16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKl CUMHURÎYET 17 Efcdm 1961 REŞAD EKREM MEŞHÜRZAKTÂT T i r o l v a p u r u ve Dolapdere cinayetleri \E 1STANBULTARIH1NDEK» VAKALABI Sehir Kaçak gecekondu inşaatı ıııâ ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılıuı İ HUKUKİ BAHİSLER j Sipast suçlat BAHA ARIKAN Yeni iktidarı bekliyen en mühin işlerden biri ti, kendiıtnce muSoa günlerde gacaddaa b i 1 i n e a sete sütunlannda, »ir g a y e y i elsiyasi suçlarda hüc sie etmek için çare hapsinin tatbik Petri sefarethanenin kapıcı oda ilk defa teshis edip de aeririn »efalışmaıı naticeainic edilip edilemiyeceiinda idi, zaptiye neferinin karşısı rcthaneye ilticası ile yakalamaya IUC sayıldıjı huği meselesi münana çıkmakta tereddüt etraedi. Ka muvaffak olamıyan zaptiye neferi Seçimi fırıat bilen bazı açıkgöz kaşa mevzuu olmaktadır. Bunun 1 yetleri meyanında, dolayısiyle ta susudur. Bu nazariyeyi müdafaa pıcı hakkındaki ıttihamı Rumcaya Raif Efendi de Tiro! vapurunun çindir ki, hücre hapsinin ve siya rif etmiş, 340 ncı maddesinde; «Si edenlere göre, liyasi »uç faill, beltercüme ettı, şerir : Istanbul limanından hareketinden lerin şehrin bazı semtlerinde gece si suçların mahiyeti hakkında oyasi gaye. veya netice itibariyle ki günün birinde, o memleket içtikoadu ınşa ettiklen görulmu? ve Bu adam aklını oynatmış, btn bir gece evvel kaybolmujtu. kurlarımua bilgi vermek, bir zaru Federal hükümetin silâhlı müda mai hayatının değişmesi yüzünden, duvarcı ustası Livurniyalı Piyetro Zavallı memurun cesedi aylarca bunlara derhal ekipler tarafından 1 ret halicde kendisini göstermek haleaini icebettirecek kargafalık bir kahraman telâkki edilebilecekMavri'yim. Dedı. «onra Dolapderesinde bir bostan mtni olunmuştur. Kaçak inşaata teşrbbÜE eden 33 tedir. Bu yazımızda >a'nıı siyast tevlit eden ftiüerin» ııyasi suç tir. Kapitülâsyonlar vardı. Sefaretha kuyusunda bulundu, güçlükle teşsuçlardan bahsedecek. gelecek ya mahiyetınde bulunduğunu hüküzo neler, kendilerine sığman kaatille his edildi. Tam kalbinin üstünden kiçi hakkmda kovusturma açılmışSıyasi auç mahkumlarına go'ıteri dahi Türk zabıtasına vermezler kama ile öldürülmüştü. Yine aynı tır. Bunlardan 9 u Beykoz'da, 1 i zımızı hücre hapsine hasredeceğiz. altına almıştır. rilen muafiyet, her memleketin ka Siyasi suçları, idi suçlardan aEski Italyan kanunuttu mehaz bul etrmş olduğu kanuna veyahut di. bostanda metruk bir kulübede ba Kadıköy'de, 13 ü Zentiaburnunda. Zabtiye Ntzaretinin Hariciyeye, 1 1 e»ya, bunlann arasında da Bı7 «i Şlsli'de, 3 ü de Beyo|lundadır yırabılmek meselesi, nazariyat ba addeden ceza kanunumuzda, aiya ceza infaz talimatnamesine dayanHariciyenin Rusya Elçiliğine mü çakçı Petriye ait oldugunda »üphe Diğ^r taraftan Küçükçekmece'de kımından çok naünakaçalan mucip | »• suçun tarifi mevcut değildir. Bu maktadır. Diğer mahkumlardan racaatı on gun sürdü. Sefaretin edilmiyen ökçeleri baaık bir çift eski bir ocak baskanının bazı va olmuş ve tamamıyle ılmi olan bu tarifin yapılmaması h hususunun, fazla serbestiye nail olmak, ailesi ifi l verdiği cevapta: «Mütaaddıt cina çıbıdık ile bir çift adi yemeni, ma tandaşlan teşvikle gecekondu yap münakaşalar bugün dahi, devam suç tarifinin tam bir kutas efradiyle istediği zamanda görüsyetlerin faili olarak takip edilen vi beyaz çubuklu bir gemici fanl tırdığı ihbar olunmuş ve hakkın edegelmiştir. Siyasi cürumler hak! dahilinde yapılmasına ımkân ol mek, dışarıdan yemek getirtebilBıçakçı likabı lle maruf Ayamav l*sı bulundu. Azılı kaatilin bir da kovuştunna açılmıştır. kında, tamamıyle vekdiğerine z:t | mamasına matuf bulunduğunu, mek gıbi hususları teskil eden bu ri Adah Petri adında bir adamın müddet bu kulübede barındıfı ve bir takım kaideler konulmus ve ta Mayno, Adlıje Vekâleti tarafm muafiyetlerin tatbik edilebilmeıi sefarethaneye iltica etmedigi, evraj rifler yapılmış ise de, bütün bu, dan tercüme ettırilerek eski harf için, o memleket kanunlannm aikı resjmiyesi 11* müracaat eden Ye tttanbuldan aynlacağının arifesinŞehirier arasında işliyecek I mesaiyi iki esaslı kıstasa ırea et lerlc tabedilmıı bulunan eserınin yast suç mefhumunu kabul etmi| de Raif Efendi tarafından inine k«İftanbulda duvarcı ustalıgı yapdcniz vasıtaları mek imkân dahilindedir. Bu ikibirinci cildınde ızah etmekte, bu olması ve ceza infaz aistemine gönıakta olan Livurniyalı Piyetro dar takip edildigi ve burada bir Türkiye sahilleri üzerinde turıs kıstaıtan birisi sübjektif kıstastır hususun mahkemelerın içtihadına re nizamname ve talimatnamelermücadele olduğu ve melunun aon Mavri adındaki sahsm İM AVUSbırakılması cıhetinin daha makul le, siyasi mahkumlar için ayrı bir turya • Macaristan Stfarttina taa cinayetinı de boylee» ialediği an tik sehirler arasında isliyecek olan ki, buna göre, islenen fiılm gaye olacağını ifade eylemektedir. Yi reiim tesıs evlemesi lazımdır. feribot, motorbot ve gemller hak ve saiki nazara alınmak surctiyle. lün edildifi» yazılıydı. Bu lefer o laaüdı. Mâhut kulübede, şeririn burannı kında Denizcilik Bankasmdan g* herhangi memnu bir fiilin siyasî ne bu tnüellifc göre eski kanunuSiyasî mahkumlar için bizde hâraya müracaat edildi, fu cevap geldl: «Livurniyalı Piyetro Mavri terkederken düsürdüğü tahmin c rekli bilgiler almak üzere Ameri suç olup olmadığı hususu tayin e nun mer'iyetı zamanındaki Îtalyan len mer'ıyete girmiş bir müeyyide mahkeme ıçtıhatları: devletin em mevcut değildir. Gerçı Bırleşmış nam aahsın hemen o gün vize ala lunan bir resim bulundu. O zama lran Teknik Yardım Heyeti (ICA) dılmektedir. Bılfarz, adam öldürrmk T* fakri hali dolayısiyle bileti nın en namlı fotografcılan olup nden Mr. Chutter ile Turizm Da mek, bütün c«za kanunlan muva niyeti aleyhine olan cürümlerle, Milletlerın birinci kongresinde bu d« konsoloı tarafından temin edi «Resaam ve fotografi4 Haıreti Pa iresi Müdürü, sehrimizdeki çalıs cehesinde idi bir suçtur. Sübjek Devletin Hakımiyetıne, müessese hususta bir takım kararlar veriller«k aynı gün tstanbul'dan hare dişah!» unvanım taşıyan Abdullah raalarını bitirmişlerdir. Bu konu tif kıstasa gore, adam öldürme fii ve ıçtımai esaslarına karşı taarruz mıs ve bu kararlar 1957 senesınde ket edea Tirol vapuru 11 e memle Biraderler atelycainde çekilmiıti, daki rapor önümüzdeki günlerde lınde siyasi bir gaye ve saik mev mahiyetinde olan hillen siyasi cü. e k o n o m ] k v e , o l y l , k o m İ 5 ; . 0 D C « en çok on üç yaaında, gay»t güzel hazırlanıp iljaliler* verilecektir. ketin» dönmüştür.» cut olduğu takdirde bu hareket, rüm olarak addetmektedır. d a vas! suçu ta ' kabul edilmiş ise de, bütün bir kız çocuğunun portresi idi. Bu Ceza kanunumuz ' bunlar. âkıt memleketlere bir tavtki gün lonra da Çanakkale Mu güzel kızın kimin r.esi olduğu teı Emisyonda artış kaydedildi siyasî bir suç vasıf ve mahiyetini Merkez Bankasının son bülteni' almakUdır. Sıyaçi saik ve gayeye rıf etmemış olmakla beraber, doett««*rrıflığından Dahiliye Neıareti bit edilemedi. Fotoğrafhaneden anbir roâna ne gelen bir yazıdan, Avuaturya cak bir Uim öğrenilebildi: «Peruz ne göre tedavüldeki para miktarı gelince; Devletin tejekkül ve mev kuzuncu maddesinde, mücrimlenn ı memekteflir. cudiyetini ve umum! nlzamiyle a ıadesı munasebetıyle ııyaal cu, 4.839.909.561 liradır. Lloyd Kumpanyaıınm Ttrol vapu Hanım» yazılıydı. 1 Bu hesaba göre bir hafta içinde lâkadar olan ve bunlar üzerinde rümden bahsetmiş ve «sıyas! veya I Siyasî e mahkumlara e muafıyet terunda bir einayet Islendiği ve Oan e t m n i n h e r? e y n Aradan yıllar geçti. Azılı şerir i emisyonda 70 milyon lira ^ , ^ tesir icrasını istihdaf eden gaye ona merbut cürümlerden dolavı | ™ artış manh tebaasından Ester adında bfr Bıçakçı Petri büyük aehir îstanbu ' vardır. lerden ibarettir. bir ecneblnin. ecnebı devletlere kanun meselesi ve bu muaf yeh Yahudi kııının öldürüldügü öğrelun günlük hayatında tamamen uİkinci kıstas objektif olan kıstas iadeai talebi Devletç» kabul edi tatbikın ise, bir ceza infaz sıstemı nlldi. olduğunu kabul etmek lazımdır. 8 inci kota ile ilgili nutuldu, öylesine ki, Galata kayıksaik ve gaye lemez» hükmünü va'.etmiştir. An<Jec« yansı imis, güverte yolcu çılanndan ve baldırıçıplak palikartır. Bu kıstata cahşmalar nin ehemmiyetı yoktur. Doğrudan cak, yukarıda da ışaret olunduğj lan yataklannı ıtrip yatmışlar. ya iulumbacılardan Mihal'in mâneHerkas derln uykuda lmis. Tirol vi evlidı ve Şerbethane Sokağı u Sekizinci Kota ile ilgili çalısma doğruya Devletin şahsiyeÖne kargıbi, siyasî curmun mahiyeti ve undort mil süratle Bogaz'dan agır a mumhanecilerinden Kalifariya'nın lar ilerlemiştir. Kotaların tanzimi |i işlenen ve onun mevcudiyetini gurları zikredilmemıa, bir fiilin «ıV E F AT ğır çıtayormu». Vardiyadaki Tirya* kızı on yedi yaşındaki Peruz'un aırasında yerli aaaayiin durumu tehlikeye düşüreo »uçlar, siyasi yaal cürüm olup olmadığı hususu, Manastır esrafınd»n. merhum tell bir tayfa, blr adamın güverte 1880 de, adı tıyatro, aslında içkili gözönünde tutulacaktır. suç addedilmektedir. Objektif kıs Umamiyle raahkemelerin takdiri' Müderris Kocaeıklı Hacı Yahya dtki büyük fenerin camını »ert bir bir batakhane olan Avrupa TiyatHer ne kadar memlekette imil tas nazariyesini kabul edenler dejne terketmıştır. EfT.di kerimesl. merhum HUdaimle kırarak feneri söndürdüğü roıunun lahnesinde tttanbulu kı edilen maddelerin ikiye ayrılmaktadır. Bir kısmı.j Ceza kanunumuzun dokuzuncu benzerlerinin seyin Kimll Zfendlnln rffikafil. nü gormüs.. np geçiren bir rakkase olduğu za ithâl edilmemeleri istenmekte ise Devletin esaslı menfaatlerini ihlâl i maddesindeki sarahatten de anla Münür, Kerim Kocacıkhoğlu. Kimsln? SM yapıyoraımî.. Di man, Irtanbul zabıtası, Dolapdere de. ilgililer, yerli aanayie bir çeki eden fiillen siyasi auç addetmek çıldığı veçhile, mutlak surette siSbhret Cebe. MUveddet Petoye bajırmıs. rpğın kıymetU anneleri. NimM. sinde zaptiye Raif Efendinin katle düzen verllmesi ve fiyatların tan tedır. diğerleri ise, bu mefhumu yasi suç mefhumundan baska bir Melek Kocacıklloglu. Cevat PetV* bir kadın MIİ isitmlş: «Pet dildiği boıtandaki metruk kulübe zimi bakımından buna lüzum gör daha da genijletmek suretiyle, va de siyasi suçlara murtabit, yani orağın kayinvilideleri, Prof riU Bu N I bir hiUpUn «iyade bir de kaatil Bıçakçı Petrinin kaçar mektedirler. tar.dajın aiyasl haklarım ihlil eden bağlı suçlar vardır. Siyast suçlaDr. Ekrem Kadri Unat, Neclft dehset feryedı imls. Bir erkek de ken düşürdüğü güzel kız resminin fiilleri de liyasi suçlann hududu ra bağlı suç, siyasl bir maksat ve Unat. Orhan Cebe. Turgut Cettalyanca: «Alçak karı, bana iha bu küçük rakkase ve jantöz oldu Çamlıca sigarasının imalâtı içerisine sokmaktadır. Objektif gaye uğrunda ftdi bir suçun islenbe. Î*m3ll. Semih. Metin. Petarttırıldı net ettin, fakat kaçamadın, geber!» ğunu asîa düşünmemişti. kıstası kabul edenlerden üçüncü mis oltnası demektir. Merhum hc orağın Ergin Yıldınm Kocacıkdire bagırnuı. Bunu acı bir çığlık Tekel Idaresinin piyasaya çıkar bir «ınıf ise, muhtelit bir slıtem camız Baha Kantar, bu gibi suçlıoğlu'nun anneanne ve babaHalbuki azılı cani Petri, reamini dığı Çamlıca sigarasmın imalâtı takip etmis. Vardiyadaki tayfa bir lara misal olarak, hükümeti deanneleri kaybetmif olduğu halde, umumha arttınlmıstır. Sigaranın nanell ve kabul etmekte, siyasl «uçları, »üb virmek maksadiyle devlet hatineadamın denlıe atladığını görmüs. Sıllhatı nlsvandan neci kannın kızını; Lefter Kapta ucuz oluşu çok satılmasın? sebep jektif bakımdan siyasi suçlar, ob sinin soyulmus olmasuu göstermek Pirinçci Oazinoaunun yıldızı Esjektif bakımdan siyasi suçlar diye CEMİLE Kocacıkhoğlu ter, tam kalbine laplanan tak bı nın kemerinden çıkarılmı» bir kıy olmustur. tedir. ikiye ayırmaktadır. Bu sınıf naHakkın rahmetlne lcavuşmu";Telnl Idareai Çamlıca aigarauçak darbeaiyle derhal ölmüatü. Va metli zümrut karjılığı koynuna koSiyasl suçların idi suçlardan aynulan o «bikri nâ çükufte» Peruz' nın yakında bol olarak piyaaaya zariyeciler siyaji suçlarda hem tur. 17.10.19S1 »alı günü ögle pur Çanakkale lakelesinde demirobjektif, hem de sübjektif bir gö rılmasındaki en mühlm faideyi, narrmzını mUtaakıp Be}iktş lemeye macbur olmuj, yapılan tah UDU unutmamıştı. verileceğini bildirmistir. rüşe tahip bulunraaktadırlar. siyasl suç mahkumlanmn idi suç Slnanpasa Camlinden kaldınlaNaaıl unutabilir idi ki, zaptiyekikatta füverte yolculanndan birAyakkabı imalâtı kontrolu rak Ferikey mnarlığında ebeYeni kanunlardsn îtalyan kanu mahkumlarına göre bir takım mua kaç kiai, «EıUrin büyük bir korku deki dosyaaının üstüne Çanakkale Belediye tktiudi Murakabe Müdt tntirahatg&hına tevdl edileiçind» bulunduğunu, macerasını Boğazında boğularak öldüğü kay dürlüğü. Bdlge Sanayi Müdürlügü nu. siyaaf auçlan tarif etmek ıu fiyetlere mazhar olmasında araeektlr. anlattıktan aonra k«ndll«rin«, ge dedilmis olan Petri, tstanbulda, ile isbirliSi halinde ayıkkabı satıs retiyle, nazariye ıhtılaflanna ni mak lazımdır. Mahaza bazı memAİLESt miye binen yoleulardan birini Pet haftada birkaç gece de dildadei ve imalâthanelerioi deri ve köseie hayet vermis ve siya»! auçu «u leketler siyast mahkumlar için Cumhurlyet 8988 >ur«Al« tarif etmijtir: € Devletin si böyle blr muafiyet tanımadıktan riye beM»tttğfni »8y4«dlginl» b« ruhu küçük rakkasaniii yatak odafabriMiarını sık sık kontrol et ya»l menlaatlerioe veya vatanda. maada, bilâkis liyast mahkumlar aında idi. dirdiler. . mkt«jgar. Çürük ajakkabüann *• »ın liyaıi b»klarına taarruı teşkil İçin daha agır ceuuun tatbik edilGelecek yan : ' • '•**** "^ Omnd tetterind* Petri adında bir bulunmaktadırlar. AVRÜPA TtTATROSU CtHA tiKina müsaade edilmiyeceği bildi eden her cürüm, aiyatd luçtur. Ta mesi reyinde yoltu yoktu, fakat yapılan yoklarilmektedir. mamen veya kısmea siyasî saikler Bunlara göre siyast mahkumların, mada, Avuaturya Macaristan Kon TETI le iflenen suçlar da, liyast cürüm toplumun içerisinde vücuda getirsoloeunun verdigi bir kart ile g«Ekim 17 Cemaziyelevvel 7 addedilir.» Görüluyor ki îtalyan mis olduğu tahribat, idi suç failmiy« alınan Piyetro Mavri adındakanuDU, ciyaai suçu hem sübjektif, lerinden fazladır. Adi suç failleri ki yolcu da ortada yoktu. Bir adaTEŞEKKÜR hem de objektif naıariyeleri ka cemiyet içerisinde nihayet bir vebaşlamıstır. mın, hiç aupheaiı ki Sttcrln kaaU> l ya birkaç ailenin huzurunu ihlil Geçirdiglm traftk k ı u n nebul ederek tarif etmektedir 11 idi, denlze atladıgı fOrfllmttatü. Tel: 48 3X 41 etmis, halbuki liyast suç faill, bütlceai kaldınldıfm Cerrahpasa w Adı Petri veya Pietri, ne olursa Yine yeni kanunlardan tsviçre tün cemlyetin huzurunu ihlil eyH u t ı n n l Blrlncl Cerrahl KhCumhuriyet 5964 <» oliun, Bogaı akıntııından kendini V. | « 1 4 11.59;15.U3 17.27 16.3*1 4.S* kanunu aiyasl suçu doğrudan doğ lemiştir. nlglnde tedavtzn tıraunda (öste kurtanp lahile çıkmatı imkansız^•••••••••• ••••••••••t ruya t*rif etmernekle beraber, Ferllen çok yakın alika ve lhtldı. 9«rir kendi eezaaım vermiş olu }l«.4«| 6.32' 9.36|1Z.OO| 1.31İ11.O7 deral mahkemenin vaıife ve salâhi Siyasl suç faillerinin bir takım mam dolayiEİyle bafta havtuie yordu. Bu ncktada herkeı ittifak Bashektml, Profesörler, Doçer.t muafiyetlere mazhar olmasınm etti, giyimli değil, çıplak dahi olaa ve asistan doktor, hemeire ve dayanağı bu muafiyeti kabul eden bir adamın yüzerek karaya çıkmaaı diger İlgili penonelle ziyaretinazariyelere göre, siyast suç mahNAKOMANOİHE.KROŞE, Nüshası 25 Kuruş m« g«len veya telefon, telgraf beşer tmkatının üıtündedir dediler. kurounun, münhasıran kötülük BUHAR KAZANI $tHtJ EKSTRA K*ÜTE YtNLERİ Türkly* Harlcl ve znektupla Mhhatlmi aoran Çanakkale Mutasarnflıgının yaLira Kr Ura Kr AUNACAK basta Kumandanlanm olmsk xııı Zaptiye Nezareti Için çok müüzere bütün arkadajlanron. Takat 12 atmosferden aaagı himdi. Bir aurcti Bıçakçı Petrlnin Eeneilk 75.00 150.00 ANTEP doat ve akrabalanma alenen olmamak üzere 6 aylık 40.00 80.00 zaptiyedeki dosyasına kondu ve teaekkUr ederbn. FI5TIĞI Mutlu Akuraüiâtor Fahrikası 3 aylık 22.00 44.00 dosyanın kapağına da: «Çanakkale"İM*1M v. t t K O t M»t»lâL*tl ORHAM UZITNOVA Kartal Yunus da mağruken fevt olmuştur» dlye Baaan ve Yayan Kumıay Albay 53 i» «7 İL 9148/5969 Reklâmeılık 1344/59M Cumhuriyet Matbaacılık ve blr kayıt düsüldü. CuznhurİTet 596S ÎL: 9351/5999 Gazeteclllk Türk Anonlm Şirkett Bıçakçı Petriyi Caddal Kebirde Cagaloğlu Balkevl Sokak No. 3941 Sahibl O; kayncDİamn hatırlıyaosıklardır; bundan bir müddet ev| vel ekmek flyatlarına yapılan anl ve bflyflk nmmı tenkid etmia, dar, değismeı gelirll vatandaşın, hattfi Karadeniz bölgesi gibi bngday yetiştirmiyen yerlerde kBylttnun blle bundan fazlaaiyle mütesair olaeağını anlatmıştım. Blr ok>yu«am, buna karfnlık olarak yolladıgı mektapta benimle aynı flkirde bulunmadığıru söylfiyor. Mektnp belki de en büyük ve en müstacel memleket dâvasını ele aldıgı için bazı kısımlannı b«raber •kayalım: «Bu ekmek meselesini yaztnadan evvel etüd etmis olmanız lâzım gelirdi. Daha dön Avrupadan geldiniz, oralarda ekmek fiystlariyle dijfer ytyeeek fiyatları arasındaki ahengi muhakkak görmüssünüzdür. Meseli Yunanistanda bir okka ekmek 5 drahmidir, bizim paramızla 250 kuruf eder, blr okka et 35 drahmı. yine bizim paramızla 17^0 lira, yani 7 okk* ekmek karşılığıdır. Bir okka zeytin 12 drahmi, bu da 2^ okka ekmek karaıhgı eder. Diğer yiyecekler de buna mümasildir. Diyeceksiniz ki Yunanıstan buğdayını ve etini dışandan getirir, bir ziraat memleketi değildir. Biz ziraat memleketiyiz de nc oluyor? Mahıulümüz «ncak on senede bir veya IKİ se:ıe kendimize kifayet ediyor, diger aeneler dışandan getirilmese ne olaca|ımın AUah bilirl. Şimdi bir de bizim fiyatlarımıza bakalım: İki yaprak yesil salata 75 kurus, bir tutam maydanoı 25, bir tutam dereotu 35, 4 adet kırmızı turp 40 kuruşa satılırkeo bir kilo buğdayın 60 kuruşa satılması revayı hak mıdır? Bir küo kara aeytin 780 kurus, bir kilo dana eti €00 kuruş, buz gibi bir zdlo kıvırcık koyuc eti 750 kuruş. Bunlann yetisme ve maliyetini bir an için düsünun. Bunlar ne büyük tezatlardır. Milletimizin ekseriyetini teşkil eden köylünün geçımini temin eden çiftçiliği ve hayvancılığı biz hep böyle senelerce siyasi düjüncelerle (güya s«nlr müstehhkini memnun etmek gayesıyle) istismar ettik durduk Köyluyu koyunden, tarlasından loğuttuk, para yüzü görmesı için zavallı kasabalara, sehirlere döküldü, kimisi sefil perısan, kirmsı ahlâksız oldu, kaatil oldu Bir kısmı da hastalanma pahasma dişinden tırnauından arttırdığı bir kaç kurusla şehrin ev rafında bir gecekonij vaptı, çoluk çocuğunu köyünden gstirıp çehre yerlesti. Biz ounlann eras menseini aramadan, yalnız latanbul sikinlerinın kaliterânin düjüklüğünü. bu zavall.Unn seh. rımize gelmelerinde buluyoruz Ne yapsın, üç senede tki defa (zira ıkı »enede oıı tarla nadasa bırakılır, ekilmez.) ektığı tarlasından »lacajı mahsul için tohumundan hartnamna kadaı geçirdiği o yorucu ve heyecanlı (bin türlü tabiî ifetlerden mahsulun mahvolma korkusu) safhaları bir düşünelim Sonra da bu mahsulü koyunden alıp ofis merkezine kadar götürmesini ve orada muamelesi bitinceye kadar günlerce han köşelerinde sürünmesi sonunda götürdüğü koca on çuval buğdayına karsılık alacağı fizamî 250 300 liradır. Bu parayla ne yapabilirî Hangi ihtiyacını görebilir? Bir de tutmus bu memleketın utıkbalinı ıstihsalinin artışmda görüyoruz? Bu sartlar altında istihsal nasıl artar?» Okuyucumun bellibaşlı dfişfinceleri mektubundan aynen aldığım bu parçalarda tamamen ortaya atılmıa oluyor. Kendiıine evvelâ bir serzeniste bnlunacag ım. Yazımı dikkatle okuraamıs üzerinden düşünmemîş. Ben bnfiday fiyatlarına zam edllmesin demedim, ekmek fiyatlannın birdenbire bu kadar arttırılmasını tenkid ettim. Ikisi arasında galiba biraz fark olsa gerek. Mazide hükümetler ekmek fiyatını arttınnadan dahi butdaya müteaddit zamlar yaptılar. Eğer baÇday fiyatını yflkseltmek «aruri ise bir başka yol tutulabilir. tutulmasa btle nihayet arttırma tedricen yapılabilirdi. Canım, kısa keselim, köylünün kalkınmasını, istihsalin artmannı istemiyecek aklı bapnda bir lnsan bulonabllir mlT Okuyncum eöylediklerinde haJüıdır. Fakat Ur aırufı kmliandırırken öbür sınıfı içinde bulunduğu se < ' 'a ıcvusuna mahkum etmemeliyiz. tfte ben bunu diyorum. Dâvanın halli güçtür. Buna da teslim etmiyor değilim. Ama her güç dâvanın da bir hal sekli olduğuna inanıyorum. Yeni iktidardan bunu Utiyellm ve bekliyelim. TEŞEKKÜR Vefatı ile bizleri derin eleme garkeden kıymetH babamız ve aile büvüğümüz CUMHURİYET Mahmut Kurbanzade'nin cenazesine bizzat iştirak ve evimize kadar gelmek lutfunda bulunmak, telefon, telgraf ve mektupİB kederimize istirak eden aayın akraba ve doctlarmuza teşekkür ve minnetlerimiıi arzederiz. AİLESİ ReklAmcılık 2518/5981 VEFAT Merhum Sallh ve Zekiye Karean'ın oflu, Tazilet Karun'ın «•!. Tajrlan Karaan'ın babası, Kereste tacirt Azlz Karsan'ın kardeşl, Nevzat Karsan, Gevher Tanü, Sevim Ugur*un ağabeyleri, Meziyet Karsan, Teridun Tanıl, Abdullah Ufur'un kayınblraderieri kere«te taelri TEŞEKKÜR Dr. ANTUAN Mimidyan'ıa OlumU Ue bizleri aonsuz acı içinde bırakan eaim, »evglll babimız ve bOyOkbabamıı ISTANBUL I NAZİME NADİ Yazi tslerinl fillen ldare eden Mesul MOdOr Sermayesi: 20.000.000 lin) ŞAHtN PERESE Gazetemıze gönderilen yaıılar konulsun, konulmasın lade edllmez tlânlardan mesullyet kabul oluomaz « Abonc v« üân lalerl İçin. »arfın OetOne cAbone* veya ctlân Servislı kaydının konması lazımdır * BU GAZSTI BASTN AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT ITMÎSTÎR Avrupanın Onder Havayolu Faal • 2868/5956 4 APARTMAN DAİRESİ Çeşittl para ikramlyelerl, Mevduata % 6 Va Sene sonu çekilişlnde ŞERAFETTtN KARSAN Hakkın rahmetirıe kavuçmustur. Cenaz«al Bugun (17.10.1961 sah) flgle namazım mütaakıp Fatih Camlinden kaldınlarak Edlroekapı Şehltlltlndekl alle kabrtetanına d*fnedUee*Vtir. Mevlâ rahmet eyliye. İL: 9354 5991 JL BANKA! a kadar fal< İL «85/92T6 cerazesine iştirak eden, çelenk gonderen, hayır ırOeeaeaelerine, teberru edenlere, telgraf. telefor" ve mektupla tazijrede bulunan akraba, doat ve meslektaslanna ayn ayn teşekküre tee86ürümüz mâni oldugundan gasetenlzln delilettniric»ederiz. Eal: I>ul Bayan Soza Mimidyan EvlaUan: Bay v* Bn. Tavit Tafataburun, Bay ve Bn. Yetvart Şahbaz. Bay ve Bn Arlstidis Lefkaros ÎL . »J58 5988 EDEBÎ ROMANIMIZ: » ^ = = E E = = = E E E = S E = = E E = E E E E E E = E E E E E E Bu vapur olsa ne vardı sanken^ini kurtardı sayüırdı. Onun ki? Koca vapur, gidiyordn iş kfleüğü Kıhçj)JUn, Ali Kılıç... te. Gafor ağasımn oraya da >gîçini çekti. Babası «Ustam berasa . nim> diye severdl. Çuknrovaya ilk indikleri »ıra duvarcılığı Başını kaldırdı. Mavi etekondan öğrenmisti, Kılıç' ustaleri savrula savrula bir kadın dan. Dilinden düsürmezdi. tyi iniyordo merdiveni. Savrulan adammış, haı adammıs, fiçii etekler altında görünüp yiten bacaklar akhndaki çehir ada besi esirgemez, teoaatını çahumını dr». şehir adamlarının isa cak belletiverirmiş. Merdivenden inmeğe baslıyan retlerin de silip götürdü. Avrat yeni bir etek, etekler altında da avra/tı hani. Haydarpasadan görttnüli yiten yeni bacaklar beri geriip durdugu... Birbirinakhndaki köyfl, kardeslerini den güzel, çalımları blrbirinden ziyade avratlar. Tümü de babasını, arkadaslannı filân siliverdi. avmt değildi tabi, kızlar da vardı. Abdullah, Emişin oğlu Bu avradın haeaklan bun Kara Abdullah öyle derdi yacıdan Bnceklnden de güzeldi. Kar da analarından gizli cigara içer gibi, beyaz bevaz. Adam yatınlerken, «Seveceğin avrat kızoğ ca bu bacaklann arasında yat lan kız olmalıU malıydı ki! Tam da Gafnr ağaGülüverdi. Abdullah da gel sımn köy kahvesinde anlattı^ı seydi.. Anası salmamıçtı. DayıDemek Gafur ağası bByle avsının tarlası vardı, Abdullah eratlarla . Böyle svratlarda din iman olmazdı mücerret. Tümii kın biçecek, düven sürecek, dağ de cebennemlik. Cehennemlik dan odun getirecek. Lâkin boynu bükük kaltnıştı köyde. Eyi ya, erleri var mıydı ola? Varsa ne işin başındaydılar? Kazaüçoğlandı, bas oğlandı. Cılız Haları bol olmabydı. «Olmasa, avsan gibi valancı değil! rat larının giydiği ipeklere paAbdullah, Cılız Hasan, Eğri ra mı dayanır? Ali, Afzıkara'nın Durdu, Velinin Gömleksiz... Merdivende yeni blr svrat, tflâhsızın Memed"in içinde ardındao bir yenisi daha. Sonk8y yeri, köylfisü, sonra karra k»Un blr herif, bir ihüy»r. deşleri. Bacısı Ümmü, iki oğ iki avrat daha. Vapurun gellp landan kendi küçuğfi Hasan yanastığı tel orgfilfi kajjuun ar avradın kime benıedigini bnlms ğa e»lifiyerdn Bensiyordm tfte, köy yerlnde birine benziyordu. tlle de jülflverlnee. GlllaverinHiçbirinl duy»s>dan, birl%eice, köydeki .. Zelha dese, defil, ye ttildi. Sağa sola bakındı, m . MeryemT Değil. Aaa»? ra baskalarının yaptıgı Çtbi, yu Dnrds. Diklutle bmkıyerdm moşak sıralardan btrine otmrkadına Kadın farfcınds bUe dedu. Tfirefi kfitülemistl, e*rpıfil, «»daklan M I tarmmyla yordu. Lâkin otnrdagn yer.. Be beyalı haşan kadının anlatbkÇenmedf. Kalktı. Ditdaklsnkırlarma g41fivennee bulda: BBIİdı g«ne kalabalıklaşıyordn. ta. mızı kınnızı avr»tlann or»ya neye be! Rahmetll Köse Hasan tanbal bnydn demek? Lâkin ta gitti, tam karsılannd«ki nrsya emmlsinin kın Knlneye. Tnh.. tanbullnlann tflmü de varlıklı otnrdu. «Genç.tl, «ErgennJi. Ga Emineye ya, baktfi, gfil&ffi, sadeğildi. tçlerinde çoğu «senio fur ağasımn dediği giM, b»rcu kınısı... Dnnlarm Haydara tös benim gibt»ydi. Senin benira burcu da kokuynrlsrdı. Kakukesildi demediler miydi? SSs gibi olanlarsa, herhalde dısar vorlardı ya, bakmıya ds korkukesildi dediler de, Lzunlann dan gelmişlerdi. Taşrah. Yadır yordu. Koktuklan k«kn ne koHaydan istemlyormaş Emlne kusuydn acep? Adam kBy yerigı. öyle ya, gnrbete dttsen bir diye Urfnef eıkarmadılar mıyn« bn kokndan s/Sturmeliydi o mnydn? dı? Tel örgülü lufiıiana ardla ki.. G*hır ağaaı da bSyle koBıdıatlamııta. yerne yerlesti. rı gittikçe kalabalıklasıyordu. kuyordu. Tıpkısı değil, bir başEmlne TJsanlann Haydart UHımbıl hımbıl otnrmaynan ol ka kokn. Aatrna lylydi. burtemlyor diye anaaı saçlanm elimazdı. Tahta bavulu, yorgamy cuydn, bir hoş oluyordn adsan. ne delayıp» Hatti Boyalısakal Ia kalktı, gitti, en önde durdu. Babam Çnknrova'dan llkln gtwheoa Rifat Efendi aray» girip, ocağı eetirmlştl, labun getlrBiletçinln cBundan tonraki» Haydardan yana şSyle lengin, mlfti, sonraları tenoere, «ahan, dediŞi vapnr geldiği ııra kalabtyU lengin diye aı mı Sgttlebalığın en önündeydi Tel 6rgü cıneık tabak getirmistl de bu ndflerdlT Lâktn tevatflr jruzeldl lü kapının ardında. Vapur fco kokndan getirmeyl akıl etmeAı Snce blriılne beosettiji hftnL KBae Hasan emmlsint pek şaldı. Gene kanlar, kul*r, len misti. AUah lzin verlrse, kadına gfizü tekrar Ulsinee, k9y hatıriuuyor, şüyle bir. O zarecek. Bir şişe dolusu ?er şapkalı, kasketliler, eocnksillndi kafasından. Essahtan da, man dftrt, beş ymamds var, y»k lar... Kapılar sürölip açıldı. eek ki, köy tekmll burcu burcu kime benziyordu? Aklı gene kö muş. Babaaı, Kose Hasan emkoksan. «Iflâhszm Memed îs ye gitti. Köyde krdar. KızlarTahta bavsla, yorganıyla o da misi, bir de Pehllran Ali emkoştu. Ardıadan ittiler ni, ona tanbnldan bir koku getiraaiş daa birine benziyor dese... Dü misi. Pehlivan Ali rmmisinin baeım, dilinen tarifi gayri mı öyle geldi? Sendeledi: sündü, uzun uzun düşündügüleştifini hatırhyer. Dere b«mümkünsüz. Köy tekmil burcu Ne itiyonuz be. ne itiyo burea kokuyor!» denirdi. Den Benziyordu canım, iyi tanıdığı yundaki çayırda. Lâkin loria birine benziyordn ya, kîme? nuz? güleştifi köy yerinde hali seysin ki, kızlar. avratlar... Amma BaktfUrı vapurun genl? pen lenir. Nerde ba istaobDİda b«yKendini vapura attı. Az kal töbe töbe... Boyalısakal hoca ceresinden dışarlara kaydı. Par le bsbsyigit? Anası, «Dağ gisın kapaklanacaktı: «Nikâhlı avrada dolanmak da çalanmış kirli bnlntlann ardınbiydi!» derdi. «Fıksraya gvrhet Ynnnh! pek günah!» der dururdu. «Nida yanıp sönen, uzaklardaki yaranadı!» Dedi biri. Bir baskası: kânlı avradın ardında dolanan pencere camlarmda ysmsıyan Ormanını yakanın gözü uçkur çözen, yınn ruzu mah Bir «e K«tc H M H tmtahtat eüneş. Güneşin ışıttığı damlar, kör olsnn! dedi. **rât kızçtn sacda nsmstc kila t aramaaaiftı g«rbet Octrbcttn <r»tıl»r, «nslere fr6«milü ntaareDaha bir baskası. blr kahkacak. sonra da kıllı topuzla zev aramamasııu babasından biller, cami kubbeleri. Görmttyerha attı: baniler, vur ha vur!» mişti köylfi ya, bafeaama ne? du bakıyordu oysa. Baktığı hal Gioişe bak, gidişe! (Devamı var) de görmüyor, su karsınndaki Oh, birinciye giriyor.. Crktıi. Bakışlan kîrgısındaki AyıJ kınsu» «ndaklı kadınlara 111»ti. Ufacık, bembeysı» elleriyl» mgulazını giıllye gizliye konuluyorlardı. Birlnln ellnde pesa be bir mendÜ vardı, dörde kat lı. Kenan islemeli. Gülüverinee altın dlsi parlıyordu. ü ç t nftn de tırnaklan boyalı, kınsuzı kırmıtı. Birinln tırnağının kırnumuı aa talkk •teldlerdao. Lâkin y t r t ktme benziyerdvT Aklı köye jltti. Damları kuru ot urtültt, kerpiç evler, gubre yıgınlajı. Gubrellklerde eaelenen tavuklar, horozlar, yalınayaklı kızlar, oğlanlar, kışın aav rmlan karlar altında gözalabilaifinee beyaıhk, bembeysalık, baharda «kuz, a u m bftğürtüleri, efek »nırtıUn, dere. Dere boyunda Abdullah, Cıln Hasan, Eğri Ali. L&kln Egrl Ali h«p4irt«ydt şimdL KaraiMn Dmrdm amhitllk etmJsti mahketsede. Çahltllk etmese zospııa atmulardı demlştl Hiteyetln Cafer ağası. 1863 son gac0i|ahrma çfünti,,,, 30 ArfllıkYetiiişmde ITAPARTMAN DAIRESI ljk.ş*ye 100.000 50.000^. 20.000 tO.OOO Aynca 268 klşiyo 95.OOO Ilralık çeşitti para ikramlyeierl r*i ııııııııııııııııııııııımmmınmıırfmnmnnmnıııııııııııiııııııııııııııııııııımıiHnıi'i"""''"" 11111111 » İL 0274/5975
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle