19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Her vaşrn zevkle okuyaeağı maeera FANTOMA SERİSİ 1 Fantoma 4 Fazıtoma 3 Fantomâjr» Karsı 5 Fantrıma AgılıJüv Tor 3 Fantomanin tn t 7antrananın Kızi •tikamı AKA KİTABEVt HER KİTAP 5 LÎRA Cağalojlu, Büyük Milâ* Han 107 İstanbul İL 8930/6048 *6. yıi Sayı u m hur i yet T t l g r a f v » m e k t u p a d r e d : C u m h u r i y e t t ı t a n b u t Posta K u t u s u : l c t a n b u l N o . 246 t«lefonlar: 2 2 4 2 9 0 KURUCUSU: 2 YUNUS NADİ 2 9 8 1 2 4 2 9 9 2 2 4 2 9 6 S 4 2 9 T 2 2 İ ŞflHLHN OTOMATİK ÜTüLERl 8AGLAM. GARANTHl EKMOMIK ÜCUZ KULUWI$U BOL YEOEK PARÇA HER YERDE ARAYBfll İL 8B2Ö/404T Ferşembe 19 Ekim 1961 WF Ankarada kararsızlık deıresi, femaslaPve^are aranıa devam ediyor Bir Kısım Siyasî Partiler M B K nin Millî Koalisyon Teklifini Müspet Karşılamadı NiUi Koalisyona girmek, bu kurulamazsa muhalefette kalnak istiyor CHP ile Millî de olsa bir Koalisyona gîrmemek hususunda kararlı Yalnız dörtlü Koaüsyona girmek, başkasına katılmamak arzusunda I Temaslar istişareler toplaniıla dün de akşama kadar sürdü C MiınıılHiıııııııiHllllluKlllHl, ANKARA NOTLARI Ecvet Güresin yazıyor Artık klaslk demokrteinin tâ ıçindeyiz. En ileri memleketlerinkine bile r«hmet okutan bir Anayasamız var. Dort partimiı Mecliatt kabine kuramı. yacak kadar «andalya sayısına sahip. Madem ki bu Anayasayı, bu Seçim ktnununu Utedik ve madem ki Türkiyenin bir kere d« çok partili sistem denemesini istedik, bunu n netleelerine de katlanmak lorundayıı. Seçimse ifte, en Mrbeati, en rahatı v« baikuızı. Böyle bir seçimdt milll irade hıç bir ptr tinin tek baaına iktidara gelemiyeceji leklinde tonuç Terdigine göre yapılacak |ey, milletin arzusuna boyu n eğmek suretiyle elbirliği ile memleketi idareye çahşmaktır. Bütün partilerin hükümette birleşme si demokratik «istemlerde yadırganan ve bilhass» politi. kacılar tarafından istenmeyen bir sekildir. bu mâlum. Ama Türkivenin Franıada bile t a . hammül gösterilmeyen siyasi buhranlara göğüs gerebilmesi için henüz hazır olmadığı da mâlumdur. Bu sistemlerin tabıi neticesi olan idarede teknik ıstikrar ve müsteşarhk müe'ssesesi kurulmadan ve nihayet kabine buhranlannın trafık kazaları misâli günlük hâdiseler olarak görülmesine alışılmadan «ben muhalefette kalmak isterim» teranesi altında koalisyonu imkânsız ha le getirmeye çalişmsk, bir hafta sonrasını dahi görmemek olur. Millî Koalisyon rienılen şekil. ekonomik durumu hizim şibi, hattâ bizden de beiki iyi olan. meselâ. bazı Güney Amerika devletlerinde tatbik edilmişrir ve edilmektedir. Kriz zamanlarında Avrupa devletlerinde dahi bu yol en uygun olarak görülür. Onlar yaptıktan sonra Atnerikadan her yıl ekmeklik buğdayını getirmeye mecbur olan memleket bunu haydi haydi yapmak mpcburiyetindedir. Par Arkası Sa 5. Sü 3 te •IlllllllllllllHIIIIIIIIIIIIMIIMılllll A P nin meydana çıkan bir hesabı'. YTP mebusiarını kendi salına almak Ankara, 18 (Cumhuriyet Teleks) Milli Bırık Komitesinden bir heyetin dün partılerı ziyaret ederek yaptığı Milli Koalisyon teklifi siyası partılerin mesul ve gayrımesul organları tarafından mu <akere ve munakaşa konusu olmafia başlamıştır. Düzenın ancak, milli bır koalisyon idaresiyle ağlanacağı ınancı. bugun yaptığımız tetkiklere gore, sadece Milli Bırlik Komitesi tarafından benimsenmiştır. Sıyasi partılerin kendi bünyelerinde ise çeşitli temayül ve cereyanlar vardır. Her parti kendi açmndan, durumu tahlil etmekte ve hükmünü daha ziyade, kendi teşkilâtınm davranışlarına, grupunun kararına ve istikbtldeki «eçim çanslarına bağlama temayülü gös•ermektedir. bu kararın hiçbir koalisyona gırmemek şeklınüolduğu, Partı Grupu tarafından Cumhurbaşkanlı ğına aday gosterilraiyeceği ve gösterilecek ada\ larda müstenkif kalacağı şeklınde bulunduğu an laşılmaktadır. Ancak. bu peşin hükümlerin Gruitoplandıktan sonra deiışmesı ıhtimal dahilinds dır. Gürsel dün açıkladı: "Cumhurbaşkanlığı adayı olacağım,. Başkan ((Memleketi bu halde ve bu şartlar allında bırakmam doğru olmaz» dedl • Dörtlü, üçlü, İkili hlç bir Koalisyona katılmıyacağı ısrarla söyleniyor Ankara, 18 (CumhuriyctTclekı) Davlat v Hükümet Baflunı Orgeneral Cemal Gürsel buffün, Cumhurbafkuılıiına adaylığıru koyacağını açıklamıçtır. Koalisyonla henüz ilgilemmyor Gürsel saat 11,45 t» Başbakanlıktan ayrıhrkan gazetecilerin •orularını cevaplandırarak koalisyon konusuyla henüz ilgilenmedlğini, bu mevzndaki temaslaıın yeni başkan tarafından yapılması icabettiğini göylemiş, müteakıben basın mensuplarının ısrarına dayanamıyarak «Devlet Başkanhğına adayllğınızı koyaeak muuuz?» soruauna şu o«vabı vermiştir: «Benden başk» kim olsun istiyor sunuz? Ben, elbette başladığım i;i yarrm bırakamam. aontına kadar bu ifl Arksm 8a. 5. Sfl. 1 de AP ve YTP de durum A.P. ve Y.T.P. nin kararlar muhtemelen seçım netıceleriniı resmen ılânından sonra alına caktır. Bu maksatla da Genel 'dare Kurulları, ilânı mütaakıp •oplanacaklardır. Bununla bera ıjer parti genel merkez mensup larının gösterdikleri temayül ler, i^tikbalı az çok belirtmek Gürsel «daylığını koyacağını açıklarken GHP de yapılan çalışmalar C.H.P. Merkez Yonetım Kuru iu dün Milli Birlik Komıtesinden gelen teklifi incelemek uze re, saat 14.30 da Genel Sekreteı tsmail Rüştü Aksal'ın başkan ıığında toplanmış ve gece get, ıakıtlere kadar çalışmıştır Meı kez Yönetim Kurulunun dün üzerinde çalıştığı çeşitli görüş ler, bugun tekrar saat 10.30 da Genel Başkan Is met Inönü'nün riyasetinde toplanan Merkez Yo netim Kurulunda müzakere konusu yanılmıştır. İnönii memnun değil Genel Başkan tsmet înönü'nün fazla memnun çörülmediği bu toplantıdan sonra C.H.P. nin müstakbel Mecliste nasıl bir tutum göstereceğı açıklanmamıştır. Bununla beraber umumı hatlariyle. C.H.P. nin iki istikamette hareket edeceği, bunlar dan biri üçlü bir koalisyon karjısında muhalefet partisi olarak kalmak, diğeri ise, bütün partilerin iştiraki halinde dörtlü koalisyona girmektedir. Merkez Yönetim Kurulunun toplandığı sırada, fotoğraf almak üzere salona eiren muhanirlere. gerek Genel Başkan gerek diğerleri herhangi bir bevanda bulunmamışlar, ısrar üze rine, Merkez Yönetim Kurulu üyesi Turan Güneş, Kurul adına şu espriyi yapmıştır : .Hepınızı hurmet ve muhabbetle selamlarız Bu söz, seçimden kalmadır..» C.K.M.P. Genel tdare Kurulu. M.B.K. nden gelen teklifi. dün gece sabaha karşı saat 2 ye kadar müzakere konusu yapmıştır. Vardıkları karar, her ne kadar resmen »çıklanmamış ise de, teriıı A.P. koalisyona yalnızca Y.T.P. ile bırlıkte girmek temayülündedır. Ancak, bu ikili koalisyonun nisap ve başarı sağlayıp sağlamıyacağı husu su henüz ele alınmamaktadır. Parti Merkezinde üzerinde kesın olarak karar verılmesi istenen hu sus, C.H.P. ile bır koalisyona girilmemesidır. C.K.M.P. içın ise aleyhte veya lehte bir S 7 O sarfedilmemesıne dikkat olunmaktadır. A.P. ayrıca, Y.T.P. nin çıkaracağı milletvekille rinden bir kısmının kendi saflarına geçeceği ümı dindedır. Y.T.P. henuz bır nıhaı karara varmamışsa do alt kararlar hemen hemen belli olmuştur. Bı. partınin en çok savunacağı şekil kendisinin sad» ce dörtlü koalisyona Hshil edilmesidir lnönü Millî Koalisyon için «vazifeden kaçmayız» dedi C. H. P. nin Devlei Başkanı adayı bulunmadığını beliıien lider, Gürseri desiekliyeceklerini söyledi 63 ll'in katî seçim neticesi Ankara, 18 (Cumhuriyet Teltkt) Yüksek Seçim Ku. rulu tarafından katt leçim neticelerinin açıklanmasına başlınılmıstır. SS 11* ait dün açıklanan katl neticeler söyledir: Senatör MilletveklM A.P. 58 154 CHP. 29 14« C.K.M.P. İS 39 Y.T.P. 88 66 S*$ira netieeleri asıklanmıyan iller junlardır: Ankara, tttanbul, Adana, Hakk&ri. Ankara 18, (Cumhuriyet Te. jleks) CHP Genel Baskanı Ismet tnönü bugü n 17.30 da yaptığı bir basın toplanhsında, «Bizim 'için önemli olan, iktıdarda veya Adalet Partısı Genel Baskaı i muhalefette vazife almamız değil, Ragıp Gümüşpala ve Genel Se , uğrunda bunca yıldır mücadele :eter Şinası Osma bugun saa ' ettiğimiz normal demokratik re15 te Başbakanlıga gelerek Baş ijimin başarı ile işlemesidir» denakan Yardımcısı Fahri özdilet I dikten sonra şunları söylemiştir: :Ie birbuçuk saat suren bir g < «Seçimlerin şimdiye kadar öğ i rüşme yapmışlardır. renilen neticelerine göre ilk intiGümüşpala Başbakanlıktan balarımı söyleyeceğim. çıkarken. basın mensuplarının : Arkası Sa. 5, Sti. 4 de «Bu seitıM ii.varetiniz her halde silâh arkadaşlarınızı görmek ıçin yapılmadı» sorusuna, «Koalisyon üzerinde partimizin görüşünü bildirdik» şeklinde cevap vermiştir. Bir basın mensubunun, «C.H.P. ile koalisyona gitmiyeceğinizi söylemiştiniz, kararınız yine öyle midir?» sorusunu ise Adalet Partisi Genel Başkanı Gümüşpala »öyle eevaplandırmıştır : Ark»m Sa. 5, SU. 4 de Özdilek ^ Gümüşpala görüşmesl Bakanlar Kurulu Milli Koalisyona taraftar Kurul toplantısından sonra Özdilek yeni Hükümet şekline "Ortaklaşa küküraet,, isni verdigini açıkladı Ankara, 18 (CumhuriyetTeleks) Bakanlar Kurulu bugün Fahri Özdilek'in başkanhğında saat 9.30 dan 12.20 ye kadır devam eden bir toplantı yapmıttır. Toplantıda önce, Paris'teki Ziraat Bakanlan Konferansına katılan Tarım Bakanı Osman Tosun'un bu konuda verdiği izahat dinlenmiş, mütaakıben de îçişleri Bakanı Nasır Zeytinoğlu seçimlerin cereyam hakkmda geniı şekilde malumat vermiştir. Bu arada Fahri öıdilek de koalisyon kabinesine «Ortaklast Hükümet» adını verdigini beyanla bu' kohuda son durumu açıklamıştır. Bakanlar da seçimler sırasında Hükümetin tutumunu munakaşa etmişler ve neticede tam bir tarafsızhkla hareket olunduğuna karar vermislerdir. Bakanlar Kurulunun toplantısından sonra Fahri özdilek, seçimlerin emniyet ve huzur içinde tarafsızlıkla cereyan ettiğini ve bu sebeple de Bakanların bahtiyarhk duyduklarını belirtmiş. koalisyon konusunda da milli koalisyonun Arkası Sa. 5, Sü 3 te AP İzmirde dün bir gövde gösterisi yaptı • CHP Merkt» İAmı* Knnd* *in yaptıiı toplaatıda 11 Başkanı M. A. Aytaş'm milletvekili seçilmesi dolayısiyle tahliyesi taşkınlıklara yol açtı Izmir, 18 (Telefonla) MilH menfaatlere aykırı hıreketten tanık olarak terkif edilmiş bulnan A.P. tl Başkanı Mehmet Ali Aytas milletvekili seçilmif olduğu için Partizanlıkla, sıkı btr mttcadeleye girlşen örfi tdare Kumandanlığı, Başbugün tahliye tdilmi» Te bu hâdise tzmirdeki A.P. liler içln »ehir gil'in sükunetî bozacak tarzda karşılanmasma müsamaha göstermiyecck. içinde bir nevi ggvde göıterlsine ftırf oy toplamak makıadiylt mavesile olmujtur. sum halkı kandınp baıka şahıılara Aytas'ın «vukstlan bugün II Ie alt arsalar üzerinde gecekondulır ArkMi 8ı. S, Sfi. 7 de in«afina teşvik eden t A. P. lı, dün örfl Idare makamlannea nesaret altına almıştır.Vatandaşlan »ahil mfllkiyet haklanm çignetmeğe teevik etmek re polist karşı gel • mekten lar.ık olanlar, tsmaıl Sütlü, Hlkmet Uçünoü, tbrahim Baı, Cemal Katveren, AH Bıyıklı, Yafar Demir, Mehmet Sakalh Te Mehmet Sütlüdür. Arkan Sa. I, •• I te Rey için halkı gecekondu inşaına teşvik eden 8APİİ nezarete aiındı Ferdane Polat Y. A. Divanının mahkum ettiği kadın yakalandı Topkapı olaylarından sanık ola • rak, Yassıadada, Yüksek Adalet Divamnca 7,5 yıl hapse mahkum e Arkası S». 5, Sfi. 6 ds CHP li Senatör trafik kazasında ağır yaralandı Giresun, 18 (Telefonla) Ordudan Senatör seçilen C.H.P. li Zeki Kumrulu'yu Ünyeden Orduya getirmekte olan Mustafa Ekmekçi'ye ait hususi taksi. gecelevin saat 21 s:ralarında Per?embe kaza^ından geçerken önüne çıkan bir şahsı çiğ Arkası Sa. i, Sü. 6 d a MISIBLILAR GİTTİLEB 20 kişilik eski Bırleşık Arap Cumhuriyeti Sefereti erkânı, dün «Latvia» isimli bir Sovyet gemisiyle Iskenderiye'ye müteveccihen İstanbuldan «ynlmışlardır. Resimde. Kahire Ankara siyasî münasebetlerinin kesilmesi üzerüıe memİPl::Lin« dönen Büyük Elçj Ali Kâmil Fehmi vapura binçrksg Ne dersin arkadaşım.. Tek başımıza araklıyamıyacağız, var mısınu Koalisyona?.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle