19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1.5 Ekiın İMI OKURLARLA Bastarafı 1 inei sahifede dan neticeler en az üç günde bellı olaaak, ream! «onuçlanc ilanı ise belki de bir haftadan lazla zaman «lacaktır. Yeni Anayasanın geçici 1 incı maddesine göre, «Seçim sonucuŞJfli'den bir B»y»a Okarunu ünda birar tenellk kıdem zammı nun Yüksek Seçim Kurulunca ilâtemnmasmı sağlıyacak bir kanun nmı takip eden beşinci gün her ik yanjror; Meclis kendiliğinden Türkiye Bu Amerikadan gelen kadın bir mi çıkarılmasını rica ediyoruz. yök Millet Meclisınde saat 15 tt CEVABIMIZ: safirimizle Kapalıçarsıda Cevahir bedesteninl gemek icap etti Tu Bu konuyu, yakuıda Lj ba$ına ge birlikte> toplanacağmdan Yüksek ristler için her bakıır«ian entere lecek olan yeni iktidara duyurma Seçim Kurulunun remni neticeler: azami 24 ekim sah günü ilân san bir yer. Dolastık, biraz alış nız lâzım. si gerekmektedir. veris yaptık, fakat çok da «ıkıldık. llk toplantıda once senatörler \ ı Sivrisinek istilâsma KolLarı, göğüsleri açık bir sürü debilâhare milletvekilleri Anayasadf likanlı bu çarsıda dolajıyor, gelip uğnyan Samsun metni yazılı yemini yapaoeklard: ı geçen kadınlara tuhaf nazarlarla bakıyordu. Utandım doğrusu. BunSamsundan Nevin Atasoy yazı Erteai gün ise toplanacak olar MeclU, Cumhurbaşkanını seçeceklann kim olduklannı sordum: me yor: tir. Cumhurbaşkanı seciminden itı ğer buraaı kuyumcu esnafımn aTürkiyemızin sayıh şehirlerın bir ajr içinde, kendisine, ge tolyeai imis. îç mahzenlerinde bir den biri olan Samsunda, üç aydır baren nci maddede verilen konten çici 2 yığın delikanli çalıaırmıs. Ortalık (Temmuz, ağustos, eylul) fivrisi jana gore 15 senator sececektır ta dolaşan beğrı açık kimseler de nek kaynamaktadır. Bu yüzden, Boyleoe Turkıye Buyak Süllet Mec bu isçüennif. Burası imalâthane sabahlara kadar uyku uyumaz <1 lisı 450 milletvekilı ve 22 si MılL mi, yoksa turistik «atış yeri mi? duk. Gundüz de çalıştığımız için, Bırhk Komitesi uyesi olmak üzere Bunları birbirinden ayırmak, böy gecenin uykusuzlugu yüzunden 187 senatorden teşekkul edecektir lece, turistleri bu çirkln manzara tam randmanla ış gorenüyoruz. Ev Inbnü milletvekili olmasaydı senadan kurtarmak imkânı yok mu?. de devamh mücadele yapayoruz. tör sayısı 188 olacaktı. Fakat dışarıda mücadele yapılmaTurkiye B. M. M. nin dıvan, ko' dığından hiç tesir etnuyor. Srtırıa Bile bile lâdes Mücadele Kurumu, sshır içi müca mısyonlar gıbı iç organları teşekBeşiktaş'tan bir Oknrnmnz yazı deleyi belediyeye devretmiş. Be kul ettikten sonra yapacağı ilk i^ yor: lediye bu işi hıç benimsemiyor. Anayasamıza gore kurulması .derYurdumuza değerli elemanlar Halımiz ne olacak bilmem? pış edılen müesseseleri kurmaktır Bunlar, bılındığı gıbı Anayasa M h yetiştıren Robert Kolej, öğrencileri CEVABIMIZ: ne tanıdığı haklar bakımından, öMücadele vasıtalarının bol ve kemesı, Yüksek Hâkimler Kurulu tekı okullantnızdan çok farklıdır. çeşitk bulunduğu Sam.sun gibi i ve dığer ıktisadı müesseselerdır. Şoyle ki: 1) Nonnal sınıf gecme leri ve uyanık bir şehriraizden bu Aoayasada bunların kurulması notu (7) dir. 2) Başarılamıyan bir çeşit şikâyetlerin yükselmesini çok ıcın azami altı ay mühlet tanınmısderstcn öğrenciye imtihana gir yadırgadık. Samsun Belediy^si, tır. mek hakkını tanımak, ancak o sivrisineğin üstesinden gelemezse, da yuhalar çekilmis, oradan Piyer ilgili makamlar el koymuş, eleba dersin imtihanma verilmiştir. 3) verlığının mânasını kaybeder. lıate w Loti otelıne do£ru sapıknıştır. şılardan dördü yakalanarak Örfî Gürsel'in, Türk mflledne Bir veya iki dersten muvaffak olaSeçmen, sadece Cumhuriyet Se Taaa sapılan yerdekı bir apartınaaj Jdare Kumandanhgına teslim edil Çöpderdi mıyan öğrencı, imtihan hakkı t«natosu seçımlerine mahsus olmak nm üçuncu kat penceresine yapiî miştir. mesajı nınmazsa, bir daha alınmamak üOâruha <lenil otenlardan birmin uzere k&rBiâ liste v>apâbileoektir. tınlan inr C.H.P. flâması da binaBu konu ile ilgili olarak bu sü Raıtara*1 i ua& saiıifcfie zere okuldan atılır. (Bu ders yılı tunda yazılan bır yazjya karşılık o i Cumhuriyet Senetosa seçimlerin ya tas «tılmak, yuhalanmak sure Celâl Bayann büyük boy bır peaGursel makamında çalışıcke:. Muhendislik ve îktisat bölümün larak de seçmen: lstanbul Belediyesinden bptın mensuplan kendisinden bır tıyle o katta oturanlara zorla yırt mini taşıdığı ibbar edilmıstjr «6. den 20 ye yakın öğrenci atıknıştjr). aşağıdaki mektup alınmıştır: «KOCAOĞLAN» Ankaıada Küçdk Tıyatroda Orhan Asena'nın Tnmen Kumandanı Tümganeral 1 Sıyasi partılerın veya var tırılmıçtır. konuşma talebinde bulunmıışlar 4) Butunleme hakkı tanınıp da imfaruk Guventuck, büyuk boy res«Cerrahpaşa, Tarhanamektep ve Başian, Fahri özdılek ve Sıt yazdığı ve Ziya Demirelın sahneye koyduğu dKocaoğlan» temsilleri <ia bağımsız adaylarm matbu oy Kendini bilmez gfiruhu, grupia mi taşıyanların bulunup derhal tihana giren öğrencıye yönetmelik sokağının çopleri, kamyonlarımız ilgi uyandınnaktadu'. Resimde. bu yiyesm bir sahnesinde Şeref Gür pusulalarından birinı olduğu gi nnı alkışlamıyanlan yuhalasıak geregince (6) dan fazla not veril da ârıza olmadığj takdirde, 5 gün kı Ulay ile gbruşurken bu talebı soy \r Tarkân Atamer gorıilmektedı.yakalanması için ^mir vmmiatir bi. derhal kabul etmış ve çazeleciler ve ««ordükleri her C.H.P. flâması Ayrıca, esef verici olayı takip e miyerek gelecek seneye kredi açı de bir alınmaktadır. Bunu teyid i Beyaz bir kagı! uzerine ken nı zorla yırttınnak suretiyle BeyBıie foto muhabirleri Başbnkanlık ğı bırakılır. Hıç bir Fakülte ve eden semt sakinlerinin imzalı belden bazı gazetecüer de tartaklan disı tarafından yazı\ıak suretiy zıt meydanına kadar gehnislerdir. Makam Odasına alınmıslardır Yuksek okulda gorulmiyen bu du" gesi ekh olarak sunulmuştur.» mışlardır. le duzenlenen oy pusulasını, veya 28 msan olaylarmda ^ehit düşen Soat 12.05 ten 12.20 ye kadaı deTumdan Milli Eğitim Bakanlığının CEVABIMIZ: S Bir Biyasi partınm veya ba Turan Emeksız'in oâtır.isı ıçm Mar haberı var mıdır? Belediyemizin gerçekleri gizle vam eden kabulde Gursel, gazeteğımsız adayın matbu oy pusulası mara sineması önünde dikilen bay Adalet Divam, Balnrammeyışini, durüst davranışını tak cilerin yanında Fahri Ozdilek ve uzerindeki isımlerden bır veya bir rak dıreğınin yanına geiindigi zaCEVABIMIZ: dirle karşılıyoruz. Ne var ki, seb Sıtkı Ulay'a Rus Büyük Elçısi ile kaçın; sılıp yerierıne başka aday man da bunlar hep bir ağızdan cuda bulunan on iki saElbet haberı vardır. Bir öeel okonuşmadan bahsetmiş. mü ze ve meyva larm i«imlerinı yazmak suretiyle «yuba» çekmisler ve bayrak direğ kula eğitim ve öğretim izni verile 5 günde bir mevsımidir, çöplerin basın mensujjlanna hitnkamyonlarda mğın dün tahHyesine hazırJadığı oy pusulajmı kullana ne doğru bir giın evvelki gibi tübilmek için, ilkin o okulun yonet çıktığı takdirde, daha da çokârıza ben, «Bu görü?m» son «riin diye evbilecektir. melij*i incelenır, tasdik olunur. O lecde beklemesinin sağlık aulayışı mi»» demiştir. küsmüşlecdir. verdi kul ancak bundan sonra açüabilir. ile Ne var ki, muteber savılması Bundan sonra Gurael ile gazete ne derece bağdaşabüeceğinin Beyazıt meydarundaki halkın sü J lnri ggj Robert Koleje giren öğrenciler, o takdirini de yine 'Belediyemize bı ciler arasında şu konuşma ceıeyan içm oy r ^ iip uz£Jinde T TT^ kunetle seyrettiği bu hareketi mü TIİ Şahabettin Gündüz, Selâhattin Tan kulun yonetmelıjjıni, tutumunu bi rakıyoruz. mühür vey a «eçmıeaın Jum oiduğu teakrp kafile üniversite binası ö rıverdi, Turhan Lokmanoğlu, Mehetmis ve Başkan Turk milletine le bile buraya girerler. Yani her nu belirten hır ışaret bulunmama nunden "Ünii»ersiteyi vuhahnnış, o met Babiır, Kasım Bkenler, Emin hiisben bir mesaj vermistir: şeye öoceden IBZI olarak grrmiş Açık mektujjlaşma lı ve matbu oy pusulası kullandı radan Lâleliye inmiştır. Burada Taylan, Me+ımet Şahin, «Suristi«NATO Heyetinu ziysreti hakbulunurlar.. Bu durum karşısında i ğı takdırde, bunun hangı sıyafiî Lâleli cami altındakı Paşabahçe mal» dosyaları sanıklarından da löeattepe'den Erol Bağcıçil'c J landa birşey soyler mısiniz?» hıç bir şikâyete haklan olmamak partıye veya bağımsız adaya aıt Şıse ve Cam Fabrikası satış mağa Necmi Inanç ile Baha TeİEand'ın Memleketımiz ile NATO «traAradığınız kiUjılar.ian «lürk lslâzımdır. bulunduğu belli olmalıdır. smdaki münasebetleri v« bu mu zası kepenginde bulunan küçük mevkufiyet hallerİDe son verilmetanbul» ile «Asırlar Boyunca tstan. Oy pusulasını zarfa koyup ka bir C.H P. bayrağı zorla abnıp yır sini kararlaştırmıştır. bul» matbaamızda mevcuttur. Biri na«ebet!erden doğacak, Türkiyeve Ücretîî memuriarm pattıktan sonra seçmen, oy verme bu harekete müdahale etÖte yandan Yar^ıtay Kütuphane 2,5, ötekisi de 12,5 lua fiyatla satıl müteveecih menfantleri gorüstük mahallınden çıkacaktır. Zarfını, mek istiyen bir kaç vatandaşın ü Salonunda çalışan Yüksek Adalet durumu maktadır. İdare rrriidürlüğürmüze Heosi iyi anlayış gösteriyor, hepsi Tuıkiyeyi takdir ediyor ve sevınaerinde «Cumhuriyet Senatosu Ü serine hucum edilmiş ve b.u Divammn gorevıni ve durusmalaMar»ı*tsn Hsssn Kanıçok baş vurursanız tedarik ectebilirsi yor. Açık konusuyoruz, bu açık yeleri Seçimı» ibaresi yazılı kül tandtslar hırpalanmıştır. rın gereğüıe fiöre yapılabümefii yor: niz! konusmalar dogru yolu bulmakta renğine boyalı sandığa «rttıktan Butün bu olaylar sırasmda po için salonun tanzim edilmesine çaÖteden beri haksızlığa uğramıs faydalı oluyor. NATO Heyetiyle aonıa kütuğu tmzalayacak, rauhur lis ve diger zabıta Kuvvetlerinden lışılmaktadır. Salonun esas şeklini bulunan askerlik subelerindeki tigörüsmekten çok memnunıım. cSATILffi EV» Fatih Tiyatrosunda Ahmet Kutsi Tecer'in liyecek veya parmak basmak su müdahale gönniyen kendini bil alabilmesi için ise, bir haftalrk bir vil daktilo manurkruını d B üL MAC A «NATO Heyetinin seçimlerin hn yazdığı ve Nüvit Özdağru'nus sahneye koyduğu «Satılık Ev» oynan retiyle işareüıyıecekür. Öneaılı hır mezler, AJcsaray meydanma imnis süreyte itrtiyaç vardır. hâlt tfSzelmemiş bulumıyor. Diger rn^n arifesinde gelmesi bir tesamemurlann almakta oldnklan domaktadır. Resunde, Nezüıe Becerikb, Saltuk Kaplanfiı ve Zihni Rona husus da, seçmenın ancak bağlı ler, bu defa karsı yoldan geçen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dıf olarak mı kabul edilir'» bulunduğu bolgenin Cumhuavet ve ön cammda CJI.P. fiaması bu Gençitk Hürriyet Şehidiğum ve çocuk parasmdan mahru^örülrnefcteibr. Evet, hayırh bir tesadüftür. Senatoau uyelığı için adayiığını lunan bir kamyonla taksinin yolu muz. Senelik kanunt iznitniz 15 • Türk »illetine bir mesajırm koymuş ümselere, rey verehilece nu kesmek istemi'îl'îrdir. Fakat so ne tükürenleri dün tel'in gfindür. Hastahk halinde, ancaK var mı?» fıdir. forlerin gaza basması üzerine bir ıki ay iicret alabHmekteyiz!. îstik Her seyi söyledim. Benim etti rarh bir kadroya sahip degiliz. Bu MİHet Meeligi üyelifi seçinri ieln müddet koştuktan sonra takipten Turk Milletine bir teşekkür borvazgeçmişlerdir. Emlâk Bankası hale ürülmemek elden gehniyor! •y naml kollanılaook? i inct cum var, onu da yann akşam veya apartımanlerı sırasındaki bütün CEVAHBHZ.Bundan sonra seçmen, yeni nispi binalarda pencerelerden durumu sizin aziz hâtırasını gençliğin, Tür obürgünkü konuşmamla yapacaSayıları bir hayli kabank oîan temsil usulunun uygulandrfı Mil seyreden ve hiç bir harekette bu kiye durdufeça yafataeatıtn feildirğım. Yann da Türk Milleti tam bir bütün ücretti memurlann durumu let Meclisi uyeligı seçim i ıçın oy lunrruyan halkı vuhalıvan ve çok miştir. vakarla vazüesini yapmıs olacaksizin gibidir. Sağdan soldan yapıkullanacaktır. Sandık Kurulu Baç ağ.r 'küfürler sarfeden güruh, ni Aynca saat 15^0 da T. M. T. F. tır lan bir çok müracaatlara rsğmen, jkanı bu sefer seçmene yine çift hayet Saraçhanebaşma gelmlş, Boz tarafmdan bayrak dııeğine bir çe. «Bugünkü ihtisasınız nedir?» düçük iktidar, nedense bu konuyu | mühürhı, fakat pembe renklı bır •dağan kemeri yanında Un'capanı lenk konularak Emektiz'in hâtı Memleketi özIediŞimiz noktaele almak istemedi. Bir kaç gün zarf vereoektır. Oy pusulasının a gidiş yolunu *e3tmstır. ya ulastırmaktan mütevellit memrası önünde ihtiram durusunda sonra iş başına gelecek olan yeni muteber sayılmaaı »çin seçjmenın : nuniyetimi ihtisasım olsrak söyhbulunulmuftur. ıktidann, Demokrat prensiplere, zarfın pembe renkli ve çift muTam bu sırada Aksaray istikameyebilirim. Bu sonucun ve îkincı Insan haklarına aykın olan bu du SOLDAN hurlü olmasma tekrar dikkat aar •tindeo «elen 5 otomohillik bir C T. M. T. F. bildirisinde ^öyle deCumhuriyetin Türk Milletine hu1 Yuvarlak Masa toplantısına zur, saadet ve emniyet getumesını rumu düzelteceğini umuyoruz. letmesi fierekmektedır. Mutaakı H. P. kafilesi, grupun anî hücumu mektedir: «Hürriyet Şehidimiz çağınlmış olan eiyasl tşekküller (bır yürekten temenni ederim. Elbette | ben üzerinde Mılletvekili Seçimı» na uğramış, otomoiiller taşlanma Turhan Eroeksiz'in 'bayrak direğisayı 2 12 seneHk lise mezunlan hlli» ve bif keHme)kebme,«rHücre ma bu hâdise Türk tarıhinde muhım ıbaresi yazılı ıkınci kapalı oy veü ya, yumruklanmaya, hayrak ve ne dün yapılan çirkin, alçakça temânasına iki Fransa'nın bir yer işgal edecektır. Asıl meseme mahalline girecektir. Orada İlâmalar yırtılmağa başlanmıstır. cevüzü Türk Tüksek öğreırim fgtsniral'dan 5 frnza ile yazıhyor: fcaşkentinin iki baçı. 3 Neşeli negenel seçimlere iatüan siyasi par öndeki otomobilin srynlıp kaçma Gençlıgi olarak jıefTetle karsılıBizler, 12 senelik lise mezunu şeli gbrünürken çıkanlan yüksek le, İkinci Cumhuriyetın ihtıraslara tilerin ve varsa bagunsız adayla sına mukabıl dığer 3 araba kur yoruz. sençlenz. Öteki lise mezunu arka 9». 4 Eski Ytmanlıların kuilan kurban odilmeden temiz ve vatan rm matbu oy pusulaları ile karşı tulaanaın^, bir hayli hasara ugra Bizler o essiz arkadaşımınn dıklan bir mueHd âleti. 5 Kadın perverane yollardan inkişaf etmcrtaşlarımızdan farklı olarak hayahâtırasını Turkiye durdukça yasat lasacaktır. Millet Meclisi üyekrı. mıştır. tar kendilerinl umnlaaadık seAara ve memleketin özledigi temı^ ta bir sene geç atıhnış bulunuyoyine ona milletveJdli tecirrunde aiyası Bu tecavüz olayı devam edeıken mıya and içmif kisîleriz.» ruz. Memur olanlanmız bu yüzsokarlnr da«üzennden uymaktan geri idaresinin kurulmasıdır. Buna mudurmaztar, hopla ve Vartilerin veya varsa bağımsız a Aksaray istikametmden gelen ve den bir yıl geç terfi ediyor. 1953, manasına tdr emir. 6 Bir şırket nevverler, gensler, ihtıyarlar. matdaylardan her birinın matbu oy Fatihe doğru sapan 25 . 30 otomo 1554 1955 yıllannda liselerden me «e dtakltfc «ekli. 5 Batı Anadolu buat ve bütün vatandaşler elbirlı1968 O9itnpiyatlanna BU l'OKSSL. Arthur Watkynden O N. Karaca pusulalarını kullamnak çarttır. billik bir CJHJ». konvoyu, 600 run olan bizlere, memuriyet haya muzda bir ka^aba. deniz veya su A. Koran'jn tercume ettiği bu piyesi Hâmit Akınlı sahneye koy Aiai halde muteber sayılmaz. Seç 700 kışilik kendini bilmezler güıu«Orduya mesajınızın önemli kısArjantin talip kenan. 8 lersi eski sankh yargıç mı nedir?» nıuştur. Resrmde, Kadıköy Tiyatrosunda oynanan bu tea6İklen bir men terafınden tamamen veya kıs hunun, ellerinde taşlar, sopalar tır, çevrilince «ortaya yoktan birşey Buenos Aires, Arjantin Teşekkür, teşekkür. Ordu va sahne görülüyor. men silinerek yerlerine ba^a ad ve demir çubuklarla koşarafk o isçıkarma» mânasına gelir. 9 Temel spor teşkilâtı, burada tertip edizifesini yapmaktan mütevellit bülar yazıhnış veya eksik bırakıl tıkamete gitmesine yoi açmıştır. kanun (mürekhep keüsae) len bir basın toplantım sırasınyük bir huzur içmdedir. Onlaı« da Güruh trafik esasen tıkalı oldu mıs matbu oy pusulaları, hangı YUKAR»AN' AŞAĞTTA Bastarafı 4 önciı saiııfcrie da, 1968 senesinde yapüacak teşekkür borçluyum. Ordu bundan siyasî partiye veya varsa batunsız ğu için kısa zamanda CJH.P. kon1 Birbirini yumruklama sure sonra kendi sahasına çekilip memsır.iları bardaklara koydn.. î19. Olimpıyat Oyunlamun orgaadaya ait olduğu belli olmak *er voyuna yetişmiş ve öldüresiye bir tiyle yapUan spor çegidi müsabaka leket mutiafaası icin gayret aariemam efendi koUarı sıva>ip, nizasyonuna Buenos Aires eehtiyle, eksiksiz oy pusulası »efctin hır&ia, C. H. P. otomobillerine taş, «1 fiki ke+ime). 2 Vadlni yerine rirtin talip olduğunu ve yakında getirme veya borcunu verme İşi. decektir. de hesaba Jsatılır. Yani matbu oy sopa, demir çubuk ve tekme ile balığın suyuna baiMJı. Ahm«t ıdüzıneden iki eteik cerire» kfiiçı «tngıliz B i . C . muhabiri ile koda bunun için resmen müracaat funulası bütün olarak muteber tecavüze başlamıslardır... davrandı.. edileceğini açıklamıştır. lığı iki kelime. 3 Her hangi bir nuşma memumun ne olduğu?. dır, fakat uzerindeki tahcifst »a Bu âni hücum durumu kavnya Musaade lraam efendi! vakada tanık vaziverinde bulunan Bilindiği gibi 1964 senesindekı Bizleri iyi anlamalarını rica zan itibara alınmaz. Avmoa, el ile mıyan CJJJ" lileri şaşırtmış, o kronolojisi Olimpıyat Oyunları Tokyo'da Konsolos be>« bir parç» ayiMt (iki kcliıne) 4 Bir demir çeeidi, ettim. Hisleriyle değil, kafalariyle yaeıh her çeşit oy pusukuan da tomobilden basmı çıkararak propabir zaman parçat. Wı rengin tersi bizleri anlamaları gerektiğini izah yapılacaktır. !ım da tahagında yesin.. Eczaganda brosurü atmak istiyen bazı muteber sayılmaz. 1950 1960 C.HJ". li kadmlar, başlarına ve elcı bey de C^ite yapsm! Rahmi: 5 Küşat eOcii. 4inman artj$ı. C ettim. Yel (eski terim), l İtalya lig muhtelitinde lerine yumruk ve sopalar yemiçler Bundan sonra Başkan O&rseî mu Qnn ayırma afabey! O kny Yazan: Karm» liste yak tersi habirler ve foto muhabirleriyle reruk tatsız oîur. Faka ayır, y»NADÎR NADİ Yeni kabul ve ilk defa tatbik dir... mânasmadır. 7 4 İngiliz oyuncu var ilk sasknüık geçtiği ve meydanın EC H , l.a!.. ettiğimiz nispi temsil «İKteaıtaıin £n aşağıdakl kı sim çektirmiş, gazetecilerle şakaE L Roms önümüzdekı ay, L'czacı beyc ue bir güzel parsım. esas formü laşmıştır. bir netıcesı olarak, Millet Meclisi bir karşılıklı muharebe halini al 1 Ingütere ve Iskoçya lig mundığı ânda CSJ . konvoyunda bu lüne tam uygun Başkan Ofrrsel yann yapılaoak çi verdiler.. ve trisimkiler yeüyeleri seçiminde seçmen el yazıtelitlen ile karşılaşacak olan tarzda. 8 Urgan olan Curnhuriyet Senatosu ve Milmeğc koyuldu .. Konsolos bev: «ı öe *eya buşka herhangi bir «u lunanlar da kendilerini toparlamışss veya halatın mı letvekili Seçimlerinde oy'unu saat lar ve otomobillerden fırlıyarak İtalya lig muhtelitinde 4 tase FevkaUUte.. «lintze safltkl rette karma liste yapmak hareketine •', 'l»R. £!< E'L. mnnnîFİ, n^ınm: 10 da Çankaya îlkokulundaki sande Ingilız futbolcu buluamakdiycrek yemeği lerkeıı. tmam kullanmak hakiından mahrum nefislerini müdafaa meydan tam hfiirfseti. 9 Hfrı dıkta kullanacaktır. Başkan Gursel geçmişlerdir. Bu ânda tadır. Bunlar: Sağiç Graves efendi • dur. Dunku bulnuicanui distande Tsana Referandum için de oy'unu bu sanmânasiyle anababa günü halini (Milan), santrfor Baker (Torihal'.ı ^ir«.aiıifW. ba lraam !?aTfi, denizaen tıaSeçmen Millet Meclisi üjnleri almıs, trafik durmuş. civarda otudıkte kullanmıştı. no), soliç Law (Toıino), John bam çıksa rtrhn, *emi<, rihak nndıran çphir, bir sıfat takısı. o kıtapta 10 yıl seçiminde siyesi partilerin veya ran halk da, o istikamete dogru Charles (Juventüs). InternatıoUiğer taraftan Gursel bugün NAkeramet imıyarBiu^ süren bir çökfivarsa bağımsız aâayların matbu koşmağa başlanuştır. nale'den Hitchens ise yedekte 3 Mali Heyetmi, memleketine gıt tıstıny«rdu. Ralımi de sün kronolojîoy pusulalarını ayaen kullanmak bulunmaktadır. mekte olan Rus Buyukelçisini ve <Ç<* @ü«d fcalık sinı bnlacaksı' zorundadır. Bağımsız adaya rey iendısine «JÖGrriyet Meşalesi» adlı di'e öviinürken Nuri ağzı do«uı. Bn yafiiar kynca vermek istiyen «nçftM'nTn jnat lır; fakat tercihsiz oy pusulası Sehir Tijatroları fcir kıtap bediye eden Millî Türk lu! | o çâköşün nedenleri t>u oy pusulesmde, târ 1ek muamelesi görür. Dik dörtgen kuTalebe Birligi temsilciienni <ke fca Sen fcalrktan ne anlarsın!| Her gün saat 18 de \e Cumartesi hakkında doğru bir bağımsız adayın bulunması ge tucuklar içine çizümiyen tercih tul etmıştir. Çok Acı Bir Kayıp Ha *u baUk d«r4c««fcirdeotui yarşpya varmamza da rekmektedir. Bir siyasî partıye işaretleri ise, hiç konulmamıç saPazar 15.30 da re »kşürmiye has!;»dı.. yardiHicı olacakttr. Dü ÇÖP4TATAN mensırp olsun \eya bafunsız olsun yılır. Fmdıklı eşrafındaa mtrhuır NATO malî heyeti Vazan. T. W1LJ3ER rriin taartalan üaerinde horoz çibi öttiı.. iiep AH Bıza Beyın ve merhumt başka bır adayın ısmi bulunmıyaMillet Meclisi üyelerı seçiminTurkçesi H. KUNTAY uzun boylu durmak Rabia Hanımın mahdumu rrerk"l!itılar. Rahmi Narinin i a bicaktır. Seçmen, genel .seçimlere de reyini zarfa koyup yapıştıran teatıaslara başladı Sal! gttrcleri temsil yoktur. hum Omer Nacı, merhum Kâve Aüşünmek itorandare sırtına yumruk vtıruyordıı. katılan siyasi partılerden birini ve seçmen, dışanda n içeriye gözetleSaat 21 de Bastarafı 1 ıncı sarnrtede zım Sağıroglu vç Tahısin AtaFIZ. Yann aynı hatâlaAıiamın £;özleri fırlamış.. nefes ya bir bağımsız adayı nemiyecek şekıldakı kapalı oy ATİNA&I TtMOV kan'm sevgili kardeçleri, Zıya koymuş ve aajgı duruşunda bulun beğenmek TI önlemenin başka alaiuyoritn.. Ahmet koştu yazorundadır. verrae mahallinden çıkacaktır. Ar Yazan: W Slıaktspeare KüçükreİBt^lu ve S^ıye Yazımuştur. C»resi yaktnr. rına çeldi.. basını yere egfli kasmdan da zarfı üzerinde «Millet Türkçesı: O. Burıan cı'nın yeğenleri Rabia CüIgeç' Heyet üyeleıi iundan .soıvra saat oy paaafedBn \e Sah günlen temsil yoktuT. in kıyrnetli damadı, Lütüf SaS.30 da Devlet ve Hükümet BaşkaSeçmenın, beğenoiği siva*i parti vekiK Seçimi» ibaresi yazılı boyaTelefon: 44 «4 09 Öksür, sıkı öksür he'. 4igıroğlu'nun sevgıli eşi. X>uygu nı Cemal Gürsel, saat 10.15 te Başn u oy pusulası üzerinde yapabi sız sandığa atacaktır. Mutaakıben \"e Canan Sağıroğiu'nun. Sevye bağırdı.. Nvri •ok«6rdü.. ?ir bakan YaTdımcısı Fahri özdilek, leceği tek degişiklik, dy pusulası kiitükteki hanesini bir defa daha ^i ömjıoVun Eevgili hab^ları daha öksürAti.. KSıayct KADOCÖY TiytrtrosuiMİa imzalayacak, mühürleyecek veya 11.30 da Maliye Bakanı Kemal KurBütün kitapçılarda ve matbaamızds bulabilteılnız. uzerinde isrmleri yafetlı Bilge Sagıroğlu ve Tuncer TanHer gun saat 18 de ve Cumartesi daş, 12.15 te Ticaret Bakanı Mehjas icinde. kalklı.. Cumhuriyet 5914 dan mutlaka mıilfetvekili seçilme parmak basmak suretiyle işaretyol'un kaympederleri, Zühtıye. Pazar 15.30 da Oh:.. OVdinı he'.. met Baydur tarafından kabul edillerını ar^uiadığı adaylarm isimle liyecektir. Seçmen son olarak, San Enver. Münir. Kiyazi. Kimran £ OZGVK C U dik KanHu Başkanından ilgıli Rateni 4e mifler ve saat 13.15 te Fahri öztliAtpkan, Suzan Tanel in. Turri kBrşısındaki dikdörtf^n kutuYazan: A. Defrense Jjâkırdjvı vetiştinaeden | lek tarafmdan Ankara Palasta çegut, Hale, 'Beoman, Saj^roglu. cukkır içine bazı şartlaEa uyarak X yerlerine 2 mühirr bamlmış seçmen Türbçesri: B. Dsnişmend DOKTOR DOKTOR lokmanı do?ru dürüst,. j Jjue, Beygo'nun amcazadeleri xeflerrne veTİlen yemekte hazrr buSaat 21 de isaretini çizmekten iharettir. Cizece, kartmı alarak işini bitiracek ve Ayhan. Zrtuğrul, Nurdogan r lunmu^lardır. övJ» öeÇil « a hu şıra vok j »eSAPIA BV VOKTV ği x işaretleri oy pusulaları tize uzaklaşacaktır. Srdal, Nurten. Kâzım At«kan. Seç Yazan: A Watkyn Saat 15.30 da Devlet Plânlama' rinde yazılı aday sayısının ne ekNuray Murathanoğlu'nun amcayakıv ki.. bu sıra değil sarap ( Turkçesi O. N. Jiaraca . A. Moran Daıresinde ilgili Bakf.nlenıı da kabulunmalıdır sık ne fazla tam yansı olmalıdır. Derl, Saç »e Zührevl ları Aylın Tanyol'un dedesi olmoş,. 4evinoe İBMMIIRI rengi Pcrşembe £ünleri tcm*ıl yoktur. tılmasiyie yapılan topkıatıda buDahilryp »ırtehassnn Seçmen sandık alanmda suku Rastalıfclaı Miitebassısı Meselâ üzerind» ti adayın bulunCankaya eski Kajmaknmı Telefon 36 06 82 attı.. unan heyet uyeleri şereüne saat net içinde bulunmalı ve gorevtıleUtıklâl Cad H»rmakfeapı Şişli, H«sad sokak No. 20 duğu oy pusulası üzerinde 3 3daMakına Kımja Eortiıstrisi 1 l i n 20^0 da Dışışleri Bakanı Selım, JMmret bey oğflvm. Bu şıra No m '.Eei: 44 10 73 Tel: 47 3» « T*ersonel Mudnrıı yın ismi hmasmdaifei drkdörtgen sözlerini dinlemelidir. Hıç bir İSTAHBUL BÖLÜMÜ Sarper de bir yemek vermiştir. defil mi?.. Cumhuriyet 5919 Cumhuriyet 5918 kutufuklar içine x tercıh işareti seçmene sandık başında oyuna teHer gün gaat 21 de \e Cumartesi MUSTAFA ASIM NATO Mali Heyeti yann sabah tmam efendi! Tadından an lcoy.E(bilrr. Eğer aöay seyısı "tek ise '• eâecek müdahale, telkin veya Pazar 15.30 da SAĞIBOĞUJ 7.15 te utakla Tarkiye'Jan ayrüalamadınız an?» fto Nnrminki « A T I l 1 K EV bir aşKğıdakı cift rakamın yaxi£i tavsiyede bulunamaz. Seçmen oyu lATAKAV) oaktır. Bevzeklik.. Kusurunu örinaek iYaaan: Ahınat Kutsi Tecer hesap «dior. IBeselâ 1 ise 3, 31 fcenu Jüullanaıkt'Bn sonra sandık baânı bır k.üb krıza netıeesıtıdt •çin kabahati şıraj'a bırttıyor.. Pnzartesi gilnleri temsil yoktur 16. Her ne «ur^tls olurna clsun, şmda kalamaz, orada kalarak kavefat etmıştir. Cenazesı 1510 Telefon: 22 01 71 f7ün!cü sıra.. Biraz eksi.. öylesi uzerıne onceden tercih isaretlerı rışıkhga yol açamz. 1981 pazar gttnü fbugtn) oğle iyidir. #teki mide bmar.. deuL. ııaınazırıı raütaakıp Sıçli Carrn fELHAMRA) kunmuş oy pusulalarınıa dağıtıl Bugün, sandıklarm kapanacağı ÜSKÜDAB BÖLÜMÜ Tekrar vemej'e basladıiar.. iEden ahnarak rerik<Vy'*»hi aıle K.ÖP£K KIRP3CI8I) m»ısı yasaktır. saat 17 ye kadar bayilerde, meearlıtına defnedilecefctir. AlHer gün saat 21 de ve CumarteM ,er akşam »aat 21J5 Rahmi Eğer bir seçmen, bır siyast par ta ve eğlence yerlerrnde içki satılah rahmet eyiesin. Pazar 15.30 da e, Çarşamba, Cumar Dikkatti ye! fiu selor kurFolklor tatblkat topluiufuna saz sanatkâcları alınacaktır. Açı tinin oy pusulasın» yarıtten BI ve şı ve her türlü propaganria yasakC ÇfW C t İ tM tesi, Paznr Matine AtLESÎ lalamaoatn! dive Nurive takılı Yazan: S. Cimcoz C. I L Arseven lacak imtihana girmek istiyenlerin 20,ekim 1961 gününe kadar Mü ya fazla tercih işareti koymuş ise tır. Sokaklarda dolasmak, eğlenE. «urt 15 de Cumhuriyet 5917 5"«*ı... vnrteber ek <n «eyahBt ise seAestttr. '«Jtotleri İkinci Cumhuriyetin seçkıiİMigün yapılıyor r Yeni piyesler \ IIUUtUtlllMIIUIU IHHIIIIIHfc Kim imiş bunlar ? 1 inei ilsnlar asılmıştır. Sandıklar, saat 817 arasında fasılasız olarek «eç> menlerin hizmetinde olacaktır. Snaatör seçraıi için naal Bu hal &6 claltıitfl sormü^, tam Taizinı Meydanındaki toplulukoy veritesek? tan ayrüan AJ>. ülerden 600 . 780 bu sırada Aksaray ıstikametinöen Seçmen önce, eski ekserivet u kendini bilmezin teşkil ettikleri üzerlerinde büyük C.H.P. bayraksulünün uygulandıgı CumhuTİyet bir grup dün saat 14 dec 17 ye ka ları olduğu halde 3040 otamobilSenatosu üvelerj için rey kulla. dar jehri dolaşmış, ber geçtiği lik bır CJiP konvoyunun daha nacaktır. Evvelâ seçmen kartını yerde şrîahi ve fiilî tecavüzlerde geldiği görülmüştür Aynoa yine idrtüğüne kayıtlı bulunduğu san bulunarak müessif olaylara sebe çeşitlı ıstikametlerden yaya olarak rlığın kurul başkanına verecektır. bryet vermi?tır ellerinde C. H. P. bayraklan ile Eğer seçmen kartı yoksa. kimligiC.H.P. liler Bankalar caddesı Karakoy E hâdise mahalline ioşan Bu nareket ni nüfus cuzdanı ile ispat edebimuşahade edilmiştir. mınönü yoluyla Vılâyet önüne ka üzerıne C.H.P liler bir anda durueoektir. Elrnde seçmen kartı buunan kımsenın, o seçmen kartının dar gelen bu kendmi bilmezler, ma hâkim olmuşlardır. ahihi olduğundan şuphelenirse, çırkin haıeteetlerinın dozunu asıl Tam bu sırada da hâdise yenne ^andık kurulu baskanı nüfus cuz burada arttırnuşlar, Vilâyetın ka bır jeeple € . 7 inzibat ernrin gelpısı onunde bir gun öncekı flâma diği danı sorabiliT. I>olayısiyVe seçmen görülmüytür. O âna kaiiar Kartı olsun olmasın. herkes nüfu* yırtına olayını 'protestü etmışler herhangi bır müdahale ile karsılaç ve Vilâyet bırutşma nitaben uzun mıyan mötecavizler,, inzıbBt erlerıeuzdanmı yanına almalıdır. Her hangi bır sebepie seçmen kartı nzun «yuha» «ikmıjlerdir Kendı nin ortaya çıkması üzerine sağa soFaveya nüius cuzdanı bulunmıyan lerini idare eden 56 Jdşilik bır he ] a kaçışmağa başlarmflarriır kimselerın, sandık kurulunca ma yetin bır talimatı üzenne Cağal kat; gerek CM.P. lilerin, gerekse başhyan hâdiseyi gözleriyie gdren taraisız ruf iki kışınm şahadetıvle de oy ogluna duğru ç:kmağa verebilmelerı mumkundur. Sandık grup. bu deia hep bir ağızdan ba vatandaşlann yardımı neüeesı iokurulu başkanı, kutükte seçmenın zı sloganlar: bağırıp çagırmışlar zibat kuvvetlerı mütecavızlerden bir kısmını ve bilhassa eiebaşılarıadını bulduktan «onra. ona vesil dır. Bina pencerelerınden bakanları. nı yakalamışlardır Bu arada kafirenkli ve çıft muhurlu bır zarf verecektir. Alman zarîm çrft mü yoldan geçenleri kendılerini alkış leyi idare edenlerin başında olan kendini ve uzerinde mavi Montgomeri cehurlü ve yesil renkli oîup olma lamadiı için yuhahyan dığına dıkkat edilecektır. Aksi bilmezler, Turkiye Mıllî Talebe ket bulunan bir gencin de inzibat hakte herhangi bır zarf içine ko federasyaau bması aniinde de dur erlerimn gelişi üzerine kıvafet der nulatrak o; p«sulwları «nrteber se ••rnaşlar, teeavüzî bir çekilde bina ğiştirtfiği, ceketini çıkanp yeşil bîr ) görnlnıÜBtür Bu yılma7. Mutaakıben üzerinde dan içeri gırmek istemisierdır. JCa süeter giydifi «Cumhuriyet Senatosu üyelerı se pıların kapatılması üserine T.M.T. suretle tanınmıvaeağmı tanneden bakan mütecavİE, çıkardığı mavi oeket eçimi» ıbaresi yazılı kapalı oy ver« F. btnası pencerelerinden linde oldugu halde taksı ile kaçme mahalline gıceceictir. Orada üniveısitelıler yuhalanmış, ünivermak isterken, «ivil polisler •tara genel seçimlere katılan her sıyasi siteli ÂğsencileTe ıçiskin kuSirler fından yakalanmıştır. | partınin ve varsa bağımsız aday savEHİmuştur. lara Bİt ba«ılı oy ptreulaları iVe Kafile, uydurdukları jnarşı söy Olay, şehÎTde Te bîlhassa hâdiacbey a 7. kâğıt ve kalena goreeektir. lıyerek, halkı yuhalıyarak Adliye yi gören vatan daçtar üzeriiKÎe gaSanatör seriMbıfc ka Santyııun önüne ,ğelmig burada! yet kötü tesir yaratmıçtır. Olaya, Şehirde dfinkfi muessil hâdise >ı|Eiı acır HaftaıuB şakaiarı Hlarmfamjştk Tutan hır bser ^ "îk Ziya Kırbakan İSaraza Z. Ayberk Beledıye K^nserratvvan Nudurlugunden
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle