16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 Ekim 1961 CDMHURÎTET oc UNYA HA BERLERI Âmerika Rusya Amerika arasında muhtemel Vietnama kuvvet göndermeye bir nükleer harb bir gece sürecek hazır Âmerikan aiom âlimi Lappa göre, nükleer bir muharebede kazanan iaraf, muharebeden sonra daha çabuk toparlanabilen memlekef olacak (A. Rusya Batı ile dost olmak istayor Moskova 16 (MP) Komünı=t Parti Kongresinin açılmasından 24 «oat evvel Moskova'da nesrolunan bir beyanrsamede. Sovvet Huküm» tinin Batıh memleketler ile dos* lugun teessüs etmesini ntediği bıl dirilrpistir. S Rus Casusfcm fş Başında ş£i!!iıiiıifiı Yeni vesikalara d a y a n a n ifşaat ıımıııiiiıu1 Hddıse/er tffâS/ndâ Toplanacak Kongre.'dp ekonoroi ve kültur yolları ile dnnyaya koSangley Point (Filipinler) 16 munizmın yayılması ıçın yollar P.) B. Amerikanın Uzak Doğu sulannda vazifeli 7. filo kumandaaranacaftı açıklanmıstı. Bu arada Washington. 16 (AP) Atom âli mek içın bunu âcilen havalandıra j rettedır ve bu Rusva'nın bir çok nı Amiral Charles D. Griffin, bu' mi Ralph E. Lapp'in bildirdiğine rak düşman hedefine indirmekten ' sahasını radyoaktif çöplük haline Komünist Partisi Merkez KomitpgUn Associated Press'e verdiğı bır ı si yalnız Batı \ P Doğu rnpmleketBirleşik başka bir çaresi kalrrnyBcaktır. | sokacaktır. beyanatta, komünistler tarafından leri arasında dostluk değıl. lıattâ Amerika arasında patlak verecek Lapp, nüklear hücuma girişen tehdit edilmekte olan Güney VıBatı Almanya IIP iyi münasebetnüklear bir harb ancak bir gece, memleketın diğerine «bız şu kaetnam'da B. Amerika donanmasıfr içtedie'nı açıklamıştır. en uzak ihtimalle iki gece devatn dar megatoıı attık, şimdi teslitn n.n harekete hazır olduğunu soyedebilecektir. Fravda gazetesınm bngünku s a . oluyor musun?» diye soracak vak lemiş ve: Ralph E. Lapp, bu beyanatmı ısında butun başsahife rto'tluk ti bile bulamıyacaktır, demektedir. «Hükümetimizin vereceği emirbir radyo programında vermiştir. «f!ogan»!arı ıle dolu ıdi. GazeteLapp'e gore, nüklear bir muharelerı yerine getirmeğe ve bizden isLapp nüklear harb te o!çu olamı. U, J t * *u u u nin dığer sahıfelerinde yarın b a ş . tenileni yapmağa hazırız» demiş*.. . . . . , . . : T, = .. , , . bede kazanan taraf bu muharebe yacağını söylemiştir. Bir devlet hyacak Knngre hakkındaki vazı tir diğerine nüklear silâhla teeavüze den sonra daha çabuk toparlanave rnemleketlpre yer verılrniştır. Amiral Griffin, Vietnam'da ko kalkıştığı zaman atmış olduğu bilen memleket olacaktır. Onun B'lha.'sa Moskova'ya gelen Komü münistlerin destekledikleri geril bombaların tesınni tesbit etmeye için sîvıl müdafaa'ya daha fazla nıst tnemlekptlpr dplpga^yonları la harbine temasla durumun bura vakit bulamıyacağ!nda n «8231111 ehemmıyet verilraesı meselesi uze N'ew York. 16 (AFl Bırlesık hakkında mufassal malumata rast da ciddi olduğunu söylemiştir. A tahribat» yapmak uzere hareket rinde duran Lapp «en zor y e n dol | A r n e r l k a Cumhurıyetçı Senatoru lanmıştır. mıral Griffin'ın kumandası altın edecektir Buna mukabi! hucuma ciuruiacak adam lyi yetijmiş t e k . Kenneth B Keating, «ırap rnemlebırıncı smıf radyo teknısyenlerı dü<man. di'» e g?çpr» Memleketimizd' 1 IJP bu ısler) evda olan 7. filo, Kızıl Çin ile Sov uğrayan taraf da kendi nüklear si nısyen'dır» demektedir. kPtleri ile hrael arasında btr sinın ^ ordımından faydalanmakta| 3 T i k ı c ı l ı f ı n tehnîf i Grevjpr. vPİdfn kpsfedebilecek hıç hfr tesyet Rusya arasında bulunan Gü lâhlarını «yerden» yâni imhâ edi>apı!abılmesi Orhan Ural'ın kızı evlendi d;r. Batı m e m l e k e t l e r i n d e vazıfeli ayaklanmalîr. iç «avaş. propagan kilât voktur. Kaldı ki «eçraenİPrin p mevctıt nuklear bomba lâhsızlanma paktı neydoğu Asya sahillerinde devri lebilecek bir sahadan kaldırabilmiktarından daha onemli bu bom içın Bırleîik Amerika'nın onayak Gazetecı a r k a d a ş l s n m zdar> ka Ajanlar içın yapılan yayınların da. nüvük bir kısmı da kirae rev vereye gezmekte ve hazırol durumda olmasını ıstemektçdır Keating. bdları duşman sahası üzerıne gebulunmaktadır. bügiler: Coârafva. ceğini pek arıfa vıırmaz. Vani bir Arap • t«rae! meselelerinde Wa rıkatürıst Orhan Ural'ın kızı Sum dalga uzunluklarını v e vayın sa; • Pr»tik tirebilmek kudretidir demiş ve bu topoğrafva. kod. şıfre. haber nak kapalı kutudnr. Bövle olnnca parAmiral Griffin, bugün Associsshıngton'un takıp etmekte olduğu ru Ural i l e Mahmut Anlar'ıp oğ aflerinı bunlar te'bıt ederler. sahada Birleşik Amerıka'yı Sovyet sıyasetı tenkıd etmiştir. Senatore !u Ce'al A n l a ı ' m nıkâh torenleri Şifre v e Kod şubrsi: Bu şube. li. telgraf, radyo. steno . daktilo tiler o!ur ki brklprnedisi halde ikted Press'e verdiği beyanatında 7. EvlenHırme •ukankı şube ile irtıbat halınde teletayp, fotoğraf, mikm fılm. sah tidarı yüklenmeK lortında kahr. Rusya'dan ustun bulmuştur. Eore, «Aman Araplar kızmasın» di dun akşam Beyoğlu fılonun Laos buhranmdan bu yamfmlfketlerde te hüviyet evrakı, vizalar. yaban Baska drmokratık Lapp'e eöre Birleşik .vç na yeni kuvvetlerle desteklendiği ,... Amerika Sov vç VVashıngton bu hususlarda hıç Dairesinde ıki t?rafın akraba VP çalışır. hıç r r ci diller (Letonya'da, Rıga cıvann dise dokunan parti'erin gölge k»ni, çok kudretli vuruş kabıliyetine . p Rusya üzerıne 20.000 megaton | bır «inıtıatıve» göstermeye *>anaş dostları onünde yapılmıştır. Yeni 1 •t Bugün Sevyet Rugyt'da. Gizli daki Sigıılda okulu. tngilizce ko hineieri vardır. O kahine âzasının yuvaya ssadetler dıleriz. nuklear b bnmba ındırebılecpk k d kud mamaktadır. kl d b l k kd malik olduğunu söylemiş ve Gunuşulan memleketlerde vazife a's kendi koiların» ait bazı fikirleri neydoğu Asya sularmdakı komucak Ajanların da talim ve terbiye ve kanaatleri vardtr. Yanl beklennist denizaltıları hakkında sorulan njedib tarzda ikttdara geliverirse «ind» ihtisas «»hibidir > bır suale cevaben burada takriben adamlarını nemfn Casus namzetleri. aynı zaman de sfailamaz. 120 denizaltı bulunduğunu, bunlada, sıkısık duruml?rda na?ıl d»v yerü ypr|ne kovar. «Ütopi := HsLondra 16, ( A P ) Aralarında rın 100 kadarmın Sovyetlere, geri ranması gerektisini pSrenmekte va!» den»nivecek realigt progr«n»kalanlannın Kızıl Çinlilere ait oltanınmış siyaset, din ve ilim adam işlerini on» dir. Bu sıkışık durumlar, evlerde !*n 6u oldngnndan duğunu, Sovyetlerin muhtemelen ları bulunan 20 kişilik bir grup aramatarams. batkm. tahrikci a förp, yflrütmevp bjtglsrlsr. nükleer enerji ile müteharrik de Berlin icin veni bir statu teklif İanlarla karsılaşma gıbi hallprdir. nizaltUara sahip bulunduklarını, etmişlerdir. Bu tanınmış 20 IngiBizde fivle tnidir? Bu hall'rde sogukkantı ve ihtiyatancak bunların Uzak Doğu suların I i z > i n teklif ettiklen statü'ye göre. 1)150 <ir ibtidara kendi d»h! bek '' davr?nm»k zarur^tı vardır. Hada mevcut olduklarına dair ema dört büyuk devletin butün askerî »ılı, casu«, H*r ?n nvsn'k bıı lemedişi ba!de gfliveren Demokrelerin şimdive kadar tesbit edıl | birlikleri Berlin'den çekilecek ve rat Part! vıltılıncava kadar dofra lunrnak zorundadır bunların yerine bir Birleşmış Mıl mediğıni söylemiştir. R'jsjar. Atlantik asırı bnlgpde cs dürüst bir Uabine kuramamıg, d?vletler polis kuvveti girecektir. jdSöBasBBBoeaoo&sK Polaris denizaltılarının yakında lısacak aıanlar içın. çahşatfaklsn İet adsmı kıtlığivle kıvrsnmı», bel Teklifi yapan Ingüizler bu şekil Uzak Doğuya sevkedileceklerini çevre bakımından. mukemmpl ıle ki d» hükümpt idaresindeki iflsa tatbik edildiği takdirde Batı B e r . söyliyen Griffin. Sovyet ve Kızıl nılebile'ek bır egitim teknıfeı bul ba yüzden olrnustur. ttiraf etmek lin'in soğuk harb sahasmdan çıka Çin denizaltılarının daha ziyade muşlardır. Ukrayna'nın gobefiındp. ISzımdır ki: 190? den hn yan» Tfircağını ev bu suretle gerginliğin Japon denizinde bulunduklarını baştan başa yenıden ınşa edilmı? kivede devlft adamı i«tihsa!i aıalmühim ölçüde azalacağını iddıa biUirmiştir. mı» ve gon 15 20 senpde hilhsjs» bir «Amerıkan şçhrı» vardır. etmektedirler. fntelhgenee Servıce'in tsveç s'i Atatürk fko'undan tonrs her ı s Aynca Berlin'e Birlejmiş Millet hiisedümpye besi mensuplarından binbaşı Per hada »dam ke<adı ler Kuvvetlerinin gelmesiyle BerLindgren. Sovyet Rusyaya bir se baglamtgtır. Bunnn sebebi msalelin'in irtıbat yolları mefelesinin yahati sırasmda. bu şehri gormüş «ef 1908 den bn yana devlet adamı de otomatik bir ^ekilde n a ' yolui olan yegâne batılıdır. K.B.G. men yetistirme usulünün kalkmıg olna gireceğine işaret edilmektedir. «uplarındsn olup bir muddet Ptok raa§ı, devlet adamlıSının partliere Bu teklifi imza edenler arasın. holm'dakı Sovyet Elç'lığı Ataj». ni«ppt jle kıymptlpndirilmesidir. Londra 16 (A.P.) Nigeria'dan da dört Parlâmento üyesi, iki sâlığinde bulnmuş olan dostlarından gelmekte olan West Afrika Hava bık Parlâmento üyesi, Nobel Sulh bır Rus subayı kendisine mihTrıanBn gatırları vazdığımıı ı s s t e k*Kumpanyasına ait bir yolcu uçağı mükâfaatını kazanan Lord Boyd darlık etmiçtır. Komünist!»r. bin dar ahnan geçim netireleleri TürLondrada hava alanma inerken Orr, Methodist Kilisesini n sâbık ; başının gprçek hüviyetini oğrendik kivede tek bir partinin dört lâstiği birden patlamıştır. U Başkanı Donald O. Soper, ve Traiktidarı leri gün, bu subayı. bu suçundan yüklenebüecek kadar çogtıînnk çakta bulunan 35 volcuv hiç bir deunion'lar sâbık Başkanı Sir 4olsyı herhalde «iddetle cezslan :Bflıyamadı|ın! göstertnpktedir. şey olmamıştır. William Lawther bulunmaktadır. dırmıj olsa gerektir. Bu h»! «ahakknk ederg», TflrkiBinba«! Per Lındgren'in. Wınityede limdiyp kadar etnguli ?8ıiH»• yakınında ınşa edilmiş olan rnedik bir hükümet. htr koaüsyon «Coca Cola» adlı bu Ukrayna seh htiknmeti tegekkül edecektir. Dari hakkında verdiği ptrafb bilgiie ha dogrusu b"v!e biı bukümette» gore ıki yuz evlik bu küçuk şehir, baskagı teşekkül edemiyecektlr. Kansas vahut lllinois'deki AroeriKoalisvon hüküraetlerin'n Iri ve Her Perşembe Saat kan kasabalarının tıpkı benzeri kötü tarafları vardır. !yl tar»fı. olarak in;a edilmiştir. Bar'an. siparti çekişmelerinden doğacak en21,15 de nemaları. modern berber salonladi»eler aıalır.: Fakat bnn» muk». rı, oyun salonlaru saloonbars'ları. bi! partiler birblrlerine t i v i i vtT. dringstore'leri, renkli reklâm pamek bakımından, hükümetten enoları, bpnzin istasvonlarirle bir gasli icraat beklenemez. küçük Âmerikan şehri. Fakat blziro durumumnı iftiiöğretmenler. Amerıkan markaG. Verdi lı lüks arabalann direksiynnların naîdir. 11 ienelik bir fetret devrınds dolaşırlar, gozlerinde npfo. rinden «onr» memleket tttrlü y ı r » gonal gozlükler vardır. Öğrenci berp içinde, hakiM bir demokrail casu«lar, Coca Cola şehrinde A rejimine çirrniştir. Yapacak ç»k merıkan argosunn da öğrenmektç VP mühim isleri. içtimaî ve Iktive Ohio yahut Kaüfomiya vurt sadi »ahada oldueu kadar devle3 Perde | daşları gibi yaşsmaktadırl=r tin devlet oluşunda havafî ehemŞeft Sahneye Koyan: j ^, miyettf çslısmaları o!ac»ktır. ADemlrhan Altn} Elmar Voigt Okullarda deTiır gıbi bir disip cıkcası. eelen hükümet yeni anaKoro Şefi Dekor Kostüm: î lin hükum şurmektedir. En küçuk yaça nizamı altında repveni telâk1 kabahat yddetle cezalandırıhr. Öğ bide bir hoknk devlet! knracaktır. Muhlttin Sadak Doğan Aksel renci. müesseseye g'rpr girmez Kurmaya mecbtırdnr. Koreografi: Rezzan Abidinoğlu kendi hüviyetini kBybeder, arkaBöyledir v » ! Fakat ven! MeclİPdaşları, oğretmenleri onu ok'ila psrtilerin hi» VP karsıhkîı girdıği zaman kendisine verilen te Biletler Saat 12 den itibaren Şan SinemMinda ' takroa adle tamrlsr. Yanında, bir savın bakımından boyle bir elbirMtılmaktadır"ğretmen bulunmadan okuldan liğini yapmaya yüılerl var mıdır? (Baan 8678/5992) cıkm*ğa hakkı yoktur. Nihave», Bu roali ister ijtemeı ortay» «tstajd? bulunduğu müddpt zarf!" tık.. Çttnkfl bn sualln cevftbı menda aılesiyle h»r türlti t»rno«ı d» fi olurss. yen! Merllgin örBrfl pek kı«s elnr. vasak edilmiştir. B. FELEK Bununla beraber, Casuslsr sehrindeki okullarda öğrenciler kon^• • • • • • • • •• • • • ••• • • •• • ^ »••••••••»••••»»•••»•• forlu bir hayat sürerler. Güzel doşenmiş oîan yatak odaları iki vevj uç kişilikMr. Ycm»Wfr bol v e kalitelidir. Hattâ cğrencilenn. olLüks, muhtelif renkli, en mükemrr.el ve dünyaca meşhur ve çulü olmak sartivîe alkoîlü içkieşsiz dişçi ünitlerimizi, röntgenlerimizi ve koltuklanmızı görüRukıyc Ertürer. Bahattin ve lsr içmelerine bile musaade varAlâeddln Hasbutçu'nun armenüz veya yazılı teklif isteyiniz dır. B05 saatlerde vaki* e=çirebillerl. Yarbay Kıza Ertürer. Müfid» ve NUkhet Hasbutçu'mın meleri ıçin d* bir sinemaları, televizyonlan. radyol»r!, Pingpong ?s Galata Bankalar caddesi 75/77 Zafer Han. İL 7321/5971 \ lonlsrı, tenis kortlan. bir oyun saıBasın 860'<538o.ı >»•»•••••••••••»» CEMİLE HASBUTÇU halan ve bir okums flonları var'•efat etmıştiT Cer.aîe?! 1' 10.19'îl ,jiT (Devamı var) sa'ı günü o?!e namazmdî Aksaray Vaüde Camiınden ka'.dı^»• • • • » • • • • »» • • • •• • • • ^ Mediha hszırlıysbilir, dan evvel o buradan gitmeliMediha aşsğıdan »esleniyor: = .CUMHURİYET» in EDEBÎ TEFRİKASI: 24 n!ıp Tcpkapı Kczluca aue roeBnnn sdylerken, Müntr Med!» Bu kadar aceleye lüsum Üzülme Şehnaz, ben !k' zariıfına defnedilecektir. Me\*ha'nın Yıldız'da bir katı olduyok. Ev bulması lâzım.' Sonra grün içinde işlerira! yoluna kolâ rahmet eyüye t ARANTÎOR ğnnn pekSlâ bUivordTi. Fakst annemin ölümünün kırkıncı E'i ynp giderirn, Aüah rahathk Cmnhuriye» 5962 • Dokümcülükte kullanılacak nünde mevlut var Onn ancak köşkten synlmasınj ne kadar versin. Sonra odasına girip k a . • otomstik kum kahplam* m>nzatabilirse o kadar nsemnnn opısını kilitliyor, X kinası ahnacak+ır G»!afa, lacaktı, Münirin vicdanindaki azsp • Bankalar. Ankara Han Kat 3. O bir defa b o pvden «ksın sonsuı, Medihanm Tillarc» sü« • Tpl; 44 40 41 « da kırkıncı gününden evvel buMerhum Müşır tbrahım Fasa ren fedakSrhğı, sonra da bir • Cuaahurive* 5961 ' * rav» gelir, her jey! hazırlar ı'p Bursa Mevlevî Sej"hı Tr#rhirnsetçi gib! kovnlmaşı f»»»»»••••••••»»•••*•» Bans bak, Münir, ben dojfnm!'. hum MPhmet Sfünsettın Efetı^i Hemen karıgının eün! yak*tomnu. Milll Mücadele 1 inci ken onn istemem ötekini kar«ından iterek aşaği kosoyor. Ordu Kumaridanı merhum Fenımdayken yok ettirdi, bnnu rik ?J'ir<=ttin Paça ile merh'Jirn' Medîhamn kapısıni vnrnyor TC mntlaks boğar, anladın mı? yaşar? Mediha Şehnaz'ın bu ikinci Şehnaz dürüst davrandı, koUul Eivan Venm Oralp B^ Vgzrnivç Harimm k^rirne?ı( Çok geçmeden Şehnaz Medi»ebelik zamanında cnmartesi casmı teselli etmeğe çalıştıJa Senin aklın basında deeil. ve Bavan Kevnrk Alyanakr^ E Korgeneral Hü=evın Abdulba'nın oradan avrılmaH için ko « evlâtlan. Bav ve Bavan Aeo akşamları biiyük hanımdan izin kat kafasının bir köşesinde zinŞehnaz, AUahaiimariadîV Allsh askıns kspını sç Ç» J v lah A!pto*an'ri ıefaka?ı. A»uŞükrtloğiu ve »litHrı. çok s«" casmı yavaş yavaş sıkıştırmıya alarak Nikolakilere gidiyor, pacirleri gevşemiş bir mahpns k=* Feriha Günşîp 1!? Vükçsk Oda kapısmdan çıkarken Şeh gili eşi. babalsn. karmbabaİT başladı Köşke Sabiha hanımı zarı onlarla çe^iriyordu. Artık hissi vardı. Artık Çaresaz'ın Pîiihend"» Vpdat Aiptnğan'ın " n burada intihar edeceğiro. •m nsî arkasından gidiyor, rneralırlar. evin idaresini ona havukarıki kata tamamen sahip î e ş i l köskte oturmasına âroil •mneierı. Dr F"Zİ Günalp üe Kapı scıHı ve Münir çirinr'» dîven başınds bağırarak konn. p BAY H 4 r ' vale ederîer. vesaire ve^airc clrnns. dö'îeTie işini de Mada f7esTm A'ptoganin ka\^n"a!ıolan başlıca sebep ortadan kalk t krar kapandı. Sındi Sehn»? gnyor: ^eîerı. merhume Merr.duha Alptna bırakmıştı Bu konnya da'r imatarını >1" mıstı. Düşünüyordu ki, biiyük İSTEPAN ÖZALP'm vnkarıda odasjmia hüngür h<in Yine onon oduına, dfjil '"öan'm ab!?i merhum E nir işitraemezlikten geliyordo banım ortadan kaybolunc» Me(E!b!se tncran) ziir aglıypr, Bn eüriiltülerd"n Mediha'nın orada olduşu paroi? I'rnıgenera' Eçr^f Alptosan 11: Fakat Şehnazm biraz da geh<kısa bir hastalığı mütaakıp ' ' diha evin hâkimi mutlahı çibı vnkan.ra çıkan Hoskadem d" zar günleri öğleden sonra Mü'°ngesı, '•îurettin Alptrean'm liğîn verdiği tabiî olmıyan hırfatmi derm teessürle bildinrlc". Evet, ı»d» rahatı orsd» ona okşıvarsk teskine çah<ı. nir de geliyordu. Onnn da Ni bir vaziyet alacak, Şehna? da tfyzesi, Ne«ıbe Güralp. GÜİ5OV Onaze merasımi İS ekım ! > , • çınlığı çittikçe artıyordu Mfbaîtt^or, başımı dinliyorum. vnr, hemen harekete gpçecek, Medikolaküer ile münasebetleri iler Tunre VP Tunrel Alptogan'>n çarşamba günü saat 15 +e Tak diha çocuk takımları hazırlarBn arshk M"ctiha sofadaki hanın köşkten çekilmemesi için tiüyükanııelerı. merhum» Atıfe lemis. dost o'muslardı Medih™. ?im Stırp Ohar Oşketıergn Er Ertegf gabah. Medih» Vikolaken dislerini gıcırdatıyor: O " çürültüyü duvmus, odasından Münir üzerinde yavaş yavaş taz Ahman, merhum Suhçyp Türe da birlikte 4 kişi çaylarını içtik meni Katohk küise'Jnde İn dan kurttılacaeım galiba. di><kilerp gitti, tki gün sonra taile Mukadde= Türp'nin. Burh;'fırlarms, merdiven başındakı vik yapacak.Ama talebeleri? Aten sonra, Abbasağa kornsun o'.unacaktır intivordu. sınacaŞını v » >>ikolakinin bir nettin Türe ile Sadiye Türe'nln sözleri işitmişti, Ynkan s e s . man onlar da Mediha nereye da dolaşıyorlar, biraz sonra da tşbıı i'.ân busuşi daveti"e '• kamvon üç eeiip eşyalarını s l v> Sabiha Oüvpn m yeggnletı. Münir'in annesi öleil bir »• gitse ardından koşarlardı Falendi: rın» kaimdır Mediha ile Münir Yeşil koşke Muhterem Erşun&îrj. Hahde Armasını göyiedi, olrnuş, Şehnaz'ın doğurması da Cenaz» Sennsl M Şahrı. . kat bu yaz günlerî bitaz çekdönüyordu. Fakat ikisi beraber Şehnaz naiiie telâs ediyorrân, Dr Nîzatnett'n Tür?. Cenihayet bir bacnk ay îarfında TPI Gündüz 23 ^ ?' Nikoiakiler şsjırdıtar. Mâeve girmiyordu Münir: Be meligon, Be.n on gün ıonra bnr». lâlettin Türç. Dr Se•ıfuH^^ bekleniyordu. Mediha hâlâ yeTel: Gece 71 57 r nim pazarlnrı seninle beraber dam Medihsnın boynnrta gsnlTüre. Mutahhara Baykara \s Çaresaz: dan gidivorum. S«n doğnmnn. NOT Çelenk şil köskün hâkimi! oldn&umn hissederse derimi yfl . JHis Ti e hi koriçaki mi? uU Artık köşkte kalmak istemezd» ysnında buinnacak birinı rlca olun'jr. Ne var, a ğ n i mı tntto? zer, deraiştiye ondan maîarnat »!mak ijtise Yıldız'a taşınabillr. Talebe bn!, Daha doğuroa epeyç.e var, en Yeni bir müııakaşa açrnamak mcseiesinin halli kolay: Bunu SEMİHA ALPTOĞAN vordo. Şehnsz bafırarak pevsp v , aı bi»1 av. için, Münir ya papsaya ya tüc >apmak lâzım Çünkü ihtiyar ]*> ekım 1951 pazarteçı günü Kariyor: PeUı. pekJ. arna seninle carlara gider, Mediha da yalnız banım ortadan kalkınca Şehnaz dikoy Altıyo! Baharıye Cadd=s! SATİM DÖİİtOR n ECZÂGİUM Sen o'ma ds kım oîarss bire babası ılç thîsmurda z°. ciddi konusaüm bir. ca dönüp biivük hanırr.ın >anıonun da çekilmesi için kinsbilir A!i Suavl sokak 25 numarah ol'tın. Sabiha abla ne güne dnç?n sahne ve n sshneler geri. Oeri, Ştker, Karaciğar, BöbrtK 01ın 1 . pınd'1 Hakkın rahsıetine fcana çıkardı. Büyük han<m ne Münir'i ne kadar tazyik edeceksinde de on beş vı'ı eeçen gabn ravor. «e diğtr tuzlu yetnek yiyem«y«n •ii'iîiuştur. M'riıumenm njşı İT Mediha ablanın boradan z> de olsa bir torun getirccek o • Münir: vç fedakârhfı canlanıyor, kenMrinir ortalıj! teskın içın: hastalar içi» SODYUM KLORÛRSOZ ekim 19^1 ?alı giinü câle namalan Şehnaz'a biraz daha ısınmıs deceğine dair bir emare vok AnnesinJn ölümü onu çok zararsu taz zırtı mıitaakiD KaHıkpy Q=man Kendıni topla, Şehnaz, ba. di kendine «Bana insan deyu çibiydi N*e vazık ki, doğumn %o gana bir zarari var oıı? sarsmış. Aynı zamanda Çaresaz pşa Camiir!dcn kaldın'arak aelar Bteiekîer» rnıçraıoı tek, fırm*. Haydı odana! remedi. Bir ay önce rahmeti Bilâkis bu kadar isi arssmıia sadece ihtiyar vaşadıkça Yeşil Beylerbeyi Küplüce ajJe kahrıs rar fderken akabinde «Bana O kadın burada oîdukcn ralımana kavuşta: köşkü terketrnemeğe söz ver çocnk takımları bî!e dıkiyor. ^amndaki melfeni mahsusunapta! devn çüler insanlar» keben kendirc! toplamam, diyç. Ben onnn dikeceği takımmişti. Demek ki, bangi dakika (PERHİZ TUZU) Bu öliim Şehnaz. Mediha ve t?Tdı edılecektir. Allah rahır,»* ümeler) fırhyordn. rek sesini dahs fazU yiikge!. açıldı ^ç Münîr girinisterse köşkten çekilebilir: A!an çocuguma giydirmem. Hetn Münir'in içinde başka başka tep eylesın. PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR tiyor. (Devamı v s r ) <:e tekrar kspandı. man Allah Münir onsuz nasıl »ana sdyliyeyim. ben do|urma tL . 9S59 5993 kiler yarattl İsrael ile Araplar arasında bir silâhsızlanma paktı teklif edîliyor ldum olası Tttrkı> ede ı«Türkl\ cim tahminlcri tn totmamıgtır, Cünkü hrr sev önden 3 ce «larafsızım diven tahN'akliyp «nbeşi, Bu şube aianj Ajanlsno ve Emnivef Zabıtası mincilerjn hüe bir temennisi vardır lann nak'! ıjlerıvlp ujrasır. Me«e, mensuplanmn talım ve terbıye=i ki. tahminınc renk verir. Sonr» lâ Buraess'lç Machçan'ın Londra ni sağlamakla vazıfeli iki yuz Üda Türkivedf seçim neticeİPrine 1 dan gıdişlerım Machean'ın pşinin niversıte şubesı ve özei okul mev Sib tutan ön izler mevcu* değiîdir. lsvıçreden g'dışını duzenlemıs 0 cuttur. Bu Emniyet Zabıtası, Scot Onun içitı bu tahminlerde iıabet lan bu şubedır. Nakliye şubesi. land Yard'ın meşhur «Öze! ijubea tesadiifç haŞlıdır. Doçrusuhn i§' sahte evrak işleriyie, sahte pasa si ile mukayese edilebılir. «Genel terseniz Amerika vc tneiltere «1! port. «nıektup kutuları» sahte i Okul> denılen diğer kuruüara da bi as.ıSı vnkan seçim knvvftleri s devam ederek dıplomalarını alan böliirnlennis memleketlerdp ım. suhte unvan ıslerıyle ve bile ri mevzularl.1 uğraşan gizli Taynyllar. ısterlerse, bu ozel okullarda Galop gibi tahmin işlen'ndp en HaırE=iy!e fikı ısbırliğı ha tahsiüerını bütünhyebilirler. Lsabetli net'rplpr alan bir teskllindedıı Program dört ko!a ayrılmıstır. lât dabi aldanmıstır. Eu şube Haber tasıma ^subesi 1 Genel Politika (Mark?tzm Trunıan'ın Amerika Cumhurreiiradyo y^vınlar'nı kontrnl eder. Ve ve Sovyetler Bırlığın'n sıya^i taIi6ine spcümesi. tngilterede de «şubeye bağh en buyuk alıcı istas rihi). yonlardan bırı. Elektronık Ensti2 Siya«i organizasyon. Kapıta mele partivi iktîdara geleceğt tahtüsu adi alt nda. Aloskova civarın !İ5t rnemleketlerın idare'erı en ınin edilmiş iken MuhafazakSrla> da, Lenmska* a ı.lorv ka?aba.;ı d u s t r l l e n . eknnomılerı VP sıiâhîı rın hıç bPklenıniAen 50 t 0 koltnk p kuvvetlerı. «Kapıtalut mpml ket luk hir farkla serimı kazanmtş olBn şube. kısa ga yavınlarında ıhtisas sahibi olan \ Ierin adı. bu der^te, savaçtığımı.' ması mı«3İ olarak önümurdpdir. Sovyet Rusyada küçük bir Âmerikan şehri seçım fahmlnleri ve yeni hiikümet O Tanınmış bazı İngiliz şahsiyeileri Berlinin farafsız olmasını teklif ediyorlar 4OCAK1962 İLİŞİNDE İnmekte olan bir yolcu uçağının dört lâstiği birden patladı YALNIZ SAN SİNEMASINDA LA TRAVIATA Talihliyede çeşjtli para ikramiyeleri Sayın Diş Doktorlanna: T. C. ZiRAAT BANKASI açtıracağınız bir tascrruf hesabı sizi yeni yıida MHyoner edecektir. VEF AT GENEL SANAYİ TEÇHİZATI A. O. X Kalıplama Makinası • VEFAT V EF AT SELDiYHT Reklâmcılıfc 2521/5982
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle