09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET Baftaıafı 1 inci «dılfa** Vanlan gayriresml neticelfr» göre kazanan senatör aday.'tarının TUNCELİ: 1 mllletvtkllliglnd»n Uimleri söyledir : Baştarafı 4 Oneü sahifede ı Kaplan, Adnan Karakuçuk; C.H.P. I der, durur. Hepsi güzel güzel hep Basaran Millet Mec'isine girmeğe | den ise, Kemalt Beyazıt, Hasan 1 ini CHP, diğerini d ı YTP alrm*ADANA A P . Sakıp önal, «i iyi.. Ama, asıl gerçek bu değil. hak kazanmıstır. Y.TP. Genel Sek Fehmi Evliya, Nusret Durakpasa tır. CHP d t n kazanan Fethi Ülkü, Mehmet Nuri Ademoğlu, Mehmet En sağlam . en güçlü en güveIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI YTP nden iae Vahap Kııoglu'dur. Ünaldı, Galip Avsar. reteri Irfan Aksu burada seçimi dır. nilir istihsal vasıtası insandır. önÇANAKKALE: 5 milletvekilliğiVAN: 3 milletvekilliginden 2 ti ADIYAMAN Y.T.P. HalU I Çanlar durmadan çalıyor kaybetmiştir. Ç gere: Ülkemizin bir değil, bir çok 5 ce, onun değerlendirilmesi GAZİANTEP: 7 milletvekilligı nin S ü n ü CHP, 2 aini de AP almıı ni YTP, 1 ini dc CHP almııtır. A|ar. tır. CHP nden k a z a n a n l a r : Burhan YTP den k a z a n a n l a r : Muılih GöAFYON C.K.M.P. Celal nemli sorunu var. Eger Eğitim dâ kir. Uluslann psikoloji tarihinde C.H.P. 4, A.P 2 ve Y.T.P 1 e ekŞefik îrıan, Mustafa Çalıkoğ rentas, Şükrü Köıereisoğlu; C H P evfik Karasaban, Rasim Haneıoğ vaunı bir bütün olarak ele alır Türklerin ayn bir yeri olduiunu linde paylaşılmıştır. C.H.P. den Hü Arat,AP nden Süreyya Endik, Ahsöylemiye lüzuro yok sanıyorum. den Ferit Melen'dir. lu, Mustafa Yılmaz tnceoğlu. U> sak, ona bağlı Toprak Retormo, seyin Incioğlu, Ali thsan Göğüş. met Nihat Akay'dır. S İ İ R T : 4 milletvekilliğini CHP AĞRI C.K.MP. Veysi Yar Üretimi artırmak, Kadının toplum Şahsiyetini hiç bir zaman çiğnetMuzaffer Canpolat ve Osman BiHATAY: Hatay'ın 7 milletvekil ile YTP paylaşmıslardır. CHP den dımeı. miyen ve onu her şeyden yüksek içindeki yerini alması gibi sorunlen, A.P. den Kudret Mavitan. Sü liğinin 4 ü CHP, 2 si AP ve 1 i de kazananlar: Cevdet Aydın, SüreyAMASYA A.P. Macit Ze lar, sasyal hirer sonuç olarafc ser tuten ulusun çocuklan oldugumuleyman Unlü, Y.T.P den Mithat YTP tarafından kazanılmıştır. CH Baştarafı 1 inci sahifede ya ö n e r ; YTP d e n : Hayrettin ö ı ren. San milletvekili olmuşlardır rülen Prof. Ali Fuat Başgü'i Senato Başkanhğına namzet gösterP nden kazananlar: Bahri Baha can, Adil Yaşa'dır. olursa olsun> emeği değerlendirANKARA C.H.P Halil Semek niyetindedir. titüleri iyi ve yeriııde bir baslanADANA: 12 milletvejtüliğinden | d l r tnayet Mursaloğlu, Ahmet SırSAMSUN: 11 milletvekilliği, M mek uğnına elbirliği yapılmalıdır. •. , C.H.P almış ^ Hocaoğiu, Hasan îkiz, AP n d e n : 1 şeklinde A.P., C.H.P. ve C.K.M: 7 sini A.P., r5 ini de /~. TI ^ , gıçtı. Bilim alamndaki yeni deneBunda devletin çok büyük «orumlardır. A.P liler şunlardır: Cavit Saki Zorlu. Mehmet Yüee; YTP P : arasında paylasılamıstır. A . P . malettin Pehlivanlj, Sabit Koca meler. gerçekci bir açıdan ele abeyoğlu, Hıfzı Oğu* Bekata, Os lınarak, yeni öğretmenler yetişti luluk taîidıgmı tnthassa belırtmek Oral, Ali Bozdağ, Ahmet Topal nden: Şekip înal'dır. milletvekillerı: Kâmuran Evliya man Alişiroğlu, tbrahim Ankara, 18 (Cumhuriyet Teleks) Devlet ve Hükümet Saffet TİImeli, köy ve kasaba okulları u isteriz. Açm istihsal kepılanm... OKİu. tbrahim Tekin, Hasan AkEİLECÎK: Miüetvekilliklerinin oğla, Hüseyin Özalp, Bahri CöBaıkanı Orgeneral Cemal Gürsel bugün saat 8 den 12 ye kadar Omay. soy, Yusuf Aktimur, Ahmet Sav 2 sini de AP kazanmıştır. Kazanan mert, Ali Fuat lusal, «Jevrimci ve hatılı görüş a Ardınadek açm... O zaman, h*r kiAlişan, Mehmet Basbakanhkta çalışmış ve bu arada Başbakan Yardımcısı Fahr; tapç:nın vitrini boşalacak.. O tuANTALYA A.P. Mustafa çısı kazanmalıdır. run. 5 C.H.P. li ise Kasım Gülek. adaylar: Orhan Tuğrul, Şadi Bi Başaran, Csman Şahinoğlu, C H P . özdilek, Devlet Bakanı Sıtkı Ulay, îçişleri Bakanı Nâsır Zey man. gazeteler tüm satılacak. O özer, Mehmet lluçan. Ahmet Karamüftüof!u, Melih Ke nav'dır. Bütçede en az yurt savunmasına zaman. tıyatrolar milletvekılleri Fevzi Geveci, lltinoğlu ve Milll Eğitim Bakanı Ahmet Tahtakıhç'ı kabul ede adam ahnıyaARTVtN C.H.P. Fehmi Alpmal Küçüktepepınar Kemal Sa»ynlaıı para kadar, Eğitim dâva cak.. O zaman, ülkenin heT y«nmBOLU: Bolunun 6 milletvekilliği ] y a , Kılıç, Nurettin Oridoğlu, Fev rek kendileriyle bir nıüddet görüşmüştür. r.ibrahimrıglu, Mehmet Geçioğlu'! A.P., C.H.P. ve Y.T:P: arasında z i Ceylân, C.K.M.P. li milletveki " " Baskan Gürsel, Başbakanhktan aynlırken gazetecileri gö AYDIN A.P. Osman Sairo sına para aynlmalı, sür'atli bir rian okul fışkıracak, eğitim yayıdur. eşit olarak paylaşılmıştır. C.H.P li Mahmut Güven. le bu ka rünc», «Bu iiler bitmedi mi dah».. Ne işiniz var gene burada?.» lacak ve en üstün seviyeye geleSarıgöllü, Fikret Turhangil, IskenANTALYA: 7 milletvekilliğinden den kazananlar: Kemal Demir, ları araşünlmalıdır. tlkin çalı^ma cek.. O zaman, turist, Türkiyeınidiyerek lakalajmıs ve leçım neticeleri üzerine sorulan bir soİÇEL: 7 milletvekilliğinden 4 ü der Cenap Ege. | AP ne, 3 ü de CHP ne gitmiştir. yı öğrenmeliyiz. Eğitim. Kültürle zi rüyalarında görecek.. O zaman, ruyu, «Bana henüı neticeler gelmedi. Siz söyleyiniz büdikleriBAUKEStF A P . Enver A4 ünü A.P., 2 sini de C H P almış z e ki Baltacıoğlu, Y.T.P. den Fuat Kazanan AP adayları: thsan önal, çalışmayı öğrenmektir. Bu bir. t , yollar, sokaklar, caddeler tertemiz nizi» demistir. Bunun üzerine gazeteciler, o ana kadar öğrendiktır. Biri ortadadır. Kaıanan A.P Ümit, Ahmet Çakmak, A.P. denMazhar Arıkan, Celâl Kılıç, Bur ka, Hamdi Oğuzbeyoğlu, Hasan Alerini Baskan Gürıel'e nakletmisler ve Gürsel: «Memleket içir kıncöi. aydınlanmızı, o£retmenle; o l a c a k o M m a n | h e r dimaidan li Türker, Kadri Öztaş. İiler Nihat Su, Nazmı KerimoğluFehmi Boztepe, Ömer Eken, Hasan Turgut Çulha, Yavuz Acar'dır. han Bozdoğan; CHP liler: Yahya hayırlı olıun» diyerek cevap vermigtir. BİLECJK A.P. Talât Oran. rimizi karaUmak ilkeaini bırakaı y e n l b i f f i k u n e r k a l b d e n h u x u r . ELAziG: 5 milletvekilliğinin 2 si Dermancı, Mehmet Ali Arslan, Sadur C.H.P. liler ise şunlardır: EtDiğer taraftan Basbakan Yardımcısı Fahri özdilek de, ker. h e r e o z d e n n e g . e t a . BtNGÖL Y.TP. S*bri Top hm. Gerçi efitimin verdiği sonuç; h p r v Ü 7 d ) , n A.P. ye, 2 si C.H.P. ye v» sonun dık Kutlay'dır. hem Ağva. Rafet Eker. diıiyle konusan gazetecilere, henüı katl neticelerin ahnmadığı lardan bir tanesi namusln ıılmak şacak. Daha kısa ıfade edelim, GEçuoğlu. DENİZLİ: 7 milletvekilliğini 4 cusu da Y.TJ". ye gitmiştir. C.H TEKİRDAĞ: 4 milletvekilliğinnı, radyonun dün geceki «onuçları okumakta olduğunu ve ra BİTLİS Y.TP. Cevdet Ge sa, bir diferi de başkalarının top LİŞECEGİZ BÜYÜYECEGtZ.. Satır, Hürreın den 2 sini YTP, 1 ini de CHP almış e karşı 3 olmak üzere A.P. ile C. P. den: Kemal kamları îçişleri Bakanının yavas yavaş aldığım bildirmiştir. lum içindaki haklanna saygı besMüftügil, A.P. den: Naci Güray, tır. 4 üncü milletvekilliği ortada boloğlu. Hakkı Şinaai ÇORUH H.P. almıştır. 4 A.P li şunlardır: Dısisleri Bakanı Selim Sarper ise Istanbul'da kendisinin ka BOLU C.H.P. Hasan Tahsin lemektir. Sman Bosna. Remzi Şener, Meh Ömer Faruk Sanaç, Y.T.P. den: dır. YTP liler: Hayri Mumcuoğlu, zandığını blldiren gazetecilert: «Bütün mesele memleket içir, Bugün Tiirkiyemizde, azıcık %emet Çobanoğlu. tbrahim Kocatürk. SalShattin Hoşrik kazanmıslardır. Fethi Mahranlı, CHP liler: Orhan Ar«al, Hilmi Bayındır. hayırlı olmasıdır» demiştir. NtGl^E: 5 milletvekilliğinin 2 si öztrak'tır. BURDUR C.H.P. Hüseyin O nel kültürü olan on binleree liae C.H.P liler: Hüdai Oray, tsmail Milll Eğitim Bakanı Ahmet Tahtakıhç da gayet neşeli bir mezunu genç vardır. Uerbangi bir ni A.P., 2 sini C.H.P., 1 ini de C.K. ZONGULDAK: 9 milletvekilli tan. £n önemli dâvamız nedir? Erkan, Atıf Şckoğlu. şekilde «azetecilerle konusmus ve şöyle demiştir: «Ben halk M.P. almıştır. C.H.P. den kaza ğinden 5 ini AP, 3 CHP ve 1 ini de BURSA A.P. Şeref Kayalar, teknik alanda bilgilerı yoktur ZiERZtNCAN: 4 milletvekilliğini iradesine hürmetkânm. Seçilirsem bir milletvekili, seçilmezsem fcn öneralı d&vamıs: Hanfi d & nınlar: Ruhi Soyer, Asım Eren, Sabri Çagla raat işçisi olamazlar, tabrika işçiC.H.P. ile Y.T.P paylaşmıştır. C.A.P. den: Hikmet Kahraman, Ya CKMP almıştır. Kazanan AP aday Cahit Ortaç, Ihsan bir vatandaş olarak Anayasanın teminat müesseselerinin himasi olamazlar. Devlet kapısında vamızın en önemli dâva oldufunH.P den Zeynel Gündoğru ile Na şar Arıbaş, C.K.M.P. den: Mehmet lan: Nuri Beşer, Fevzi Trak, R« yangil, Baki Güzey. yesi altında hak bildiğim yolda mücadele ederim. Bence büyük memur olmak ısterier. Memur o da hemfikir bnlunmayısınıs. ve miz Karakaşoğlu, Tekin Sadık Müf ÇANAKKALE CJI.P. Halit ci Yıldmm, Y.T.P. den de Sadık Altınsoy'dur. meseleler vardır ve bunlann halli için koalisyon kabinesi şartlurlarsa, üretim ilişkileri içinde bi i gerekli çöziim yollarını gereji veç tüoğlu, Fuat Ak; CHP liler: Meh Sarıkaya, Ali Aksoy. ÇANKIRI: 4 milletvekilliginden tır. Çünkü Mecliste hiçbir parti tam ekseriyetle gelip hükümePerinçek ile Hüsamettin Atabeyli rer rolleri vardır denemez. Eski : n j i e tatbik edemevısimizdir. met Ali Pestilci, Kenan Esengin, ş ÇANKIRI C.K.M..P. Hazım ti kuramıyacaktır. Bugün bu husus kati olarak anlaşılmıştır. Millet Meclisine girmeğe hak ka 3 ü C.K.M.P. ye diğeri de C.H.P. deyimle (müstahsil) dirler ama. Suphi Konak; CKMP li: Yusuf Dağlı. Nurgun ÜKGEN ye gitmiştir. C.K.M.P. den kazanan Memleket için hayırlısmı temenni ederim.» zarvmışlardır. Ziya Yücebilgin'dir. ÇORUM A.P. Alâettin Çe yurduna faydası olmıyan birer üEDİRNE: 5 milletvekilliği C.H. lar: Nurettin Ok, Şaban Keskin. retimci. Plânsız ve olnmsnz bir eTRABZON: 9 milletvekilliğinden tin, Zeki Arısan. P., A.P. ve Y.T.P. arasınria payla j Kâzım Arar, C.H.P den ise Kâmil 5 i AP, 4 ü de CHP tarafından kaDENİZLİ A.P. Mehmet E JHim sisteminin «onueıı bu. Kıl Gümüşpala İzmirde dün sılmıştır. C.H.P. den Süleyman Bil i Tabak'tır. lardır boşu bosuna akan. hattâ kı8 milletvekilliğini zanılmıştır. Kazanan AP liler: Naz min Durul. Cahit Akyar. gin ile Fahir Giritlioğlu. A.P. den KAYSERÎ: iktidardaymış gibi mi ökten, Zeki Yağmurdereli, AhDİYARBAKIR Y.T.P. Azmi' .vılarını harap eden bir nehır tlhami Erten ile Nazmi Özoğuz, C.H.P. ile A.P. yan yarıya paylaş met Kara, Selâhattin Güven, Haliakmaktadır bu gençler. Unları dur beyanat verdi Y.T.P. den ise Talât Asal B.M.M mışlardır. C.H.P. den kazananlar: de Ahıska; CHP liler: Ahmet Şe Erdoğan, thsan Hamit Tığrel. Ülkemizin Turhan Feyzioğlu, Bahri Yazır. EDİRNE C.H.P. Tahsin Ban madan yetistiriyoruz. ne seçilmişlerriir. her tarafında, üretim ilijkileri i Baştaratı I ıncı sahifede ner, Kâmuran Ural, Ali Rıza Uzuguoglu. KOCAELÎ: 5 milletvekilliğinin Mehmet Köker. Nuh Mehmet Sağ ner, Ali Şakir Ağanoğlu'dur. ELAZIĞ A.P. Celâl Ertuğ, vinde yer almıyan bu «ençlerin dn leri şöyle cevapıandırmıstır: 3 ünü A.P., 2 siriı de C.H.P. almış alm, A.P. den Hüs>mettin Gümüs ERZURUM: B milletvekilliginSual A.P. Seçimi kazandığı rumu için çanlar durmadan çalıtır. A.P. den Cemal Babaç. Sürey pala, V^dat Ali özkHn, Mehmet den 5 ini YTP, 1 ini CKMP ve 3 ü Rasitn Güray. takdirde sizın Cumhurreısliğine geERZİNCAN Y.T.P. Fehmi yor. ya Sofuoğlu, Haldun Kısayol ka Yüceler. Halim Aras'tır. nü de CHP almıştır. YTP liler : On yıldır, plânsız ekonsminin i tirilmeniz mevzuu bahis mi7 ESKÎŞEHÎR: 6 milletvekilliginzanmışlardır. C.H.P. den ise ilk Ertuğrul Akça, Turhan Bilgin, Ce Baysoy. Cevap Bugüne kadar olduğu çindeyiz. Bir kurusu bile israf eden 3 ünü A,P , 2 sini C.H.P., soERZURUM Y.T.P. Nurettin iki sırayı işgal eden Nihat Erim vat önder, Nihat Diler, Rıfkı Daile Şahabettin Bilgisu'nun kazan nuncusunu da C.K.M P. almıştır. nısman; CHP liler: Gıyasettin Ka Aynukska, Rahmi Sanalan, Nihat dilmemesi gereken ulusal «elirin, gibi, bundan sonra da memleket nasıl yok edildifini gördük. Yalnız hizmetindeyim. Cumhurrewı seçitstaıuuldaü Dr. M. Sait gerter rihterde lüferin en iyisınin kilosu malan gerekirken S üncü durum Kazanan AP.IİIer: Celalettin Ü raca, Cevat Dursunoğlu, Adnan Pasinli. açılış törenleri birer mini, milletin temsilcisi olan Mecyauyor; ESKtŞEHÎR A.P. Naci To gösterisli da olan fakat 15 bine yakm ter « r , Ertugru. Gazt S.karya. Azı, Şenyurt, CKMP li: Şerafettin Ko15 lira idi. Zabıta ekipi. masamızmilyon liraya mal olan harajların lis yapacaktır Onların reylerı her ros, Gav6İ Uçagok. Geçen pazar akşamı, bir ecnebi daki hesap pusulasmı kontrol et cihli oy alan Turan Güneş, Şaha Zeytınoğlu, C H P . liler: Ibrahim nuray'dır. şeyı belli eder. ailesı ile birlikte, Büyükderedeki mek zahmetine katlansaydı, mut bettin Bilgisu'nun durumunu teh Cemalcılar. Şevket Asbuzoğlu, C RİZE: 4 milletvekillifinden 5 ü GAZİANTEP C.H.P. Niza buçün ne halde oldufunu biltyor Sual Siz bir koaliıyona torafK M.P. li is». Seyfi öztürk'tür. muannnz? Bir seker fabrikasmın deniz üstü lokantalarından birine laka bunu görecekti nü AP, 1 ini de CHP kazanmıştır. mettin özgül, Zeki Islâm. Gittiğimiz dide başlarmştır. ÇORUM: 7 milletvekilliftinden AP liler: Cevat Yalcm, Erol YılGİRESUN C.H.P Galip Za bir yılda yaln»» yedi çün çalıstı8ı tar mısınız? gıttik. Saat 21 sularında, ikisi res lokantada ne çalgı vardı, ne de CHP den ise ilk 13 ıırayı işgal bas&a bir ülkede görülmös mü1 Cevap Koaljsyon hakkmda söz eni, biri sivil olmak üzere bir be eğlence. Lokanta turistik de değil edenler şunlardır: Selim Sarper, 4 ünü A.P.. 2 sini C.H.P.. sonun maz Akçal, Arif Hikmet Güner; imoğlu, Yusuf Ziya Bayburtlu. salâhiyetım yoktur. GÜMÜŞHANE C H P . Hüsrev dir? Bu acı ömeklerin bir tekini söylemeye lediye zabıta ekipi geldi. Patronla di. 9.10.1961 pazar günü ve gecesi îlhami Sancar, Orhan Eyüpoğlu, cusunu da C.K.M.P almıştır Ka CHP li: Fuat Sirmen'dir. Necmi öktem. bile gözden uzak tutmamak lâzım. Memleket vazifeleri bunu ıcap etgarsonları, hissedilir bir telâ» al kontrol görevini Büyükderede ya Cihat Baban, Suphi Baykam, Zeki 'zanan A.P. İiler: NEVŞEHÎR: 3 mületvekillifini Polat. HAKKÂRİ C.H.P. Adil Şimdi tekrar eğitim tartışmaları tirirse program ve tüzüğümüze uydı. Zabıta ekipine lokantanın mö pan zabıta ekipircin mesaisine ya Zeren, Sabri Vardarlı, Ratip Ta thsan Tonbuj, Abdurrahman Gü CHP. CKMP ve AP paylaşmışlarler, Muzaffer Dündar, C.H.P. İiler: dır. CHP: Selâhattin Hakkı Esat Türkoglu. yaparken, üretim ekonomisini kn gun bir parti ile bu mesele düşünü fiyat listesini verdiler. Ekip liı zık defil mi? hir Burak, Oğuz Oran, Coskun Hilmi tncesulu, Nuri Ahıskahoğkafası bili nülebilir. Partim ıktidara geliyor. teye bir göz atıp gitti. Zabıta meHATAY CJ3.P. Vehbi Ak ramamış Türkiyenin Kırca, Vahi Özarar, Reşit Ülker. lu, C.K.M.P li ise Faruk Küreli oğlu, AP: Hüsamettin Baser, CKM me yatan, ne kadar mançal yürek Tahmın ederim kı bu neticelere, P: Halit Fikret Aka'dır. murları, masalarımızın yanına ka Mecidiyeköy, likör fabri Abdullah Vehbi Uğur, CKMP den coy, Hulusi Cerrahoğlu. dir. li aydmlara, köy çocuklarına ibti yaptığımız huzur verici görüşmeleSİNOP: 4 milletvekilliginden 2 dar geldikleri halde bizim fatura j ise Ahmet Oguz ve Fuat Ama gir İSPABTA A P . Suat Seren DİYARBAKIR: 7 milletvekilliğin «ni CHP almıs, geriye kalanları da kası arkasmdaki yol yacı oldoğu düsunülsün biraz. Tek rin tesirı olmuştur. ya, ya da, bir başka müşterinin ' miştir. IÇEL A P . Talip Özdolay, den S ü Y.T.P. ye, 3 ü C.H.P. ye, CKMP ile AP paylaşmıştır. CHP rar A'dan başlıyacağız çünkü. Sual Genel seçimi kazanmıs faturasma bakmak lüzumunu duy j MecidiyekcLvden bir çok Uk»kol MALATYA: 6 milletvekilliein1 i de A.P. ye gitmiştir. Y.T.P. den liler: Mahmut Alicanoğlu, Haşim Cavit Akyayyüz. 1954 de efitim savaşına katılan bir parti lıderi olarak Türk milmadılar. Hesabı öderken lüfer ba , velisi adına yazılıyor. den 5 ini CHP, 1 ini de YTP almış ÎSTANBUL (AP. 8, CH.P. 2) yurteever aydınlardan Tonifuç, Saf letine bir mesajınız vjx mı? katananlar: Yusuf Azizoğlu, Hecai Tarı, AP li: MusUfa Kaptan, CK l.ğınm 500 gramına 22,5 lira yazıI tır. CHP den kazananlar tsmet A.P. Ethem Menemencioglu, fet Korkut gibi Likör fabrikası arkasında, yıllar Iskenderoflu, Adnan Aral, C.H.P. MP li: Cemil Karahan'dır. vitirdiklerünU Cevap Genel Seçimin tarafsız mış olduğunu hayretle gördük. tnönü, Mehmet Delikaya, Ahmet Cevherlioğlu, var. Yurt dısında çöreviiler var. olduğuna ve verilen sözierın yeriden: Vefik Pirinççioğlu, Hilmi danberi açık olan ilkokul yolu. bu SIVAS: 11 milletvekilliğini « CH Fethi Basak. Celil Çünkü o sıralarda iüierin 45 liraFırat, Nurettin Aykurt, Halit ZiGüldoğan. Şehmuz Arslaa, AJ". P, 5 YTP olmak üzere paylaşmıs Şevket Akyüret, Rifat öztürkçi j Tnr* içindekilerden küstürülmüş. ne getirildiğine çok memnunum. ya satıldığını ne görmüş, ne işitmiç yıl okullar açıhrken, pembe evin ya özkan'dır. YTP den ise Avni den: Alp Doğan Şen'dir. lardır. CHP liler: Rahmi Günay, ne, Sabahattin Tanman, Ozer Şa1 karalanmıs olanları bu potaya na A P. memlekette huzur partisi olatik. ttiraz edecek oJdum, fatura sahibi tarafından duvar ördürül Akşit seçimi kazanmıştır. AMASYA 4 miüetvekilüJtini C. Ibrahim Göker, Rahmi Çeltekİi, C H P . Şemsettin Şesettin Günaltay,, sıl çsvgıracağız tekrar? Kalıyor se, c a k t ı r Diger partili vatandaşlara rnız var dive kafa tuttular. O ta mek suretiyle kapatılmıştır. MiniANKARA: 21 milletvekilliği 8 riye 1954 in efitiracileri tarafından karşı bugüne kadar olduğu gibi, mini yavrular, yolun kapatılraası CHP, 8 CKMP, 4 AP ve 1 YTP ol H.P. ile A.P. yan yarıya payİM Ahmet Kangal, Adil Altay, Kâzım Nurullah Esat Sümer. tZMİR A.P. Nevzat özde yetiştirilenlcr. Onlar da çesitli bas bundan sonra da ancak muhabbet ile, en aşağı 500 metre fazla yol yü mak üzere paylaşılmıştır. Kazanan mıalardır. C.H.P. den kazananlar: Kangal; YTP liler: Mahmut Vurümek ve dolaşmak zorunda kal CHP milletvekilleri şunlardır: ts Mustafa Kemal Karan, R«»at Ar ral, Haşim Türkay, Güner Sarısö mirli, tzzet Birand. Enic Kansu, kılara davana dayana bugüne çe ve saygı bağlılığı duyacağız. Mem mışlardır. Likör • fabrikası önün mail Rüştü Aksal, Bülent Ecevit, paeıoğlu, AP.den: Nevrat Şener, zen, Sabahattin Hastaoğlu, Resat Cahit Okurer, Hilmi Onat, ömer lebildiler. Hiç olmazsa onları el leket menlaatlerınin parti ve şahsi Turhan'dır. Lutfi Bocealı. üstünde tutalım. önde gfirevler menfaatlerın üzerinde tutulacağıden, ana caddeden geçmek mecbu Fuat Börekçi, tbrahim Sıtkı Hatip tsmail Sarıgöz'dür. KASTAMONU: 7 milletvekilliTOKAT: 7 milletvekilliğinin 3 ü KARS C.H.P. Sırrı Atalat, verelim. Tapılacak çok i» var fil na Türk milleti emin olmaiı ve riyeti; trafik kazalariyle karşılaş oğlu, Ahmet Üstün, llyas Seçkin. CHP ne, S ü YTP ne, sonuncusu Turgut Gole, Mehmet Hazer. keaizde. Gelecek çağın yönetimci istikbali aydınlık görmelıdır. mak ve kazaya uğramak ihtimalle Emin Paksüt, tbrahim Imirzalıoğ ğinin 3 ünü C.K.M.P:, î ünü C.H. P, ve sonuncusunu da Y.TP. al da CKMP ne gitmisti*. CHP liler: KASTAMONU CMP. Adil leri, efitimoileri çok çalıemaKİarrini arttırdığından, yüzlerce ana lu. CKMP den kazananlar: Osman Anayasa ve kanunlar rehberimiz mıstır. Kazanan CKMP liier: Hak Ali Rıza Ulusoy, Bekir Seyhoglu. Toközlü, Haun Tosyalı. aa, çıra ı«ıfındaki kırk bin köy olacaktır A P . bugüne kadar olduve baba endişe içerisinde olup, yo Bölükbaşı, Abdülhak Kemai YöResit önder; YTP liler: Zeyyad kı Yılanhoglu, Fethi Doğançay, KAYSERİ A.P. Suat HayI b»»sbütün karanlıkta kalacak. ğu gibi bundan sonra da Atabeklemektedirler. rük, Hüseyi n Ataman, Muhlis Ete, Necati Erdem; CHP İiler: Avni Kocamemi, Mehmet Kazova, H. Ali Baştarafı 1 ind Mkifedc lun açılmasını ri Ür«üplü, Hüseyiu KalpakJUoğ| AsJ önemli olanı da sn. Ülke türk'ün izınde, terakki için milliŞişli Belediyesine bir müddet ön Zühtü Pehlivanlı, tsmail Gence, Dogan, Ali Dikmenli, Halit Taşçı Diznıan; CKMP li: Hakkı öoen. miş, fakat CHP için bugünkü dulu, Hüsnü Digeçligil. | miade Egitim savaşının ortamını yetçi bir parti olacaktır. Özet olaNihat ce vâki telefon fnüracaatimiz üze Mustafa Kemal Erkovan, rumu bile bile hazırlamiftır. oğlu; Y.T.P. li ise Ihsan Şeref'du YOZGAT: 6 milletvekilliğini CH KIRKLARELİ C.H.P. Ah| yaratmak için, koşulları. olanakla rak arzedeyim ki.Türk milletinin Berkkan. AP den kazanan dört P ile CKMP yarı yarıya paylaşmış radır. Yine bu mahfülerde söylendiği rine, yapılan duvarın bir kısmı yık rı haeırlamak. Ak aydmlara düsen bize gösterdiğı ıtimada iâyık olmıaday şunlardır: thsan Köknel, Fer met Naci An. ne göre CHP hezimetini yaraten tınlmış ise de, bir kaç gün sonra KIRKLARELİ: 4 milletvekilliği lardır. CHP liler: Celâl Sungur, ya çahşacağız. Türk milletine en KIRŞEHİR C.KJ(P. Ali Rı görev bu. Bunun için çanlar durduvarın yeniden örüldüğü görül hat Nuri Yıldırım. Burhan Apay nin 2 si CHP ne, geriye kalanlar Veli Uyar, Sedat Kırımhoğlu; CK diger bir sebep, CHP n i n aon Bübüyük muhabbet ve saygı arzını madan çalıyor diyorut. dın, Mehdi Mıhçıoğlu. Y.TP. nin za Ulusman. yük Kurultayındaki Inönü Gü müştür. Yavrulanmızı büyük bir da birer birer AP ve YTP ne git MP liler: tsmail Hakkı Akdoğan, Mııhiddüı KAMAL millî bir vazife bilir, memleketiyegâne kazanan adayı da Rauf Ay KOCAELÎ A P . Lutfi Tokbırakan miştir. CHP milletvekilleri: Ab Turgut Nizamoğlu, ttustafa Kepir. lek mücadelesidir. Inönü Gülek tehlike ile karşı karşıya min yüzünün daima gülmesini nibar'dır. durrahman Altuğ, Hasan Tahsin BİNGÖL: 2 milletvekilliğini de oğlu, Rifat özdes. mücadelesi bir Genel Sekreterlik bu halin önlenmesi için, Şişli Kay yaz ederim. Allah yardımcımız olmücadelesi halinden çıkarak bir makamlık ve Belediyesinin acele sun KONYA C H P . Ahmet OAYDIN: 8 milletvekilliğinin 7 si Uzun, AP milletvekili: Muzaffer YTP almış. diğer partiler barajı aşamamıştır. YTP liler; Sıddık Ay nar, Muammer Obuz, Muhittin Kıteşkilât mücadeleei haline gelmiş müdahalesinl, ısrarla rica ediyor ni AP almış, geriye kalanı da CHP Eker, YTP ise Alâeddin Eriş'tir. |;;En önemli dâvamız;"ElcroekM Sual Sizi bugün ıejıııt zevatve Gülek'i tutanlar CHP içinde ve bekliyoruz. MANlSA: 11 milletvekilliginden dar, Halit Rıza Unai'dır. lıç, Sed«* Çumralı, Mustafa Di ye bırakmıştır. Kazanan AP adaytan tebrik eden oldu mu? BURSA: 11 milletvekilliğinin 7 nelrii. türlü yollardan yine CHP yi yıpları şunlardır: Orhan Apaydın, Me 7 si AP ne, 3 ü CHP ne, 1 i de CK önce ekmek.. Taptaze, mis gibi, Cevap Vaziyet yeni anlasılırandırmış bulunmaktadırlar. Bir KÜTAHYA AP. Ethem Er sımsıcak ekmek.. Ondan sonra, lâhat Gedik, Reşat özarda, Ismet MP ne gitmiştir. AP nden kazanan i sini AP, 4 ünü CHP almıştır. AP yor, her halde onlar da tebrik ebaşka sebep de Gülek'in Genel Sezgin, Mehmet Yavas, Hilmi Ay lar: Hürrem Kubat, Neriman Ağa \ liler: Cevdet Perin, Ahmet Türker, dinç, Osman ötbilen. eğitim, okul, öğretmen, turizm dâ deceklerdir. Nus i Ziya Uğur, Baha Cemal Zağra, IsSekreterük hezimetinden «onra dmçer, Kemal Ziya öztürk. CHP oğlu, Nahit Yenişetıirlioğlu, MALATYA CMS>. Nüvit vası... Ondan sonra, su bu.. YokAdana aday yoklamalannda KeSual Basından beklediklerinin kazana n adayı da Şükrü Mus ret Köklü. Süleyman Çağlar, Hil mail Yılmaz, Mustafa Tayyar, Ek Yetkin, Mehmet Zeki Tolunay. sa, bu ülkede herkes (Yediden yetmi Okçu, Yakup Yakut, CHP liler: rem Paksoy; CHP liler: Edip Rüşmal Satın *af dışı bırakmasıdır. tafa Koçtur. MANlSA A P . Emin Açar, mişedek) her şeyi biliyor. Çünkü, niz nelerdir? Şevket Raşit Hatipoğlu, Fevzi Lut tü Akyürek, tbrahim öktem, SadAyrıca CHP nin balkın aeviyesin» Cevap Müspet ve memleket BALIKESİR: 11 milletvekilliğin fi Karaosmanoğlu, Yakup Kadri rettin Çanga, Orhan Feyzioflu'dur. Orhan Süersao, Ferit Alpiskender, herkes yaşamak. hem de insanca inememest de başhca bir unnır. den 6 sını AP ye 5 i de CHP ye Karaosmanoğlu, CKMP ise: KudRefik Ulusoy. yaşamak istiyor. Tek tek sorun.. hizmetinde tatlı tenkidler bekliyc» İSTANBUL: Istanbuldaki 31 mil dur. ruz. Bunlardan istifade edeceğimigitmiştir. AP liler: Gökhan Evli ret Güngören'dir. letvekilüfinden 15 i AP, 14 CHP, MARAŞ A P . CelAl Aksu, Dinleyin.. Alacağmız cevap aynı edebilirim. yaoğlu, Cihat Bilgehan. Ahmet olacaktır: « EKMEK..» Halbuki, zi şimdiden tahmin Neticenin CHP nin aleyhinde ol KÜTAHYA: 6 milletvekilligin 2 CKMP liler tarafından kazanıi Nedim Evliya. Yuvarlak Masaya sadakatimiz deIhsan Kınmlı. Mithat Çavusoglu, den 3 ünü AP, 2 sini CHP, 1 ini de mıstır. AP den leçilenler şunlarmasının bâriz sebeplerinden biri MARDlN CH.P. Abdülke okumadan bilmeden herhangi Cihat Turgut, Kaya Bulut. CHP li CKMP almıştır. Kazanan AP liler: dır: Tahsin Demiray, Abdurrahbir iç'de meslekte uzman olma vam ediyor. Matbuatımız da bu de CHP listesindeki e»ki »öhretrkn Saraçoğlu, Kemal Oral. ler ise, Ahmet Aydın Bolak, Fecnî Rauf Kiray, Sezai Sarpaşar, Şera man Yaıjan, Nurettin Bulak, Mudan <kazanma> sağlanamıyacağı yoldan aynlmazsa bize memleket lerdir. Teşkilâtın, Kurultayda Ge MUGLA AP. Haldun MenIslimyelt, Süreyya Koç, Mehmet fettin Coşar; CHP liler: Ahmet hittin Güven, Malik Yolaç, Ziya da ayn bir gercek. O halde ne ya meselelerinde en büyük desteği nel Merkeze kontenjan tanımajnak teçoğlu, MualU Akarca. Tiritoğlu, Nejat Sarlıcalı'dır. palım? c Çalışalım» diyeceksi teşkil eder. Biz bazı gazete ve Bozbay, Ali Erbek» CKMP li ise: AlUnoğlu, tbrahim Abak. Hilmi için direnmesinin asıl cebebi de Dün gece Beykozda kıskançlık MUŞ Y.TP. thsmı Akpolat. niz. Çalışıyoruz. Bunu da inkâr e mecmualarımızda şahsımız ve parOben, Mahmut Rıza Bertan, FerBİTLtS: 2 milletvekilliğini YTP Sadrettin Tospi'dir. budur. Teşkilât daimî surette es yüıünden bir cinayet işlenmiştir. NEVŞEHtR C.K.M.P. Ibra demeyiz. Demek ki tâ Taneimat timiz için yazılanları şimdiden uki şöhretlerin listeieri i^galini bu Yeni Mahaüede Nişantaşı Cadde ile C H P . paylaşmıştır. C.H.P. d«3 BURDUR: 3 milletvekilliginden j r u h Bozbeyli, Naci Öktem, Hüsa him Şevki Atasağun. tan bu yana yapılan mücadelele nuttuk. Herkese ve bütün basına seçimlerde hoş karsılaraamiftır. sinde 45 sayılı evde oturan 24 yaş kazanan Müştak Okumuş, YTP 2 sini CHP, 1 ini de AP almıştır. ' mettin Tiyanşan, Şehabettin OrNtĞDE C H P . Gaüur Soy rin ancak küçük bir bölümünü hal dostça ve muhabbetçe ellerimi uCHP nden kazananlar: Fethi Çe hon, tsmail Hakkı Çetinel, Osman Seçimlerde alınan neticeler bir lanndaki Ahmet Arslan, 17 yaşın den Nafiz Giray'dır. lu. Sait Naci Ergin. letmemizin sebebi de böylece or zatıyorum. GÜMÜŞHANE: 4 milletvekilliği likbaş, Nadir Yavuzkan, AP nden Nuri Ulutoy; CHP liler: Selim daha ortaya koymaktadır ki, seç daki eşi Sadiyeyi, çıkan münakaşa ORDU C.H.P. Zeki Kumru taya çıkıyor. Türkiyede istihsal men vatanda* (Tarafsızlar dahil) «ırasında eline geçirdiği balta ile nin 2 sini CHP, geriye kalajunı da Mehmet özbey'dir. j Sarper, Îlhami Sancar, Orhan EGümüşpala, akşam üzeri uçakla YTP ile AP kazanmışlardır. CHP CHP ye oy vermemekte kararhdır. KARS: 9 milletvekilliğinden 6 i yüboglu, Cihat Baban, Suphi Bay lu, Şevket Köksal, Esref Ayhan. yoktur. Ekmek problemini gerçek Ankaraya hareketlrjden önce havı yaralamıştır. leştirtnek, istihsalle paraleldir. ARİZE A P . Nedp Danişoğden kazananlar: Nurettin özde »acı CHP, 3 ünü de YTP'almıştır. i k a n J ı Zeki Zeren, Sabri Vardarlı, CHP nin bu gidise bir çare bulmak alanında ihtisaslarmı soran bann Haydarpaşa Nümune Hastahane mir, Halis Bayramoğlu, AP den , , lu. tatürk'ün, ömrünce, üzerinde duriçin âcil tedbirler alması gerekmensuplarına, iyi haberlerin gelOğuz Oran, devrimlerin esas hedefi SAKARYA A P . Turhao Ka duğu mektedir. Bir kısım taralsız va sine kaldınlan Sadiye, yapılan te Sabahattin Savcı, YTP den Nec CHP den kazananlar: Kemal Ok Ratip Tahir Burak, meye devam ettiğini söylemiş ve yay, Kemal Güven, Hasan Erdoğan, Coşkuc Ali Kırca, Vahyi özarar, panlı, Kâzım Yurdakul. bu'ydu. Türkıje. kendi hayatiyetandaşlar CHP n i n kendisini lâğ daviye rağmen kurtarılamamış ve metti n Küçükel'dir. Bahtiyar Vural, Muzaffer Şâmilsabahki sözlerini tekrarlamıştır. y n Reşit Ülker, Abdullah Vehpi Uvederek yeni bir veçhe ile ortaya ölmüştür. SAMSUN A P . AJ1 Fuat tini ayakta tutabilecek istihsale Gümüspala'ya Ankara'da MUĞLA: 5 milletvekilliginden 3 oglu, Osman Yeltekin, YTP den: ğur, Kemsl Çiüneroğiu; CKMP ettiği gün, bütün yetersizlikler çıkmasını veya bünyesindeki bir Başgil, Cemalettin Bulak, Fethl Kaatil koca yakalanmış ve hak ünü AP, 2 sini de CHP almıştır. ; Sirrı öktem, Kemal Kaya, Rıza tezahürat yapıldı .liler: Ahmet Oğuz, Fuat Arna'dır. Tevetoğlu, Cahit Tokgöz. eksiklikler ve türlü bozuk düzen kısım eski şöhretleri tasfiye etme kında koğuşturma açılmıştır. Yalçındır. AP den kazananlar: llhan Tekin işler ıon bulacaktır. Çünkü, karnı Ankara 16 (Cumhuriyet Tesini yegâne çare olarak göstermek ! ADIYAMAN: 4 milletvekilliğin ' ÎZMtR: 17 milletvekilliğinin 10u StîRT Y.TP. Lâtif Aykut. doyuk olacaktır. Kafanın açh|ı, leks) Adalet Partisi Genel Basalp, Adnan Akarca, Cevdet Özkay. I AP, 1 sini de CHP karanmıştır. AP tedirler. CHP den Turan Şahin ve Hilmi den 2 sini YTP, 2 sini de CHP al ! milletvekilleri: Ragıp Gümüşpala, SÎNOP C H P . Suphi Batur. midenin açlığı giderildikten son kanı Ragıp Gümüşpala bugün saat ! Şinasi Osma, Mehmet Ali Aytaş, mıstır. Kazanan YTP liler: Sait Seçimle ri k a y b e d e n Baydur'dur. StVAS C H P . Nusret Çu ra duyulur. Siz istediğiniz kadar 1730 da uçakla Izmir'den AnkaraORDU: Ordunun 8 milletvekilli Bilginer, Ali Turanlı, CHP liler: Saim Kaygan, Muzaffer Döşemeci, bukçu, Vahit Bozatlı, Danlş Yursöyleyin yazın . konuşun • bağı ya gelmistir. ğinin 2 si Y.T.P. ye, 2 si A.P. ye,Mahmut Deniz, Mehmet özbay'dır. Ali Nailî Erdem, Nihat Kürşat, dakul, Nami Ocakçıoğlu. M.B.K., 14 Ierle ilgili bir meşuriar nn . haykırın baskı yapın öğüt 4 ü ise CH P. ye gitmiştir. C.H.P. Gümüşpala Esenboğa Hava alaMARDİN: 6 milletvekilliğinden Şükrü Akkan, Ihsan Gürsstn, KadTEKÎRDAĞ Y.TP. Selami verin, sonuç hiç değişmez. den kazananlar: Ferda Güley, A 3 ünü CHP: 2 sini YTP ve 1 ini ri Özek; CHP liler: Lebit Yurdoğtebliğ yayınladı nında yüz kadar otomobille gelen BaştaraJı 1 inci sahifede rif Hikmet Onat, Orhan Naim Haz lu. Mustafa Uyar, Necip Mirkelâm Üren. Cemal Tarlan. partililer tarafından karşılanmış Bastarafı 1 incı sahifede P.), Enver Kök (Sinop C.KrîI. nedar, Izzettin Ağaoğlu, A.P. den: de CKMP almıştır. CHP liler: Va oğlu, Arif Ertunga, Osman Sabri TOKAT Y.TP. Osman Hacı Türkiye'de istihsal kapılannı aç v uçaktan inerken de Genel Sekhap Dizdaroğlu, Mehmet Ali Arıe AnP.), Ertuğrul'Alath (Hakkâri Y. andın, bugün ^feıilli iradenin her baloğlu, Şevket özberk. madan «başan» kazanılamıyacak reter Şinasi Osma ile Kemal KesRafet Aksoi, Şadi Pehlivanoğlu.; k Şevki Avson YTP liler Esat Adal, Şeref Bakşık, Ziya Hanhan. türlü şüpheden uzak olarak, ger T.P.). Hayati Ataker (Ist. . Y.T. Y.T.P. den Ata Topaloğlu, Ata Bo j a n tır. Istihsalin bir doğumu büyü telli Gümüşpala'yı aralarma alaKONYA: 16 milletvekilliğinden TRABZON A.P. Yusuf DeK e m a l A v b a r . Seyfi Güneştan: çekleşmesini görmenin sevinç ve P.), Burhan Felek (îst. CJÎ.P), dur'dur 7 sini CHP, 4 ünü AP, 3 ünü CKM mirbağ, Resat Zaloğlu, Şevket Pa mesi korunması ve devam ettiril rak otomobil» kadar getirmişler« • . • •„•*• u. ' CKMP li Talat öğuz. „ bahtiyariığı içinde, iktidan devre Adil Sağıroğlu (Erzincan C.H.P.), mesi konusu vardır. Bugün ülke dir. Bes yüz kadar partilinin alkıs SAKARYA 6 mılletvekıllığı Y. G 1 R E S U N . 6 P, 2 sini de YTP almışUr. CHP li taloğlu milletvekilliğinden derken aşağıdaki hususları milleti: Cemil Sait Barlas (Îst. . C.H.P.), T.P., C.H.P. ve A.P. arasında müler: thsan Kabadayı, Mehmet Rü»TUNÇELİ Y.T.P. Mthmet rnizde istihsal vasıtalarını bir nok ları arasında otomobüe binen 3 ünü CHP, 2 sini YTP, 1 ini de mizin ıttılaına arzederiz: I Vedat Dicleli f.tst. C.H.P.), Şev savi olarak paylaşılmıştır. C H P . ta üzerine çevirmek zorunluğun Gümüşpala kendisiyle konuşan artü özal, Fakih özlen, Samet Ku Ali Demir. CKMP almıştır. CHP den kazaVatanseverliklerî, tarihin değişl ket Adalan (Izmir . CJJ.P.). den Burhan Akdağ, Yusuf Ulusoy, zucu, Fakih özfakih, Vefa Taaır, «îhtisasınız nedir?» URFA C H P . Vasfi Gerger, dayız. önce temeli, sonra duvarla kadaşımıza nanlar: Naim Tirali, Mustafa Ke Mehmet Sönmez. AP liler: Ahmet mez hükmüne bağlanmış olan, otuzj rı, odalan ve salonları v. s. i dü sorusuaa belirli bir heyecanla Milletvekili seçimini kaybeden Y.TP. den Ekrem Alican, Yaşar mal Esat Mahmut Karakurt. Çilesiz, Yusuf Yakuboğlu. Gürkan, Sait Sinan Yücesoy, Fasekiz ihtilâl arkadaşmın andları ] Bir, A.P den Hami Tezkan, Nuri »ünülür binanın. Temelsiz oda ev csonra söylerim» diyerek cevap YTP den: Nizamettin Erkmen, Et ruk Sükan, Cahit Yılmaz; CKMP UŞAK C H P . Mehmet Kâile milletimize karşı teyit ettikleri j tsJDUinuf kicaseler : Bayar kazanmışlardır. düşünülmez. Eğitim, oda örnegi vermiş ve Esenboğadan aynlmışHasan Tez (Ankara CHP), Remzi hem Kılıçoğlu. CKMP den: Ali liler: Kadircan Kaflı, îrfan Baran, mil Coskunoğlu. müşterek inançları olan demokraUŞAK: Uşaktaki 3 milletvekillioluyor: İstihsal de temel. İstihsal tır. tik hukuk devletine giderken, bu Batırbaygil (Ankara CHP). Hase ğinin 2 sini C.H.P., digerini de C. Cüceoğlu'dur. VAN Y.T.P. Faruk Işık. Kemal Ataman; YTP liler: Meki vasıtalarını aynı yönde kullanmak hedefe vanlacak yollarda. ihtilâl ne Ilgaz (tstanbul CHP), Emel Gür K.M.P. almıştır. C.H.P. den kazaGümüşpala Ankara'ya girerken AĞRI: 3 milletvekilliğinden 2 Keskin, Selçuk Aytan. YOZGAT C Ü P . lfa«n Ak sart olduğu gibi, bunu dağıtmalerin tabiatmda mevcut çetinlikle ler (İstanbul CHP), Bahir Ersoy nanlar: Ali Rıza Akbıyıkoğlu, tb sini CKMP. 1 ini de CHP almıştır. mak toplu bulundurmak ta şart Dışkapı semtino> bazı partililer MUŞ: Milletvekilliklerinin 3 ünü türel, Edip Boztepe. rm doğurduğu bazı metod aykırılık (îstanbul CHP), Sait Erdinç (Van rahim Bulanalp, C.K.M P. den ise.Kazanan CKMP liler: Rıza Polat. tarafından tezahüratla karşılande YTP almıstır. Isimleri şunlarZONGULDAK A P . Akif tır. Kimi, bir baş ister bu vatana lan beıirmişti. Bunun sonucu ola CHP). Nurettin Ardzçoğlu (Elâzîğ Ahmet Tahtakıhç'tır. mıştır. Doğruca Genel Merkez biNevzat Güngör. CHP li: Lutfi Han dır: Sami Öztürk, Kuddusî Aytaç, lyidoğan, Tevfik Inci, Tarık Rem • kimi, sistem ister bu ulusa kirak, sadece bir kadro ihdas kanunu CKMP), Ragıp Kutman (Giresun AFYON: 7 milletvekilliğinin 4 ü cıoğlu'dur. Sait Mutlu. mi, eğitim gerek bu ülkeye v. s. casma gelen Gümüspala'ya burazi Baka. olan (127) sayüı kanunla, dışarıda CKMP), Halide Nusret Zorlutuna nü C.K.M.P., 2 sini C.H.P., 1 ini de KIRŞEHÎR: 3 milletvekilliği de da da bin kadar partili tezahürathükümet müşavirliği görevi verilen (tstanbul CKMP), Nuri Leflef (is A.P. almıştır. C.K.M P. den kaza' CKMP ne gitmiş, diğer partiler ta bulunmuşsa da, birkaç dakika 14 arkadaşımız. bu vazifeLerici de tanbul CKMP), Irfan Aksu (Ispar nanlar: Veli Başaran,. Hasan Dinç barajı aşamamıştır. CKMP liler : sonra Genel Sekreter Şinasi Osbüyük bir ciddiyetle ifa etmişler ta, YTP Genel Sekreteri), Fahret er, Şevki Güler, Mümtaz Hıdıroğlu, j Ahmet Bilgin, Halil Özmen, Memma'nın ricası üzerine dağılmışlarEdebiyat dünyasında VICTOE HUGO'nun sinema âleminde dir. dır. Partililer dağılmadan önce Gü tin Kerim Gökay (İstanbul YTP), C.H.P. den Asım Yılmaz, Şükrü [ duh Erdemir'dir. LOLLOBRtGİDA ve ANTRONy Q U İ \ \ ' in ŞAHESKRİ Hazırlanı;, icra ve tarih önünde Emil Galip Sandalcı (İstanbul YT Yüzbaşıoğlu, A.P. den Mehraet Tur müşpala balkona çıkarak kendileU URFA: 7 milletvekilliğinden 4 mesuliyet o'rtakhğını yüklenrlikle P). Burhan Maner (İzmir YTP), gut'tur. rini selâmlamıştır. ünü CHP. 2 sini YTP, 1 ini de AP ri ihtilâlin, bugün mületçe idrak ARTVÎN: 3 milletvekilliğinden 2 kazanmıstır. CHP milletvekilleri: Mecit Gezer (Kars YTP). Gümüspala'ya alman neticeler etüğimiz SODUCUJIUH. onların da sini A.P., 1 ini de C H P almıstır. Atalay Akan, Osman Ağan, Bekir hakkmda Genel Merkez idarecileri Diğer taraftan Yassıada avukat A.P. den kazananlar: Nihat Ata, Sami Karahanh, Sabri Kılıç; YTP ortak inançları olduğunu aziz milSinemacdığın en MUAZZAM ve ŞAHANE SÜPEEFİLMİ tarafından izahat verilmiştir. larından olup YTP tarafından muh Sabih Osroan Avcı, CJi.P. den ise liler: Celai Öncel. Kemal Badılı; letimize arzederiz. BU AKŞAM Saat 9,15 te. Bu arada Yardımcı Baskan Tıhtelif illerde aday gösterilen Fevzi Saffet Eminağaoğlu'dur. Milü Birlik Komitesi Başkanı AP li: Kadri Eroğan'dır. Kin Demiray da balkondan sunları Cığırgan, Orhan Akça, Orhan Ceve HAKKÂRİ: Nispi temsil sistemiMARAŞ. Maraşm 6 milletvekillisöylemiştir: Türk Silâhh Kuvvetleri mal Fersoy, Enver Yakuboğlu ve ği A.P. ile C.H.P. arasmda yarıya nin uygulannıadığı bu viiâyetimizBaşkumandanı Orgeneral Biletler satılmakt!Kİ:r. tL 9326/5977 Atıf Hacıpaşaoğlu da. seçimi kay rıya paylaşılmıştır A.P. den kaza de tek milletvekilliğini CHP adayı • Senato'da 80 ve mflletv<;killiCcmal GirseJ ? • • • • • • » • • • • • • • • » » • • • • • » • • • • • • • • • » • ğinde de 200 ün üzerindeyiz.» • • • • • • •• • • • • • • » •<» • • • • •• • • • • • • • • •• bedeeler «ra&ıodadjj. nanlar: Kemal Bağcıoğlu, Enver Ahmet Zeydan kazanmıştır. Şimdi Ne olacak ? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Milletvekili Secimlerinin oy Neticesi AJ*. 72, C.HJ». 54, CJC. M.P. 7, Y.T.P. 17 Senaiör çıkardılar YUNUS NADİ armaüanı ENĞNEMUDAMMIZNEDiR? 52 I9SİI9G2 Koaüsyon hukümetlnin teşkili zaruri görülüyor Gürsel'in lemennileri I 54 \ 45 Uraya Lüfer balığı Adana'da G.H.P. içiode patlak veren buhraa 53 Kıskandığı karssını baltaiie öldürdü NOTRE DAME'ıtı KAMBURU YENİ MELEK Sinemasmda
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle