12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET ISTANBUL TARİHİNDEKİ REŞAO EKREM KOÇÜ V A K A L A B I : 100 yıl evvel zabıtayı 4 sene uğraştuaıı gangster ÜRZAEITA . Ağır Ceza kararlar I G Ü N Ü N K O N U L A R I HEM Dev bir eser ve etem verici bir kayttsıxhk M «ün v wfci*mtiu> t*ş ammtmalanmı jtmtnnbul Ajttlklap«disi) nin yeni ele geçirdiğim dort büyük eildini tetkike harcıyorura. Rütün hayatımı hudntları içinde geçirdiğim b a b bilmediğim meğer ne kadar çok «ey varmış. Tarihine ait bakımıiMİan degil, bagfinAne dair bllgiler yöaftnden de ne ksdar cahil hnişiaı. Aıısifclopedi yalnıc bu çetoi, wran içinde geçmiş sak'aları âefil, Istanbnlun sâkinlerini de ele «Iıyor, tarfhtf ya^amış ve bagün yafliyan insanlaıının «n (rMritaaıal My«^afileriııi de verjyor. Maamafih bu ansiklopedinin en saşılacak tarafı anlattığım ca zibesi ve mükemmelliği değüdir. Halen fasikül fasikfil neşrine fawn «düen iw 4ev eser bir tek, evet hayret emeyin, bir tek kiçi tarafından (ifcBnlmafctadır. Yazılannın pek çofnna yacdıktan baska tertip ve tataî«ı eden, resimlerini, krokilerini yaptıran da odur. Bir »BBİHuptıliiıin ne demek oUngnnu bilenler kabul eflerier ki bn iç4erin her biri dahi bir tek kisinin defil, ancak bir hcyetin mti^terek meaaisi neticesinde meydana gelebilecek ağtrbktadtr. Böyle iken âediğiaı gibi tstanbal Ansiklopedisi vficude getiriiip jayınlaom»eını ancak bir tek kiyiye medy«ndor: 8e«at Ekrem Koça'ya . Biı tarih bilgmi İçin henOz genç yasında denebilecek olan Regat Ektem Koça, ratanetli b abası gibi Comhuriyefin bir yatarı, aynı tamanda taniıa de hiç defilse çeyrek aurlık doıtanıdnr. Belki pek sıfe görSşmeyiı ama mahakkak ki birbirimizi aever, ozafctan da olBa heyatlanmm karşılıklı takip ederiz. GeçenterAe matbaaya geldiği bir gün karsılıklı oturmu? sohbet ediyordnk. Kendisine cıkardı ğı Ansiklopedinin müketnmellifinden bahgetim ve anladım ki bu iş hiç değilse 39 senelik bir ıbazırhğın »«tosulidBr. Bir ömur demek olan ba kadar uzun bir aamauı bir tek esesrm hazırianmasına harcıyabilen ba adamın «ngin ssbrına ve gayretkıe •afmadım desem yalan olnr. Fakat iıayrct etmekte hayli aoele davrandıfımı biraı sonra anladım. Meğer beni asıl şaşırtaoak konn meydana çıkmak için sıra bek liyormu^. Her fastkür&n tatısı ne kadar kâr bırakıyor? Bfitön bir öm rü kaplnan faanrlık netlcesi çıkarılan böyle bir eser her halde bn toırun a^snâ reta* şartları içinde nihayet bnlmasını sağlı yacak brr kmzanc da «e«in etmelidir, dfiffineesindeyim, dedim. R«$Bt Ckrem pa« bıyıklan altmdan kıs kıı gfildü. Bn (rü KMc hiç bir acılık balunmadıgını, yalnız başkasına ait pek tu h»f bir sey naklederroişçesine saf ve berrak kücük kahkahacıklardan mörckkep «ldağma peşinen kaydetmeliyitn. Hangi gelirden bahsediyersnn. Cevat Fehmi? dedi. Eğer Cnmhuriyet'e ve toa^ka yerlere yazdığıra yanlann bedelleri ol maaa ben açlılctan Slflrlm. >Je diyorsan? ŞaiMi diyomm ki Ansiklopedl ancak masrafını kommakte, çoii de*« tek k«r«f dahi kâr bırakmaiuaktadır. Peki ama nasıl otar? Devlet olson yardım etmiyor mo, tstanbal çehri olsnn yüzde yüz kendisine ait olan bn e«eri himayesine slmıyor m ı ? Evvetet hülru'met de, Belediye de blrer miktar aatın alırlardı. 77 Mayıstan sonra tasarruf gayesiyle girisilen ilk harekette bnnlardan da vazgertiler. Reçat Ekreaı'c soracak ba?ka bir şqy balamadım. Adeta diüm totulmnEtu. Halbnki o bdnlatı gayet normal bir eda ile, sanki havadan sudan batoedernıis gibi söylöyordn. Belli ki yaptıgını para için yapasıyer, ve fcnndan dolayı kitnseden nmavenet dilenmiyordn. Ba aiHiıavere g«çefl 56 gnn oldu. HElft dnydokUrımın tesiri «ifandayını deraeaı inanın bana .. Sanat adamlan gibi ilim adamlarını da o kadar yalnıı bırakıyor, onların hakikaten göğns kabartaoak gayretlerine karsi o kadar bigâne davranıyoruz ki bn h&limiz, toplmntımmaon yannı bakımından hepimizi deh«ete •alsa yeridir. Biz böyle m\ idik? Fehml BA««ITT Niçin hepimiz sandık başına? Aradan çok zaman geçtı. Bir tarihte Amerika'da Devlet Reisi »eçimıni takip ediyordum. Galiba Eisenhower'ın ilk şeçildığı d«vre> di. Orayı burayj dolaştnktan sonra, seçım günune doğru, umucnyetle haberlerın menkezi olan NewYork'a dönmuştüm. Seçımden bır akşam evvel kaldığırn otelin tanıdık barcısı dikkatimi çekti: «Yarın içki yasek. İstersenız odanıza bugünden bir şeyler yollıyayım.» Tek başıma otel odasında oturup içki icmek hiç Sdetim olmadığı halde bir ahbabın çikagelmesi ihtimalini düşünerek (biraz da temenni ederek) barmenin teklifini kabul ettim. Ertesi gün, buyük gün idi Sabah erken otelden çıktım. Şoîörü ile önce anlaştığım taksîye binerek öteye beriye gıttim. Her yer i a • palî. Sokaklarda kimseler yok gibi bir sey. Daha ziyade yer yer reyini kullanmaya bsşlıyanlann sakin ve intizamlı kalabalığı var. îki saat kadar sonra otfele döndüm. Hava da pis mi pis. NewYork'a hâs bir kasvetli hava. Bulutlar nerdeyse kaldınmlara inecek. Yağmur yağmıyor ama yine > her yer, insana sırıl sıklam ıslanınış htesıni veriyor Telefonla arayvp evierine gidebiieeegım iıç bes dostu, biliyorum. bulamıyacaiım. Dbrt senede bir gelen bu tatıl gününden istifade ederek, reylerani eTken vereceklfr, NewYork uzatrianna gezmegç Eideceklerdi. Çiinkü Amerikan RecnrıleTİ. her tarefta oldugu gıbi jpaEar güıüeri dHNl. g«çhn Mnesi kasım ayının, ilk pazurtesiyi takip eden. salı çünü yapılır. Işte bbyle,ferissizUfi ve yalnız£: nasıl kullanacagımı dusünürken, İdeta müjde gibi, telefon çaldı. Bir arkadaşım de yainız kalmıftı ve benim ne y«ptı^ım: soruyordu. «Aman Rel, dedim. odada içki de var. Otıırur karşıİLklı ederiz.» halde o ihtiyatsız devranjn»f olmelıydı ki davetimi hiç nazlacmaden kabul ftti. *** Çok geçmeden geldi. İyi adamdır. Bir sigara labrifcaaının kurulmas.ı için bır vakıtler Türkiye'ye de gelmistı Maltepe'de i a Rey vermenin « a i l l l bir VAcüe, bir vatandaşhk vazifesı olduğunu hep biliyoruz. fakat New Yoıklu başlarıan bu fabrika, onun da be ahpabıtn, yukarıki »özüyle, hiç ninn de pek bilemediğımiz sebep şuphesiz istemeden ve larkına bı lerden, nedense yar.da kaldıydı. le varmada:., bana âd«ta, bir ders Zanncderira, lıâlâ' da o vazıyette \ermiş cldu: »eyimi vereyi» ki, duruyordur. O zemanlar Demok «ıemlefeet işlerine dair, bcnim rat Parti yeni iş başına geçmişti. de, soz soylernek hakkım olsun. Kendinden evvel girişilmi^ her işHakıkaten öyle. Bir yandan et3e t>lr ««riistimal» veİHiaedîyor ve liye sötlüye karışma. Ne sorarlardevamma mâni cluyordu. Maltçjne sa «Neme laz ı 111111 m ..» diye fabrikası da. belki, bu davranışın omuz «ilk. Ne derlerse <Ad a a a m bir kurbanı olmuştur. »en de .» baştan sav. Rey vermek Hey gidi, gözünü »evdığım. eski gibi, dunya külfetlerirîin en hafisuüstimaller. Bu, D. P. nin ilk se fıne bile. en saçma bahanelerle nesiydi. Sonraları daha »e hÜBni katlanma. Ondan sonra, »neydan mitinginistimaller y'.) gördük.,.. de alkıs tutmaktan, mahalle kah*** v»esjnde çan çan etmeığe kadar büBu böylece dereden tepeden kotüa memleket işlerine, heih d« nanuşup gıderken arkadaşım bırden *:1 bir salâhiyetle, karış. saatine baktı. Onikıye geliyor. Ve Böyle şey olmaz. Eğer logiliz inrandevusuna geç kalmış gıbi kolmelısi sedye ile, ©fer Amerikan tuğunda dogruldu: zencısi (Cenupte) paTa vererek, e Ben gidıyOTum. ^er bır çok memleketlerin vatan Nereye? daşları, yabancı ülkelerde bulun Rey »«"rmeğe. dukları zaman, vapurlarla kara Ne reyı eanım, otur oturdu suVarı dışına çtkarak reylerini fun yerde. kulVanıyorlarsa, bunun esas sebe Yok, yok gideyım de... bi, btr bakıma, Devlet içVerini beHafiften a'.mıya çalışarak. yarı ftrnip beğOTiTnaaıekte bak sahibi •akfi yarı ciddî: cılrnak içındir. Bırak AHah aşkına, dedim. Evet, reyimi vereyim ki olup bikoca memlekette rey vereeek «0 kiısur milyon Ameniıalı var. İş tenle*e dair tenkit hakkım «lsun. Bana kal.rsa, bu kuçuk vc basit döndii dolastı bır « c u tfk reyine dersı ilkokuldan lıselere kadar mı keldı? Yurt Bilgısi saatlerinde. bütun Ç°Berikı: cuklarımıza (hattâ, maalesef, pek Elbette benım Teyıme kalmadı, j çok yaşhlarımıza da) öğrtnreli diy« ısrar ettı, fakat gjdıp reyimı kuUanayırc ki, fteriie, hakümetin yapacagı şu veyta ou ış etrafında, beöim de. fcir woz «övîaaaoek baık VEF AT kım olsun. Ögretmen Fahrıye. Rıuuelıhı • Ve gittı. Yarım saat sonra da yi•*a.cı Eozonesi »ttlubı Fikrti ne geldi, falan... YAZAN: 1 Otomobil yok, otomatik taban. yı serbest bıraktı; yaşları 20 ile 30 calar da yok, haber ulaştıran ga arasınâa bu dört genuc; o gün îszete baskı makınalarını hammaUa toniıulda sırra kadem ba^ılac. GeGeçen yıl kasım ayı ortalarında, rın bazu kuvvetj eevirmekte, fo naimn içinde bir sandık dolosu çe bir «aşk yüzünden» Atatürk Kız Lişitlı evrak bulundu. Turkçe, Rum sesi ögrencilermden Suheylâ'yı ken tograf henuz emeklemektedır, ve telefon yok; 1876 ıle 1880 arasmda oa. Italyanca ve Rusça yaKjlmıs ba diayle evlenmedığı için öldurmeBıçakçı Petrı, Istanbul zâbıtasını kâgıttarm, bu raiUetleTden 3 Türk. ye teşebbus eden, aynı okulun hadort yıl uğraştırmış azıh bır şerîr, f 10 Yur.anh, 3 ttmiyan ve 2 Rusa ait demesi Selâhattin Usta, dün yapızamanımızın tâbirı ile bir gangs olduğu anlaşıldı. Tahkikat gerisle lan duruşması sonunda, 13 yıl 4 ay tıldi, iki sene surdö v t b o a kişi agır hapse mahkum edilmişttr. terdir. nin muhtelif tarihlerde Tnuhtelrf 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıAslı Adriyatik yahsındandı, hmanlardan meçhul bir gemiye Ayamavrı Adasındandı. Baba, meç bindikleri, sonra kayıplara karış lan ve dün neticelenen duruşmshul; anası, Petrı onuç yaşında mıs olduklan meydana çıit,. Ge sında. önce 24 yıla, bilâhare de bazı iken korsan bıçağı altında ölmuş mıde bır köçeye yıgümış eşya ara hafiflçtici sebepler gözönünde bubır fâhişeymiş. Yahn ayak, yarı sından iki fes ile bir Rus kaipagı lundurularak 13 yıl 4 ay ağır hapçıplak ve aç sokakta kalmış oian çıktı, Poseıdon'un korkunç cınay«t se mahkum edilen hademe Selâhattm Usta, son savunmasını yaPetrınin, vucut yapısı dıizgun, tığ lere sahne ve Lefter Kaptan ile parken, «Ben onu »eviyordum.. Nigibi civelek, ve yuzü hârıkulâde tayfalarının da kanlı birer korsan şanlanmıştı.. Benimle evlenmek isdilberdi. Böyle bir oğlan, bütun olduğunu meydana koydu. temiyordu Hâdise gunü Tophanehalkı gemici ve balıkçı, ve hattâ Bu cinayetler zincirinm öfrenil den geçerken annesiyle idi ve dukorsan olan Ayamavrıde istikbâlin diği sırada idi ki, Beyoğlunda Cad dakları boyalıydı. Baskasiyle evden emin olabilirdi, bır gemici dei Kebirde bir cinayet işlendı. Yi lenmesın diye, bu hâdise oldu!.> meyhanesine çırak oldu. Sesı de ne Kefalonyah bır gemici tam kal demiştir. Hakkındakı mahkumıyet guzeldi, ve oyu n bilirdi; laterina bınin üstünden kama ıle vurulsrak karan kendisine bildirilirken de, ların, gaydaların, keman, kitara öldürüldü ve kaatil, kalabalıkta «Hıçbır insan sevdiğini öldürmek ve mandolinlerin dumanlı kafala teşhis edilemiyerek kaçmağa mu istemez!» şeklinde konuşmuştur. n kamçılayan nağmeleri arasında vaffak oldu, yalnız bır Rum kadıOkulun hademesı tarafından yaayyas gemicilere hem sâkilih, nı yüzünu görebilmiştı : ralanan genç kız öğrenci ise, halen Kumral bıyıkh çok guzel bir •vlcamiş bulunmaktadır hem köçekilk yaptı, bu arada Lef ter Kaptan adında Kefelonyalı bir delikanhydı... dedı. Sahte evrai tanzim eden Zabıta da hiç tereddut etmedı. avakst aahkâm g U ı korsan ve kaçakçı ile yakın de6t «Bıçakçı Petrinin işi... dedı. «Sahte evrak tanzim etmekten» luk kurdu, zneyhaneden çıkıp ken Şerir Istanbulda idi. sanık olarak İstanbul Barosu avudisinden otuz yas buyük bu deniz Beyoğlunda Ca4Mei Kebirde ve katlarından Ahmet Ramız Şahın, huydudunun yelkenlı gemisinde sözde tayfa adı altında yerleşti. caddenin en kalabaiık bır zama Oçüncü Ağır Ceza Mahketnesınde Onyedl yasına kadar üç yıl Akde nında ka^binderı kama ile vurula yapılar dunkü duruşması sonunda. nizde, Adalar Denizinde ve Mar. rak öldürülen Kefalonyah gemici 2 yü a£ır hapsc mabicuın edilmrşmarada dolastı. tki direkli ve tek lımana bir gün ervel gelmiç, bır tir. Bir bankanın Hukuk Müsavırlıgı nesi çivid mâvisi olan bu küçuk ttalyan yelkeniisinın tayfası ıdi, adı Toma olan 22 yaşiannda bir Çefı iken, batüta ve icra dairelerıyelkenlinin iddialı bir adı vardı, gençti. Italyan kaptan : ne ait damga ve muhurlen gizlice. Kadim Yunanhların deniz tannsı Garip bır hâdısedır, bu genç kulUnmak suretiyle 10 bin 166 liPoseidon'un adım taııyordu. Kap rayı ait olduğu bankanın şubeletan ile Petriden bask a dört tayla adam tstanbulda eceline koşmu# rindeiî tahsil etuğı iödıa ediltti tur. AyamavrideD tstanbula get•ı vardı. Gaflet edip içine giren mek üzere demır alır iken Kemiye Avukat Şahin, 2 yıl ağır hapse malı yolculardan hlç biri karaya çıka geldi, tayfahk lâzmctı karşılığın kıjm edilmiçse de, avukatlık rarimazdı, parası ve eşyaaı olmasa da kendisini buraye getınnem için fe ve salâhıyetının kaldınlmasmB dahi öldüriilfip denize atılman yalvardı.. dedi. mahei olmadiRi aynı kararda heiçi n fistundeki asvabı kâfl idi. Zabıta, Marsilya Oteli onayetiııi, lirtiimıştiı. Ssat bırBaian Poseidon 1874 ionbahannda ls hatırladı; iki seoe evvel o meaelc Genç bır kıza teoavuz etmekten tanbula geldi, Salıpazan önünde ile uğraşmış memurlar, maktul Todemlrledi. Bir gece Lefter Kaptan mayı, Poseidon yelkenlısınııı ızleri sanık olarak, dun îkincı Ağn Oeza ile bıçkını Petri Galatanı n en bü nı kaybetmış korsanlarından bırı Mahkemesmde yargılanan Selâmı yük gemicl meyhanesi olan Lavi olarak teşhıste güçluk «ekmediler. Özdenur ve Sabn Gul adlı iki aırentosMa kSr kütük sarho« olunca Kefelonyahlar gayet inatçı ve km kadaş, yapılan durusmalan sonusy a kadar içtiler, ve Salıpazan ö dar olurlardı, kan dfevası gncjerler da, 8 yıl 9 ar ay ağır hapse mahdı. Poseidon ta>rfblarının da Bıçak kum edilrmşierdır. nündeki gemilerine dönmeyip Mar çı Petrinin ızi üzerınde dolaftıkları silya otelinde kaldılar; hem şöh anlaşıhyordu. Hakıkatte de Petri, öte yandan, dolmakaleBi hırsızreti hem de esram plı olan bu ote beraber yaşadığ;, velânımeti dem lıttndan sanık elarak dun Üçonca Ağır Ceza Mahkemesmde yargılalin, gün ortasında dahl izbe gibi lebilecek Lefter Kaptanı vurup najı Selâhattin Parmak 16 ay, Supkaranlık olan bir odasında ertesi •oyduktan sonTa Ayamavrıye kaç hi Berşen ise 2 yıl «$ır hap&e mahsabah Lefter Kaptanı, tam kalbi. mış ve orada küçuk bır eemıcı raey kum olmuslardır. nin ürttinden bir kama ile vurula hanesi açmıştı. Butun kaatiller gırak öldürülmüs bu>dular, Petri or bi tetikte yaaıyordu. Bır yıl kadar Bir radyocu tada yoktu. Korsanın eesedi çınl sonra bir gun bu Jcüçiık kasabatia soyuldu çıplaktı. Yapılan tahkik«*ta, Po Lefter Kaptanuo katiediıdıği şayıaGalata'da Okçumu&a Caddesifide seidon'un ikinci ksptam jerinde sı yayıldı. Bır adan mânaiı btr eda ile : 83 sayılı radyocu mağazasına giren olan tayfa Lambo: Lefterin pann*£mda «ayet Petri, sen kavga ederek ayrıi, .meçhul bır hırsız muhtelif markakıymetli bir elmaı yürük, mesin dığını soylemiştın?.. ciedıkten soa lı 5 radjo ile bır teyp çalıp kaçmışkemerinİB içinde de be« yüz altın p», dıkkat et, Kefalonyahiar peşın tır. Yapılan incelemede hırsızm kave seklz en parça yakut ve l u m . de dolaşıyor.. ihtarında bulundu. Petrı, meybünesın'. o fiun başka pı kılidim kırdığı anlaşılmıçtır. rut vardı, kıymetli bir a l t u aaati Hava bngün daha sıcrfc ve yatarken yastıgımn altıaa koy aına devTettı ve o gece lımandaki aiacak duğu bir tabancau ve iki bıçağı bır gemıye atlayıp İstanbul yolunu tuttu. Lç grmderrberı şehrimıze vağan vardı... d«di. Yarmi dort saat sonra da Kela yağmurlarla metrekareye 40 kilo Bunlann h«pal çabsmıstı. D6rt tayfa Petri içte aynı f«yl«ri aöyle lonyalı Toma. aradıgının Ayamav 300 gram su düşmüştur. riden Istanbula gıden bır gemı ıie Kava dun oğleye doğru «çnm diler: kaçtığını öğrennuş ve o da demır Ahlaksız çocuktur, aatazt bir almaıkta ik«n Italyan yelkenlısıne ve sıcaklık derecesi 12 ye kadar yukselmı^tir. Bu^ün havanın dünfâhişenin ogluydu; fak»t yaşından btnmıstı. de:ı daha iyi, az •bulutlu v e sıcakumuhnayacak ustalıkla bıçak kul "SARIN. «Pirinççi GaziruMRi Ci iık derecesinde artts olacağı Nt«lanır, onunja bıçak dögüsü yapan teorolojı istosyonunca tahmîn edilkendisini Blmüş bümelidir, biç «ayeti n m edilmiştir. şaşmada n kalbin üstüne vurur, tek kelirne Türkçe bilmeı, ana düi gi Ekim 15 Cemaziyelevvel 5 bi Italyanca konusur, yüzü aon derecede güzeldir, insana hiç kork Çift taşilık 45 TX. 0 madaa yakla»v, çok tehlikelidir... a Her çastrt battaruye ıhtıyaeı 3SB& o dediler. O İ Ç İ L L E R ( • Sahipsiz gemi müaadere alusdu Sultanhamam, Hocaham soka # ve zabıta büyük bir gaflet göcterV. ]6 U 112.00} 15 05 17.HOtr9.021 > 33 4 8iı Î3 Bankası yanında No. 53 f dı, zati eşyalanm alarak gemiyi l a l : 32 55 43 > E Jİ2.39 T3C 9.3;, i2,oo ı.3;,n.fc> terkeden ve isimleri Lambo, iürn»eklâmcılık 24U2'5880 # to, Toma ve Keçis olan dört imyftı' Doğan Nadi t Dekorasyon Atelyesı £ğttim fcntrtitüsünden: <; DEKORATÖR ve * DESİNATÖR yetıştırüroek Z uzere oğrenci alınmaktadır.jT «Her Yaşte Egitun» progra mı için taılgı ısteyınız: 48 02 62 Şehrtmuhtar Tan Apt. Taksim, Baçarüı öfcrenci eserleri 18J.0. % 1961 âe sergılenecektir • İL 9322/5881 \ Gürpmar, Avukat Suad (jurpınar'ın bebaları, Kastamonu I:wsi eskı Tabitye ve Ftzlk Kımya o^reteıenlerirMlea. Kuslafa Kemalpaça Merkez Eczanesı tskı sahibi lo.10.961 «Onü vefıt etmıetiT. C«naaesi 15 elcim paaar «Onü SisU Camiinden öftle naaaazını mütaiikıp kaldınlaoafetır. ASlah r&hrnet eylive Cumhurivpt 5681 Ecucı İSMAÎL BAKKI GÜRPINAE ACI ASIM BİR KAYlP Kummumu7. Personol V M 0 33 10 l"»r>l gü iti vazife üe buluodufcu istanbut'Oa ««cird«i Mr 1i.ih krizi netlee«tlnac v*t»t *»miştır Ü»Hln vasıflan. nezaketl ve vazıfeşinaslı*ı ile muhitln'le çok fevlien ASIM SACtHOCLU'nan vakitsiz ölümü Kunımumuz camİBaında büytBc >leeaMlr uysndınnıştır. KedenlMe aile «fr«dının. akratoa ve «iosttarırun *e M M r mc"ai arkr.d.i''lannın büytlk acılarına iştirak eder, tazıyetlerimizi bıldiririz. M.klne ve Klmya Endn»trl<1 Kurumn Grncl Mürtürlütü Cumhuriyct 5<.06 SAĞffiOĞİJU (Itfo flânma gore yıldc kadar) Yıl sono Lttks <yortwcui ömrtai 1. Kltlre 10.000 T. L 1. Klslye 5.000 T.L. AYRIG* 2Sİ KtŞlYE ÇEŞİTU VE ZENGİN PARA Son para yatırtna »orlhl CüMlUâİYET Nüshası 25 Kuruş Tıirktye Barlel Lira Kr. Lira Kr 75 00 190.00 *0.00 80.00 22.9ü 44Ü0 Basan ve Yayan Cumiuınyet Matbaacılık ve GlEetecilik Törk Anonün Şlrketl Cataloğlu Balkevl Snkak No 3941 SabtbJ Smeilk 6 aylık S aylık } L < I\VI%VM'M'I'I"»'I**"» " • • • Bdm JL TüRKİYE OGRETMENLER KEŞİDEDEN ON BEŞ GÜN EVVEL KURA BUJUNOUCU ŞUBEDtN OĞRENEBİLİRSİNİZ ' ' NAZ!ME NA»1 Yazı tslennt fiilen ldare eden Mesnl MtMIOr SeiKHUn* BEA AvrnpaniB Öader Havayoitı Faal 2866/5875 BANKAS NUMA«ALARINIZI VECDİ KIZILDE1VÜR Gazetemize gonderilen 5»zılar konulsun, konulmaan iade «dılmez llânlardan mesullyet Mbnl oiunınaz Abone ve iMn Içlefl İçin, « r f ı n üstür.c «Abone» veya «flto Serv*l» kaydınm konması laztmdır Bü GAZEIS BASIN YASASINA UYMAYI TAAHHÜT VADELİ HER ELÜ. VAOESİZ HEfi YÛ2 VERILİR. ÜRAYA 8R< «1WA NUMA4MSI VM1İCUET BÂJUUSI RekKmcılık 2498*5903 MESABIN12JN Reklâmcıhk 2041/5879 lu l EDEBÎ ROMANIMIZ: ı , n ,n.,.,....H l l ııuunnıuııımıuuııuıı»"Hiı»«»'ü"""'' " » llllllllllınl1 \MMULUN x*ol, yıkım, yapım üzerine çok iş vardı Islanbul'da. Kannkan Taa Kurtalan'dan kalkıp, yodoynyor, sılava par» bile »lıln iraermdeki irili nfaklı istasyonlardan topladığı çesitli yol nıyordn. Köy yerinde şnnnn bu cnlarla tıkabasa «Kuşluk tre nun tarlasında üç gün iş, heş gün duvar fl^ılerindt barbnt ani» flaydarpaşa garına çrfllk tacaklarına. bh tren parası çığlığa girdi. Agırlaştı. Sonra denkieçtirip Istanbnl'nn yolu da ısiak hıştrtılarla ravların tutulmalıydı. Ne ysjpıp yaprp üzerine upuzun gerildi kaldı. gidenler. birkaç ay sonra değiş Koşanlar, koşnşanlar.. Koşan, miş dönüyorlardı. Taralı saçlakoşuşantar arasmda istasyon rı, kopçalı sarı kalemteri, kargörevlilerinden baska gar haton fcaplı cep defterleri, arkamsUarı, volcularını karşrtamalan çıplak kadm resimli cep ca celmiK tötr sapkalrtar. manaynsları. Tahtakale'den nydutolıı. tayjörlüJer. l»k şaşkınlık, ilk heytcandan sonratoerşev rutamiE nst baslanyla köy yerinde dolanıyor, köy kahveledurur gibi oldn. Vügoı>laırdan rinde, delikanlı meclisierrnde ba\Til »epet, beıbelerjyie inenler, öteberilerini v»çon pence Istanbul'u dillerinden düsürmüyorlardı. Istanbnl da bir tsianrelerindcn hamallara «satanbul'du. S i l ile tarifi miunkttnlar süz. O taksiler, o dolmuşlar, o «Gurbet kuşları» liatann en tratnvaylar, otobüsler, vapnrarka vagonlanndan miyorlarlar .. dı, kara kara, kora kurc. Ne karsılamaça gelenleri vardı, t»e «Papur ne ki laan?» dive sode roŞunnn havuHarıy İa sespeıti, rulsa, bıyık altından gülünüvehattâ ^orcanı, Torganı olanlar, rivcr, «QUinen târiîi ^ayri yorgan'larını birer er kapats mümkftnsiiz! denilip geçîliçibi diırmüs, kınnapla çeke çeyordu. kr baçlamıslardı. Bir. beş, on Sonra, karılar vardı tstanbuldejrü, vtrmı, otuz. kırk. elli. da. Dndakları krrmrzi kmaraı. helkı ie naha çoktular. Anadosaçları kıvır kıvtr kanlar. Gü lu içterınden kapup jjelen her lüverince yanaklazmtfa güller tren, ber «Kosluk treni», her açan, kollan, bacakları çıplak çehşimJe «Brbetta^Urmıtoplavıp getiriyordo tstanbula. lflveriyor, her ismar edenin aadına taküıveriyorlardı. Üıtân baaın kirli, yırtık pırtık «Isiuı isterse. Yettr ki deliksnlı ol. Delikanlı olmak vardı tatanbvlda. Delikanlı oldan mam, y p a dm: Onlar da gebnişerdi i«te. Trenden in«yierdi. Karşıya geçeoek, daha önce «elip iyi kötü birer kösebası, yoson tntmuş hemşehrilerini Küç&kpazar, Unkapanı kahvelerinde bu lacak, «Geldik!» diyeoeklerdi. «Biz de geldik eneâm. Hani gülöverince yüzlerinde gfiller açan avratlar? Hani trsmvaylar, taksiler, dolmuşlar, otobösler?» Çevrelerine yeoik, şaskın, m»h çnp, korkak bakışlan, yesil, sarı, mor. krrmızıları kirli eorapterı. kirli trmaklarıyla etlerini hart hart kaşıyışlarıyla sarın <wniş be4oiMina yayfrmıs ksrtsbaIıkta, kalabalığın arasında ağır afrr stirükleniyorlardı garın eıius kapısma. Ayrtara hele ayılara! Seret^zhn «ünüî Hcr gün bu, her gün bu. KÖYİeitoıAeB ne «Kye *rteö«ir ler bn bayvanlan bilmem fci? ^/iiııııırnmminnııiııııı ııııııııııııııııı ııııııı Dnyaanyor, duvaalar bile 4eime, niçin <tendigini aulaoııyorIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII ıııııııııııı ııııııııııııııııııııııııı Babası «Dotnı» diye basını tulra*Bt« sanki. KalababkU lardı. sallaaastı. «'Emmim derdi ki, birlikte vapurdan «uçlu suçln karsılık vermek, ynrttaşhk, ge lstar*wl dediğin dillnden tariçıktılar. Küprünün koçaş«n inri esenligi *Be*ine ^ « **• san «eli içrade gfinef trBrmfts fi gayri tnümknnsüz derdi. lsmek, artık « k s * *uuu»ııınw» tanbal bir belde, beldelerin de kar gibi eriyiverdiler. ««»turucn karşılıklar vennekşâhı!> Yalnız o. Ablak yüzünde sasten « a k , çıkış kap»sını bnldn Y?olu tıkamasana be haaal! kmhk, tahta %aval«y)a Ga»ata lar. Dışarıfla g6i alabıldrginre Bavmln da tekmil meşlndi boyana çarpan, htrçm bir deniz mriı; Mil «•»• p haMe 4e h«nn«4a Gafor ağanın. Lenger sapkası li bir deniz. Sabafaın »ert «yavardı, san stkrsı, sarı tsrafı, ntp «tk sık 4uMı«4en kalabalığı n ile donmus tas merdivealeri kopçalı «an kopya kalemi. içinde dikilekalmıştı. « i t r »ğır incliler. K*U»alıkla, Ne dikiliyornın barada? Kazık çibi dikilae»«ne be! kalabalığuı arasmda vapar biBir polis. Çatık siyah kaslaSağa çeUlecok «Ms. let gişesinin önünde dnrdnlar. rında terli bir Sfke. Yarma! Şn rezalete bakm AüahaşÜrktft polisten: Sola eetnMi. kına! Ben mi? Ajıya bak «yıya! Rezalet, selalet» Hayır baban! Ne sajt, ne w l . Bn sefaletlerini köylerinde Bnbam mı? iflSkann Ta Yahatü! saklayıp da tstanbulda yabansof « r l e r , köyiie kaldı. Anam Yarma mı? Ayı mı? Yabani cılara teşhir etmeseler olmaz siEİefe önrtrr de, kardsslanmın mi? Bir elinde tahta bav»l, ö»nı? ysmada kaıldı. Bn yıl 9a ben Hfikümet efendim, snç hü bür eliade kıns kırıs trfr mekedrtım gmbete.. •kümette. Yasak et, bitti. Hfikü tnp, kfylüsü Topsakal^ın ^Hfor Alayeı bir kalabaUk, bir seağasından gelen mektup. fiu « e t gevşek oTmasa, 'buritar köy tıiı*i kkfatbalıgı çevroleyiverdeğil, giden değil, daha gtden lerinden tannldaya ( m biliryıl geknişti. Daha giden yıldan lerî önceki yıl da kendi gelmisti 'Eba, ba^n taf •laan! Ne yapsm yanl, 4MHHRI m> Gaftrr aÇası. Şehirli biçitni «iSaf «af dSo*ö: fikarsın hükümet? yoh paltosn, mavi paBtalenu, Diline saflık. Çıkarsın efendim! adrı kandtrraları, sarı agizi^ı, Çatık giy»h kaslanndakl ısk*tn tnıtu *e*ir ciparalan lak öfkeyle güldü polte: Köy kahvMtnc kurula knnrla Yeni Mi .geldin tetanbnla? Biletler nasıl alındı? %ıj*y* «irTniş, köyNiyfi «Merhaba ağaBaşını salladılarî» *iye setâmlam^tı. Babası nsıılcacık yanaşan vapırra n»Sil tyi bildin efendiağa, yeni binildi? Vapur nasıl, ne za da oradaydı o sıra. kahvede. geldim. Yanına sokulmnş, stanbuldan «Min yürüdü? Niye geldin? konuşmnşlardı. Babası her yıe Ben mi? Yadırgı bakışların ağırU|uıÇirktrrova'ya tniyoran. tstaıfbuAlayeı Wîr başkası: dan ikinc?vı henüz ijice tftıla hiç sittahı voktn. Gıter a^a Kaçır, baban! half«Tnda kartulnnoa, fle.vahlası «tstanbul» demişti. «tstanbul Bubam köyde. tflâhsızın dılar. t'zerinden hiç sarsılma gibi var «M? İnsan gurbete 4üTıtsOf dirtor h»ni. Her yıl Çn4mn, y«g gibi «tup geçtMiieri sünce tstanbnl'aflfişmeli.Onkurovaya inerdi. tSasta zwrl» mavi deniz. nzaidarda taa « kurova heye, aenein memleket #»rvaT nstası ya, anam statsrt zaklarda ne idikleri betfreiz a epmeği bol memleket ya, kıı ftmiir oMağonaan., Saçlrklı yaptlar. Konuşrnuyor, 4ağ asma. î « n n Crtaırovanın Çevrenin kabkanalarını «örekonugnmıyorlard*. Bakıyerl»T zenginleri bile tstanbnla çelirvine yakıştıramıyan polis, ko* «rtew. Vaptrr Galata koprü ler. N?ye? Isreeskî» lundan çekti: (Devamı var) süne yanaştıgı sıra dilleri tn '' '" lll lwlwlw>l t<ut ' * İMI '' " ' ^ m u> B Fakültemizin snıhtelif böl ömleri jgin »eçme imühenına trnniş olan edajlara ait imtihan sonuçları F&kültede ilân edılrcıştir. Belirtilen zamanlarda kesin kayıtlannı yaptırmamış olan Ankara Üntversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından: ÂKSİGORÎA Beyoğlu, istiklâl caddesi Mo 319 Telefon 49 3 3 2 » veye Kurucusu AKBANK'ın büfün şubeJerine müracaat edebilirsmiz. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHHIHIIIHHH1 Reklâmcılık 2457/5901
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle