09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 Eklm 1961 CUMHURtTET DÜN Y L İ UrandaBaşvekili lokantada yemek yerken öldüruldü HJ1BERLER I OTta dğretimd? mazeretii oğrenri kayıtları Milli Eeîtim Bakanlıgınca 20 ekime kadar uzatılmı;Tokyo, 14 (a.a.) Japon P.T.T. fır. Bakanhğı elektromanyetik dalgs • OrtB okul ve lıselerde bir üst lar enstitüsü sözcüsünun bıîdirdıjınıfa gpçenler okulUrın açıhşmağıne göre, 20.005 megasıkl üzerınksdar kayıtlarını yenilemişlerdir. den, yeni bir Sovyet feza gemisinHerhangi bir konuda mazereti den geldifii tahmin edilen radyo „ ı olanlar için bu kayıtlar bir süre sinyalleri alınmıştır. Bu sinyaller, Londrada, bır mayıs akşamı. ısımlerı yazıhJır. Eunlar ara=inda. daha devam etmekte idi. Buna saat 1,27 gmt İIP 1.32 gmt arasın Saınt^Alban katedrali arkasında mektuplaşmak için bir Rus, Çerajmen kaydını yaptıramıyanlar da zaptedilmiştir. ki küçük bir meyhane, o saatte koslovak veya Macar genci arayun olduğundan Milli Eğitinı Bakanhğı Usumbura (Ruanda Urundü, 14 Sözcü. bununla beraber. sınyal uzat(AP) Urunda Başbakanı Prens lerin bir feza gemisinden ^.eıdiği tenlıa. İki gedikli müşteri kâğıt genç mekteplılutın ana ve babaU 20 ekime kadar kayıtları Louis Rwagasore, dün gece bir Uhususunun sadece bir faraziycden oynamakla meşgul: içeride. tezgâ rının adları. nadide pullar tedarikt; niıştır. komünist M3t"ar?;n ı ıoleııne sumbura lokantasında yemek yeribaret olduğu üzerinde durr.ıuş vc ha abanraış oturan iki müşteri da için ha var. Bir başka müşteri de, bir başvuran pul' k'jıoksıyoncııisrırıjn Jlalkla feınası olan yerlerdcki ken vurularak öldürülmüştür. BaşEhzabçthvılle 14, (a.a.) Birleş esirler, muhafız birliklen taralın hanesı ve Katanga radycevı gibi, riiğer iki Sovyet feza gemisinin de masanın başında, bir gazetenin adları da yazılıdır. bakanı öldüren kurşunun bir tü mış Mületler Temsilcisı Mahmut personel için kıyafel dan mübadele mahalline getırile resmi bınaları Katanga makamla 20.005 megasikl üzerinden sinyal bulnıacasını çözmekte. fekten atıldığı görgü şahitleri ta Kiyari ile Katanga Başkanı Çombe Kendi nevinde eşsiz bir arşıv vermiş olduğunu hatırlatmıştır. ceklerdir. Bundan başka, gerek Bir rına teslim edeceklerdir nıccburiyeti rafından büdirilmiştir. Meyhanenin kapısı aç.Idı, içeriye. servisi olan Zapiski'de. .yabancı arasında imzalanan ateşkes anlaş leşmiş Milletler inzibat kuvvetle Telgraf haberlefmesitıde Bırles • Is'anbul Belediyesı, halkın yiyip ajanların iki kişi ginli. lleride bir masa ba memleketlerde çalıfan Urundi, Ruanda Urundi ismi al ması yirmı üç günlük münakaşa ri. gerekse Katanga bırlıkleri e.1 mi.<ı Milletler teknisyenleri. sadece. fina oturdular. ıçki ısmarladılar. topladıkları bütün hal terrümele içmesinp, yatıp kalkmasına. temıztmda Belçika himayesinde bulunan ların bir sonucudur. lerindeki mevcutlarla hugünkii y'er Birleşmiş Milletler mzibat kuvvet lpnmesine ve eğlenmesine mahsus Bu iki müşteridon biri sık saçlı, rini. ünıte ve mektup kopyalarını, yerlerde çalışan bilümum personel Mahmut Kiyari ue Çomhe ara • lerini mulıafaza edeceklerdir memleketin güney kısmını ihtiva leri mulıaijeralını kontrol eJecelf esmcr bır genç ariam. Öteki daha fotograflan ve ga?ete kupürlcrini için kıyafet mecburiyetı koymuşetmektedir. Tam istiklâline kavuş sındaki son görüşme üç saatten faz Öte yandan bu kuvvetlpr görev lerdir. Birleşmiş Milletlerın elleyaşlı gözükiiyor. Saçları dökülme bulmak mümkündür. Milyonlarca tur. ması için bu memlekette genel se la sürmüştür. Bunun sonunda ya lerini verine getirebümek için her rınde bulurıan hava meydanlarl | ye başlaınış. Bira/î soora. yanîar;. insana ait dosyalar rphk k^pılarla çimler eylül ayında yapılmıştı. Se pılan bir törenle anlajma imzalan türlü harekette de serbesttirler. sivil uçuşlara da açılajak ve Ka • Buna göre fırın fezgâhtar ve haJ na bir üçünrü adam daha geldi. muhafara edilen muhtelif odalnrda murkârları beyaz uzun kollu, pışıBunun dışmdakı lıareketler. karşı langa makamlan askeri kuvvetleçimler sükunct içinde yapılmışsa mıştır. Bu anlaşma hükümlenne göre, tarafa önceden bildirilecektir tasnif edilmış bir haldr mevcut riciler. değirmenci, kırmaçı, un işYavaş se?le bir şeylrr konuştular, rınin ia.şesini sağlanıak uzere bunda seçim haberleri gelmeye başlaKuluplerın futbolcularına par 6 Yirıe bu anlaşma gereğinre Bir sonra o uvüncü adam, dazlak ba.ş tur. Bu çelik kapilarm açılışı vc çüeri bej uzun kollu, seyyar sütlardaıı faydalanabileceklerdir. Eyınca bu küçük memlekette huzıır esir mübadelesı 1 ekim pazartesi verememeleri futbolruların mora günü yapılacaktır. leşmiş Milletler inzibat kuvvetleri. lizabethvıDc hava alanıuda Kalıya bir zarf verdi. O da otokine kapan.şı elektrik tertıbafivlp olur. çüler, süt imalcileri, sakatatçı, tasuzluklar günden güne fazlalaşımş line tesir ettiği gıbi birçok şıkâye bir zarf uzattı. Aynı anda. barda Elizabethville yaKinında bulunan ellerinde tuttukları, merkez posta tanga askerlen, Birleşmiş Milletvukçu ve kasaplar beyaz uzun koltır. İiîgıltereye sığınmıs bir Şnvvrt lu. sucuk. pastırma imalatçılan. taler inzibat kuvvetlerinin yanındR te de spbep olmaktadır. Uzun yı icki ijenlerle, gazetede bulmaca Prens, Tanganika Gölü üzerindeöiHİerlığin yer alacak ve meydanın polis, nııı lar Türk futbolıınun çö7mekle meşgul müşteri bu üç ajanı bu dosyaların nasıl harırlan vıık kesicilp.r. balıkçılar bej uzun kı Usumbura Taras Lokantasında haberat ve günırük işleri onlar ta yapmış olan söhrrtler milli lıgtsk dığını aç.klatnıştır. Bir fngiliz kollu, şekerciler, helvacılar, satıki^inin etrafını kuşatıverdi. yemek yerken vurularak öldürülformsuzluklartnı ve son milli r rafından gorülecektir. Ingıliz mııkabıl 'casuslnk servisi yurttaşı hakkında toplanan şu bıl n l s r ve imalcileri beyaz uzun kolmüştür. Lokantanın yakınmdaki ta alınan neticpyı nıaddi duruma Bundan başka, dışarıdan gelerpk bağlamakta ve: «Kulüplerirniz bi n» nıensup üç svıbayın, bir akşam giler bu dosyaların teıiip tarzını lu. nebati yağ imalatçıları bej uçalılıklardan ateş eden kaatil. bir zıın kollu, meşrubatçı beyaı uzun vakti, Londradaki Sovyet Elçiliğı gösteren bir misaldir. bir tecavüze karşı knyma hakkl zp aylıklanmızı dahi verememek otomobile binerek kaçmaya tnuvaf koTfu. memba suyiı vıkama kişmı Afaşemilitrri yarrlımcıları olan da Katsngalılara tanıtımış bulun • I (a) Şimdikı işi. bundan PVtedırler. Bu vazıyette bizler iı fak olmuştur. Urundi Başbakanı, 'şçilerı bej uzun kollu. perakendemaktadır. Binbaşı Ivsn Papişev'le Yuzbaşı velki işi, düşünelinı bilpmiyoruz?» demekte kabinesi üyeleri ve birçok dostu ri sucular, beyaz uzun kollu, buz Aııdıey Gudkov'u tevkif edişleri Bu anlaşına, Bırleşmı? MUletler dırİFr. «Fara kazanmak için devanı(b) Askeri durumu, ıie yemek yemekte idi. Kaatil bir imal yeri işçileri, sarap ımalatçılaGenel 8ekre«erlığinin tasdıkınden lı nıaç yapıyoru.T. haftanın henıpn bu şpkilde oldu. Subayjsrirı. Bin(r) Aldığı maaş. tek el ateş etmiş ve Başbakanın rı bej uzun kollu, buz satiş işçileri başı Pupişpv'm elinden alrlıklari çeçtıkten sonra, henıen yürürlüge lıemeD her günü antrenmana çıkı ıd) Mesleğıni sever mı? beyaz uzun kollu, şarap. kuru yeboynuna isabet ettirerek ölümüne zarfın irinde, bir atom bombasın.n Eİrecektır. Ateşkes anlaşmasının yoruz. sonra hakkımız nlan paray (e) Amirlerivle münaspbpti miş ve kurukahve satıcıları, tuzrusebebiyet vermiştir. Kaatilın 20 yurutülmesjylp Birleşmiş Millptlrr atamıyoruz» dıyrıı söhretler. duru cizli pîânlarına hpnziyen bazı kronas Idır? Kendisine i'i Isr, bakksl ve mezeriler, soğukha•metreden ateş ettiği tesbit edilmişve Katanga subaylanndau meyda mun düzelmesini temenni etmekte kilpr vardi Aîlında bunlar. hiç mad ederler mi? va depo işçileri bej uzun kollu. tir. Cezayır, 1 (a.a,) Cezayir'de kendisimn başkanhk ettığı bir top na gelecek uç tâli komıte gorevlen 4 defieri olnııvan uydurma seylerdırler. II (3i Aıle^i. hayat şartları, yııfka. makarna ve emsah imal isdünkü cuma günü karışıklıklara lantı sıra?ında bir plâstık bomba diıilecektir. di çileri heyaz 117un koliu. gazozcular. en çok sahne olan yer Oran şebri patlamış fakat infüâk binada yaltoplunjdaki durumu, tkincı 7arf*,i. iki bin lngıiı? !iElizabethvılle'dekı yabancı sıyasi olmuştur. Cezayırde Fransız Hu nız. mad'ii hasarlara sebpp olmuş(b) Tahsıli (diplomaları, tek konserve imal işçileri bej uzun kol rası bı.ılunuy ır lu. Bır «i^ıinıü ;ahlu. yemek pişirenler beyaz uzun kümetinin Gene! Temsilcisi Jean tur. înfilâkten bırkaç dakıka son çevreler.bu anlaşmayı hayrftlp kar nik \e ilnıi ihtisasları VEFAT MEVLIT kollu. garsonlar, kamarotlar beyaz sın hızme*'°ritıp mvkijîil ücret Morin, Oran Belediye dairesınde ra Jean Morin. yanında Fransız Si şılanıışlardır. Birl»şmış Milletlerin ve tecrübeleri). Mânuade merhum Ali Yozırıkısa kollu. erkek ve kadın berberolarak veriliyoıiu. Bıı üçuncü şabulunduğu sırada yaprlan bir sui lâhlı Kuvvetleri Başkomutanı Ge bu ateşkes anlaşnıasındaıı pek az Ebediyen aramızdan ayrı!,i;ı (c; Siyasi kanaati, bir parleri beyaz uzun kollu. sınema ve ııın 'glu. merhum tsmiil liarnmhakkaktıı. Ateşhıs bir tniiîiz a ı r ı • ılı. kastten bir tesadüf eseri olarak neral Aılleret bulunduğu halde Ce faydalandlğı tanın karrleşi. merhum Aıduriye girmesi ihtimali var tiyatro proeramcıları siyah veya VİCDAN ÖLÇENİn Sou sen*>ler zarfında. îngıhz kuriulmuştur. Belediye dairesınde zayir'e gıtmek üzere Oran'dan ay kes anlaşmasında dışarıdan gelecek rahman Kaptırın rmıcazüclı"=' nıdır? Kıral ailesi bak laoıvprt kısa kollu iş elbi?esı giyeolan bır tecavuz hareketıno Katanölümünün 40. gününe tesadüf nıukabil c^^u^lık ^ervı = sııbaylaı vp Mehmet Kf°ndinm haUız.ırılmıştır. kmda ne düşünür" Han reklerdır. ga'nın karşı koymasınm anlaşmaeden 1610.1961 pazartesi günü rı. Londrsnm vp ,<ol,ı »'iarmın n ı deci ve enîşteçi mern'mı ke"i gazeteleri okıır? Cezayir'dekı askeri harekâta ge yı ıhlâl sayılmaması Katanga hüikindi namizını mütaakıp ak!s gelmiyecpk yerîerin' 1 0 hu seBurada belirtılmiyen meslekler(dı Mali durumu, aılesini Kadıköy Osmanaşa Cami.inde lince. Cezayır'deki Fransız Kuvvet kümetıne Kongo merkezi hükünıcİBRAHİM MÂNİZADE kilrte SPSSIZ •adasız 'evkifl^r vap. aziı ruhuna okutulacak Mevnaddeten refahs kavuş dp çalışanlşr da işlerme gore bir leri Başkomutanhğınm dün yayin tine karşı koynıa hakkmı tnnımak Fİ*akkın rahnıttıne kavıışnıuşhlaı. G"ce vsktı ısç ? bi s.»kskts; lidi Şerife, akraba, dost vo ladığı resmi bir bıldiride son 48 tadır. Halbuki, Birleşmiş Milletler •nrmak için tasanları tur Cenazesi 15.X. t T »> 1 pazır sabahleyin. sayet er!,?n ?aatt°, pa• ;>rzu edenlerin teçrifini rira saat zarfında 98 mukavemetçınin Güvenlik Konseyinin 21 şubat ta, f »ar mı? (Bir ev. bir ara Eleldrik bedelleri 8 gün içinde Fünü ögle namazını mii'iakıp «ieriz. ?arda. bir büyuk r..ı^uTanın losavaıç dışı edildığınden bahsedil rıhli kararı inzibat kuvvetlerinin ba ?atn almak piyetinde t".>*üp Camiinden kaldırılıcaködenebilecek Allesl kantasında. ıımıımi 'shçeierde. < mektedir. 22 mukavemetçi psir e görevinin Kongo'da iı; savasn en • lır. midir?) Veresiye alış ve Sanayi Bakanhfiının elektnk taCumhuriyet 5878 Suçlular. Pupitev ve G'jdkov dilmiş ve 60 adet çeşıtli silâh ele eel olma olduğuntj kayde'mekteyAdres: Haydar cad. Dinr»r r rıs yapar mı? rıfeleri yonetmeliğinin 7 No. lu ış'.nde olduğu gibi. korriip'omatik Ap. No. 8 FATtH geçirilmiştir. di. Anlaşmanın 1?u hiikmü, ilgiüf»'1 .Sovyet Rusyaya kar;ı eki olan abonman sözleşmesinın mensubu olurlar^a. Tiesel"? ços t>ler tarafından çok önemli görul Blida bölgesinde yapılan bir sadurumu. Komünizm hak maddeeı. tahsildarın müracaafa or'ba? eHilmekt»dir. Ciî'JŞİaT Lojuisville (Kentucky), 14 (a.a.) vaşta bir Fransız askeri ölmüş ve mekte. bu arada, Kongo nıerkezi kında .eornürc^riliir hak tında fatura bedelini ödemiyen aO L U M muhakemç edilmeıl^r v» J)>şişleri hükümeti Başbakanı tleo'nun Ka TOFLANTI 1LÂNI Bir konferans vermek üzere Lo üç asker yaralanmıştır. Bu savaşın kında ve irk ayrıliE! boneleıın 4 eun içinde bu paravı Ar.gehki Kunt'un sevgili esi, B'Jkanlıği. bunîarın burlut dı?ı ejuisville'e gelmiş olan Teksas'ın devam ettiği bildiride ilâve edıl tanga'nın ayrılma teşpbbusün? pn • IKadıkcy Kiz LiE?«ini ve U*rtn:i!' ^atırmalarır!l, b'kkında ne düşünür? idaıe veznelerine Yüksck Mimar Celâl Kunt ve gel olmak için gereklı te?«bbusle • rini KTurea DPrne^> 1 = ıOku!âı!e dıldığıne daır kiîa bir bildiri j a1 Cumhuriyetçi Senatörü John To mektedir. yatırılmadığı takdirde rereyanın Dini temayülleri?. Suzan Kunt'un biricik bahalan, Geppî Kurui top]»ntıç yınlamak'a yetinir re geçileceğini tckrarlamıs olm?sı Pirligiı wer, Yugoslav Hükümeti tarafınsılmpsini icabpttırmpktedır. IIIfj.i lckivo. kad'tıg, bogaüna Mira Kunt'un kaympederi. eski 7ni0 1«l paîsrtesı Büml eiat 9 d» hatırlatılmaktadır. Bir ıi'.;ak fabri'nr^n'n " u d dîire dan satın alınmış olan 130 tepkili Kakat, şphrın dağınık ve nüfusuînhisarlar av malzemesi mütedüşkün mud'.ır? Lük^ü şkseri.vet hasıl nlmadışı takdird av uçaihmn üzerinde talim görmek ANTEP hassiFi P !t.l?Çl pazar günü ajrî saatte Lise sınden yahut b.ihriyenin b:r "âbo«ever mi. yabanrı tnem nun faziaheı dolavısiyl» gışe!»r oüzere Amerika'da bulunan 8 Yura'uarından alphiie cir vefika hırFISTIİI binasındı yprîiaraktır. A Lİ K U N T !"=kptlere se'ahst arzu nunde tehacümü oniemek ve abogoslav havacısınm Amerika'dan «•.zl'Şî o karlar "ııiyu.i fr.hlik?!er î'gililprın t^şrifleri ricı ^l'jnıır nelpre bir kolayhk olmak üzere bu 14 ekim 1961 günü Hakkın rahV EF A T sunda mıdır? geri gönderilmelerini istemiştir. VnneHm Kıımlu Baskanı arz°dpr kı KonrrııtİT. p|?li tııametine kavuşmuştur. Cen?zesi (b> Sakin hayat] sevpr mi? muddetın eskıden olduşu gibı 8 Sara Galın'in PŞI, Lizet Ha!e ,i Tnvr r.'irtan lumat p'de etmek i~in. atöly'nın gün olaıak kalması uycun eorul1" pkim 1961 pazar>esi günü Cumhuriyetçi Senatör bu arada Ilf Belkıs H?sson'un babaları. lnzivayt sever mi? OkuGINDEM: öğle namazını müiaakıp Florya müjtur yahut lâboratuirın bir nrnıuruıja şöyle demiştir : Mari Galinıidl. V'itrtnrra D v maga meraklı mı ve ppk 1 Yönefırn Kuıulu v= Den^tçıle rüçvpt vermevi torti'i tderler, hu * Sonl'k Camiinden kald'nlarak Buna eore ıkıncı biT ıhbaıname non. Avukat B'nFİvon Galin'iıı Ben Mareşal Tıto'nun soğuk raporiarının oktınmapı. bilânço eğlenceler VP Senlik mezarlıgındaki ebedt iskardefi. RpHphi Alfandari'iit yanı kırınuı makbuz ıbıa? edılmıharbteki rolünden, şimdiye kadar, nun tetkiVi ile Yönptîm Kuru erkek vpya >a 1ın mem'ir. bu ıhanolerdir? Hangıtirahatgâhına tevdi edilecektir. ı.'?madı, Moiz Hîleva ile YudT yetFgiudpn abonelenıı 8 gun ırınnet lıareketıne kfllki.fr.i3k için ya hınun ıbra?ı. zerre kadar şüphe etmedim. Oriun Kl'NT AtLESt İTİyle meşgul olur? LP"n (Lo!o) Tînpson'un kavırde nıakbuz beclellprını odemelerıızli g;zli kommist taıaf'arı ya2 Oelecek yıla nit. valıçma prcgtaMacaristan ihtilâlinde gösterdiği İL . K127 5912 <r) Ev adaım mıdr? Karı nin gpirkpıpçı anlaşılmaktadır. pederleri mınıi okunmapı ve Mltçenir hut ba'tan ı.ıfcıc.ok ksd.'tr pırıya j ki yüzlü siyaset ve sori Belgrad sının yahut akrabalanMordo ClaJin (Galimidi» Esasen Stılar jdaresı, Beyoğlu tasvibi. tf ,. . ^.jps;»., ris oJmalıdtr. R"sl,ır. bilhdsra Konferansındaki tutumu Yugoslavnın "tesfTİPri pplerdir'' Havagazı Şırketi ve benzerı mıies(Diş T.ibibn 3 Ybnptim Ku^ljaııurl ve Deriet bu ikinri kate^'T.vlp. Vimsei^ri aya ile hiçbir münasebet tesis etme1 Başına buyruk mııHıır kısa bl'r hastaliTı ,nüta ıkıp 1 1 seseîer de aynı usulü evvelden brri memizi emretmektedir.» rarlar; çünkü, profa^onel ruşvetekim 1961 tarihinde Londra'd'ı ıd)Bünye gayritabiilikleri uy^uiamaktadıılar. çilerin, idealiş'l'.rıifn daha tmin John Tower sözlerine şöyle devefat etmlştir. Cpna/,3 marasiCumhuriyet neİPrdir? Sapıklıkları vam etmiştir : VP daha mü?p?t iş görür kimjeler ml 15 ekim 19K1 bugünkü psz^r Nişantaşında ciddi bir bekâr var m dır? olduklarını tecrıi.e £ostprmi=t'. günü saat 11.10 da Blyük Hnniçin, lüks mobilyalı, telefon. Ben Sovyet taraflısı devletlere INŞAATÇILARA (e) Kinılerle münasebettp»AHNE dek Neve Şalom MiiaS'igtınri.ı Ru^lar. yaoaı.M rnem!?«»tlerde kalorifer, müstakil küçük bir yardım edilmesine her zamarı aBETON DFMİRİ dir. cevresınde buliınanTA^RA KIZI OjUtl icra clunacağı teesKürle bildikendilerıne .ıj.ın tedariK etmek icin kat kiralıktır .Ecnebi tercih leyhtar oldum. Küba da dahil olAlma" mali Pazartesi • Salı Çarşambs lar kir.ilerdir? Ailesmin rilir. olunur. mak üzere. Amerika Birleşik DevTel: 44 91 R 8 tşele bare'ît't etaiezler. Mo'küHEPtMtZ I'ARtSTE KıımmJİ Çiçek ve çelenk gonderünıeve dostlarının kısaca t«Müracaat: 48 15 19 letleri bu devletlerin hiçbirine yar Galata Mumhane Cad No 104 Perşembe cuma Cumartepı Pazd vadaki lstihbai'it Genel Karargîh;. mesi rica olunur, rifi. dım elini uzatmamalı. Düşmana siCumhurivet 5877 A Cumr Mattneier 1 de suürplpr n (^pdır. 7 İL 93D5/58M? İL TO10 îSJn kçndi a j n ı s n m . Snvvp Ru=>d (Arka«ı var) lâh satmak gülünç bir şeydir.> IL 9317/5895 Tel: 49 5fi b2 he^abına çalışması muhtemel kimsolerin ısımifrıni 'aşıv3n L ı lı?te >r verir ve h ı kimsulerje nastl tftras sağlanacaSım ı?sh ?dev. Bı temas yor, yavaş yavaş asaiı inivorda birdenbire kapıyı itip içeri= CUMHURİYET» in EDEBÎ TEFRİKASI: 22 usulu hariKıilJde t^kemnml ettıril du. Tabii Şehnaz da hemen ave baktı, E'ektrik (âmba«ı vamis bir 'jevdir. yaklannin ucuna basa basa >!P nı v or, Mediha maşanın başın diha'nın odasının kapısına inid» bir seyler yaııyor, Münir de Moskovada, KüKur S.ırayiTün yor, kulaŞını kapıya darayıp i karşısında bavran hayran onu iki ad.m ö1'e«'.n'J». eskirİT. Ççk?. çeriyi dinlivordu. B'r def3«ınjeyredivor. Karısın! görü"c» G P.U.. M.K.V n . M.V.D. veK.E. ?en de eel S^hnaz, olcra J . adlarivle anılan fimdıki Derlım, Çaresaz bir roman vazıyor =t Emniyet Tçkılîtınpı (KomiteT Mediha hemen avaja kalk^ "oç'j'iartvenDv Bezortas'r/ost!) b'3 rak, Sehnaz'a undueu uç5uz oucaksız bmada îapiskı d«nilen büyü'c bir fi? ter Rica ederim Şehnaz, kocsni a! çötür, sizler brnim zihni. ibatı vardır Komünitt Rus>sva mi karıstırıyorsnnuz, dedi. shut peyklerindfn birin? knrsı. Seni gelecek diye biz yeŞehnaz ne anlaşılmaz insan na yardt Demek Mediha olmabir veya bir ksç dcfa EPmpstileriBundan soııra ıımnc!» bir ?»• mek bile yemedik, haydi sofmuammasının eline düştüğünü sa ihtiyar ölecek! ni belırtmiş. yîhut Ingilterede man Münir asağıya inmedi. Faraya, dedi. düşünürken, birdenbire tekrar Annecigim, seni bir daha. îenzerleri pek cok bulunao «do.t. kat arlık uyuyamaz olmustu. Yoo, evvelâ annemi bir gö lanan balayı havasının Mediha'hattâ oğlnnla ve gelininle de uk» remiyetlerindeıı biri tarafınBu hal üç av kadar sürdü. B« reyim. nııı sayesinde olması da îçini olsa bırakıp geceleri gitmem d?n tertiplenen bir kültür toplaüaralık Sehnara earip haş dön kemiriyordu. Mediha çaııtasını anahtarla diyerek kadını avuttu. ısına katılmış: ypbjt dı Demır melerî ve bnlnntılar eeüvord» açtığı odasına bırakarak yukaTeşil köşkün sakin hayatı arŞirndi Mediha ihtiyar hanıPerde gerisinp reyî'.ı.ıt maksadivle Anlaşılan hutılar a? erme beür rıya bir gazal eibi sıçnyarak tık karışmıştı. Hayatlan bir tür mın odasında bilgi toplamış olan Batıltların tileri idi. Tabil olarak kaıdmın çıkarken Münir arkasından kolü intizama girmiyordu. Bere Anneciğim, annecigim. hırçınlığı »rtmsşti. Bu vaziye». şuyorket versin, Mediha geldikten Çaresaz'ım, Çaresaz'ım! ihtiyar hanımı beiki bir torun iki gün sonra yani cumartesi Ne olur, odanda beş dakiİhtiyar hanımla sarmaş dolas. olmaU ümidiyle Şehnaz'a günü derslerine basladı. Aynı ka konuşahm. diye sesleniyorT E Ş E K K Ü R Sonra odadan çıkıp merdivenzamanda, vakit buldukça eksedu. den Hoşkadem'e sesleniyor: Sevgili kiznmz Sib'l Arman'ın iüindırdı. Mediha da bun Her cc. de 1000 mcgr. ri geceleri «Bir Balıkçının HaMediha cevap vermeden merçok Fiddetli bir kriz neüceBİn Bacı, bacı sen onlann yedan istifade ederek aşağıda hivatı» diye Sile'de iasarladığı do knma ha!ir>dp kald'.nMığı divenlerden çıkarken, Hoşkameğini ver, annemin yanında osaf ve kristalize B,? raz daha rahat çalısıyordo. Fave memleketin n « i a n i±+ih.3n bir hikâyeyi yazıyordu. Hakidem'in cdasından çıkmış olan non yemeğinden yerim. kat büyük hanım ne nlnrsa o!olan Ankara Harettepe Çocuk Şehnaz da Münir'in koluııu yaBiraz sonra Şehnaz ile Mü kat halde, orada bir balıkçı ile <un Mediha'gız yapamıvor. oııu ahbap olnıuş, Karadeııizli olan kalamıştı. nir geldiler. Şehnaz'ın soğnk yukarıya çafırıyor. vanında turetie teda\isinl yapıp yeniden o hos adam bazan deniz kena Bn ne tehalük ve tahassür, tavrının farkına varmıs olmaktabileceç! kadar tutuyordn. hayaia kavuştursn kîTmetli rında, bazan da balık kayığında Hâkim bey!... Sizin meslekte la beraber Mediha bir sey belli Pac+api^l Prof Münir'in kalakları da tetiklr hayatını Mediha'ya anlatmıvtı adamlara soğnkkanlılık yaraetmeden onun boynuna sanldı. / Dr. İHSAN DOĞRAMACI5 itTi. Mediha'nın yukan çıklıgı Mediha ruh bakımmdan balık şır. Şehnaz acı acı gülerek: i'e başta tnüdavi; doktonı genç i nı «eîer »ezmez. Sehnaz'ı bıri çıyı ve onnn sevgilisini yasatı Münir'in öpücüklerîne beVıymetlprdeo Mütehasü!» Dr. Affla bizim Çaresaz geldiği kıp ansızın ana«mıi! odasına si yordu. Evli bir adam olan baKemal Özkaragöz. Erol Karuk. nim yanağımda mı cevap veri(anıan Kıskanma, onun yeri diyordn. Şehna? da her defasın lıkçı bir kıza â;ık olmnş. Kızı 5<?ncari" Atabaş, A>se! Pırnar. yorsıın? îıaçka seninki başka.. O bir da dişlerini gicırdatarak ; kendisine vermiyorlarnııs. O da GUlten Onan. Aslan Aksu i!e «ardeş bir ruh arkadaşı... Evet, Şehnaz'cığım. O ka kıvranıyormns. kaçırmak için Asafıya kabu! etmivor dîdter jpni? doktorlanns, «çfŞehnaz sözünü kesti: dar evi göreceğim gelmis ki! katlerinı esîrgemlyen fedakâr vr. yokanys çtkınca kendinden bin bir çare düşünüyormuş. Ben ııeyim? Gel seni bir daha öpeyim. hemşirelere, serviş perponelîne şççîyorsnn, diye batınyordn. Münir birdenbire dönerek, vc sıhhat hab?rleriy!e yakından Diğer taraftan Mediha evin Bacij elinde tepsi ile girdi. Mönir de Miitemadiven kiı%lâk?d3r o!an dcft ve akraba (' Sehnaz'ı ko'.larının arasına alöteki sakinlerine sükun fetir£L 915i, o^8 Şehnaz'a (Sizin yeme|in!z sof*an bir kadının yanında dorUnmıza sonsuz mirmet ve stik f dı. miş olr/akl* beraber, Şehnaz'm rada) dedi, raak pek hoş değü, benim dr ranlanmızı »unmayi bir va»ife ) Sen seveilim. nazlıların saiçini alt üst etmisti. Kocasıyl» Onlar asağıya indikten tonra, midem bnlanıyor, diyerek odabilirtz, A BANYO SOBALARI VE hı, diyerek omı kucaklayıp soMediha büyük hanımın ne ks yatıp uynduklan zaman. Münir Birdenbire kapıyı ı'jp dan ayrılıyordu. Annesi: Lâtıle Arınari A f?.ya TERMÖSİFONIJÛ* İÇİN mntlak bir arslık odadan çıkı baktı... dar Z3yıflamış olduçunun farkıBabaeı: Nebil Arman (Devamı v»r) B.M. Katanga ateş kes anlaşması hayretle karşılondı Fezada yetıi bir Sovyet [ Rus Casusları iş Başında I Londrada birbirini takip eden tevkifler tmınmım Yenl vesikalara dayanan ifşaat ıımmımu oc Mazeretii öğrenci kayıtları 20 ekime kadar uzalıldı Bu anlaşmanın, Güvenlîk Konseyinin Kongo'da îç savaşa engel olunmasına dair aldığı karara aykıır düştüğü beliriiliyor Futbolcular da ayhklarını alamıyoriarmış Fransanın Cezayir Genel Temsilcisı suikastlen iesadülen kurtuldu Genel temsilcinin bir top lantıya riyaset ettiği sırada iııfüâk eden plâstik boınba, yalıuz maddî hasara se bep oldu.. Amerikadaki Yugoslav püotlarının geri alınması isteniyor HUSUSI KAVRULMU} t KİRALIK 1 t t t 'Jr* BESLİYICI LE2IZ Sayın Doktorlarımıza FLAKON 5 cc. ECZANELERE VERİLMİŞTİR • IK TÜRK İLNÇ FHBRiKRSI Reklâmcılık 2501,58?8
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle