11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Ocak 1961 CLMHL'RİYET LÇ DÜNYÜ Afriha Adenauer 85 yaşında HÜBERIERİ Zirve Konferansı sona erdi BİR DAKIKA: Oenizcilik Bahisleri Hdd/'se/er Varan: 2 Antalya civartnda sur'atli JtYazan: Amiı al Af if BÜYÜKTUĞRUL den bir cip otovıobili /»mıJıai ürkiyede olduıu olası vergi Abncı adındaki bir öğreııctyi 10 Eylül 1943 ltalyanlann üzün rinde uf.nak hevesine kapılmış oladaleti saglanamamıştır. eznti^ ve öldiirntüş. tü ile dolu bir günü oldu. O gün malarından doğuyordu. Bu araBundan soııra olması ümid Şoförün adı: Zeki Şahin o üç sene müddetie denizlerde car da, havadan vana. tamamiyle hiedilir. Verşı adaletinden AUah. Allah!. Ne oluyor bu /f~*\ eçen beş ocak günn, Alpısan donanmasımn büyük kısmı mayesiz kalan donanma. bir demaksadımız ncdir? Zefcı Şahin'lere böyle" Daha, fau(( manya Başvekili Konr»d Malta adasında tngilizlere te»H.n üzerine korkabîık töhmetini alaîadd'ı'i öğrencilere musallat olaVergi. vatandaşın. devlet hiz\A "TT Adenauer, seksen beşJnci oluyordu. Bu donanmayı Maltaya rak denizlere gomülmiistü BunJ J rı:n mahakemesi bitv.eden. ahn ^ yaşına basmıştır. İhtiyar dogru emniyete alan Ingili? gemi dan dolayıdır ki. ttalyan donan metlerinin masratına ıştirak payısize bir j/enüi. «nsölyeve bu münasebetle uzun lerinin mürettebatı büyük bir se masının mağlup kumandanı. sade dır. Bu payııı türlü noktalardan Hcrhalde. bu Zei:ı Şahuı ıs vir.ç içinde ömürler "temenni etmek ıster.z. eski düşmanlannı | ce, denizcilerim dinlemeden do adilâne kesilmesi ıcalıeder. îninde bir anlikaJık, bir vğurHiç şüphe yok, Ikinci Dunya !>aBu adalet söylendiei kadar koseyrederken. İtalyan gemüerinin nanma yapmıya kalkışan Mussosuzlul. olacak. vası çöküntüsünden sonra, Almanmürettebatı. gozleri yaşl:. eski ha üni idi 1941 senesindeki Mataban lay sağlanamaz. vanın yükselmesi üzerinde biç kımHernen, tez elden. ınemlekeue sımlarına bakıyorlar ve âkıbetle muharebesinden sonra (bu muhaBir kere sosyal ve ınsani mülâse Adenauer kadar müessır olabılîcoç ta7i* Zeki Şahin varsa bu rini bekliyorlardı. rebede ftalyanların iiç tane 10.000 hazalarla fakir olanlardan verşi miş degildir. Onun ismı kalkınan lup. adlarım basko bir isimle. Birinci Dünya Harbınin sonun tonluk kruvazörü ile iki muhribi ahnmamalıdır \eya az alııımalıhüyük Almanyanın hayatına karışdeğiştirmeii. batmı.ştı) Mussolini donanma ku dır. Yani vatandaşın iradından gemış ve ikisi kaderlerioi bırbır.ne BeJki To/ıotiar,:.' D. N. da da böyle olmuştu Alman donanmas: tngilterenin kuzeyindeki mandanına «Hata bendedir En kıçinecegi çıkarıldıktan sonra geri haglamışlardır. Scapa Flo\v ümanırıa gitmiş. fa sa zamanda size tayyare gemileri kalanmdan alııımahdır. GecineceAdenauer hakkında çok şeyler aldıracağım. ğinden fazla paradaıı da bu fazkat îngihzlerin gözü önünde ve on yapıp intikamınızı söylenmiş ve çok şeyler yazılmısların haberi olmadan, orada gemi Siz vazifenizin başına dönün» di lalık arttıkça nispeti artaıı şekiltır. Fakat Ikinci Dünya SavaşınKazablanka. 6 (AP) Zirve lerini batınver.nişti. Bu donanyerek hem hatasmı itiraf etmiî de alınmalıdır. Ve böylece bir tadan bu yana, Almanyamn hayatı Konferansına katılan beş Afrikaiı kım düsünceler herkesin müsavi nm kumandanı Amiral Reuter'in hem de büvüklük göstermiştir. üzerinde birinci derecede başrolii lider, aşağıdaki hususları belirten şekilde bu masrafı paylaşmasina oğlu hâlen Ankarada Aîman atacvnıyan bu insanı muarızları dahi bir tebüğle toplantılarına son ve^ ' î;C ^ lakdir etmektedirler. Onu muvaf recektir. şesidır Donanma kumandanı Amiral ençel olmaktadır. Bu nasıl olmakfskıyete sürükliyen sebepleri bul1 B M. eğer Lumumba'nın Bergamini. böylece. memleketleri tadır. Yani zümreler toptan biznıak zor dejildir. O, her seyden tekrar iktidara geçmesini temin Hakikatte Italyan donanması tes için son müdafaaya hazırlanmış deki çiftçiler jibi bazı zürnrersvcl cesur, cesur olduju kadar da etmezse. Mâli, Ghana. Guinea. lim olmağa değil. harbin son kodonanma mürettebatına Maltaya ler böliim böliim küçiik esnaf temkinli bir insandır. Demokrasi Fas ve B.A.C B. M. Kungo Kuzunu oynıyacak olan bir muhare gideceklerini tebliğ ederken her gibi vergiden muaftırlar. lerde nümuneleri pek bol olan gii mandanlığı emrindckı kuvvetleBunun yani basında geçim masNe\v York 6 (AP) Ihracatçı bede. bile bile. kendini feda et denizcinin gözü yaşlı idi. Neticeriiltücii sokak hatiplerinden de rini geri çekecektir. de lar tarafından bıldirildiğine gore meğe hazırlanıyordu O gün mü donanma kumandanlarına o rafı diye hesaplanıp irattan indiğildir. Karşıgındakileri basit ifa2 Cezayirli âsi lider Ferhad Turkiye. ocak ayında sevkedilmek rettebatın çok sevdiği bir donan lan itimatları emrin sükunetle kar rilen raiktar da daima gülünç dedesiyle ikna eden bir insandır. Abbas'ın büyük bir kuvvetle desüzere 450.000 kıle buğday almış ma kumandanı olan Amiral Ber şılanmasını temin etti. Kumandan: nerek kadar azdır. Fevkalâde basit bir hayat sürmesi, teklendiği belirtilecektır. tır. Aynı kaynak. Polonya ve Ba gamini: «gemilerimizi. teslim et «Bu da memleket menfaatleri için etrafına itimat telkin etmektedir. 3 Cezayiri harbe sürüklediği. Vzatmıyalım; bizde yeni vergi tı Almanyamn da buğday aldığı mek üzere Maltaya götüreceğiz» yapılmaşı lâzım gelen bir emirdir llitlcr'in ve umumiyetle Nazi'lerin ve Sahrada Atom Bombası patlat dediği zaman tekmi! mürettebatın dedi; gemilerimizi teslim etmek nazariyelerine j;öre yapılmış oiiurültüln hayatlarını yakından tığı için Fransa itham edilpcek'.ir. nı bildirmiştir kalblerı durur gibi olmuştu. Bu icabederse onları Maltada batırı lan gelir vergisi fena şekilde VP görmüş olan Almaıılar, AdenaHazırlanacak tebliğ GMT ayamüreüebat, üç sene müddetie, tek rız. Fakat böyle felâketli bir anda adaletsiz tatbik edilmektedir. Mali uer'in silik hayatındaki knvvetli nikten yana üstün olmadıklarını dahi disiplinin büyük bir kıymeti politikası propaganda ve iktidar sahsiyete böyiik önem vermekte riyle saat 17.00 de yapılacak son oturumd?» wnra ? • ' 'prtacaktır. •> bile bile Ingilizlerin devaoılı ta vardır. Onlara disiplinli görünür da kalmaktan başka kaygıya da dirler. arruzlarına göğüs germisler ve ar sek, cnüttefikler namı hesabma de yanmıyan Adenauer'in muvaffakıyet sebepDemokrat Parti, 1 0 kadaşlarını Jiman baskınlarında nizlerde Almanlarla çarpısır, va senede verifi sistemimiıi esasen lerinden biri de. fikir ve prensipdeğil, deniz muharebelerinde tanımıza faydalar sağlanz». lerinde gösterdiği ısrardır. Zaman berbat etmiş. bütçeyi sayri samikaybetmişlerdi. Şimdi gemilerini 7aman bu fikir ve prensiplerinden Böylece büyük donanma Spezia mî hale getirmis ve bir hezeyanı kendi ellerivle rıasıl teslim edeinhiraf ettigi çöriilmüştür. Fakat, limanından hareket etti. Muayyen ntalî vücude gejmesine sebep olceklerdi?. hu inhiraf karsısına çıkan mâniabir yerde Ingiltere donanmasiyle mu.ştur. lan venmek ve yiııe maksada ulasBir bakıma İtalyan donanması. birleşecek ve onlann emniyetinde tbtilâl hükümeti bo hezeyanııı mak içindir. O. insan haklarınııı. Birleşmis Mılletler 6 (A.P) kendini kuvvetli bilerek harbe Maltaya varacaktı. Fakat Ingilizrirveye vardığı nokvf Avrupada vahdetin. birli*in sa ' Kuba'nın Amerikanın Küba'yı i.ş girmişti Fakat deniz havacılığı. !ere mülâki olmadan evvel. yolda, artık tada iktidarı ele alınca pek tabii \ ımncusudur. gale hazırlandığı hakkındaki iddi radar ve akaryakıt noksanlığı di hazı şüpheli tayyareler görüldü. olarak malî zorluklarla karşı karGünliik tesirlere tâbi olmadan Hükümet aleyhtarı kuvvetler NAGASLARIN DA.VSI Hindistan'ın Kuze^Doğu dağhk böl alarını görüşen Güvenlik Konseyi ye üç mühim zaafı vardı. Binaen Italyanlar bu tayyareleri. kendile ııva kaldı.. tlk günlerde bom bos yaşıyan Adenauer'i, inatcı olduru, oturumunda Türk delegesi Turgut aleyh donanma harbe girip de bu rini himaye etmege gelen îngiüz Merkezî Laosta bir şehri gesinde Nagasya ismi verilen b'r kabile yaşamaktadır. Nüfusu 4G0 bini Me.iemencioğlu soz alarak şunları bolnnan bazinenin ihtiyaçları 2 1 5) rouariz ve muhalifleriııi tezyif etzaaflarını gördüğü zaman müret tavyareleri zannedip silâh bası bidaha ele geçirdiler milvonluk tnkılâp istikraıiyle bibulan bu kabile mensuvıları son derece ilkel 'nsanlar olup tabiatla s.ıylemistir: «Küba Hükümefi A. tisi için tenkit edeıılcr çoktur. Fatebatta derhal şu kanaat hasıl nl le etmediler. Tayyarelerin pek alraz ciderildikten sonra normai kucak kucağa ya;amaktaaır. Son yıllarda bura.a giden Amerikan B. D'vltelerine karşı yaptığı ithakat. buna ragmen hedefinden ve Vientıan 6 (a.a.) Hukumet misyonerleri kabilenin ' o 40 î'.'i Hristiyan yapmı.jiardır. Resımde. bir mı ispat edecek hicbir delil gös du: Düsman. tngilizler değil Ra çak irtifadan uçmaları da onlara faaliyet yavas yavas avdet etti. . gavesindcn ayrıldığıuı ona kimse ~ dar. tayyare gemisi ve deniz ha bunların îngiliz tayyareleri olriusiivliycmemiştir. Onun icindir ki, aleyhtarı kuvvetler, 24 saat suıen gazeteci grupunun Nagasya'yı ziyaretleri münaseoetiyle şereflerine terememis esasen Birleşik Devlet vacıhğıdır. Işin garibi Deniz hava ğu zannını veriyordu. Meger bu Ve görüldü ki bir taraftan bütçede açık. bir taraftan da vergilerde hııgün ihtiyar sansöhe, 85 yaşına çarpışmadan sonra merkezi Laos tertip edilen gösteride, kabile mensupları yerli daj.slarından birini ler de bu ithamı reddetmiştir. cı!ığın:n o zamanki birinci unsuru tayyareler Îngiliz değil. İtalyan bastıfı halde. Aimanvada oldufcu taki Banban şehrini ele geçirmışTürk delegasyonu bu hususta olan tayyaredfn tortipo (Torpil) maksadını haber alan Alman tay adaletsizlikler vardır. kadar biitün dünyada. sivasi hür lerdır. Bu haber. o mıntaka üze yaparken görülüyor. Bu sebeplerle şu son günlerde Güvenlik Konseyınin bir faaliyette atmak daha 1925 senesinde îtal yareleri imiş. ÜsteliV tayyareler, riyctlerin. koruyucusu. Alman bir rinde uçmakta olan pilotlar tarahulunması lüzumuna kani degıl yanlar tarafından bulunmus oldu Almanlarin en son imal ettikleri jelir vergisi nispetlerinde, artırliğinin mümessili olarak sevilmek fından verilmiştir. dir.» ğu halde havacılann bu silâha hiç tayyarelerden olup Roket gibi ye malar, bazı zümrelere ilâveler yatc \e sayılmaktadır. Banban şehri. Strate.iik Ksieng Bundan şonra Turgut Me.ıemen ehemmiyet vermemis olmalarıdır. ni ve çok sıhhatli atılan bir silâh pılmış. bazı yeni mükellef zümre(l'.tınn koloııia) bölgesinin ço Huang eyaletinin doğusundaki bü rioîlu iki memleket arasmdaki Radar âleti de, telsizle mevki ta da tasıyormus. Tayyarelerin ilk leri ihdas edilmiştir. Ve bu arada cıı;u olan Adeııauer'iıı biiyük ba tün hava meydanlarını kontrol edosta.ie münasebetlerin yeniden yin edici âlet o zamanki ismiyle hücumuna 35.000 tonluk Roma mu bu değişikliklerin geçmişe de şâbası, Konn'da fırııııı imiş, kendisi debilecek bir mevkidedir. Şımdi. kurulması temennisinde bulunarak gene İtalyan denizcileri tarafın harebe gemisi hedef oldu. Bu gemil olması gibi garip ve haksız Kolonya'da doçrnus. Kben nehri bu bölgede hükümet kuvvetleriMİzlerirt? sno vermistir. dan bulunduğu halde hükümet bu minin içinde Donanma Kumanda bir karar da alınmıştır. diye duyunın suladığı bu memleketi tarihte nin elinde sadece günev kesimınâletin geüşmesi için para bile ver nı Bergamini de vardı. Gemi aldı yoruz. Paris 6 (AP) Cezayirdeki rel>ir çok millellertn iseal ettiğini deki ufak meydan kalmıştır. me.nışti. lşte ttalyanları mağlup ğı roketlerin tesiriyle bir saatte Maalesef bizde hazine daima snrüvoruz. Biri kuzeyde Vientian'dan. diğe ferandum bugun mahalli saatie eden de bu silâhlardır. denizin sathından kayboldu. İki mükellefi sızdırmaya. mükellef de Riraz kuzeyde. Alman.va, lioliıı ri güneyde Luang Parabang'tan ol 08.00 (Turkiye ayarı: 09.001 de ağır da. Belçikanın birleştiği yerde. mak üzere iki hükümet birliği, hâ bir askert kontrol altında başlabin kişiden ibaret olan müretteba bunu bildigi için ondan kaçmava Karolenjien hanedanı, dünyaya ilk len komünistlerin elinde olan stra mıştır. Tepeden tırnağa kadar si tının bir çokları kurtarıldı. Fakat ufrasır. Bu bir kedi fare müııaKara ordularının tek bir kurlpfa milletlerüstü bir idttrtnilL cni tejik Jar ovasını geri almak için donanma kumandanının ne kendi sebetidir ki asırlardır sürüp ?ilâhlı Fransız birlikleri Cezayirlimandanı varken donanmanın üç sinden neriece'fdinden eser yok der. salini vermişti. Adenauer'in Al ilerlemektedirler. Bu birliklerin aleyhtarı kumandanı vard'.r. derler: Ba?ve tu. nıaııdan fazla Avrupalı oluşu. bel ovanın 20 mil batısında olduğu fa ler veya referandum Bizim gelir vergisi tashih edileFransızlar tarafından girişilecek kil, Hariciye Nazırı ve Donanma ki de bu Atavizmdeıı gelmektedir. kat yolları konıünistler cek idiyse bir kere insanların ya^atarafın her hangi bir muhalefet hareketikumandanı. Herhangi bir harbde Hayata fakir olarak atılaıı Adenamaları için sarfedecekleri parala*** dan devrilmi.ş ağaçlardan temizle ni ezmeye azimli görünmektedirdonanmanın muvaffak olması için uer'in talibi. Kolonya'da Kauser Kumandayı derhal Zara isimli rın verçiden muaf tutulması lâzım me mecbuıiyetinde kaldığı bildiharbe tekaddüm eden senelerde ikinci Amiral aldı ve yoluna de gelirdi. Halbnki yeni hükümlere ivimli lıir avukatla işbirliği yaptıler. Referandumla birlikte sehirBaşvekilin dc deniz meselelerini vam etti. Malta limanına ulaşıldı göre tstanbulda bir adam eıinde i eı tarihten sonra açılır. Kauser, rilmektedir. lerde gerginlik artmıştır. Milliyet lîeledive Meclisinde katolik gru iyi bilerekten hazırlanması !â ğı zaman îngilizler bu Amiralı yani ayda 15fl lira ile yasıvabilir. çi müslümanlar Cezayirlilerin refe pun lideri idi. Adenauer. Kauserzımdır. Hariciye nazırının ku.Tian büyük bir merasimle karşıladılar Olur mu böyle şey? Bu adam S lirandumu boykot etmesini istemek ılen bahsederken: «Meseleleri ayıkdanlığ; ise beynelmile! meseieler ve daha ilk konuşmalarda bu gera ile karnını dovurur. \erede tedir. Bilhassa Cezayir ve Oranda lavıp en basit şekline ifraijj; etmeyi de nazari sahada donanmayı iyi milerden müttefik maksadlanna bunun meskeni, elbisesi. ilâcı, sibinlerce kişilik birlikler her an ondan ögrendim!» derdi. kıymetlendirrr.ekten ibarettir. Ni göre istifade edeceklerini bildir garası. kundurası. medenî ihtiyaçharekete hazır beklemektedir. Adenauer. 1906 da belediye reis hayet politika da. kuvvet muva diler. Buna ttalyanlar da razı ol ları?. Medenî ihtiyaçları kültür Pariste pathyan bombalar muavini oldu. O tarihte 37 iiyesi ozene veya üstünlüğüne istinat e du. Denizaltı ve muhripler der seviyesiyle mütenasip olan kim>ielan belediye meclisinin 35 i onun den bir iştir. Paris 8 (a.a.) Dün gece merhal hareket ederek Ingilizlerin leri bir tarafa bırakalım. Bugiiıı lrhine ov kullanmişlardı. 1916 da kezi Pariste dört bomba infilâk lşte Ikinci Dünya Harbinde Do emrinde vazife aldılar. Büyük ge bir rençper bile günde en az 10 He. kendisine iiç evlât bırakan binanma başkumandanı pek mükem miler de harb sonunu beklemek liraya rauhtaçtır. Gerri o 10 liravı rinci karısını kaybediyordu. 1917 Pakistanda petrol araştırma etmiştir. Meşhur Champs Elysees gönderildi yemez ama. biriktirdiği para ile mel ve dörtbaşı mamur bir Ami üzere îskenderiyeye de ise Kolonya'ya Belediye Reisi ları için Rus'ların yardımını| bölgesinde duyulan bu infilâkler yatak alır. sılava gider. üstünü baral olduğu halde, sırf donan.na ler. olmuştu. neticeşinde kınlan birkaç cam ve Hakikaten Îngilizler sözlerini şını donatır. Bu hesaba göre. ver1 1 yılının şubatında, mağlub sağlamak konusunda ilerleme \ o bölgede park eden iki otomobiM9 KÜBA'DA SOVYET TANK'.iRT Küba Keçen halta bağımsız nın teknik bakımdan iyi hazırlangi alınmaması lâzım gelen miktarolduğu belirtiliyor Almanyamn ne yapacağını düsülin mâruz kaldığı zarardan başka lığa kavuşmanın ?. yıldönümüıni kutlamıştır. Törende bir konuşma mamış olması mukadder âkıbeti tutmuşlar ve İtalyan ge.nilerin lardan da biz vergi almaktayı/. o hazırlamıştı. llalyan taj'yarecile den tek bir tanesini bile almamışnenler arasında Adenauer de varyapan Castro, 250 000 kişilik U r kalabahğa hitap ederek Amerika'ya hasar olmamıştır. ri, d»niz meseleleri düşünülmeden lardı. Sadece bu donanmadan Rus Haksızlık bir kere buradadır. Ariı. Kırallık yıkıldıktan sonra. Moskova 6 (a.a.) Pakistan TaPolis, ilk patlamayı bir jet uça çatmıştır. Diğer taraftan bu törenln dikkati çeken bir yönüde yapüan hazırlanmış olan tayyarelerle düş lara 1 zırhlı. 1 kruvazör ve 1 mek ma maliyeciler bir türlü hn bakiPrusyayı parçalamak fikri çok bii Kaynaklar Bakanı Zülfıkâr kıymet kazanmıştı. Dorter isminde Ali Butto, dün verdiği demeçte, ğının ses süratini aşmasından do geçit resminde Rus yapısı tanklarında yer almaları olmuştur. Resimde man karşısına çıkınca. Ingilizlerin tep gemisi. Yunanlılara da 1 krukate yanaşmazlar. Beıı df bunu bu tanklar görülüyor. hirisi, Ren devletinin kurulmasını Pakistanda petrol üstün tayy^releri karşısmda iş vazör verildi. Diğer zırhhlar Ital görür, deli divane olurum. Sonra araştırmaları ğan gürültü zannetmişse de sonra istiyordu. Adenauer, bunlarla is için yapılacak Rus yardınıı mev dan vuku bulan üç patlamayı mü yapmadan düştüler ve öldüler. Ö yaya iade edildi ve sökülerek kül bizde paranın düşmesiyle iratlar hirliği yapmadı. Buna mukabil bir zuundaki müzakerelerde gözle gö teakıp geniş tahkikata girişilmişlüm Italyanların korkak olmasın çe demir haline getirildi. Muaz artmış, vergi de müterakki üi<(lîatı Almaııya) devleti kurulması rülür bir ilerleme olduğunu bil tir. dan değil. bütün milletlerin aksi zam bir donanmadan Italyaya sa temli olduğu icin mükellefler fazlikri üzerinde durdu. Bu devleti dirmiştir başlamışlardır. ne olarak kara ihtiyaçlarına göre dece pek ufak bir donanma kalla para vermiye Cezayir'deki bir Fransız Radyo Kurmak için teşekkül eden komisNasıl? mıştı. yapılmış tayyarelerle deniz 16 aralıktan beri Moskova'da bulstasyonuna bomba atıldı yonun başında Adenauer de vardı. lunan Zülfikâr Ali, müzakereleBunu mütalâa için bir sabit paCezayir B (a.a.) Cezayir şehİransa ise bu parçalanmayı çok re Pakistanda devam edileceğini ra üni'esi, meselS doları ele alao arzu ediyordu, fakat Adenauer, bu ri yakınında Ouled Fayet'teki lım: komisyonu hiç bir zaman K'timaa ve hükümetine rapor vermek üze Fransız Radyo İstasyonu bu saVerilen bir ültimatomla Franre yarın buradan ayrılacağını bil 8 sene evvel gelir vergisi mesedâvet etmedi. Bu sebepten dolayı bah atılan bir bomba iie tahrip sız sefir ve sefaret erkânı 48 o lâ 2500 lira irattan yüzde 15 yani da o zamanın Fransa Başvekili dirmiştir. Londra 6 (a.a.) Havacılık Der edilmiştir. Mr. Butto müzakereleıin tefersaat içinde Nijerya'yı terke 375 iira alınıyordu. O zamana göC lemancu hâtıralarında Adenauc'i gisine göre 1960 yılı içinde uçak Tahribatın şümu'.ü henüz bilinre bu 2500 lira 900 dolar, 375 lira davet edildi takdirle tenkid etti. Adenauer, ruatı hakkında rliâlümat vernıekS kazalarında en az 1.360 kişi ölmüş memektedir 0 vergi de takriben 135 dolar ederdi. Clemanco'yu atlatmıstı. Buna nıu ten k arınmı 111\ tür. kabil Ren devletini kurmak istiyen | Lagos 6 (a.a.l Nijerya FedeDolar 9 lirava çıkınca o zaman Ticarî uçuşlann miktarı arttıkDorter ve taraftarlan ise onu Cobj rasyonu Istihbarat Bakanı Benson. matrab olan 2500 lira yani 9Ofl ça. kaza nispeti aynı kalmakla be lenz'de gıvaben idama nıahkum ! dün akşam tertiplediği bir basın dolar bugün 8100 lira olmuştur. ediyorlardı. '. konferansında. Fransaya karşı ali raber kaza sayısı da artmaktadır. buna göre vergisi olan 375 lira Emniyet faktörü geliştirilmedik 1926 da bir kere Başvekıllige na i misilleme tedbirlerinin Fran yani 135 dolar bugünkü para ce gelecek yıl rakamlarının daha dâvet edildi ise de parti oyunları sızca konusan Afrika memleketile (9 x 135 = 1215) 1215 lira eder. yiizünden makanıa oturmadan, bu ! ierine talbik edilmiyeceğini belırt da fazla olacağı mulıakkaktır. Halbuki ?500 liradan 7.500 lirafikirden vazşeçmeçe mecbur oldu. miştir. ya kadar vergi nispeti galiba Rudolf Hess, üç defa Hitler, iktidara gelmeden, Papen yüzde 20 olduğuna göre bugün 8100 Nijeryalı Bakanın bilciiı diğine. Başvekil olduğu sıralarda Adeualira icin 16.15 lira vergi ödiyeceUgore. Nijerya Hükümeti. Sahrada intihara teşebbüs etmiş uer. belediye reisliğinden uzaklaştir ki: bu da 188 dolar eder. Ve vapılan son Atom denemesinî müGoettinsen. 6 (AP) GotttinIırıldı. Adenauer. bunuıı üzerine iste aynı para ünitesi ve verei teakıp şu tedbırlerı aimaya karar ger Tageblatt gazetesi perşemb» siyasi hayata veda ederek bir kenispetleri değismeden sırf hüktivermiştir: günü zamanın Nâzi lideılerinden nara çekildi, buna raemen 1934 te tnetin kusnru olarak vukua gelen 1 Nijerya'daki Fransız Büvük Rudolf Hess'in üç defa intihara Hitler. onu tevkif ettirdi. Sonra enflâsvon sebebivle bir mükellef Elçisi Raymond Offrey ve Büyük teşebbüs ettisini açıklamıştır. serbest kaldıysa da artık hiç bir aynı irat icin 1952 de 135 dolar veJaaliyet göstermedi. 1914 te bir daBafı Berlindeki Spandau Harb F.lçilik personeli 48 saat içinde rirken bueıin 188 dolar. yani 50 ha tevkif edilerek bir kampa sevsuçluları hapishanesinde müebbed memleketi terkedeceklerdir. dolar fazla vergi ödemektedir. Bu kedildi ve orada yattı... Tâ ki. A2 Nijerya hava alanlan ile hapis cezasını çekmekte olan Rubir realitedir v e gecen Mikiimetin merikalılar zaferi kazanıp onu sprbildirdi.âint limanları. Fransız uçak ve gemi dolf Hess. gazefenin yaptısı bir malî fenalıktan mükplbest bırakıncaya kadar göre iki defa bilek damarlarını ke • İerine derhal kapat:lacakt;r. lefler zarar förmiislerdir. 3 Fransız uçak ve gemileri serek intihara kalkışmış son teseb Adenauer, bin türlii mihnetten sonra. Başvekil oldn. Türkiyeyi ilk nin transit gecisleri de menedil büsünde ise kendisini asmak ister ken gıirülerek kurtarılnıısf.r, Ga« ziyarete geldiği zaman. Almanyamiştir. Ae nihavet eğer doğru ise; nın NATO'ya alınması hususunda Istihbarat Bakanı ayiıca. Fran zete haberi hangi kaynaktan aldı oiiııkü inanmak i.stemivorum ğını bildirmemektedir. muzaharet istedi. O zamanki Türk ! sa yeni bir Atom denemesi yaparson vergi nispetleri tadilâtının dostlarına da: «Gayretli adam, Hess'in karısı bu ithamlan sidı sa •N'ijerya'nın yeni tedbiıier almakabline sumulii de izahı gavri takat. başıboş iş yapıyor. Yapmak ma hakkını mahfu/ tıntucünıı da detle reddetmiştir. Haibuki Mı< | kabil bir <>akatlıktır. Kurtıcu >Iec+ istediklerini tamamlasa.. onları ietlse Hess. kocasını «harbe son i'âve e mîsîir | Üsin bunu ilk otnrum sünlerinde rımli hale getirse. ondan sonra vermek üzere». 20 yıl önce uçakdiizeltecesine siinhe edilemez. yeni teşebbüslere atılsa, çok ivi ia Ingilterye haıeke\ntier beri Bir anne altı çocuğu ile | Canım. bu kadar modern zilıniolacak.. Halbuki, o bunu yapmak gurmüş değildir. ' vetli malivecilprimiz var. Hâlâ istemiyor. Bunu yapmadıkça mahbirlikte yandı , hazine menfnıti efsanes''nden kenvolacak!» diyordu. M. PtRl Lynn. Masşaf•husetts. 6 (AP) ' dimi/i knrtaramıyoruz. İnsan nevTOMRİS NABİ Genç bir annev e yedi çocuğundan mid oluyor. altısı çıkan bir yangın sonunda İle I B FELEK Ruh ve Sinir Hast. Müteh. •anarak ölmüşleıdir. HİKMET ÇAMLI «AŞK VE BARIŞ« tzmirde genış ilgi uyandıran Suaı Tt.şİki buçuk katlı evin çatı katınDr. İsmail Ersevim er'in yazdiğı cAşk ve Barış» adlı piyes bu geceden itibaren Buısada da yatan aile yangının merdivenle ve Evlendiler Devlet Tiyatrosunda oynanacaktı r.. Resimde bu piyeste başarı gösre sirayeti üzeritve mahsur kalmış Göğüs Hastahkları Müt. teren Mithat Demokan oyunun bir sahnesinde görülmektedir. 3.1.1961 Kadıköv lardır. Çocuklar 5 aylık ilâ sekiz Dr. Perran Ersevim yaşında idi. Kadınm kocası DoİNSAMN BtR KÖPEK VE BİR HtNDİSl OLLNCA İngutere'de nald Armirault ancak bir çocuğuoğulları SÜHA'nm doğumunu «. H E R A K Ş A M k. Londra civarında yaşıyan bir aile nin başı hindi ve köpekleri yüzun Pozısyonunuan tahsisı olanladostlarır.a sevınçle bildirirler. den derde girmiştir. Aileye yeni k atılan hmdinin yıldızı evin vefa • nu kurtarabümi'tir. S E S T i y a t r o s u n d a 10773.13.20 t rın PROFİLO DEMİR FAB ' kâr bekçisi Tintin isimlı köpekle bir türlü bağdaşamamıştır. Bunun 23 Arahk 1960 Boston USA June Allyson J RtKASI Tel : 48 15 47 No. ya i Beynelmilel Şantöz HENN'T ve Elektrogitarist üzerine aile reisi çareyi, hindiyi k esip bir ziyafet vermekte bulmuş10673.11 > müracaatları rıca olunur. A tur. Tabii hindinin kemikleri de Tintin'e düsmü.ştür. Resimde, arakocasından ayrıhyor VASİLAKİ ve kotalardan i u a n s almış olup ları bir türlü bulunamıyan hindi il e köpek görülmektedir. İtalyan Dansöz MARİTSA D LANDA < Hollyvvood 6 (AP) Fıliro yıldevretmek istıyenlerin 49 35 25 HATMI ŞERIF BORALIMN iştirakıyle dızı June Allyson. kocası Dick Tel: No. suna müracaatleıi Sevgiü babamrz Powe!!'!e olan 15 yılîık evlilik ha Halı üzerinde tüy gibi kayan menfaatler: icabtdîr. yatına son vermeyi iştemektedir. tam bir Avrupa mah ayannda ; ISFENDİYAR Alpautinin Haberi perşembe günü avukat Operet 3 Perde 4 Tablo nlümüııün kırkıncı günü olan | Jerry Giesler vermiştir. Sinema PAVİYOV ı.OKAVT* VP RL"S r Wtf.1.1961 pazarteBİ günü ögle j Yazan Sahneye Koyan Müzik Dekor a r c d c p rr ? m'.; t T abı dünyasının bu tamnmıs avukatı nsmazinı mütaakıp Aga CamiinZENGİN PRO, RAM ,r SA1;'^I\ KO.MBA Nuri GEN( VAHİ ÖZ K. KAPOCELLİ VALA Halı Supürgelerini Kullanııni ı dr Hatmi Şerif okutulacagmbirkaç haftaya kadar 37 vaşındaGişcın;z her %\xn »aat 13 dp açılu. Ycrlerimiz numaralıdır. ÇarTurkiye Genel Satıcısı J dart riopHanmızın teşriflrnnj kı ak'ris nâmıns bir bo<anma d^rıca ederız. halk rmtineai saat 15 t». Cumartesı tölebeye tenzılâtlı GÜR TtCARET Ltd. Şti. ı • ı açfcağını «uylcmiştir Zeııji'' > aciavır dokulrr.Cî'.nı katı Bankalar C. Ankara mstıne saat 15 tr Pazar matıne saai 15 te rroriuklnr Dick PoAel hilen 51 yaşındadır. Teslim olan büyük donanma Vergi meselesi Lumumba iktidara getirilmezse beş Afrika devieti B. Milletlerden kuvvetlerini geri çekecekler Cezayiri harbe sürüklediği ve sahrada atom bombası patlattığı için Fransa itham edildi T Amerikadan 450.000 kile buğday aldık Laos'ta şiddetli çarpışmalar Delegemiz Küba Amerikan münasebetlerinin kurulmasını diledi Cezayir'de referandum sıkı bir askerî koıtrol altında basladı Pakistan Rusya petrol müzakereleri Nijerya Fransa ile bağlarını kesiyor Geçetı yıl uçak kazalarından 1360 kişi öldü 68.13 No. Iu KERVANSAR4Y I' A Y N A N A DILI ' GIR G I R BARIARA VALENTİK Cinko Saç Likidi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle