't, Kodak VERIPAXraakinesifl«. Lâle Oraloğlu'nun yaptığı ve LEĞÎN ÖMRÜ» adh piyes 27 tıların Yeniköyden ileriye dolmuş bilmesi lâzımdır. Ke<!!n olarak ol kayım bana, ona çarpmadan evvel bayrak (eski teyaatmıg veya resmedilmlf her nevl dekorları Teoman Orberk'in Ekim Cuma gününden itibayapmalan menedilmişti. Bu kara maz diyorsa, o zaman bu blr ka polisi siz önünüz sıra gördünüz eTrakın, uznn ve Idrletld kimyevîame hazırladığı «Denizden Gelen ren oynanacaktır. Dfinkfl bulmacanın rim). 3 Yarın verilmesinde taksi soförlerl nun konuıu demektir. Yanl, bunun mü görmediniz mi? liyelere hacet kalmadan, kolay, haJlrdllmig bancı, lâboratukadıns piyesinde rol alacak oBulvar Tiyatrosunun kadronin, maddî menfaat saikasiyle, mfl la ilgili 8zel blr kanun çıkanlma önümde değildi ki nereden var tenceresi.«ekli Gözden böyle olan 9 çabuk ve KURU bir şekilde lan Lâle Oraioğlu, Sadri Ah sunda Münir özkul ve Saadetessir oldukları asikârdır. Halbuki, dıkça dileğiniz yerint fetlrile fBreyim. Size dün akşam da söygt.nülden de öyle olur» derler. ruhkopyalannı elde edebilirsiniz. şık ve Mümtaz Ener gibi ta tin Erbil gibi sanatçıîar yanınTaksim Sarıyer arasmda isliyen ledim, bana arkadan yetişmiş ola ta iönmiyen kBtü hislerden biridir. mnmış sanatçılarm yanında. da günümüzün adı duyulan Kodak VERIFAX, ta hayabir çok genç sanatçı da yer a genç degerlerind»n zarif manbnızda fevkalâde kolaylıklnr lacakür. Bunlar: Cansen Us ken Suna Selen ile yeni parBAÎ OSCA& man, Esin Eden. Ani Şahna lamakta olan genç ve cazibeli sağhyacak bir yeniliktlr. zar, Can Dirim Erdinç Üstün, sanatçı Birsen Menekşeli, ayBurçin Oraioğlu, Yağız Tanlı rıca Aysel Gürel, Birbahar . ^ ^ KODAK ve Ersan Uysal'dır. Kerigan. Sunay Uslu. Fadıl RESHT DİSn0TÖI«0. • MAMULÖDOR • Esin Eden Amerıka'da Kan Garan, Rauf Alazan ve GürEMNİYET EDEBİLİRSİNİZ , sa» Üniversitesi ve Ani Şahna dal Onur bulunmaktadır. zar ise Istanbul Konservatuarı Selmi AN'DAR u Bir îîim adamımn heyecanU açthlaması: OKURLARLA Kol saatini? sağlığınız için tehlikeli olabilir? Amerikalı bir annenin feryadı ? Oraioğlu Tiyatrosu açılıyor Kodak DAKİKADA...HER NEVİ EVRAKIN FOTOKOPİSİ Veri£& BURLA i BIRADERLERŞ" tı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı IIIIIIIIMIIIIIM • •••IIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIIIIIIUIIIIfllllllllllllllMIİIIIII P ATT İ 413 7BUMBLEMEZ l$TİYORl?lJM... YA6MÜR YM/mpl/.. / J, PROP. MMBÜS'Oo MACE RALABL tllllllOI IIİIİIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIMMIIIMIHHIM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |l|l||||lllllllllll 1 lllllllllllll
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle