12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 Ekim 1961 CUMHURİYÎr, Laos sükuna varıyor DUNYJ1 H A BERLER I Polttlk Kruçef'in dfinkü nutkunun BİR DAKİKA: Günün Konusu tavşanı Türkçeft k»rda deIdaresia Ha gayre! Bn leçiande herkes bir n?» sa«t! kaldı, B*D de, bMm methnr F, K, G, ın seçüraeyifine hnyret ettim. OüDİerdir knlafim radyods, g8x!erim fa*ete!eröe. d!n!lyonım, okoyorooı yok da yok . Adsmıa i§mi 8de*» kayıplara k»> nstı Ualbnki ber kslıb» gırraesın! böyleşine iyi becerpn. üsteiık böyle§ine küçüsnen b!r füsgenin. snruindan buragından bir delik bnlop, önümüîdeki Mecüse m1 manı»«ına imkân \g.r nj'yc !? Nibayet. cok şiiKür, dün öftrendik ki girmts, Nerelerdetı ve kimlerden ne miktar rey grta kaldıyn» urm vrrmiş ki. «on dakikada Hadi. *imdi. bir <ıfaU dellk de hükümet çevrelerlnrle bulmatı. Ondan sonrs k'k.il>. X. flvrupadaki tepkileri Hooanın Dünyadaki Millî Koalisyon tecrübeleri K Yazan: Kayhan Sağlamer Genel «eçimlerin dcğurduğu neticelere göre. Ikinci Cumhuriyetin ilk hükümetini kurmak için hir koa!i«yon gerekmektpdır. Koali«ynn, dar gnlamıyla, rnuhteüf partiîerin hir hükümet kurmak mak«adiyle gpçici hir rırlik ve\ a ittifak meydang getirmeleridir Bir!ik veya ittıfakın. mutlaka bir pgrtlnln heyeti umumiyesiyle. diğer bir vevg bir kgç partinin heveti j umuraiyesi gra«!nd« olma«ı sart | dpğildir. Siya«î tarih, hir veyg hir kaç partiiin muşyyen k»n«atlerinin hullk vevg ittifak'eriyl» kogH«yen huViimetlpr kurluduğunıı gö«teren mi«a!)erle Holudur. Mi«sli Tür kiveden vermek gepkir»». p»k ar rnuhteıneî e'mgkla herj<her C.H.P. nin Gıılek hizpinin AV. ile veya A.P. nin Gümüspala etrafındg toplanan muteriil enıpuvln C.H.P. nin hir koa!i«ycın hükümeti kurmaları pek?lg mümkünrUır. YghBncı«ı rldueıiTnuf koıüfyon da bilmemlr gerpken bir hugug dg. çift MPCHS «iîtemine iship olan memleketlerde. hirllk ve itifakm hem Avgn, hem de M»bu?andg yapılmasının «art olmadıŞıdır. Sade. ce Mebusandaki. vani bizdeki MilIPI Mpcüîindeki ittjfak veyg hirlfk kifavpt etmektedir. Zim hükümetlere itimat, veyg »deml Itlmat beytn etm»k ATı>rli«l Mebu«anın yet. kil»ri cümlesindeTidir. rarları d» vgrriır Bir te=ıri rle. poütika bayatma uzlasma mefhumunu hâkim kılmasıdır. Zirs ittifak veyg birliğin yarstilahilmeii için her partınn prograrti ve pren«iplerinden hir nisjıette fedşkârlık yapraagı lszımd:r. SsÇnların «oU culara, •olcuların «»Çnlarg; muhafaıakârlann liberallere. liberalîerin muhaferakârlara ; inkılflpçıların gericüere, gericüerin de inkılipçılarg tlvlîler vermeleri lâ. «ımdir. Progrpm ve prenî'plerri» vapılan fedakârbklgr d«vgrnlı Ijg. labilse dahi, ucup gidp" ki«g devrecikler dııınHg he'» «sŞiam ve iiya»! ghUk düzent yerre«tirememt» ve politiksc.larının me«ullyet duygusu rayıf memlpketlerd» ij, tikrar iağlanamamakta. hükümet. ler devrilip hükümetler kurulmgk tadır, Dolay:«iyle rsdik?! psrfiler daima koalisyondgn kaçagelmisler dlr. Çok partili rtütemin eari oldujfu Batı Avrupg memleketlerl |imdl blzde en farla l«fı edilen ve t»k formül o'arak iler) gürül«n C.H P.. A.P., Y.T.P. ve C.K.M.P. nin ittifak veya hırliği ile kurulsrak mllH koaliayonu. fevkalârle ııygulamnlardır Meselâ 1914 te Birinrj üünv» Hnrhinde memleketi idsr» etmpsi için Oemenceau Hderliğinde hir «nilli koal'ivon kurıılmuçtur. Gene Franga. tkinel Dünya Harb'nln yaralarını «argbilmek makiadiylp, Hglk Cephesi gdı altında 1916 da milii kr>s. llgypnun yolunu tutmu^tu Mgsmafih Franiüz psrttîpri. tklnci Dünya Hgrhinin arife>;indp hile. te^kili fevkalade mı'işkiii olan blr milil kng.li«von halinrle hir grgv? geleme'nijlprdi. 2 fngiltPr»» ve Amprikg gihi iki parti «iteminin hultındn?'! memlektlerd», partiler grmınd» muvazene oirlııŞu takdirde htiyük iki partlden htri. MrlUI Mphu.sn da hir hükümet kıırahil»rek »1C«Prlyetl sa§lıyablİTn»k gmarlvle küCÜV hir pgrtl ile ijbirHBİ v»p»rgk koaliivnrı volung çitmpktedlr. J Millî folSket h»U»rinde »Iy»jt münaziraİBra bir «"n v»rmek gerektiği tnkdirdp. bütün pgrtiVr mü^terek menfsgtlpr u*r<ıtıa ve muayyen hir b"defe miitovprrih nUr^k toplamaktadir. tkinci vı üçüncü kategoriye m»n«up koalivonlann tatbikatın» en fazla fngiltçrede rastianmskt»dır. Birinci Dünya Sava«ıt\ın için. Ke. 1915 te. Liberal Bssbakan Aîguith tadilât yaptığı hükümPtine, indere Irlandalı nıilliyptçileri d sarıda hirakarsk mılli bir karakter vermij ve bir harh kabin»ii kunnuştu. Böyle clduŞu halde sene de «iyasi huhran patlsk ver •nij ve harb kabınesir.in b??iııa 1S10 aralığında Lloyd George getirilmisti. Moyd George. 3 I T I S müddetle tngiltereyi, «ulh müzakerelerini ve yeniden inşa meselelerini psrti çekışmplerine bir konu yapmanın facia ola^aîı mülsha?a«iyle Sdeta hir diktBtör gihi Idare etmijtj. tııcil'prede. Ikinci Dünya Harbind" de (,'hurrhill liderlijinde hır milH riLikümFt kunılmııstıı. Getıp) «pçımlerdp hblge •istpmtnin uyeuUn.ii^ı înml'pıede. halihazırda en az itibir edünn ve antınatik g'jrulen «ivi:î terim belki de kpa!i?y"nd'ir. Türkiyenir! fimdiki riurumuna ben Bir verilmesini imkâniiz bir hale getır miş olduğuna ijaret etmekte ve bu suretle Ruîjaya dahi fazl» eroniyet veya fazla nüfuz temin etmemişti demektedlr. London Time« gaıetesi !•• «bu derece büyük bir borabayi patlat makla askerl bir üstttnlük elde edilmiç clmıyacsktır. Bu infilâkın iîsnı ancak »iya?i mülâha»s!arU yapılmıstır. Pu hareketin gave§i Batı'l'lar arasmda bir panik y?rat maktır. Bu paniği yarattıktan ıcn ra da Povyetler Bprhn hakkmd» bu Bat'hlann bukümetlerinden t l vizler koparmaya çahçacaklerdır » demektedir. Daily Express gazetesi ise umu. miyetle Kruçef'in nutkunu gayet iyi karşılamıstır. Bu gazete Kruçefin israr etmekte clduğu Alrnan yg lulh anlaşmasının imzalsnmas! nın tehir edümesinı kabul etmek!e cesaret po^'prmiş ve sulh'un mu hafaîasnıda Kruçef'in bu hareketinin muhim bir ro! oynıyacsğın: yazmaktadır. kendi araiannda hakemiik \ K a n a d a n ı n teklif ettiği a t t n o s f e r d e k i radyoaktıBaîı Almanya gazeteleri i«? hıU has^a Kruçef'in Doğıı Almanya i!e taraf yolda götttrgün diye işbaşma sulh snlaçmysının bir an e w e ! a c e J e m ü z a k e r e S İ İÇİll İlîlZa getirmislerdir. B D kararlannı kıim?a edilmefi üzerinde durmamarala bildireceklerdir. j atfetmektedir.. nüklaar denemeifre yeniden baş sına büyük onem Prens Suvana Fbonına'nıtı hal! î t h » c » <New York) 18 (i.a.) lanmsıı esefle kaydedilmekte ve ler. letmeğe mecbnr olduSn *or hir Cenevre'de Nüklaar denemelerın yapılan bu halin müstakbel nesillprin sıh mesele daha vardır ki o da kabi durdurulması konıısunda konferanstaki Amerikan heyetinin hati üzeriıifie meydana eetireceği nedeki 16 Iskemleyi bn flç grnp aendişp ifade rasında âdflfine bir ınrette taksim eski başkanı Arthur Dean «Nük sonuçlar üz«rinde tasarısında dıırdurulması edilmektedir. Karar etmektir. Preng bn lor merhaleyi laar dpnemeleri n medeniyetin bekası için e<a5tır» aynca dünya meteoroloji teşkilâtı de atlatacağı tahmin edilmektedir. nın atmosferdeki radyoaktivite Dünya müıahltlerine nazaran La demiştir. Cornell Üniversiteçı Nüklaar miktarını tesbit edecek bir sistem os boğnsması, tarafların yornlmae 5i yüzünden nihayetlenmiştir, ve araştırma Iaboratuarınm hizmete I l teçhi? edılnıesi talep edilmekbu anlaşmanın mesut bir neticeye girmesi münasebetiylp hir konuş. tedir önümü/dpki nlaşacağı »rtık kesin olarak s5yle ma yapan Arthur Dean. Sovyetler i Bu karar tasarısı nebilir. Bn haber Cenevre'ye ge Birliğinin vermiş olduğu sözü tut I hafta. Birleşmiş Milletler llim Ko 1 lince. batılı delegeler araıında bfl mıyarak Nüklaar denemelere ye mitesinin rapoıu ile hirlıkte oze! yük blr gevinç nyandırnustır. ÇÜn niden başlamıs bulunmasına rağ siyasi konıısyonda incelenecektir. kü bn ınretle Laoı meselesinl hal men, riayet edilecek bir anlaşrria ' tlim komitesinin raporu Radyoak ya varmanın mümkün olduğuna | tiv kalıntılar hakkındadır. Sovyet letmek flıere aylardır içtima hainanmaya devam ettiğini söylemi? ler BirliSi ve komünı$t bloka da Katanga ile yapılan ates, ke* linde olan 14 ler de nihayet, kentir. hil diğer devletlerin muhalefeti anlaşmasında (iüvenlik Kondilerine blr hava deli$i bnlmaş one rağmpn. Kanada'nın talebi üze »eyinin salâhiyetini tecaviiz lacaklardır. Cenevre'de Dogu ve Radyoaktivite artışı konusundaki rine bu konu gündemde birinci gı karar gnretlnl Imzalıyanlar Batılılar, Laos'dakiler birbirleri lle etti&i ifidia ohinııyor rayı almı;tır. Bu arada C'ekoslocogalıyor anlaşınca, artık müıakere konnm Birleşmis Milletler (New York) vakya heyetı ilim komitesinin ra. bnUmıyacaklardır. Bn vaziyet tiBırleşmış Milletler, 18 (AP) porunun esası üzerindeki müzske R zerine Laos'da bnlnnan ve ates kes 1 (a.a.) Cums gıınü Kanada ve Genel Sekretersir Birleşmiî Milrelerin Genel Kurulun önümüzemrini tatbik ettiron Kontrol ko onbeş heyet tarafından «unulmuj letler teşkilâtı KonC" me^ele^inmisyonnnnn da yetkileri yeniden olan atmosfer'deki Radyo.aktivite deki dönem toplantısına hırakıl den kendmni gayet müçkıil variması için bir ksrar ta«an«ı «unjözden peçirilecektir. Bn komlsyo artışı ile ilgilf karar tasariMnı heş yette bulmaktadır. Bunlar mugtur, na Laos'nn tarafsıılıttnı kornma heypt daha imzalamıştır. Koneo Mı»rke» Hükümeti ve Sov Amerika, Sovvetlerin elll m e ı s . Avusturya, Kolombiya, Ekvgtnr. görevi verilecektir. yet. Rusya Birleîmi? Milletler Te» tonluk nükleer bnmba denerncleTine Cenevre'de Snvana Phou Irsn vp Venezuella'dır kilStımn Kongo temsllrlleri ile rine girişmemesini igtlyor Kanada ve diğer heyetlerin »un manın müstakbel hükütnetln basKatanga eyalrti hükümeti arasmWashingto n 18, (a.a.) Beyaz dukları bu karar tasarısında atmos vekili olarak »eçllmi» «ltnası klmda imzalsnmıs olsn »tes ke»ilme arttiran Saray gözcüsü dün gece bagın men knrarının tasvip edilmemepini l«seyi hayrete dösürmemlstir. Bütfln fer'de Radyoaktiviteyi guplarını toplayarak kendilerine batılı deleeeler ve Laos rae»eletemişlerdlr. Sovyet delegesi t e j . hazırlanmıç olan blr tebliği o k u . sinin mütehasiislan bn vaıife Içln kilatın Kongo'daki temsilcısinin muş, ancak, bunun Baskan Ken•ek yetkili adam olarak Prennl Güvenlik Konfeyine müracaat etnedy tarafından doğrudan doğru(törflvorlardı. Prenı nınn »amanmeden bu ateg kesüme kararını ya hazırlanmamı? olduğunu da lar Avmpada yaşamıs. Do|nyn ve lmza etmesiyle selâhiyetlerlnt t e »özlerine ilâve etmistir. Batıyı bilen. Laos'nn Paris Bflynk cavüz etmiş olduğunu iddia etmiş Tebliğde şöyle denilmektedir: elrilifinî yapmış bir Insan olmak ti. «Sovyetler Birliğinin yakında elli «ıfatiyle hemen herkettn üzerinde Sovyet tem<ilcisinin bu müracamilyoıı Tnt'ye tekabül eden bir itMfak edehîlrceiî blr sahniyet atmdan birkaç saat »onra Kongo Nüklaar bomba patlatecağı söylen. Dışişleri Bakanı Justin Bomboko, mektedir Biz Sovyetler BirliğinBlrleşmis Millotler tem?ilci5İ i\r Teni hnknmet Cenevre KonfeWashington. 18 ( A P ) Birlesik den. eğer hövre bir karara vanl Katanga Cumhıfrb*skanı arasmda ransına yeni bir heyet göndere Amerika, Yugoglavya'nın bu mem mıjsa, bunu yeniden gözden geçir im?a edilen gfpj kesüme kararı. cektir. Bnjrüne kadar hn konfe leketten satm almak istediği 50ü me*ini igtiyoruı. Bizler yüksek ta nın bir «santai«dan bsşka bir iey ransta Laos'n dogrn dürü«t temsil bin ton gtok fszlalıgı buğdayı jim katlı sılahları biliyoruz. 1957 yı olmadığını «cil olarak toDİadîğı etmek milroktin olmııyordo, çün dilik satmpktan vazgeçmiştir. lından beri Amerika Birleşik Dev bir basın konfpransında büdirmig kü birbiri ile mücadele halinde oAnla?ıldığına göre. bu Amerıkan letleri 50. hattâ înn ve daha fazla t!r. lan ö' 1 grop orada *vrı avrı tem tavnna sebebiyet veren hâdişe. Ti megntcnluk nuklgar bombalor mey Bomboko. synca egpr Birlesmi? sil edilmek istiyorlardı. Teni bö to'nıın tarsfsız mpmlekptler konfp dana getirebilecek hügilere ve im kümet tesekkül ettikten gonra. ransında açıkca Sovyet Rusya'nın kânlara «ahiptir. Ancak. bi? bu Miüetier Kuvvetleri. Kstanga'yâ a?ker! burada tek bir heyet vaıife eöre tarafıns tutmuş olmasıdır, Kennedv kadar yükspk takatl, bombalann karsı Kongo Hükümetıni yardım yapılacak askeri ihtiyarm üstünde olduğıırtn sahnH» d»?t«k|pmedik!er! takdir, rektir. Bu da 14 Içrin fsini son de hundan 5"nra de 5ovyet!<?rH»n «?ke!i vardım i?^ memleketlerin «seçileceğini» açık da biiiyoruz.» re kolaylastırmış oîarakt'r. teyebileceği hususunda imalardş M. PİRÎ bulunmustur Ha!nmar«kio<=!d ö ! . | diıfü andan beri Birîeşmis Mille» j ler teşkilâtı kendişini bu derece ; mu«kül bir mpvVido bulmgmıst!. *na laınandan beri »ttrflklenip devam eden Laos krlılne »rtık halledilmif sBsfiyle bakıUbillr. Ban Hin Henp denllen meTklde Laoa'n birbirine duftnsn eden flç grup Londrs 18 (AP) Baska n Kru [ yaratmıgtır. toplanmjş ve NStraligt Prens Snçef'in dün Komünlat Partisinin 22 îngiliz gazetelerı nüklaar tehdivana Pbonma'nın baavekll olması nci kongresinde verdiği 8 gaat 20 din daha ziyade siyasi olduğuns tizerinde mutabık kalmışlardır. dakikalık açıhg nutku Batı Avru işaret etmektedirler. Bu gazeteler Malflmdnr kl Laot Iki mfifrit pa Başkentlerinde hem ümit vt bu anda bu derecede buyuk bir cereyan içinde birbirine dBgrnan bomba patlatmamn teknik bakım hem de ümitsizlik doğurmuçtur. iki oepbenin, mficadelesine knrdan lüzumlu bir ?ey olmadığına Baçkan Kruçefin Batı ile Dog ban ridiyordn, bn gruplardan biproblemlerde; ışaret etmekte ve Kruçefin bunu ri, Batı politikan, Amerikan dost arasmda mevcut • ncak siyasi maksatlarl» yşpmakluğnna rfidflyor, digeri de Komfl bahsederken kullandığı yumusa: • olduğuna işaret etmektedir'er. a ni§t çetelerlnl harekete getirerek lisan v« Almanya ile sulh anlaş Bu gazetelere göre Kruçef bu nuk bu lktidara karşı barb açmıs bn ması için katt bir t*rih üzerind durroaması ümit doğurmus bun; laar tehdidi gavurmakla Batı'hlan lunnyordn. mukabil gimdiye kadar dünyad;' kendi görüşüne yanaştırmaya gay. Megele MİUetleraran bir Ihtilaf rastlanmamış olan 50 megatonluk let ıarf etmektedir. halini almıı, ekıerisi Aıyalılardan Manchester Guardıan gazetegi mürekkep bir heyet, Laos'nn du bir infilâk yapacak bir denemeyı Sovyet Rusyanın bu yenı 50 Megarnmnnn müzakere etmeğe basla Rusya'nın 31 ekinıde yapacağını tonluk tehdidi ile «ılah yarışına son mıştı, Cenevre'de de bn memleke bildirmesi de büyük ölçüde infial tin igtikbali flzerinde yine baska memleketler pazarlığa giriştnislerdi, yani Doğu ile Batı, Rusva lle Amerika Laos'da earpışıyordu. Nihayet goleu Pathet Lao'Iann e'başıgı Snphanavnny ile. diğer t un başkanı Preng Bnnnm an1, r.şîar re Suvana Phouma'yı j U Sovyei Başbakanının Almanya ile sulh anlaşmasına dair konuşmasınm ümii doğurduğu bildiriliyor Vsgrettin H"ca, bir tav«sn tot muf.. Totmo» fakst ne hayvsni ol<Jıı4onn »nlıyarnaiBi»,. Evde de k!m«e yok kl «or«nn. Ta\*an! bir A6*ını ba£lami!.. Saltm bn çtjvalın yım deme! Göîünö patîatırim! dlve tfnbihatt» buiunmns. Kafabalılon çnSınp fn«termek irln ksh veye şitmlf.. Bo arada oglan. içinde hıvır kıüe geyreMikterı «nnr» t mıs. açınıg.. T»vsan da knçmıg» Cornk ettiSI halttan korU. muı! N* T»pjın? Orada dııran bo§ bir «kile yi çu»a('n içine ntmif. atîinı tekrar baeUni!». Hora da kabvedelîüeri Vaho! Ben blr »c»yip havvgn yakalsdım. Gelin »un» bir bakin! Nedir? dlye eve dSvet etroiş. G<in fflrmös Ibtiyarlar kalkrnıglar. Hocanın evine şeliBİfJ*'.Hora Içeri firmlf: Şa kapıyı kgpayın; diy* t*leolere tenblb etmlf, kl hayvan kaçmMin. Ve cnvalın atsını tScnflf, bav Maeı edlp tavgan yerine «a blldlt>mn rahire ölçeği tahta koto nIan «kile» tangır tungnr vuvarlanınca herke* Hoc»n»n yuıfln» bekraı».. O d» blç boımarnış; Bunu gSrdanfl* ya! D5rd8 bir «Inlk eder, demig. (Şinik de dsha b«yu)t Hr ıahlre olctt«ödOr). Şlmdi ranhterem MUI! BirUk K«mitrslnln. «eçlrnler «onraki dnrtırnn bn! Blr flitr* nıodern anavaf». bir kanşılıra ni«pî geçimden tenra parlamentonnn kapııım açınca. aneak dördö hlr hükflnjet kurabllen blr gsndalye böli|gme<[iyle ksrtı Uarşıv» kaldı.. llalbnkl ne bekliyordnk? Ne hekliyorlardı.. B*n »i7e «övHyeyim.. Gerek Halk P«rtlgl. gerek netnoUrfftlar (artık ba Isimle adlandırmakta hlr matiior yok) kendllerl lyi blr ekserire» tle Iktldara gelmek iıtlyerlardı. KoRli«Tona nncak hlr nevl kuvvel lUcı fihl döîflnmeMe Idiler. Oelfelellm hn nlgpi ieçim. ek«e. rlyet gUtemine henzemPT,. Rgkın A.P. fk«eriyet «iıteniivle seçilmig olan Spnatoıla aldigi gavı ni«petinl Millet Mrrlisinde n'nhsfara edpmemiKtir. Cünkii tpnşfo şeçiminHe mrn'lâ .'>.nn<l farM* biitiin «rnatSrlerl Uaz»'>ırl«pn »vnı rsUMmla mü Irtvcldllerini V.TI varıv» pj>l.ı«mav» merl>ıır olıım»ttır. Bîz hn ı«l VPIII tathiU edivoruc. l*ire ılurulınam'> lıi r "»iva^i lırtınatl.in «nııra spçimp cirıliK. SPVIÎ^IlerHe skıl ve mııhakrmrıılfr pavı viirdr V) ılrıı vıtkın rıUtıfms Uall deSiIim. Hatli hiiiiiU mprUP7İer de bile. llalâ tnnııii d"«tl«Şıl. !Mendrre^ intikamı. RnHjU>a«ı ha^ran\\t' sibi hi*»i âmiller «eçim harekPİinin yiİ7dr Rl mntörıi olpm^larf dır. ^imdi hıınu ıi7itn I I T S H H H tahl'l Medeniyetin bekası için nükleer denemeierin durması şart görülüyor Batı Almanya'da bütün parlileri temsîl eden bir hükümat isteniyor Bonn. 1* l ı ı > Federa! MUH Mecliiteki So*ys! Demokrat Parti Grupu toplantısında bir konusma yapan Batı Rerlin Belediye Bsjkanı Willy Brandt, Ameriks Birlejık Devletlerine yep'tığı «eyahat hskkında hilgi verrni? VP bu arada jöyle demiştir: «Silâhlan tahdid edilmiş, kontroliü hir bölge ihdaü düşünresin». Batıyı zayıflatmadığı takdirde. Almanlann itirazı hazin bir mesele tefkil eder.» Willv Brandt. Bprlin hakkında riddl müzakerelerp firışılebilec'k bir safhaya gelinmemif olduğunu ileri sürmüış ve içinde bütün partilerin temsücileriııin bulunacağı veni bir federaJ huk\ımet kurulma?ı geıektjfiı tezini savunarak, «Bunun tahakkuku için bir buhranın patlak vermesini beklempk utanç verici bir nlaydır» dpmıştir. Ej vite artışı ile ilgili karar tasansmın B. Mllletlerde Birleşmis Milietfer müşkül vaziyette «. î i i I 4 i f Haliharırds hizdeki gibi mecbur kahnmadıkça hiç bir zamgn müraraa! edilmiyen koalicynnun yaygın 3 sekli vardır: l Çok partilı rejimın rarl olduğu mpmleketlerde. bir partı tek bfljma hukijTppt kurmsk irnkânına sahip olmadıtı takdirde, kendı«itıp riestek leminı gayesiyle koaliışyona gıtrrıpkte.div fi7 partinin bulunctıığu Kraıısa ve Batı Almanya ile Ikinci Dünva Harbi öncesinin ! 2030 partive sahip Çekoslovakyası VP diğer Balkan memlekptlerinin durumtı hinnci kateeoriye girAVLA GÖKKNOİN mektedir. Hükümet tejkili için ile Albay hirlik veya ittifak meydaııg geti17.10 1961 günu b)r kız çocuklsren partiler bazan «?Seı, bazan rının dünyaya geldigini doüt vp # «"Iru, nihayet iki^inln de ortasınakrabalarma blidirlrlPr. f da merke7İ olmakta'lır. Büzan gaCunıhurivot 6061 rip ve gayri mantıki komhineronUr dg ortaya çıkmakta, hiç bir muşterek yönii h"lıınmıyan parliler bir arava gplmektedir. DOĞUM Çok Acı Bir Kayıp wi. Amerika, Yugoslavyaya buğday göndermiyor ı pderleri. Bir n Csnkat ile Ö ("absgı t jııUdtın kıymptn dedeleri. aabık Simsli Kafkor,. HOMlmeij Parlampnto Kefpi VP Msliye Vekili YüUspk Ztraai ^.^i^hPndİM \r muhari'jcc İ8 ekim IS61 çarşanıb.ı günu ralı ınetj rslmntıa kavujmııçt'ir Crnazesl 19 pkirn 19BI ppr»çml>r gUnö 'bugür») pglp natnszım nıUtaakıp Şiçli ramiindP't kalclırılarak 7lm.irlikuyu mezarligına drfnpdilpcektir.. Allah rahmçt eyiiye. Eçl VP fvlHhn ll,: U40Î 6P?S Vassan Gîray CABAĞI Koa!i«yon!ar înraın raman d'n. ırk veya iktisadl rioktrinlere dgyandınim^ktadr. Fakat umumiyetle tesadüfidir. sncak pek erıder olarak u/un önıürlüdur. Diğer taraftan koolisyonların tamamen iktidaıdsn u?akİ35tırılrıiBİsrına da ender rı>stlanmaktadır. Ksidp o'grak. cözülmeler koali?yonun Merli«j Mpbusatıdg «ahip oldııfiu ek«eriyeti kaybettir»» da'ıi. miıp»!»<e ggrfsıntı geçirmekl» bprahpr vı. («ılmgmpk tadir. KAgli«vonun etrgfında «nf tutsn partilprin bajıları defişmekte gidenlerin yerini yeni gelenlpr altnakta, rılız da olsa tekrar varlık halit\e Eelmektedır. Çok psrtili rejimlerde. knsllsvon oloğan hir hâdirp olsvak kahul edilmektedir. Hattâ hazı so<val »iyasetçiler. koali^vnnıın aradski^uçiiTiımlan d"ldurarak ve fevka'sde tedbirlerin «lınması gprektiği buhrsnh devrplerde en mükemmel çare olarak gosternıpktpdirlpr. f'ay dalgn oldugu kadar. tabi?tivle za de f3>d3 yok. Oıııı »rrinı uz«ıı.ın U r ı . ve pMkolocları uz.ın. clpriıı r Ifnif i<e nnsıl hiil.iinıpl ITJITI diîsıinpliııı.. ktıraratı ACI t B!R ÖLÜM Ne oldu. ne bitti Sam, 18 (AP) . Sunve Hukum» t) memleketin iktigadı. sosyal ve zirai inkişafımn temini için tArap Sosyalizm» sigteminin tatbik edileceğini açıklamıstır. Suriye Hükümeti, bunu açıklıyan beyannamede, ayrıca Arap memleketleri aragında bir müsterek pa«arın kurulmasını teküf etmis ve bu sayede Arap memleketleri «rasında ticari mübadele ve psrs transferlerinin daha iyi bir »eküde isliyebileeeğine işaret edümiştir Beyanname. bu mugterek pazar» »> » • • • • • • • • • • • • • • >••••••••••••• hangi Arap devletlerinin girebüe' •• » • » • » • » • • • • • • ceğini tasrih etmemiştir. Fakat SuX KADIKÖY riye'nin ekonomik. maü ve ticari • Tarihin sihirli ve ihtijamh günlerini beyaz' r>?rişbirliği iıtiyen her A.rap mernleksdeye aksettiren yılm harika filmi ti ile işbirliği yapmays h»»!r pldugunu bildirmektedir. Sosyalizmi tarif eden beyanna(Renkli Türkçe Sinemaskop) me, bu memleketin sosya! v» fkt*. MABK FORSET CHELE ALONSO eadi inkisafında cemiyet'in ihtiyaç Fılmiyle bugün suareden itibaren yeni mevsune gögterdiği gigtemin tatbiki'dır. deoaşladığmı sayın Kadıköylülere müjdeler. mekte ve Suriye'nin hedef tutmakta olduju gogyalizmin, milliyetçi• Seanslar: Her eün: 12 14,30 17 19 Suare 21 bağlı olduğuna • İL 9398/6074 • lik'le sıkı ııkıya ' »»•••»»•+••••••«>«••••••••»••••••••••»•«»»•«>>• da «hemmiyetle i»aret edilmektedir. iHoftanm Anahior' KİM'del Aradığınız fek Dergi KİM bugün Suriye'de Arap Sosyaiizmi tatbîk edilecek •??ıru\ ? Sovçal ın çç*ffiUeşi. v»d?d!r Ba*! Almsn genel çççım!eri 17 eylu! pajar g'jmj vapılmi}. • ır. T}r Arlen^UÇr'm rTıri^tîvçn De499 ısndaîyelık meciisı m?bu«and» eBund^âtag» mutlak »kgeriv'ti lağlıvamamıştır. H'ristnan n». mekratlirın milletvekülerinin yüf d* 45? lini toplamdşına mukabil. Sosyal DemokraHarla Hur Demok ratların ni?petleri üia^iy'e yüzde 36 3 ile yü?de 1 ! " dir Dr. Aden»u•r bir koalijyon hükümeti kur»hl|> mek için Hur DemokraUan.n lid» ri Erıch Mende ü« bır gydanberi müzakereler yapmafetad'r. fakat h â ü bir neticeye ula'amamıştır. Yerleirais »n'aneye göre. gene! ieçimlerderı lonra hiç bir p»rti mutlak ekseriyet! lağ'îyamadıSı tekdirde. Cumhurba?k?ni meçliçi mebusana en fazle milletvekili goVsr! partinirj gene! btskanını bir hükümet kurınakli sorevUnHirir O t t a a ı l a i r s i yspar da bssarı «»2 lıyamazsa, durumu bildireceği Cusshurbaşksnı, bu «efer en fazla mülervekil! «okan müteakıp partinin gene! baskan'nı vezifeye dSvet eder. O da vapamaz?». o »?man bagka kcmbinezoniora ba«vuru!ur, (3ene! bafksnlarm ^iııal basbakan olmaları sart değildir. mesuüyetlerini bir başkasına devredebiürler. ! Pariste 11. Cezayirli nezaret Petiı, 18 ia,a.» Dun Fariı'te Franiizlarla Ce^ayirUler sragınd» çıkan karısıkhklar gırasında 11.000 Cezayirli nezarete ahnmıştır Nümayise 20.000 Cezayirli; katılmıstır. Karısıkhklar sıra«!nda yaralanan 55 klsi hastahaneye kaîdırümıstır Aynca 10 polis varplanmıjtır Vakalanan Cezayirlüer, Paris banliyösündeki ıki «tadyumda tutulmaktadır, Cezayirlüer «tadyum!ara belediye otobüMçri ile «evkedümişlerdir Bu sabsh Faıı» sokaklarında takviv« edilmis poü? birükîeri devrive Eezmektedir Ksrı$ıklıklsnr! olduğu c=dde!er cam parçaları ile doludur. ÇIKTI allına alındı =*. Bediî Faik'in yazısı : (G+) kaç? SU R E Y Y A SINEMASÎ M A S î S T 4Jiys Tüsner, îsçs Sigortslan Kr MüBavir Avuk»tı Semıre Urunhekim «Yeni İgtanbu! Gaietssi» Yarı îşkri MüHürii Muzsffer Soys»J. İ T»knik Üniversstçsi Y Mat«matik Docen'i pr. Fe!m» Rpvşal, A^^ıkat Süheylâ O K « ! , Kurucu Meclİ5 AnayaşB Komisvonu Üyesl Dr. MıimtaT Sov.«al, H'jkrık Fak'i!*=B! c»n gınıf oğrenrilerirMçn Yılma7. Sovsaî'm çevgüi babsl»r!. A'iıkat Lutfı Tümer. FTT, Gçn»l Müdürluk Mıişsvirı Nazım Uzimhekim, Dr Tevfık Ötcsn VP Ferdpjı Soysal'm t«uhterem kavınpederleri, İh;?an Emçkli'nin «uştesi. Alpaslan Öktener'in büyük kaympederi, Demir Tümer. Se^vil ÖktEnef. Uğur. Gonül, Aîî UTijnhekiın ler'in ve Sems Özcan'm dedeleri, Deni», &!n v= Engin SoysaUar'ın büvHikbBbsları. Ay^e. Fatma ve Mehmet Oktenerler'in büyük dedelçri. EmekÜ Bahriye Kolağası. tYavuzo un ilk çarkçılarından, Zonçuldak Kömür Havsası KonrrolörlüÇünden ernekli. C.rrri bnsijn ortşds «iö>'lü bır milli bikiimet leklifl vardır. Rıı. miavaianın ve demoUra*i»ı»n tatili dpmpUtir. rtinUti demokraşi hir mııhşlffpl islçr. Gerrl milli Uoalişvnn »Hı vçriİPn \p hijtîin p^rti'f i ! c ' n r g ! ? n Q U kümetlpr haaliA rprİPrdp d» |ı'!rWİmtıı \ P ialeTi'^tir; Bm^ h i b3!!*r hpp hiJirh fflHigrıınHıı gnrıilrnyitlir, Harh »am^nınH» l«e ansyg»*, V* «ivi! L»nıırîlsr Hnf«r!g*. Bİ7i|e bn h ş | n!mgd!|!nS tİTt Hörtlli hl" mlMÎ bükvsift it!enifil bsîHasarn»* riHme feHvor. Tabii nnayu»!» hTa'arı dşba iyi Kaldı kl hn rtürtlO UıırnUraîın) i]mwl< bi!». dgh» evvelden pîrlSmentov* »nn»çak!»rı tştlUrar ve Jm»nr gaeîsvısrsk «na *pdb!rl»r. (ktiisdi. rna'î refnrmaJar hnsusund» »n!assm»»!*r«a vajm! h ü k 8 « e t fijtüraniıeı »e EÜniflk i»lef için ktırnlmns »»vıf bir heyet Hk8«ün<î*n üerl f!deme»i«r. Bdvle blf ney»H» kovveül aHamUr rturmaz Dnfm«rınr 8 hükflro»t y* korn!am»f, y s tntonaKarrns t s k ü n U n n ısafi da bnrad* dpfiil n>!dlr? Knlttp'.eri dsrr.n dçnpppk kadsr r»kip ve hirbirİMİv !e ovnamam!» ı>Tnnciı!ar"lsn knrnl mng takıffll»!!" mü»pe< netire aliyi olllr. OSMAN MUHTAR SOYSAL Dün Mbah Hekfem rahmetİTie kavijşrnıjftiji]Mübarek nâ'ş'. bueün (19 e k i » 1961. perşembel Beşiktagtaki enjıdşn almsrak öğie namazm! müfaakıp B»liktaş Sman Pasa CaınJinde cens»e îiamaî! kıLmdıktaî! sonra Zincirlikuyu A«r! mçzsrhğındaki eb*dt istirahatg tevdi edileeektir, Rahm.et Ev!e«)n. Cumhuriyct «088 B FELFK RDON BLÖ Kış sezonunu cuma akşamından itibaren «çıyor. Zengin program ve aynca B Ü Y Ü K S Ü R P R İ Z L E R ACI BİR ÖLÜM E»M Konya mlüetveklU ve Şeriye VekUlertndeE merhum Muga Kâzun Bey ve merhume Atüe Hanım kın, YOksek Mlmsr Mustafa Avnl Kırkagâçlıoğlu'rî'j:eşi, tbrahfan ve K4nm Kırkagaçlıoğlu'nu" blrlclk »evglii armelerl. Lemsa Gökgu. Avukat Ahmet Onar. Avukat thsan Onar. v» Temyiı Bagsavcı Yardımeılanndan Orhan O!ÎHI*!H kardeçlerl. Dr Burhan Göksunun baldm. K&time Onar ve Şükran Onar"m »evgl!l gBrUıncelerl Kavanç, Evte, Allfe G8ksu'nun biriclk teyzelerl. Musa Kâ»m, Nalle. Cü!sen. Ayse, Muaa Kâmm Onar'm kıymetli halaları. AH. Leînan. Neş'e. Nazan Kırkagaç!ıog!u'nun yengelerl melek huylu 18 10. 1961 çarşamba gtlnü =ab»h sa=t 7 de vefat etmiç. »vn< gün Ankaradaki Asr! mezarhktî t"jInnsn »Ue kabristanınş defnr dilmiftir. Cenaı» töreninde 'bulunan VItün doıtlanmıza ve vakm!»nnv z» bo vesüe l!e gükranlarımiKn ib!âgı«ı rica ederi» KirkağaçlıoSÎU. GPkıu ve On«r sileler! Cunrhuriyet *W Telefon: 48 54 08 v İL • 0403/6086 i fet«nbu! Be!»Hıvo«i Sehir Tr atrc!»Ti onümi)jdek! r s ' a r pınünden Itihgrpn faaüvet"» EPÇeektır. Ç o cuk Tîvstro»<ınrl» pszşr gün!e r i «9Bt !! de. çarsambs e'.'nleri saat 14.30 rfg olmak ı'ıjpre ha'tada 2 d/1ı<=m?!İ verilecek^r tlk temsil 7.ekı Teşkının vard'ğr «Yoklar Dağındaki N?r» pıyçsidir Coc'jk tem çill»ri Yeni Ti i Çocuk Yeni Tiyatroda pazara İ • • • tstanbul 44 45 24 35 Belediyesinden Bir Brkadaşımız hnden Üna! Kejıkoğlu ile Zehr» Akyazı, Çankırıda pvlonmşUrdır. Arkadaîimus ve eşınp çaaHçtler dileri?. • ÜSKÜDAR Hâkimiyeti Millîye Caddesinde 239 ada, 13 p»r. el sayılı yerde, Harita No. Ian sahalan yıllık icar bedellerı aşağıda yazılı dükkân yerleri üçer yıl müddetle kiraya verile •ektir. H. No: Sahası: Tılhk Icar Bedeli: tlk temİBatı: 960 316 980 216 720 162 720 162 720 162 41 20 720 " 162 hradıı Ihaleleri 2/Kasım/1961 perşembe günü saat 10.30 da Beledive Sarayında toplanan Belediye Encümeninde ayn, ayrı şartnameıeri veçhiyle açık artırma suretiyle ihale olunacaktır. Şartnsmeleri Emlâk ve tstimlâk Müdürlüğünde bedelgiz olarak göru:eeek veya ahnacaktır. Isteklilerin ilk teminat makbuz v«ya banka teminat mektubu hâmilen muayyen gün ve gaatte Belediye Encümeninde bulunmalan lftzımdır, (Bagın Mll/6066) » » • • » »»• • • • • • • • • • • • • • » •• • ••• ^ • • • • • • • • • • • • • • »» 3x4 j Melâhat Kırkağaçlıoğlu YARIN AKŞAJVIA KADAR HESAP ACTIRINÎZ GUNER ATAÇ İBFAHİM KOZACIOĞLU EVLENDÎLEP • « • • KAVIP B.sybur* . Pulır n Kttstem Macar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle