13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
NALINA € Şehir HEM RESAD EKREM KOÇU V A K A L A K =haberl.erl Demokratik hayatımızın Bu iş de olntadt Peruz öliime mahkum 8. kota ile ISTANBUL TARtHINDEKJ 19 Ekim 1961 IIRMBÎTA 5 nıüııımııııımıımıııııııııııııııııııııiıııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııİıııı İ T A R 1 H İ O tarihlerde tstanbul limanında mı idi? EvetO tarihlerde îsatnbul limanında sekiz on küçük Yunan yeîkenlisi eksik olmazdı ki, kaptanları, suç işlemiş ve zabıta tarafından takip edilen Rumları gemilerinde saklamayı ve Türkiyeden kaçırmavı kendilerine âdeta millî bir vazife bilirlerdi. Çoğu da Petri'nin eski aşıkı Lefter kaptan gibi bizzat korsan idiler, gemilerine binen biçareleri vahşiyane boğazlarlardı, hele bunlar Türk, müslüman oldu mu, gemiden canlı çıkmalanna imkân yoktu. Bir Türk öldürmüş kaatillere âdeta kahraman nazan lle bakarlardı. Petri de Tiyatro elnayetinden sonra Şarap îskclesinde bu gemilerden bırlne sığınmıs, iki gün sonra da Odesa'nin yolunu tutmustu. Fakat aerir bu Rus limanında karaya çıkmadı. Kaptana bir kişiyi daha vuracağım söylediği içln izzeti ikram görerek tekrar îstanbula getirlldiCaniyi <lç ay banndıran Te b««liyen kaptamn adı Llgori îstratl, bir brik olan ve Hidra adasma kayıtlı olas feminfn adı da PMUkis İdi. Petri, Kaptan Lefteri öldürdükten tonra lflt defadır kl bir cinayet içrh eureti mahsusada hazırlandı. Odesaya gidip dönme üç ay jürmüstü, hiv tras olmadı. yüzünü bu müddrt !<?înde kumral blr »akal eevirdB: Pidâkls'ten yine Şarap İskele«*n«, basında genlş kenarlı, garet pi« slyah blr aapka, üstünde eıplal: gb'vdeslne giyilmlş kirli yelken bezinden lhne ltme blr eeket ve j*me yelken betlnden, mülevves paçııları yalmayaklan üstüne dokülmüş pantalon tfe bir haneberdus kıitjhı»*» çıktı. Niyetl, bu tiplere pek düşkün olan, onları gryürip kttçatarak tfgolo edln mekle benzerlerl arasır.da göğüs kabartan Galatıının kaldmm yosmalanndtm blrfnl avlamak, o f*hişenin evinde »0»» bir yer bulmak, soara da Peruz'un yolunu beklemekti. Peruz'ıtn yeni evini bil miyordu, Sgrenabülrdi. fakat aktrlsln zabıta hlmâyesine alınmış Mabileceğini düs5ndü, eve girmek tehlikeli İdi. Bir gece tiyatrodan cıksrken yakalrraeaktı. Aktrlsi kimvurduya eetir«cekti. Olabilirdi ki Peruz hâla MiHiıın umumhanesinde yatıyordu. Şerbethane soksŞti'da da pusu kurabllirdi. Şarap Iskelesine ortalık iyice ka rar*ktan sonra çıkmıstı, karsva avak basar basmaz aradılh kendl«.ini bulda. Gaîstada Avios Nfkolso« killseıinin kapısı önünde harikuîMe dilber blr yosma bu kumral «akalh ve çıplak ayaklı genç, Büzel serserlye yivecek glbl balttı. Petri b« alıcı gözlerin arzu dohı bafcısrna kayıtsız kalmadı, jrülümsedi. FShi«e Dalmaçyalı aÇzı bir ltalvanac lle: Sehb»Tun, kadrmn var mı?. diye sordu. Petri. aynı dilin aynı ağziyla: Yok hanımım, sokakta yatıyortım... d«6t. Şu halde benimle gelmene hiç bir engel yok... Kılık kıyafetim, yalınayaklarımla evizine nasıl misafir olabilirim?.. Şu anda, evvelâ stzden uta nıyorum... Güzel fahise şuh bir kırıtma ile: Yüru benim serseri güzelim, dedi, sen benim gökte arayıp yerde bulduğumsun, yürü vahşî oğlan... Petri o geceyi adı Magdelena olan ve henüz onyedi yasındeki bu kadınin koynunda geçirdi. Bıçakçı Petri için kadın zelil bir mahluktu; erkeğin arzulanna ram olmak için yaradılmıstı. Erkek ne kadar kuvvetli, ne kadar hoyrat, ne kadar zâlim olursa kadm o kadar hoşnut kalırdı. Dalmaçyalı Magdelana'nin Mum hane sokağmda 12 numaralı evin alt katındaki odasında yatağa gıreceği zaman soyunma külfeti çek medi, ikisinin de altmda çamaşır bulunmıyan yelken bezinden eeket ile pantalonunu atması kafi geldi, fakat sıyah pamuk kusaŞını çözmedi, ve kuşağındaki kamasını çıkarıp bir kenara koymaydı Fâhişe, vücut yapısı tıg pibı güzel serserisinin çıplak ayaklarım bir leğende yıkarken konustular: Kuşağını niçin etkarmadın sehbazım.. Kamam var kuşağımda hanımım... Kama beni rahatsız eder.. Kamasız yatarsam da ben rahatsız olurum. • Petrinin Jcusağı altmda, vaktiyle slne bülbüllüğü yaptıgı Lefter Kaptamn raahut kemeri vardı. Magdelena fazla israr etmedi. Petri 0 gece bu güzel ve âteşin kadmla pek tatlı saatler geçirdi. Hemen hiç uyumadılar. Adının Piyetro Mavri olduğunu söyliyen şerir, kadınin verdiği şarapla iyice sarhoş olmuştu. Fâhişe koeamah blr bardağı her doldurusunda evvelâ kendisi bir miktar içi yor, sonra Petriye içiriyordu, bunu Petri istemiş: «Hanımım, beni maaur gör, ben kadm şerrinden çok korkarım..» demiş/ti. Petri sarhof oldukça dikkat ke•ilirdi. Magdelena, bütün emsali gibi, bıçkınmı bulattuş meeut bir sokak yosması idi, fakat, bir şey dikkatini çekti, «okak yosmalarındaki pervâsızhk bu kadında yoktu. Yüıünde ve zaman zaman ürperen, vücudunde. esrarengiz bir hicep zan vardı. Ve dili de, bu sokak yosmalarının, jigololarına. iltlfat yolunda bir geminin denize bı raktığı zincir gibi akan müstehcen lâflan, küfürleri sarfetmiyordu. Magdelena sabaha karşı övle masum btr «vkuya daldı ki, Petri, ondan şüphe ettiğine nâdim oldu: «Onun benden gızli tarafı yok, ben kenfîiyni ondsn «aklıyorum..» dedi, hsnımiBi vyanehniı ve Me bir mukaddimeye lüzum görmeden: Ben bir kaatilim. dedi, duvar cı ustası iken ellmi kana bulamama »ebep olan bur»d« Avrupa Tivatrosundaki m»şhur oyuncu kızı Peruz'rtur, k»hı>e hem paramı v«>di. hem de bir Türk bahriye neferi ile askıma ihanet etti. bahrivelivi vurdum ve kaçtım, şimdi de o kanyı vıırmak için tekrar tstanbula çeldim... Petri'nin dtıdaklan, elle.ri; ve ayaktan vücuduna de*«fikçe ürperen Magdelenp, serserinin kaatil olduSunu itirafı karsısmda korkmadı. titremedi: întkam mukaddestlr. dedi. Geleeek ysm: Müntakim. 8 inci kota ile ilgili olarak aehrimiz Ticaret Odasında kurıümus olan S kişilik komisyon çalıamalarına devam etmektedir. Komisyon bu arada piyaaa mensnplanna bir sirküler g&Btlererek bu günki dış ticaret rejiminde ve bilhassa ithalât konusundaki aksak lıkların nelerden ibaret olduğunu sormuştur. Gelen cevapların tasnifine başlanmıstır. Komisyon, bu temenniler ttzerine aksaklıkların düzeltilmeslne çahşa caktır. ilgili olarak Ticaret Odasında yapılan calı$ma llgililerden öğrendiğimlze göre, bu günlerde şehrimize gelmeei bek lenen Detroit Ticaret Odasına men »up 45 kişilik Amerikan ticaret heyeti, şimdilik bu ziyaretinden vazgeçmiştir. Detroit Ticaret Heyeti şehrimize gelmekten vazgeçti Kurumlar vergisinin ikind takslti bu ayın conuna kadar vergi dairelerlne yatınlacaktır. Bilindigi gibi bu verginin İlk takiiti 1961 yılı Bütçe Kanununun 28 inci maddesine göre, yalnız bu yıla mahsua olmak üzere mayıg ayında ödenmiş tir. Gelir Vergiıi Kanunnnun 96 ttcı Baddesi geregince kurumlar tara. fjndan ödenmesi gereken stopaj g«Hr vergifinin ikind takslt vâdesi de ekim sonunda bitmektedlr. Her iki grup vergi taksltlerini içinde bulunduğumuz aydan sonra yatıracak kurumlara ilk ay için "olO gecikme zammı uygMİanacak, takrp eden aylann her biri için de ayrıca 1b2 ilâve yapılacaktır. Kurumlar Vergisinin 2 nci taksiti ekim sonuna kadar ödenecek Kanarya sergisi Istanbul Kanarya Yetiştirenler ve Sevenler Derneği, yetiştirdikleri kanaryaları Taksimdeki Franaız Konsoloslugu salonlarında tashire başlamışlardır. Çok büyük bir titizlikle hazırlanan bu sergi 15 gün süre ile açık kalacaktır. • Yeni tatanbul» gazetesi Yan tşleri Müdflrü Muzaffer Soysal'ın babası Emekli Bahriye Kolağası ve «Yavuz» un ilk çarkçılanndan Zonguldak Kömür Havzası eski kontrolörü Osman Soysal, tutulduğu amansız hastahktan kurtulamıyarak dün sabah Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle nanoazından soara Beslktaj Slnan Paşa Camünden kaldınlarak Zincirlikuyu'daki makberesine defnedilecektir. Arkadaşımıza başsaîlıgı düeriz. V. 1 fi 16 11.59 15 01117.24|18 88| «J7 Bir arkadaşımızın babası vefat etti 1876 da bajhyan ve bugüne kadar Cesitli devirlerden feçerek devam e den demokratik ha yatımızin arzu e dilen şekılde inkişaf odememis olması. büyük karaktcrli politikacı • lardan yoksun olduğumuz içindir. Bir millete yeni ve aydınlık he defler gösterecek, milli ahlâk ve karakteri yükseltecek politikacılarımııın ekserisi, hemen her davırde muhteris ve yalancı olmualar, politik hayatı yalnız kendi devirlerinden ve ikballerinden ibarat aaymıslardır. Politikacılar hakkında mlllctin vardigi hükmü yalanlarla, tezvirlerle değistirmek beyhude bir gayrettir. Memleketimizde, tarihe mal olmus aahsiyctleri, bazı yropagRnda faaliyetleriyle yıkabilmeJc inancı bâki kaldıkça, milli huzur tees süs edemiyecektir. Demokrat Parti iktidannın hatalarının başında, tarihl bir sansiyetimlz* »«vrulan yalanlar g«lmektedir. Bu yalanlar hiç de iyi olma mııtır. Artık ümit ederiz ki Türkiyeye yeni gelecek iktidarlar, bu yalan yoluna sapmıyacaklartlır. Demokraıi hayatımızın büyük karakterlerini, elbette, bu meşa>yi ilk tutuşturan sahsiyetler temsil eder. Mithat Pasa, her türlü dün • ya nimetlerini, elinin tersi ile iterek, zamanın kudretli blr hükümdarına, çok ıert bir üslupla demokraai deraleri vermiştir. Mithat Pasa, Sultan Abdülhamidc yazdıfı mektupta lö'yle diyordu: «Kanunı esatiyi ilindan maksadımız, aarayın Utipdadım hâtime vermek, zatı lahanelerine vatife • lerini öğretmek, bizim de kendı va zifemizi anlamak, MüslümanUrla hıristiyanlar arasında müsavatı kâmile gozetmek, memleketin saadetine kemal1 dddiyetle çah«m«k idi. Otuz »enedenber! bir hayli hat ve fermanlar neşrettik Müşkilâtj azimei iiyasiy* zühuru »ıralarında neşrolunan bu ıılahat fermanlan tehlike bertaraf olur olmaz, çarçabuk unutuluveriyordu. Kanunı eaaıt ise bunlara benıemiyecektir. Biz, bu kanunu, aark meaeletİBİ şimdilik kapatmak için ilân etmedik.Herkesin kendi vazife sini bilmesi lâzım olduğunu arzetmiçtim. Memlekete karsı meauliyet1 hükümet bari «akilini dua1 tahammülüne almıı olanlann icra atından bir fayda hlııl olabilmeai için evvel beevvel zatı tahanelerinin nümunei imtisal olmalan lâzımdır. Sonra da dört yüz «eneden büyük karakterleri YAZAN: Haluk Y, Şebsüvarogla beri memleketimizde cari olan mürailik ve hafiyelik usulünden vazgeçerek •azifemizi ifa etmek v' z vükelâya terettüp eder. Zatı şahanelerine ve hanedanı hüaayunUrına hürmeüm berke • «oaidir. Fakat bu hurmetimi memleketimin menafiine mugayir ha • rekâtta bulunmağa tlet ittihaz edemem. Mesuliyetim azimdir. Evvel beevvel mesuliyeti vicdaniyemden korkarım. Sonra da efal ve harekatımdan dolayı benden hesap soracak olan milletten kor karım. Sözlerimin mânasıru auitefehhüm buyurraayınıı. Zatı şahanelerini hükümdar sıfatiyle tanıyan milletten korkarım. Ana hürmet ederim. Başka hiç bir ?eyden korkmam. O»manhların da kendilerine ait vazıfeleri vardır Anlar vazifelerini takdir ve ifa ettiler. Biz de anlara tevfiki hareket etmeliyU. Biz, her seyden evvel bir hükümeti mes • ruteyiz. Bu kelimenin mâııasını anlıyor musunuz? Bir şeyı veren o «eyin ne oldugunu elbette bilir. Binaenaleyh bu bapta tafsilat itasına lüsum förmüyonjra. Bana tevdi ettiğiniz vezaifi memuriyet fevkalâde mühimdir. Bilirim. Osmanh sıfatiyle uhdeme terettüp eden vezaifi ifa ettiğim gibi memuru devlet sıfatiyle dahi vezaifi mevduamı ifaya mecbu ram. Vazifei hamiyetini ifa etmiyen bir Osmanlı, vicdanına karşı mesuldür. Ben ise Sadrazam ol mak haysiyetiyle hem vicdanıma, hem millete karşı metulüm. Vicdanıma karşı olan vazlfemi ifa etti m. Nefsime karşı olduğu gibi milletime karsı da öyle ferih ve fahur olabilmek isterlm. Dokuz gün oluyor ki, maruzatımı kabul etmemekte ısrar ediyorıunuı. Tâblri digerle ameleye, muhtaç olduğu alât ve edevatı vermekten imtina buyuruyorıunuz. Ben âletfiz i« göremem. Halihazırda elimde bulunan alât ise binayi devleti yenlden in«a etmekten ziyade tah ribe Tarıyanlardır. Binaenaleyh bana tevdi «ylediğiniz vezaifi başka birine ihale buyurmanım istirham ederim » Yine ilk meşrutiyetçiltrimizden birisi olan Harbiye Mektebi Kumandanı Süleyman Pasa, Hürriyet divasmda, Mithat Paşadan da ileri gitmis, Arr>y»sa hazırlanırken, hiç bir tavize muvaiakat etmemiştlr. Fa kat hiç süphe yok ki, 1876 dan bu yana, bir hürri y«t mücahidinin bir devlet reisine, Mithat Pa^nın m»ktubu kadar cesuraae, açık ifadeli bir mektup yazdığı görulmemiştir. Türkiyede, bu mektubu yazan adamın rehberliğinde başlıyan demokratik hayat gayri samimi politikacıların v e münevverlaıin elinde, son devirlerde görülen derckeye dü?müştür. Milli Mücadeleden sonra, Ata türk'ün açtıgı «H&kimiyet milletin dir» düsturunda ifadeainl bulan yeni demokratik hayatımızda bazı prensip meselelerinde, kurucu ile thtilifa dü«en politikacilanmız gö rülmüştür. Bugün aramızda çprefl»ri ve fazüetleriyle yasıyaa bu eski politikacılar en çetin devirlerinde fikirleriyle, Kanaatleriyle Atatürk'e karşı koymuşlar, fakat ölümünden sonra, onun ba yırhah dostları olarak kalmsşlardır. Memlekette, politikada örnek alınacak karakterler işt» bunlardır. Yoksa, iktidarlara dalkavukluğun en feciini yaptıktan sonra onlann arkasından en kötü ve miifsit birer mıinekkit haline gelen kalemler değil. O kalemlerin dünkü v e bugünkü yazılartnı jrsn yana getirip suratlarına çarpmak ve içtimai hayatımızda onlara hiç bir y^r vermemek milli bir vazife olmahdır. Yeni iktidarlarda, eskiye »övenlere, hele bunu, düT defil de bugün ve ladece g6ze girmek düşüncesiyle yapanlara yüz v»nnemelidir. 3 TT höiâldenberi, ne ihtilâU, U90 «eoberi MHtn u ı o n a ı , bu I memlekette sOkftn, taıu Te Utlkrann teoartatt idi. Bfltfin flH midimiı bir gün olop bnnan hakîkat olaeagı iffl, thtllâlden ba yaa* hep bn hayal lle gelmi» ve leeimlere bel bağlamıştık. tfte seçlmler oldu, fakat memlekete ne ıflkfln, ne hornr, ne ittlkrar gelii, geleeege de bennmem. Ba famls tyİBnaı elanlarv mu bile ufnklarda hie blr aydınlık eaeri fSremiyorlar. Adeta •aUleiee bia yakla«sak lftedtkee • ayduıhk •faklardaa gittlkee •Mklaşıyonn. Halk reyiai lerbeate* verdl, ı«çitaler dflriat yapüdı. fakat ea eldn, ba elda d» ne eldaT 9tmdi Menmia ba netieenin do tiırdagu aklslere bakalun: Size iki raklp ve büyflk parUain e#fanı, yahnt »empatiuuıı iki gazeteden iki başmakale BrMfl Ttffeeefim. Banlan okayun, ondan aonra gBrttıeUm: «Henüz Seçim Kurulunca me 1 ruiyetleri taadik oluntnıyan yeni Demokrat adaylara bakılınca yeni Mecliı çoğunluğu Türki. yede gördüğümüı Medislerln, en aşağı seviyeliıi olaeaktır. Türkiyenin binbir içi nasıl görülecek? Nasıl halledilecekî Siyasî güvenliğimiz dışmda bir de bu mesele var. Asıl büyük dâva! Işte bu D.P. artıkları kadrosu lle o işlerin nasıl yürüyeceğini de yalnız Tanrı Ta&lâ HazreÜeri bllir. Bir önemli dfiva, eski parti zanca menfaatler yağmasma alısan kimselcri, plânlama dairetinin mütehassıalanna itaat ettirebilmek, gittikçe düzene giren mali muvazeneyi bozdurmamak, seçkn çcvresi israflanna ve hesapıızhklarına, sonra bilhassa nüfuz ticaretlerine engel olmaktır. Bu işlerde hfir gazeteler ve Meclisteki muhalefet gözlerini dört açmalıdırlar.> Dttnya Fallb Rıfkı Atay Ba birineiıi, şimdi gelelim lklncisine: «Dört tenede bir değil, bir senede dört seçim geçirseler (C.H.P. kastediliyor) gene de hayal kırıklığına uğramakta devam edecekler, ama bir türlü bu milleti tanımak ve hesaplannı ona före yapmak lüzumunu hissetmiyecekler. Çünkü halkı bilmek isterniyorlar, onu candan sevmek. ona saygı duymak, kendi fikirlerinin değil de onun hizmetlerine girmek, kısaca «halk için halkla beraber» çalışmak ittemiyorlar. Hep, «biz billriz» dedikleri için hep aldamyorlar. Aldandıklannı da bir an olsun kabul etmek istemedikleri için kendilerini değil, halkı, büyük çcğunluğu ittiham ediyorlar. Ve bunun neticesi olarak da bir «aydınlar demokrasisi» fibi garip blr ihtirasm ve megalomaninin pençesine düfüyorlar. Hep gözleri zirvede.. Zlrveyi ee bir türlO ele geçiremeyince şaakına döcüyorlar. Devlet gemiaine teerübeli kaptan istiyenler kendüeri değiller tnlydi? Işte millet tecrübeli olanı seçti. Bu topraklar üstünde en az bin yıllık, tarihi, hissî, fikri, siyasî, içtimal, tecrübeye sahip olan millet, doğrudan doğruya kendisini seçti. Adalet Partisi kadroaunda vazife alan vasatl U yası geçmiyen genç, idealiıt memleket çocuklan, bu partiyi yeni flmitler partisi haline getirecek ve «halkla beraber halk için» nasıl çahşılacağını göstereceklerdlr. Çünkü, bu genç kadronun ümidi partilerde ve partilerinde degil, Türk milletindedir. Allah ırnıvaffak etsin.» s ı ı Havadii GeUaa Bvliyaeğlu Seçim nettcelerl alındıktan loara yaıümı? olan bn yazılan okoynp başınızı elleriniz arasına alarak düftnünoı. MUletçe aradıgımız ıflkun, hacar Te bıtJkrar lle •rmmai» aeaba kaç ıeçİBilik memate baldıt Oerat Febaal BAftKCT Türkiye, bugünlerde yeni bir iktidarın yoluiu beklcmektedir. O iktidardan istiyeceği en büyük aey, şüphe yok ki, müfsitlerin, ahllksızların,devlet kadrolarından taıfiye edilmel^H elmalıdır. Memleketimizin en büyük buhranı, şimdiye kadar, her iktidarın, ahlâksız adamlann tertiplerine yüz vermeleri, imzasız mektuplan muameleye koymuş olmalandır Türkiyede eğr uzun rımanlardanberi huzur teessüs edememişse, bunun sebepleri, bu ahl»k ve seciye düskünleridir. Ve unutmamahdır ki, Türkiyenin en büyük tehlikelrinden biri, kotü elemanların, iyl elemanları bertaraf etmek için sarfettiklerl gayretlerdir. Vazifelerden fstlfılar. dış mmleketlerde lf aramalar, hep kötülerin yarHttıgı bu huzursuz hava yüzündendlr. Türkivede artık bu oyunlara mü «aade etmiyecek, tezvir, lftira y«l. larını kapayacak, millete huzur, sükun fetirecek blr iktidann yollarını bekliyoruz. VEFAT LEON AMRAM vefat etmistirCenaze meraalmi 19/J0/1961 bugünkü pe>t»be gunü «aat 12^0 da Şifhane Büyuk Lüled Htndek «»ilde«ande Neve Şalom Sinaiottunda icra •dileoaktir. ' DBRBT FLÂSTtK FABBİKASI ORTAKLABI t L 9S78/eO6S Ortaklanmndan çok sevgili VEFAT Dul Bayın Zelda Amnm, Bav Jak Amrım, Bay v« Bayan Dodi Baybnrl, Bay Ro)« Aa>ram, Dul Bayan Kler Amran (Pariı), B«y ve Bayan Jo«ef Amrım, Bay ve Bayan Marko Amram, Bay tzak Amram (Parto), eşl. babalan, kardeslerl, kayınpederierl karınblraderterl, amealan ve akrabalan Bem'de vefat ettiginl ve cenaze merastmraln 19 ekim lifll tarihlne rt»tlıyan bugünko jer«embe fOnü u t t 12.30 da BQytlk Eendek Keve Şalom sinafofunda icra olun«oajmı teeasurle bildlrirler. Işbu llan huausl davetly* y*rine kaimdir. ÎL: 9378/8050 VEFAT Fabrikamız sahiplerinden çok sevdijlmlı MEVLİT ile ÖMER FÜAT KESKtN SADUN KARTAL'm annemİ2 ve biricik oğiumuz Sevgili bThırri!7 AT"i>aI Dr E. ] 1 2 . S 2 | 6.351 9 . 3 7 1 2 001 1 3 1 , 1 1 . 1 1 Ekim 19 Cemaziyel'evvel 9 LEON AMRAM vefat etmifitirCenaze meraaimi 19/10/1M1 bugünkü peraembe gttnfi aaat 12,30 da Şiahane Büyük Lüledhendek eaddestede Neve Şalom Sinasoğunda icra edilecektir. DERBY PlASTtK FAKBtKASI İL 9389/6055 İŞÇİLKRİ aziz ruhlanna Hhaf ediimek Uzere 20 10 19R1 cuma günii öğle namazından s^nra Suadiye ca nıimde me%!ldl çerif okunacatrından arzu fdenlertn teîriflerini rlca ederiz. Suad» ve Kahml Kartal Ctnmhunypt «O»? BATTANIYE t Çift kişilik 45 T i . .) He: çeşıt battanıye ihtıyacı içln i tCİLLER !| Sultanhamam, Hocahanı soka (' i • I ğı, İş. Bankası yanında No. 63 < * LEON AMRAM !!! 1 i Reklâmcıhk 2402/806S Tel: 22 $5 43 (' I1 VEFAT Fabrikamız sahiplerinden çok s«vdigimiz GUNHURİTET Avrupanın Önder Havayolu Faal MT0/«H5 Nüshası 25 RUJU, AIIANTOİN fMTlVA ETTlĞlNOeN, OUDAKUBINÎZA < * lp«kl«f«n blr yumofoktık, * görülmemiş tâbit bir r*nk, * »ibirtl bir porioklık, v« * »aşırtan bir eotib* verir! Raklamcıbk. 2229/6064 Tfirktye Bartef Lira Kr. Ura Ki e aybk I aylık SaneJlk AMRAM B»«*n v e Y a y a a C u m h u r l y e t Matbaacılık v e OazetectHk TOrk A n o n i m Sirketl Cagalogltı B a l k e v l S o k a k N o . S941 SahiM «&•• M.OO ao.00 44.00 vefat etmis.tir. Cenaze merasami 19/10/1961 bugünkü perfembe günü saat 12,30 da Şishane Büyük Lüledhendek caddesinde Neve Şalom Sina«ogunda icra edüecektir. DERBY PLÂSTİK FAKBIKASI İL 9S89/6054 PERSONELİ Genel istek üzerine yer bulamadıklanndan görememiş olanlar için SON FIRSAT bir daha *6rmek imkinmı bulamıyacaftmıs NÂZtME NADİ Taa EDEBI ROMANIMIZ: 5 BJ\U1U dürülü yorganıyla yekindi. Yekindi ya nereye? «rtkinci» neydi? Neredeydi? Daha duruyor mnsnn? Tekme yemis gibi karşıya geç ti. durdu. Biletçi görünmüyorda. Heîânın yanıydı bnrası. Kül renkli rüzçâr bir yandan bir yana esiyordu. Aidırdığı yektu. Hosuna bile sidiyordu. Lâkin biletcinin «îkinci» dediji yer Gene yanlıs bir iş yaparsa azarlanacaktı. Azarlanırsa aza'»5nsın. Avratlar yoktu ya. Dö5«îtinlerdi isterse, tekmelesinler. Avratların önünde döÇülmek. tPkmelenmek .. Avratlann önürde olraadı mı, knlak asraa. Bn vıl değil gelecek yıl askerdi. Seher ycrinde »kama yazma hellerse onbası, çaviış olurdu. Onbaşı. cavuş oldu mu da mansara. takıma kumanda eder, maaş »lırdı. Biletçi subaya hsnzivardu. Askerde subay mıvd> ki? Subav olmasa kumanda mı edeb'îirdi? Askere \bdnllah. Cılız Hasan. Etri Ali. Ağzıkar^nm Dvrdıı Velinin Gömleksiz ne birlikte eideceklerdi. Esri \li maoisti gidemesd' Gitmesin. VM uzundu pisin. Eli uzun olandan her bir zarar selirdi ınsana. O, bu deîil ya, gu Istanbulda okuma vazma beliedi de, asker oeaçın da onbAsı, çavo«iuk kazsndı mı, eh. Arkadas markadaş, mazife bir sıraaınd» mrkadaşlık markadaşlık. Abdnllah, heye, hinı dim komsnydular amma. komşnsu, arkadası diye knmsodarından azar mı işitecekti? Bnrnunun blr deligiai tıkayıp ötekinden sümkürdfl denize. •Snbay babssıgili karşısına dizmiş, «Okamaaı yazmacı olan aynlsın» demiş, babası aynlmamış, okaması yazması olmadı ğındah, gene de knrsa göndermişler, terfiye tskmi|. Terfiyesi evde dnrur, rafta. Onbası terfiyesi. Onbası terflyesiyle çekili resmi de. Resim duvarda asılı. Anası asmıçtı. ÖImeden. Fıkara. Knrda kuça vtra mi olmnştn $imdtye? Knrda kusa deSil de. «olucana molucana. Fıkarayi »;öremediydi öüimünde. Hacının tarlasında ekin biçivordH. Anlatıyorlar da. «Memmet Mtmraet» diye diye... Bilşe. anasınm ruhunu teslim fttiîini ah biheydi! DeŞil Hacı. kumandann tarlası »Isun i«t«"rse. Ana bn. ana no deroek? Bir ana bir ata detnek. Gafur aiasına bir azdan tekmil anlataeak. Bir iki de ağladı mı. Gafur sağlama imana gelir. traana gelip de . Mektubu rar ^/jiııımıııııııınmıııiMiıııııııımııııııııııııııiHimıııııııııiMiıııııııııııııııı Sonra çırayla anaeı gelmlfti, liv 4» pllâvdı. Sıeak sıcak. = çy SARAVda 1 kaaundan iübareo 1 hafta için. VECDt KIZILDEMtB birden. Llkt,, Kmhe «• Mml Tflyaflz blr o|Iana sekuldu: Her fün matine saat 15,30 Suare 21.15 de Oasetcmiae gonderUen vazılar ko Befac ol»! neydi. Kınah elleri var4u BeBiletleri sinema gisesinde satılıyor. Tel: 44 16 56. mıtron, konulmaatn tade edttene». Tüysüz oğlan şSyle btr bakyu az kjsaca amma, clİTeli. tlânlardan memıliyet kabul olunmmı * ^ ^ « ^ « * ^ * ^ ^ ^ ^ * ^ ^ » ^ ^ * ^ İL 9405/6084 tı, lşine koyulurken: Uzunların Haydar*a amma eil Buyur, dedi. ve yapardı ha. TJzunlar da ha Sayın Doktor ve Eczaalara Ti tfiyet olsua, âflyet elAbose v« flân tflerl İçln. sarfıo nl varhklı insanlar. Sırt mırt m ya, aana btrlnl torMaktım. « V İ T A C İ L İ N A » Capsules DrtSn* fAbone» *eya tfiân Se*rlatı ahrlar Emine'ye, bovnnna bekaydmıo konmata lazartır. Billn » i ? (Teteaaikltn 150 mg. f 9 Vitamin) ithal edilip Ecza Depolarına şiblrllk. rmnlann Haydar te* Ag» pilâv dola Mjıfa kadağıtdmıstrr. 8 Kapsullflk kutu: TL. 14,90 sek kardırmaz Rmlneye, inek elinde. Babann» yaamif: ı H e » BU OAZKTZ BAJIM AHLAK 8»gar bea. îyl ya, km tatanka mal lsteksizlikle: İL 9353/6051 medi ıal gelsln. Bura4» yıtoaa, YASASHfA tTYMATI TAABTOT Klm? Iao laekleri nerde? YaylımA ETMtSTÎK yapım üstflne tevattr i | va*. Omtmt. K*y yerlnde Tophangl yeldan glderlert TmylıYıkım, yapıma ne h«cet? Ben •akalm Gafar dlrier. Bvrda ma giderken tmkal nakai earpneciyim? Koskoca kabzımal kabzımalhk edlyormuj. . maı mı? Sürü datüataa mı? dttkkânı mesela. Bana da MemA|nMBM pUâvlan ^bmk «a Teaıia! met gibi adara lSzım...» bnk çlgneytp yutan t«7«ts: Kendine gel«fl. Yaatar iakele îktnciye geçip o«»raa»>«ın Kafcmmallık edlyoraa sebye ağır ağır yanaşmıştı. tıkele ze hallne bakacan, dedi. inadındsn degil ml? deki demlr babalara geçlrlten Korknyla bsktı: O Büâtçı! SebM hall nlr*e? halatlar... Bn vapur dedlkteri Nereye gidecektin? rtardMi d o | n fit. Gittin de beygir flbl, eanlı. Berglrf Ben mi? Gafur ağstmB ermi? nasıl yulancdan baglarlsra, y»! vapuru da baglıyorlardı. 8ag4a kamrenlar mamyen Nerde bulunuyorî Vapurdan kalafrahkla blrlik lar dunrr... Gafur a>gatn tm? Seb«« te yürttdfl. Dar««ık, egri Mgrtt Durur.. hallnde. KMeler mtfeler, »aadık. Tezoişte ineoekaln Byleyse. •okaklardan geçti. Sagı »ol« * d yıkık dar yollardan gtoeş de\tT mnnd«klar... Biletin nerde? Firmaaının lu oaddeye eıktı. Havmnın to Aha, elimde. Temam, ısttdıklar man• Achromycln Intramuacular fu|u kınlmıştı. Vapnrdtm eı. duklar . Kaybetme. Bak, vkptır ya kan kalabalık caddede dağılınaşıyor, iner, biletini nıenmra Ora iste. Sebze kali nere • Aureomycin Soluble Povvder (Tinted) verirsin. Bir daha bavuluna vermisti. Kslakaldı. Burası aediye kime sersan deyirerlr. da bilet almayı unutma. resiydi? Temiş olnaıya TemlşU S a | ol kardes. • Aureomycin Soluble Oblets Olur evendi, unatmam. ya, sebze hâli nerdeydi? Ka4e Sdı de sağ ol! • Aureomycin Povvder % 2 Sağ ol! re kırk beş, eoracaktı. Gafur Sırtlarında fasulya, nohut, Başını sallama ç*k t«rba açasını kime sorsa bilirlenJİ nıercimek ç»valları tasıyan ha • Targot Mastitis Oitm«nt ları düşirürsün! her halde. Koskoca kabzımal! mallar. Hanaallardan biri, az Duydu. anlamadı. Torbayı Kılık kıyafetleri kendisine önce konuştdgu delikanlıyı ko • Aurofac duvmustu, aklında torba. Kıl lundan çekti, yanyana uzaklaşbenzeyen adamlar çoktu buratorba. ahır, hayvanın yemliği. isimli müstahzarlan satışa arzedilmiştiıO tılar. da. Sırtlannda sandıklar, külU'yvanın vemliğindeydi kıl felerle karsı dan karşıya eeçitflâhsızın Memed gen« yalKORUMA TARIM İLAÇLARI A.Ş. torba. Gülüverdi. Köse Hasan vor. bir kenarda güleçiyorlardı. nız kalmıştı. Kalmıştı va, baemmisinin kızı Emineyi bir Sıra sara camekânlar, eMnebagıııin defliği gibi. şehir yeLâleli Ordu Cad. No. 214 T e l : 22 45 13 lstanbu! sün Amma çocnkken, ahıra rinde htmbıl olmıyacan, delin kânlarda tatlılar, pilâvlar .. sokmuştu. Geceydi. Fışkılann medik kabağa girecen! Bir pilâvcının camekânı çevre flstüne nzanmıslar»!. yanyana. sinde piliv yiyenlere daldı. Fi (Devanu var) İL 9393/6076 fffien ldare Meanl Nt*Wr AFRIKA REVUSU Sayın .Veterlner,HeWmlerİmlze, Eczacttonmıza ve Halkımıza AMERICAN CYANAMID ııı nıııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııımıııııııiiiıııııııııııııııııııııııııı ııımııııııımt^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle