09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
MUJt EĞİTIM BAKANLlGInın 1 ypnififı r p r ' kıtalM o l j n ' ı, ıhu =Hıei CEMAL I ONOfilRun t Orta 1 II III VEM ANAYASA mıza. YENI MFCT 1 ^EÇİM SH1FMLFRİ TRAFtK MU\SERE1 TUR1ZM 11 MA"YIS ÎVKILA.BIJ ^EBEPIEK v* bahı^lert bılhr^a oneırı \< rılrm« '•>grpn1 cmin anlıyahıleceği sevıvede basıtlestır. mij. tjmsmfn ppdagnjık mptodlaria hnzırlar* tniffar Bu JV'ÜKEMMEL DERS KÎTAEIM 8K d« d«rg kıtabı olarak ^ n r e e ı n ' z e emınız YURTTAŞLIK •* 1 I BİLGISİ I N K I L A P KİTABEVt İL 8923 5834 u m h u r i yet KUktClJSt: VUNLS NAI)I Cumhunyet 22 42 »6 YENİ HABİKA KREM GECE GUNDÜZ KREMİ Cildın bunifmasnu önler Yara ve yamklan geçirir Ergeniik sivilcelerini yok eder Derideki lekelen giderir. Bu kavanozu gece gündüz 15 gün devamlı kullanuuz memnun kalscaksınız. üıntnnî tevri yeri: MUHTAR YAZIR Aşırefendi Cad Elkâtip han 8 İstanbul Tel: 27 22 21 Telgraf: Türkital İstanbul İL 8929/5887 38. yıl Sayı 13.361 Vatandaş, Saıtdık Başına! Telgraf v» m e k t u p adresı: Telelonlar: 22 42 < 0 » U t a n b u l f o s t » K u t u s u : Utanbul N o Z46 B t t » ? a { 2 9 8 B ö W Pazar 15 Ekim 1961 MtfllllllHfNltHtllllllllllllllllltllllllllllHIIIIIIIIHMIIIIIMIIMI SelAm Sana Şanlı Ordu HMfllUMIMIHMMIMtnMMtlMtlHMMMIIIIIIIIIIIIIItllllll Ikinci Cumhuriyetin ilk seçimi bugün yapılıyor Büyük Millet Meclisi 29 Ekimde toplanacağı için Yiiksek Seçim Kurulunun katî neticeleri 24 ekim salı gününe kadar ilân etmesi lâzım geliyor Gursel gazetecilerle bir arada agttn y»pıl«e»k secimler gfiçlendirmek Için üniforma giyersonunda hangi parti ka ler, böylece aeçim§ix iktidarda zanıraa ksnnıın, bir bn kalmanın bir nevi gerekçesini ıırtçnk yıldır millî kaderimi larında taşımaya dıkkat ederlerdi. zi elinde tutan devrira idaresi sona Son oiuı yıllık dünya tarihinde erecek. işbaşındaki geçiei iktidar aice çavuşların kendilerini general >erini yeni rejime devrederek, Ata ve mareşal ilân edip knrdnkları turk'un deyişi ile, »ineyi millet'e dikta rejimlerini surdürmeye çalıştıklarıoı görmedik mi? iekilecektir. Bu bakımdan 27 Ma>ıs devrimini Bunu japacak olanlar, gerçekten kimi politika yorumcuları yirminci mılletın bagnndan kopmuş, milletın nefsı kadar millete ba|lı, yüzyıl tarihinde benzerine rastlanTurk ordusunun aziz temsılcileri maz bir olay gibi gdreceklerdir. dır. Bunları adlariyle saymak, 27 Bnnlar, çağdaş Türk tarihinin akış Ma\ıs devrımini başaranlar ve yönünü yakından izlivemıyen ba&ıt v urdumuzda Ataturk ilkelerine uy görüşlii kimselerdir. Çağdaş Türk «un hurrivetçi bir halk vönetimi tarihine dikkatle bakanlar, nice bakurmak uğruna aod içtikten son şıbozukların generalliğe özendiği ra verdıği sözü yerine getirenler bir dunyada sovsnzlasmış saltanat f>n, şu, şu vatandaslardır demek, rejimine ısyan eden bir Türk koherhalde >ersiz bir gayretkeslik mntanmın sırtındaki general aposavılmalıdır. 27 Mayısı, Tıirk mil letlerını kendi elivle sökerek milletinin zinde kuvvetleri hazırla letle kucaklaştığını gbrecekler ve niıs, bu kuv\etlerin en zındesı olan o zaınan, 27 Mavıs devrimini basaKabraman ordnmnz da bo devrimi ran Turk ordıuunun neden devlet basarı ile yürutup bizı bngüne yönetimıni bir an once ulnsal idareye devretmek kararında santimî ulastırmıştır. tlk zamanlar, tnm hur dunyayı oldufunu anhyacaklardır Cumhurıvet Ordusu Atatürk'un hd\ ran bırakan 27 Mayıs hareketi Kısa bir sure içinde ortalıkta bir yetiştirdiji Atafcırk ilkelerine bağtakırn şupheler nyanmasına yol lı, Atatürk'un izmde varlıŞını milaçmıs, polıtika yornmcnlarını nzun lete adamıs bir ordudur. Kisısel uzun dusundürür olmnştu Bir as hırslan ezmek. ıçeriden ve dışankeri devrimle isbaşına geçenlerin dan gelecek her türlü tehlikelere Kendı istekleriyle kısa zamanda kar?ı Cumhnrivetı kornmak hu orstrbest seçımlere başvnrnp ıktida dunun sasmaz gorevidir. 27 Mavısn sivil jonetime devrettiği, tarih ta kesin ve helli hır amada hare t? pek gorulmüs, dnynlmns hır sey kete geçen Turk Ordusu temsilcidrüldi. Nerede bir askeri hükümet lerı, i$te bundan otürüdür ki en ^nrbesi olmussa, orada birkaç ko kısa zamanda milli hedefe varmak mutan devlet yönetimini ele geçir Için hiç bir gavreti esirgememismıs \e çok defa rakipleri tarafın ler, sonsuz süçlükleri aşarak 1 5 dan Mivarlamncayadek yerlerinde ekimi hazırlamıslardır. U?lmışlardı. Bu, ö>lesine genelleşŞerefli evlâtlarivle Türk milleti mis bir kural ıdı ki. hükümet de•»iren smller bıle prestijlerinı hal daima ovünecektir. ka kabul ettirmek, otoritelerini NADIR NADİ |Pj\ "~^ Seçmenler ne'er bilmeli ? lenatör ve milleti ekiL ^ecimlerinde oy vermenin sartları ile usulleri 6ugun her seçmen, tarıhıuzde ılk defa olarak bırısı JO sandaljelık Cumhuriyet ^natosu dığerı de 450 sandalelık Millet Meclısı uyelerı ı ın olmak uzere 2 defa o\ erecektır Her seçmen, hangı rfndığin kutuğune kavdedılmşse, ancak orada rejını kullanabılecektır Seçmenlerın vutuğune kajıtlı olduklan san dıkları kola>lıkla bulabılmelerı ıçin, sokaklara konulacakları \erlen gosteren ışaret ve Arkası Sa. 5 sü. 8 da Ankara 14 (Telefonla) Yarın Genel Seçımler yapılacaktır. Senato seçımlerı netıcelerının yarın gece azamı 24 e kadar bellı olması kuvvetle muhtemeldır Bılındığı gıbı 1946 yılından berı vapılmış olan dort seçim ekserıvet usulune gore ıcra edılmı? ve mılletvekıh sayısı 600 u bulduğu halde gayrıresmi netıceler seçımın yapıldığı gun bellı olmuştu. Senato seçımlennın yanısıra yapılacak olan mılletvekıh seçımleri nıspi temsıl usulune tâbı olduğun Arkası Sa. 5, SS 3 te Gürseliıt Türk ndHetine mesajı Mııtecavizleri dağıtmıya çalisan ınzıbat subay ve erleri Adalet Divanı Balmumcuda buiunan oniki san ğın dün tahliyelerine karar verdi Bu sanıkların duruşmalarına gayrimevkuf olarak devam edilecek Ankara, 14 (Telefonla) Yargı tay Kutuphane Salonunda çahşma larma başh\an Yuksek Adalet Dı vanı çesıtlı suçlardan dolayı tstan bulda Balmumcu Çıftlığınde neza ret altında bulunan 12 sanığın tah lıyesıne karar vermı«tır Balmumcu ÇıftliEinden bu sabah tahlne edılen 12 sanığın Yuksek Adalet Dıvanındakı duru'smdları gavrımev kuf olarak yapılacaktır Adalet Divanı onumuzdekı gun ierde ele ahnacak cÇıftkurt Kaçakçılık Dosyası» sanıklarından Saıt tbrahım Esı, Zekı Toker «Halkı Sılâhlandırma ve tsyana Teşvık Etme» dns; a^ndnn Yakup Cukııınva Arkası Sa. 5. Sü. 8 de . •• Ankara 14 (Telefonla) Devlet bakanhk tnakamnda gazetecıl»ri ve Hukumet Baskanı Org Cemal kabul ederek son konuşmalanndan Ankara, 14 (Telefonla) Memle Gu.sel, bugun 27 Mayıs thtilâlın bırisını yapmıştır. ketımıze yapılacak mali yardım den tam 500 gun sonra tekrar Bas Arkası Sa. 5, Sü. 3 te r.ıksim'deki A.P. topluluğundan ayrılan bir kendini bil konusunda ıncelemeler yapmak uzere dun Turkiyeye gelen Edgar mezler grupu türlü çirkin teravüzlerde bulunarak bütiin Faure, Von Mongald ve John Fer«ehri dolaştı, nihayet dağıtıl dı ve elebaşıları yakalandı guson'dan muteşekkıl NATO Mali HeyeU bugun beraberınde Turk l a n ı ı 5 inei sayfada) mıhmandarları olduğu halde saat 9.15 te AnıtKabre gıderek çelenk Arkası Sa. 5, Sü 3 te Sehirde dünkü müessif .. hadise « NÂTO malî heyeti dün temaslartna başladı "2. Cumhuriyeti ihtiraslara kurban etmememiz lâzım,, Devlet Başkanı: «Benim, Türk milletine ve Türk ordusuna bir teşekkür borcum var» dedi 1 Gençlik, Hürriyet Şehidîne tükürenleri dün tei'in etti T.M.T.F. tebliğinde, «Biz Turhan Emeksi/'m aziz hâtırasını Türkiye durdukça yasatacağız» deniliyor YAZISIZ Cuma gunu Hurmet Şehıdı l'urhan Emeksız ıçin Hurrıyet Mey Janına dıkılen bayrak dıreğıne "ukurmek gafletıne duspn bir sıasi teşekkule mensup bazı mıllî nkılâp duşmanlarını gençlik pro°sto etmıştır Turkıye Mıllî Talebe Federasonu dun bir bıldırı yajınlayarak iuşuk ıktidarın gıdısıne dur demek içın 28 nısan 1960 ta başlnan lalebe hareketmde polıs kurşuGenrler Turhan Emeksizin şeh.t olduğu yere çelenk koyduktan sonra nuyla çehıt dufen Turhan EmekIstiklâl Marşmj soylerlerken Arkası Sa. 5, Sü. 8 de BUGÜNDEN İTİBAREN CUMHURİYET anuntm» SÜTUNLAPİNDA ALÂKA İLE TAKİP EDECEKSİNİZ. ıııııııımııı ıstanlmlpLİışıiöpragıB Meşhw Mıt^Moion V*ZAH OftHAf* Kc'MÂt îkıacı ısyfada Ikıncı sayfada Melek Yüzlü Şeytan Doıduncu sayfada Mâceta ftofıannntz R » Cttffldan t$ Ba^nda
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle