12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 Ekinı 1961 CUSfHUKİYIT BEŞ H A BE \/ ı ı r Ankara notları Btştarıfı 1 in«i sahlted* ; tt idarecileri öyle xann*41yoruı ki, kimlıi seçim çeki»m«lcrinin ve neticelerinln linlr. l«r üzerind» yaptıgı tahribat, admisi netic» »arhoşluiu ve klmUl dt kendilerine Uerd» b«lM (.10 mUlctrtkUlltl ka. zandıraeak puara h**apla. riyl« 4 10 koali»yona girmak. Ua kapnıyor förünüyorlar. Aneak, halkııı armıından f«le c»k olan milletvekillerinin gen«l merkezltr gibi düfficecaklerl tahmin edilemez. Son karar Meclis fruplantıa ait olaeak vt fruplar her halde en ıftlim karara varacaklardır. flnkarada kararsız durum YUNUS NADİ AP basın sözeisinün beyanatı Baatuafı 1 İnei ımhifede .Ben böyl. bir ş«y söyltdiğimi hatırlamıyorum.» Gümüspala otomobilin* biner Kan, «Bekleyin, ikiüç gün* kadar her şey halledilecektir.» demiştir. • Bonim fahal temayülüm, Rcnt Coty gibi cumhumisi iitiyorum. Oalmesini de gitmasini de bilen.. Koaliıyoaa gelinc*: LJderler koalisyona girmemelidir. Bir hukuk davleti kuruldufuna göre, C.H.P. Tt CJCJİ.P. teşkilâtlarını eski tek partüi devri durumundan kurtarmalıdır^ar.» öte taraftan îl Merkezinde konustuğumuz îl Baskanı Muhittin Güven de, koalisyon konusunda millî kabinenin en son çare olduğunu söylemistir. önümüzdeki günlerde diğer parti teşkilâtlarını ziyaret edeceğini söyliyen Demiray, «Güven, teşkilâtı arzu ederse îl Baskanhgında kalacağını» bildirmiştir. Futbolü bir ıpor olmaktan çok, alışveriş konusu olarak düşünüA4ana, H (Tti«fonla) Cayhu' Sanık y«k«Un«r«Jc hakkuda tayoruz. Başka deyişle, futbol spoDiger taraftan Adalet Partisi Genel Idare Kum *MİaU kBytt kahv«han«*inâ« klbata baılanmiftır. run paradi kısmıdır. rulu üyesi ve basın sözcüsü Kâmuran Evliyaoğlu, particUik yüzundtn CHJP. 1 Hü1 Genel Başkan Gümüşpala'nın bugün yapmış olduKültürümüze, eğitim çabamıza, •eyin Cahit Karakayalı il* akraba Ayn ayn adam öldfiren 2 ğu temaslar hakkında basın mensuplarına şunlan hattâ orman sevgimize en öldürülanndan A J . 1 Ali Karakayalı a1 söylemistir : cü darbeyi futbol ayakkabılan inraarada Mrt blr münakaaa çıkmışIdfi zabıtaya teslim «Genel Başkanımız Gümüspala bugün saat 15 dirmektedir. Bu çerçeği bildiğitır. HüMTİn Cahlt, münakaşa nraten 16.30 a kadar Basbakanhkta Komite üyeleriyle oldular sında bıçağını çekerek All lCarakamiz halde yine de stadyumların öReisicumhur ve milli koalisyon meseleleri üzerinde yalıyı urtından ağır turottc yaranünde kuyruk kuyruğayız; gençBahkaalr, 18 (Huıutl) görüşmüştür. İzmir, 18 (Telefonla) Seçimlerden sonra lamıştır. lerimiz de spor kulüplerinin önünJın Bulutçeşm» kfiyündcn Haaan'Reisicumhurluk mevzuunda Gümüspala salâSecim neticelerinln alınmaİzmirde partilerarası havanm son derece yumude.. Futbolcuların peşinde de binm leytinllfine firip çtldıgı z t y hiyettar olmadığını, ancak parti grupunun karar ya batlandıgı ilk gün ortaya şak ve medenî bir iklime ulaştığı görülmektedir. lerce liralar. transfer dedikodulan tinltri çuvalla kıçırmak iıtiyen vermese salâhiyetli olduğunu beyan etmistir.» attıgımız Orgeneral Gür»el"in (biraz daha açıklıyalım) altmışaltı Dün akşam CHP Merkez üyesi ve Izmir MilletHikmtt Kara, kır korueuıu lımail Milli koalisyon mevzuunda ise Cumhurbaşkanhgı fikri, Parpartileri, tribün dolusu argo (arYalaman tarafından fflrfilmüftür. vekili Dr. Lebit Yurdoğlu'nun AP İl Merkezine dörtlü bir koalisyona gidilmiyetl idarecüerinin büyük bir Kaçmak istarkcB rakalanan hıryaptığı nezaket ziyajetine mukabele olarak AP 1 y a değil .affedersiniz) ızgaralar, 1 ceğini açık olarak belirttikters kıamı tarafından desteklen. •ııla bekci arasında (îkan mücaminisküsler kuyruk kuyruğa.. ikinci başkanı Mehmet Karaoğlu ile Osman Kibar sonra, «Demokrasinin icapları mektedir. Sayın Gürsel de delede zor duruma düsen Ismail, Bunca profesyonel parayla, spor bugün CHP İl Merkezine gitmişler ve CHP idane ise o yapılsm» demiştir. bugün verdiği bir demeçte tabancasını atesliyerek Hikmeti anlayışımızı, amatör spor sevgimirecileriyle görüşmüşlerdir. Yurdoğlundan başka Evliyaoğlu'nun bu beyanı ile adaylığmı koyabileceğini ihsas zi değiştirmemeliydik. SporToto, Ankara, 18 (CumhuriyetTvleks) Cldürmüstür. Hâdiseyi mfltaakıp AJ5. nin millî koalisyona gitCHP Ö Başkanı Hasan Adanır'ın da hazır bulunttmistlr. Cumhurbaşkanhğı bu acı durumun topluma karsı ol Siyaaal BilfUcr Fakulteıi Bğren karmkola fidip bekçi, durumu »nmek istemediği anlaşılmakta duğu görüjme esnasında her iki taraf da memleadaylıgı böylece halledilirse sa olsa horoz şekeri kabilinden teciltri bir îspanyolu «unnet ettirmiş latmiftır. ancak, nasıl bir koalisyon isteketin müstakbel menfaatlerinin kuvvetli bir hüo laman ortada iklnci, fakat tik düşürmesi veya suspus payı Aynca Bigadiein tnkaya köyünlerdlr. 23 yaıındaki Rımon Torle dığı üe iıtnuz açıklanmamış bulunmaktadır. Tahen mühim mesele olan Başba. kümet kuruLmasma bağh oldugu noktasında birolabilir.. Cabeıon, Hindiıtana giderken An den Burhan Savran, (en; ve güminlere göre A.P. yine Y.T.P. ile bir koalisyon kan tâyinl kalacak ve 3 üncü Futbolün propagandasını evden karaya uğramış, Siyasal Bilgiler zel karısına tecavüz eden Erdoümidindedir. Ancak bu koalisyonun sayı bakımm olarak da kabinenin tesekkül Tam bir durgunluk içinde görülen iktisadl haFakttlteıi öğrencilerinin tavsiyesi Jan Yıldızı mavzerle flldürmüfdan sağiam olamıyacağı da bilinmektedir. sokağa, radyodan gazeteye, para tarzma aıra gelecektlr Basba vatın canlanabilmesi için bunun şart olduğu ilerüzerine Tıp Fakültaıi Hastahana tfir. Htdifaden lonra jandarmaya eüzdanımızdan sövme ihtiyacımıza kanlık için iki ihtimal vardır. sindt sünnet olmuştur. (iden lanık durumu anlatarak teı süruhnüs, bu arada Dr. Yurdoğlu, «Fakat ben kadar kendimiz yapıyoruz. Hem 1 Mecliste aandalya »ayıTıp Fakültesi bjfrencisi olan Ca lim olmuyhır. de göğsümüzün bordasına kadar Ankarada bu istidadı maalesef göremiyorum» deCumhuriyetimizin ilk yıllan baları ıjağı yukan birbirine ya bezon, sünnetin çok »ıhht bir opegurur duyarak, nâralar atarak.. miştir. AP İl İkinci Başkanı da dört parriıün birkın olan CHP veya AP den rasyon olduğunu ve iyiluşir iyilea 2 CHP. U, Mersin'de, yol Kalenin dışından geçti mi gol tılılaşma d&vamuın altın çağıdır. lejerek hükümet kurmalannın memleketi muhabir avuç aydınının diger partüerin üıerinde ittimez Hindistan'a gideceğini söyledeğil fetvâsınca, öyle boş şeylere O zamanın ortasında tartaklandı. lefet murakabesinden mahrum bırakaçağını »öyGenel Başkan Yardımcısı ve A.P. Genel Idare fak edebilecekleri bir Basbamektedir. bel bağlamışız ki, bir golü, blr ga kalblerini tutuşturan tek bir amaç lemiş, «muhalefetsiz demokrasi olmazıı demiştir. Merain, 18 (Telelonla) Bahç» Kurulu üyesi Tahsin Demiray, dün bir basın topka n seçmek. libiyîti, hatta bir şampiyonluğu vard: Ulusumuzun batılı olması. Afrika revüsünün Mahallesinden Nalma Ayrık ile Celantısı yaparak koalisyon konusunda fikirlerini AP liler giris, ve çıkışta parti binasında buluAtatürk devrimleri bu inançtan 2 Senatodan tarafsız bir ay'a gitmekle ideta bir tutuyoruz. yolaçıklamıstır. nan CHP liler tarafından alkışlanmışlardır. Ankaradaki temsillerl mil Yetik adında iki C.H.P. li te« üyeyi kabinenin teşkillne me Bir Çin atasözü: Pekin uzak, yıl doğdu ve bir heyecan dalgası hadan geçerken, kimlikleri henüz CJH.P. hariç, diğer partilerin aynı istek ve teAynca YTP de diğer partilere nezaket ziyaremur etmek. dızlar daha uzak.. îşte toplumu linde vatan sathına yayıldı. AsırAnkara, 18 (CumhuriyetTelek») bit edilemiyen ve A.P. li oldukları mayülde olan vatandaşlardan oy aldığını söylitine başlamış, ilk olarak dün gece AP Ö MerkeBirinci seklin iki partinin muzun ahnyazı»ı.. Bir gole, teaa ların uykusundan uyanmış, ken Kııılay yaranna şehrimizd» »»m anlasılan S ktsi tarafından yolları yen Demiray, millî koalisyonu birkaç ay sonra de Meclis grupları tarafmdan zine bir heyet halinde gitmiştir. «Yasa, kardeş düfen atılabilen bir gole, on san dimlze güvenimiz artmış ve gelesiller vermekte bulunan Güney keıilerek, C.H.P. laflarında calıadüşünülecek bir çare olarak görmektedir. karııhkh olnrak kabul edileparti...» sealeriyle karşılanan YTP idarecileri yatim yakınlaşablliyoruz. Oysa ay'a ceğe ümitle bakmıya başlamıştık. Afrika Revüsü menıupları milll tıklan için tartaklanmıslardır. îstanbul mületvekili seçilen Demiray, «A.P. Gögüslerimiz büyük işler başarbileceği pek süphelidir. Seçiş 384.000 kilometre uzağız. kıyafetleriyle cuma günü ö | l t na Olay Emnlyet Müdürlügüne aknn sabah da CHP yi ziyaret edeceklerdir. nin birçok illerde geç kurulmuş olması ve seçim kabul edilse bile partili zat'ın mazını mütaakıp AnıtKabir'e gid«Bu ' iki mesafe arasmdaki farkı manın kıvancı ile dolup taştı Diğer taraftan bugün bir basın toplantısı tertmiçtir. Sanıklar aranmaktadır. zamanına kadar devamlı tazyık altında tutulmaBasbakaıüıktaki ömrü pek urek çelenk koyacaklardır. kapatmağa çook, pek çok meebu Artık Doğulu değildik. tipliyen Dr. Yurdoğlu, kuvvetli bir hükümet kusı neticesinde, oylar taksime uğramıştır» demiştir. Fakat zamanla bu heyecan azalzun olmaz. Zira adetleri 120* yi Müslüman elan rtvü mentuplan ruz.. rulabilmesi için AP ile CHP arasında bir koaüsGayrimenkul Saüş llânı Demiray, Cumhurbaşkanhğı konusundaki fikbulan YTP ile CKMP Meclis cuma namazından sonra Atatflrk' Haaan HAUCI dı v» yavaş yavaş kayboldu. ülu»trtanlnü 1*. tera Mnnurlujrunflajı: yonun zaruri olduğunu ifade etmistir. rini de şöyle açıklamıstır : ea batılüaşmak dâva olmaktan grupları kı*a zamanda Basbaiin tnânevi huzurunda da »ayfi duDo«. No. l»«0/4«4 çıkarak yalmz aydınlnrın rüyniarı ruşunda bulunacaklar r« avrıca kanın karıısındaki parti gruMuhtellf d«r«eelerd« ipoteltll olup Ankara Vallıi Nuri Ttomıa'ı ziya lklnd dercc* ipotck »laeakluımn tahalinde kaldı. Bugün, arkada bıpuyla blrlesip kabineyi düret edeceklerdir. raktığımız yıllan, bir sinema şeleblyle «atılmasına karar veıilen Faşürürler. Dün yazdığımız gibi tlh, All Fakfh mahalleslnln AJaçayıridi gibi, «jözümün önünden gebir partilinin baskanhgında Devlet PtSnlsma TegküStmın ya çirirsek su acı »erçege vannz: Ban ve Afaçkalran «okajınd» kâln E. mümkün yınladıfı Plânlama adlı brojörde, tılı değillz... ıBiz bize benzeri.» Gürsel, dün açıkladı: •skl T, 7 MO, eeld 17, 17, II, y*nl iklli koalisyon datek çare olmadığına göre, ilk İS, 14. 1 U ) : İT, 1T/1, İJ kapı No. li bstıdaki gelişme sebepleri Szet ola sloganı içinde işimize geldıği yer«Cumhurbaşkanhğı adayı tapunon 3ST pafta, 11T0 ada (1) par kabineyi teçkile bir tarafsız rak söyle gosterillyor: «Batı mem de batılı ya ı'a doğulu clduk. Eszatın memur edilmesidir. Bu •elde kayıth Mt. Mz. mlktanndaki leketleri çok nzun blr taribl devir ki blnamıza bstı yönünden pence Bsstsrafı 1 inei ıshUede önümüzdeki günlerde, Cumhuolacağun» tarafaız zat kim olaeak? ŞimbahçeH aheap «vin taroamı afagıda İçinde gelismişler ve somflrge Im re açmakla yetindlk, şeklen batılı, Dürüıt ve serbest bir seçim ya. riyet Halk Partisi, yetkili organla diden bir §ey söylenemez. Baştarafı 1 Inoi nhifed* yazılı tartlar dalı«eind« parara çevrl kflnlanndan faydalanmışlardır, Ay ruhen doğulu olmaktan kurtulapümıs olması Türk milleti için rmın vereceği kararlar dairesinde, Amma her halde bulunabilir, goturecegım. Memleketi bu hald* lecektlr. nea devletin • zamanlar halk hlz madık. her bakımdan iftihar edilecek bü millf menfaatlan her seyden üsGAYRÎMENKULÜN EVSATI: Gayve 4 lü koalisyon ancak böyle ve bu şartlar altında bırakmam riraenkul Fatlh Kocamustafapasada yük bir basandır. 27 Mayıs aaba. tün tutarak, kendisine düşecek va Ankara 18, (CumhuriyetTeleks) metleri daha azdı ve az vergi alıbir Baıbakarun idaresi altınBugün sevgili vatammızda blr doğru olmaı. Vakıİ aıhhatlm mü All Faklh mahalleslnln Agaçayın »ohı verilen şeref aözünü yerine ge zifeyi azimle ve basan ile yapma Eskişahirde yapılmakta olan ilk yordn. Kişinin geçim derdl devletl çok şeylerin yoklujunu duyuyorda mümkün olabilir. sait d«ğil ve başkanhgı da arıu «t kafında 17. 17'1 kapı ve Agaçfeakan Türk otomobili, 26 ekim günü An pek ilgiIendlrmedİKinden itçi 0c tak, bu, batılı olamayışimızın sotirmif bulunan Türk Silâhlı Kuv ya devam edecektir.» Ecret GÜREStN rniyorum ı m ı çarasiz bu yolda §o «okafında 1, î/1 kapı »ayılı bahçell karaya getirilerek Basbakanhkta retleri de dfişuk tatalayordn. Devvetleri milletin sükranına bir deSornlar ve cevaplar nucudur. Eğer ekonotniden deahsap ev ve lkl ahşap dükkândır. Enuna kadar çalışacağım.» ııııımııııı fa daha hak kazanmıştır. CHP Genel Başkanı îsmet İnönü Bagkan Gürsel> takdim olunacak let flyat lşlerinc kanşmıyordn. Ba mokrasiye, liraatten sanayie, millektrik te«lsatı mevcut olnp çntılan Böylece Başkan Gürsel uzun zaimkinlardan fsydalanan mSteaebCumhuriyet Halk Partisi bu se bu umumi beyanatını müteakip tır. ll eğitimden belediye hiımetlerimandanberi üıerind* durulan bir oluklu yerll klremttle örtulOdOr. BAH çimde, Türkiyenin gelecegi için basın mensuplannın sorularını c« CELİ AHŞAP EV: İki bOlükttlr. Zemln lajtırma Bakanı Orhan Merain biıler memlekette yeni iş sahalan nc, kentten köye, aileden turizme sorunun karfihfinı varaıiş v« kat beden duvarian kınnen kârglr. neler düıündüğünü, çok açık ve vaplandırmıştır. Sorular ve cevap 11, bu konuda izahat vererek kü acıyorlardı. illta ve teknlk ilerll ve ahlftktan san'ata değin çeşltli Cumhurbaşkanı olmayı kabul etti dlger aksamı tamamen ahsaptır. Ağaçük yapıdaki «Aile tipi» Türk ototafsilâtlı olarak umuml efktra ları asağıdadır: problemlerimizin çözümünü istigini açıklamış olmaktadır. çayın »okatı yüzO »aç kaplamalı. dl•öylemeye muvaffak olmuytur. Sayılan gelisme şartlannın a«a yonak yüzde yüz batılı olmalıyız. Soru CHP Millî Koalisyon mobilinin bütün tecrübelerinin ikDiğer taraftan Baskan Gürsel bu ger cephrtert çürümOş ahşap kaplaPartimiı seçim kampanyaunı idaresinde mesuliyat almaya ta mal edilmiş olduğunu, süratinin v« bs hangtei bizde ekjiktlî Altı aaırBatılı olmak batı kültürünü tüm labah saat 10 da başka bir göreve malı olup dahflen bagdadt «ıvaları arazi denemelerinin basan Ue so • bk Osmsnlı devrinde hadmtlan memlekette huzuru ve vatandas raftar mıdır? tâyin olunan Pakiıtan Büyük El dBkillmOs. unıtımlyetle harap blr nuçlandığını söylemis, 26 ekimde Basra'dan Viysna ve Kınm'a ka ve kesin olarak kabul etmek ve lar araaında iyi münasebetleri Cevap Bize teveccüh edecek haldedir. E»as bfllOk: kat: 2eona inanmaktır. Gerek özel, gerek çisj M. S. Rauan'm veda ılyareti mlnl malta taaı d&felf Zemhı ve holOn antre kurmayı hedef bilerek yürütmüs hlç bir görevi simdidtn roanil de otomobilin Baskan Gürsel « tö dar azanan koca tmparatorlnjtnn toplum hayatımızda batı düşününt kabul etmlstir. lımlr Valiti »oluna kOnıtlrmk. arkada zembıl bercnl* verileceğini açıklamııtır. tür. Parti olarak aldığımız netice karsılamaya istidadımır lmkftnları blr sömürgecl d«vletin şflnü egemen kıldığımız, devlet oyoktur. General Burhanettin Uluç ile de ton taçlık üzerine dlğer kömürlOk. ler vatandaaın bizim aiyaaetimlze Bu koalisyon teıebbüılari bu» gc kinden daha mı azdıT Devlet larak kişiye, kişi olarak devlete bir müddet görüşen ve tzmlr se W.C. dlr Zemlnl malta taeı doşell. • NÎKE» güdümlü mermilerinin vc tutumumuza teveccüh göıter linceye kadar ne Utidatlar gösteY. A. Divanının mahkum ee aosyal hlzmet harcamalan Ue karşj, batı ölçüsünde, kendlmizi öçimleri hakkında bilgl alan Gür metruk iamıcı olan e«kl ocaklı mut enelik muharebe atışı için Ame digini bildirmektedir. kaynaklsrı tüketiyor da is sahası rccek, henüz beUİ değildir. Ama sel, müteakıben Belçika, Kanada faktan bahceye çıkılmaktadır. ASMA rikaya giden ikinci Türk Taburu«Hayrctc düauemellyis» ettiği kadın yakalandı aea«ak gclirlerl hal kın elinde bı devli gördüğümüz gün, en büyük bizim tarafımızdan İyi bir teaebTaşhktan aheap merdlvenle çıkurtuluş bayramımız olacaktır. ve îsviçre televizyonlan adına ge KAT: aofa flaerhıe iklye bBlOnmfls nun son kafilesi, dü n uçakl, şehkılan Nlspl temsilc göre yapılan 16 büs akamete uğramaz. rakmıyor maydn? Teksa Batı'dan Yıllar yılı canevimizi sızlatan Bastarafı l tnci tabifede len flç kişlHk btr heyetle nrfllâkat olup bu kesimde İki odadır. Birlnci rimize dönmüştür. ekim seçimlerinde hlç bir iiyasi daha mı akılaudık; bnbar makine dertlerimizin tümünün dcvaıını Soru AP ile bir koalisyon yapmıştır. 29 ekimde bu üç mem kat: Merdlıen başı kapalı »ofa Ozeîkinei Tabur Amerikanın Texsas partinin tek basına Mecliste salt kurmak kolay olacağına (ör*, «lz diLmiş bulunan Ferdane Polat adlı sini anlar, radyoyn «mlar vapıyor, Shakespeare'in dilile özetliyellm: lekett* «701 lamaoda gösterilecek rlne dört oda, W.C. dlr. Asma kat eyaletinin El Pato şehrtade 6.14 çoğunluk elde edememeai şasırtıkadın, evvelkd g«ce Nişantaşında, elektriği onlar keşfediyorda.. ce mümkün görülüyor muT «Batılı olmak ya da olmamak. olan yirml dakikalık Türklye fll ayda 40.00 Ilraya klrada olup bfrlnci ekim tarihleri araıında yapılan fü cı ve btklenmiyecak bir hftdist polis tarafından yakalanmışıır. Bilinen bir «ey varas, orsda kı îşte tüm problem.» Cevap Koalisyon huaufunda, mi için konuşan Başkan, 37 Mayıı kat tetkikat mramnda borçlnnun 1? ze atışı manevralannda aldığı değildir. Bu hal nispl temsilin her açıkçası bizimle koalUyon hususun Blr müddet gayrimevkuf olarak Sürarl KYÜBOGLÜ ihtililinden bu yana Türkiyenin ITtlbıde oldugu tesblt edllmlçtlr. Dl 91,04 puvanla ikinci gelmiştir. memlekette sık sık görülen teza da yayılan şeyleri duyuyor, görü yargılanan ve tarihl karar günü fer bölOk Afaçayın «ckajında 17/1 durumuou kııaca anlatmjş, ıtçim kapı »ayıh, tek kanatlı kapıdan bahNATO"nun Güneydoğu Avrupa hürlerrnden biridir. Zihnimize sim yonunuz. «Bizimle koalisyona ge baygınlık geçirip, durusma salo • A. P. İzmirde dün bir lerin tarafsızlıkla yapıldığım §8y çey» glrllmektedlr. Bahcede tek kakarargâhına mensup memleketle diden yerlestirmeliyiz ki, bu sisliniz» diye bir şeylmiz yok. Fa nundan çıkarılmış bulunan Ferdagövde gösterlsi yaptı lemlş Te bu memleketler halkına nath kapıdan gtrllen antrenm golun rin (Tfirkiye îtalya . Yunanis temde bfitün siyasl partiler güven n« Polat, 15 eylul 1981 tarihinde kat clddi olarak her teklifi tetkik hakkında tevkif kararı verilmemiş Raştarafı 1 inci sahifede selâmlarını göndermiştir. Saat 11 da «emtnl malta ta»ı dOşell mutfaktır. an) katıldığı manevralarda 1 inci le vazife görecekler re iktidarda ederiz. müracaat ederek olduğu için, Yassıadadan serbestçe çlm Kuruluna de Başkan Gürsel, Millt Birlik Ko Antreden ahsap merdlvenle çıkılan liği 91,11 puvanla îtalyanlar almış veya muhalefette, mesuliyet duySoru CHP seçimltrde bekle dıaan çıkmış ve düne kadar giz Bergamada mevkuf bulunan mümitesinden dün siyasl partileri li agma katında «ofadan bölunmü» ko tır. gıısu ile hareket edip karsılıklı diğlnden çok az oy almıştır. Bu Ankara, 18 (CumhuriyetTeleks) rfdor flıerlne İM oda ve Ayvekkillerinln milletvekili seçilmis yaret eden Sezai Okan, Snphi Ka da 3000 Ilraya klradadır.W.C. dlr. ÎKİ 2 nci Tabur Kumandanı Yarbay medenl münasebetler İçinde bulu durumda siyasi hayattan veya lenme imkânını bulabilmiştir. AHŞAP Yüksek Adalet Divanı Başkanı raman, Refet Aksoylu ve Ksmll DÜKKAN: Ağaçkakan »okagındadır. Suat Çoteli atışlar nrasmda hiç narak memleket lşlerinl beraberMahkum olduktan sonra devam olması gebebiyle tahliyesini iste Salim Başol birinci lafhadaki yoCHP Genel Baskanlığından çekilKaravelioğlu'ndan müteşekkil he Blrlnln yOzü tahta kepenkll olup blr bir perıonel hatası yapmadıklan ce yürütmeyl öğreneceklerdir. lı surette kaçan, nihayet evvelki mislerdir. MazbaUyı inceliyen ll rueu çalışmaları neticesindt istirameyi düşünüyor musunuz? yeti de kabul ederek kendilerin katlıdır. BAHÇE: Evin ve dOkkânla nı, hedefe Vo 100 isabet kaydetrik gece Ferdane Polat'ın, Nişantaşın Seçim Kurulu, talebi yerinde bulCevap Hayır. Ben yetişmem d bir akrabasınm evinde gizlen mus ve tahliye için Bergama Ağır hata ihtiyaç duyduğundan bahiflc İlk defa tecrübe ettiğimiz nispl den ziyaretleri hakkında bllgi al nn arkası bahçedlr Sokak rOılerl erini, yalmz «hedef uçuran» diye birbuçuk ay mezuniyet verilm«ti mıştır. Başbakanlıktan aynlan he moloz tajmdan yüksek muhsfaza du bahsedilen cihazı hiç kullanama temsil usulünde, basit çoğunluk itibariyle, mizacım itibariyle çe diği tesbit edilerek yakalanmıştır. ceza Mahkemesine talimat gönder talebinde bulunmuştur. miştir. varlıdır. Agaçkakan tarafındakl aratisteminin alıstığımız tecrübele kilmeyi geniş zamanda düşünüyetten Sezai Okan on dörtler hakDün sabah adliyeye gönderilen Yüksek Adalet Divanı Başkanı lıkta bir kuyu ve arkada metrftk blr dıkları ve zira atışlardan sadece rüm. Vaziyet nezaket kesbettikçe Bunun üzerine verilen tahliye ka Salim Başol ile üye Abdullah Okında: «Kanun temrnatı, insiyatif aarnıç olup bahçede muhtellf dns bir saat önce kendüerlne verildiği riııden farklı bir dağılış görmekTerdane Polat, henüz hakkmdaki benim sebatım çelikleşir. le hayrete düşmemeliyiz. ran gereğince Aytas, serbest bıra ner'in yorgunluklanna binaen izin kendilerindedir. Bir dâvet alma meyva a|ac1«n vardır. «hüküm ilâmı» Yüksek Adalet Diçin îtalyanlara nazaran puan kay Biz aJınan neticeleri tahli kartı Umulan oy alınmıştır, sanıyo vanınca İstanbul Savcıljğına gön • kılmış, Bergama Adliye binası ödılar. demiştir. Refet Aksoylu lse bedip iklnci olduklannı bildirmiş lıyoruz. ruz. Görülecek ki, en çok oy alan derilmediği için tevkif edilmemis nünde bin kadar A.P. 11nin teza istekleri Milli Birlik Komitesince ÎMAR DtTRTLTMU VE KIYMETt: koalisyon mevzuundaki bir sorukabul edilmiştir. Milll Birlik KoImar MödnrlOgtlnfln 4'7/lB«l gün ve tir. Kesin neticeler ilin •dilmemif veya onun yanmda olan parti ola tir Hâlen Emniyet Müdürlüğünde hüratiyle karşılanmıştır. yu «fâydah mütalâa tdilir. Taraf 4641 aayıh taar kroklslnde lgarrt emitesi, Yüksek Adalet Divanı BaşBu arada Tabur Kumandanı A olmakla beraber, mllletten en yük cağız. nezaret altında tutulan Ferdane Izmirden de 100 kadar otobüs ve kanlığına Selman Yörük'ü getirmiş s:z bir Başbakan ıçin de flkir alı dildlfl ttzere program dıçında ve ls merikalılardan çok büyük yakın »ek oyu almıı ve »n ço^ milletvePolatın, bugün tevkif edileceği sa. kamyonla îl Başkanım karşılama ve bu suretle Divanın asli kazaya CHP nin Devlet Baakanı nabilir» diyerek cevaplandınnıs kân sahasmda olan bu yerde lmar lık ve misafirperverlikleri gördük killiği kazanmıs parti olduğumuz mlmaktadır. adayı yok ğa giden partililer, Aytaj'ı M> mensup üyeleri arasında azalma t Utikametlnde. 5.00 roetre ön bahçe ile lerini sözlerine llâve etmistir. tır. limdiden açıkça anlasümıs bulunnemenden Izmire kadar tezahürat vukua gelmiş olduğu için yedek ütrtfaat yapılabflecegl ve aynk nteamSoru En fazla oy alan partimaktadır. da komaa ve arka bahçe mesaMerl arasında getirmişlerdir. Kafile, şe yelerden Ferruh Adalı ile Adil nin CHP olduğu simdiden bellidir. Giinaltay ziyaret edildi S.«0 er metre obnak Ozere 9.50 metre Rey için halkı gecekondu Şimdi vatandaşın önünde bulu. Devlet Reirinin seçiminde CHP C H. P. li Senatör, trafik hir içinde de kalabalık caddeler San'm asli üyeliğe ve bunlardan nan mesele, devlet ve hüiümet kad C.H.P. ll Başkanı Ali Sohtorik yükseküglnde ve en çok 20.00 metre den geçmek suretiyle halkın dik boşalan yedek üyeliklere de Yarbekler lneaat yapılabilecetl bll inşaına teşvik eden 8 rosunun nasıl tesekkül edeceği ko Genel Bagkanı bir teklifadımı at kazasında ağır yaralandı katini üzerinc toplamıştır. gıtay üyesi Müslim Gökgöl ile Bayile Idare Kurulu üyelerinden bir derlnliginde Bu hallyle tafnamına 120 gibidir. Bu hususta ilk dlrilmlçtlr. Baatarsfı l İnei sahifede grup, dün saat 16 da, Ortaköy Şifa bfrı llra kırmet takdlr edllmlütir. nuıudur. Yeni idareden beklenen, mak CHP ye düşmez mi? tl Merkezinde gazet^ilerle kısa ramiç Hâkimi Hasan Basri AkgiA. P. li nezarete alındı memlekette huzurun ve vatandas Yurdunda yatmakta olan ŞemsedCevap Partilerin mutabık ola ncmemek için direksiyonu sahile bir görüsme yapan Aytaş: «Hafi ray'ın tâyinleri Geçici Anayasanın SATIS SARTLARI: îşbu gayrtmen Baştarafı 1 inci sabilede lar arasında iyi münasebetlerin 6 ncı maddesi gereğince Milll Birdin Günalfcy'ı ziyaret etmil ve kulün «rtırrrm sartnames! 10'll/1961 Partizsnlarla nkı bir mücadelc sağlanması, hürriyet nizamı için cağı bir Devlet Reisini tercih ede kırmıı, bu aırada iki takla atan a yelikler ve jurnalcılıklarbitsin, kar lik Komitesince kararlastırılmışgeçmiş olsun demişlerdir. gOnOnden ltibaren 1900'464 No. İle ye girisen örfi Idare Kumandanlı de kalkınmanın gerçekleştirilme riz. Bizim partiden Devlet Reisli raba denize uçmuştur. Civarda deşçe çalısmalar başlasın. Birbiri tır. öğrendiğlmize göre, tansiyonu herkesln görebilmesl İçin «çılrtır. î gınrian yetkilı bir şahjı, tstanbsl ğine aday yoktur. Bir aday üze yardıma gelecek herhangi bir kim mizle kardeşçe geçinmeliyiz. Biz, nun düşmesi sebebiyle Şemseddin lânda yanlı olanlardan fazla malu da örfi îdarenin düşünerek Diğer taraftan Yüksek Soruşturdevsyn" ettifini sidir. Biz, sâlim istikametlerin bu rinde mutabakat olmazsa çoklu •e olmadığmdan, afır yaralı ola mcanlekt menfatlerini mat almak istlyenlerln lşbu şartoaGünaltay'ın Londra'ya tedaviye mei'e ve dosva munaraaiyle memurl hatırlatarak bir muhabirimue »uc lunabileceğinden ve vatandaşla ğun bir an evvel teminini bekle rak Zeki Kumrulu taksinin kapıgı konuştuk, bundan sonra da böyle ma Kurulu üyelerinden, halen işlerin azalması dolayısiyle, aşagıda nn huztır içinde bir calışma haya riz. nı açmak suretiyle denizden dışan ce konuşacağu» demistir. gönderilmesi bir iki gün gecike yetlmlıe mOracaat etmelerl laamdır. ları söylemiştir: adları yazılı olanların görevlerine Mlletvekili seçilen bir AJ». li cektîr. thaleye fştirak İçin muhammen kıy< 21 günlük propaganda süreci bna girebileceginden eminiz. Yine Soru CHP ni naldığı neticeyi çıkmıştır. Bilâhare yardıma gelen dönmelerine Milli Birlik Komitemetin "«7.5 ntepetlnde pey akçeai ve 15 ekimde sona erdiğine gdre, sü kesin olarak su kanaattayız ki, ser diğer partiler mağlubiyet olarak ler arabada bulunan Muıtafa EktUha taJülye edildi mckçi ile Fatsa tücearlanndan Ah ya millt blr banka teminat roektabu. kunet yeniden avdet etmelidir.Hu be»t seçimlerin başarılmıs olmasıy förüyorlar görüsunüz nedir? Antalya, 18 (Telefonla) A.P.since karar verilmiştir. Görevleri nun te\dil lâzımdır. Satıs ZJ'11A961 kuk Devletinde bundan sonra da, la, normal demokratik rejime gemet Kibar'ı kurtarmışlardır. Ha» Ilatcsinden Antalya milletvekili se devam eden Yüksek Soruşturma Cevap Seçimlerden çıkmış çarsamba gOnd saat 1112 aram tstan daima kanunlar hâkim olacaktır çişin en güç merhalesi de aşılmı* tahaneye kaldınlan ağır yaralılar çilen Ihsan Ataöz, iki aydanberi Kurulu üyeleri şunlardır : partilerin kartı partileri başarınz, bul SultanahmPt Adliye Sarayı temin Fazlı öztan (Başkan), Naci Bendan Ahmet Kibar ölmüatür. Diğer tutuklu bulunduğu Ka; cezaevinkendi gartilerini basanlı gösterme kat satış mahallinde yapılaeak olup Aksi yolda hareket edenler, kar bulunmaktadır. raralılann tedavisine devam edil den bugünkü duruşması sonunda li, Cevdet Menteş, Cebbar Şenel, Demokratik rejim kolayhkla tayin edllen zamandfl gayrlmenknl Oç sılarında kanunu bulacaklardır.» İeri devam eden hastalığın blr Kâni Virana, Sabri Tırpan ve Mehmektedir. tahliye edilmiştir. BiSKÜİLERi Bazı partilerin, bir takım siyasl defa rnğınldıktan «onra en çok «rtınasıl işler? arazıdır. Bu tartısmalan amell bir rana ihale edlIecekHr. Ancak artır liderleri karşılamak üzere geni? cl îhaan Ataöz, anayasa oylaması met Ününlü. Seçimlerden önce, yeni Anaya neticesi yoktur. Şimdi, seçimlerin İL 9337,6049 ma bedeli muhamınen kıymetln * çüde hazırlıklar yaptıklarını haber samız milletin serbest oyu ile ka neticeleriyle vaziyet riyaziz blr ha tstanbtıl Asliye Birinci Tka sırasında menfi proçaganda yapini bulmar veya satıs Istlyenln a alan örfi tdare makamlarınm teb bul edilmiı ve bu Anayasa, gerek le giriyor. Biz Büyük Milİet Mecret Mahkemesi Reisliğinden: tığı iddiasiyle mahknm ve tevkif Sina rüçhanı olan difer alacakhlar liğlere uyguruuz hareket tarzı göı edilrais bulunnyordu. llsinde en çok milletvekili çıkarDOKTOR 990 265 hulunup da bedel bunlann o gayrbnen teren kimselere katiyen müsamaha vatandas hak ve hürriyetleri, geMnhittin Güven hakkındaki Türkiye I? Bankası vekUl avukat kul ile temin edilmlş alacaklannın etmiyecekleri öğrenilmistir. Bu a rek devlet idaresi yönünden sağ. mamız münasebetiyle esaslı vazi KÂMRAN ŞENEL karar bagtn verileeek felerimiz olduğuna kaniiz. Muha ülvi Alaea Kaptan tarafından Vahan mromıi'jndan fazlaya çıkmazsa en rada A. P. lilerin Avrupadan ge lam temeller kurmuştur. Eyüpte tertiplenen mitingte yapDahiliye Mütehassısı Bu Anayasa üzerinde, seçime ka lefet veya iktidar, her iki vazife Alyanak. Enka Kol. Şktl. ve Somaki çok artıranm taahhüdü bakl kalmnk lecek olan ve Samjundan Senatör ı"f\ığlu. Ağa'a'i: fcak?/H^a Kndtlrtrl T.A.$. al«rhlerm« açılan 11 tığı bir konuşmada «Dini siyasete şartiyle *»tt? on gQn daha temdtt ve tılan bütün partilerin idarecileri de kıymetlidir. Eski Birleşik Arap Cumhuriyetidflvannın dnrofmasında: Cad No. 23 saat 1516 onuncıı 2'12'1961 cumartesi ırtlnO ay »•çilen Ord.Prof.AIi Fuat Başgill ittifak etmişlerdir. Soru Devlet Büakanı Cemal lâaD4v«lılardan yapılan Kol. Şti. Emta •let etmekten» sanık A.P. îl Başkarşılamak üzere simdiden nümaEnka m yer ıe <<aatte yapılaeak lkind açık Teîefon: 44 55 14 Anayasa hükümlerine bütün si Gürselin Cumhur BaskanlıSıua Gazı Kösemihal, Panaroma apartı kanı Muhittin Güven'in yargılan nin Ankara Büyük Elçisi Ali Kâyisler ve dövizler hazırh<larına srtırmada bedell. gatış tetrrenln alaCumhuriyet yaai tetekküllerin ve devlet adam adaylıgı hakkmdaki görüsünüz man, Clhanglr adreaine yapılan teb masma dün de Dördüncü Ağır mil Fehmi ve elçilik erkânından pajhna rüçhanı olan diger alacaklı koyulduklan istihbar edilmiştir. eeza Malıkemesinde devam edil 20 kişilik kafile dün Rus bandıralı larının dikkatle riayet etmelerl nedir? llgata bu adreste bulunamadığındsn lann bu gayrtmenlml İle temin edilAynı kaynak, muhabirimize eski «Laitvia» gemisiyle şehrimizden bahl«l« bilâ tebllg iade edlbot^ ve miştir. mi? alacaklan ve bundan başka pa usul parlak karşılama ve uğurlama halinde, demokratik rejimin düCevap Cemal GürKÜzt namİ^t^ 13. Sulh Hukuk HâDinlenen üç müdafaa tanığından ayrılarak Iskenderiyeye gittnişlerraya çevlmıe ve paralann parlaştı törenlerinin artık tarihe kaıışması zenli »ekilde işlemesi güç olmaya zetliği, üzerinde en çok durulan adreel yapılan aramalara rağmen kimli'iinden: 950/1229 t nlması masraflannm mecmuundan «erektiğini söylemistir. örfî îdare caktır. bir komı olarak gorülüyor. Bu HJ«çhnl bultmdufcundm ilanen tebM tonra sa'vrınmasını yapan Muhittin dir. Ali Kâmil Fehmi ile sefaret gat lcraaına veıilnıiş Hastalığı sebebiyle hacir al f fazlaya cıkmak şartiyle en çok artı nizamlarına aykın hareket edenHükümetin nasıl tefekkül edece nun üzerinde pürtilerin birlesme rusma «JunU karar 22 11. 961 olnp da Güven: «Millî iradenin tecellisi ile erkâmnı nhtımda Detnir Perde geolan tarihlnd* bir müddet sonra teşriî masuniy tma alınan Tahsin Özsevinçe t ranm ihale edilir. Icotek aahlbi ala lerin siddetle ceaalandınİHcakları ği konusuna gelince, bu husua li ihtimall vardır. Ve biz bunu ko risi memleket temsilcileri uğurlamahkemeye gelmeniz, aksi takdirde csklılarla diğer alâkadarlann ve 1reski vasisi kardeşi Nedim OzDevlet Başkanının seçiminden v« Iaylaftırmak lsteriz. Baıka aday gryabmızda dnruşma lcraama kar«r tin kapsamma gireceğim. Bundan mışlardır. Sefaret ve konsolosluknı da iözlerine ilive etmiatir sevinç tecdiden vâsi tâyin e ( tff.'k hakkı sahiplerinln haklannı, Türkiye Büyök MİIlet Meclisinin lar var mı bilmiyorum. vvrfleceğbıden tebligat makanuna önce, yüksek adaletin tecellisini is ları kapatıldığı için Mısır'ı şimdihususiyle faiz ve masrafa dair olan dilmistir İlân olunur : tiyorum!» demiştir. Duruştna karar lik Türkiyede Yugoslavya Büyük tesekkülünden sonra, normal Pariddialannı l?bu İlân tarlhinden itl Bakanlar Kurulu, Millî Soru 14 ler hakkmdaki (orüfü kataa elznak ttzerc flin eranur. Basın ^731,'6»)70 f Elçiliği temsil edecektir. baren 15 gün içlnde evrakı müspltelâmento uaulleriyle halledilceak nüz nedir? (Baam rr97/«07J> içh> bugün» bırakılmıştır. l^riyle birllkte memuriyetimize bilKoalisyona taraftar bir konudur. Bizim için önemll Cevap Düsünecek bir s«y yok. dirmeleri ieap eder. Aksi halde hak Baftarstı 4 lincü aanifede olan, iktidarda veya muhalefett* 14 lcr zatcn difarda muvakkat valan taru slcilll ile sabit olmadıkça vazife almamız değil, ugrunda bun satış bedelinln paylaçmasmdan hariç en doğru flkir oîdoğunu, bütün ca yıldır mücadele ettiğimiz nor zifelidirler. ŞÜKRC CAMAL'm Soru Kasım Gülekin Devlet kalırlar. GSeterilen günde artırmaya partilerin bunun şeref, haysiyetii^tirak edenler artırma şartnaznesini ni koruması icap ettiğini ve ancak mal demokratik rejimin basan ile Başkanı ile son teması üzerinde Aşagıda cinj ve miktarlan yazılı yiyecek maddelerinin hizalarında gösterilen gün ve saaıte kapaokumus. lmar durumunu görmüş ve bu şekilde memlekette huzur için işlemesidir. düşünceniz nedir? lı zarf usulü ile ihaleleîi yapılacaktır. Teklif mektuplarmın ihale saatinden bir saat evvci konıisyolüzumlu malumatı almış ve bunlan de bir çalışmanın gerçekleşebileceMilletimizin seçimlere gösterdiCevap Bunlar hususi münase numuza veriimesi. tpmamen kabnl etmiş ad ve itlbar ğini söylemistir. Basın Yaym ve ği büyük ilginin ve bu arada bize betlerdir. Partimizi ilgileyecek ve l'emel Bıçkı: Bütun Lıra Şartnamenin olunurlar. Trtlâliye rüfmıra. ihale ka Turizm Bakanı Sahir Kurutluoğlu, kadın eibiselerînı lek Mnvakkat lhalenin Saati görüleceşi Sluhammen rar pulları île tescil ve teslim mas Maliye Bakanı Kemal Kurdaş, Iç gösterdiği güven payım n minnet bağlayacak bir husus akla geleDir metud esası üzeyer teminat ı tarihi tanyız. Cumhuriyet Halk Partisi mez. Söylenen şeyleri zevkle ve Miktarı tntan Cinsf rafları mü«teriye ait olup birikmiş işleri Bakanı Nâsır Zeytinoğlu, Urltjden bucasıı öğrevatandaşlan hayretle okumaktayım. vergiler satı? bedelinden ödenecektir. laştırraa Bakanı Orhan Mersinli, saflannda çalışan 15 ten an* Kıtap Komisyoncia 9/11/1961 11,00 5000 Lira 75000 Lira mız iyi vazife yaptıklanna ve güç Ismet İnönü, seçim neticeierinGayrimenkul kendisine ihale olunan nojm Kg. Prasa Brke* gömie» »e p»11,00 kimse derhal ve\a verilen mOhlet Sanayi Bakanı Ihsan Soyak da mil şartlara rağmen iyi netice aldık den doğan koalisyon idaresi mü126000 Lira 7550 Lira 7/ll/19«l Komisyonda Tahin helvası Ö . O Kg. OO O 7,5 jamaları 11,30 zarfında ihale bedelini vermezse ihale lî koalisyonun gerektiği fikrmi ile larına emin olabilirier. 7625 Lira 7/11/1S61 Komisyonda 127500 Lira 85,000 K g . Elma nasebetiyle NATO içindeki duru karan fesh olunarak I. î. K. nun 13S. ri sürmüşler, Millî Eğitim Bakanı Sıparış, kıtapların bedeiı. Çekirdekli mumuzun nasıl bir tezahür gösteProgramımızla, se«m beyannamsddesi hükmü tatbik olunur. tlrl Ahmet Tahtakılıç da ortaklaşa hüÖ Krj poita ücretı ue bir U 15,30 8000 Lira 7/11/1961 Komisyonda 135000 Lira 45.000 K g . kuru üzüm ihale araîindaki fark \e geçen günler kümetin partilerin isteği ile kunı memizie, fikrî hazırhğımızla, yurt receği Türkiyeyi zayıf düşürüp dü lıkte Z.ıya Canal Istanbul 11,00 45000 Lira 3375 Lira 8/11/1961 Komisyonda Domates salçası 15,000 K g için ?r5 t«ı heeaplanpcak faiz ve di labileceğini, yeni Anayasanın mih öîçüsTİndeki yaygın ve zinde teş «ürmiyeceği şeklinde, bir Alman P.K 973 a ı ı e s ı i e göndenl15.00 3000 Lira 075 Lira 8/11/1961 Komisjonda Kıraıın biber 3.000 K g SeT zararlar aynca hükme hacet kal verinden aynlmıyan her ruhun kilâtımızla. memleketin her za gszetecinin sorusunu da îöyle ce diğınde derhnl taahhütiü 11,30 4625 Lira «/11/19S1 Komisyonda 67500 Lira Lâhana 150,000 K g mak^ızın memuriyetimizce alıcıdan milli koalisyona taraftar olması man güvenilir köklü bir siyasi te vaplandırmıştır : gönderilır tiaşlıca tstanbul 14,30 144000 Lira 8450 U r a S/11/1S61 Komisyonda tahsi' olunur. Yukanda gösterilen lâzım geldlğini ifade etmiştir. 180,000 Kg. Ispanak « Ne sekilde hükümet kuruşekkülü olduğumuzu bu seçimlerkitap;ılarında bulunur. gayTİTnerîk\jl"ön işbu ilân ve arbrmı 88000 Lira W50 Lrra 9/11/1961 15,30 Komisyonda 110,000 K g . Havuç Bakanlar mütaakıben birlikte ye | de bir defa daha ispat etmi| bu lursa kurulsun, NATO içinde Tür şartnamesi dairesinde »atılacagı ilân Cumhuriyet 6089 (19688734/6073) v o T • rii a •vnklınnın ihalr «ününrien evvel «onderllmesi rica olunur. kiyenin durumu defismlyaecktlr.» i lunujof uı. ohııror. (Basın 87S3/9WB) •ek yemişlrrdir. Particilik yüzünden akrabasını bıçakladı ENONEMLİDAVAMIZNEDıR? •55Futbol rallan afarozbyaa papalann, İn. eil'in LStlnceden başk» dilc çevrilmesini y»sak eden Klllte'nln, reform mflcadeleleri ile ilimde ve devlet idaresinde laf dışı edildlğidir. KisiAllah knrallan llim ve toplnm knrallan yerine knllanıldiğı zaman soysazlaştınlarak, toplnm esenlifini biçe aayan istUmarcılar elinde nasü sömürme âleti haline getirildiğini batıb vaktinde anlıyabilmiştir. Tann'nın knrallan bir defa bo soysuzlann eline geçti mi batıda Galile gânahkâr tayılıp eanı alınır, bizde elektrlk yakan kafir oInr. Şeriat isteriz diye Istanbol aokaklannı kan» boyayan 31 Martçı'lara gitmeye hacet yok; millî knrtnlnş için toplanan ilk Bflytik Mfllet Meclisinden «din elden gidiyon ferysdı ile fırlayan aanklı yobazların ve aynı sertatın naralarını «avnrarak Kabiliy'ı testere ile bogazlıyan aydınlık kaatlllerinin •esleri henöz knlaklarda. Bize bir de yobaz imha plinı 14zımdır. Sami GEHÇEL İzmirde esen yumuşak hava UnJverslteliler bir İspanyoİH siinnel etiirdiler AP Genel Başkan Yardımcısı ne diyor? Batılı .57 olmak 4 inönü Millî Koalisyon için Türk «Vazifeden kaçmayız» dedi tecriibeleri muvaffakiyetle sona erdi otomobiiinin 56Yobaz 2. "Nike,, Taburumuz Amerika'dan dün döndü Başol 1,5 ay izin istedi HaşaK Mısır Sefaret Erkânı bir Rus vapuru ile gitii BiçkiKitapiarı Çorlu Askerî Satın Alma Komisyon Baskanlığından
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle