12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Z5 Ekim CUMHURİYET DUNYü SlaliıTin lâneflendiği kongre HJ1 BERLERİ 'A [Başmakaleden devam] ıınlıgın tenkld, mnrakabe gorevlnl Soryet Rn§et kıatı, kutı ve •onnnda % C. firması Komünitt Partlıi kon. ya »ltında toplanmn anlara havat hakfr«fl bakkında dflnra ba kını dahı tanımadıfı ıçin meşrnİD•mı renls malftmat rerfnnn yitırdı. dl. Biı bn stitnnda bo konprenin bazı Szelllkleri flzerinde dnrmak Rnçün ise milli Irade Bövuk Mil ıstıvornz. Ie' Meclısine giren partılerden hiç blrint tek başına bııkumet kurabıKongrev» lıtlrak «den delerelelecek bir giıç tanımamı^tır Bnn rin lalâhivetnamelerini tetklk eBrüktcl, U (A P ) « mcmle müraeaatta bulunmuçtu Bu üyeden komlıyonnn baskanı Vltali Ti ketten müUçekkil Avmp» Müjte llk »«kll Yunanistana tejmil edıl lar Konıeyine »u tekHfte bulun lardan blr kaçı va da hep«ı bir arava gelip blr hıikümet knrmak, tov, Sovret Rnsya Komttnint Par rek Paz«rnın Bakanlar Konsejı mtjUr Bu »ekil, ortak uyelerin mujtur 1 Bej ıla %edı jılhk bır ha tenkid ve mnrakabe mucsseselerıtı»i Üvelerinln mlktannın 9.716.000 Türkfyen, belirli bir deneme tü Mujterek Pazara alınmalın ıçın rakamına nlajtıjını beyan etmig resı devamınca bu iktisadî teşek bazı kolaihklar sağlamakta fakat zırlık de\ resı suresince Turkıve ne de isleme imkânı saflamak zotır. Bu rakam 1957 den bo vana kule ortak kılmavı goronunde tu bu meraleketlerle tam uyeler ara ve, ortakhk çerçevesı dahıhnde e rundadırlar. ?7 Mavısın ve venı \ 1500.090 çoğalmıştır Partive flve tan teklif ve projelerı tas\ip etmij sında bır gumrılk ıttihadı kurma konomısı ve tıcaretını gelıştırme navasanın ısıih altında mıllı Irade sıne vardım ıçın o mem'ekpfle o bnnu emretmektedır. kavdı. lon lenelerde ritgide artan tır maktadır zel bır anlaşma vapılması Bılemedık dunku M1IH trade»e kavıtsız sartsız *a bır lüratle Inklşaf rtmektedir. Turkive bundan bır havli evvel Turkıyenın muracut ve durumu 2 Bu devre sonunda Turk\e hıp rıkmak iddiasında bulnnanlar. Çunkfl artık Sovvet Rnıvada inan Mujterek Pazara ortak uveük için nu tetkık eden komisvon, Bakanıle Muşterek Pazar arasında daha doğrodan dofruva millf Iradevi mıs komfinUtlerin mlktarı da çosıkı baglar kurulmasmn mumkun oıSnemek dnmmnnda kalacaklartalmaktadır. Uznn lenelerln ufras olup olmadığını tesb't ıçın duru dır. malan verımli neticelere yönelralşmun veniden go^dTi geçırılme^ı tır. Kongreve 4.408 delege katılNADtR NADİ Bakanlar Konsevınce uvgun gomıslır. Bn delegelerin 1073 tancsl rulen bu plan \akında Turk hukukadındır Tine bn delegelerden metıne sunulacak'ır 1191 taneni Isçl ve enddstri bölumundcn relme kfmseler. 748 tane 15 ıkım genel «eçımlerınin «reşe*ı, zurra ve çiftçidir. Delegelerin Peru'da polıs talebe lı» bır ha\a ıçmde geçmesınde bü'. Ti ü Ilse ve rüksek tahsillldlr. Koalisyon hükümetinin kurulmasını sağlıyan Hiir vuk pavı olan bagımsız ınıiletveKonrrreye 228 tane milletlerarası Demokratlar, Von Brentano'ya karşı Itirazlarını ve öğretmenlere ateş kıh auav larmdan emeklı bınbajı «ohretl olan âlim katılmıştır. Bn geri aldılar. ar!da Lenın Ihülâllnden evvel, vaaçtı, 1 ölu, 3 yaralı var Ordunun manevi *3h«i\pHni tsh nı Çarlık Rnsva zamanında Bolsevık partısıne intı«ap edenlerden L.rna (Peru) 24 ( \ P ) Polıs kır etmekten «arık ilara't Örf! ta •Bonn U (AP) Yetkilı kavnak nauer, Kalkınma Meselelerı ıle ıl EDİNİZ cprı kalan 42 klsi de bn kongreve ]ar Kunrad Adenauer'ın dun gıll bır Bakanlık ıhdas edeceğme dun gece grev \apan ve bu arada re (1) numaralı mahkeme'inde pıkadar vaşamı; ve bn kongreve ka Heinrıch Von Brentano'} u eskısı ve bu makama bn Hur Demokrat kongre bırasının dı=ında otomobıl vabı olarak varg lana.ı Ankata Hu kuk Fakultesı oğrencuerırıdeT Ah tılmak mazbarlvetine ermislerdlr. gıbi Dıjışlen Bakanhğı makamır getınleceğıne daır soz vermıştır pencerelerırı kıran oğretmen ve met Rauf Tanır, dun 1 v 1 4 as hap unıverMte talebelerıne karş' ate? Hur Demokratlar buna muva. Bn kongrevi diSer kongrelerden da bırakmak ıçın kendı partısmm se mahkum edılmı>M' !«t« i ı'na acmış*ır aiıran hn>nslardan blri de, <»ov tasvıbmı aldığını ı e bu suretle fakat etmışlerdır 4 Leventte oturduğu bıld"ilen «a Hsdıscde bır <ı«ı olmu : uç kı?! nık oğrencı, dune va lir Erıch Mende nm baskanhğı al. vet Rnsva ile Çin arasındakı gö Batı Almar\anın lıderhgını muha vapuan rııs farkının adamakıllı ortava » fazaia muvaffak o!du*unu bıldır. tında bulunan Hur Demokratlar v aralanmıçtır but ı> aramalara ragmen buldnar öğretmenler maaşlarma zam madıgı bıldırılm.ştı Adenauer'ın her dedığıne baş sa'Ja Punku dutılmı; olmasıdır. Nufosune ve kuv mışlerdır vetıne guvenen CouFnLai hfCumartesı çunu Hur Dpmokrdt dığı ıçın Brentano nun değ.stır'!me vapılna^ı ıçın greve baçlamışlar ruşma^ı «onunda mahk'iı'i edılen m n e ettığı Arnavutlu*u, Sovvet !ar ancak Bren*ano n ın \erıne sını ve verıne daha »elastıkı» bır dır Hukumet rr aasiara zam vapıl oğrencının aranma>ına dev im ecıl dıgını b Iriırrn]' fakat ofretmen mekiedır Rıı«a polıtıkasının guducüsu olan ba<:ka«ı tai n edıldıeı takdırde şahiın tavınını taleo etmıs erdır ler 7arpm n p^k a? olrîus ınu ıle^ı hatıplere ezdırmek ıstemenuştır. Adenauer m batkannaı altında Hı «iurmu'İPJc'ır Hem Rus Çın fşbırlıihnı savnn rıstnan Demokratlarla o r koalı». Doktor Macit Madenli 12 oğretmen bes gundenberı aç mııs ve hem de Arnavntlnitu mu vona \ana":acaklarını bıldırmı<; buParis'e gittı lık | rev ı vapmaktadır Peruda aç difaa etmıstır Butun gazetecılerın lunu\ orlaro: Doktor O^orator Macıt Madenlı hk grevı vapmak va^ak olduâuntczünden kaçmıvan busus so olDun gece beş saat <uren gızlı • dan polıs bu ojretmenlprı vakalı < ! rcrrahısı kongre«ıne ıştırak etmpk mujtnr. CbonEnLaı Çın Rns bir toplantıvı muteakıp Hırıstı. varak ha'.tahanpleıe goturmu"; ve Ü7(TP Parı«e harPkft etmıetır isbırliğınl müdafaa cderken, çıl van Demokratlar Brentano'\u e*Kongre faaüietını mütaakıp mes kendılerıne cebren vemek vedır frınca alkıslanmağa baslanraıştırı. kl rrskîmmda tııtmak i^tnen 85 Ukl tetkıke devam ederek 2 av »onra Bn arada s8z Arnavntlnf» Intlkal ya?ındakı Ba«;bakan vıırdrf dBnecektir Adrnauer'ı edince, alkış devam etmıjtir, fa destek'emeve karar vermıjlerdır kat. Krnçef, igln farkına vararak Bıldırıldığıne gore Heinrıch Von atkısı kesince, ono knzn gibi taklp Brentano Adpnauer'ın po'ıtıkasırı Hen kalabahk da blrdenblre alkı büvuk bır sadakat ı t d'iru^tlukle »i kesnvstır vıirutmektedır vp Ba^bakan onun Japonya'da halk Ş'iketımız âzasırdan Oiman Yensem'nm ağabcvi ve Ba>îir 1o konjrede, nedense eskl he ıçin Brentano'nun mevkunı muha Sovvetlerin dun paflaüıklan F Bahur un ka\ınp"derı «^plara donülmek lüznmn hlsse fa7a ptmcını ı^temektedır nukleer bombanın takati ?,0 Tuccardsn dılmis ve tekrar Malenkof, MoloHırı^tuan Demokrat Par'ı^ı ı!e. milvon ton TNT'nin tnf Gaganovıtch. hattâ eskl Dev rı gelenlerının ıfadf<;ıne Rore AdeKt Reısi \orosılof hatiplerın ?ldkudretine müsavi detlı tenkıdlerlne maraz kalmışHakkın rahmrtıne kavu^muştur Cenazesı 25 ekım 1961 çarşamrW«shıngton 24 (A P ) B AHrdır. Fcnrbi gizetecılerin hlssetgunu o*!e nama/'m mutaakıjr Te«vıkıve Camunden kaldırılaraV merıka meteoroloji i«ta»yonj «. tıklerine gore. Rav (K) Rnsvada Zıncırlıkınu A^rî mezarlığına tevdı edılecektır Iımlerının bugun bıldırdıklerm» 7îman raman coruldtıi;ü gibi, kengore, dunku nukleer sılâhın ınfı dı nufuz ve mevkiinl tahkım etRasin F. Babür lâkinden sonra Sovvetler Bırlığı mrk maksadlvle bir taefıve hareradvoaktıi dokuntu vağmurunı ketıne basvnracaktır. Malenkofo, , ve Ortağı Koll. Ştl. Molotofn ele alanUr, rivaset kflrBevrut 24 (A P ) Lubnan Ba? maruz kalmaktadır Alımler, radyoaktif dokuntunun Kiısânde otnrmasıns rafmen ken bakanı Saeb Salam dun hukumeCumhunjet 6364 dısine hücnm eden hatiplere te tinın ıstıfa<iinf Reısıcumhur Fuad guneyden guney doğu istıkametıne esen ruzgârlar vasıtasivle Rusyahessumle mukabele eden Voro;i. Şahab'a takdım etmıştır lof'u da artık tamamivle tajfive Hukumetın istıfası Saeb Sa nın ıçlenne ta?ındığını soviemişler edeceklerdır. Runlar vesile edile lam'ın Nafıa Bakanı Kemal Jum dır Dun Novava Zemlva cıvannda rek daha büvük bır tasfıve hare blat ile \aptığı bır kavgadan sonınfılâk ettinlen bombanın S0 meketıne gırışılmesı de mnhtemeldır. ra olmuştur Krnçef bu hareketın zeminini haSalam'ın Jumblat'ın dahıl olmı gaton takatınde olması mumkun 7irlamaktadır Onun içındır kl her vacagı bır kabıne kurup kurmıya dur Fakat B Amenka Atotn Enerjı Komısvonu, ınfılâkın çok kursiıve çıkan bnnların clnayet cagı henuz belh dejıldır lırınden bahsetmış, canivane teJumblat'ın venne jımdılık en buyuk olmakla beraber 50 mega schbuslerınin memleketı zarara munasıp namzet sabık Baçbakan ton takatinde değıl, muhtemelen 30 megaton etrafında olduğunu bı) soktugnnu sov Iemış. bunların nfl Raşıt Karame'dır 30 e k l m fii7İarını snıistimal ederek partipazartesıden ıtıbaren Salam dahıli pohtıka meselele dırmıştır 30 megaton'un kudretı nın prestıimi vıMıklirını iddıa rt ri yvrunden Nafıa Bnkanı Jumblat 30 milvon ton TNT nin ınfılâkıne hpr eun 21 Î5 d " musavıdır Sovvetler Bırlığı, in ntıt ve hrpsmın dp Stalın «dnratl ile kavga etmıştır on» nna «ıırukleııdıklerıpı ifade etKabinedekı değııklık ne o'urs» »anoglunun patlattıgı bu en bu m'stır olsun, Lubnsnın pohtıka ve tutu vuk bomba hakkında henuz bir afiklama vapmı? değıldır Bu kontrede Stalın artık açıkça munda muhım bır tadı'at bekl»n,'v'v" Kompdı 3 Peıdc Alımfer Sov\etlrr BarhSınıi1 memf' tedır Gcrek Salam \e s? »e! n eiılmı«itır <*ımdi Bsv (K) reksp Ksrann tarafsı? bır pnlıtıka radvoaktıf dokuntuve dıfier mem Ynzw Marcel Achard, Tnrkçesi. Çetin Altan, "»talın'm ızİTinı sılmrk maksadıv. lekptlere nazaran çok daha fszls PR Sahnere Knv an • Kâmran Yüre 1P bu'iık hır terrızlık hareketine Butmusler ve Lubnanın İ ^ de maruz kalacağını 'ov lernışlerdir " rışmek nzcre planHnnı tatnam vııku bulan ola\lara bır daha <ah Bombanın atmo'ferın çok u'tlerın • VILPIZ KENTER lva'ŞFIK KENTER Sl'KRAN C.t'Nnc olraama'i ıcın gereken ga\rp l'mış hulunnvor GOB ÇIĞDEM SEI.IŞIK GENCO ERKAL ALEV tın »^rfpdılmesı luzumuna ı«aret rie patlatıldıfiı nazan itıbara alınKOR4Î. BITLENT KÖİIAL BAKI TURAN'LI dıgı takdırde tehltkeh dokuntü M PtRf etmışlprdır nun derhal srza ınme^ı beklene Bıletler satışa arzedılmıştır mez Alımlerin kanaatınce dokun <"•<' I f H H ' î n 21 •> a r a q a c ı M i r T r l 44 fifi fi«î • ' tunun bmuk bır kısmı stratosfer Bn aksam 21.15 ten Itibaren tarafından emılecek ve ılkbahar da arza ınmeğ'1 bajlıvacaktır Öte tarafta 27 ekımde mevsım 31 ekını 1%1 >;ah gununden ıtıbaren ncr gun saat 18 de ruzgârlan ha^ebıvle radjoaVtıf dokuntunun Japonva uzerıne va IL 9J32 6365 >on"lciin rn ne'n aşk komrdısı ? racağının açıklanması uzerıne Japon halkında bıivuk bir korku bajgostermijtlr M | Türkiyenin Avrupa Müşierek Pazarına girmesi kesinleşti Pazara Yunanistanııt girdiği şaıilarla kabnl ediliyoruz, Konseyin kararı yakında hükümetimize sunulacak Başka 1 urlusu Olamaz Hddîseler Büyük ve küçük kıyamef oca merhoma Kıvamet ne zaman kopacak0 Karım olduğu zaman kuçük kıvamet, ben oldugum zaman büvıik kıvamet' dernış Dıvecek odur kı ınsanlar hrr devırde bencıl olmaktan vanı kendı nefsini ve çıkarım duşunmekten kurtulamazlar. Bu tntkunlnk ancak medenıvet sevıvesı ılerledıkçe kısmen azalır. Şımdi dunyanın manzarasına bakınız. Rnslar 50 megatonlok atom hom basını patlattılar. Dünvanın Mm.il taraflarını anormal nıspette rad vo aktıf tortuları kapladı Orpdakı insa.ıların havatları ikıbetı meç • hul bir takım tesırler altına gırdı tessiz yunıyüjte Bn bombanın atılacafı beklenıyor ve Bırieşmış Milletlerde pat • latılmaaıns karsı karar hazırlanıyordn. Rnılar bn kararın çıkacagını anlayınea «oldo bltti» ve %ttlrdıler ve bn bombavı patlattılar. Ifln kötflsü odnr kı bn bombanın teerâbeılnde aıkert bakımdan hıç blr fayda roktn. Çflnkfl böyle bir Htyri Bilcmedik, ıtırazlarının ka bontbanın atılmaaına lflzom yok. bul tdılm«mesı U7erıne dün Ye Ne gibl? Blr hapı yotarken blr k«fldirekteki buıoiundan Adlıve va ın içmeye kalkmak fibi. BonSaravır» kadar blr «goster vu dan bafka bn bombadan dafılan ru* uçu« >aparak ll Seçim Ku • tehlikeli radyo aktlf maddeler Slrulunu profsto etrtiiŞtır birya ve Rarranın simal tarafl»Kıraladığı hamalların ellerıne tu rındakl halk yanl binat Rular tu?turduğu dovızlerle Cagaloglu İçin de teblike teıkil «tmektedlr. nu dolajarak Adhve Sarayma g« Ama Roılar kimblllr hanri mClalen Bılemedık seyrpdenlerin te haıalarla. belkl de tt tn«i MtUctbesjumleri tra^ında foto muhabır lerarası Komflnlna k«n(TMİnd« lerine çejıtli »ekıllerde poz vermevdana çıkan R u . Çta pr«»ip dıkten sonra. hakkında takıbat» g« aynlıklarına karfi bir f» çıleceğını an'avi'ica bırdenbire sır maeı olarak b« b«mbaTi rakadem basmıştır lar. Bagımsız »davın îl Seçım Kuru Şimdl dflnya lunıın kapııında Diraktığı doviz araaında bir harb el* ıııırMM W« lerde «M bm ov var, fakat bag'tn ograşmakta T« batı ftİMBzni •*•• sız mılletvekr'ıj' \ok> «îl Seîim laka yapmak Iftlyen »OTy«t Bl«Kurulu muspet delillerimı ırtmı klyle her şevt ratman «blrHtt» dı» ve «l«tanbul milletvekıh se yaıaznak» ear«lerinl •••utahtaau çımlerı ıp'al edılmeli veva hakkımız korunmalıdır» gibi ibareler tşte bfltfln b« f»yr«tt« bulunmak'avdı BllindiÇi glbl, Bl lemedık, 'îeçım Kanünundakı açık da baklk! ckıyamet» ta k r hukme rağmen fstanbulda bagım Bnlemek Içlndlr. Çonkt 1 sız adavlann toplu halde 30 binden atom harbl tehdldlnden b*rttbter farla oy almı? bulunduklarını on« TC bllbaaaa Amerikalılar k*rkaM> •urerek bunlardan en çok oy alan mıılar T« maydan okomaya m*rkendi»inin m'Iletvekiü oeçilm!? na dan eknmakla mokabtl» «tad^İMvılma^ı perekecegini 8ne pürmek dlr. Bn ne detnekttrf Rollar tatPdir armı ettl mi, Amerikalılar •• batl Seçım Kurulunun vsptıSı ri tıhlar karsı koTacaklardır. Ou«n V^vet uTfrın» ^tnnbul SavcılıSı lonn ne olnr? Dflıflnmemek daba Bılempdık hakkında takıba'a ce ivi. Çflnkfi fadayı tahmin blle blr mı«tır Ancak dovızlerı bırak t K facia. , tan «onra la'bolan «ecm7P<'e adav bulunamad'^ı ırın dovı^leri ta Dflnya inıanlıfın •• medenlvetln sıvan hamalîa'" sorgtıva çp Blflm kalımlyle pek Takından al« tir kalanırken, bi« de Içerlde Demokrası dflzeninde blr hnkok hükü meti kormıva çahsmaktavız Bo bir »ivaıS orkestradır Fakat daha orkestra ıefi bellı olmadan orkestrayı teşkll edecek müzisven lerden 8vle «kakafonik» sesler çıkmaktadır kl; bn orkestranın hır ştt Idaresinde toplanıp ihenklı parçslar çalması flmldıni herke» kavbetmiş gSrünüvor Halbnkl bütün gavretler davııl zurna cnrcunamndan knrtulup a114 defa cez»"vmden fıra ı ve 30 henkli bir orkestra teskılı demck vıılık rrahkumıve'i Af Kanunu» olan demokrasıde, partılerın kargereemce affpdı'en rrlpshur «Kam sılıklı hurmet ve anlavısla h>'retmeleri, bövlece gerçekten von Fare'i» Şahabp»tın Fırat vıne ket knrmıva lnakat «ahneye çıkmı? ve çaldıgı 10 bın bır demokrasi hra deSpnndeki kuma«lar'a bi'Iik CÖitermelerı idi Seçımler bıtelı m te v akalannmtır güntt geçtigı ve parlâmento Af Kanununun çıkmasından on henuz tnplanamadıgı hald mr( ce her vakalani"!inda «Ben artık ler ve partilller »lemlndr derın bır mahvoldum Bır sf çıkar da a"e gafletin ve khr dovıi"i'inıı ınl<He bırakarak hir kargasalıgın hâkim n der'er"» bu daha *uç ışlfmı.ece finı» d n e ga7P*efilerp Vmınat'a hısu dıişunen ve goren ınsanları fideta umıt«i7İıfe *rv '.etme' 1 "7 bu'unan Sa^nb^t'n Fırat af txn jnnra kı?karHp«ı 'arafından MÎTVI* ınkılâbınm ve bn himmetle elde edıien 4nava^a hai ve hnrKur'ana el ba'tırılarak \ =mın e* rivetlfrının ne i«f varadılhnı hrrtirılmiftı ke<: birblrıne «ormaktadır. Gecpn cımprtp'i eunu Sırkpoırie bır »mbarın onunden 'îınop r>!akaTarıhte bövle kritik dönnm nok'ı b r ksm^nnt kurna<! hilv«!i"inın talarında Turkivf dalmi bir ovavuklerdıî'nı eoren S»habettm go rıcı ve vönelticl bnlmııstnr Bn «fzüne ke^^irdı^ı bnKa^ın norev• ko fer de Atatılrk'ün aramı»da dolanuldugunu gorduktpn «on'a her san ve vasıvan rnho çocnklarmraman hırs'rhk v ap''îı İ7mft • Ari dan birıiın besınln, onnnon ajtfıve ara'indakı rampava ç f'prek yıvle gaflet ve çekismeler tçindrki karrunru bpklemege ba'l^nu'tır tkincı Cumhunvet kurucularını Sabsha karsı komvon'i pnren «Kam ıkaz edecektır Turkıve'nin ınc« \ on FareM» derhal M7enne Rt'a • ve arka plân besaplarıvle otramu elınrlekı hıcakla burandaM ve «anlara harcıvank vaktı ve \rreipVrı ke^erek a2ır a&ır rampa^a cek muhleti voktur Von Brentano koalisyon kabinesinde Dışişleri Vekilliğini muhafaza ediyor «. Orduya hakaret eden bir öğrenci mahkum oldu H. Biiemedik bir gösteri yürüyüşü yoptı 1 f r ı Rtısya'ya radyoaktif dokuıttusu yağıyor VEFAT, Lübnan Başbakanı istifa efti MUSTAFA YENSENİ KENT OYUNCULARI KARACA TİYATRODA y îiresi tekrar faaüyete geçti, fakat i!k işinde yakalandı APTAL KIZ j EMEK SINEMASINDA IIİR DAHA ÖP (Oncr Jîoıe Wıth Feelıng) RENKLI rNGILİZCE R A Ş O M O J\ i t YÜL PRYPNER KAY KENDALL (Basm 9157 6360) Castro'ya karşı bir snikast teşebbüsü akira kaldı TUL PERDELIK 14 LİRA GÜNDEŞ BujOk Senesonu çekllişine katılabilmek İçin »on para yatırma tarihl 28 Ekim Cumartesi gOnOdOr. Bu çekilişte TOrklye tş Bankası: 1 TALİHLİYB 6 D\İRELt APARTMANIN TAMAM1 84 TALtHLİVE 34 APAR1MAN DAİKtbi 4 ADET 100.000 LİRA 100 ADET 5.000 LİRA 150 ADET 1.000 LİRA VE 18 300 ADET ÇEŞlTLl PARA İKRAMİYELERİ \exiyor Toptan satLşlar tenzılâtlıdır çıkan kamvondsn bah»vı v ere vuvarlamıstır Bılâharp d» temin ettiSı bir otor'ohılle 1CUPW balva«ını Kojuvolıında Ömer ısmindekı bir ?ah«a getirerek «atmrk i». B FF.LEK Her ffln blr fıkraHoîanın kapısı Bnunden ırererken Içeride blr fömbfirtü işlten komsusn kanm çalmıs, hoca bira» hırpaniee bır halde kapıvı açmı^. ve felene: Havır ola' Ne var? dive *ornnca: Kapının örunden gerıvorduro 1çerıde bır fumhıırtıı duvdnm Bır kaza mı nldu dive merak ettım de onu ogrenmek Haa! Cubhem dnstu de Aman pfend1' Cuhhr mrrdıvenden dı>vrk»n bu kada îiırnltu olur mu" E canım uzun ctme' t> ıııele ben vardım demıs B FEI FK temi«tir MEFRUŞATÇILARDAN % 50 noksanı ıle PERAKENCF METREKARESİ Havana 24 1AP) Kuba Baş Galata Tersane Cad 152 Tel 44 06 12 49 51 84 bakanı Fıdel Castro dun «Genç îhtılâlcıler Bırlığı» nde japtığı N ıllı fabrıkam ıhtıvacı ı çın 1 adet daıre testere 1 adet bır konuşmada, kendısıne karşı IL 9503 6335 fırılflak 1 adrt lende 1 adet •sent testere, 1 adet planya tezgâ. hazırlanan yenı bır suıkast teşebh' ıle 1 adrt komprpsor almacaktır busunun bastırıldığını sovlemıştir F"tı|jrd aıt d(T=\a'ar Muf«seiemır Alım Uzmanhğında goruCastro, mukabıl ıhtılâlcılere leHılır mensup bır grupun rıyasetıcumhur H"i ı;e <nn ola ak hazırlanacak teklıflerın kapalı olarak koşku yakınlarında blr apartmaıi'ıleııne Vaz '148« W 91 92 93 94 ışaretlerı ko. na bazukalar yerleştirildığmı ve ıi'iMidk fn g"(, 7 11 1 61 tarıhı ak'amına kadar Muessesemn v e . polıs makamlannm bunu vaktmde a T t ib'H Sııbpmi7deKi Alım Tekl f kutularından birıne atıl. = haber aldıklannı ilerı surmuştur 1 C6242) hra (121 kuruş keşıf bedellı KulakBuranBoğaz klıniıraı P W ' J ılf s ' ı i erılecek tek ıf'en ıse avnı gun aksamına ;mıze gelmesı Bu «jm başlannda Kuba ma 2 ğmde vapılacak bolme i<;ı açık eksiltme ı!e ıhale olunacaktır lâzımdır Ihale 31 10 1961 tarıhıne tesaduf eden salı gunu saat 11 de Tıp kamlan Castro'yu Havana spor Î h a IP\ i a p ı p v ıpmamakta \ ev a dıledığıne yap "nıı/ Fakultesı Merkez bmasında toplanacak olan A E P Komısv'onunstadvomunun onunde katle*mek *ır al.ta rbes da yapılacaktırıçın hazırlanan bir «uıkast plânı SUMERBANK hakkında haber alındığını açıkla 3 Geçıcı teminat akçesı (469) lıra () kurustur VE SATIM MÜESSESESl cnışlardı 4 Bu ışe aıt keşıf, {artname ve dığer evrak Unıversıte ınsaat kontrol burosunda eorülebılır 5 Istekhlerrn ıhale gununden uç gun evrvelıne kadar Inşaat Kontrol '>«*•••»••••••• * Burosuna muracaatle ehlıvet belgelenni almalan ve 1961 vılı TıcaV E F AT • ret Odası belgelerıni Komısvona vermelerı lâzımdır Selânık eşrafından merhum (Basın 8870 6353) Mehmet Galip ve merhum SeO Q r 5 Adet Tezgâh ve 1 Adet Komoresör Ahnacaktır Durumu ogrenen ooli« Ko^uvo luna e'derek kumailan mü'edere etmi« para «lmaSa gelereV O!BI Şihabettinı beklemıstır N'havet dun rabah dukk^na eelen .Kamvon Fare^ı» kar«ı^ında pol ='eri eo rünce <aşırm'<; ve «Benı Ku'an çarpt > demi";tır Emnıvette fotografı cpkı''rVpn aglıvan S^habett'n ı«i btıiamadıîım plmde bulunan paravı kumarda vedığmı bır kahvf afacak p?ra\ı temin ıçın ou ı<;ı vsnhSım >o 1» ^ mi^tır Olaj'in dığer bır taraf' ıse kamvon verine gıttıSı 7aman sofor olavn farkına vrr?Tr,k durumu ambgra biidırmıs ?mbar mudurıı d u i Emnıvete ep^iiı zaman ralın^n mallarla h'r«i7i ha7ir V a7Uet*p bulmustur ŞABAN İstanbul Tıp Fakiiltesi Dekanlığmdan: T E ŞEK K Ü R Şışlı Çoouk Hastanc = ı 1 ü ı f ıliye Semsındc Jdttıgım ın detçe vrkın aliK^ ve ıhtunap l a r n ı p'ir;emi' cr^k benı ıı«=t' ı bılgı ve tecrühpU r n l c teriTv eden 1 Dihılı\p S^r\ ı^i s"*fı T E S E K K İı R SERAFETTİN Karsan'm rcraze mfri«ıp ın» çfır^k bı vuran f mız° \ kadar *e*ı ' 7'hmetnde hulıınar cpkk in ZTZÎ, mektup ve telefon! bızlen te«ellı lutfuncia bu'un irak acılarn ızı pav'iş^n kı\ ııeth akrıha vc dostlanm:? •Jvrı avrı teşekkure dern ar mız mânı oldugnrc'n mırnı ' e «ükıai hıclcnmızın ıhlaeına muhterem gazetenızin iı va«sufunu rıca Pderız II QS13 Teke! Çay Fabrikaları Merkez Miidürlüğündeıı: J 1 Merk?7 Mudurluğumuze bağlı Derepazarı ıkıncı ıkmal m • a t ı<;ı knpalı zarf usulu ıle eksıltmeye konulmuştur • aı 2 fn keşıf bedclı 95 619 68 hra olup muvakkat temınat hOJD'tn lıradır 3 t'ıale 31 Ekını 1%1 Saiı gunu saat 15 te Rıze'dekı Merkez fabrıkami7 hmasında mutesekkıl komısv ohca yapılacaktır Bu ,se aıt şartnane v e sa r e\ rak Merkez Mudurluğumu7 ıle fstanhul Tekel Genel Mudurluğu Insaat Şubesınde ve Ankara Tekel Basmudurluğunde gorulebılır tsteklılenn 2«Mj <;avılı Kdnımun mutaahhıtlerden aradığı ev *si ıle bu Kinı 15 01)01)0 lırahk ıs vaptiklarına daır belgelerım ıhale don 3 gun e\ \ el bır dılekce ıle Merkez Mudurluğumuze ve nlme>;ı ve alrfcaklaıı helgelerı ıhtıva edecek teklıf mektup larııvn ıhdle saatınden bır «aat evvehne kadar makbuz mu kabılı Kom'<ınn Baskanlıjma v ermelerı Iâ7imdır Postada vuku huiacak gecıkmeler sa>anı kabul degıldır (Basın 8802 6339) • nı\e Muratoglunun ogullan Alıve ^ensenınin zevcl, Seniye 'Vktel, Serap Babür ve Ercan ^ensenlnın babalan, Emıne Hüsni Fatma Tuncav ve Osman Venseni nın kardeslen Ldıp Aktel Rasım Babıir ve Gülen Yensrnı'nın kavınpederlerı Na^ıde Hazırlar v c MOnir Korman ın Pnıştelerl Turcardan ikkın ıahmetıne kavuşmu^ tu1" Cenazeeı 25 10 961 ça^«amb^ srunü ogle namazııı mütaakı leşvıkıvp Camıınden alınar I 7ıncırlıkuvu mezar îfiindakı rlı dt 1>ctırahatgâhınw tevdi edılc rektlr AlIESl ıBapm 913S *"^0) >r Türkiye Demirve Celik İşlefmelerinden | Tebliğ Edilmişlir. | Iletmeîeıımır mimul'er nden her nevı saçlaun da kredılı satısına ba<;lanılmı>tır Ajnı zamanda mu>;terılerımıze bır kolavlık olmak uzpre e\ elce asgarı 100 ton olarak kabul edılmi"; olan kıedıh satı? ıımıtı 50 tona mdınlmıstır Kredılı satıs sartlari' \nkara ve İstanbul Mump'sçıllıklerımı? e sat s depolarım zdan ve Karabukte Tıcaret Mı»durluğumu/ den oğrenılebılır l<;letmeleıımız butun te>ikıl atı ve genış ırrkanlamle mu«tt ılerının enırlcrmde oldujunu tekrar aızeder * UCtZ FtVT * MU<\MEIEDE SÜRAT VE SÜHt'LET * 4 ÜSTÜN K\UTE * (Ba«ın 9104/635S) ve ası^tan ,r J r So7a rl> Ipk Dr ^esım Zolmı Dr Mu'ıl Tevfıkoglu Dr Erdogan ı sc v ıs ba^heınşıre!! Sırın vr cJıg hemşıre ve mustahdı n.pf < o = =uz teçekkurlenrrı arzr l»rınDr Mınlli Vmj Cumhunvet 63Jfı Dr. ISMAF. HVKK1 ARDA M E V l l f Ebcdîven a r d m ı ? d a n ı\ rıl ı \ Ptprıner HeMu, J A T E Ş E K K Ü R "^uAırıp buluıifJ jgunı * r ınP A MUSTAFA YENSENİ 4 IM. SADIK SOZERInin 2ı 10 1ct'5i ppı^rmbe gunu M I riı namazını nıuhak'p Kıdıkf 5 ıfa CamıiT'c nzi7 ruhu l ı rkı 'urulacak MPVI'CI Senfe >^ı ha dn^t VP ar7u pdcnlPrin tP c r fini rJca edcrız AÎLES! C'umhurlvpt fi is •.ffatır ı 40 E I P ınr TS ı ı M n , . • * ' tızııal artrıt hTslTİiRinı ıı«tjn J bjleı nu^u&ı ı ı od v r U \ nıbc » 'erıvlc tcdavı eden huvut «nf ' kat vc ıhtım n n ı p ırrjcnııvrn * v 'ilı Cocuk HasUncsı Rnon ıiız» ' ' . * * D. TAYYAIÎ KUSCU vt bashoırvrt ' l»u K n ı k j sonsuz ml'inpî vc tp^^kkurlcmi «rzedenm Dr MııallS Noj»n Cumhuriyet «347 \ » \ ' * F parnnızm *tlkbalınıztn emntyeti Faai 3480/ 6330 ı < • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • » • • • • • » • • » • • • • • • • • • • • • ••
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle