20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
A1.T1 CUMHURÎYET 17 E k i m 1PG1 Ankara 16 ( \lı Abalı bıldımor) Mıliı lıgin ıkı maçı bu gece şeh rımız 19 Ma\ ıs stadında vapılmıştır Gurun ılk karşılaşmasım Demırspor ıl" Kasımpaşa ovnamışlardır Bu musabakada Demırsporlular kendılerınden beklenmedık bır o\un çıkarmi'lar \e ılk dev rede Ka «•ımpcjşa kalesını abLuka altına al mışlardır tıkten başka bundan sonra şampıAğır sıklet şampnonumuz HsFakat fır^atları kullanamnan mıt Kaplan dunku nushamızda çı vontugu bırakmnacagını sozlerıne Ankaralılar gol çıkaramamışlar kan Alman şampnonu Dıetrıch ın ılıve edıvor Yokohama da o vazı ve devre gol^uz berabere kalmışbevanatına cevap verraçk uzere vette benı jenemedıkten sonra Dıtır ga/etemıze gelmış ve şunları sov e'rıch bır daha benı hıç bır zaman tkıncı dev rede \me ba^kılı o\ulemıstır maplup edemez Dıetrıch den hıç nuna de\am ed^ı Demırsporlular « Dıetrıch gaze'enıze verdıgı 68 dakıkada Hakkınm pa'indan bevcnEtta benı son olarak Yoko çelırmıvorum Istedıgı jerde ısCelalın attıgı gol ıle sahadan U hama da vendığını sojluyor O tedıgı zaman da kendısı ıle karşı galıp avrılmı = lardır musabakada ben tek avakla gures 1 şırım Hakem Hakkı Çakt.rma Guresçılerımız hareketl erınden nnce meme ragmen onunla berabere kal Şırrdı sadece sakatlıgımı duşunu Demırspor Fıkret Muzaffer dım Dıetrıch benı kendısınden \orum Ondan sonra her halde Munır Hu<nu Faruk Atılla v^şlı gormekte ve benı tenkıt et kenriımı Yılmaz Cumhur Fıkrı Hakkı Ce lal Kasımpa'a Hazım Sedat A^han Adnan Ergın îvecdet O*kun Ah Çetın Alı thsan \\. Nurnbcrg lıler hava alanmda tug G Bırlığı Fenerbahçe Geçenın ıkıncı karşılaşmasını Fe nerbahçe ıle Gençlerbırhğı o\namı«lardır Bu maça Lefterden mahrum olarak çıkan Sarılacıvertlıler o%un ortalarda ovnanırken 16 dakıkada maglup duruma \dana Ankarada Ru'larla IK temasltirındı her ıkı takıma da \oı) \ a i ı n (Bjfcin) gece sehrı rrız kapalı «por a onunda Rus duşmuşlerdır Orhanın ceza sahatemMİı mu^abaka vapacak olan bo' «aislar dılerım >a Özcan, İsmail ve Lefter yarınki gı.res takımı ıle Adana gureş ta sından savurdugu şut jerden Fegureş taKimlarımız dun 11 30 da Dıger t raftan gur « takımımızm uçakla Adana\a hareket etmışler baş artıtnoru Nurı Bojtoıun ı=e kımı temsıh musabaka vapaıak ner kalesıne gırmıştır maçta oynayacaklar dır Bu sevahat ıçın kııalanan • Çocuklar çok ı\ı hazırlandılar lardır Moskı % a karması adı altın Devre bu «»kılde kapandıktan uçakta Ru« gure^çılerı de bulun lakırrımızdan umıt'ıvım l\ı hazn da mu^abaka vapacak olan Ru* sonra ıkınrı de\ rede Fenerbahçe lanmıs olan Rus takımı ıle havlı lar gureşı,ıleıımızle bırlıkt° hu açıldı ve 65 d^kıkaHa Kadrının maktadırlar A\rupa !>ampuon Kulupler Tur oldugunu ı ıttık \° çok »evmdık» Har°ketlerınden once konu«tugu çetın \ e <rekısmelı mu^abakalar gun sehnmıze gelmıslır Gureşlrr bır favul atışında Can beraberlığı nu\a«ının ıkıncı turunda > arm Bunun janında takımm meşhur vapacagımız muhakkak Insıllah \ a r n g=ce (bu gece) 20 30 da başlı muz Fu< gures aitrenoru şunları Dclmabahçe stadnda ^enerbahçe antrenoıu \\ıdme\er ıse «Fener\acaktır Hamıt Kaplan Servısımude arkada<>ımızla goruşurken Maç da bu çekılde sona erdı =o\lemıştır « Tuıklerden çok kozanuız » Ue karsıU^acak olan B Alman\a bahçenın kuvvetlı bır takım oldullk musabaka bu gece çekınnoruz Dostça geçecek gureş Hakem Mustafa Gerçeker çampıvonu \urnberg t?kımı dun gunu du\duk Futbolcularınızdan vapılnor Fenerbahçe Şukru Atılla öz gec= sat 20 20 d e uçakla «ehrımı bılha^a Lefter Nacı ve Can memAciana 1 (Çoban Yurtçu bıidi'i 6 leketımızle oldu^ça tanınmı<; futcan Necatı Oman Kadrı ze "elmi'tır Mahalli ligde puvan Hılmı Can Ozer Ergun Selım Ia\a alaı ndd leneıbahçe kulu hnlrulaırlır.» dedıkten ^onra takım İtalya Davis Kupasında Gençlerbırheı Dogan lh=an bu ıdarecılerı \e basın mensupları tertıbını şu şpkılde açıklamıştır durumu Takımlar Wabra Derbfu= Hılpert . ZenSon maçları Tahmınımız Yuzde Buıhan Oral Cumalı Tuga\ t t afında ı kaı^ılanan Nürnberg Birleşik Amerikayı Ferıkoy . Altınordu 01 01 o G B M A X.P 50 Takımlar Erhan A\han Orhan Te\fık Hık t^kımı gumruk muam°lesını m ı ger Wenauer Gettıngen • FlacheMorlock Strehl \\ıld taakıp kendıene tah«ı<; cdılen o'ele nekker Galatasaray . P T T. 10 1 100 B Spor 5 5 14 1 10 met mağlup etti (Muller) Haseneder \erl<"=mıstır Fenkoy . P T T 00 21 50 B BeM 5 3 2 . 11 3 8 Roma 16 (AP) îtal ^ I ıgun iManbul ba kettol lıg maçları 30 1 Ha\ a aıanında kendısı ıle konu^ Galatasaray . Altınordu 100 Nürnberg takımı bu «abah 10 30 Samer 4 3 1 4 2 6 Pıetrangeh nın maçını ka? asıv 01 0 Gençlerbırlığı . Karşıvaka 60 Taksım 5 2 2 1 11 6 6le Davıs Kupa^ının ınter zon fıtıa1 bu hafta başln acaktır Cumartesı Beşiktaş Adanaya gldiyor tugjm ız kafıle başkanı Frantz da Dolmabahçe itadında çahşacakBu hafta cumarte ı pazar Ada lıer ler kafuede 5 ıdare ı bır ma tır 00 2 Demırspor Altav 80 Y K Emnıvet 5 2 2 1 9 6 6lerını kazanmıştır Nıcola Pırtraıı ve pj,aı gunlerı Teknık Unı\ersıBe^ koz Adarts sor bır doktor ve 16 futbolru ol32 2 Demırspor . Karşıvaka 80 Evup 42 1 1 6 gelı bugunku maçında rakıbı Bır te «alonunda \apılacak olan maç "•a da Beşıktrfs Dıger taraftan sarı lacıvertlıleDemır^por \e Guvensporun ıştıra dugunu so\ledıkten sonra ıtıaç hak rın vaptıeı muracaat uzerıne asker 10 0 Gençlerbırhgı Altay 3 60 Galata 5 1 1 6 10 3 leşık Amerıkah Jon Douglas ı 9 7 lsnn pıosramı şo\ledır 00 0 Cumarteçı «aat 18 30 da ÎTU kı ıle dortlu fııtbol turnuva^ı va kında şu «ekılde konusmuştur 2 > Goztepe . Ankaragucu 60 Haskoy olan Özcan ıle Isma'le ızın alın4 1 1 S t i 6 3 6 2 maglup etmıştır vılacaktıı tst^nbul tokımları mTİı 00 1 « Turk fotbolunj vakından ta mıştır Bu duruma gore Nürnberg tzmırspor . Şekerhılal 3 D Paşa 60 5 1 1 3 83 Beş maçlık bu ınterzon îınalle DHO 20 00 de FB B Spor hususlarda anlaştıkları takdırde ıııdneımızı tahmın edıvorum Her maçında Özcan îsmaıl ve Lefter 00 0 Pazar «aat 18 00 de Moda . I 2 2 3 11 2 rınde t t a h a halen 3 1 ılen oldu Goztepe . Şekerhılal 60 Suleymanıje 4 11 Spor 19 15 de D Şaf K Ko\ ppr^embe sunu Adam\a harek»t ha'de bızım ıçın çok zorlu bır maç o\na\acaklardır 1 3 2 7 1 gundan bunları kazanabılmi"; adde îzmırspor . \ n k a r a g u c u 01 Adalet 50 4 edeceklrdır dacak Turk se\ ırci'i ıın centılmer 20 30 da G Saıaj Bevkoz Ekrem KARPİT Haskov S a m e r 2 22 100 Anadolu 4 1 3 1 6 1 dılebıhr ııımııııııııııııııııııımııııımıııııımıııımııııııııııııımııııııııııı Dünya şampıyonunun beyanaiı uzerıne D. Spor: 1 Kosımpaşa: 0 G. Birliğiri Fenerbahçe: 1 beni mağlup edemez,, dedi Hamit Kaplan "Dietrkh Güresciler dun sabah Adanaya gittiier Adana Moskova güreş müsabakası bugün yapılıyor Nürnberg geldi Basketbol lig maçları bu hafta bashyor • AHMET MÜTHİŞ... ÇOK BASİT . BOL BOL SANA MARGARİNİ SURUL BİR GOL DAHA ATTM MUŞ EKMEK YİYORUM BANA KUVVET VERİYOR ANNELERİMIZE SOYLİYELİM, ONLAR DA BİZE SANA'LI EKMEK V6RSİNLER BUGUN BİZİM TAKIM HARtKA EVET, BUNU SANA MARGARİNINE BORÇLUYUZ HEM DE NE LE2ZETLİ , SORALIM..: BU ENERJİYİ NERDEN s ALIYOR » • • • • • • • • • »•* » • • • • • • • • • Bilyalı Değirmen : • Bova ımahnde kullanılacak • porselen bılyah degırmen alı T nacaktır Muracaat 44 40 47 X Cumhurıiet 5960 • ^•^ ARANIYOR Vasıtanıza en mükemmel radyoyu alınız.. | YENİ AR Sinemasında LflLF. Sinemasında t {•••••••••••••••••••••••••< •••»•••»»••••••••< • BU AKŞAM YARIN AKŞAM ? J Suareden ıtıbaren Suareden ıtıbaren • IL 9337 5970 2A\t Akdenız gemısme aıt 362 m maralı Frıoord belgesı za\n olmuştur Yenısı ahnacagından eskı«ı hükümsuzdur Denızcılık Bankası T \ O Denız Yollan l«letmesı (Baem 8=27 ^984) » • • • • • • •• • • •••••••»••• • • • KIRALIK GENE P U U 0 ELECTRIC IŞIK VERİR FAZLA DAYANIR • J ^ • A BOL * » • . • « « '>•• »•••••••••••••••••si » • » • • • • • » • • • • • • » • • • • • • ı ,>•••••«•••«• • •• • • • • •• • • • • • »• • • • • • • YARIN SLAREDEN ÎM antasında cıddı bır beKar ıçın luks mobıhalı telefon kalorıfer mustakıl kuçuk bır kat kıralıktır Ecnebı tercıh o'unur Muracaat: 48 15 19 Cumhunvet 5°59 Arıza gostermez Zıra bugung kadjr boyun» anra gosteren eskı tıp VİBRATORU mevcut degıldır V Gur stslıdır uğultusuz çalışır V Fevkalâde ıktısadıdır Boşalmış bır akumulator dahı Becker ıçtn aylarca cereyan kaynagı olabılır Fevkalâde ıstasyon alış kabılıyetı vardır Otomobıl Kamyofl, Oenız Motoru, Taka ve her va sıtaya takılır CİHAN KOM ORT Sullanhanam kat ruoğlu hBn kal 5 » ^ IS TA NBü L • • PERSONEL Anadolu ARANIYOR A. Ş. LÂLE SİNEMASINDA dolu muazzam • • • Turkıvenm en venı \e en buvuk petrol tasfıvehanesı olan Her »ahne^ı aşk ve ıhtırasla tarıhı ^ahe=er SELANIK BANKASI T. A. Ş. Ta«f iyehanesi A TA Ş Pompei'nin Son Günleri 'Rerklı Smemaskop) RELVES CHRtSTl\4 KALSSMA\ IL D987 » • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • * ••••••••»••»•••••••••• IL 9328 5972 ^ >• • » •• • • • >»• • • • • • • • • • • » • •• » • • • • »» • • • • • • • • • • ; Aca*ıdakı rOer ıçın personel aramaktadır • 1 Prosos Muhendısı Kımva Y Muhendısı P'ânlama Muhendısı Kınna Y Muhendısı Makıne Muhendısı Korrozvon ıcın Metaluı Makıne veya Kımva Y Muhendısı Lâboratmar Kısım Şe'ı ^tajyerı Kımva Y Muhendısı K m\a Y Mııhend sı ve Kımvaeer Makıne Teknık Ressamı CSanat Enstıtusu Mezunu) Laboratuvar Teknısyenı (Kımva Sanat Enstıtusu Mezunu) 4 0 . 0 0 0 Lirahk Keşide Bir kişiye 10.000 Lira İkramiye SON YATIRtM TÖRİHİ: 27 EKİM Kınk pirinç almecaktır ARMUTÇUK KÖMÜR İŞLETMESİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜNDEN: SAYIN DOKTOR ve ECZAClCARA LABORATOIRE NATIVELLE • PARtS möstahzarlanndan • PINDIONE • • • u • ?» • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • < /» • • • • • • • • •• • • • • » » • • • • Namzetlerın a Askerlık hızmetlerını vapmış olmaları b 1 ılâ 6 ncı sırada zıkr^dılen ısler ıçın ıjı ıngılızce bılmelerı şarttır 7 ıla 8 ıncı sırada zıkred len ışler ıcın ıse mgılızce tercıh sebebıdır Namzetlerın P K 37 Mer«ın adresıne muracaatlerı rıca olunur IL 9348 5980 (Phenyl 2 Indane • Dıone • 1,3) Antıkoagölan • Antıtrombozık' 0, 050 gr hk 20 kompnmelık f şişe piyasaya arzedflmiştir.f Imtiyaz sahıbi' ADİLNA T. A. Ş P K 931 Galata istanbulTel 44 08 87 IL 9271 5S74 Muessesemızce kapalı zarfla teklıf alınmak suretıvle mubavaa t olunacak 12 ton kırık pınncın ek=ı!tmesı 27/10'1961 Cuma gunu saat zde 16 da Kdz Ereğlısı Kandıllı'de Muessesemız Tıcaret Grup Şeflıgınde ıcra edılecektır Teklıf mektupları avnı gun saat 15 30 a kadar Mues«€semız Başsekreterlıgıne verılmış olacaktır Şartnameler: Kd Ereghde A K I Dırek Burosundan, Zonguldakte A K İ Irtıbat Âmırhğınden, ^ IL 9129 5973 J Adana Tıearet ve Sanayı Odası Reıslığmden, ' •»»••••••••••••••••••••••»»»»••••••••••••••••s Buraa Yenışehır ve Tooja Beledıye Reıslıklerınden. Ankarada Turkıye Komur Işletmeleri Kurumu G MudurluğunTOPLANTIYA DAVET den, L=kudar Amerıkan Kız Lısesınden Yetışenler Dernegı sene Istanbulda Bevoglu Peremecı sokak Metropol handa T K I Satınalma Mudurluğunden lık genel Kurul toplantısı 21/10/961 cumartesı gunu «aat 15 30 da Kd Eregh Kandıllıde Muessese Mudurluğunden okul bına»mda vapılacak'ır Alâkalıların tesnflerı rıca olunur alınabılır Muessesemız 2490 sayılı kanuna tâbı olmajıp ıhalevı \apıp İL 9352 5^0 tdare Hevetı yapmamakta veva <hl«fiğme yopmekta serbesttır (Basm 8651/5983) | SELANIK BANKASfi |
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle