12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CUMHUKİYEî 19 Ekim 1961 Niirnberg 2 F. Bahçe I İ Ş«ref Nürnberg kalesi onünde Topu hoşturanîar koşanlart m ettiler Tenerbahçe içın cıdden uzulecek takım içındt tek golu atmasına WT mıçtı bu Sar l&cıvertliler la rağmen kendıne çalıstn galıbivetm«n nman guzel oynamııUr, hı ten ııvade kendı futbolunu yabane lara go^termek sevdasında bulukemin kdtu idaresi bır yana ken nan o tnağrur dehkanlının kulağıü batalan netıcesınde ıki gol yi çekmelıydıler nı Kendısı bize gore. muvaffak ola yerek en buyuk avantajlarından ietifad* edememıslerdır Nürnberg rramıstır Ama bır yabancı adama teki tnaç hesaba katılacak olursa kendısinı ıkı ufak çalımla gostermek fırsatını bulmuştur Nıt«kım JFenerbahçenın kupadaki ««nsının Nürnberg antrenoru Wıdmever »e kadar azaldığı kolayea meyda maçtan lonra verdığı bevanatta « Neticeden memnunum F m çıkar a l«t» bu bak mdan futboleusu o Bahçeden Can'ı beğenditn Şarnlı V bir gahbıyet aldık » dıyordu IUD, idarecısi olaun ve taraftan Ekrem KARPAT elsun hepsı buyük teetaür içindey diler Hangi olçtf kullamlırsa kullanılıın maçın netıceaı hıç blr zaman Sl olamazdı Hatta bır Alman gazetecisi dahı ~~~7;: Nürnberg e haberım verırken Fe' • oS nerbahçenın tn azından î0 galıp gelebileeeğini Nurnberg'in buyük eansla maçı kazandığ nı sbylflyordu Fenerbahçenin btitün me«ul a damları kabahatı hakemde buluyorlar ve ksndisını T 1 F A y ı ılfcayet edeeeklerıni soylüvorîardı Nıspeten hakhydılar ama onlar her Kyden evvel güıel oynryan Maçtan bır : "F. Bahçe 3 forkla galip gelebilirdi,, Maçı tâkip eden Alma n gazetecisi dedi ki: Modern futbolun basıt bir fcr neğını veren Nurnber de forvet ol ma'ins ragmen haf gıbı çalışan Morlotk. suratle deplase olan ve daıma demarke vazıvette kalan sağ açık Flachenacker ağır, fakat tem kınlı ve bılgıli ovunu ile »antrhaf Nürnberg aantrforu Strehl ıkınci golu atarken iSalahattn UİZ) Wenauer Sarı Lacıvertlilerın gol çıkarmalarını mumkun kılmadılar Bunların vanında kalede çok ivı yer tutan Wabra ve sağ bek Nurn bergın aldığı 21 lık neticede bd yuk pavı olanlardı Fenerbahçe takımı ıse genel o larak başarılı ıdı Ancak kaledı Oz <?> Strehl (Dk 55) Can (Dk can >edığı ıkı golde de hatalı idı ve mağlubıvette bujuk hnsesi oldu Bunun dışında Can, kendisı ı Abdülkadlr TÜCELMAN çın çahştı dıyebilmı övle kı, top. Sanıyelerın ve mıhmetrelerın ha la bırlıkte gozukmek ıçın geriler • ALİ ABALI kım olduğu bır maçtı dunkü maç de dolaşan bır Can ,erıne akun Şenol kafa Ue o>'ta\a ş u 11 A^ dın kesmışlerdır 8 Bır sanıje evvel veva «onra bır sırasında forvette bul'man bir Cauı Ankara 1 (Telefonla) Mılll Daha o^unun başmda Ogun un Ogun Ro\eşata ile kalese gonder Gune\ Kore takımı «Hang H«milimetre onden veya gerıden ge daha favdsh olabılırdi tkı bek At takımımız bu «ece 19 Mı\ıs sta pa=ını Bırol kale onunde havalan mış top koşeden gırerken Kore ka ung Chol Kımchungsog Cındmda Güne\ Kore ile karşılaşmı? dırmış 4 daklkada A\dının soldan lecı«ı mukemmpl bır şeKilde to lecek bır top kale ağları ile kutıla ile îsmaıl varıfelerını yaptı honbok Pakchungok Kımclar özer ıse sert oyunu ile raki tır caklasabilirdı ortasını «a? bek ıskalamış topu pu çelmıstır hankı Kımchnhvn Chungsoon Bu maçta gençlerden kurula mıl20 daklkada Şenolun pasını Bı Chung Chovoonok MoonchungsFenerbahçenın her an beklenen bını sındırdı ama vaptıgı bir ha ll takımımız tahmın edıldıSı gıbı, ivı tnh \. edemnen Ogun fıreatı bir golu vardı öjlesıne hızlı ve reket golle netıcelendı kaçırmıştır 7 daklkada Kore kale rol 26 dakıkada Bıol un pa^ını hık Pakkynnghwa Woo<;ane Kıvı bir ovun çıkaramamıjı ve b'rAhmet 35 dakiKiia Ogunun pa «on » Maçın gollerı duzenlı baslamıştı ki, oyuna nu çok fırsatlardan ı«tıfade edemerr j <ı onu karısmıç top ka>je gırer marah trıbunun ^ol kanadıua sı Ovuna Fenerbahçelıler gajet hu tır Bılhas^a forvet dağınık bır ken Şenol, topu kaleden çıkarmıs sını Şenol kullanamamısldr, ve devre gol«uz berahee kapantnı; kışmış Nurnberglı 40 kadar taraf lı basladılar ve ılk dakiKa ddar ı\un tutturmuç ve futbolculsr tır tır tar sankı Nurnbergden Istanbula ken, Şerefın anı olarak patLattığı b ı rlerınn şutlarını ve pa«larmı 10 daklkada Cahıdın ortasını Ikınci devreve takım kairusunda dışlermı sıkmak kalb atıslurını ku şut dıreğı \alnarak dışarı çıktı degışıklık yapılmış Şenol ile Bırol lakları ile du\mak ıçm gelmışler 15 dakıka Sarı Lâcivertlilerin ıjıce çıkmıçlar e\erlenne Tarık Ue dı Geçen dakıkalar, Nurnbergli yuklendıklerı Nürnberg kalesi, bır Rahmı alınmıçtır Ikınci devrede ve îstanbullu sevırcılerı unutulmaz kaç hafıf tehlıke atlattı 22 daklde kotu o\nı\an takımımız tek bır he\ecana <uruklemıştı kı 53 kada Lefterın şımşek gıbı şutu, diAnkara 18 (Telefonla) Sporgolu 66 daklkada kazanmıştır A Totoda henuz katı netıceler alına> dakıkada beklenılmedık bır frıkık rtgın ustunden avuta çıktı 26 dadının soldan ortasını sol bek ıska mamıştır Bugune kadar vapılan ten beklenılmedık bir sut ve bekkıkada Lefterın bır ara pasını Şelarnı^ duruma hakım olan Tarık *a«nıf çu sekıldedır lenılmedık bır gol ref, sert bır şekılde kaleye gon kısa bır suruşten «onra sag kose 13 bılen 38 kı^ı 56 54 Fenerbahçe hesabına dunku maç derdıyse de top kalecının kucağınden şeref «a\ısını çıkarmıjtır 12 bılen 991 kiM 216 verılmıvecek bir maçtı Fakat ne da Devrt bu şekılde kapandı T dakıkada Sabahattm çıkmış O Ikınci devre başlarken Morlock'u yazık kı Sarı Lâcivertlilerin ener11 bılen 10904 kı«ı 19 75 ve \erıne Sure\\a gırmıştır Ma jılerı Nurnberglüerın teknığıne ga genlerdt gorujoruz 53 daklkada 10 bılen 56452 kı«ı 3 75 çın bundan «onrakı dakıkaları t ı r lebe çalamıyıcaktı 90 dakıkt ko öztrin hareketını hakem frıkik a çekışme halınde geçmıs ve maç da •an ve dıdinen bir Fenarbahçe ta tifi ile cezalandırdı Frikık atıçı 10 mılh tak m ı / n ^.a! bıvp'ı le kımını Nurnbergin koşturduğu top nı yapan aağ açık Flachenecker, dı on bulmuştur rek bir vurusla topu kalenin ıis yenmeğe kâfı gelmistı Hakem Cezm Ba'ar tünden ağlara taktı Santrada to Mılli takım Necmı Candemır, pu yıne kapan Nurnbergliler, akı Munır Mustafa Sabahattın (Suna geçtıler Flachenecker'in ien tstanbul \elken sampıyonasının re\\a) Ahmet Ogun (Tarık), ikıncı kısmı 21 27 ekım araaında trfor Strehile aktardığı topu bu o Cahıt Şenol (Ogun) Bırol (Rah tzmırde pırat ve sarpı »mıflannda juncu Ismaılı de ekarte edeıeh sola ka\dı ve sağa yuvarladığı top japılacaktır İstanbul yelkencileri ıkmcı defa F Bahçe kalesınde GÜRES: bugun saat 15 de vapurla Izmire İ^^İP* (dakıka 55) 20 maglup vazıyete hareket edeceklerdır Dragon şamduçme«ıne rağmen Fenerbahe bo pıvonas ue 30 31 ekım 1 kasımda lulmadı 65 dakıka çabalıyan F« • Kalamış koyunda olacaktır nerbahçeliler bır gol fırsatı ka zandılar Lefterın havadan paıı Şt Sabri Köseoğlu, bugün refı bulunca, Şeref topla kaleye basın toplantısı yapacak daldı Kalecı çıkısını j apmıı, faAnkara 18 (Telefonla) Adakat topu tamamen uzaklastıramaAt'etızm Federasv onu Asbaşkaada Ru5İarla vanılan maç 5 3 mıştı Topu takıp eden Can «ert kavbeden gure>; takımım z hugun nı Sabri Köseoğlu, Turk Fransız, bır şutla çeref aayısını çıkardı(Jl) ehrımıze eelmntır Gureç takımı Yunanlı atletler arasında tertipleMaçın bundan «onrakı dakikalann mız Ankara karması adı altında necek uçlu atletizm müsabakası ida Sarı Lâcıverthlenn dıdinmelevarn aksam (bu gece) 19 Maiıs çın bugun saat 18 de îstanbul B81rı a«mere vermedı ve maç da bu «tadında Ru«larla ıkınci mu^abaka gesınde bır basın toplantiM yapasekilde «ona erdf caktır Adanada yapılan gureg masabakalarından bır gorunuf sını vapacakhr ensUntane Stad D Bahçe Hakemler Pesa Janos Gera Gvula Bella Bela (Macar) Nurnbtrg Wabra . Drbfu«s Hılpert Zenger Wenauer Gettınger Flachenecker Mor ock Strehl Wıld Haseneder Fenerbahçe özcan Attila Ismaıl . özer Osman Kadrı Lefter Can Şeref Ergun Hılmı Goller, Flachenecker (DJt Başarılı bir oyun çıkaran Sarı Lâcivertlilerin goliinü Can attı MiUî takımımız Gıiney Kore yi Ankarada güdükle 10 yeıtdi 9 13 maçı 38 kisi doğru tahmin etti İstanbul yelken ekipi bugiin İzmire gidiyor Ankara Moskova bu gece karşılaşıyorlar HAZIR LÜKS MANTO 8 yaşvndam 16 yaşma kadar kı» çoeuklar vm genç kımlar içİn butün boylar meveuttur 9 Avrupa topsundan raa* muJ %100 yiln agır düvetın veya suplana kumas • Kendi renginden agıı ipek saten astar • En son Avrupa modelleri vo muhtelıf renkler • Lflks ıtınah dıkış • Modaya uygun hususı mat düğme D İ K K A T : Mektaplar Içln hututl Uclvsrt nuKltllmlz vtrdır KIZ ÇOCUK İÇİN Qelince...,, I Tekel Genel Müdürlüğünden : istanbul bıra taorıkatı ıçın r n endırme tan^ aundan bııa ımla tanklarına verılecek bıranın aon fılıtraM onu ıçın maa teferruat Masfıltrant fıhtresı vesaır yardımcı cıhazları (1« ler vazıyette teshm) mevcut şartnamesıne gore pazarlıkla satın alınacaktır 2) Pazarhğı 29 Kasım 1961 Çarşamba gunu saat 15 te Tepebaşın dakı Tekel Genel Müdurluğu Satınalma Komısvonunda va pılacaktır 3) Ihaleye yalnız jabancı fırmalar ıştırak edebıleceğıne gore vabancı bır fırma nımına pazarlığa iştırak edecek tahpler o fırmavı temsıle, pazarlık ıcrasına pev surmeğe mukavele aktine, temınat alıp vermege ve bu hususta saır bılcumle muamelâtı ıfaja mezun olduklarına daır fırmaca vtrilmıs ve mahall! Türk Konsolosluğunca ta=dık edılmış bir vtka V letname veya temsılnamejı noterden tasdıkh Turkçe tercu meıı ile ıbraz etmeğe mecburdurlar • 4 îhaleye ıştirak etmek istıyen fırmalar ıhale gunu hariç ıha ) le tarıhınden 10 gun evvehne kadar fıvatsız teklıflerını Te • kel Genel Müdurluğu Muskırat Fabnkalar Şubesı Mudur luğune verecekler ve ıhale tarıhınden bır gun evvel ıhaleve ıştırak ve^ıkası alacaklardır Istekhlerın 13 500 hrahk muvakkat temınat makbuzlan saır vesıkaları ile bırlıkte belırlı gun ve saatte Komısvonj muza muracaat etmelen ılân olunur Temınatlar muamelelerı Tepebaşmdakı Genel Mudurluk «atınalma Komısvonunda vapüdıktan sonra Tophanede w Mumhane Cadde«ınde Ma.zeme Alım Şubemız \ezne«ıne pa zarhktan evvel vatırılmış olacaktır ( Basın 8429 606") »•»•»»»•»•••••••••»••••••••••»»•••••••••••^ tmalâtını takdim eder. KLM Y1KAMA vg ELEM8 MAKİNELERİ BETO\ KOVALAR] KEÇIAYAĞ1 SİLİNDIR l ASTİK TBKERLEhU İLlNDtB HORTATÎF Te MSSEN TıPI AKARYAKIT TANKERLERl ve SABtT AKARYAKJT DEPOLARl STANDART TİP DAMPER KAYA TtPl DAMPER KASA BUHAR KAZANLAR] KALORİFER KAZANLAR1 HİDROFORUAR BOYLERLER EŞAKIÖRLER TAM OTOMArlK MA20T LU HAVA ISITiaUVRJ Te her türlO hususı 'Beraama GABARDINLERINOEN ŞIK B R TRENÇKOT BERQAMA GABARD NLERı SU GEÇıRMEZ. FİATI En ufak boy (45 beden): 140 TL. Boylar arasında fark : 10 TL. PERSONEL ARANIYOR T^ırklyenin en yenı ve en buvuk petrol tasfıvehanesı olan * ö (Ba=ın 7796/6065) TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:! 1 Mevcut şartnamesıne ve ambar teslımı e»a«ına gore 300 000 •det 2i Iıbrelık jüt çuvalı paıarhkla satın alınacaktır A«ağıdakı ısler içın p e r s o n e l aramaktadır: ğ 2 Pazarhğı 6/11/1961 paıartesi günu saat 15 te Tepebaşında Proses Muhendı» Kıray» Y Mühendiri Tekel Genel Müdurluğu Satınalma Komısyonunda yapıla Plânlama Mühendısi Kirnva Y Muhendisi caktır 3 Şartnamesı her gun Komısyonumuzda Izmır Tekel Basmu Makıne Möhendısi durluğunde gbrulebıhr Faal 3371 6046 Korrozjon ıçın Metalunı Makine veya Kanym Y Muhendisi Muvakkat temınatı 119 Î60 lıra olup malın tamamı verile • • • • • • • • » • • • • • • • • < >••••••••••» » • • • • • • •» • • • • • • • • Lâboratuvar Kısım Şefi Stajyen Kbnya Y Muhendisi medığı takdırde asgarı 50 000 adetlık teklıfler kabul edilir Kımva Y Muhendisl ve Kimyager Bu mıktarın temınatı 19.875 lıradır isteklıUrın muvakkat temınat makbuzları vesaır kanunı Makme Teknik Res«amı (Sanat EnstttüeHİ Meıunu) vesaıklenyle bırlıkte belırlı gun ve saatte Komısyonumu 8 Ubor«ttrwr Teknlsyenl (Kimya Sanat Enstltüstt Mezunu) za muracaatları il&n olunur T»mınatlar, muamelelerı Tepebaşmdakı Ganel Müdurluğu Namzetlerint K ta (tah»ı«lı ıthal mallan) lı«te«ımn 225 sıra numara«ın muz Satınalma Komısvonunda japıldıktan sonra Tophane a Askerllk htenetlerini yaptnn olm*l«n ia kavıth «husu=ı sektor «anavıının acıl ıhtıvaçları» ıçm kon dekı veznemıze ıhale saatınden evvel jatırılmıs olacaktır b 1 Öâ 8 neı ıırada zıkı»dÜen i«lw M= lyı Wll»se bllmelen raus bulunan 1 000 000 doların ıkmcı devre tevzıatına aıt talep (Ba«ın R42R/6068) er kabul edılmektedır ^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^ larttır 7 ılâ 8 ineı «ırada nkredÜen isler için Ue ingilızce Sanavıcılerımızm 23 10'1961 akjamına kadar Odamız Sanajı tercih aebebtdir ^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<» Sube ıne muracaatları rıca olunur Nanaetlerin P K K Mertin Mfre^ne müracaatlerı rıca « DERS KITAPLARI ANOVEVI ŞIRKFri FEVKALÂDE UMVMI • HEYET TOPLANTISI i olunur ^ " **'*»* Şırketımız umumî heyetının aşağıda yazılı gundemın mu • • » »•• • » • • •• • • • • • • • • ••» » • •• • • » • • • • • • • • ••< (Basın 87î4 S S ) On zakeresı ıçın 3 kasım 1961 cuma giınu saat 15 de Şirket Merk* X «««••«•••••••»A***************************** zınde toplantıya çağrıbnasına tdare Meclısince karar verilmıştir • Sayın hıssedarların anılan jtun ve saatte Şirket Merkezine « *••••••< teşrıflerı rıca olunur J GUNDEM: IDARE MECIİSI f Tahvılât çıkarümj=ı hakkında mttsakere v« mlktarının T ^ tâyın hususunda karar ıttıhazı Cumhuriy«t 8081 S 3 Bırlığimiarn ktanbul Üskfldar'dakl A«rn Uıun • 1 *••••»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••£ bulunın taknben 8053 kflo Ru§ya menjelı ithal malı birin Merkez Mudurlugumuze bağlı Derepazarı ıkınci ıkmâl ır saatı ışı kapalı zarf usulu ile ekeıltmeye konulmuştur d hamur k&ğıtlar bulunduğu hal üzere gartnameainde ya• ^ • • •» » • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • »•• • • • • • • • • • • • • • • • • 2 îsın kesıf bedelı 95 619 SS lıra olup muvakkat temınat züı tartlarla kapalı rarfla teklU alma suretiyle «atılacaktır 6030 98 hradır DOKUMA TEZGÂHLARI 11 Teklıflerın en geç 27 ekim 1961 cuma gilnü saat İS ye ka140 tarak enmde tam otomatık, çalısır vazıyette 3 500 • 3 thale 31 Ekım 1961 Salı gunu saat 15 te Rıze dekı Merkez dar Bırliğımizin Istanbul'da Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han Fabrıkamız bınasında muteşekkıl komısvonca vapılacaktır lıraya dokuma tezgâhları satılıktır Talıp olanlann Mensucat £ kat 1 No 12 deki fubesine verılmesi larttır Bu ıse aıt şartname ve saır evrak Merkez Mudurluğumu? J Santral T A Ş Kazlıçeşme adresme müracaatlerı • ile l^tanbul Tekel Genel Mudurluğu Inşaat Şubesınde ve 3 İsteklılerın 2 000 lıralık temınat yatırıp |artnameyı kah ıl • Cumhurıyet 6060 * Ankara Tekel Basmudurlueunde gorulebılır l«teklilenn ve imza ederek belırlı saate kadar adresh teklıf mektupla ' » • • • • • • • • • •• • « « • • • • • • • v •• • • • • • • • • • » • ••• • • • • • • • 2490 savıh Kanunun mutaahhıtlerden aradıeı ev=af ile bu rını Bırlığımıae vermelerl lâzımdır $ • • • • • • • • • • • • • •» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • «• • • • • • • • • ıbı 95 000 00 hrahk ış vaptık'arma daır belselerını ıhale • 4 Mallar hergun mesaı saatlerınde meîkur depomuıda goru den 3 gun evvel bır dılekçe ile Merkez Mudurlufiumuze ve rılme'îi ve alacakları beleelerı ıhtıva edecek teklıf mektur lebılır şartnameler Şube Mudurl'ugumuzden almabılır • larının ıhale saatınden bır saat evvehne kadar makbuz mu 5 Bırlığımız satışı yapıp yapmamakta serbesttır 0 40 ve 0 50 soguk çekılmış saç alınacaktır kabılı Kcmıtvon Başkanhgma vermelerı lâzımdır Postada vuku bulacak gecıkmeler şav am kabul değıldır Muracaat Emayetaş Tl 66 19 71 65 30 dan Sekreterlık J IL 9400 6077 IL 9395 607^ • (Bas'n 8802/6071) •••••••••••••••»»•»»••••••••••••••••••••••^ Anadolu Tasfiyehanesi AT A Ş A. Ş. | Mensubumuz Sanayicilerin Dikkatine: IL 9367 6057 İstanbul Ticaret Odası »» • » • • » • • • •• » • • • • •»• • • y »• •• • •• • • • » •• • • • • »» • • • BAYA\ MEMlit ARAMYOR î Tekel Çay Fabrikaları Merkez Müdürlüğünden: Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden: Singer Dikiş Makinası Kumpanyasından: Yazıhane ve muhasebemızde çalıştırılmak uzere Lıse mezunu genç bavanlara ıhtıyaç vardır Ineılızce bılenler tercih olunur El yazuıyle yazılmış, okuldan ıtıbaren hâl tercumesınden bahseden, «çık adresh dılekçe ve bır «det vesıka fotoğrafı ile bırlıkte her gun saat 911 arasında Galata Yolcu Salonu karşısında Singer Han'dakı yaEihanemıze muracaat edılmesı rıca olunur IL 9346/6059 Makine Yiksek Muhendisi Aranıyor i Alınaeaktır Asgari S senehk meslekî tecrubesı olan ve Ingılızce bılen bır ^ J makine vuksek muhendısı aranmaktadır Yaş haddı 35 dır Ta • • lıplerın şahsen veya hâl tercumelermı bıldıren bır mektupla + J1 »anbul Galata Necatıbev caddesıne Turkıye Sınai Kalkınma ^ • Bankası Teknik Işler Mudurlufüne müracaatlerı • t IL 9254 6052 t ?»•»•••••»•••••••••••••»•••••••••••••»»• »»»»•»» •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle