12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Müs!üms« Tilrk E HAK DINi « KUR'AN DİLİ Merhum Elmalılı Hamdi Yazırın Hirkçe tefsiri 1 ilâ 7 inci cildler çıktı. S inri Cild Yakında Çıkıyor. Temel Din **'tabı Nâsiri: MUHTAH YAZIR A»ir*fendı Caddeai Zlkâtip Han No: I İstanbullUklâmcılık 2449/6361 umhurîyet KURL'C'ÜStJ: î U N t ' S NADİ htr nm*n nvVlı okuy»e»ğınu 50 bSySk TOrk «vflynın* luytt U k i y u i Hıuuıi b«J dH, S tesUj g&nbfc. l l t u » 3 renkH UM 4M j«yf«. ft»ta i1« ğd«ne| Bİ««fc »öadertfir. ATLAS KİTABEVİ Ankara Cad .esi Nc. 82 İsUnbul fc, 8927/6332 38. yil Sayi 13.371 Telgraı *• mektup «dresi: Cumhurtyet tatanbul PosU Kutusu: trtanbul No 246 TeleJorüar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 C 2 2 42 9 7 2 2 « 9 8 2 2 4 2 9 9 Çarşamba 25 Ekim 1961 Liderle r, Komutan lar önjinde protokol imzaladi Ofdu: UIIIMJIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIi: Ordu He Parti Iiüerleri Aıüaşlüar, lletli* Bngtin JlllllllllllllllllllllllllllllllllimilMIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMmilllllllllllllllllllllll'l ^ Demokratik rejimin işlemesi konusunda| | aramızda görüş aynlığı yok, mutabıkız | İîllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrr # iHerşşy yolunda. Görüşülen memleket| •| meselelerinde tam mutabakata vardık | nııııııııııııııııiHiıııımMiııımıııııııııııımıııiMmmıiHnmıımmmııiHiımııııimif: Liderler dün Orduya karşı bashca 3 taahhüde girdiler Dün sabahki müşterek toplantı 215 dakika sürdü ve sonunda Ordu bir teblig yayınladı Ankara 24 (CumhuriyetTeleksl Partı Iıdeı 'erının, M. B. Komıtesinin, Bakanlar Kurulunuc ve Silâhlı Kuvvetler Komutanlarınııı dunkü toplantılan hemeıı hemen bu sabah saat 03.30 a kadar sürmu^ ve lıderlerin Bakanlar Kurulu ile nıüştereken yaptıkları toplantıda bu sabah 9.45 te Çankaya koşkünde cereyan edeeek müzakereler için Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından talep edılen muayyen noklalar üzerinde çalışıInııştır. Vaktin çok geç olması dolayısiyle, bu haber ancak ga^etemizin son nüshalanns yetiştırilebılmıştı. (Dün akşam 22.30 da başlayan ve bu sabah 3.30 a kadar devam eden bu toplantıda Turk Silâhlı Kuvvetlerinin Partilerden istedi^leri Cemal Gür sel'in Cumhurbaşkanlığı harıç. ve 2 maddesı aşağı yukarı Yuvarlak Masa Antlaşmasıns uvaıı ;i maode uzerınde görıişülmüştuı Bunlardan bırı dah;evvel de bıldııdığimız gıbı Gürsel'ın Başkan adav lığının desteklenmesı. diğerı Vassıada karariarı nın VP bundaıı sonra Yüksek Adalet Dıvanının vereceğı karoıların infazma devam edılmesi, 3 ünrusü ıse M. M. K. tarafından çıkanlmış ordu !İe ılgıli kanun VP karariarın nıerıye'tp ks'nıasıdır 4 parti lideri . taraftndan \ imzalanan protokol ! Ankara. 24 (Cumhuriyet Teleks) Mecliste tpmsil edilen siyasi parti liderleriyle Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanları arasında bu sabah tam bir mutabakata varılmış ve Çankava'da yamiar. müşterek toplantıda 4 parti lidpri aşaâ'dak' protoko'u imzalamışlardır«Partiler Cumhurbaşkanhâı için namzet •îöstermıyeceklerdir. Gürsel'e rey verilmesi için liderler elden gelen eayreti eruplarında sarf edecpklerdir Ordu mensuplarınm maddi ve manevî hu?ur içinde vazife görmeleri baçlıca emelimizdir. Onlar ile alâkalı her mevzuu« bu çerçevede mütalâa etmelcteyız. Bu meyanda ordu mensuplarına tanınmıç herhanei bir hakkı geri nlmayı Arkagı Sa. 5. Sü. 8 de İnonü Çankayadaki toplantıdan aynhrken Toplantıja katdan kumandanılardan ikisî Çankuyadan ayrılırlarken Başka 1 urlusu Olamaz !••!!! •nfltltllimuUHHIimill \ Ankora Notiarı (ECVET GÜRESİN YAZlYOR) Turk Silâhlı Kuvvetleruıın son teşebbüsıınü demokratik düz*n« son vermek üzere girişilen bir hareketm ilk hazırhklan olarak ktymetlendirmeğe çBİışanlar Genel Kurmay Ba^kanı • sayın Cevdet Sunay'ın bugünkü bildirisi karşısındn hükiinı vermekte pek aceleci olduklarmı stösterraişlerdir. Bizim kanımız, Türkiyedeki demokratik düzeni çok kıs?) zamanda içine girilnıesi muhakak olan bir çıkmazdan kurtarmak için Silâhlı Kuvvetlerin bir uyarma hareketine giriştiğı şeklinde idi. Eğer siyasi partiler bu uyarmaya karşı kati davransalar ve bir intikal devresi için hakikaten pek makül vc tabii görülen teklifler karşısında direnselerdi, herhalde netice: Tiirkiyede demokratik düzenin muhafızı olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin dahi arzu etmediğı bir mecraya dökülebilirdi Arkası Sa. 5. Sü. 4 de Gürserin Başkan adaylığı Lıderler. Cemal Gur=erin Başkan adaylığının desteklenmesı hususunda partı gruplannı imalo etmeyi kabul etnıişler ve bu konuda tam bir mıı tabakata varmışlardır. Dığer iki konuda daliderler kendıleri partılennı temsil ettikleri oıüddetç^ tutumun ba?ka lürlü olmıyacağı taahhüdiinde b\' lunmuşlardır. Î •UüMIMMMIMIMitllMMMMIU! kinci Cnmhuriyetln ilk parlimpntoiu bnjün Ankarada toplanıyor. Bo «tkinci Cnmhuriyet» deyimini ladece politika tarihimizde çok önemli bir nirengi noktasını belirtmeğe yaradıfı için kullanıyorum. Yoksa 29 Ekim 1923 de Atatürk'ün yaratıeı elleriyle kurulan Tnrkiye Cnmhnriyetinin bölünmezüjine inancım değismis defildir. O günden bngüne arkada hıraktığımız 38 yıl içinde ynrdumuzu Atatürk ilkelerinden resmen tızaklaştırmak istiyenler amaçlantıı scrçeklestirebilaelerdi. tkinci tumhurivet mi, ikinci halifelik mi, her riF ise ntıu iste o zaman kurmu» ohırlardı. Bueün duram baskadır. Atatürk'ün ülümünden sonra yavaş yavaş sindikleri deliklerden dışarı çıNan bir takım gericiler. çıkarcılar ve oy avcıları büyük esere acık(,a dokunmak fırsatını hulamamıçlar. fakat verdikleri tâvizlerle devrim ilkelerini tehlikeli «ekilde zedelemişlerdir. "7 Mavıs olmasa idi, bonlar özlediklerf karanlık rejimi kurmak üzere idiler. 27 Mavıı, Atatürk'e bir döniis hareketidir. Milletçe kabul edilen ve buçün gericilerin bile himayesine sığındıfı Anayasa, 27 Mayıs hareketinin kurtardıfı Atatürk Türkiyesinin bekçiliğini yapacak olan hir eserdir. Bugün yeni Anayasaya baSlı kalacaklarına and içerken. »ayın milletvekillerinin, bn önemli nokta.vı özellikle tözönnndr bnlnndurmalarını dileriz. Koalisyon söz konusu edilmedf Koalisyon meselesi dun gece d saat suren to( lantsda goruşulmemıştır Adalet Bakanlığında 1. derlerın bu toplantısı devam ederken Silâh' Kuvvetler Komutanları B.M.M. binasında toplanl halınde idiler. Onların tnplantısi da geceyansın dan sonraya kadar devam etmış ve sabah Hderlerın Çankayada yapacakları toplantıya komutanların da katılnıası kararlaştırılmıştır. Dnrt parti liderı ılp Genel Kurmay Başkani. Böü'kbaşı Çankayadaki tonlantıdan aynlırken Kuvvetler Kumandanları, Ordu Kumandanlan ve bazı üs kumandanlan bu sabah Çankaya köşkunde Devlet ve Hükümet Başkani Orgeneral Cemal Gürsel'in başkanlığında 3 saatten fazla suren bir toplantı yapmışlardır. Silâhlı Kuvvetler Kumandanlan evvelâ saat 8 de Depiz Kuvvetleri Kumandanhğında, Genel Kurmay Başkani Orgeneral Cevdet Sunay'ın başkanlığında toplanmışlar. oradan çıkarak saat 10.07 de Çankaya Devamı Sa. 5, Sü. 6 da B.M.M. nin bugün ve yarınki gündemleri 622 senatör ve milktvekilinin dotduracag! salonda açıhş nutkunu Gürsel verecek; Cumhurbaşkant yarııı seçilecek Bölükbaşı ile Gümüşpala barıştılar Ankara. 24 (CumhuriyetTeleksi Bugun Çankayada yapılan toplantıda C.K.M.P. Lideri Osman Bolukbaşı, ve Bagıp Gümüşpala konuştuktan sonra her iki lider arasında seçimler sırasında baslıyan ve devam eden husumet havası zail olmuş ve Gümüşpala ile Bölükbaşı birbirlerine sarılmak suretıyle barışmışlardır. Alican Çankayadaki toplantn'an aynlırken Ankara 2 (Cumhuriyet Te4 leks) Yarın T.B.M.M. ilk toplantısını yapacaktır. Cumhuriyetimizin tkinci Anayasası yarından itıbaıen hukukı değer kazanarak ve tecrübelerden geçmiş yeni bir anlayışla tatbikatını bulacaktır. MKB üyeleri son toplantıdan sonıa bir arsda «Tarihi boyunca bağımsız yasamıç. hak ve hürriyetleri için savaşmış olan, Tur milleti: tnsa.i hak ve hürriyetlerini, milli dayanış Hiç lnr devrim. alaşafı ettiği mayı, sosyal adaleti, ferdin ve knvvetlerin haşka etkiler altında toplumun huzur ve refahını ger da olşa. serhestre teşkilâtlanıp bir çekleştirmeyi ve teminat altına aiEÜı> kendi karşısına dikilmelerine mayı mümkün kılacak demokratik sevırci kalamaz. Böyle bir seyi tahukuk devletini bütün hukukî ve savvur etmek. devrimi oynncak. sosyal temelleriyle kurmak için. devrimcıleri de çocuk saymaktan bu Anayasayı kabul v» iiân ve farksızdır. Ne yazık ki son geçim onu, asıl teminatın vatandaşların 1a'nDanyası boyunca kimi oy avcıgönülerinde ve iradelerinde yer l.in hövle bir jaf'ete kapılmıslar Nihaî bildiride «Türk milletinin geleceğinin mutlu ve ba aldığı inancı ile hürriyete, adalete vt sontıclarını «imdiden şöremeve fazilete aşık evlâtlarımn uyadağılındığı açıklandı nık bekçiliğin» emanet eder.» düileri bir rc.üm huhramnın kapı şarıiarla dolu olması temennisiyle» ların» îorlamı«!.Trdır. Bnnîar. Mec Arkası Sa. 5, Sü 3 te Tazısı 5 ıjıçi aayfada) liste herhansi hir cojonlok saflıyahilecek bir dnrumda bulnnmadikları halde. kendilerini «anki cıınün çalipleri imis gihi gösterrncfe kalkısmakta. hayallerinde hir takım komhinezonlar knrarak âHeta düfük devri Teniden ihya edehileceklerini «anmaktadırlar. Z7MAYIS6C rtil'erinden eksik etmedikleri demasoiik tılsım da «millî irade» te MBK 17 ay hizmetten sonra dün son toplantısını yaptı ve görevi sona erdi ^ Gümüşpala Çankayadaki toplantıdan aynlırken Merter ciııayetinin yakalanan son sanığı Fşkilerin «iradei milliyye» dedîkleri hu terkip «iradei seniyye» deviminden sonra yurdnmnzda moda elan ve vanlis anlaşıldıği için çok kere dikta re.îimlerinl giziemeye yaramı» bir terirodir. Saltanat reiimlerinde «iradei seniyye» kayıtsız sart«ız hiikiimdarın bnymğiı anlamına selirdi. Rnnnn yerlne «Iradet milliyye» vi getiren kimi ciımhnrivptrüer. anayasayı ve îns?n haklarını hir vana hırakarak. bir «iyjjşaj tonlolutun kayıtsız fartsız Fjemenlitini halka zorla kahn! ettirmek eğilimine sapmıslardır. 1950 1960 vıltan arasında r?cirdi*imiz acı tecnibeden artık ders alma?ını öSrenmeüviz. o lamanın çoeunlnfn. «millî iradeyi ben temsil ediyorom» diverek a % I Merter cinayeti aydınlandı • Başgil «millet beni istiyor, adaylığımı koydum» dedi CHP. de çok sevdiği ve takdir ettiği kimseler bulunduğunu söyliyen Başgil, CHP. Genel Başkanı için şöyle dedi: «İnönü, takdir ettiğim bir devlet adamıdır. Fakat politikasmı asla benimserrlem.» Ankara, 24 (CumhuriyetTeleksl A.P. senatörü Başgil, sekiz saat bir gecikme ile saat 15.00 de trenle şehrimıze gelmiş ve garda gazetecilere: «Millet beni 'istiyor. Cumhurbaşkanhğıha adaylığımı ko yacağım. Senatörlükten istifam doğru değildir» demiştir. Beraberinde kalabalık bir A.F. li grupu olduğu halde doğruca otele inen Başgil, burada gazetecilerle kısa süren bir konuşma yapmış ve çeşitlj sualleri cevaplandır raıştır: Başgil'e sorulan sualler ve ceraplan ?öyledir: Sual Millî koalisyon kor.usunda ne düşünüyorsunuz? Cevap Millî koalisvor tâbiri yanhştır. Koaüsyon buigurla piA^ 8 » 5, Sü. 1 de J J Gariantep'ten getirtflen fii'ar halindeki sonuncu sanık Bezirgân cinayeti Özpetck ile Şapoğlu'nun tertiplemiş olduklarını itiraf ctti Ahmet Merter cinaye'i dün ye. ni bir safhaya girmiş. Gaziantep. te yakalanarak şehrimize getirilen şebeke mensuplanndan Adil Be. zirgan, cinayeti Adnan Özpe. tek ile Mustafa Sapoğlunun tertip lediğini itiraf etraıştir. Arandığı günden beri polise tes lim olmayı duşündüğünü, fakat özpetek ile Şapoğlunun kendisini Arkası S». S, Sü. 2 de ' NADİR NADt Arkası Sa. 3, Sü. 5 te MARŞ MARŞ İL£Rt..« Başgil dün yapüğı basın toplantısında
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle