09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT • ••IIIIIIIIIIİMIIMIIMIIMIUMI CUMHURİYBT tMIMIMIIlllMIIMMIIIIIIUItlMIIIMlllltMIIMIIIIimilMlllllIIMMlilllMIMMIIIIIIIIIIMIIM llll lllllll IIII llll lllll IIII11 llllll lllllllll. l t Ekim 1961 j Resimli Roman: 215 BANKERİN MİLYONLARI Çüen: YVES SAYOL Ç«vlı«nı Mazhar KUNT lllllllllllllltlllllllllllllllllflllllllll III1IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11IIIIIIIIİIIIIIIMIIIIIIIMM1IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIM ı MELEKYÜZLÜ N«r«den göreoekler. Bakın damlaçıklan blrcr inci taueni gibenim bir fikrlm var. Yann ak bl parhyorlardı. Benim havluınla sam ben slze geleylm. Zaten ne yüzünü kurularken: zamandır Bungalo'nuzu gdrmek is Yarın ne yapıyorıunuı Jo* tiyordum. diy« »ordu. Yüreğim ajzıma geldi. Oayrl lh. Golf oynamaya aiyet etmlştiyari: tim. İşte bu olamaz dlye haykır Yarın bütün günümüzü beramıjım. ber geçirmeyi teklii edersem buLucie, benim bu reakıiyonum nu agır bir angarya mı telâkkl karfisında ;a;ırmıstı. Dargın blr edersıniı Joe? Hayretle yuzün* baktıgımı götavırla, rünce ilftve etti. Pek i l i , tlx bülrıinlı dedi. îaterseniz ben ylne gelip tiri Sizınle başbaşa bir piknik yapardık. buradan alayım. Ell ayağı titrlyen Rablot ylne de lşi bosunVe çarnaçar bu sefer yanında polisler olduğu Parizot hem bnnlan iöylüyor hem odada 11erParizot merdlvenln dibine jelmlştl. Rablot lyl ya. Saat leklıde ıİMİ b«k. Ya bir görtra oiursaT taya vermemeğe çalışıyordn. Gayet eiddî bir ton liyordn. Blrden Cordier'nin eesedini gördü ve su halde salona döndd. Merdlvenln önünden geçerlle Anastasie'yl çagırdı fakat ccvap alamayınca lerlm. Aman bıktım artık sızln bu ken Anastasie'nin indiğini gdrdii. Polislerden bi vermeğe uğraştığı bir sesle: «Bn hareketinlzin yukan çıktı. Üst katt» açık bir kspı gBrerek iç* ratı kireç gibi betnbeyaı olarak Rabiot'ya: «Siz Ylrmldört aaat lonra büyük U ödleklıgınizden. Alemin ışı gucu ri kadını kolcndan yakaladı ve: «Bizi takip edl manasını anlıyamadım, dedi. Ne hakls baraya glr rl girdi. Aradıklan orada. sesaiz ve hareketsiz du rtldürdünüz değil mi? dedl . Neden bunu yaptı nlı Madam, dedi. Böylelikle dördü de salona gir diniz? Ben Clnayet masası komlseriylm ve al l&ket kapımı (almaya hazırlanı. yoktu da bizi takıp edecek sankı. nız?» Rabiot ona şaçkın saşkın baktı lonra kenyordu. Halbukl ben rüyalanmm Bir cevap vermeme fırsat bırak rnyoalardı. «Yahn, fledl ntzl çağınyornm, dnymndığım emirlerl yerine tetinnekteyim.» Bu ınretdüer. Şef ortada duruvordn. Glrenlerl görünce: disini koridora attı ve kaçmafa bsşladı. Lfikln melikesini tekrar göreeeğim i/n madan esvabı ile sandallan alıp yor mnsnnnıT Asağıda slzi lstlyen blri var.» Mösyö Rabiot, Madam Fonrel, siılere loracak ba le kendinl takdlm etmlş olan adam etrafa şöyle birden karsısınd» sllâha davranan memnrlmrı j glyinmek üzere arabanın üurduğu bir baktı... (Devamı var) seviniyordum... zı luallerlm var, dedl. gördü. ' yere doğru koştu. Ben olduğum Tam taat ı*kizde lickenierin yerde kaimış nazarlanmı ufukta vlllasının döğme demir bahçe ka ı dolaştırırken yıne onu duşunuyor pısı önündeydim. Lucie'yi iri blr ) dum. Bır kaç dakika sonra donup ağacın gövdesini kendine siper et ı geldi ve hemen yanı başımda dur miş beni bekler buldum. Sajjlannı du. Eteklerinin kapatamadığı dız arkaya doğru ddkmüş, sonra ipek kapaklan gozlerimın hızasında bir bandla tutturmuştu. Çıplak ruyor, ben gayn ıhtıyan nazarlaayaklannda yaldızlı sandallar ka rımla daha da yukarı doğru nüfuz ranlıkta pırıl pırıl parlıyordu. Sır etmeye çalışıyordum. tına dizlerini meydanda bırakan Daha nhhatll olmak istlyorsanız E ne oldu bakalım, teklllimi kısa emprime keten bir elbise ge kabul ediyor musunuı.7 bol bol üzüm yiyinlz. çirmistı Onu bu haliyle karsım Elinden tutarak biraz «ert bir da bulunca nefesim tıkanır gibi hareketle onu oturmaya zorladım. oldu. Halimden kafamdan geçen. Oturun »öyle, »izinle konuşaMevdm bitmeden bol bel ttzüm C vttaminl. leri anlamıs olacak ki, eaklanm var benim. yiyiniı. Bir hlrika İU{ yerlna ge Üıüm luyunda bol demir vardır, Nasıl beğendiniz mi Qiy* tor. Hemen yanıma otuı up bacakiaeeeektir bu. Hiç blr laran olmı kar.da alyuvarlann çoğalmasını Zonguldaktan Dr. Semlh Arpat onune getirerek ş içinde bir yan du. Sizm için bllhassa lüslendlm. işin g nnı birbirının üzerıne attı. yan, hiç kimseye dokunmıyan bi lağlar. Terkibinln •o 15 20 si jer yazıyor: hşlık olabilece / nı düşundüm. A Hârikulâdesiniz Lucie. • ' Pek merak ettım doğrusu, ne rlclk ylyecektir üzüm. kerdir. Yer yemez organizma taZnnguldak, Ereğli Komür îşlet rabaya athyarak Denizliye, Vılİ Onu dıreksıyonun basma geçir. imiş şu aoyleyecekleriniz baka. Ummadıgınu hastalıklara lyi rafından «ındirilir. mesı hastahanesinin rontgen mü • yete gittim. Valı, beledıyede oldu dim. Gozlerimın içine bakarak: yım? ğu ıçın muavını ıle konuştum Kenlelln karaclğer, mide, asın şlsEtll kısmırda potasyum, magtehassısıyım Nereye gidıyoruz diye sordu: Bütün bır gününüzü benimle aısı, valınin emrmı yerıne getırmanlık, üreml, romatizma, yüksek nezyum vardır, sindirteni düzenYenı dondüğüm yurt Içi gebafbaşa geçirmeyi hakikaten istimekten başka bir gey yapmadığını Plâja doğru uzanalım mıî tansiyon. ler, bbbreklerin ışini kolaylaştızisının Denizliye aıt yürekler acısı sdyledi. Beledıyeve giderek valiyi ' Nasıl isterseniz. yor musunuz Lucie? rır, organizmayı temlzler, zehir1$. Kflr nanl yapılır: ve busünkü turizm anlayışma ta buldum. Hâdiseyı anlattım Ya Arabayı yavaş ve dikkatll sürme Tuhaf bir sual. îstemesem lerden kurtanr. Suyunda ve selm.amıyle aykırı yolunu, idare â bancı tunstlenn gelip geri dönme sini öğrenmıştı. PUja inen genis teklif eder mıydim. Dünyamn en baıit kürüdür ümirlerımizin turlzme verdiklerl ö lerıne çok uzulduğumu bildirdım. caddeden aşağı doğru kayıyorduk. «um kurü: Evde kendi kendlnlze, lülozunda bağırsaklara yumuşak Peki kooanız bu İs* ne derT nemı kısaca anlatacaîım . 19 9 1961 Vali, bu sozlerıme: cMotel müs Ruzgâr altın sansı saçlanm uçus | bugünden tezl yok, başlıyabilirsi hk veren bir hassa vardır, peklikg o r u n o n a n z a ,a,terirse bana ten kurtarır insanı. Çekirdeklcrinakşamı, 6 kişilik ailemle Denızlı tecırınin, yapılan ıhtarlara rağmen tururken radyodan gelen zevkli niz: günde yarım küo üzümü 3 e de tanen vardır. içkı ruhsatıyesı almadığım, bunun bir muziğın hafif nağmeleri kulak göre hava hoş. nın Pamukkale mevkiindeki motebSleceksinlz. a) Sabahları aç kar Amma saçma blr teklif. Ada le geldik. Bu güzel yerin ne kadar içın de moteh kapatmak lüzumu lanmızda tatlı akisler yaratıyoraına, b) öğle yemeğinden, c) Ak Hele kabuğunda en degerli bir ragbet gorduğunu, aldığım «Boş nu duyduğu» cevabını vermekle du. îkımız de denizden gelen nem mın, bızim birbirimizi tanıdığı•am yemeğinden bir saat önce yi İlâç bulacaksınız: C vıtamlni. Bu yerımiz yoktur» cevabından anla yetindi. li bir rüzgârın yosun kokan hava mızdan bile haberi yok. , yeeekrini». mevsimde gnpten korur iizi. Ne duruyorsunuz, haber verCEVABIMIZ: sını ciğerlerimize dolduruyorduk. dıktan sonra, ilk geceyi, motelin Bunca iyihğe karşı bu roeyvaya Apandiıitten aüpheniz varıa çesenize öyle ise. ' Venlen ceza, verlnde v» haklı banyo kabinelerinde rahatsız bır Bir muddet boylece ilerledikten klrdeklerinl çıkarınız. Karaciğe yan çlzilir mı artık? Saçmaladığınınn farkında mı şekılde geçirdik. Ertesi sabah, bo bile olsa, mote lkiracısından çok, sonra Lucie, tenha bir tarlanın rlnlzden fazlt şikâyetçi iseniz ennız JoeT şalnn bir odaya yerleştikten soc.ra, dağ başında, sokağa atılan yolcu ıçine doğru kıvrılan bir patikaya , , , , ılp tuyunu lçiniz. Neden laçmalıyaeak mışım. l a r a d l r saptı. Bırkaç yuz metre sonra bir kaymvaldemı orada bırakıp. g e ; Memleketımıze niçin tu • r ! s t Bunlar yokıa, olduğu glbi, leve virajı alır almaz gözün alabildi Bilâkis asıl mâkul teklifi ben y a . mek üzere şehre indık, dğleyin i «elmıyor, sımdi anlaşUıyor. leve atiftınnız. Üzümun ne«i varğine uzanan bir plâj bütun haş pıyonım. donduğumüzde, dığer yolcularla Gürültü ile savaş Peki, ne için Roger'i bu işe ıa lnıana yarar. metiyle karşımıza çıkmış bulunubirlikte kayınvaldeml ve eşyalarıII kanstırmak istiyorsunuzî Bu konu ile llgili olarak yazdı yordu. mızı motelin kapısında bulduk.KaArtık iyiden iyiye kafam tazDünyaya n»d«jı yayaa Paris Arabayı durdurup kontak anah pı mühurlenmiş, bir de jandama ğımız yan üzerlne îstanbul Belenodaeılanmn »onbahar T* 1M1 Hem mermer, hem dıye>îi Basın ve Turizm Mudurlü tarını çevirdı. Elli metre kadar mıştı. konmuştu. Sebebini sorusturduk: kısı İçin neler yarattıklanzu bl(Arkan var) odun ötel müstecirinin, içki ruhbatı ol ğunden aşağıdaki mektup alınmış ılerimizde geldiğımiz patika yolunrer blrer ver«ce|iz. Bugün: «Magsonu plâjın kumlan arasında erimadıŞmdan, valinin emrlyle yol • tır: gy Rouff». Tranıızlar yepyenl bir dekoras«Şişll, Samanjolu ve Çocuk Has yıp kayboluyordu. Biraı daha llecularm kapı dışan edilerek moteB D L M A C A Sonbahar v» 1M1 kof tayyörle yon ve döjerne malzemesi yaptıLiz ölümü bile hiçe «aydı, Kleo birden ağır hasta düşüvermesi lin muhurlendığıni öğrendik Bu tahanesı sokaklarında yapılan kon rımizde, sağda bırkaç agaçtan mü rl kemersiz bu modalarda. Ceket lar. Adı: Buflon. Sihırli gibi san p a tra'yı çevirme uğruna. «Blr dişi mumkun ama o, tıpkı bir eski za nu havsalamız almadığı için bir trol ve devriye hizmeti esnasmda teşekkıl bir hurmahğın geni» yap 1 2 3 4 6 6 7 8 9 boylan Hraı uıatılmış. Ztekler ki. Hem mermer, hem tahta gibi i kaplan gibi oynıyacağım bu rolü» man Kıraliçesı ihtis^ımı ile heryanlışlık olacağını düsünerek iki saat 8 ile 8 arası bağırarak satış rakları bırer yelpaze gibi meltem görünüyor. îsterseniz dojemelik dedl. Sozünde durdu ama o rolün sabah studyoya varıyor. îngiltebolca, 6n daha belirll. yapan seyyar esnaf gorulmemiştir. ruzgârlarının tesiri ile lallanıp du Mantolar 1 eeıtt. Hepsi de tatlı kumaja da benziyor. Zevkinlzin kendine nelere mal olacağını kes re'nin sisli havası yaramadı diye saat kadnr bekledık. Bu arada 5 ta Mezkur yer sabah erken saatler ruyordu. Mehtap, denizde sanld ne yabancı plâkalı, içi turist dulu renklerde, yumuıak kumaslardan, kaprislerine gdre görünıi?ü deği tiremedi, diyorlsr. Sabahın 7 slnde orada kurulan Isk^nderıye şehri de nbbetçi ekiplerimiz tarafından bir ayna yaratmıştı. otomobil geldi. Garsonun uydurma tam kadıaca urif. Bir kısmı ha jiyor. Üstelik kullanışh ve daya Roma'daki ıtüdyoda, tam 22 saat yıktırıldı. Yalnız bu zarar 2 mildevamh kontrol altında bulunduingilizcesi ile hâdiseyi öğrenlp ve Koca plajda bizden b«ska eanlı fif, çok hafif bol. Vücut fizgilerl1 nıklı. 110 140 santim eninde 25 makyajların v e kostümlerin istek yara patladı. Fakat Liz'in blnlerce kapıdaki mühüre b*kıp hayretler rulmaktadır.» bır mahluk görüncüyor, hafif halerine boy eyiyor. Fllimdeki kıya dolarhk elbisesi içinde bir görü içinde geri döndüler. îki saat son CEVABIMIZ: ni rilmlyor, Urslne ortaya çıkarı metrelik rulolar halinde «atıl.yor. fif kumlan yalıyan dalgalann se yor. Pensler, pikürler bflyük rol Yani mermer, tahta, kumaj, han fetinin ttyta «dilmesi lçin 200 ro nüsıi hepstne deyiyor diyorlar. ra vali muavinl telefon ettl. İçki Belediye kontrol ekiplerinin Ço sinden başka bir gürültü duyul. oynuyor bu mantolarda. îklneilcr gisinl isterserfiz öyle olacak blr bu denedi. Sonunda beyendiği kı Roma'nm Hollywood'u cCinecitta» ve yemek cuk hastahanesl sokağını bilmiyc muyordu. verilmemek sartiyle çok bol. KOrklt ıflsltt. OSıa çar garip nesne. Muşamba gibi latm yafet 8.500 dolars çıktı. Kocası deli da herkes bu filim için «eferber. motelin açılabileceğinl ve yolcula ruz ama, Şişli Samanyolu sokafma alacak, tepe tepe kullanacaksınız. gibi üstune titriyor. Her dakika 5 000 figuran, 26 000 kostüm, bitnn odalanna donebıleceklerini sov pek uğradıklannı sanmıyoruz. Çün Lucie, arabadan inerken, pan bir yenlllk v»r manto kuma Haydı denıze girelim dedl mez tukenmez bir çalısma. Binşmda; iki rtmk kanştmlıyor. Sikü hiç değılse son bir a^ içinde Saate baktım. lerce yıl «onra bir b^yaz perde ledi. Tam odamıza yerleşmek uze uğratnış olsalardı, bır inşaat dolayah beyaz, kahverengi ılyah. ^MiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiıııııııınr^ re iken ikincı bır telefon emri ıle, den Kleopstra gorünüp geçecek. Bolluk daha fatla önde, ya da her motelde yemek, içmek, yatmnk ya yısıyle bu guzehm sokaSm, araba Geç kalmaz mıyızî yanda. sak olduğunu, ancak banyo yapı • ların geçemiyeceği kadar kapan Hayır. Roğer'e sinemaya fide onikiden • Maggy Rourf» kadm Tfieudu lle labileceğını bildirdıler. Hukume mış olduğunu gorur, âmırlerine ceğımi soyledım. Beni SOLDAN BAĞA: evvel beklemez. kumaş arasında tabil bir thenk 1 Her hangi bir dosta hatır hoştimızin turizme verdiği önemi goz bildirırlerdi. Koşarak hurma ağaçlarının aJ lugu için gStürfllebllecek esya veva yaratmaktan hlç bir modellnde Sizı goklerde dolaştıracak araçı tına doğru gitti. Ben arabada k a l . nesne «ınıfına dahll olacak duniTnayrılmamıı. Çlıgiler yumuşacık. kendi elinizle yapmak. Hayftle mış arkasmdan bakıyordum. Beni da. 1 Sakarya lllmiıln merkezl Hlç bir modelde tertllk, lorlama benziyor degil mi? Oysa, gerçek buraya ne içın geürmişti. Hakiki olan kuaba (mürekkep kelime). 3 yok. Her feyln üstünde rahatlık «Ruhumuıl» llglli duygu» mânasına artık. Amerıkalılar bu yarı uçak, nıyetı denize gırmek miydiî... ve tabiillk. Modasını yaratırken lkl kellme. 4 Bir tufat takısınm yan helikopter yeni araça «Gök Amerika coğrafya ve tarihi arasıngeyik ve ahu clnden bir hayHurmahğın altına gelince durfif muzık 7 30 Haberler kayağı» adını verdiler. Dikine haANKARA da dolaşmışa benziyor. XI «Arlvan. 5 Esklden y a n kurutmak 7 45 Şarkı ve saz 8 15 Her sa du. Ayağındaki yaldızlı fandallan lçln kullanılan blr çeşlt lnce kum, valanıyor. Boyu 3 metre, ağırhğı zona» dan NewYork*a, 5 d ead121 Açılış ve program 7^0 i bırer yana savurduktan sonra e l 140 kilo. Pervanesi katlanıyor, her İki marş 7 35 Sabah pl&kları bah bir marş 8 20 Hıll Bowen deye kadar... Bütün Amerika'nın bısesının fermuarmı çozüp keten tersi Avrupanın urun nehirlerinden ve orkestrası • 8 45 Şarkılar hangi bir garaja koyabilirsiniz. 8.00 Haberler 8 15 Saz eser 9 15 Sabah mnziğı 9 45 Turku esvabını omuzlarından aşağı kay blrldir. 6 «Kamere Ibaret eden» ve dünün, bugünün ilhamlan. Anmanasına İki kelime. 7 DünyadaParça parça soküp, ıstediğiniz zalerı 8.30 Solodan orkestraya ler 10 00 Kapanış. laşılan Jacqueline Kennedy'nin dırıverdı. Şımdı üzerinde vücudu kl Dogu ve Batı bloklannın her ikiman yeniden kurabilirsıniz 4 000 9.00 Kapanış. inceliğl bu lanatçıda çok kuv. nun muayyen yerlerini örten bi si de onu lstediklerini bağmp duru1157 Açılış ve programlar metre yükselaliğe çıkabilıyor Sa11.57 Açılış ve program 12 00 vetli bir etki bırakmif. yorlar ama bir taraftan da savaşa atte 140 kilometre sür'ati var. Per İki marş 12.05 Şarkılar (Me 12 00 Hafif melodıler 12.30 Zı kıni dedıkleri avuç kadar birkaç hazırlanıyorlr, önce bu sonra cânan kumaş parçası kaimış, elîni lallıvanesi frenlenince yavaş yavaş i dıha Demırkıran) 12 30 Öğle va Taşkent'ten sarkılar 13 00 gelir. 8 Çevrilince eski donanma yarak bana ışaret edıyordu. Haberler ve Turk basımndan niyor toprağa. Havalanışı dikine Dünya bir garip yerdlr komutanlanmızdan bir reis belinr, melodılerı 13 00 Saz eserlerı ozetler 13.15 Kuçuk konser îster ıstemez ben de arabadan ateş yakmaya ve alev çıkarmaya ama tam dık te değil. On, onbeş 13.15 Haberler 13.30 YurtMaden Roekefeller (*u meshur 13 45 Solmaz Teğmen'den şarkıindım. Bağaj «andığmda n havtum kabiîiyetli agaç odunu. 9 Bir çemetrelik bir saha içinde havalanatan sesler 14.00 Haftanın oda lar 14.00 Dorıs Day ve Franzengin Roekefeller alleainden) Pa la mayomu aldım, arabayı kendi slt ahlâksız deli. biliyor. müziği konseri 14 30 Kadın sa kie Laine 14 30 Hüseyin Gökrlste dünyanın en hafif elbiıetinl me siper ederek soyunduktan sonTDKARIDAN AŞAÖITA: ati 14.40 Hafif muzık' 15.00 men'den carkılar 15.00 Kapalatm aldı. 300 gram ajırhğında * ra ona mulâki oldum. Elele tutu1 Hazırlattıği kanunlarla tarihte Kapanış. nış. bir kokteyl elbisesi. şarak denize doğru kotmaya baş »öhret kazanmış olan Asur hüküm16.57 Açılış ve program 17.00 Dişleri çürüten bakte16 57 Açılış v e programlar ladık. dan. t ıCilvell tavırlı sevgili» Dıskotekten mikrofona 17.20 17.00 îsmet Nedim'den »arkılar mânagına lkl kellm». 3 Davulun Aktrli Marla Mauban ion fllmi Suya girdlkten lonra, riyi ele veriyor Okul spor saati 1730 Radyo 17.30 Les Paul ve Mary Ford «Yeni Ariatokrat» larda dünyanın EToto KJtrse», C«Iftl Sürort, Mnzsffer Hepgüler ve Salme Bekbay = Mehtapta denize girmeyi ne veya patlayıcı sllâhlann çıkardıklan Erkekler Fasıl Heyetı 18 00 17.45 Müzeyyen Yıldızdoğan' Teksaslı bir di? hekiml dişleri Beslerden, dünyada hersey benim en lnce tuvaleti ile gBrünecek. Klâ E «KBpek Kırpıeısı» nda>.~ Ş çürümekten kurtaran onemli bir Çeşitli stüdyolardan 18.40 Gu dan şarkılar 18 00 Difl ve ah zamandır isterdim dedl, fakat Ro olsun diyen adam. 4 Bir bocejın ger'le boyle şeyler yapılmaz ki... yuvasının çözülmesinden elde edı'.rn sik biçimdeki bu elbisenin kumanün plâklarından 18.45 Ha lâk uzerine konuşma 18.15 Sikeşif yaptı. özel blr maddeyi dişşı saydamhk bakımından bütün Tevekkelı değil onunla yapa iplik. şişe kapaklannm bir cinsı 5 berler 19.00 Şarkılar (Meral zin içın 19.00 Haberler 19.15 lere sürünce çürümeye sebep oyapmaya «Yağsız yemek» karşılığı iki kelime. rekorları kırdı. Armağan) 19.30 Olaylar ve Yaşadığımız gunler 19.25 Ha madıklarınızı benimle lan bakteri lle temas eder etmez kalkışıyorsunuz. * 6 Tersi vilîyankıları 19.45 Küçük Orkes fif muzik 19.30 Olaylar v e rengi kızarıyor. Şımdi çocuklara 1L» ' » «' • ». yetlerimizden bı Zaten sizden de bunun için Ünlü aktör ve sarkıcı Frank tra20.15 Belediye saati20.30 ; . a n k l l a n 1 9 . 4 5 î t a ı y a n m e l o . bir dışçi aynası ile birlikte bu mad ridir, bir sıfat bu kadar hoşlanıyorum ya... Sınatra'nın Amerika CumhurbaşŞarkılar ve saz eserlerı 21.00 dıleri 20.00 Çocuklarla başbadeden dağıtılmıya başlanmıştır. Ço takısı. 7 BılSuyun derınlıği dız boyunu geç kanının çok yakın dostu olduğunu Radyo Tiyatrosu 22.00 Müzik ?a 20.05 Cevdet Bolvadın'den euklar «habercı madde» nin kızarmecelerde «yer altlkten sonra boylu boyunca kenbelkı duymuşsunuzdur. Geçenler E li piyeslerden tevilen parçalar şarkılar 20.30 Cemıl Başargan İstanbul Tiyatrosu bu mevsım let Tiyatrosundan aynlarak bu =dığı yerde bakterinin dişl çürüttında babamın ba dini sulara bırakarak denizi kulaç de Misis Kennedy kendisini Hi E başındanberı oynamakta olduyıl Îstanbul Tiyatrosuna lntisap ZZ mek üzere olduklannı anlıyor ve o 22.30 Çağdas bestecller (Flo Dans Orkestrası 21.00 Türk bamın baçı? d\ve gannıs Port'a dâvet etml?. Frank ğu «Köpek Kırpıeısı» adı altınrent Schmitt «Salome») 2 J O müziği özel programı 21.50 Si lamaya başladı. Ona yetişmekte 33 eden Suzan Uztan bilhajsa ba E dişl ukı sıkı fırçalıyorlar. tarif edılen sebâdeta müşkül&t çekiyordum. S a Smatra bu uzun volouluğu takji E da temsil edılen oyunla büyük Haberler 33.15 Dans ve eaz lâhh Kuvvetler saati 22.05 şan göstermektedirler. zenin rr.ınün'ni"îi. * hilden ddrt beşyuz metre kadar 8 «Oldukça bö. ile yapmış. Misis Kennedy'yl gö S rağbet görmektedır müziği 23.55 Program 14.00 Müzikli kutu 22J0 Eıen Al• îstanbul Tiyatrosu ayn • = açıldık Denizin sathı blr aynanın Dfinkfl hulmncanın yük çapta ıcı cok Kapanış. rur gdrmez açıkçaft «Yolun bu ka= ca, pek yakında, «KSpek Kırpı E «Halk Tiyatrosu» tanının en Düşmek yüzünden tan'dan şarkılar 22.45 Haberhailedllmfş seklt çok tanelı v e r " " kı kadar kınşıksızdı. dar sureceğini bilseydlm arabayı S iyi örneklerini disipllnll bir cısı» temsillerinin suarelerde E ÎSTANBUL ler 23.00 Bir besteci ve eseri karşıhğı iki kelime 9 'Boj uru ölüm üçüncü b;r bar koydurjnlum.» demlş. ^ ekıp halinde kurulduğu fün devamı süresince, haftada üı, ^ Sahıle dondukten sonra kumun veya miktannı eksil*ın> mâm=!ra 8J7 Açılış ve günün program 23.30 Caz müziği 24.00 Ka• denberi seyırcilere sunmağa tı gun «Şöminedekl Ceset» adh tnsanlar ihtiya^ladıkça daha sık Ş üzerine yanyana oturduk. Güneş bir flll, çok sevilenin kendisini fazli lan 7.00 Günaydın 7.20 Ha panış E tizlikle gayret edenî îstanbul b;r adaptasyonu oynıyacaktır. E sık düşmektedirler. Sanıldığından ilikl d b l ten tunçlaşmıs teni üzerinde su «evenlere yaptığı Marilyn Monroe 5ski kocası beyz E bol şampıvonu Joe di Maggio'dan Tıyatrosu bu seneki oyunu ile Bcylece haftada iki ayn grup Ş çok daha önemli blr olaydır bu: E tam mânasiyle «fars» ujlubunheünde temsiller verilmlş ola • =kalb hastahğı ve kanserden sonaırlmaz olmuştur, ama evlenme caktır. ra ölüm listesinde üçüncülüğü sozu oldu mu ayağını yere vuru = da oynamaktadır. 8AY OSCAR: «Şdminedeki Ceset» temsille E «Düşmek yüzünden ölüm» alıyor Jean de Letröz'dan dllimize yor: «Hayır, hayır, hayır.» riııde şu kadro yer alaraktır: = Dokular üzerınde yapılan InceleE Yusuf Sururî'nin adapte ettiğı Ali Sürurî, Kenan Büke, Zsfer E meler yaşla beyinciğin «Pürkinje» Ahmet Üstel'ın sahneye Belçıka kıralıcesi bir kaç ay 1• E Ören, Şahin Tek, Alev Sürurî E hücrelerin azalmakta uğu «Kopek Kırpıeısı» olduğunu çi^de b'r «Mahzun Kıral> dan bır ve ayrıca iki yeni genç eleman = gostermiştir. Bu da insanda denE temsılleritıde başta Toto Kara«Gulen Kıral» yarattı. Belçıka • ca, Muzaffer Hepgüler, Saime rolleri paylaşacaktır = genin bozulmasına yol açmaktaŞ Prensüsı Paola Belçika Prensesi Selml ANDAK E dır. Dengesiz insan da tabil ki, olduktan sonra bir kaç ay içinde = , ^ Bekbay, Celâl Süruri ve Devsık sık, kolayca düşüyor. butun o guzel neşesini yitirdi. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııuıııııııııııııııııııııı Harika ilâç: Üzüm İdare amirterimizin turizm cniayışt!. MODA Parls "1962 Kleopatrayı çeviren Liz dedi ki: ((Bir dîşi kaplan gibi oynıyacağım bu rolü)) |i ^•srsı üt»i 1 Hava kayağı =i F î îstanbul tiyatrosu temsilleri 1 i geniş ilgi topluyor | MIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIMMIIMIIIIIIIIIMIIIMIIIIMIIMIIMMIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIMMIIIIIIIIIMIMIIIIIIMIIMIIIIIIII P AT T t 407 PROF. NtMBÜS'ön MACE RALABIt VAb • l l l l l l ••••milIIIIIIIIIMMIMMMI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle