12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Tarihî Günde Ankaıadan Resimler ALTI CUMHUKIYET 7 Ocak 1961 MUM Birlik Komitcsinin iki iiyesi AU'nuı kabrine çelenk koyarlarken Dun sabah Kururu Meclisin ilk toplantısuiı japması sebebijle tertiplenen toıene ilk olaraK Mili: Birlik Komitesi. Bakanlar Kurulu ve Temsilciler Meclisi uyelerinden müteşekkil 30 kisilik bir karma hejetin Aziz Ataturk'un kabrini zhareti ile başlanmıştır Bu\uk bir sadelik içinde cerejan eden bu torenden sonra Ata'iın kabrinin yanında bulunan Hurrivet Şehitlerimizıu kabirlerı de ziyaret edilmiştir. Resimde Ata'nm kabrini zivaret eıien he>et a/aları tupJu halde Aslanlı joldan Kabir'e doğıu ilerleılerken goııılu>orlaı. Supiti Karaman Anıt Kabir'in defterini imzalarken Gürsel'in eşi ve oğlıı (yukarıda) Korgeneral Madanoğlu, Albay Osman Köksal Knrucu Meclistn dunkü toplantısına gelirlerken Salâhattin Özgur riürrijet Şehitlerinin kabirlerine çelenk bırakırken SELÂNİK BANKASI T.A.Ş. nin 35.000 Lirahk Keşidesi 31 ARALIK 1960 günü Beyoğlu 4 üncu Noteri huzurunda yapümıştır. Kazanan ik'amiyeleri bıldiriyoruzİkratniye Kazanan Hesap Şubeler Lira No. su 10.000 500 500 500 250 250 250 500 500 1000 500 1000 1000 500 250 250 1000 500 250 1000 500 250 ;00 !50 250 250 250 250 1000 250 500 250 500 250 250 250 ?50 250 500 250 1000 250 250 250 250 1000 500 1000 250 250 250 250 250 500 Meşhur İngiliz'malı Plessey TAM OTOMATİK TURKIYE ŞEKER Fabrikaları A.Ş. den 15 mayıs 15 ağustos 1961 tarihlerinde teslim edilmek şartı ile çamur PRESE ve fıltre torba benzerı mübayaa edıletektır Alâkalı fırmaların Aniara'da Unıum Mudürluk Tıcaret Servısi ile İstanbul buromuzdan şartname ve zarf alarak 20 ocak 1961 cuma günü saat 17,30 a kadar tekhflerini kapalı ve muhurlu olarak Umum Mudurluğumu7 muhaberat servisine tevdi ve kaydettirmeleri ilnn olunur. Şırketimız 2490 sayıl' kanuna tâbi olmadığından ıhaleyi japıp yapmamakta kısmeiı veja tamamını dıledığme yapmakta serbesttir. (763) PİKAPLARI Satışa arzedilmiştir. 4 Devirli (16 33 45 78) 10 plâk çalar (Her bo\da \e kanşık) Azami hassasiyetv \ TOPTAN SATIŞ YERİ: 250 1 000 1T684 203 17697 15228 15333 . 16001 7854 81 x 3274 7621 10557 346 30879 11478 14790 55 30018 30973 15003 16639 481 10947 30473 27 16410 12966 31140 • 17513 14980 31373 ' 14801 11419 17279 , 16889 13482 31214 10547 31236 67 30948 458 30026 203 9001 15168 12484 ' 14071 413 13498 31032 17411 16598 244 31364 . , . 462 16846 Kazanan müşterilerimiri tebrik eder, kendılerinp yeni şanslar dılerız. GalaU Mersin Galata İstanbul Galata Galata İstanbul Mersin Galata İstanbul İstanbul Mersın Osmanbey İstanbul İstanbul Mersin Osmanbey Osmanbey Galata İstanbul Mersin Galata Osmanbe\ Mersin İstanbul İstanbul Osmanbe\ Galata Galata Osmanbey İstanbul İstanbul Galata Galata Galata Osmanbej Galata Osmanbey Mersin Osmanbey Mersin Osmanbe< Mersin istanbul İstanbul İstanbul Galata Mersin Galata Osmanbe% Galata GalaU Mersin Osmanbej Ilersin İstanbul fiadyo Fabrikalarının Nazarı Dîkkatine: Sıpariş uzerıne, seri halınde her nevi rıd\o kadran camı Avıupa emsallerı avannda yapılmaktadır. BEHLİLLER KOLL. ŞTİ. Okçu Musa Cad. No. 6810 Tel: 44 67 64 Telgr. Behliller • Galata EREN REKLAM SANAYİİ Koll. Şti. Galata P. K. 692 Tel: 44 37 17 44 64 58 Iki senedenberi çıkan TÜRKİYE SEKHt Fabrikaları A.$ Tamamı 15 temmuz 1961 tarıhine kadar teslım edilmek kaydiyle 100.000 Kg. (yuzbin kilo) donyağı (kopuk \ağı) mübayaa edilecektir. Ögili firmaların Ankera'da Umum Mudürluk Tıcaret Servısi ile İstanbul Buromuzdan şartname ve /arf alarak 26 1' 961 perşembe gıinO saat 17.3( a kadar tekhflerini kapalı ve mühürlu olarak Umum Mudurlüğumuz Muhaberat Servisine tevdi ve kaydettirmeleri ilâıı olunur. Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından ıhaleyi yapıp yapmamakta. kısmen veya tamamen dıledığme yapmakta serbesttir. (667) ve herkes tarafından beğenilen HBU 1921 HBU 1961 yıldan beri Utanbulda hizmetinizdeyiz. EVKATI ŞERÎYELÎ, HARİTAU A YDIN MUHTIR ASI I f i ? ? t ) Bayilere tevzi edildi. Taklidlerinden sakınınız. Maarif Kitaphanesi mührüne dikkat ediniz. Fiatı 250 kuTuştür. " 4 Almanyanın motör biiyük şöhret sanayiinde kazannuş \ $ J 4 Zamanlı Şaftü ve Zlncirlı SEPETLİ SEFETSİZ t SIMSON SPORT ! MOTOSİKLETLERİ GELMİŞTİR | S A T I Ş Y E R İ : I . I I I I : m<zn\acıti kcm kılı 40 yarmctk düâturumuzclur. Paranız için. . en yü/z^efc \a.iz Bir seneden fazla vâdeli mevduata yılda % 6,5. jşleriniz için . " e» çabuk, en ehliyetli kizmet 40 yıllık tecrubeye sahip bulunan Bankamıza sız de ıtimad edebilirsinız. nET!BANK'TAN \ J f \ f SELÂNİK BANKASI T. A. Ş. IHOLANTSE BANKUNİ N.V. C A L A T A K A R A K O Y B A N P A I A S H A N İ S T A N B U L k A Madenci ve Müracaat Sahipİerinin Dikkatine: Erganı ve Murgul I'letmelerımizde teshm şartiyle, bakır cevherı veya bakırh maddeler satın ahnacaktır. îsteklılerın Bankamıza muracaatlerı. (293) RAHMİ GENLİ Harbive Cumhuriyel cad. No: 299 lel: 47 23 87 A251
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle