16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DOKT Resimli Roman: 211 ıııııııılliMiıııııııııııı CUMHURÎYET • MIMIMIII1IIII1IIII. 15 Ekim 1961 BANKERİN M İ L Y O N L A R I Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Maıhar KUNT MELEKYUZLÜ l 1 Lucie Eicken'le başımı derde sok dokunaklı birkaç cümle döktürürtuğum sıralarda, meslek hayatında ken Pat, bir fırtına gibi kapıdan başarı sağlamıs, daha doğrusu mu içeri girdi. Pat, değil yalnız Amerikada, büvaffakiyetın zırvesıne ulaşmış bir irjjandım. Öyle ya, benim yaşımda tün dunyadaki sekreterlenn ıncısı. bankada hatırı sayılır bir hesabı, Anasından yalnız zekâ ve kabılıyet olarak doğmuş. Yalnız o kadar rr.ı altında 1960 modelı spor bir Cadillac'i, Kalifornıya sahillerinde ya, hele o endamı, o gözü kaşı. kesşıpsirin bir bungalo'su olan bir de tane rengi saçlan. Sözün kısası. Alİıkanlının Rockefeller'den kahr ta lahın bir boş zamanında yarattıgı rafı mı olur sanki! Üstelik gelece taıfei nisadan mostralık bir nuğımi de sağlamıs sayılabilirdim, mune. IPA gibi Amenkanın Pasıfik bölMamafih Allah siri inandırsın, bu gesındekı en önemli bir yayın mü güzel kıza değil elimi surmek. kem essesesınin reklâm işlerini idare nazarla bakmış bile değilim Belkı edıyordum. O gün öğleden sonra Anastasie Madam LoRabiot hemen salona girdi ve Grandval müsRabiot hcııüz gitraişti ki kapı tekrar çalındı buna safdıllik dıyeceksiniz ama ne ... Papası Farizot'larla tanıştırdıktan sonra reau ve Eugenie gayet ihtimamla giyinmis olteeirlerine yol göstermek üzere kenara çekildi: ve salona giren hizmetçi: «Muhterem peder Don kendisine Engenie"tL;n yanında yer gösterdi. SahUzun boyum, san saçlanm, ma yapayım, bu da benim bir huyum, dukları halde salonda toplanmıslardı. Rabiot ile «Kuzenlerimin de geleceklerini söylemistim, de Jose» diye haber verdi. Mourillon böylece rahip te papas bir iki dakika Farizot'larla görüştü son vi gozlerım ve gıydigini gösteren iş hayatımda resmiyet ile hususinoter ve bir kaç davetli gelecekti. Saat tatn dört di. Mösyö ve Madam Parizot'yu takdiuı ederim.» elbiseleriyle salona geldi. Anastasie de yerinden ra birden Anastasie'ye hitap ederek sordu: «No genış omuzlu vücut yapımla Havva yetı birbırıne kanştırmaktan hoşte kapı çalındı. Bir kaç saniye sonra da içeri gi Anastasie karı kocayı tanıyormuş gibi vaparak kalkarak: «Mahteretn pederim, davetimize icabet ter daha gelmedi mi? Hayır efendim heniiz geltayfası nezdınde oldukça sukse sağ lanmam. îş iştir, eğlence de eğren hizmetçi Mösyö Kabiot'nun geldiğini haber ellerini sıktı. Bir kaç dakika sonra Rabiot istasetmek suretiyle bize bahsettiğiniz şereften dolayı medi. Mösyö Rabiot kendilerini istasyondan ala ladığımı bilmem söylemeğe ihtiyaç lence... verdi. jondan noterini ve iki arkadaşını alacağmı söyçok minnettanz» dedi v.e... cak. Konturat kaçta inualanacak? Noter ge var mı . Ne ıse bırakahm çimdi bunları.. liyerek gitti... lir gelmez... (Arkası vaı) Sözun kısası, henüz otuzaltısına Ne dıyordum, ha, Pat bir fırtına 1 basmi ; bır erkek için ideal sayıla gibi odama girdi Kolunun altında bılecek bır durum. Ve ben de, zan da bir sürii dosya... Hayrola kız, ödümü kopardın! nederim hakh olarak, bundan ay Mıster Eıcken şımdı telefon rıca gurur duymakta idım . Fakaaat... gunun bırınde meğer etti. Sizi hemen evinde bekliyor. benim bu mucizevi durumum da, Gorüşülecek çok muhım isler varCap Canaveral'den atılan feza roke mış. I S T A N B l) L A NK A R A Roger Eicken tPA'nm îdare Mee tı gıbı muazzam bir guniltü patır7.27 Açıiış ve program 7.30 7.27 Açıiış ve gunun programdı ile a.lak bullak olacak, Kalifor lisi Reisı, aynı zamanda şirketin en îki marş 735 Sabah plâklan ları 7.30 Haberler 7.*5 Oyun niya'nın o masmavı gok kubbesin buyük hissedandır Bu çetının al 8 (X) Haberler 8.15 Oyun havaları 8 00 Zeybekler geçıden basıma dehşet ve felâket ya tında toplanan biz kulları da, bılâ havaları 8 30 Plâk dolabın'dan yor 8 15 Hafif müzik 8 30 Son günlerde Konsolos bey ia teınas etmek, enterese olmak ğacakmış da ben farkında bile de tefrık cins ve mezhep, Yaratandan 9.00 Sevılmış eserler (Masse Neseniz bol olsun 9.00 Isteğikahveraizin belli baslı mDsteri fırsatı düşraedi.. Teşekkür edeğılmısım. Hâlâ, aradan aylar geç sonra ondan korkanz Bu bakımnet «Les Erınnyes.) 9^0 Turk nıze gore 10 50 Çocuklarm pazar lerinden blri olmnstn. Hernen rim verdifiniz malumata. Şu tıği halde, o basıma gelen felâketi, dan huzura dâvet edilmek. ahıretmuzığınden istekler 10.00 Ço kbsesi 11 00 Zeki Müren'den ber gün gellyor. Bilhassa Rahpenbe lekeli balıklar nedir?. o dokulen kanları ve çektiğim ce te sorgu meleğınin karşısına çıkcuklarm kosesı 10 30 Dınleyıci şarktlar 11.30 Guney Amerıml lle yarenlik ediyorda. Rah Onlar Tekirdir. Temesı hennem azabını düşundukçe bütun mak gibi bir şey... ıstekleri (Hafıf Batı muzıği) ka'dan müzik 11 45 Oyun haml de Konsolos beyl «eviyor, çok güzeldir.. tuylenmin kabardığını, sırtımdan Peki niye gelmer bu zatı serif 11.00 Yurdun dort bucağından vaları 12.30 Yurttan ses'ler sayıyordn Bozan Tasaron Nn Şn pallu balık? aşağı soğuk terler boşandığını his işinin başına da, beni evine çağır1O0 Pazar konserı 12.00 Ye 13.00 Haberler ve Türk basınınrl; O da kefaldır.. Bu kanatlı sedıyorum. tir? mek muzıği 12.30 Şarkılar dan özetler 13.15 Cemıl Bakırmııı balık da Kırlangıçtır. RehmL nc anUran bn a Mister Eicken, üzerinize afiV'aka, 1960 senesi temmuzunda 13 15 Haberler 13.30 Şarkı şargan Orkestrası 14.15 Sevilen Ama bn gördâgnnüz makbnl damdan. Dillnl bilmezsun, dlGönlOnü ferah tut düşünme deyet, hasta imiş Dört bes tane al.. Taze olsıcak bir günde başladı... lar (Ahmet Çağan) 14.30 Türk solistler, sevilen melodiler kırlangıç değil.. Alt çenesi nzun nlni bilmezsnn. rin.» Ne, hasta mı? sun.. Neeative benden selSm Vakit, aksamın sekLzı. Ben hâlâ çe tangolar 15.45 Oyun hava 14^0 Radyo sanatkârlanndan biolmazsa «öksüz» derler. Eti tat Neden bilmlyeyim? FranSekreterım bana gökten altın rpr şarkı 15^)0 Trıo Los PanAnladın mı Konsolos bey.. Bu «iöyle!. Tazesini versin.. dedi. buromda masamın başmdayım. ları 10.15 Şarkılar ve türküsızdır. sızca l£flar ediyor. Ben onları Rahmi aldı.. giderken Konsolos dünyaya kimler gelmiş, kimler PalmC.ty'de şehre hâkım bir bina yağmış yahut Eisenhovver'ın bır ler 16.30 Aksam müziği 17.15 chos 15.15 Sanatkârlar geçıdi efsayt sayıyorum. Möslüman Şn ufak parlak balıklar.. fordu: geçmiş.. Kalmamış hiç birisinın onıkıncı katındaki odamdan çocuğu olmus dese belkı bu kadar Beraber şarkılar 17.45 Füim 15.45 Gençhğin sesi 16D0 îsdini aşikâr. Adam kaç defa Onlar gümüs balığı.. Tabatan guneşı seyredıyorum. Guru şaşmardım. Eicken hastalanmış ne.. Tok aya adam gidecekmis Nereye Hilmi Bey?. melodıleri 18.40 Günun plikla tarıbul solıstlerinden şarkılar ezan okurmrken sahadet getir yok yıldıza köpek yollamış.. vasi olnr. Loknm gibi.. rından 18.45 Haberler 19.00 17 00 Hıcaz koçekçeler 17.15 bun denızde enyen aksi bir kanha . tki senedır bu müessesede ça Aksaraya gidiyoram, balık portakah kadar kırmızı. Şu anda hşırım, yüzünü şeytan göresıce yağ di. Balıkçı bağirdı.. Turkuler 19.30 Mikrofon kuhste Pazar çayı 17.30 Incesaz Giderse ne olacak? Orada da alaoaJız ya!. Rahmi.. Palamutları nasıl 19.45 Şarkılar (Mulkıye Ecevit) 18.00 Bızım solistlerimız 18^0 tabıatın bahşettiğı renkleri bir res fıçısınm daha nezle olduğunu bile öyle mlf Eyl Byle Ue. GO birbirimizi yiyeceğiz.. Ne der Ben de gelsem olnr mı?. duymadım. doğrnvacağız? le gfile kullan. ıın Rahmi! Olur Konsolos bey, neden 20.15 Operet melodıleri 20.45 Yurttan sesler 19.00 Haberler samın tablosunda gorsem, adamı, Ne imiş hastalığıT Tepsi olacak afabey... Rana bakma!. diyen Nnrinin Rahmi dalgın idi. Anlamadı.. olmasın! Ama siz işe karısmaKahramanlar saati 21.00 Şar 20.00 Hafıf müzik 20.15 Saz surrealısthkle ıtham ederim. Bacağuu kırmış. Akşamın bu saatlerine kadar çaKonsolos bey. palamntlann halinde. biraz da konsolos bekılar (Alâettin Yavaşça) 21.30 lar ve şarkılar 20.45 Çeşitlı Öğleye mi ne yiyeceğiz? >ın! Bacağını kıracağına kafasıru lısı^ımın, mensup olduğum müestemizlenmesini ve kesilmesini Spor haberleri 21.45 Keman muzık 21.00 Korodan Rumeli yin iltifatına mazfaar olmama diye sorunca hep güldüler.. Nu Tok efendim. Balıklar hak eseye merbutiyet yahut benim lü kırsa idi mel'un herif! sololan 22.00 Çeşıtli studyo türkuleri ve neşeiı şarkılar dikkatle takip etti.. Balığı iyinın kıskançlıŞı seziliyordu. A ri: kında malumatım yoktur da. Sekreterım benim bu hayır dualardan 22.30 Muzık dünyasın 22.25 Istanbul'dan bir orkestra zumsuz ışguzarlığım ile hiçbir alâce paket ettiler.. Rahmi: ma zavallı Konsolos bey buu Evet! öyle ya ne yiyeceKalktılar ve Konsolos bey ön larımı duymamazlıktan gelerek gekası yok. İPA'da fazla mesai codan 23.00 Haberler 23.15 Ta 22.45 Haberler 23.00 Gece Şimdi maydanoz falan alalann farkında değildi. Hele son de. Rahmi biraz arkasında kahğiz?. tırdıği dosyaları masamın üzerine rnert bır ücrete tâbidir. tıl sona ererken 2355 Program konserı 23J30 Çeşitlı hafif mulım.. dedi. Çarsıdan domates, günlerde kendini oknmaya ver\eden çıktılar.. Ahmet Iâfa kanştı.. Pıyasaya yenı surulecek bir sal bıraktı. 24.00 Kapanış. zık 24 00 Kapanış. maydanoz, limon da aldılar., diği için, kahvede hep okndu Konsolos bev tenezzül e Ne olacak bunlar? ça icın ev kadınlarına hitabeden >Iaydanozu Konsolos bey aldı.. ğu seylerden bahsediyor, Va derse öğle yemeğini kahvede Aksaravd* balıkrı Necatinin Beraberinizde gotüreceksiniz. Türndüler.. tandas Ahmet efendi dahil, yiyelim.. dükkânına vardıkları zaman Patron herhalde göreceği geldiği kimse bir sey anlamıyordu. O balıklar Balıkhaneden yeni • Konsolos bey: için sizi çağırmadı ya! Tahmin eda sonradan farkına vanp izah Eczacı beyin evinden getirSelmisti.. Balıkcı malları yıkı Aman Ahmet beyefendi' denm ki size i^ler hakkında birtaediyordu. dikleri tepsiye balıkları Rahyor, tablalara diîivordn.. Çok Ne zahmet! Talnız kahvemizin kim direktıfler verecek ve büroya palamut vardı.. Konsolos bey mi diıdi.. domatesini, tekerlek restoran oldnğunu bilmUordı'n. gelemiyeceğı müddetçe kendisine Konsolos bey çok malumatlı \ tekerlek limonları ve domatesbalıklara alâka ile baktı.. vekâlet etmenizi istiyecektir. Bu Toksa Recep efendi de mi«Tuadamdı. Talnız, nznn zaman lerle sösiedi. Recebin getirdiği bakımdan eldeki işlere ait evrakın ristik belgesi» aldılar?. Rahrai Necatıye: memleket dlşında memnriyetyanınızda olması faide sağlar diye Recep: Necati ağabey. Ahmet a zeytinyafı sişesinden biraz da lerde bnlnnmns oldnğn İçin îs££ÇEKİLİŞİNDE V düşündüm. Ç«weyin selâmı var. Bize bes yağ kovdu.. Tnz bibcrini de ektanbnl hayatının hnsnsiyetle Tok Konsolos bey! Biz tane palamut vereceksin ama tiler.. Tepsinin üstünü bir garini, hele mahalle hayatını, îs kim, turistik kim.. Hay Allah sizden razı olsun zete kâğıdı ile örttüler.. Rahmi çingene palamndn olmasın.. Pat. Siz olmasamz nice olurdu betanbnl semtlerinin özellikleriAhmet ilâve etti. eline aldı.. çıktı gitti.. Saat onnim halim.. ni, çarsı pazar meselelerini, yiNecati: Bugün arkadaşlar fıruıa biri geçiyordu.. Ahmet de çık Ha şunu bileydiniz.. yecek, içecek dâvalannı bil Olur.. hele biraz mfisaade balık vereceğiz, hep beraber >i tı Az sonra bf« on çatal, bir Hakikaten bu kızın her hali bas» tnezdi Onnn için bn gibi seyleret de balıkları mostra edeyim. yeceğiz. Siz de tenezzül eder. kaç tabak ile geldi: kadır. Dedim ya, dünyada kimseye de Rahminin sözfinü dinler. ö ğ Derken Konsolos sordu: seniz. değtşmem ben bu sekreterimi... Recep! Arkaya iki masayı reneceğini ondan öğrenirdi. Çingene palamndn dedigi Biliyorsnnaz, Ahmet bey.. Masamın üzerine sergi gibi yaybirleştir. Üstüne de btzim dflkRahmi de lsi ciddiye alıyordo. niz nedir? Bcnirn hosusî rejimim vardır. de hemen dığım evrakımı toplarken Pat'ın kândan ambalâi kâğıdı sldırıRecebin, Nnrinin, hattâ arasıra Konsolos bey~ so bflyuk Ahmet içerledi; hâlâ başucumda bekleştiğini görüa ver birine.. Ben fırına kadar Ahmet efendinin takılmalanna Aman beyefendi! Bir gün balıklar yok mn?.. onlara palace sordu m : gideyim . hafiften içerlerdi» mut denir. de rejimi bozuverin. Kıyamet Başka bir söyliyeceglniı ml Çıktı gitti. Recep oradan ge Eveet! mi kopar? Her gün reiim yanıvardı Pat? Bnnlann köçükleri olnr. çen bir çocuen çagırdı.. Erol.. yorsonuz da romatizma ağnlaöğleden evvel hep toplanmıs Şey... Patronun kansı ile tanıs» Haydi kos Ahmet a&abevin dük rınız geçti mi.. Aspirin yut Usknmnıdan kabaca^ onlara lar lâf ediyorlardı. Aya adam mış mıydımz Joe? kânına.. İki tane büyfik paket çingene palamudu derler. maktan eczaneye döndünüz.. yollamak, füze gibi şeylere de Hayır. Henüz fırsat olmadı. kâğıdı getir Tırtmadan getir Demek yavrusn» Ne olur.. Biz size temiz çatal Rahminin pek aklı ermediği i O halde, bekâretinizi muhafaulan!. Evet!. Bunların daha bürin Konsolos bey aydınlatırbıçak da bulcruz. za etmek niyetinde iseniz, çok baÇocuk hemen seyirtti . yöklerine torik derler. dı.. Gene o lâflan ediyorİ3rKonsolos gülmeye basladı. sıretli davracmanızı tavsiye ede» Ba işler olana kadar öğle nadi.. Konsolos; Taaa?. Çok doğru Ahmet bctefen cektim. Toriğin bflyüğüne Altıpsr mazı kılınmıs, rmam efendiyle Dünyada insnmam! Knş di! Manyifik.. Bn kad3r doğru Sekreterimin gözlerinin içine baMeyzin Ali de gelmislerdi.. mak denir.. olabilir.. Pekâlâ!. Mil mersi.. olsa gidemez aya! diyen Rahkarak : Konsolos bey cazete oknyor, Siz balık hnsnsnnda etfid miye bakarak konnştu: Rahmi gülerek.. Bu hususta endise etmenize Eczacı bey narrile içiyordu Çok pardon Müssü Kon tnfi yaptınız? Hilmi bey oğlum. Bunlar mahal yok, dedim, onu kaybedeli Ahmet iiç ekmekle geldi. tmam Ben bir şey yapmadım solos.. Nasıl Fransızcam?.. Biz artık alelâde meseleler.. Bir fev o kadar çok sene geçti ki, tarihini efendi sordu: Konsolos bev. Allah böyle yaben bile unuttum. kalâdeliğr kalmadı. Füzeyi en de oknlda Fransızca okuduk. Ahmet bey, ekmekler taze ratnıış.. Altıparmaktan sonra uzağa fırlatabilen aya gidecek. Ben daha sözümü bitirmeden, Bizim bir hocamız vardı. Haçça Sivri Relir. Altıparmakla Siv mi?. genç kız odadan sıvışmıştı. Yalnız Siyan* çok ilerledi. Sivilizashanım» Tirmi sahife vazife ve Taze imam efendi.. Şimdi elâ gözlerinin bakışı bir hançer giriden lâkerda yaparlar. yon son haddine vardı» însanrirdi. Farmaklarıma cetvelle bi ıçime isledi. tadarsın! lar dünyaya sığmıyorlar. Hid Taa! Lâkerda demek bn vnrnrdn. öyle acırdı ki.. Hayır ola!. Hay aksı şeytan. Bu şeker kız, rojen bombası beşeriyeti tehdit balıktan olnr. Öğrendin mi bari? sekreterim olacağına ahbabım olediyor. Maazallah bir harb pat Hayırdır insallah.. Bu balıktan olur ya' Kon öğrendim ya!. Ön, dö, trusa ne olurdu sankı... larsa dünya yüzünde canlı mah Ve biraz sonra Rahmi elinde solos bey affedersiniz ama siz va, katır.. Lucie Eicken hakkında o ana luk kalmaz. sahiden bnnlan bilmiyor mu tepsi ile geldi. Masanın üstüne Konsolos: kadar pek de fazla bir bilgim olma bıraktı.. Rahmi gözlerinl açarak: Katır değil Hilmi bey. sunuz?. mıştı. Yalnız Patron'un karısını öf! yandım be!... Bir ta Tabiî bilemem.. Çünkü bikaatr.. Amma da yaptınız Konsoson derece kıskandığmı ve onu haraftan elim yanıyor. Bir taraflos bey. Pesenize kıyamet k« Benim dilim o kadar dö ıı'm kariyerde komers kısmı reme kapatır gibi ortaya çıkarmapek çoktur. Onlara Ticaret A tan tepsinin sıcağı yüzüme vupacak.. ner Konsolos bey.. dığmı biliyordum. Mamafih herıfın rnyor. Bir taraftan peşime ke Dönmeîi efendim! Dil bn.. taseleri bakar.. Onnn gibi bir sey.. Belki belki de hakkı vardı. öyle ya, altdiler düştü. Efendime söyliye Siz nasıl Konsolossunuz de kıyamet böyle kopacak.. O kadar da değil Konsomış yaşında bir moruk tutar da yim.. terledim.. ter burnnmdan beyefendi.. los bey.. Sizin diliniz dönüyor tnanmam Konsolos bey yirmi yaşında güî gibi bir kız ahr Konsolos bey biraz alındı: aktı.. Konsolos bey sordu. Kıyametten evvel Deccal, da sa ben size bir tekerleme sövsa onu muhafaza etmek için baska Tensiye mi damladı Hilmi Balık husnsnnda malumaha neler olacak, Ben onlan biliyeyim, bakalım söyliyebilir ne yapar.. Üstelik buroda dolasan bey oğlnm?.. tı olmıyan kimse Konsolos olaliyornm ama şimdi aklımdan misiniz? rivayetlere nazaran bu piliç Ma Tok Konsolos bey.. Tepsi maz mı?. Ben balık eesitlerini kaçtı.. Konsolos güldü.. rilyne Monroe ile Anita Ekberg'e örtülü idi.. bilmem.. Zerzevat hnsusunda Nuri Iâfa atıldı Söyleyin bakayım Hilmi hepten meydan okuyacak hususiAhmet Aliye; da bir zerzevatcı kadar maluyetlere de sahip olursa... Konsolos bey! Gene ılz bey! TORKİYE Ali! Koş boıacıva bir sübilirsiniz ama şimdi biz öyle öf.. öleceğim be!. Şu Hil matım yoktur. Talnız etin akAdam sende... Zaten benim gibi samını bilirim.. Siz bonfile, fi rahi şıra al.. Dünkü sıra olbeton döküyornz ki top ile de mi lâfını bir yasak etseler.. resmiyet ile hususiyeti ayırmasını sun.. ve çıkarıp bes kSfıt verleto, anterkot, nnva nedir bilir ğil ya yıldınm bile sökemez oGülüştülerbilen bir insanm prensıpleri patrodi. nn.. misiniz? Konsolos sordu: nunun kansı için de caridir. Eğer Tepsiyi arkadaki masava koy Ben Konsolos değilim beyben meslek hayatımda muvaffak Söyleyin bakalım; Konsolos: dnlar.. Recep ekmekleri kesefendi.. olmuşsam, bunu irademe ve pren Tıldınmm ISfı mı olnr Nn Şu tesbihi imamelemeli mis.. çatallan dizmisti.. siplerime borçluyum. Bu yastan Gördünuz mü? însanlar ri bey.. Bir Hidrojen bombası mi! tmamelememeli mi?. Konsolos beyi başa oUrtmak sonra mı gidişimi değiştıreceğım... bilmem kaç megaton dinamit Konsolos dnrdn. ve kekele her şeyi mutlaka bilemezler. * Istediler.. Siz nerelisinlz Konsolos kuvvetinde.. di... Tok tmam efendi! Siz boEickenlerin ikametgâhı, Palmbey?. Sen gördfin mfl Konsolos Sn tesbihi imalemeleme mı ynrun.. tmam bir daha teklifi Bulevard No. 27, muazzam bir partstanbnllnynm.. bey.. imamemelü. kın ortasmda denize nazır, modern Tani ya sehir uşagısınız beklemeden geçti bas tarafa.. Sa Ben gBrmedim ama oknRahmi katıldı gülmekten.. stilde mükellef bir bina... ğına Eczacı bey, solnna Komodeğil mi? dnm. Nasıl, Konsolos bey! Sizin (Aıkası var) los bey otardn. Eczacının yanı Tabiî» Bnnlar tevâtürdür. Gözflndiliniz neden dönmüyorna Vatandas Ahmet efendi o Doğrnsn şastım. Bir tstanle görmeden inanma RffederKonsolos: tnrdu, karsısına da Rahmi yerbnl çocugn palamut balığını san. Sana akıl öirelmek olroa Monsej.. Bn lâfı söylesem BAY OSCAS: leşti. Nnri Rahminin yanına sın ama bunlar hep propagan ne olur, söylemesem ne olur!. bilmezse.. düstü.. Ali de Ahmedin yanı dâdnr.. Bunları bırak da keyfiKonsolos kızardı.. Rahmi sızlandı.. na.. Recep masanın alt basında ni bozma! Allah birde verdi Haklısınız belki Hilmi bey! Bir daha söyliyeyim mi?. imama karsı oturdu. O saattp ğini beste almaz.. Anladın mı? Lâkin ben tahsilimi Frerler'de Ahmet atıldı: kahvede kimse olmadığı irin Bizim bir hoca var idi köydeyaptım. Oradan Avrnpaya eit Bırak zevzekliği de.. balıŞı Derdi bana ki: yemeğe rahat oturdular. Ali tim Avrupadan döndüm.. Haal.. diyerek cebinden cüzdanını Arkası Sa. 5. Sü. 1 de «Ayağinı sıcak tut, basını serin. çıkardı. Bir onluk kâğıt verdi. riciyeye intisap ettim. Palamnt Kahvede sofra Yazan: Burhan Felek O'JPARALIK f HESAP AÇINg VAKIFLAR BANKASI J IIIIIIMlllllllMlltlIllltMIIIIflmiMMIIMMMMIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIimiIIMIIIMIMIimlMIMIIItlMI IIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIII111||| | 1 I IIIIMIMItllllll 1I P ATTİ 404 dOCUKLUK ARKAP/ÇM LMJ&'NİN HAYATINPA Ûf tfY/M BMEMM/PROP NtMBÜS'un MACE RALAEIı ^IMIIIIİIİMİIİBIIIIIMIIIIMIMMIIMIIIIIIIIIIIIIII
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle