16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖKt Resimli Roman: 213 BANKEBtN MİLYONLARI CUMHUKİT« • •••••••••••ııııııııııııııtııtıııııııııııııııııııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiııııııııııııiiiııııııııi'ii'iıııııııııııııi'iıııiKiKiııııi'tııııiMitııııııııııııtıııiHiıtııııııııımnig 1961 ] Çimtm YVES SAYOL Ç«viwnı Masbar KUNT • •••IIIIIIMIIIIIfllllllMlftlMlllllliMIMIMMtlMIIİIIMII' MELEKYÖZLÜ^% Yuundaki masanın üzerinde du rabamm tekerlekleri sanki yoldan r»n ytnm bardak >ek viskiyi bir kesümiı. Uç«r gibi bir halimiz var. yudumda yuvarlayıverdi. Birden Ben de bu gece sür'atin zevkine bire gözlerinde garip bir ışıltı pey vanyorum. Hele insanın yanında böyle âfet gibi bir kad;n olursa . da olmustu. Kadınlarla durumunuz ne â Beş dakika sonra gaz kestim ve j lemde Scott, evli olmadığınıza na araba sür'atini kaybettikten sona zaran devamlı bir münasebetiniz bir yan solcağa sapıp dur^um Ancak bundan sonra rahat bir nefes filân var mı? Hiç bir baglantım yok efen alıp genç lcadının yüzüne haktım dim. Nasıl, memnun kaldımz rrn? Canım size bağlantıyı soran Fevkalâde... Hele direksiyun | kim... Şöyle hafta sonunu size hos kullanışınıza bayıldım Ne kadar j Copynghl opera mundıRoufl ça geçirtecek bir gönül eğlencesi isterdkn sizin gibi araba kullanO esnada noter ve davetliler ne yapacakiadan ayrılarak eve döndü, tekrar Engenie'nin o tı. Fakat açmasiyle beraber korkudan hsşırması Fakat seğukkanlılığını kaybetmiyerek tekrar ya | filân... Böylesi zihin yorgunlukla mağı... rına da iyi gelir derler. rını bilmiyorUrd:. Madam Lureau: «Allah aşkıdasına girdi, sonra Madam Lureau'non ve niha ve geri çekilmesi bir oldu. Bir adam yatafına utağa yaklaştı ve adamı kolnndan çekerek: «Kal Bir tecrübe etmek istemez miSözü kısa kesmek için, na ne oluyor? dedi. Fakat bu sorusnua bir cevap yet kendi odasına girdi. Fakat benüz kapıyı açzanmış yatıyordu. Yüzü de duvara doğru idi. kın, burada işiniz ne? diye bağırdı. Aynı zaman«iniz? aiamadı. Bunun üzerine kadıncagız Eugenie'yi Vaktim olmuyor ki, dedim. mıstı ki hayretle olduşu yerde kaldı: hre zaman Anastasie koşarak kapıyı açtı ve «Imdat... tmdat... da sapsarı kesildi, çünkti yatakta nzanmış cese Hem de nasıl, ama... Ehlivesordu. Kıznın nerede oldujunu anlamak istiyoraçık bıraktıgı yataŞının perdeleri bu sefcr kapadin bir gün evvel bofduğu Cordier'ye ait oldu Vaktim olmuyor ne demek? diye bağırmaga başladı. Bunu işiden Rabiot ye( d'.ı. Lâkin Mourillon: «Hiç korkmaym Madam, lıydı ğunu görmüştü. Rabiot ne yapacağını bilmez ve tfşti. Anastasie de vatağındaki adanıı nna işaret Bugün nedir günlerden, salı... Cu tim yok maalesef. Kocam kadin.'arın araba kullanrnalanna muhaüf dedi, kızınız iyidir. Sakin olun rica ederim. gözleri evlerinden nğramış bir balde olduğu yeret'ti. Kısa bir tereddütten sonra Anastaise yatağa ma akşamından itibaren size izin. Eugenie'yi boş yere arıyan Anastasie, Rabiot'de kaldı . (Devaraı var) Pazartesiye kadar gözüm sizi gör olduğu için bana da müsaade ptdoğru yürüyerek perdeleri sert bir hareketle açRabiot yatağa bir göz attı ve o da geriledi. medi. mesin. Gidin kendinize canınızın Ne yazık. çekecegi güzel bir arkadaş bulun. Değil mi?.. Halbuki bilmezsiBeraber golf oynar denize girer, akşamları da dans eder. eğlenirsi niz nasıl iSterim şunu öğrenmeHniz. Belki böyle bir kaçamak iş ni. bak'.mından da faide sağlar, zihIçini çekti, sonra birdenbire ba', nen dinlenır hafta başı bana yeni na doğru sokularak gözlerimin ıI ST AN BL L A f K AK A S ! ve orijina! fikirler de getirirsiniz. çine baktı. 7.27 Açıhş ve program 7.30 6.57 Açıhş ve günün program j Tıkız parmakh, etli elini bana Ne olur Mister Scott, siz riğları 7.00 Günaydın 7^0 Ha uzatırken küçük parmağında ışılîki marş 7.35 Sabah plâkları retin bana şu araba kullanmasm.. fif müzik 7.30 Haberler 8.00 Haberler 8.15 Yurttan 7.45 Şarkı ve saz 8.15 Her sa dayan tek taş pırlantalı yüzüğüne Bir an "için tereddüt ettim. gözüm taküdı. Yüzüğün bu türlü İyi ama,.. Kocanız? Birleşık Amerika'nın meşhur seeler 8.40 Lehar tŞendul O bah bir marş 8.20 Hafif melo Nereden duyacak. • llayo» kliniğine mensup hekimler ı pe»etinden melodiler» 9.00 Kf; diler 8.45 Şarkılar 9.15 Sa ! sü değme kadını bile baştan çıkar; Demek bu işi ondan gizli yaar'a hastahğını özel bir yemek re ! bah müziği 9.45 Türküler I maSa kâfi gelirdi. panış. | Yine ünıformalı uşagın refaka pacağız? 10.00 Kapanıç. limi ile tedavi etmektedirier. Bu | tinde kapıya kadar indim. Ara Tabü... ejimde bol boi et yağları var. Et 11.57 Açıhş ve program 12.00 I!.î7 Açıhş ve programlar I bann yirmi metre kadar ötede bir ok, çok az. Şeker de fazla değil. İki marş 12 05 Şarkılar (Zeki 12.00 Kanşık hafif müzik Hâli tereddüt ıçindeyim Roeer hurmalığın pölgesinde duruyordu. ı'eni rejim küçük çocukların üsne de oi«s Müren) 12.S0 öğle melodilerı 12.30 Arif Sami Toker'den şarkıMehtap bütün haşmeti ile yeryü Eicken, onun kocası tünde denenmiş, çok iyi sonuçlar lar 13.00 Haberler ve Türk babenim de patronum. Üstelık bütün 13.00 Saz eserleri 13.15 Ha sınından özetler 13.15 Küçük zünü âdeta kavram:? gibi idi Patvermiştir. Sar'ah çocukların yüzronum olacak zebaniye şimdi ben istikbalım de elinde Duyarsa kıde 30.fi sı tamamiyla iyileşmişler I berler 13.30 Şarkılar (tnci A konser 13.45 Nevin Akol'dan yametler lcopacak. Değer mi hır de hak venyorrîum. Böyle bir getalay) 14.00 Esnaf ve sanat türküler 14.00 Çeşitii solistuu. hiç için adamı öfkelendirmeŞe... ceyi yalnız g«çirmek hakikaten ler ve melodiler 14.30 Nermin kârlar saati 14.10 Dans müzi Bakın Hanımefendi, bu ıç... Demirçay'dan şarkılar 15.00 ömr'irnüzün sayıh eünlerinden bi Bırakın şimdi Han:<nefendivı, ği 14.30 Büyük besteciler Kapanış. rini herier etmek demekti... Arabamın kapısını açıp içerisi bana sadece Lucie diye hit^'"r'in. 15.00 Kapanış. 16.57 Açılış ve programlar ne sirerken zihnen kend'me bir ar Baş üstüne Lucie. 16.57 Açılış ve program 17.00 17.00 N'evzat Guyer'den şarkıiar Korkuyor musun yoksa? J kadaş aramakla rr.eşguldüm Bu Çay saati melodileri 17.30 Rad 17.15 Naci Esen ve pıyanosu Yok. korkmak değil ama... I sırada freni boşaltmak için şöyle yo Karma Fasıl Heyeti 18.00 17.30 Yı'dız Ayhnn'dan tür Ne duruyorsun öyle ise Bakın bir ileri dojru davrandım Fakat Çeşıtli sHidyolardan 18.40 Gü küler 17.45 Tarım konuşması Hollandalı bir genç adam, son nün plâklarından 18.45 Ha 17.60 Beğlama Takımından 0 • birdenhire oldusum ycrde donup buradan gelip geçen de yok Hav: derece açıkgözlülük göstermis, şim di başlıyor muyuz? kalvermişım. berler 19.00 Şarkılar (Nimet yun havalan 18.00 Öğretmediye kadar hiç kimsenin akıl etI Fren manivelesine yönelen elim Çaresizlik içinde kalmıştım MuErgüder) 19.15 Kemal Gülej nin sesi 18.20 Sizin için 19.00 mediği bir meslek icat etmiştir. oğlu Mambo Orkestraoi 19.30 Haberier 19.15 Yaşadığımız I hizasmda birbiri üzerine atılmış vafakat etmekten baska çıkar bir Bu meslek, mekHıpla öpüşrr.e derUlaylar ve yankıları 19.45 günler 19.25 Hafif müzık ı iki bacak ve çıplak bir baldır be yol bulamadım. si vermektir. Şarkılar (Ekrem Varol) 20.15 19.30 Olaylar ve yankılan : ni sanki manyetize etmiş gibi idi. O geceki hatamın azametini anBu fikir ona bir tesadüf neticePiyano ile hafif meloriiler 19.45 Almanca. hafif şarkılar I Allah Allah, bu da nereden çık cak «imdi takdir ediyorum Ama sinde gelmiştir. İ0.30 Saz eserleri 20.45 Silâh!' 20.00 Çocuklarla başbaşa 20.0:"ı j tı şimdi?... elimden başka ne gelirdi ki ZeYpe Minkema adlı bu genç aNasıl bir insan olduğunuzu anlamak için otururken bacakları Kuvvetlerın Sesi 21.00 Scnat Gönül Söyler'den şarkılar i Göz'.erimi ağır ağır yukarı doğ min, zaman ve güzel bir kadın n dam. on sekiz yaşındadır. Bir tek saati 21.20 Kitap saati 21.31) 20.30 3izım solistlerimiz 21.00 | ru kaldırıyorurn. Mavi bir şort, işvesi hangi erkegin başını döndür nıza baknıanız kâfidir. emeli vardır: Bir motosiklet sahisonra kolsuz beyaz bir gömlek. mez... Fren pedaline basacagıma Sarkılar (Safiye Aylâ) 22.00 Sevim Erdi'den şarkılar 21.30 bi olmak. Ne vaz k ki biçerenin Günester yanmış yuvarlak omuz olanca kuvvetimîe gaza basmış Ve Çeşitli stüdyolardan 22.30 Tür; Modern iünr.de geüşmeler paraîi yoktur j yazarlarır.dan örnekler 22.45 21.4,5 Zeki Yıhnszcan ve Arka i lar. Ve bütün bunların üzerinde bir maceranın karanlık sonsuzluhesaba boş, göniünüzce yaşamaya Nasıl bir insan oldujunuzu anla luroun yaşayış ahenginı sever Bir akşam, Ype. Anne Frans i ; Flüt soloları 23.00 Haberler bir yüz. Aman Ya Rabbim hem de ğuna dalmıştım... daşları 22.00 Yuvarlak mass mak için otururken bacaklanmzı katmadan düşımcenîzı açığa vurur siniz. Sosyal etiketler sıkar sizi. simli bir kız arkadaşı ile baloyaj sunuz. Rahatsız edip etrniyecegini Sizi disiplinleri ile, sağduyuları gitmijti. (Aıkası var) tutuşunuza bakmak yeter. 23.15 Sevilen senforiler (Bee 22.20 lsteği:ı:?e göre 22.45 | nasıl bir yüz... Balodan sonra. sabaha Birdenbire bsşımın dönrr.eğe baş thover «Sekizincı Senfoni») Haberler 23.00 Gece konseri 1) Ayak burunlarını birbirine zi akhnıza getırmeden eş dost gör ile sıkacakların vay hâline. Alabil karşı, kızı evine kadafr götürdü, iadıgını hisseciiyorum. Şakaklarırn 23.40 Gece melodileri 23.55 23 30 Sah gecesinin karma yaklaştınyorsanız: Sözümüze gü meye gidersiniz. Sempatileriniz ve disine ıyimsersiniz, çabucak dost kapı önünde öpüştüler. Genç kız, müziği 3400 Kapanış. zonkluyor. O masum simayı süsProgram 24.0u Kapanış. yaklaştınyorsanız: Sözünüze gü antipatilerıniz şiddetlidir. Hedefı bulursunuz. Aşka tulVlursanız ha Ype'e liyen, iri iri gözlere. kalın dudakrişecek kadar kendinize güveniniz nize varmaktan alıkoyan her şeye yallere dalmazsınız Sevmek ve se Sen insanı bir buse mütehassılara, hele o kırmızı dudakların ayok. KarşılaştıŞınız meselelerin karşı durursunuz Kıraeası rahat vilme zevkinin her dakikasını tat sı gibi öpüyorsun, dedi. rasmdan pırıl pırıl parhyan iki sımak istersiniz. teferruatına daldığınız için bir bü hk bilmezsiniz. Bu söz, genç adamın aklmda şim ra inci dişe baktıkça aanki göztün olarak çözemezsiniz. Kolayca 3) Ayak ayak üstüne atıyorsa4) Bacak bacak üstüne atıyorsa şek gibi bir fikrin çakmasına seleri m kararıyor. alışkanlıkkırın, âdetlerin çemberi nız: Kuvvetli bir kişiliginiz var. nız, maîrursunuz. Hoça gitmiye. bep oldu. Aradığını bulmuştu «öBir araiık bu meleğin âdeta dine giriverırseniz. Söze kolay kolay Hisleriniz gibi inar.çlarıniza da cek niyetlerinizi tatlılık arkasmda pücük mütehassısı» olacaktı. le ge'd^ini zannettim. inanmazs.mz. înar.mak için kuv dışardsn etki yapılamaz. Hesapla gizler, etrafınızda o etkiyi bırakErtesi gün, Amsterdam gazetelej İyi akşamlar... Sizi korkutvetli deliller istersinlz. Karsınız hareketi önceden verilmiş kararı mak istersiniz. Üstünlüğünüzün rine bir ilân verdi: t&lükemmel tum Tnu yoksa? daki insanın çâzibesinden çok man bilmezsiniz. Her doğan gün şizce farkındasınız, kuvvetjnize inanır buse. Bir florinlik posta pulu gönDilimi ağzımda harekete getiretıgı sizi inandınr. Ker.dinize karşı bir yeni serüvendir. Bohem, başı sınız. Başkalarına bir şeyi borçlu derirseniz mukabilinde öpücük bilmek için ne çektiğimi ben bilida başkalanna oldu|u kadar çetin. olmaktansa onda n mahrum kalma dersi alırsınız. Başarı kazanacağ:rim. siniz. Bunun için dostluğunuza ve yı yeğ bulursunuz. Hakkınızı mut ntz muhakkaktır.» \ Ne yalan söyliyeyim, öyle olKISA HABERLER münasebetinize bel bağlanabilir. laka ararsınız. Taktik ve plânla Bu üân üzerinden bir hafta geç \ du galiba. Ürkek, çekingensiniz. Değerlerini * Kıralıçe Elizabeth'in, kocası eriştiğiniz başarılardan, zaferler tikten sonra Ype Minkema'ya yı1 Ah, özür dilerim. Fakat o kazi tanıtmaktansa silinirsiniz. Bir Philip'i tahta vâris prens yapmağa den zevk duyarsmız. Engellere ye ğin halinde mektup gelmeğe başj dar güzel bir araban:z var ki, daöğüt gerek size: Daha az kuruntu, karar verdiğine dair rivayetler, nilmezsiniz. Onlar arttıkça müca Isdı. öpücük dersi a!raak istiyeyanamadım doğrusu. Içerisine gidaha çok kendinize itina. Biraz da Lundrada yine alnns yürümüştür. dele hızınızriaartar. Bir sözle, siz nin haddi hesabı yoktu. Belçika•OLDAN SAĞA: | rip oturuvermişim. mantığınıza değil kalbinize uyudan, Almanyadan bile mektup jrePazarları çıkan News of World bir kuvvetsiniz. 1 Emeviler «UUleainden ilk haI Bu ne ses, bu ne tatlı bir koku. llienin adı 2 Zeytln ve sahun nuz. 5) Ayaklarınızı bitiştiriyorsanız: liyordu. Çok geçmeden, genç buse isimü halk gazetesi, Kıraliçenin, j Hele su altın sarısı saçlar... Hey mahsulü ve lmalâtı ile tanınmıs bir bir hîfta tatilinde, kocası Edim Moral bakımmdan da maddl ba öğretmeni, mektuplarmı kopye 2) Ayak burunları birbirinden bourg Duka«ı Prens Philip'i, yeni kımdan da sertsiniz. Hükümleri makinesinde teksir ederek gönderj Allahım sen bilirsin, bu ne tatlı kazamız, ortada görünmiyen üçüncü uzakta: Kararlı, dinamik insansı bir «Prens Albert» yapmak arzu nizde hisse asla yer vermezsiniz. meğe başlamıstı. Genç kı^lar için mahluk bu... Yaşı da yirmi var salus. 3 El açılıp Tanndan iyiliknız. Ivır zıvıra dalmadan doğru sunu gösterdiffini yazmıştır. yok... Bir seyler söy'.emem lâzım ler dilemeier (çoful), bir çesit hayGiyiniçiniz, tarzınız sâde, ağırbaş ayrı, genç erkekler için ayrı kursvan yeminln yarısı. 4 Anadoludadan doğruya hedefe yönelirsiniz. ama bir türlü kafamı toparlıya kl kasabalanmızdan biri, ilkse! kaElizabeth'in bu fikrini, Başvjkil lırîır. Hiç bir şey pahasma hisleri ları vardı. Engellerden yılmazsınız. Hareket Maemi'.lan'a Balmoral satosur.u bir nizi açığa vurmazsınız. Kisiliğini[ mıyorum ki... Nihayet yine o kobıleierde «haram» sayılan şerlere Ype Minkema. bugün meşhur olli, çeneü insansmız. Akıl verirsi ziyareti sırasmda tçması kuvvetü zin dış etkilerle sarsılmaması için I nuştu. verilen ad. 5 «Kaba harekrtli kirrniz herkese. Kaprisli olduğunuz bir ihtimal dahilindedir Netice hislerinizi açmaktan kaçar, çok ib muştur. Tekmil Avrupedan talese» ; Ben Lucie Eicken'im. Siz de mânasma iki kelime. 5 Koltuk be kayrtedilmek ıstiyenler vardır kadar da mantık dinlemezsiniz. itibariyle, bu tasan, ikide bir tatiyatlı davranırsmız. Kalbinizi ve Mister Scott olacaksınız tahmin altı denilen yerimizin üst kı?mmın Genç öğretmen, âdeta işe yetişeYanıldığınızı size göstermekten zelene tazelene gerçekleşecek gibi mantığınızı böyle kontrol ede ede ; ederim, değil mi? Roger'den bah yarısı, «tam orta yerde ve tamammemektedir. lanmadan kalmış durumdai) karşılı.Sı çoktan el çekmiştir muhitiniz. Top görünüyor. sınızı duymuştum. soguk ve duygusuz bir insan gibi Ype basına verdigi beyanatta bir kfMime ve bir edat. 7 Hf'Ti Içimde bir şeylerin burkulduğu p«trol çamurundan elde edillr hem görünürsünüz. Kusursuzluğa âşık şöyle demiştir: «Gençlere öpüşme1 %•••»»»»»»+< >••»••». nu hissediyorum. Bu sarışın me de atmosferin içinde çeşitüsl bulusınız. tnsanlar güçlükle yaklaşabi ği öğretmemek, terbiye bahsinde »•••••••• ••••••••* lek... Sonra o yukardakl zebani nur, Tlbet papazlan ile Güney Ame • • lirler size. Oysa bu kadar sert dav bir noksandır.» rikanın bir çeşit öküıleri aynı adı suratlı yağ tulumu. Olur çey mi ranmasanız mesut olursunuz. taaırlar. 8 fCUzl miktarla yetinir bu... 6) Bacaklanmzı üst üste atıp ge Yepyeni bir ekzema ilâcı Dejınek arabamı beğendinizî durumda» mânasına iki kelime. 9 ri çekiyorsanız, mizâcmız hiç de«Deniz» karşılıgı eski bir terim. Suudi Arabistanlı bir hekim ek i Harikulâde... Ben spor arabağişmez. Hep blr kararda kalırsıYUKARIDAN AŞAĞIYA: zemayı iyilestiren bir İlâç bulmuş Itınalı v* iüiu dittl} • 101 tarafU c«p lara bayı'.ırım. Sür'atli mi bari? nız. Birteviyelikten «ıkılmazsınız. 1 Bir müddet önoe Mül! Birlik tur. Tam kendi memleketine uy Rahat ikiyüz yapar. Hele uKomitesi azalıgından Istifa eden KorHususl olarak Almanyadan getirtllen yaka Birden davranışlara, çıkışlara zun yolda farkına bile varamazsı general. 2 Geceyi gözünü kapikarşıtsınız. Düzensiz ve adi hergun bir ilâç: Deve kanı. Hekimin , astarı sayesinda ütülenirkan kendllijinden koialantr madan geçirme hall. 3 Muayyen nız. şeyden bir içgüdü ile kaçarsınız. iddiasınca, deri altına enjekte edi j Hem Kendi sedef düğmeslyle hem da kol Üç yaşıada bir çocuk gibi el vakitlerde verilen veya alınnn aiclat >c Dokuzuncu Dramaturglar f Güzellik zevkiniz çok ileridir. Hak len deve kanı cildi n aşın hislil'.ği de etmışierüır. Tabloya şimdıdüğmeslyle kullamiabilan pratik manşet (eski usul çojtul), geçenlerde ekmegibi | Kongresi 17 22 ekim arasında lerini çırpmağa başladı. larınızı ve şerefinizi korumayı ni gidermektedir. Bilindiği den 800.000 mark fiyat biçilmiş meğe ve Belediye temaşa ve jcelenee • AKFİL MERPOLİN "99' dan Imal edîldiginden Hamburg'da toplanacaktır. Aman ne güzel... Haydi geı vergisine yapılan. 4 Scvyet Ru=çok iyi bilirsiniz. Sempatik bir in cilt hastalıklarının çoğa bu aşırı ' tir. Tablonun îsveç milli müzeyıkandıktan sonra çekmeı ve hafif ütü ile Kongreye Batı Alrnanya, Avus dirsenize biraz benil si tarafmdan satm alınacağı sansımz. Her durumda ölçülü ha hassasiyetten doğan bir alerji hayada bir yayla, «Çok» un aksinin turya ve Isviçre'den 200 kadar gijilebilit tahmin ediliyor. Emredersiniz. reketi bilirsiniz. Size gösterilen lidir. Yeni ilâç yalnız ekzemaya i tersi. S Yükseltme hareketi (eski dramaturg katılacaktır. Topterim), ağiar riuinancın da, edilsjı hizmetin de de değil daha az yaygın başka cilt ' Motörü çalıştırmamla bir ok giGömıek ile blrlikte blr adet yedek yaka v» # BEETHOVEN FESTÎVA lantıda konuşulacak konular ramda (eski teğerini bilirsiniz. Hiç bir hareketi hastalıklarına da iyi geliyor. bi ileri fırlamamu bir oldu. BahLt.NE GELENLER Bu yılk: mansetlik verillr rim). 6 Zor televizyon ile tiyatro, opera ve niz sinirli değildir. tster tabt, iı $ Rahip Damien'in, Havai adaç» kapısına gelinciye kadar geçtiBeethoven Festivalinde tertip kullanıp parçalabale arasmdaki ilgiler iîe «Bater düşünce sonucu olsun. Mizacı larında Molokani'de açmıs bulungimiz yoldaki çakıl taslarını iki îenen konserleri 28 bin kişi cin NOTı Aynı mtldtn kltsiM ytkâ modell dt mevcuttur ra ayırarak. 7 sın ve Tenkid» tir. Aynca 22 enız içinde yaşadığınız sırtlara ça tarafa saçıp savuruyoruz. Kapıdan lemiştir. Gelecek Beethoven Sonradan iiâve duğu eski cüzzam hastahanesi, has kim günü yapılacak yuvarlak bucak uymasını bilir. Sözün kıaa çıkar çıkmaz ana caddeye iapıyoFestivali yine Bonn'da 1963 yıedilmiş kısım. «amasa toplantısında Vv'erner sı sizinle hoş geçinilir ve sevilirsi ta bulunmadığından turittlk otele rum. Mehtapta parlak bir şerit giyagını bir defa çevrilmiştir. Egk, Joachirn Klaiber ve Gi Imda yapılacaktır. ileriye doğru gobi önümüzden uzanıp giden yoîda # GUÎDOCANTELLÎ ŞEF selher Klebe'nin iştirakiyle türerek yürü'» in cin top oynuyor. LİK ARMAGANI Genç ope «Mudern Operada İnsanın TasŞimdi ayağ.mın altındaki gaz Oünkq hıılmacanın mânasma mürekra orkestrası şefleri arasmda viri» konusu tartışılacaktır. hallpdtlmis sebli kep tertiplenen Milletlerarası Guipedaline dokunuyorum. Arabanın îranm meshur petrol bir emir. 8 ihraç lirnpnı. doCantelli Armağanmı Batı sür'at müş'iri durmadan yükseli 9 Himaye etme hareketi, dahil! * GOYA'NIN BtR TABLOBerlinli orkestra şefi Hermar.n Faal 3323/5957 Si: BULUNDU Malrnö'deki yor: 90... 120... 150... 170... Artık kısım. Michael kazanmıştır. Bu armaresirn uzmanlarının bildirdikğan müzik sahasmda ortaya Jerine göre, ressam Francisco çıkan yeni kabiliyetler için koGoya'nın şimdiye kadar biiinBA¥ OSCAR: nulmuştur. rniyen bir tablosu ortaya çık:Tiıştır. Tabio, sarı caketli ve # DANÎMARKA EDEBİ kırmızı manşoniu bir genç kıYAT ARMAGANI Danı n göstermekte ve üstsdm immarka Akademi.i bu yılki e^asını taşımakiadır. Ingiliz ve debiyat armağanmı yazar Isveç"teki uzmanlar da tabloKruth Becker'e vermiştir. Arr.un Goya'ya aıt olduğunu ifamağan 50.000 krondur. Sar'a hastalığı rejimk tedavi ediliyor Bacaklarınızm duruşu kim olduğunuzu söyler! Öpüeiik dersi BERLİN STİLİ f l Büyük h\v sanat kongresî İ P AT T I 405 G£Ç OiAlZAK MAÇM YAPILÂutâ 4AHAYA âBlMkjfc 01R V£Rf OTÜR UE 6ENÎ 4Ptf<£T! PKOP NÎMÖÜS'ün MACEKALAHL AİİUM Mu£N$E gü AZABAPAA Kf' AÛÂMA TAKİlMfŞn .IIIIIIIİIİIIİIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIMII IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIII • ••IIIMIIIIIIUMIMHHHIIUIIHIMt • > • •••
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle