16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İngilizce öğrenmek istiyenlere: F I RS A T cLet'se L eam Engbsh» 2 kısımlıl' tam kurs 33 devirli 4 plâk Fiyatı (TL. 250.) (Kitabı: TL. 19.) TARHAN KİTABEVİ KIZILAY ANKARA İL: 8921/5968 u m h u r i yet : FUNUS NADt Milyonlann okuduğu kitap çıktı. \ KIRMIZI ve SİYAH «STENDHAL» Lfiks dltli 12.5 Lira AK Kltab ve Kırtasiye Evi Ankara C«d. No. 78. Tel: 22 82 08 tSTANBUL İL 8924/5967 38. yıi Sayı 13.363 relgTaf v * m e V t u p ı d r e s i : C u m h u n y e i Irtanbut Posta K u t u s u : latanbul N o 248 Telemnlar: 22 42 9 0 2 2 42 »6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 ! » Salı 17 Eklm 1961 Son Haberlere GöreCHP 188, AP 155,YTP 60, 45 Milletvekili Çıkardı, 2 Yer Ortada Yeni seçim sistemmin ortaya koyduğıt güçlükler sebebiyle tasıtifler dün de tamamlanamadı Başkan Giirsel, dün gazetecilerle görüşürken MiUetvehili Sefimletinin Oy Tasniti Neticeleti Senato seçimfnde kali neltceye doğra AP 72, CHP 54, CKMP 7 YTP 17 Senatör çıkardılar Yüksek Seçim Kurulunun neticeleri resmen açıklaması için daha bir iki güne ihtiyaç olduğu belirtiliyor Seçimi kazananların isimleri Milletvekıli seçimlerinin oy tasancak 178 milletvekili çıkarabilece nıfi yeni seçim sisteminin ortaya ğini tahmin ettigini »öylemiştir Dün gece geç vakit kendi tizel i koyduğu güclükler sebebiyle dün de sonuçiandmlamamıs ve kati istihbarat kaynaklarımızdan aldığınıız neticelere gore durum şoylebir netice al.namamıştır. | Devam temekte olan tasnif do dir: C.H.P. 188, A.P. 155, Y.T.P."60, ; layısiyle her saat partilerin çı C.K.M.P. ise 45 milletvekilliği ka| kardıkları milletvekili adetlerin zanmıştır. Yukarıdaki gayrı resmi ve mude değisiklikler olmuştur. Bu arada bir çok kaynaklardan vakkat rakamlaıa. bilhassa na verilen muhtelif haberler birbiri zarı itibara ahnmam s olan tercih ni tutmamıştır. îçişleri Bakanhğı Ii oylar tesir edehilecektir. na nıüracaat erienlere gayri resmî İSPARTA: 4 milletvekilliğin I oîarak şu netice verilmistir: C.H^P. den 3 ünü AP., 1 ini C.H.P almış tır. A.P. den kazansnlar: SaHettin , 210. A.P. 154, C.K.M.P. «0, YTT. ! 42. Diğer taraftan gazetecilerle g8 Bilgiç. thsan Balım. Mustafa Gülrüsen C.H.P. Genel Sekreter Yu cigil'dir. CH P d?n rle Lokman Arkası Sa. 5. Sü 3 te dımcısı Kemal Satır, partitinln Şimdi ne olacafc? Koalisyon hükümet niı teşkili zaruri görülüyor Butün partileriıt GiirseHn Cumhurtaşkanlığı için anlaşacağı samSıyor AP, Başgıl'ı Senato Başkanı yapmak istıyor Ankara, 16 (Cumhuriyet Teleks) Genel seçımlerin ov tasniflnt lüratle devam edilmektedir. G«rek Mnato, gerek milletvekili «eçimlerinin keıin ve resmi naticelerinin ilânı bir hayli ıam»n tlacaktır. Oayrir«sml neticelert göre, hiçbir siyasi partinin çıkardıği millttvekili miktariyle karşı partilerin milletvekili yekununa faik olamıyacagı bugünden anlasıldığından, Millet Meclisinde biı koaliıyon larureti artık belirmiştir. C.H.P. nin T.B.M. ne lokacagı Uhmin edılen 200 cıvarındakı mlllttvekili, her n« kad«r bu partiye diğerlerinden fazla sandal y« Mglıyorıa da, 160 civırında bulunacak olan karşı partilerin mUlvtvtkill miktarına karıı d«Timlı güven oyu temin etmesı yülaret devam «ttirilen durumun re ajırlaştmlan sartların kar aımnda imkansıı görülmekttdir. Bu yüzden gidilmesi zaruri olan koalisyon hükümetini teşkı! ttmek üıere, B.M.M. nde temıil olunan siyasi partilerin durumlan da ayn ayn özellik arzctmtktt ve nispt de olsa iatikrarlı ol maıı beklenecek bir karma hükümetin teşkili ayn bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun halli ise, siyasi partilerin tutumlarına ve geçirilen tecrübelerle, rnemleket menfaatleri üzerindeki anlayış vt davranıslara baglı olacaktır. Bugün artık belirmiş olan durumda, Cumhurbaşkanlığının en kuvvetli namzedi, Orgeneral Cemal Gürsel'dir. Bütün partilerin bu netic» etrafında bir anlayısa varacakları tahmin edilmektedir. A.P., evvelce Cumhurbaşkanhğına aday gösterileceği ileri sü Arkası Sa. 5, Sü. 1 de IIIIIMIIIIIIIUIMIMMIIIIIIIIIIimiMIIMIII IIIIIIIIIIIIIIIIHIIII IIIMIIIIIIMMMIIIIIIIIMIIIIIIIIIM Kazanan Senato "üyelerinin isimleri Gümüşpala İzmirde dün iktHardaymış gibi beyattat verdi : • «Partim iktklara geliyor. Türk ınilleti istikbali aydmiık günneiî» îîiven A.P I''UMÎ Ankf»raya gitti Buyük Millet Meclisi binasında S«natonun toplanacağı salon ve se yimlerin son neticelerine göre partilerin isgal etmeleri gereken undalyalar.. (Sag taraftaki sandalyalar boj kalacak değildir. Anayasa mucibince Cumhnrbaskuu kontenjaaı Ue Millî Birlik Komitesi üyelerine ait obnalan gerekmektedir.) Cumhuriyat Senatoau «eçimleritininilllllllllllllllllllllllllllllllllllllltilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIU nin oy tasnifine dün de devam edil mistir. Geç saatlert kadar süren bu faaliyet neticesinde ~ AJ". Y.TJ». C.K.M.P. C.H.P. A.P. T.T.P. C.K.M.P. S nin 72, YTP nin CHP nin 54, AP7 17, CKMP nin senatörliik kazandıkları anlasılmıs 4 36 Kars 1 Adana 1 tır. 37 Kastamonu 2 Adıyaman 2 Resmi neticelerin Yüksek Seçim 3 Afyon 38 Kayseri S Kurulu tarafından açıklanması 4 Agn 39 Kırklarell 1 için daha bir iki güne ihtiyaç ol5 Amasys 40 Kırsehir 1 = duğu belirtilmektedir. T 6 Ankara 41 Kocaali Arkam Sa. 5, Sü. S da 7 Antalya 42 Konya 5 1 8 Artvin 43 Kütahya 1 9 Aydın 44 Malatya 1 4 10 Balıkesir 45 Manisa 1 11 Bilecik 46 Maraş 1 12 Bingöl 47 Mardln 1 1 13 Bitli» 48 Mugla 1 14 Bolu 49 Muj 1 15 Burdur 50 Ndvçehir 18 Burıa 4 51 Niğd» 2 i 17 Çanakkale 82 Ordu 3 18 Çankırı 53 Riz« 1 1 19 Çorum 54 Sakırya 2 Rıza Tekeli (Adana . C.H.P), Kâ J 20 Denizli 55 Samıun 4 mil Kırıkoğlu (Adıyaman . C. îl Diyarbakır 1 5fl Siirt 1 H. P.), Seyfi Kurtbek (Edir. 22 Edirne 1 57 Sinop 1 ne A.P.), Yavuz Abadan (Eski23 Elâzıg t şehir C. H. P.), Muhtar Ya58 Sıvas 4 24 Erzincan 1 2 zır (Konya A. P.), Münir Mu. 59 Tekirdağ 25 Erzurum 3 2 sagil (Ordu . A.P ), Haşim tşcan ı 60 Tokat I 26 Eskisehır (Antalya C.H.P.). Muzaffer A 3 61 Trabzon 1 27 Gaziantep lankus (Erzurum . C.H.P ). Kâzım 62 Tunceli 28 Gireıun s Orbay (tst. C.H.P), Tevfik Sag«J Urfa I 29 Gümüfhane 1 lam (Ist. . C.H.P.), Cemal Yıldı64 Uşak 30 Hakklri 1 1 rım (tst. C.H.P). Şahap Kitarcı 31 Hatay 6« Van 1 1 (Tokat C.H.P.), Fethi Giray (Bit32 Isparta 1 66 Yozgmt 2 lis C.K.M P ). Yusuf Kemal Ten33 Içel 3 2 67 Zonguldak girşek (Erzurum . C K M P ) . Tev 34 tstanbu' 1 1 fik Kâmil Koperler (tst. . C K M. 35 tzmir 72 54 17 Tekin 7 = 6 Arkası Sa. 5. Sü. 2 de İ Senato seçimlerinin neticesini gösterir cetvel | SON DAKİKA: Koaüsyon için ilk temaslar Ankara. 16 (Cumhuriyet • Telek») Koalisyon meselesinde C.H.P. hariç, diğer partilerin bazı tesebbüslere geçtikleri anlaşılmaktadır. Sızan haberlere göre. prensipt» anlaştıkları takdirde, C.H.P. ne karşı daha fazla senatör ve milletvekili yekunu çıkaracak olan her üç parti. gerek Cumhurbaskanı seçiminde, gerek bilâhara aralannda çıkacak olan koaliıyon kabineıine verilecek güven oyu'nda C.H P. ni Mecliate ana muhalefet partisi durumuna düşürebüeceklerdir. Bu konu üzerinde kendisiyle konuşan gazetecilere, A.P. Yardımcı Başkanı Tahsin Demiray lunlan löylemistir : • Koalisyon tabii olarak meydana gelecek, partilerden evvel milletin iradesine bas eğer«k milletvekillerl birleseceklerdir.» Bu arada gazetecilerin, «kim kiminl» birleşecek?» iorusunu Demiray şöyle cevaplandırmıştır: €Millet hangi temayülle oy'unu kullandı ise o temayül yolundan gelen milletvekillerl birleşecektir • Seçimleri kaybeden meşhurlar CJI.P Genel Başkanı İnönii A.P. Genel Bafkanı Gümüşpala Irmir'de nçağs binerken dtin gmzetelerl okurken Izmir 18 (Telcfonla) A.P. Genel Başkanı Rafip Gümüıpala bugün evinde gazetecilerl* yaptığı görüşmede genel ••çimin nctictlerinden duydugu mtmnunlyetl btlirtmiş TC t«eekkürl«rinl »çıklamıst»r. Gümüapala, »orulan çeaitli aual Arkaıı 8a. 5, 8fl. 8 de Ankara 16 (i.a.J Milli Birlik Komitesi Başkanlıfından teblig • dümiştir: Mılll Birlik Komite.i olarak, 17 Mayıs 1960 fabahı, aziz milletimize i l l n ettiğimiz amac ve içtığimiz Arksn 8a S. SS. 1 de âlllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIflH MBK14lerİe ilgili iebliğ yayınladı Âdanada €HP ki paflak vereıt bnhfan .«. C.H.P. nin kendisini lâğvederek yeni bir veçbe ile ortaya çıkması veya bünyesindeki bir kısını eski şöhretleri tasfiye etmesi isteniyor İstanbul İl Seçim Kurulunda oylann tasnifl yapıhrken VATAI«)AŞ OYUNU Adana 16, (Arkadasımız Sait yı almaaını sağlamıştır^ demekteTerzioglu bildiriyor) CHP nin dir. gerek Senato ve gerek milletvekiBunlara göre CHP ihtilâl sonli •eçimlerinde aldığı neticeler rasında bir iktidar partisı gıbı dav Çukurovada sürpriz kabul edilme ranıp bir takım hareketleri gönül mekte, bilâkis beklenen, umulan ' lü olarak kabul etmiştir. Bu netice sayılmaktadır. Bazı CHP lı arada bilhassa partinin aşağı kaler seçim neticelerini bir hezimet demeleri sonueu bir hiç ile netitelâkki etmektedirler. Çukurovalı j celene bir takım ihbarlarla parti n ve Çukurovanın yanı basındaki il yi yıprandırmışlardır. Bunlardan ; ler «CHP nin iktidardaki parti gi büyük bir kısmı bereatıe neticelen Ibi çahıması, CHF nia bu netice. Arkası Sa. 5, Sü. 1 de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle